mag. Boštjan Korošec - Talum in OVE

Transcription

mag. Boštjan Korošec - Talum in OVE
TALUM in OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
Mag. Boštjan Korošec
Štajerska gospodarska zbornica, 17.3.2011
SPLOŠNE INFORMACIJE O TALUMU
• Leto ustanovitve:
1954
• Število zaposlenih:
1.034
• Prihodki od prodaje: 190 mio EUR
• Izvoz:
• Organiziranost:
• Lastništvo:
87 %
pogodbeni koncern
ELES - 80%
PROIZVODNJA:
•
Proizvodnja v elektrolizi: 85.000 t
•
Pretaljevanje aluminija:
Skupaj
75.000 t
160.000 t
PROIZVODNI PROGRAM
Drogovi
Izparilniki
Livarske zlitine
Rondelice, rondele
Ulitki
VPLIVI KRIZ NA ALUMINIJSKO PANOGO
VPLIV ZADNJE KRIZE NA TALUM
Proizvodnja t/leto
0
20.000
Livarske zlitine
Zmanjšanje na
65.000
40.000 t
Rondelice, rondele
Ulitki
60.000
Zmanjšanje na 27.500 t
Drogovi
Izparilniki
40.000
20.000
3.000
10.000
80.000
100.000
100.000
120.000
SONČNE ELEKTRARNE (1)
• razlogi: iskanje novih priložnosti za podjetje, namesto
odpuščanja zaposlenih !
• Lokacija: bivše odlagališče odpadkov iz proizvodnje glinice
– dokončna sanacija,
• študija izvedljivosti za prvo polje 999 kWp - jesen 2008,
pripravljalna faza - pomlad 2009, gradnja september –
december 2009,
• ostala tri polja po 999 kWp - od junija do decembra 2010,
• velikost 4 x 999 kWp – trenutno največje polje sončnih
elektrarn v Sloveniji,
SONČNE ELEKTRARNE (2)
• letna proizvodnja električne energija zadošča za oskrbo
1.300 gospodinjstev in predstavlja zmanjšanje emisij CO2 za
4.000 t/leto,
• Talum NI investitor v omenjene sončne elektrarne, pač pa jih
za znane investitorje izvaja po sistemu “ključ v roke”, tako
na svojih zemljiščih, kakor tudi širše:
•
•
•
•
projektiranje,
upravni postopki,
dobava, izdelava, montaža opreme,
nadzor obratovanja, vzdrževanje in varovanje objektov.
SONČNE ELEKTRARNE (3)
SONČNE ELEKTRARNE
Št.
(4)
Aktivnost
Pristojnost
1
Lokacijska informacija o možnosti postavitve SE potrdilo o namenski rabi zemljišča
UE Ptuj - oddleke za
okolje in prostor
2
Izdelava idejnega osnutka
Projektant
3
Pridobivanje projektnih pogojev na osnovi izdelanega
idejnega projekta:
- Pogoji za priključitev SE na elektro omrežje
- Pogoji prostorskega plana Občine
- Pogoji (soglasje) za izvedbo
Elektro Maribor
Občina Kidričevo,
Telekom, Geoplin
Plinovodi, Ministrstvo za
obrambo, Komunalno
podjetje Ptuj, ARSO
4
Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
Projektant
5
Soglasje za priključitev za SE
Elektro Maribor
6
Soglasje za priključitev za lastno rabo SE
Elektro Maribor
7
Soglasje za projektne rešitve
Občina Kidričevo
SONČNE ELEKTRARNE
Št.
(5)
Aktivnost
Pristojnost
8
Soglasje h gradnji
Komunalno podjetje Ptuj
9
Soglasje za izgradnjo
ARSO
10
Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja
Investitor na UE Ptuj oddelek za okolje in
prostor
11
Vloga za parcelacijo
