Obrazec PD

Comments

Transcription

Obrazec PD
Obr. PD: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave:
Delodajalec:
GX40064
MŠO: 5695252000
šifra SKD: 85.200
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
VOJKOVA CESTA 74
1000 LJUBLJANA
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 2400 LJUBLJANA
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE
REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA FAKULTATIVNIH PREDMETOV, IZVAJANJE
INTERESNIH DEJAVNOSTI (KROŽKI IN DRUGE DEJAVNOSTI PO DELOVNEM PROGRAMU), IZVAJANJE
DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE PRI ŠPORTNIH DNEVIH, KULTURNIH IN NARAVOSLOVNIH DNEVIH,
IZVAJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENIH Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA IN SKLADNO S
SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST.
Zahtevana pokl./strok. izobrazba:
780C5 PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE
Alternativna pokl./strok. izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
78021 PROFESOR RAZREDNEGA POUKA
Trajanje zaposlitve: določen čas vrnitve delavke, katera koristi porodniški dopust
Vrsta zaposlitve: polni delovni
čas
Zahtevane delovne izkušnje: ne
Poskusno delo: 3 meseci
Zahtevan vozniški izpit kategorije:
Zahtevano znanje jezikov:
Zahtevana rač. znanja:
1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z
bazami podatkov - 1 - osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: PROFESOR SPECIALNE IN
REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE ZA OSEBE Z MOTNJAMI SLUHA IN GOVORA, OPRAVLJEN STROKOVNI
IZPIT S PODROČJA VIZ, SURDOPEDAGOŠKA DOKVALIFIKACIJA( V PRIMERU, KO KANDIDAT NI PROFESOR
SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE). V SKLADU S PRAVILNIKOM O ORGANIZACIJI DELA IN
SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZGNL MORAJO IMETI KANDIDATI TUDI ZNANJE SLOVENSKEGA
ZNAKOVNEGA JEZIKA (SZJ) NA RAVNI III. STOPNJE. VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI OVERJENA DOKAZILA
O IZOBRAZBI, OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O ZNANJU SZJ (ZNANJE SI IMA KANDIDAT
MOŽNOST PRIDOBITI TUDI V PREDPISANEM ČASU PO ZAČETKU ZAPOSLITVE), IZPISEK IZ KAZENSKE
EVIDENCE, DA KANDIDAT NI BIL PRAVNOMOČNO OBSOJEN ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA,
KI SE PREGANJA PO URADNI DOLŽNOSTI, NA POGOJNO KAZEN ZAPORA V TRAJANJU VEČ KOT 6
MESECEV IN NI BIL PRAVNOMOČNO OBSOJEN ZARADI KAZNIVEGA DEJANJA ZOPER SPOLNO
NEDOTAKLJIVOST TER POTRDILO OKRAJNEGA SODIŠČA, DA PROTI KANDIDATU NI UVEDEN POSTOPEK
ZARADI KAZNIVEGA DEJANJA. ZAŽELJENO JE, DA KANDIDAT NA VLOGI NAVEDE ELEKTRONSKI NASLOV
ZA POTREBE MEDSEBOJNE KOMUNIKACIJE. DOLOČEN ČAS DO VRNITVE DELAVKE, KATERA KORISTI
PORODNIŠKI DOPUST (PREDVIDOMA DO 15.8.2014).
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Rok za prijavo kandidatov: 3 dni.
Način prijave kandidatov:
Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: DARJA ZIMIČ, 01 58 00 515, [email protected]
Poskusno delo: 3 meseci
Datum sprejema prijave: 22.7.2013
1/1
Datum objave v prostorih zavoda: 23.7.2013

Similar documents