Pro.3 Domovi starejših

Transcription

Pro.3 Domovi starejših
Pro.3 Domovi starejših
Opis novosti
Verzija: 7.2 (maj 2011)
Pro.3 Domovi starejših
KAZALO
1 Novosti oz. dodelave .......................................................................................................................................... 2
1.1 Napotnica NAP/03................................................................................................. 2
1.2 Sistemska obvestila .............................................................................................. 3
1.3 Kosila in UPN ....................................................................................................... 3
1.4 Iskalnik opcij menija ............................................................................................. 3
1.5 Iskalnik polj v preglednicah ................................................................................... 4
1.6 Izboljšani napredni izpisi ....................................................................................... 4
1.7 RSS vir
........................................................................................................... 4
2 Splošne spremembe ........................................................................................................................................... 6
2.1 Okrožnica ZAE 7/11: odprava krajevne pristojnosti za vlaganje prijav, odjav in sprememb za
obvezna socialna zavarovanja...................................................................................... 6
2.2 Okrožnica ZAE 10/11: Novosti na področju mednarodnega zdravstvenega zavarovanja – sporazum
Avstralija .................................................................................................................... 6
2.3 Uvoz zdravil ......................................................................................................... 6
3 Sociala ................................................................................................................................................................. 9
3.1 Vloge .................................................................................................................. 9
3.2 CSP - Centralni Sistem Prošenj ............................................................................... 9
3.3 Podatki o sprejemu .............................................................................................. 10
3.4 KZZ Online ......................................................................................................... 10
3.5 Dodajanje vlog .................................................................................................... 11
3.6 Bančni dnevnik.................................................................................................... 11
3.7 Poročila .............................................................................................................. 12
3.8 Statistika ............................................................................................................ 13
3.9 Šifranti ............................................................................................................... 13
4 Zdravstvo ........................................................................................................................................................... 14
4.1 Glavna sestra / Oddelčna sestra ............................................................................ 14
4.2 Branje kartic ....................................................................................................... 15
4.3 Poročila .............................................................................................................. 15
4.4 Šifranti ............................................................................................................... 17
5 Obračun ............................................................................................................................................................. 18
5.1 Bremepisi – skrbstvo – občina ............................................................................... 18
5.2 Poročila .............................................................................................................. 18
5.3 Prenos podatkov.................................................................................................. 18
5.4 Prenos podatkov / Izvozi ...................................................................................... 19
OPOMBA: Znak
pomeni, da gre za dodatno funkcionalnost, ki jo je potrebno dodatno vklopiti. Za vklop je
potreben poseg PRO-BIT serviserja. Dodatna funkcionalnost je za imetnike vzdrževalne pogodbe brezplačna,
obračuna se le porabljen čas za vklop, morebitni prenos podatkov, kontrolo podatkovnih relacij in testiranje
delovanja funkcionalnosti v konkretnem okolju.
Za vklop funkcionalnosti kontaktirajte našo Podporo na tel. 037 757 39 21 ali na e-naslov: [email protected].
1
Pro.3 Domovi starejših
1 Novosti oz. dodelave
1.1 Napotnica NAP/03
Zaradi nove napotnice je spremenjen vnos in izpis napotnice ( Zdravstvo / Poročila / Naročilnice, nalogi, recepti )
Spremembe v napotnici NAP/03 glede na napotnico NAP/02:
2 - ZDRAVNIK: dodan je NMP ( nujna medicinska pomoč ).
Kadar je izbran napotni zdravnik, mora biti obvezno izpolnjena tudi rubrika 4 – NAPOTNICA.
3 - ZAVAROVANA OSEBA: na izpisu ni več podlage, enote ZZZS zavarovanja/registrske številke in spola
6 - OBSEG POOBLASTILA: brez opcije 4-Preventivni pregledi, preiskave...
8 - STOPNJA NUJNOSTI: nova rubrika s stopnjami:
1. nujno
2. hitro
3. redno
9 - PREDNOSTNI KRITERIJI: spremenjena rubrika s kriteriji:
1. nosečnost
2. dojenje
3. preprečitev nastanka potreb po dodatnih zdravstvenih storitvah
4. ocena nezmožnosti za delo
10 - TUJI ZAVAROVANEC: prej številka rubrike 8
11 - RDP ( radiološki diagnostični postopek ): nova rubrika z izborom in izpisom šifre in opisa.
