Splošni pogoji za FlexKom KTM

Transcription

Splošni pogoji za FlexKom KTM
Splošni pogoji za FlexKom KTM
med
FlexKom International Holding AG
Burgstrasse 8
8280 Kreuzlingen
Švica/Kanton Thurgau
(»FlexKom«)
in
………………………………………….
…………………………
…………………………
………………………………….
(»Investitor«)
Preambula
Podjetje FlexKom ponuja posameznim prodajalcem v različnih državah uporabo mobilne
funkcije z optičnim branjem (»FlexApp«) ali sistema s kartico (»FlexCard«) za izvedbo
koncepta trženja z vračilom dela nakupne cene. Za uporabo sistemov FlexApp in FlexCard
bo podjetje FlexKom izbrane prodajalce (»prodajna mesta, ki sprejemajo FlexKobi«) opremilo
s terminalom za prodajno mesto (»FlexPos«). Investitor dobi v modelu KTM najprej določeno
število terminalov FlexPos iz podjetja FlexKom. Nato omenjeni pogodbenici skleneta
pogodbo KTM. Investitor ostane lastnik terminala FlexPos, vse pravice za uporabo pa odstopi
podjetju FlexKom. Glede tega ne sme začeti dodatnih postopkov. Za upravljanje terminala
FlexPos, zlasti vzdrževanje in svetovanje ter podporo pri pridobivanju strank za FlexKobi, je
odgovorno podjetje FlexKom. Terminali FlexPos se dajo na razpolago prodajnemu mestu, ki
sprejema FlexKobi. Investitor dobi ob uporabi posameznih naprav provizijo za vsako plačilo
na terminalih FlexPos, ki so v njegovi lasti.
FlexKom International Holding AG • CH-­‐Švica • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐pošta: [email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telefon: +41(0) 715/88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kanton Thurgau Za uresničitev namena pogodbe se pogodbeni stranki s to pogodbo o sodelovanju dogovorita
takole:
§ 1 Področje veljavnosti
(1) Poslovni pogoji v nadaljevanju so sestavni del vsake pogodbe KTM, ki jo skleneta podjetje
FlexKom International Holding AG, Burgstraße 8, 8280 Kreuzlingen, Švica, ki ga zastopa
predsednik upravnega odbora g. Cengiz Ehliz, z enakim sedežem, in investitor.
(2) Podjetje FlexKom izvaja svoje storitve izključno na podlagi teh poslovnih pogojev.
§ 2 Predmet pogodbe
(1) Investitor preda s strani podjetja FlexKom predvidenemu trgovskemu partnerju svoje
terminale FlexPos in na podjetje FlexKom za čas veljavnosti prenese vse pravice za uporabo.
(2) Podjetje FlexKom prenese na investitorja provizijo, ki znaša delež vsega prometa, ki je bil
ustvarjen z njegovimi terminali FlexPos.
§ 3 Splošni pogoji
(1) Investitor mora biti pravna oseba, osebno podjetje ali fizična oseba, ki je dopolnila 18 let, je
popolnoma opravilno sposobna in izpolnjuje predpise o primernosti za podjetnika po
vsakokratni veljavni državni zakonodaji. Če je investitor osebno podjetje ali pravna oseba,
mora pri prijavi kot investitor navesti vse potrebne informacije o tem podjetju (npr. poslovodja,
sedež podjetja, registracijski sedež in številka). Podjetje FlexKom si pridržuje pravico, da
zahteva kopije potrebnih dokumentov, na primer izvleček iz registra podjetij ali ustanovitve
podjetja.
(2) Če se uporabljajo obrazci za naročanje ali naročila, štejejo kot sestavni del pogodbe. To
velja tudi za spletne različice omenjenih obrazcev.
3) Investitor je zavezan, da spletni obrazec v okviru spletne registracije izpolni v celoti in
pravilno ter da sprejme splošne pogoje KTM s klikom, preden odpošlje spletni zahtevek.