Območna geodetska
uprava
12
Priprava parcelacije in ureditev mej
Geodet
13
Gradbeno dovoljenje
UE Ptuj - oddleke za
okolje in prostor
14
Izdelava projekta za izvedbo
Projektant
15
Izbor dobaviteljev in podpis pogodb
Investitor
16
Izvedba del
Investitor in izvajalci
17
Pogodba o priključitvi SE na distribucijsko omrežje
Elektro Maribor
SONČNE ELEKTRARNE
(6)
Št.
Aktivnost
Pristojnost
18
Pogodba o priključitvi lastne rabe SE na distribucijsko
omrežje
Elektro Maribor
19
Pogodba o vzdrževanju SE
Sklene investitor
20
Pogodba o nadzoru in obratovanju SE
Sklene investitor
21
Pogodba o varovanju SE
Sklene investitor
22
Pogodba o računovodskih storitvah za SE
Sklene investitor
23
Inšpekcijski pregled
Elektro energ. inšpektor
24
Pogodba o dostopu proizvajalca do distribucijskega
omrežja - za SE
Elektro Maribor
25
Pogodba o dostopu končnega odjemalca do
distribucijskega omrežja - za LR
Elektro Maribor
26
Odprta pogodba o nakupu in prodaji električne energije
ali Sklep o uvrstitvi SE v Eko skupino Borzen
Trgovec ali Borzen
27
Tehnični pregled
UE Ptuj - oddelek za
okolje in prostor
SONČNE ELEKTRARNE
(7)
Št.
Aktivnost
Pristojnost
28
Obratovalno dovoljenje
UE Ptuj - oddleke za
okolje in prostor
29
Pridobitev deklaracije za proizvodno napravo
Javna agencija RS za
energijo
30
Odločba o podpori za proizvodno napravo
Javna agencija RS za
energijo
31
Pogodba o zagotavljanju podpore
Borzen
32
Pogodba o odstopu terjatev
Investitor, kreditodajalec,
Borzen
IZZIVI: izkušnje, znanja, oprema, zemljišče, ekonomika, upravni postopkiI
IZBOLJŠAVE: podkonstrukcija, kabelska trasa, pritrditev,vezava modulov,
NASVET: posvet s pristojnimi organi in izkušenimi izvajalci
ZAHVALA VSEM SODELUJOČIM PARTNERJEM !
KOTLOVNICA NA LESNO BIOMASO
NAMEN: ogrevanje rastlinjakov površine 19.000 m2
MOČ: 1 x 1 MW, 1 x 0,5 MW, možnost širitve do 5 MW
IZGRADNJA: 2008
PRIHRANEK: letna poraba kurilnega olja 400.000 litrov
MOŽNOSTI: izven kurilne sezone poraba tople vode v šoli, vrtcu, domu
upokojencev, letnem kopališču, restavraciji Pan
IZRABA TOPLOTE IZ TEHNOLOGIJE
NAMEN: ogrevanje sanitarne vode v centralnih garderobah
MOČ: 250 kW, možnost širitve do 500 kW, skupni potencial virov: 5 MW
IZGRADNJA: 2005, 2009
PRIHRANEK: letna poraba zemeljskega plina 450.000 Sm3
MOŽNOSTI: prodaja viškov toplote sosednjim podjetjem
HVALA ZA POZORNOST
Mag. Boštjan Korošec
Štajerska gospodarska zbornica, 17.3.2011
VPRAŠANJA ?
Letna kvota za sončne elektrarne postavljene na tleh:
- izločitev trajno degradiranih zemljišč ?
Vodenje energetskih projektov:
mag. Blaž Tropenauer
e-pošta: [email protected] ; gsm: 040 190 925
Inženiring, izvedba, nadzor:
mag. Anton Verdenik
e-pošta: [email protected] ; gsm: 041 666 243
Strateški razvoj koncerna Talum:
mag. Boštjan Korošec
e-pošta: [email protected] ; gsm: 031 376 086

Similar documents