Za RDP-je je v šifrant zdravstva dodana nova opcija.
12 - MKB ( mednarodna klasifikacija bolezni ): nova rubrika z izborom in izpisom šifre in opisa.
Za MKB se uporablja šifrant diagnoz.
POZOR! Izpis napotnice je potrebno prilagoditi glede na tiskalnik!
2
Pro.3 Domovi starejših
1.2 Sistemska obvestila
V primeru, da na računalniku ni registrirana ustrezna sistemska knjižnica, se bo pri zagonu aplikacije pojavilo
obvestilo.
Za
registracijo
sistemskih
knjižnic
morate
imeti
administratorske
pravice
na
lokalnem
računalniku.
Za pomoč se obrnite na svoje sistemske administratorje oz. na Pro-bit podporo.
1.3 Kosila in UPN
V aplikacijo za Kosila je od te verzije naprej integrirana podpora za izstavljanje faktur z UPN obrazci in izvoz
trajnikov.
1.4 Iskalnik opcij menija
V slikovni meni je dodan iskalnik opcij menija. Gre za zelo uporabno funkcijo, ki vam hitreje pomaga kakšno od
funkcij v aplikaciji Pro.3 Domovi starejših.
Vnesen iskalni niz (npr. 'sprem', ker iščemo
spreminjanje skrbstva) potrdimo s tipko Enter,
nakar se prikaže meni z opcijami, ki ustrezajo
iskanemu nizu. Izberemo želeno akcijo in le-ta se
neposredno odpre.
POZOR! Iskanje opcij menija je omejeno glede na pooblastila, ki jih ima uporabnik!
3
Pro.3 Domovi starejših
1.5 Iskalnik polj v preglednicah
V preglednicah s podatki je dodana možnost lažjega iskanja in premikanja po poljih preglednice.
Z desnim klikom na gumb Iskanje se odpre okno za izbor polja.
Po izboru iskanega polja sta na voljo dve možnosti:
- Išči: ta nas v preglednici prestavi na izbrano polje;
- Premakni: ta premakne izbrano polje pred polje na katerem smo bili predhodno postavljeni v preglednici;
1.6 Izboljšani napredni izpisi
- Izboljšan je izvoz podatkov v Microsoft Office Excel.
Izvoz deluje samo preko preglednice podatkov pred izpisom.
- Izboljšano je delovanje opcij obsega izpisa podatkov.
1.7 RSS vir
V aplikacijo je integriran RSS vir na www.domovi.si s seznamom Zadnjih novic in Dobro je vedeti.
Kaj je RSS?
RSS je tehnologija s katero ste lahko samodejno obveščeni o novostih. Ni vam več treba na spletno stran
www.domovi.si, da bi videli, ali je bil napisan kakšen nov članek ali novica. Lahko uporabite RSS, ki vas na novosti
opozori vsakokrat, ko se zgodijo.
4
Pro.3 Domovi starejših
Pri prijavi v program se seznam RSS virov prikaže v levem delu zaslona. Prikazana so sporočila za zadnje tri
mesece.
Z dvoklikom na neko povezavo se v brskalniku
prikaže celotna vsebina sporočila s spletne
strani www.domovi.si. Neprebrana sporočila so
prikazana s poudarjeno pisavo.
Pri izboru sporočila se prikaže predogled
začetka sporočila.
Vsak uporabnik programa si lahko, glede na potrebe, prilagodi prikaz
RSS virov. S klikom na gumb Zapri se lahko skrije prikaz RSS virov.
Prav tako pa se lahko prikaz RSS virov vklopi oz. izklopi s klikom desne
tipke na miški na povezavo WWW.DOMOVI.SI na ozadju programa.
5
Pro.3 Domovi starejših
2 Splošne spremembe
2.1 Okrožnica ZAE 7/11: odprava krajevne pristojnosti za vlaganje prijav, odjav in sprememb za obvezna
socialna zavarovanja
Sprememba prinaša odprava krajevne pristojnosti za vlaganje prijav, odjav in sprememb za obvezna socialna
zavarovanja.