Spremembe osebnih podatkov ali podatkov o podjetju investitorja je treba podjetju FlexKom
nemudoma javiti z ustreznim spreminjanjem podatkov v sistemu Backoffice pod rubriko »Moji
podatki«. Podjetje FlexKom si za posamezne primere pridržuje pravico, da od investitorja
zahteva dodatne informacije. S strani investitorja posredovani zahtevek velja 12 mesecev od
spletne registracije.
(4) Podjetje FlexKom si pridržuje pravico, da zahtevke investitorjev po lastni presoji zavrne
brez utemeljitve.
§ 4 Obveznosti pogodbenic
(1) Investitor prepusti podjetju FlexKom vse pravice za uporabo svojega terminala FlexPos.
Investitor ima pravico določiti prodajno mesto, ki sprejema FlexKobi. Podjetje FlexKom si
pridržuje pravico, da to odločitev zavrne zaradi nujnih razlogov poslovne politike. Investitor
FlexKom International Holding AG • CH-­‐Švica • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐pošta: [email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telefon: +41(0) 715/88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kanton Thurgau lahko nato da drug predlog. Sicer prevzame nalogo razdeljevanja podjetje FlexKom. To velja
tudi, kadar investitor ne da predloga.
Če je investitor nezadovoljen s postavitvijo svojih naprav, lahko vztraja na drugačni postavitvi.
Za to potrebno delo oziroma stroški se investitorju sporočijo pred izvedbo in jih mora nositi
sam.
(2) Primerni trgovski partnerji podjetja FlexKom v najkrajšem času izvedejo razdeljevanje
terminalov FlexPos na prodajna mesta, ki sprejemajo FlexKobi. Podjetje FlexKom prevzame
potrebno dodatno upravljanje. Če se v 24-mesečnem garancijskem roku pojavi napaka,
podjetje FlexKom kot prodajalec oziroma proizvajalec terminala FlexPos napravo zamenja. Po
tem obdobju sme investitor kadar koli zamenjati pokvarjeno napravo.
(3) Investitorju pripadajo plačila provizije v višini 4 % plačila za storitev pri vsakem knjiženju
na terminalih FlexPos, ki so v njegovi lasti.
(4) Investitor se zavezuje, da ne bo dajal napačnih ali zavajajočih podatkov o podjetju
FlexKom, ki bi lahko škodovala podobi podjetja FlexKom in z njim povezanih podjetij, na
primer FlexKom Europe GmbH, zlasti je prepovedano pretirano ter zavajajoče oglaševanje
podjetja FlexKom.
Investitor med poslovanjem nima pravice, da bi negativno obravnaval, razvrednotil ali drugače
nezakonito obravnaval znamke konkurenčnih podjetij ali da bi negativno obravnaval ali
razvrednotil druga podjetja.
§ 5 Opomin, pogodbena kazen, odškodnina, oprostitev odgovornosti
(1) Ob prvi kršitvi obveznosti, navedene v § 4 (4) pošlje podjetje FlexKom pisni opomin in
postavi rok 10 dni, da se kršitev obveznosti odpravi.
(2) Investitor je odgovoren za vso škodo, ki jo utrpi podjetje FlexKom zaradi kršitve obveznosti
v §§ 3 in 4 ali zaradi drugih kršitev pogodbe KTM ali drugih pravic podjetja FlexKom, razen če
investitor ni kriv za kršitev.
(3) Investitor na prvi poziv oprosti podjetje FlexKom vsakršne odgovornosti za zahtevke tretjih
oseb, ki bi nastali zaradi kršitve obveznosti, ki jih urejata §§ 3 in 4, ali druge kršitve veljavne
zakonodaje s strani investitorja. Investitor se še posebej zavezuje, da v zvezi s tem prevzame
vse stroške, zlasti pa stroške za pravno zastopanje, sodne stroške in odškodnine, ki nastanejo
podjetju FlexKom.
§ 6 Veljavnost in končanje pogodbe, smrt investitorja, posledice končanja
(1) Ta pogodba KTM se sklede za nedoločen čas. Investitor lahko pogodbo pisno odpove v
celoti ali le za nekatere naprave z odpovednim rokom treh mesecev. Podjetje FlexKom se
odpoveduje pravici redne odpovedi pogodbe.
