varnost sončne elektrarne [Združljivostni način]

Transcription

varnost sončne elektrarne [Združljivostni način]
SONČNE ELEKTRARNE
Boštjan ULAGA, dipl.var.inž.
SONČNE ELEKTRARNE
V letu 2013 je po nekaterih podatkih v Sloveniji
vgrajenih 3200 sončnih elektrarn
SONČNE ELEKTRARNE
V zadnjih nekaj letih so bili v Sloveniji zabeleženi 4 požari na
sončnih elektrarnah:
Februar 2011 – Bisol d.o.o. v Preboldu
Maj 2012 – objekt nekdanje usnjarne v Domžalah
Februar 2013 – elektrarna na počivališču v Tepanjah
Julij 2013 – Gorenje Surovina d.o.o. v Mariboru
SONČNE ELEKTRARNE - TVEGANJA
Tveganje za nastanek požara (ki lahko nastane na sončni elektrarni ali na objektu na
katerem je postavljena sončna elektrarna (ali sosednji objekti))
Tveganje za nastanek poškodb, zdravstvenih okvar in poklicnih bolezni:
- krči mišic
- opekline (po poti el.toka) –t.i. ‘značke’ na koži kjer tok vstopi/izstopi
- padec (z višine)
-mehanske nevarnosti (vrteči deli, urezi, zlomi, steklo..)
- nevarnost svetlobnih učinkov (oblok)
- nevarnost toplotnih učinkov (pregretje naprav, žic…)
- raztaljene snovi, UV sevanje, strupeni plini, nepričakovani zagon opreme,
akumulatorji…
SONČNE ELEKTRARNE – VARSTVO PRED
POŽAROM
- Objekt je potrebno klasificirati glede na moč (50kW, 1MW,
10MW)
- Izdelati je potrebno presojo požarne varnosti, ki se izdela za
elektro energetske naprave do 1MW (Izjava investitorja)
- Za elektro energetske naprave ki potrebujejo gradbeno
dovoljenje ali za moč 1 – 10 MW se izdela zasnova požarne
varnosti
- Za elektro energetske naprave nad 10MW se izdela študija
požarne varnosti
SONČNE ELEKTRARNE – VARSTVO PRED
POŽAROM
V podjetju Lozej d.o.o. Ajdovščina vam izdelamo:
- Presojo požarne varnosti
- Zasnovo požarne varnosti
- Študijo požarne varnosti
SONČNE ELEKTRARNE – VARSTVO PRED
POŽAROM
Lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ali industrijskih
objektov ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano na
javno omrežje, in še nimajo izdelanega požarnega načrta, morajo
le-tega izdelati najkasneje do 21.5.2013.
En izvod požarnega načrta pa je potrebno poslati pristojni gasilski
enoti
SONČNE ELEKTRARNE – VARSTVO PRED
POŽAROM
V podjetju Lozej d.o.o. Ajdovščina vam izdelamo:
- Požarni red
- Požarni načrt
SONČNE ELEKTRARNE – VARSTVO PRED
POŽAROM
Eden izmed preventivnih ukrepov je tudi redno vzdrževanje
ter preverjanje delovanja sončne elektrarne .
S TERMO KAMERO se lahko uspešno locira mesta kjer prihaja do
pregrevanja sončne elektrarne (termovizijski pregled).
SONČNE ELEKTRARNE – VARSTVO PRED
POŽAROM
V podjetju Lozej d.o.o. Ajdovščina vam nudimo:
- Pregled s termo kamero ter izdelavo poročila
SONČNE ELEKTRARNE – VARNOST PRI DELU
Pri nameščanju sončne elektrarne je potrebno upoštevati
predpise s področja varnosti pri delu.
- Na deloviščih na katerih hkrati opravlja dela dvoje ali več
delodajalcev in samozaposlenih delavcev, morajo ti S PISNIM
SPORAZUMOM DOLOČITI SKUPNE VARNOSTNE UKREPE za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri delu.
- Določiti morajo KOORDINATORJA (delavca ki zagotavlja
usklajeno izvajanje ukrepov določenih s pisnim sporazumom).