Pri branju podatkov o obveznem zdravstvenem zavarovanju se bosta zapisovala dva nova podatka:
- šifra izpostave zaposlitve zavarovane osebe, namenjena za statistično poročanje Inštitutu RS za
varovanje zdravja in se ne navaja na obračunskih dokumentih
- šifra izpostave bivališča zavarovane osebe, namenjena obračunu zdravstvenih storitev. Namesto 3. in
4. mesta registrske številke se za obračun storitev, opravljenih od vključno 1.7.2011 dalje, uporablja
podatek šifra izpostave bivališča zavarovane osebe, ki ga izvajalec pridobi iz on-line sistema. Izvajalec
obračunske dokumente od 1.7.2011 dalje tako ne izstavlja več po izpostavi, kjer ima zavarovana oseba
urejeno zavarovanje, temveč po izpostavi, kjer ima zavarovana oseba prebivališče.
Za zapis izpostave bivališča zavarovane osebe je potrebno po obračunu za mesec junij ponovno prebrati kartice
zdravstvenega zavarovanja.
POZOR! Pred branjem KZZ je potrebno obvestiti Pro-bit!
2.2 Okrožnica ZAE 10/11: Novosti na področju mednarodnega zdravstvenega zavarovanja – sporazum
Avstralija
S 1.7.2011 bo pričel veljati Sporazum o
zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Avstralije.
V šifrant bremenitev je dodana bremenitev 501038,
v šifrantu držav pa je za Avstralijo definirana
bremenitev po konvenciji 501038.
V primeru stanovalca s konvencijo za Avstralijo je v
šifrantu držav za Avstralijo potrebno izbrati opcijo
Zakonodaja EU in meddržavne pogodbe!
2.3 Uvoz zdravil
Na
šifrantu
zdravil
je
omogočen uvoz zdravil preko
Pro-bit FTP strežnika.
Šifrant zdravil je iz uradne
javne baze podatkov o zdravilih
v RS, katere upravljalec je
Javna agencija RS za zdravila
in medicinske pripomočke.
Poleg zdravil se uvozijo tudi
podatki o dobaviteljih in načinih
izdaje zdravil.
6
Pro.3 Domovi starejših
Uvoz zdravil poteka v štirih korakih:
1. Prenos podatkov z FTP strežnika
2. Priprava in obdelava podatkov
3. Izbor podatkov za uvoz
Na seznamu podatkov za uvoz so novi podatki obarvani zeleno, spremenjeni pa so obarvani rumeno.
Podatki, pri katerih ni sprememb so obarvani belo in privzeto niso prikazani. Za prikaz tudi teh je potrebno
izbrati opcijo Prikaži vse.
4. Sinhronizacija podatkov zdravil, dobaviteljev in
načinov izdaje zdravil
7
Pro.3 Domovi starejših
Pri sinhronizaciji podatkov se za zdravilo, ki je že bilo kdaj uporabljeno, prikaže opozorilo o spremembi
zdravila in s seznamom stanovalcev pri katerih je zdravilo zavedeno.
Pri vsakem opozorilu je potrebno spremembo potrditi s klikom na gumb V redu oz. zavrniti s klikom na gumb
Prekliči.
OPOZORILO!
Potrditev spremembe zdravila na napačno zdravilo izvajate na lastno odgovornost!
8
Pro.3 Domovi starejših
3 Sociala
3.1 Vloge
-
Na preglednico stanovalcev je dodan stolpec z zaporedno številko sprejema Id_sprejem.
3.2 CSP - Centralni Sistem Prošenj
Zaradi zahtev CSP-ja so narejene spremembe izmenjave podatkov s CSP-jem.
-
Na preglednici vlog je dodan prikaz poslanih statusov v CSP.
-
Na preglednici vlog je za prejete vloge dodan gumb Neaktualne za enostavnejšo spremembo statusa
vloge na Aktivna / Neaktualna.
-
V akcije CSP so dodane nove opcije:
- Označi za ponovno pošiljanje: označene vloge bodo poslane pri naslednjem pošiljanju z akcijo CSP oz.
pri Nočnem zagonu.
- Podroben pregled: prikaže statuse obračunsko aktivnih vlog lokalnega in CSP sistema ter njihove
razlike.
Tu je možno tudi pošiljanje, spreminjanje in brisanje vlog v CSP-ju ter izpisi statusov vlog in stanja vlog v
CSP-ju.
