1 PRAVILA AKCIJE "Z MICHELINOM NA POTI DOLGOROČNEGA

Transcription

1 PRAVILA AKCIJE "Z MICHELINOM NA POTI DOLGOROČNEGA
PRAVILA AKCIJE
"Z MICHELINOM NA POTI DOLGOROČNEGA PRIHRANKA"
1. september 2014–30. november 2014
1. člen – Organizator
1.1.
Organizator promocijske akcije »Z MICHELINOM NA POTI DOLGOROČNEGA PRIHRANKA« (v nadaljevanju
»akcija«) je podjetje MICHELIN Hungária Tyre Manufacture Limited Liability Company (v nadaljevanju
»organizator« ali »Michelin«) z registriranim sedežem na naslovu Bottyán János u. 15, 4401 Nyíregyháza, Madžarska.
1.2.
S sodelovanjem v tej akciji se predvideva, da je udeleženec seznanjen s pravili in da soglaša z njimi. Udeleženci
se zavezujejo, da bodo upoštevali in spoštovali vse roke, pogoje in določbe teh pravil.
2. člen – Krajevni in časovni okvir akcije
2.1. Akcija se organizira in izvaja na celotnem ozemlju Slovenije.
2.2. Akcija se začne 1. septembra 2014 in konča 30. novembra 2014.
3. člen – Vključeni izdelki
3.1. Za »vključene izdelke« veljajo izdelki, ki jih distribuira organizator na slovenskem tržišču in so vključeni v akcijo:
– nove pnevmatike za tovornjake in avtobuse blagovne znamke MICHELIN, navedene v Prilogi 1 teh pravil.
4. člen – Uradna pravila akcije
4.1. Uradna pravila akcije so na razpolago vsem zainteresiranim osebam, brezplačno in celoten čas trajanja akcije, in
sicer na enega od naslednjih načinov:
• v elektronski obliki preko Michelinove spletne strani akcije www.promo-pnevmatike.si.
• na podlagi pisne prošnje, ki jo organizator prejme na naslov MICHELIN Hungária Tyre Manufacture Limited
Liability Company, Bottyán János u. 15, 4401 Nyíregyháza, Madžarska.
V skladu s prostovoljno odločitvijo organizatorja se lahko akcija javno objavlja z namenom obveščanja javnosti, med
drugim s pomočjo oglaševanja in/ali informativnega gradiva. Informacije, ki jih lahko vsebujejo tovrstna gradiva, se
razlagajo v skladu z določbami teh pravil.
Organizator si pridržuje pravico, da spremeni in/ali dopolni pravila, pod pogojem, da udeležencem predhodno pošlje
obvestilo v zvezi z morebitno spremembo določbe v teh pravilih. Morebitne spremembe/dopolnila k določbam teh pravil
se vnesejo v dodatke in javno objavijo z objavo na Michelinovi spletni strani akcije www.promo-pnevmatike.si.
5. člen – Pravica do sodelovanja
5.1. K akciji se lahko prijavijo le cestni prevozniki, ki so registrirani v Sloveniji, ali podjetja, ki se ukvarjajo s poslovno
dejavnostjo cestnega prevoza blaga, osebe preko zakonitih zastopnikov, ali zakoniti in pooblaščeni posamezniki, ki se
ukvarjajo s poslovno dejavnostjo cestnega prevoza blaga in so registrirani v Sloveniji, ki kupijo vsaj eno pnevmatiko
Michelin za tovornjake v času akcije pri enem od prodajalcev pnevmatik Michelin za tovornjake, ki sodelujejo v akciji in
so navedeni v Prilogi 2 teh pravil.
6. člen – Ugodnosti v akciji
V okviru akcije organizator v skladu s načinom izvedbe, ki je opisan v nadaljevanju v 7. členu, podeli naslednjo
ugodnost kupcem vključenih izdelkov, in sicer vsakemu prejemniku ugodnosti eno:
Ugodnost
Kupon za gorivo
Količina
800
Vrednost
Vrednost enote
(EURO z DDV)
25
Skupna vrednost
(EURO z DDV)
20.000
-
Kupec je lahko upravičen do 1 kupona v vrednosti 25 evrov za vsako kupljeno pnevmatiko za tovornjake.