(2) Ne glede na osnovno določilo za odpoved iz § 6 (1) si podjetje FlexKom pridržuje pravico
FlexKom International Holding AG • CH-­‐Švica • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐pošta: [email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telefon: +41(0) 715/88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kanton Thurgau do izredne odpovedi.
Podjetje FlexKom ima pravico do izredne odpovedi pogodbe z investitorjem, kadar dobi
vrnjene pošiljke za investitorja z zaznamkom »preseljen«, »umrl«, »ni prevzeto«, »neznano«
ali podobnim in investitor pomanjkljivih podatkov ne popravi v roku 30 dni. Pred odpovedjo bo
podjetje FlexKom investitorju (če je to razumno izvedljivo) poslalo opomin s pozivom po
popravku podatkov v 10-dnevnem roku.
(3) Podjetje FlexKom si poleg tega pridržuje pravico do izredne odpovedi, zlasti pri kršitvi
obveznosti, navedenih v § 4, če investitor svoje obveznosti odprave kršitve po § 5 ne opravi v
predpisanem roku ali če po kršitvi obveznosti pozneje znova pride do enake ali podobne
kršitve. Pri kršitvi obveznosti, ki jih ureja § 3, ima podjetje FlexKom pravico do izredne
odpovedi brez opomina.
(4) Pogodbenici smeta zahtevati izredno odpoved, če se proti drugi pogodbenici začne
postopek zaradi plačilne nesposobnosti ali če je bil postopek zaradi plačilne nesposobnosti
zavrnjen zaradi pomanjkanja sredstev ali je druga pogodbenica plačilno nesposobna na kak
drug način ali pa je v okviru prisilne poravnave dano državno poroštvo za plačilno
nesposobnost.
(5) Pogodba KTM se konča najkasneje ob smrti investitorja ali v primeru vpisa investitorja v
register podjetij z izbrisom iz registra podjetij. Pogodbo KTM je mogoče podedovati, če so zato
izpolnjeni zakonski pogoji. Ob dedovanju je treba v 6 mesecih skleniti novo pogodbo KTM, s
katero dedič prevzame pravice in obveznosti zapustnika. Smrt je treba dokazati z mrliškim
listom. Predložiti je treba sklep o dedovanju in, če obstaja oporoka, ki ureja dedovanje
pogodbe KTM, notarsko overovljeno kopijo oporoke. Če se dedovanje ne uredi v
šestmesečnem roku, se vse pravice in dolžnosti iz pogodbe prenesejo na podjetje FlexKom.
Šestmesečni rok se lahko izjemoma primerno podaljša, če je v posameznem primeru
nesorazmerno kratek za izvedbo dedovanja. Investitor sme kadar koli priključiti novo napravo.
(6) Odpoved mora pisno in po pošti opraviti stranka, ki odpoveduje pogodbo.
(7) Pravica do izredne odpovedi obstaja ne glede na nadaljnje zahtevke.
(8) Ob končanju pogodbe z izredno odpovedjo s strani podjetja FlexKom ali z redno ali izredno
odpovedjo s strani investitorja investitor nima več pravice do oskrbe ali drugih storitev s strani
podjetja FlexKom.
§ 5 Vračilo
Podjetje FlexKom se zavezuje, da v primeru redne odpovedi v treh tednih po odpovednem roku
terminal FlexPos vrne investitorju. V primeru izredne odpovedi dobi investitor terminal FlexPos
šele po dvomesečnem roku, saj je treba upoštevati tudi roke, ki veljajo proti prodajnemu mestu, ki
sprejema FlexKobi.
§ 6 Odgovornost
(1) Podjetje FlexKom odgovarja za kakršno koli škodo razen smrti, telesnih poškodb ali
FlexKom International Holding AG • CH-­‐Švica • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐pošta: [email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telefon: +41(0) 715/88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kanton Thurgau škodovanja zdravju le v toliko, kolikor je nastala zaradi naklepnega ravnanja, velike
malomarnosti ali krivdne opustitve bistvene pogodbene obveznosti s strani podjetja FlexKom,
njegovih zaposlenih ali pomočnikov. To velja tudi za škodo, ki izhaja iz kršitve obveznosti pri
pogodbenih pogajanjih in iz nedovoljenih ravnanj. Vsakršna druga odgovornost za povračilo
škode je izključena.