9
Pro.3 Domovi starejših
- Pošlji sprejete: v CSP ponovno pošlje vse sprejete stanovalce.
- Pošlji izseljene: v CSP pošlje vse še ne poslane vloge v statusu adakta sprejema.
OPOMBA! Glejte tudi obširnejša navodila za delo s CSPjem. V kolikor jih niste prejeli se obrnite na
[email protected] in poslali vam jih bomo neposredno.
3.3 Podatki o sprejemu
Pri urejanju internih številk je:
- izboljšan vnos telefonskih številk za več obdobij
- izboljšana kontrola prekrivanja telefonskih številk z drugimi stanovalci
3.4 KZZ Online
Za branje podatkov
iz sistema On-line
ZZZS s potrdilom, je
dodano polje za
vnos
ID
ZZZS
številke, ki je na
potrdilu.
Če je ID ZZZS
številka že zapisana
na vlogi, vnos le te
ni
potreben.
ID
ZZZS številka se vidi
na
zavihku
Zavarovanje.
10
Pro.3 Domovi starejših
3.5 Dodajanje vlog
Pri dodajanju novih vlog s prenosom podatkov se prenesejo tudi podatki zdravstvenega lista adakta stanovalca.
3.6 Bančni dnevnik
- Spremenjen je način in obseg vnosa podatkov (vnos dogodkov in zneskov).
Pri dodajanju se izbere vrsta dogodka ( stanje, dvig, polog ), vpiše se znesek, kdo je dogodek opravil in zakaj.
Vnos dogodka pred datumom sprejema ni možen. Prav tako ni možen vnos dogodka z istim datumom in uro. V
obeh primerih aplikacija javi napako.
11
Pro.3 Domovi starejših
3.7 Poročila
Dnevnik stanovalcev
Dodana je opcija za izpis bančnega dnevnika z zneski.
Bančni dnevnik se za vsakega stanovalca izpiše na drugo stran.
Številka perila
Za recepcijo je dodana možnost izpisa številk perila.
12
Pro.3 Domovi starejših
3.8 Statistika
Na podrobnem izpisu je popravljen seštevek vseh stanovalcev.
3.9 Šifranti
Dodatek za pomoč in postrežbo ( Nega \ Oskrba\ DPP )
Dodan je izbor vrst DPP-jev. To je pomembno za pravilen izpis DPP-jev na poročilu Izpis neg, oskrb, diet ali DPP v
obdobju v zdravstvu.
Pri spreminjanju šifranta je potrebno izbrati vrsto DPP-ja ( Nizek, Srednji, Višji, Najvišji in Ostalo ).
Če vrste DPP-jev niso nastavljene, nam aplikacija pri izpisu prikaže opozorili.
Šifre DPP-jev z izbrano vrsto Ostalo se ne izpišejo!
13
Pro.3 Domovi starejših
4 Zdravstvo
4.1 Glavna sestra / Oddelčna sestra
Obravnava in Raportna knjiga
- Odpravljena je težava pri izboru vnesene neaktivne storitve pri negah in dodatnih storitvah oskrbe. Prej je
program zahteval izbor storitve, ki pa je ni našel, ker je bila postavljena na neaktivno.
Obravnava
Dodane so nove možnosti izpisa kartončka za zdravila:
- s seštevanjem količin pri več enakih terapijah, brez izpisa za nočno izmeno
- brez seštevanja količin pri več enakih terapijah, z izpisom za nočno izmeno
Sporočila oddelkom
-
Izboljšan je zapis avtorja sporočila, glavna oz. oddelčne sestre
-
Sporočila lahko spreminja samo avtor sporočila, glavna oz. oddelčne sestre
-
Pri vnosu sporočila je dodana možnost izbora objekta
Zdravstveni list
Pri vnosu in izpisu zdravstvenega lista so podaljšana vnosna polja.
- Na zavihku Zdravstvo/nega:
- antikoagulantna terapija ( sprememba v tekstovno polje )
- lastnina
- zobni pripomočki
- higienske navade
- higienski pripomočki
- Na zavihku Nega:
- dihanje ostalo
- Na zavihku Nega/Gibanje/Spanje:
- uporaba odvajal
14
Pro.3 Domovi starejših
Na izpisu je popravljen še izpis:
- medicinske diagnoze, kjer se sedaj izpiše ves tekst
- higienskih pripomočkov za vložke oz. plenice
Skupinski vnosi
Skupinski vnosi ( Meritve, Storitve, Potrjevanje storitev, Psihično stanje, Terapije in Opažanja ) so združeni v novo
opcijo podmenija.