Ugodnost se lahko izkoristi v časovnem roku, ki je naveden na kuponu, v skladu s Splošnimi pogoji podjetja Petrol na
bencinskih črpalkah Petrol kot enkraten način plačila za gorivo ali za nakup izdelkov oziroma uporabo storitev iz zalog ali
iz ponudbe storitev, ki je na voljo na določeni bencinski črpalki.
Kuponov ni mogoče zamenjati za gotovino (gotovinsko vračilo pri plačilu s kartico ni mogoče); ko so porabljeni, jih
shrani osebje bencinske črpalke. Če je cena izdelkov ali storitev višja od nominalne vrednosti kupona, je kupec dolžan
plačati razliko v gotovini ali z bančno kartico.
1
7. člen – Način izvedbe akcije
7.1. Pogoji za veljavno prijavo k akciji
7.1.1. Za veljavno prijavo k sodelovanju v akciji morajo biti izpolnjene vse naslednje zahteve:
(1) Udeleženec ima pravico sodelovati, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa 5. člen teh pravil;
(2) Udeleženec se lahko prijavi izključno v časovnem obdobju, ki je navedeno v nadaljevanju v členu 7.2;
(3) Udeleženec mora vstopiti na spletno stran www.promo-pnevmatike.si in posredovati naslednje obvezne podatke:
Za pravne osebe
Ime podjetja
Poštna številka
Ime in priimek osebe, ki je odgovorna za prijavo podjetja k akciji
Elektronski naslov osebe, ki je odgovorna za prijavo podjetja k akciji
Telefonska številka (fiksni in mobilni telefon) osebe, ki je odgovorna za prijavo podjetja k
akciji
Naslov za dostavo (kamor bo poslan kupon)
Prodajalec, pri katerem so bile kupljene pnevmatike – ime, naslov
Številka računa
Datum nakupa
Skupno število kupljenih pnevmatik MICHELIN za tovornjake
Modeli kupljenih pnevmatik MICHELIN za tovornjake in število kupljenih pnevmatik vsakega
modela
Skeniran račun
Udeleženci se lahko prijavijo z računom do 15. decembra 2014. Po tem datumu prijava preko spletne strani ne bo več
mogoča.
7.2 Način izvedbe akcije
Pogoj za prijavo k akciji je, da udeleženec:
- Kupi vsaj eno pnevmatiko Michelin za tovornjake v Sloveniji v času trajanja akcije, tj. med 1. septembrom in 30.
novembrom 2014.
- Vstopi na spletno stran in se prijavi v aplikacijo, tako da posreduje zahtevane podatke, ki so našteti v členu 7.1 (3), in
dati organizatorju dovoljenje za zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov.
- Potem ko izpolni obvezna polja, udeleženec prejme na elektronski naslov, ki ga je uporabil za prijavo, elektronsko
sporočilo z obvestilom, da se posredovani podatki preverjajo in obdelujejo. Udeleženec bo prav tako obveščen, da bo v
roku 21 delovnih dni od datuma prijave prejel še eno elektronsko sporočilo o veljavnosti/neveljavnosti prijave.
- Za vsako kupljeno pnevmatiko Michelin za tovornjake ali avtobuse udeleženec lahko prejme en kupon za nakup goriva,
izdelkov ali storitev na bencinskih črpalkah Petrol. Posamezni udeleženec v celotnem času trajanja akcije ne more
pridobiti več kot 60 kuponov, kar ustreza nakupu 60 pnevmatik.
- V elektronskem sporočilu o veljavnosti prijave bo udeleženec obveščen, da bo prejel kupon po pošti na naslov, ki ga je
navedel v obrazcu za sodelovanje.
- V elektronskem sporočilu o neveljavnosti prijave bo udeleženec obveščen o točnem razlogu, zakaj je bila sprejeta
takšna odločitev, in pozvan, naj spremeni/popravi neustrezne podatke/priponko, ki jih je posredoval ob prijavi, in sicer do
konca promocijskega obdobja.
- Prijave, ki ne izpolnjujejo zakonsko določenih zahtev, ne bodo upoštevane ali objavljene; vsebine, za katere se po
njihovi objavi ugotovi, da kršijo takšne določbe, bodo prav tako odstranjene s spletne strani promocije (nezakonite,
nevarne, zlonamerne, klevetniške, obscene, pornografske ali prostaške, rasistične ali ksenofobične vsebine, vsebine, ki
predstavljajo kršitev avtorskih pravic, in vse vsebine, ki bi lahko štele za napeljevanje k kaznivim ali nezakonitim
dejanjem).
