oglas v Delu 4. januar

Transcription

oglas v Delu 4. januar
Vlaganje v sončne
panele se splača!
DOBRI RAZLOGI ZA VLAGANJE
V FOTOVOLTAIKO
•
•
•
•
Model vlaganja v sončne elektrarne so v Slovenijo
prenesli iz Avstrije. Razvila ga je skupina PV - Invest,
katere del je tudi slovensko podjetje Moja
elektrarna. Gre za naložbo v sončne panele, iz
katerih so sestavljene sončne elektrarne. Z vložkom
600 evrov kupite najmanj enega, lahko pa kupite
največ 50 panelov. Podjetje Moja elektrarna na
vložek zagotavlja fiksen 5% letni donos. Vlaganje v
sončne module je zanimivo predvsem vlagateljem,
ki ne marajo tveganih naložb, hkrati pa iščejo
alternative za bančne depozite in vezane vloge. Za
varnost naložbe jamči država, ki zagotavlja odkup
proizvedene električne energije po vnaprej določeni
fiksni ceni za obdobje naslednjih 15 let.
6 KORAKOV
Netvegana naložba. Shema vlaganja v
čisto elektriko je zaradi državnih jamstev za
naslednjih 10 do 15 let popolnoma varna.
Vložek v okolje prinaša občutek, da so bili prihranki
naloženi v nekaj koristnega za skupnost.
Znana tehnologija. Od priključitve
sončnih elektrarn na omrežje pa od danes
delujejo vse elektrarne brezhibno.
Visoka donosnost. Shema podpor države za
sončno energijo omogoča visok donos sončne
elektrarne, kateri se prenese na vlagatelje.
DO NALOŽBE
MODEL ZA UDELEŽBO
•
•
•
•
Vlagatelj da Moji elektrarni posojilo, za
katero dobi v zakup sončen panele.
Moja elektrarna nudi vlagatelju
fiksen letni donos na posojilo.
Moja elektrarna upravlja sončne elektrarne.
Trajanje posojila: ni vezave. Dano posojilo
lahko unovčite kadarkoli. Povrne se
celoten znesek in pripadajoče obresti.
VARNOST NALOŽBE
•
•
•
Podjetje Moja elektrarna ima sklenjeno
pogodbo z državo (Agencija za Energijo),
katera omogoča odkup proizvedene električne
energija po fiksni ceni za obdobje 15 let, kar je
za vlagatelje najbolj kvalitetno zavarovanje.
Ni projektnega tveganja, saj se vlaga v že
delujoče sončne elektrarne. Elektrarne
delujejo brezhibno od same postavitve. Poleg
tega nudi izvajalec 25 letno garancijo.
Skupina PV – Invest GmbH, lastnik podjetja Moja
elektrarna, je vodilni ponudnik na področju sončnih
elektrarn z udeležbo zasebnih vlagateljev. V
Avstriji in tujini uživa veliko zaupanje vlagateljev.
DONOSNOST
•
Peter Kokot, direktor podjetja Moja elektrarna
V Avstriji je nakup sončnih elektrarn s pomočjo udeležbe
državljanov nadvse priljubljen. V zadnjih letih so na ta
način kupili na avstrijskem Koroškem in Štajerskem
preko dvajset večjih sončnih elektrarn, pri tem pa se je
udeležilo več tisoč vlagateljev. Model je privlačen, ker ne
prinaša le visokih obresti, temveč daje tudi občutek, da
so bili prihranki naloženi v nekaj koristnega za skupnost.
•
Udeležba v projektu Moja elektrarna pomeni
trajnosten in donosen vložek. Sončni panel
lahko kupite že s 600 evri in si tako zagotovite
letno obrestno mero v višini 5,0 % brez vezave
sredstev. Omenjena obrestna mera je občutno
višja od obrestne mere za vezane vloge pri
bankah. Vračilo vloženih sredstev lahko
zahtevate kadarkoli. Sredstva lahko vložite kot
fizična oseba ali pa to stori vaše podjetje.
Visoko obrestno mero vam pri prodaji
elektrike iz obnovljivih virov energije omogoča
podpora, ki jo zagotavlja država: kilovatne ure,
proizvedene iz obnovljivih virov energije, se
oddajajo v javno omrežje Republike Slovenije.
Kaj morate še vedeti, ko
vlagate v sončne panele:
• en sončni panel stane 600 EUR,
• nobenih vstopnih stroškov,
• vlagatelj lahko kadarkoli proda sončne module
podjetju Moja elektrarna,
• varna naložba, saj država jamči za odkup
elektrike po fiksni ceni za 15 let vnaprej.
Posnemajo nas tudi velika podjetja
Za naložbo v podjetja na področju obnovljivih virov
energije se odloča vse več posameznikov in tudi ustanov.
Günter Grabner o geopolitičnem
vidiku rabe obnovljivih virov energije:
„Evropska unija uvozi kar 53 odstotkov
energije, ki je porabi, in za to plača
400 milijard evrov. Leta 2006 je unija z
Zeleno knjigo posvetila več pozornosti
energetski politiki. Pred kratkim je bil
dosežen pomemben premik s sklepom
o novi strategiji EU za oblikovanje
energetske unije, ki postavlja v glavno
vlogo obnovljive vire energije. EU se je
končno začela zavedati geopolitičnega
vidika obnovljivih virov energije, ki je
bil v miselnosti posameznih držav tako
dolgo zapostavljen. Ljudje pa se že dolgo
zavedajo pomena obnovljive energije, o
tem pričajo številne sončne elektrarne na
strehah hiš. V tej točki se stekajo interesi
unije in njenih prebivalcev.“
O naložbah v sončno energijo smo govorili
z mag. Günterjem Grabnerjem, direktorjem
družbe PV – Invest, podjetja za proizvodnjo
električne energije, ki skupaj s podjetjem
Moja elektrarna pridobiva in prodaja elektriko iz 22 sončnih elektrarn po Evropi. Da
bi se izognil tveganjem, PV – Invest ne razvija lastnih projektov, temveč kupuje sončne
elektrarne, ko so že priključene v omrežje in
imajo pridobljena vsa dovoljenja. Sredstva
za nakup novih sončnih elektrarn pridobiva
PV – Invest v sodelovanju z zasebnimi vlagatelji v kombinaciji s klasičnim financiranjem preko bank in lizinških hiš. Vse njihove
sončne elektrarne imajo za zdaj večje donose od načrtovanih, to pa jih spodbuja k
oblikovanju novih naložbenih možnosti na
področju sončne energije.
ogroža nepravilna raba energije. Smo del
sončnega sistema in Sonce je naš primarni
vir energije, zato bi morali najprej poiskati
vse možnosti črpanja sončne energije, preden se odločimo za druge vire.
Kako dolgo se podjetje PV – Invest
v Avstriji že ukvarja s sončno
energijo? Kako ste se odločili
prav zanjo?
PV – Invest se s sončno energijo ukvarja od
leta 2009. V Avstriji delujemo od leta 2013
in smo na njenem tržišču vodilni ponudnik
na področju sončnih elektrarn z udeležbo
zasebnih vlagateljev. Odločitev za sončno
energijo je posledica skrbi za prihodnost
našega planeta, ki ga med drugim akutno
Kako ugotavljate zadovoljstvo
vlagateljev?
Veliko nam pomenijo ustna priporočila
obstoječih vlagateljev njihovim znancem in
prijateljem, dobivamo pa tudi pisma strank,
ki so zadovoljne zaradi naše točnosti in
natančnosti.
V katerih državah še deluje
vaše podjetje in koliko sončnih
elektrarn upravlja?
PV – Invest upravlja šest elektrarn v Italiji,
dve v Franciji, eno v Španiji, 17 jih imamo v
Avstriji, od teh jih je šest še v gradnji, eno pa
gradimo v Nemčiji. Skupna moč teh elektrarn obsega 23 MW.
Koliko investitorjev se je doslej
odločilo vlagati v vaše panele?
Natančnih podatkov nimam, vsekakor pa
jih je več kot tisoč.
Kako ste oblikovali svoj poslovni
model? Obstajajo enaki ali
podobni tudi drugod po svetu?
Naš poslovni model v Avstriji posnemajo
tudi velika podjetja za oskrbo z elektriko V
drugih državah, na primer na Danskem, je
podoben poslovni model deležen obsežnih
davčnih spodbud. Tudi velika Britanija vlaga
znaten delež denarja iz pokojninske blagajne
v investicije na področju obnovljivih virov
energije.
V čem je glavna prednost tega
modela? Zakaj je uspešen?
Privlačen je, ker ne prinaša samo visokih
obresti, temveč daje tudi občutek, da so
bili prihranki naloženi v nekaj koristnega
za skupnost. Poleg tega je shema vlaganja v
čisto elektriko zaradi državnega jamstva za
naslednjih 10-15 let popolnoma varna.
Se model prilagaja poslovnemu
okolju posamezne države?
Se. Slovenski model je precej podoben
avstrijskemu, na Danskem pa na primer oblikujemo drugačen model udeležbe zaradi
drugačnih davčnih možnosti.
Zakaj vlagateljem svetujete
udeležbo v projektu?
Zaradi prijetnega občutka, da si varno in
donosno naložil svoj denar, ob tem pa naredil še nekaj dobrega za okolje.
POKLIČITE NAS ALI NAM PIŠITE:
059 102 858 | [email protected] | www.mojaelektrarna.si

Similar documents