(2) Odgovornost za škodo razen smrti, telesnih poškodb ali škodovanja zdravju ali pri
naklepnem ravnanju ali veliki malomarnosti s strani podjetja FlexKom, njegovih zaposlenih ali
pomočnikov je omejena na tipično predvidljivo škodo ob sklenitvi pogodbe in tudi na
povprečno škodo glede na vrsto pogodbe. To velja tudi za posredno škodo, zlasti na izgubo
dobička.
(3) Podjetje FlexKom ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi izgube podatkov
v strežnikih, če ni nastala zaradi naklepnega ravnanja ali velike malomarnosti s strani podjetja
FlexKom, njegovih zaposlenih ali pomočnikov. Shranjene vsebine investitorjev so za podjetje
FlexKom v smislu ZVOP tuje informacije.
(4) Ta pogodba ne vpliva na določila zakona o odgovornosti za izdelke.
(5) Podjetje FlexKom ne prevzema odgovornosti za primer nestrokovnega ravnanja prodajnega
mesta, ki sprejema FlexKobi, s terminalom FlexPos. Investitor se mora glede odgovornosti obrniti
na prodajno mesto, ki sprejema FlexKobi, pri katerem je vgrajena prizadeta naprava. To ureja
tudi pogodbeno razmerje med podjetjem FlexKom in prodajnim mestom, ki sprejema FlexKobi.
§ 7 Dogovor o molčečnosti
Investitor se zavezuje k molčečnosti glede informacij in skrivnosti o izdelkih ter projektih, ki so
mu postale znane med pogodbenimi pogajanji. Pogodbenici se dodatno zavezujeta k
upoštevanju zadevnih zakonskih določil o varovanju osebnih podatkov.
§ 8 Zastaranje
Vsi zahtevki iz tega pogodbenega razmerja za obe stranki zastarajo v 6 mesecih. Rok
zastaranja se začne ob zapadlosti zahtevka ali ob trenutku nastanka zahtevka ali
prepoznavnosti zahtevka. To ne vpliva na zakonske predpise, ki zahtevajo daljše zastaralne
roke.
§ 9 Zadevna zakonodaja/pristojno sodišče
(1) Velja zakonodaja Zvezne republike Nemčije in izključeni so predpisi ZN za mednarodno
poslovanje. To ne vpliva na obvezna določila države, v kateri ima investitor svoje stalno
prebivališče.
(2) Če je investitor trgovec, pravna oseba javnega prava ali javno posebno sredstvo, nima
pristojnega sodišča v Nemčiji ali se po sklenitvi pogodbe preseli zunaj Nemčije ali njegovo
prebivališče ob trenutku vložitve tožbe ni znano, je pristojno sodišče v Münchnu.
FlexKom International Holding AG • CH-­‐Švica • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐pošta: [email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telefon: +41(0) 715/88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kanton Thurgau § 10 Končna določila
(1) Podjetje FlexKom ima kadar koli pravico, da spremeni pogodbo KTM. Podjetje FlexKom bo
spremembe primerno najavilo v sistemu Backoffice z rokom, ki praviloma znaša en mesec.
Investitor ima pravico, da v primeru nestrinjanja s spremembami in omejevanja njegovih pravic
zaradi sprememb po najavi uveljavi izredno odpoved pogodbe. Če investitor pogodbe ne
odpove v štirih tednih po začetku veljavnosti sprememb, s tem izrecno sprejema spremembe.
(2) Dodatni dogovori, spremembe ali dopolnitve te pogodbe so pravno veljavne le, če so v
pisni obliki. To velja tudi za ukinitev zahteve po pisni obliki.
(3) Če posamezna določila te pogodbe niso veljavna ali izterljiva ali postanejo neveljavna ali
neizterljiva po končanju pogodbe, to ne vpliva na veljavnost preostale pogodbe. Omenjeno
določilo ustrezno velja tudi za primere, ko se izkaže, da je pogodba pomanjkljiva.
FlexKom International Holding AG • CH-­‐Švica • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐pošta: [email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telefon: +41(0) 715/88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kanton Thurgau 

Similar documents