- Udeleženci se poleg tega zavezujejo k popolni civilni in kazenski odgovornosti za podatke, ki jih posredujejo ali objavijo
na mestih, ki so namenjena akciji na spletni strani www.promo-pnevmatike.si. Udeleženci v celoti odgovarjajo za vsebino
besedil, fotografij ali informacij, ki jih objavijo ali vnesejo na spletni strani ali pošljejo drugim članom.
- Udeleženci se strinjajo in zavezujejo, da ne bodo uporabljali storitev na spletni strani za napeljevanje h kršenju veljavnih
zakonov. Udeleženci se prav tako strinjajo in zavezujejo, da ne bodo posredovali podatkov z namenom podpiranja
nezakonitih dejavnosti.
- Organizator si pridržuje pravico, da iz akcije izključi/izloči vsebine, ki so jih poslali udeleženci in ne ustrezajo zgoraj
omenjenim zahtevam.
2
7.3. Določitev prejemnikov ugodnosti
- Ugodnosti, ki so opisane v 6. členu, bodo podeljene udeležencem, ki izpolnjujejo zahteve iz členov 7.1. in 7.2. teh pravil.
Največji možen obseg podeljenih ugodnosti je 60 kuponov.
- Posamezni udeleženec v celotnem času trajanja akcije ne more pridobiti več kot 60 kuponov, kar ustreza nakupu 60
pnevmatik.
7.4. Potrditev prejemnikov ugodnosti
Udeleženci, pri katerih je bila veljavnost prijave potrjena in so upravičeni do prejema ugodnosti, prejmejo obvestilo na
elektronski naslov, ki so ga posredovali prek spletne strani www.promo-pnevmatike.si, in sicer v roku 30 delovnih dni
po prijavi.
7.5. Prejem ugodnosti
- Prejemnik ugodnosti bo obveščen po elektronski pošti, da bo ugodnost prejel v roku največ 2 mesecev po izteku
akcije.
- Kuponi bodo poslani na naslov, ki ga je kupec navedel v obrazcu za prijavo.
- Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake in/ali pomanjkljivosti v zvezi z osebnimi podatki,
ki so mu bili posredovani, saj je točnost kontaktnih podatkov, ki jih posredujejo udeleženci, izključno njihova
odgovornost.
- Organizator prav tako ne odgovarja v primeru, da ni mogoče priti v stik z udeležencem, ki je bil določen za prejemnika
ugodnosti, zaradi napačnega/nepopolnega imena, elektronskega naslova, poštnega naslova ali telefonske številke.
- Organizator ne bo obravnaval nobenega zahtevka v zvezi s prejeto ugodnostjo, ki je bil podan po podpisu
primopredajnega zapisnika.
8. člen – Druge dajatve in obveznosti
V primeru, da kupon prejme fizična oseba, v skladu s 7. točko 19. člena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006
vključno s kasnejšimi spremembami) kupon ni obdavčen.
V primeru, da kupon prejme pravna oseba, organizator ni odgovoren za plačilo morebitnega davka od dohodka, ki
sestoji iz ugodnosti nagrad, podeljenih kupcu, in kakršnekoli druge obveznosti, ki so s tem povezane, so izključno
odgovornost kupca.
9. člen – Omejitev odgovornosti
Organizator ima pravico, da v primeru poskusa sistemske goljufije, zlorabe ali drugih poskusov kršitve, ki bi lahko
škodovali javni podobi te akcije, sprejme vse potrebne ukrepe.
Organizator akcije »Z MICHELINOM NA POTI DOLGOROČNEGA PRIHRANKA« ne prevzema nobene odgovornosti in
ne bo vključen v noben pravdni spor v zvezi z morebitnimi dodatnimi stroški, ki jih ima udeleženec v povezavi s to
akcijo.
Če pride do spora glede veljavnosti prijave v okviru akcije, je odločitev komisije dokončna.
