KAKO DO GRADBENEGA DOVOLJENJA?

Transcription

KAKO DO GRADBENEGA DOVOLJENJA?
KAKO DO GRADBENEGA DOVOLJENJA?
V temeljnih določbah Zakona o graditvi objektov (Ur.l., RS št. 102/2004, 126/07) je v 3.
členu zapisano: »Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev objekta se
lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.«
Prvi korak investitorja v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja je obisk pri izbranem
projektantu, s katerim investitor dogovori način pridobivanja projektne dokumentacije.
I. FAZA: »pridobivanje pogojev in podlag za projektiranje«
a) geodetski posnetek gradbene parcele in po potrebi ustrezna parcelacija (določitev
gradbene parcele v skladu z grafičnim delom prostorskih aktov občine). Nov objekt je možno
zgraditi le na gradbeni parceli, ki je točno določena z eno parcelno številko. V primeru, da
investitor hoče graditi objekt, ki bo stal na zemljišču dveh parcelnih številk, je najprej
potrebno določiti gradbeno parcelo v skladu z grafičnim delom prostorskih aktov občine tako,
da bo objekt stal le na eni parcelni številki.
b) geotehnično mnenje – naroči projektant
c) projektni pogoji (upravljalci komunalne infrastrukture – Občina Šentilj, Nigrad Maribor,
Elektro Maribor, Telekom Slovenije, Družba RS za ceste – če je objekt v 15 m varovalnem
pasu regionalne ceste, Geoplin Ljubljana – če je objekt v 50 m varovalnem pasu plinovoda,
Mariborski Vodovod, ….)
d) soglasja sosednjih lastnikov zemljišč, če bo predviden objet oddaljen od posestne meje
manj kot 4,00 m
e) pogodba o služnostni pravici hoje in vožnje preko tujega zemljišča (dostop do objekta) v
primeru, ko se investitor s svojim dostopom do predvidenega objekta priključuje na občinsko
cesto preko tujega zemljišča
II. FAZA: »izdelava urbanističnega dela projekta«
a) projektant pri izbranem urbanistu naroči urbanistični del projekta, ki vsebuje urbanistične
pogoje, navodila iz prostorskih izvedbenih aktov občine, projektne pogoje ter druge z
zakonom potrebne dokumente.
III. FAZA: »projektiranje«
Na podlagi urbanističnega dela projekta projektant izdela ustrezni projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD), ki vsebuje:
a) uvodni zakonsko predpisan del
b) arhitekturo
c) elektro in strojne instalacije
d) statični del
e) projektantski popis del z aproksimativnim predračunom
IV. FAZA: »pridobivanje soglasij na izdelan projekt ter obveznosti do lokalne
skupnosti - občine«
a) elektroenergetsko soglasje in soglasje za priključek elektrike (Elektro Maribor )
b) soglasje k projektu vseh tistih upravljavcev javne infrastrukture, ki so v I. fazi podali
projektne pogoje (Telekom, Geoplin, Družba RS za ceste,...)
c) plačilo komunalnega prispevka (občina)
d) soglasje k projektu PGD za posege v infrastrukturo javne kanalizacije (Nigrad Maribor),
ko je objekt možno priključiti na javno kanalizacijo
e) soglasje k projektu (občina)
V. FAZA: »vloga za izdajo gradbenega dovoljenja«
Ko projektna dokumentacija vsebuje vsa potrebna soglasja, dovoljenja in so poravnane vse
obveznosti do lokalne skupnosti (občine), investitor poda vlogo za pridobitev gradbenega
dovoljenja na Upravni enoti v Pesnici.
Vloga se odda na ustreznem obrazcu, ki ga investitor dobi na upravni enoti. K obrazcu –
vlogi pa je potrebno priložiti:
a) dokazilo o pravici graditi (original zemljiško knjižni izpisek)
b) dokazilo o plačanem komunalnem prispevku (odločba in položnica)
c) projekt v najmanj dveh izvodih
d) potrdilo o plačilu takse za izdajo gradbenega dovoljenja (takso določi upravni delavec
pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja na UE pesnica)