Razpis za računovodjo VII/2 (III)

Comments

Transcription

Razpis za računovodjo VII/2 (III)
V skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/2013- (78/2013 popr.)
javni zavod Zavod za turizem Kranj, v organizacijski enoti Kranjska hiša, objavlja razpis za
zasedbo prostega delovnega mesta na Zavodu za turizem Kranj
Računovodja VII/2 (III) m/ž
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 najmanj visoka strokovna izobrazba / 1. stopnja ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 aktivno znanje enega svetovnega jezika,
 najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Delovno področje
 vodenje poslovne glavne knjige in dnevnika glavne knjige,
 knjiženje dokumentov v temeljno poslovno knjigo in dnevnik glavne knjige po
poslovnih dogodkih, dejavnostih in stroškovnih mestih, z analitičnimi evidencami
terjatev in obveznosti in glede na potrebe poslovanja analitično evidentiranje
stroškov in prihodkov,
 vodenje evidenčne glavne knjige,
 vodenje evidenc za DDV ter sestavljanje obračunov DDV obračun davka na dodano
vrednost z izdelavo in knjiženjem v davčne evidence in drugih davčnih obračunov,
 vodenje pomožnih knjig za gostinsko dejavnost, vodenje blagajniških evidenc,
vodenje evidence osnovnih sredstev,
 vodenje pomožnih knjig za gostinsko dejavnost na podlagi blagajniške evidence,
razbremenitve zalog gostinskega materiala; vodenje prihodkov in odhodkov za
dejavnost prireditev, za dejavnost oddajanje stanovanjskih enot v najem, trgovine z
umetniškimi deli; evidence osnovnih sredstev z vnosom novih osnovnih sredstev in
obračunom amortizacije,
 usklajevanje glavne knjige s pomožnimi glavnimi knjigami,
 priprava in obračunavanje plač in drugih izplačil,
 priprava knjigovodskih listin, priprava in izdelava notranjih knjigovodskih listin,
preverjanje in skrb za zakonitost, točnost in pravilnost notranjih in zunanjih
knjigovodskih listin,
 priprava računovodskih poročil, davčnega obračuna od dohodkov pravnih oseb,
sestavljanje premoženjske bilance,
 priprava finančnih načrtov, tekočih in letnih planov,
 izvajanje računovodskega predračunavanja, obračunavanja, analiziranja in nadzora po
dogovoru z direktorjem,
 druge naloge po zadolžitvah direktorja Zavoda.
Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
delovnih izkušenj. Iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz
opravljanja dela na delovnih mestih, za katera se zahteva najmanj visoka strokovna
izobrazba/prva stopnja,
3. izjavo o znanju tujega jezika na osnovni ravni zahtevnosti, pri čemer se za svetovni jezik
šteje eden izmed naslednjih jezikov: angleški, nemški, italijanski, španski, francoski, ruski.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne
izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati, ki poleg razpisanih pogojev izkazujejo poznavanje
področja javnih financ in poznavanje poslovanja v gostinstvu.
Izbrani kandidat bo opravljal delo v prostorih Zavoda za turizem Kranj, Glavni trg 2, Kranj ter
v primeru potrebe na podlagi napotitve v kraju, kjer poteka delovni proces.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim
delovnim časom, za obdobje enega leta in 3 mesečnim poskusnim delom, z možnostjo
kasnejše sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Ostali kandidati bodo prejeli
obvestila o neizbiri.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za razpis za
delovno mesto »Računovodja VII/2 (III)« na naslov: Zavod za turizem Kranj, Glavni trg 2,
4000 Kranj, in sicer v roku 8 dni po objavi na Zavodu za zaposlovanje, Območna enota
Kranj in spletni strani Zavoda za turizem Kranj, na naslovu: www.tourism-kranj.si. Za
pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim
žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka razpisa do 12. ure v TIC Zavoda za
turizem Kranj na Glavnem trgu 2, Kranj.
Informacije o izvedbi razpisa in delovnem področju daje Kristina Sever, tel. št. 04 2380 455,
[email protected]

Similar documents