Organizatorji ne odgovarjajo za:
1. spletno prijavo, opravljeno na spletni strani, ki ni www.promo-pnevmatike.si, zaradi česar organizator posledično ne
bi prejel ustreznih podatkov;
2. spletne prijave, opravljene izven zgoraj navedenega časovnega okvira akcije;
3. spletne prijave, pri katerih niso bila izpolnjena vsa obvezna polja, kot je določeno v členu 7.1.;
4. morebitne napake v podatkih, ki jih posredujejo udeleženci; točnost kontaktnih podatkov ne sodi v okvir
organizatorjeve odgovornosti in je izključno odgovornost udeležencev. Organizator zato velja za nedolžnega v primeru,
da udeleženci posredujejo napačne podatke, ki onemogočijo podelitev ugodnosti pod običajnimi pogoji, ugotovitev
identitete kupca ali udeležbo v akciji zaradi nečitljivih osebnih podatkov ali prijavljene kode;
5. organizator ne odgovarja za primer, ko kupec ne prevzame ugodnosti;
6. organizator ne odgovarja za zamudo pri dostavi/podelitvi ugodnosti, ki nastane zaradi zamude ustreznih dobaviteljev
ali poštnih služb itd. pri izvedbi storitev;
7. organizator ne obravnava nobenega zahtevka v zvezi s podeljeno ugodnostjo, ki je bil podan po podpisu potrdila o
prejemu le-te.
8. tehnične napake mobilnega operaterja;
9. primer, ko udeleženec izgubi svoje podatke za registracijo, blokado elektronskega naslova udeleženca ali napake v
delovanju mehanizmov, ki niso povezani s to spletno stranjo in se nanašajo na opomnik za uporabnika in geslo;
10. napake, ki so posledica udeleženčeve nepravilne uporabe osebnega računalnika (prekinitev napajanja osebnega
računalnika, napake, ki jih povzroči operacijski sistem, nameščen na osebnem računalniku, napake, ki jih povzroči
zlonamerna programska oprema, napake, ki jih povzroči udeleženčeva nepoštena uporaba tehnologije,da bi upravljal z
rezultati akcije);
11. napake, ki so posledica uporabe tehnologij, ki ne spadajo med tiste, ki jih priporoča organizator. Priporočene
tehnologije: spletni brskalnik (Internet Explorer – vsaj verzija 8, Mozilla – vsaj verzija 23, Opera 20), vsaj operacijski
sistem Windows 2000, aktiviran java script;
3
12. primere, v katerih je določenim posameznikom, ki so se prijavili k akciji, v celoti ali delno onemogočeno
sodelovanje v akciji, če je to posledica okoliščin zunaj nadzora, ki ga je od organizatorja razumno pričakovati.
Te okoliščine lahko nastanejo zaradi: napačnih, nepopolnih podatkov, ki so bili oddani s prekinitvami, oddani po poteku
strani ali na kakršen koli način popačeni, do česar je prišlo zaradi dejanj uporabnikov spletne strani, delovanja njihove
računalniške opreme, aplikacij ali druge tehnične opreme, uporabljene pri izvedbi akcije. Te okoliščine lahko nastanejo
tudi zaradi tehničnih težav, ki lahko vplivajo na delovanje internetne povezave in/ali računalniške opreme in/ali aplikacij
internetnega ponudnika in/ali motnje v delovanju e-pošte, bodisi na strani organizatorja bodisi udeleženca, ki jih
povzročijo tehnični problemi in/ali gost promet na splošno na internetu ali konkretno na spletni strani, ali obe vrsti težav.
Te okoliščine lahko nastanejo tudi zaradi: nekaterih poškodb ali okvar s potencialnim vplivom na računalniško opremo,
aplikacije in/ali shranjene podatke udeleženca ali določenih tretjih strank, do katerih pride po njihovem sodelovanju v
akciji. Te okoliščine lahko nastanejo tudi zaradi sprememb v zakonodaji, ki bi lahko vplivale na potek in izvedbo akcije
(na primer odločitve civilnih oblasti, vojno pravo, naravne katastrofe in drugi podobni dogodki), na prihodke iz akcije,
vrednost prihodkov, funkcijo prihodkov, pogoje za dodelitev in/ali razdelitev prihodkov.
Udeleženci nepreklicno sprejmejo vse organizatorjeve odločitve v zvezi s prejemniki ugodnosti in posledičnim
koledarjem akcije ali druge spremembe, ki so povezane z izvedbo koledarja akcije. Organizator ima pravico izločiti
katerega koli udeleženca, ki ne ravna skladno s pravili akcije ali v zvezi s katerim obstajajo dokazi o neprimernem
vedenju ali kakršni koli sabotaži v zvezi s pravili akcije.
