Razpis za prosto delovno mesto_turistični informator

Comments

Transcription

Razpis za prosto delovno mesto_turistični informator
V skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/2013 in 78/2013 popr.)
javni zavod Zavod za turizem Kranj, v organizacijski enoti Kranjska hiša, objavlja razpis za
zasedbo prostega delovnega mesta na Zavodu za turizem Kranj
Turistični informator I m/ž
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 visoka strokovna izobrazba / 1. stopnja ekonomske, turistične ali druge ustrezne
smeri,
 višji nivo znanja enega svetovnega jezika,
 najmanj 2 leti delovnih izkušenj pri opravljanju del na tem področju.
Delovno področje:
 vodenje prireditev,
 vsebinska zasnova prireditve (program, logistika, prijava, promocija),
 izvedbena dela prireditve,
 finančna konstrukcija prireditve,
 oblikovanje trženjske strategije za prireditve,
 poročila MOK o izvedbi posamezne prireditve,
 priprava marketinških poročil,
 priprava in organizacija posebnih dogodkov,
 sodelovanje pri pripravi turističnih publikacij,
 sodelovanje pri oblikovanju celostne podobe Zavoda,
 turistično informiranje,
 poslovanje s strankami,
 zbiranje in analiza podatkov o turističnem tržišču,
 spodbujanje posamezne dejavnosti za vključevanje v turistično regijo,
 načrtovanje razvojnih ciljev turistične ponudbe kraja,
 urejanje interne dokumentacije,
 upravljanje odra, stolov in druge tehnične opreme v lasti MOK ali Zavoda,
 vzdrževanje čistoče uporabljenih delovnih pripomočkov in mesta kjer poteka delo,
 druge naloge po zadolžitvah direktorja Zavoda.
Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
delovnih izkušenj. Iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz
opravljanja dela na delovnih mestih, za katera se zahteva najmanj visoka strokovna
izobrazba/prva stopnja,
3. izjavo o znanju tujega jezika, pri čemer se za svetovni jezik šteje eden izmed naslednjih
jezikov: angleški, nemški, italijanski, španski, francoski, ruski.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne
izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati, ki bodo izkazali poznavanje dela na področju
organizacije podobnih prireditev, kot jih izvaja Zavod za turizem Kranj.
Izbrani kandidat bo opravljal delo v prostorih Zavoda za turizem Kranj, Glavni trg 2, Kranj ter
v primeru potrebe na podlagi napotitve v kraju, kjer poteka delovni proces.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim
delovnim časom, za obdobje enega leta in 3 mesečnim poskusnim delom, z možnostjo
kasnejše sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Ostali kandidati bodo prejeli
obvestila o neizbiri.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za razpis za
delovno mesto »Turistični informator I« na naslov: Zavod za turizem Kranj, Glavni trg 2,
4000 Kranj, in sicer v roku 30 dni po objavi na Zavodu za zaposlovanje, Območna enota
Kranj in spletni strani Zavoda za turizem Kranj, na naslovu: www.tourism-kranj.si. Za
pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim
žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka razpisa do 12. ure v TIC Zavoda za
turizem Kranj na Glavnem trgu 2, Kranj.
Informacije o izvedbi razpisa in delovnem področju daje Kristina Sever, tel. št. 04 2380 455,
[email protected]

Similar documents