4.2 Branje kartic
Pri branju KZZ brez kartice je pri izbiranju stanovalcev preglednica urejena po priimkih.
4.3 Poročila
Naročanje inkontinenčnih pripomočkov
Pri izpisu mesečne zbirne naročilnice NAR-3/03 je
dodana je možnost vnosa in izpisa datuma
prevzema.
15
Pro.3 Domovi starejših
Izpis neg, oskrb, diet ali DPP v obdobju
- Na podrobnih izpisih DPP-jev je izboljšana ureditev podatkov po datumu za posamezne stanovalce.
- Na podrobnem izpisu DPP-jev po oddelkih je izboljšana ureditev podatkov po oddelkih.
- Vsi izpisi za DPP so dodatno oblikovno urejeni.
Raportna knjiga
Izpis sporočil oddelkom je omejen na izbrani objekt.
Izpis za lekarno
-
Dodana je opcija Zaloga do za izpis zalog samo za zdravila, ki potečejo pred izbranim datumom.
Brez te opcije se izpišejo vsa zdravila ne glede na to kdaj poteče zaloga.
-
Na izpisu DOC dokumenta je zmanjšan vertikalni razmik med zdravili.
Zdravstveni karton stanovalca
- Pri opciji na dan je datum postavljen na trenutni
datum.
- Dodana je opcija za izbor Obdobje treh
mesecev, od trenutnega datuma.
16
Pro.3 Domovi starejših
Sporočila oddelkom
Dodani sta opciji za filtriranje sporočil po objektih oz. oddelkih.
Na izpis je dodano obdobje izpisa, izbran objekt oz. oddelek ter uporabnik in datum zapisa sporočila.
4.4 Šifranti
Dobavitelji
Dodana je opcija za Dobavitelje zdravil.
Napotnica / Radiološki diagnostični postopek (RDP)
Dodan je nov šifrant za izpis RDP-ja na napotnici NAP/03.
17
Pro.3 Domovi starejših
5 Obračun
5.1 Bremepisi – skrbstvo – občina
•
Dodana je možnost, da se po izbranem veznem dokumentu na seznam pozicij ne dodajo pozicije veznega
dokumenta.
5.2 Poročila
Izpis faktur
Pri izpisu faktur za stanovalce in svojce je dodana opcija Trajniki, ki izpiše samo fakture s trajniki.
-
Pri izpisu faktur za občine ( priloge po stanovalcih ) je možen izpis brez postavk, ki jih ne plača občina.
5.3 Prenos podatkov
DDV
- Izboljšan je izvoz bremepisov za stanovalce za primere, ko je imel stanovalec spremembo sobe v mesecu za
katerega se izvažajo bremepisi.
- Pri izvozu z zapisovanjem pozicij računa je dodana možnost zapisa davka pozicij.
18
Pro.3 Domovi starejših
5.4 Prenos podatkov / Izvozi
Izvoz trajnikov
- Pri izvozu z urejanjem izvoznih podatkov je dodana možnost, da se izvozijo samo prikazani zneski, ki pa so
jim že prištete žepnine. Če se znesek spremeni, se izvozi brez upoštevanja žepnine.
Pri običajnem izvozu trajnikov se zneskom prištejejo žepnine šele pri zapisu izvozne datoteke.
-
Pri izvozu z urejanjem izvoznih podatkov so v preglednici prikazani samo trajniki izbrane banke.
-
Za stanovalce, ki sami plačajo razliko od prihodkov, je omogočeno, da se trajniki izvozijo samo v višini
prihodkov.
Izvoz FRAPIS
Dodana je opcija za izvoz samo dobropisov in bremepisov zdravstva, ker teh ni možno izvoziti kadar je izbrana
lokacija.
Če ta opcija ni izbrana se izvozijo podatki brez dobropisov in bremepisov zdravstva!
Izvoz ZZZS
Izboljšan je prenos storitev rehabilitacije na ZZZS ( SBD - Splošna Bolnišnična Dejavnost )
19