10. člen – Obdelava osebnih podatkov
S prijavo in sodelovanjem v akciji udeleženci izjavljajo, da se strinjajo z določbami, ki so zapisane v teh pravilih, in da
se strinjajo tudi z zbiranjem in obdelavo njihovih osebnih podatkov za namen te akcije. V ta namen bodo zbrani osebni
podatki vneseni v zbirko podatkov podjetja MICHELIN Hungária ter podvrženi obdelavi in uporabi s strani tega podjetja
(osebno ali po pooblaščencu) ali s strani podizvajalcev v namene, kot so: prijava in potrditev prejemnikov ugodnosti,
podelitev ugodnosti kupcem, objavljanje imen kupcev v javnih medijih in analiziranje uspešnosti akcije. MICHELIN bo
registriral bazo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije. Organizator in njegovi
podizvajalci se zavezujejo k obdelavi podatkov v skladu s 24. členom ZVOP-1. Ko bo namen zbiranja podatkov
izpolnjen, bodo vsi podatki izbrisani.
10.1 Z udeležbo v tej akciji se udeleženci strinjajo z določbami teh Uradnih pravil in v primeru, da prejmejo ugodnost,
se strinjajo z javno objavo svojega imena in naslova brez kakršnih koli drugih obveznosti ali plačil.
Organizator se zavezuje, da bo spoštoval določbe zakona ZVOP-1 v zvezi z varstvom osebnih podatkov udeležencev,
ki jih hrani v času trajanja akcije in kasneje. V tem smislu se organizator zavezuje, da bo ohranjal zaupnost vseh
osebnih podatkov udeležencev akcije in te podatke uporabljal v skladu z veljavnim zakonom.
Udeleženci akcije imajo kot osebe, na katere se podatki nanašajo, vse pravice v zvezi z zbiranjem in obdelavo osebnih
podatkov, ki so določene v 19. členu ZVOP-1.
10.2 Na izrecno zahtevo bo organizator kateremu koli udeležencu zagotovil uveljavljanje katere koli od zgoraj
omenjenih pravic. V namen uveljavljanja tovrstnih pravic morajo udeleženci, ki so se prijavili k akciji, poslati na
organizatorjev naslov MICHELIN Hungária Tyre Manufacture Limited Liability Company, Bottyán János u. 15, 4401
Nyíregyháza, Madžarska pisni zahtevek (v slovenskem jeziku), opremljen z datumom in podpisom.
Organizator in njegovi podizvajalci se tudi obvezujejo, da bodo upoštevali vse določbe zakona ZVOP-1 glede varstva
osebnih podatkov, ki jih bodo hranili tako med potekom akcije kot tudi po njenem zaključku.
4
11. člen – Prekinitev/opustitev akcije. Višja sila
Akcija se lahko konča pred iztekom pogodbeno določenega časovnega obdobja, če pride do dogodka, ki šteje za višjo
silo, vključno s primerom, ko organizator iz razlogov, ki so izven njegovega nadzora, ne more zagotoviti nemotenega
poteka akcije.
Višja sila pomeni vsak dogodek, ki ga organizator ne more predvideti, nadzorovati ali sanirati, vključno s primerom, ko
organizator iz razlogov, ki so izven njegovega nadzora, zaradi takšnega dogodka ne more izpolniti obveznosti, h
katerim se je zavezal s temi pravili.
12. člen – Spori
Vsi morebitni spori, ki nastanejo med organizatorjem in udeleženci v zvezi s katero koli zadevo, povezano z izvedbo
akcije, se rešujejo sporazumno. V primeru, da stranki ne dosežeta rešitve spora po sporazumni poti, se spor predloži v
reševanje pristojnemu sodišču v Ljubljani.
Vsi morebitni zahtevki, povezani z izvedbo akcije, se lahko posredujejo organizatorju na naslov: MICHELIN Hungária
Tyre Manufacture Limited Liability Company, Bottyán János u. 15, 4401 Nyíregyháza, Madžarska ali na elektronski
naslov: [email protected] v roku 10 delovnih dni po 15. novembru 2014. Po izteku tega roka organizator ne bo
več upošteval nobenih zahtevkov.
