Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3

Comments

Transcription

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3/ Ur. list RS št. 65/2009) in v skladu z 9.
členom Statuta delniške družbe Nigrad, d. d. Nadzorni svet družbe Nigrad, komunalno podjetje, d. d.
objavlja javni razpis za
direktorja družbe Nigrad, komunalno podjetje, d. d.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
-
-
da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo oz. magisterijem (druga bolonjska stopnja) tehnične ali družboslovne smeri
s petimi leti delovnih izkušenj na delovnem mestu s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi,
poznavanje in sposobnost za reševanje komunalne problematike,
da ima organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje družbe,
da ima predložen razvojni program družbe,
da izpolnjuje druge pogoje, določene z zakonom.
Delovno razmerje se sklene za določen čas, za mandatno obdobje pet (5) let z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Pisni vlogi morajo kandidati priložiti:
-
-
življenjepis z opisom delovnih izkušenj, predložen v obrazcu EUROPASS,
dokazilo o izobrazbi,
priporočila ali dokazila o organizacijskih sposobnostih in sposobnostih za reševanje komunalne
problematike,
potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj navedenih v 1. odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5,
Uradni list RS št. 12/2013),
razvojni program družbe (poudarek na opisu delovanja družbe, viziji upravljanja družbe, z
opisom možnih novih storitev in zagotavljanjem kakovosti),
izjavo, s katero kandidat dovoljuje obdelavo osebnih podatkov izključno za potrebe izbirnega
postopka in imenovanja.
Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v prijavi.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili pošljejo na naslov »Nadzorni svet NIGRAD, d. d., Maribor,
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor«, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za direktorja družbe.«
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo oddane do 03. 10. 2014 v vložišče družbe do 15.00 ure
ali priporočeno na pošto do 24.00 ure.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasne in popolne prijave. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni.
Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženski in moški spol.
Nadzorni svet družbe Nigrad, d. d.