SONČNE ELEKTRARNE – VARNOST PRI DELU
Pri nameščanju sončne elektrarne je potrebno upoštevati
predpise s področja varnosti pri delu.
- Delodajalec mora PRED ZAČETKOM delovnega procesa pri
katerem obstajajo večje nevarnosti za nezgode in poklicne
bolezni, o teh delih OBVESTI inšpekcijo dela
- Sprejeti VARNOSTNI NAČRT
SONČNE ELEKTRARNE – VARNOST PRI DELU
V podjetju Lozej d.o.o. Ajdovščina vam nudimo:
- Koordinatorja za varnost pri delu
- Svetujemo pri izdelavi oziroma izdelamo pisni sporazum
- Izdelavo varnostnega načrta
SONČNE ELEKTRARNE – VARNOST PRI DELU
Organizacija oziroma delodajalec s splošnim aktom določa varstvene ukrepe pred
nevarnostjo električnega toka ki se nanašajo zlasti na:
- Uporabo sredstev in opreme za osebno varstvo
- Usposabljanje delavcev za varno delo
- Delo v posebnih delovnih razmerah
- Preizkušanje orodij za delo s povečano nevarnostjo
- Preiskovanje delovnega okolja
- Evakuacijo in reševanje
- Dajanje prve pomoči in medicinske pomoči
- Prepoved kajenja, uživanje alkohola in drugih odvisnosti pri delu
- Dolžnosti organizacij oziroma delodajalcev do nadzornih organov
- Obveznosti in pooblastila delavcev razporejenih na dela in naloge s posebnimi
pooblastili ter notranji nadzor
SONČNE ELEKTRARNE – VARNOST PRI DELU
Na elektroenergetskih objektih in elektroenergetskih postrojih
smejo samostojno delati ali voditi dela samo ustrezno
usposobljeni in posebej pooblaščeni delavci
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo biti usposobljeni za varno
delo po določenih vrstah in obsegu nevarnosti električnega toka
v skladu s splošnim aktom o varstvu pri delu in zakonom o
varstvu pri delu
SONČNE ELEKTRARNE – VARNOST PRI DELU
Posluževanje elektroenergetskih postrojev nad 1kV ter
električnih naprav in opreme, napajanje z napetostjo nad 1kV
je dovoljeno samo določenim in ustrezno usposobljenim
strokovnim delavcem
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo biti seznanjeni z ukrepi
varstva pri delu in tehničnimi normativi za svoje delo, z dajanjem
prve pomoči pri električnem udaru in z gašenjem v primeru
požara
SONČNE ELEKTRARNE – VARNOST PRI DELU
V podjetju Lozej d.o.o. Ajdovščina vam nudimo:
-
Izdelavo Ocene tveganja
Usposabljanje in preverjanje znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter
požarnega varstva za električarje
Teoretično usposabljanje za varno delo upravljalcev male elektrarne
(sončne elektrarne) – elektrarn ki nimajo gradbenega dovoljenja
Usposabljanje oseb za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije
Pregled in preizkus delovne opreme
Preiskave delovnega okolja
VIRI
Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur.l.RS 29/92)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS 43/11)
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.lRS
83/05)
Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS 71/93, 87/01, 110/02-ZGO-1, 3/07-UPB-1, 9/11, 83/12)
Pravilnik o požarnem redu (Ur.l.RS 52/07, 34/11, 101/11)
Pravilnik o študiji požarne varnosti (Ur.l.RS 28/05, 66/06 Odl-US: U-I-202/05-11, 132/06, 12/13)
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l.RS 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13)
Smernica SZPV 512/12 Požarna varnost sončnih elektrarn
Uredba o energetski infrastrukturi (Ur.l.RS 62/03, 88/03, 75/10, 53/11)
SIST EN 62446:2010 - Fotonapetostni sistemi, priključeni na omrežje - Minimalne zahteve za
sistemsko dokumentacijo, prevzemne preskuse in nadzor (IEC 62446:2009)
http://www.7dni.com/v1/default.asp?kaj=2&id=5941012
http://www.flir.com/uploadedImages/Thermography_USA/Products/T-Series/solar-cells-picturein-picture.jpg