13. člen – Razno
Odločitve organizatorja v zvezi z akcijo so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.
Ugodnosti, ki niso bile podeljene, ostanejo v lasti organizatorja, ki sme prosto razpolagati z njimi na način, ki se mu zdi
potreben ali ustrezen glede na njegove interese.
Organizator ima pravico, da v primeru poskusa sistemske goljufije, zlorabe ali drugih poskusov kršitve, ki bi lahko
vplivali na javno podobo ali stroške, povezane z organizacijo in izvedbo akcije, sprejme vse potrebne ukrepe.
5
Priloga 1
Vključeni izdelki
Koda izdelka
Opis
109481
110184
110249
110148
303274
110830
861729
224295
202351
110807
109142
110062
684458
110831
599719
110811
109958
110259
110132
110930
724534
636386
110656
110655
110953
401
109668
109093
109260
323281
123357
980870
575029
228960
654517
110405
139124
698460
337580
430603
346637
148102
109156
181191
269948
744200
151650
87292
65521
466076
200533
109174
10 R 17.5 XZA TL 134/132L MI
10 R 22.5 XZA TL 144/142L MI
10 R 22.5 XZY TL 144/142K MI
10.00 R 20 XZL 146/143K MI
11 R 22.5 X MULTI D TL 148/145L VM MI
11 R 22.5 XDY 3 TL 148/145K MI
11 R 22.5 XTE2 TL 142/142J MI
11 R 22.5 XZE2+ TL 148/145L MI
11 R 22.5 XZU 3 TL 148/145J MI
11 R 22.5 XZY-2 TL 148/145K MI
11.00 R 16 XZL TL 135K MI
11.00 R 20 XZL TL 150/146K MI
12 R 22.5 XDE2+ TL 152/148L MI
12 R 22.5 XDY 3 TL 152/148K MI
12 R 22.5 XZE2+ TL 152/148L MI
12 R 22.5 XZY-2 TL 152/148K MI
12.00 R 20 XDY 154/150K MI
12.00 R 20 XML TL 149/146J MI
12.00 R 20 XZL TL 154/149K MI
12.00 R 20 XZY-2 154/150K MI
13 R 22.5 X WORKS XDY TL 156/150K MI
13 R 22.5 X WORKS XZY TL 156/150K VG MI
13 R 22.5 XDE 2 TL 156/150L MI
13 R 22.5 XZE 2 TL 156/150L MI
13 R 22.5 XZH2 R TL 154/150G MI
13R22.5 XZH2 R TL 154/150G MS MI
13R22.5 XZL TL 154/150K MI
14.00 R 20 XML TL 153G MI
14.00 R 20 XS TL 160/157F MI
14.00 R 20 XZL+ TL 164/160J MI
16.00R20 XZL TL 170G MI
205/65 R 17.5 X MAXITRAILER TL 129/127J MI
205/75 R 17.5 XDE 2 TL 124/122M MI
205/75 R 17.5 XZA 2 TL 124/122M MI
205/75 R 17.5 XZE 2 TL 124/122M MI
205/80 R 15 XTA 124/122J MI
215/75 R 17.5 XTE 2+ TL 135/133J MI
215/75 R 17.5 XZA 2 TL 126/124M MI
215/75 R 17.5 XZE2 TL 126/124M MI
215/75R17.5 X LINE ENERGY T TL 135/133J VB MI
215/75R17.5 X MULTI D TL 126/124M VG MI
225/70R19.5 XZE TL 125/123L MI
225/75 R 16 XCA TL 121/120N MI
225/75 R 17.5 XZA 2 TL 129/127M MI
225/75 R 17.5 XZE 2 TL 129/127M MI
225/75R17.5 X MULTI D TL 129/127M VG MI
235/75 R 17.5 XTE 2+ TL 143/141J MI
235/75 R 17.5 XZA 2 TL 132/130M MI
235/75 R 17.5 XZE 2 TL 132/130M MI
235/75R17.5 X LINE ENERGY T TL 143/141J VB MI
235/75R17.5 X MULTI D TL 132/130M VG MI
24 R 20.5 XS TL 176F MI
6
110257
32720
114088
56359
110535
