Javni natečaj za uradniško delovno mesto

Comments

Transcription

Javni natečaj za uradniško delovno mesto
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB3, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF), Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, objavlja
JAVNI NATEČAJ
ZA URADNIŠKO DELOVNO MESTO »VIŠJI SVETOVALEC ZA RAZVOJ PODEŽELJA IN MALO
GOSPODARSTVO«
Organ in kraj opravljanja dela:
Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, na istem naslovu.
Vrsta uradniškega delovnega mesta in čas trajanja delovnega razmerja:
Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu »Višji svetovalec« v nazivu »Višji svetovalec II za
razvoj podeželja in malo gospodarstvo«. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s poskusno dobo 5 mesecev, s polnim delovnim časom, predvidoma od 3. 8. 2015.
Pogoji za opravljanje dela:
Kandidati, ki se bodo prijavili na ta javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna
izobrazba (prva bolonjska stopnja) kmetijske, ekonomske ali upravne smeri,
- najmanj 5 let delovnih izkušenj (oziroma 3 leta in 4 mesece delovnih izkušenj v primeru, da ima
kandidat univerzitetno izobrazbo oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem),
- opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
- strokovni izpit iz upravnega postopka
- znanje uradnega jezika
- državljanstvo Republike Slovenije
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Želena znanja:
- aktivno znanje angleškega jezika,
- izkušnje pri pripravi vlog in izpeljavi postopkov za pridobivanje sredstev iz evropskih skladov.
Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in
smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; priložena naj bo tudi
kopija diplome.
2. Izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, v katerih kandidat navede trajanje zaposlitve ter kratko
opiše delo, ki ga je opravljal pri posameznem delodajalcu.
3. Izjavo kandidata o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv (v kolikor ga
kandidat ima);
4. izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (v kolikor ga kandidat
ima);
5. izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
Telefon: 07/35-65-360, faks: 07/35-65-365, e-pošta: [email protected]
zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
6. soglasje, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Semič pridobitev podatkov iz
5. točke iz uradne evidence. V primeru, da izbrani kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam
predložiti ustrezna dokazila.
-
Delovne izkušnje so delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in
čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma
pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne
izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva
za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se
upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v
naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v
skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja. Šteje se, da ima kandidat opravljeno obvezno usposabljanje, v kolikor ima
opravljen državni izpit iz javne uprave.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V
nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe,
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Prepozne in formalno nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje,
navedene v javnem natečaju, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Okvirna vsebina dela z opisom nalog
Kandidat bo opravljal dela s področja razvoja podeželja in malega gospodarstva ter investicij (priprava
investicijske dokumentacije, javna naročila) in vodenje vseh postopkov pri pridobivanju sofinancerskih
sredstev.
Okvirni opis nalog:
- vodenje postopka za dodelitev državnih pomoči v kmetijstvu,
- vodenje postopka pri predhodnem in naknadnem nadzoru nad državnimi pomočmi občine v
kmetijstvu,
- sodelovanje s komisijo za kmetijstvo, kmetijsko svetovalno službo in društvi oz. aktivi iz področja
kmetijstva,
- vodenje postopkov in sodelovanje z ustreznimi ustanovami ob naravnih nesrečah v kmetijstvu,
- sodelovaje v komisiji za odpravo naravnih nesreč v občini in skrb za uresničitev njihovih sklepov,
- izvajanje aktivnosti na področju razvojnih projektov podeželja,
- svetovanje in pomoč občanom pri razvoju podeželja,
- svetovanje in pomoč kmetom pri njihovih razvojnih pobudah
- izvajanje nalog v zvezi s skrbjo za zapuščene živali,
- priprava razvojnih usmeritev na področju turizma
- svetovanje in pomoč nosilcem razvoja turizma.
- vodenje postopka za dodelitev državnih pomoči v malem gospodarstvu,
- vodenje postopka pri predhodnem in naknadnem nadzoru nad državnimi pomočmi občine v
malem gospodarstvu,
- sodelovanje s podjetji in podjetniki v občini,
- svetovanje in pomoč podjetnikom in krajanom pri njihovih razvojnih pobudah,
- sodelovanje pri garancijski shemi za pridobitev ugodnih posojil in garancij ter odpiranju novih
delovnih mest,
- priprava investicijske dokumentacije za investicije občine,
- priprava vlog in vodenje postopka za pridobitev in porabo državnih in evropskih sofinancerskih
sredstev,
- priprava in vodenje javnih naročil,
- pripravljanje občinskih in drugih aktov iz svojega področja.
Rok in naslov za vlaganje prijav ter rok za obveščanje o izbiri:
Kandidat naj vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti kuverti z označbo; »NE ODPIRAJ - ZA
JAVNI NATEČAJ – VIŠJI SVETOVALEC II« na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, in
sicer v roku 8 dni od dneva objave na spletni strani Občine Semič oz. do vključno 29. 5. 2015.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o
končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Semič. O izbiri kandidata bo izdan
sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje ga. Mateja Kambič (tel. 07/356 53 53).
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Številka: 110-02/2015-1
Datum: 21. 5. 2015
Županja Občine Semič
Polona Kambič