Izjava o DDV za gradbene storitve

Transcription

Izjava o DDV za gradbene storitve
OBR 09 05
Investitor:
NAZIV:__________________________________________________________________________
SEDEŽ:__________________________________________________________________________
OBJEKT:_________________________________________________________________________
IZJAVA
Spodaj podpisani investitor pod materialno odgovornostjo izjavljam, da je objekt, na katerem se
bodo izvajala gradbena dela (ustrezno obkroži):
1) Stanovanjski objekt namenjen za trajno bivanje in je del socialne politike – 9,5% DDV
(uporabna površina do 120 m2 oz. 250 m2)
2) Stanovanjski objekt namenjen za trajno bivanje in ni del socialne politike – 22% DDV
(zasebno stanovanje - uporabna površina nad 120 m2 oz. 250 m2) – novogradnja
3) Stanovanjski objekt namenjen za trajno bivanje in ni del socialne politike – 9,5% DDV
(zasebno stanovanje - uporabna površina nad 120 m2 oz. 250 m2) – obnova, ko vrednost storitve presega
vrednost materiala (material<50% vrednosti računa)
4) Stanovanjski objekt, ki ni namenjen za trajno bivanje – 22% DDV
5) Stanovanjska stavba za posebne namene - 9,5% DDV
(dijaški domovi, varne hiše, domovi za starejše občane)
Kraj in datum: ____________________________________________________________________
Podpis:
_________________________________
Kriterij uporabne površine:
150 m2 za stanovanja
250 m2 za stanovanjske hiše
Stran 1 od 1