Poimenovanje delovnega mesta: EKONOM VI Šifra

Comments

Transcription

Poimenovanje delovnega mesta: EKONOM VI Šifra
OBČINA OSILNICA
Delovno mesto v kabinetu župana - 72. člen ZJU
Poimenovanje delovnega mesta:
Šifra delovnega mesta:
Zap.
št.
Št.
DM DM
5.
1
Vrsta
DM
Delovno
mesto
Šifra
DM
STDM
Ekonom VI
J036002
EKONOM VI
J036002
Zahtevane
Plačni Plačni
delovne
Tarifni razred razred Plačna
izkušnje
razred brez z napr. skupina
napr.
let mes.
0
6
VI
21
31
J
Plačna
podskup.
J3
Predpisana izobrazba


NALOGE:
- nabavljanje in izdajanje drobnega inventarja in pisarniškega materiala;
- vodenje skladišča drobnega inventarja in pisarniškega materiala;
- vodenje evidenc;
Opravljanje drugih nalog po navodilu in nalogu župana
- protokolarne naloge za župana;
- urejanje arhivskega in dokumentarnega gradiva za župana in občinsko
upravo;
Višja strokovna izobrazba
- tehnično-prometne smeri
Višješolska izobrazba (prejšnja)
- tehnično-prometne smeri
POSEBNI POGOJI:
NE
POSEBNI DELOVNI
POGOJI:
NE
POSKUSNO DELO:
NE
PREDHODEN
PREIZKUS ZNANJA:
NE
DODATNA FUNKCIONALNA
ZNANJA:
- poznavanje dela z računalnikom
OSTALO
Ocena tveganja: 3
Šifra N: 0
Zap. št. DM/N: 249
Št. napredovanj: 10
Delo se lahko opravlja s krajšim
delovnim časom od polnega
delovnega časa.

Similar documents