584133
470513
32638
365420
473370
460887
110650
855852
110883
110878
519219
430299
443677
110934
897096
679023
305041
886547
314895
110576
33967
797139
25215
567254
611501
163580
109902
500851
839906
203153
106578
139630
147124
69374
59853
299752
686727
528007
366457
978950
32054
768950
712725
111557
110973
110812
211161
388862
84531
447983
110945
716306
110787
613656
24 R 21 XZL TL 176G MI
245/70 R 17.5 XTE 2+ TL 143/141J MI
245/70 R 17.5 XZE 2 TL 136/134M MI
245/70 R 19.5 XDE2+ TL 136/134M MI
245/70 R 19.5 XDW ICE GRIP TL 136/134L MI
245/70 R 19.5 XTA2 ENERGY TL 141/140J MI
245/70 R 19.5 XTE2 TL 141/140J MI
245/70 R 19.5 XZE2+ TL 136/134M MI
245/70R17.5 X LINE ENERGY T TL 143/141J VB MI
245/70R17.5 X MULTI D TL 136/134M VG MI
245/70R17.5 X MULTI T TL 143/141J VB MI
255/100 R 16 XZL TL 126K MI
255/60 R 19.5 X MAXITRAILER TL 143/141J MI
265/70 R 17.5 XDE1 TL 138/136M MI
265/70 R 17.5 XZE1 TL 138/136M MI
265/70 R 19.5 XDE2+ TL 140/138M MI
265/70 R 19.5 XDW ICE GRIP TL 140/138L MI
265/70 R 19.5 XJW4+ TL 140/138L MI
265/70 R 19.5 XTE2 TL 143/141J MI
265/70 R 19.5 XTY2 TL 143/141J MI
265/70 R 19.5 XZE2+ TL 140/138M MI
265/70R19.5 X LINE ENERGY T TL 143/141J VB MI
275/70 R 22.5 X INCITY XZU TL 148/145J MI
275/70 R 22.5 XDE2+ TL 148/145M MI
275/70 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 148/145L MI
275/70 R 22.5 XJW4+ TL 148/145L MI
275/70 R 22.5 XTA2 ENERGY TL 152/148J MI
275/70 R 22.5 XTY2 TL 148/145J MI
275/70 R 22.5 XZA2 ENERGY TL 148/145M MI
275/70 R 22.5 XZE2+ TL 148/145M MI
275/70R22.5 X INCITY HL Z TL 150/145J VG MI
275/80 R 20 XZL TL 128K MPT MI
275/80 R 22.5 XDE2+ TL 149/146L MI
285/70 R 19.5 XDE2+ TL 144/142M MI
285/70 R 19.5 XTA2 ENERGY TL 150/148J MI
285/70 R 19.5 XTE2 TL 150/148J MI
285/70 R 19.5 XZE2+ TL 144/142M MI
295/60 R 22.5 X MULTIWAY XD TL 150/147K MI
295/60 R 22.5 XDA 2+ ENERGY TL 150/147K MI
295/60 R 22.5 XZA2 ENERGY TL 150/147K MI
295/60R22.5 XZA2 ENERGY TL 150/147K MS MI
295/80 R 22.5 X COACH HL Z TL 154/149M MI
295/80 R 22.5 X COACH XD TL 152/148M MI
295/80 R 22.5 X INCITY XZU 3 TL 152/148J MI
295/80 R 22.5 X INCITY XZU 3+ TL 152/148J MI
295/80 R 22.5 X MULTIWAY 3D XDE TL 152/148L MI
295/80 R 22.5 X MULTIWAY 3D XZE TL 152/148M MI
295/80 R 22.5 XDA 2+ ENERGY TL 152/148M MI
295/80 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 152/149L MI
295/80 R 22.5 XZA2 ENERGY TL 152/148M MI
295/80 R 22.5 XZY-2 TL 152/148K MI
295/80R22.5 X MULTI WINTER Z TL 154/149L VG MI
305/70 R 19.5 XDE2+ TL 147/145M MI
305/70 R 19.5 XZE2+ TL 147/145M MI
305/70 R 22.5 XDA 2+ ENERGY TL 152/148L MI
305/70 R 22.5 XZA2 ENERGY TL 152/148L MI
305/70 R 22.5 XZE2+ TL 152/148L MI
305/70 R 22.5 XZU2T TL 150/147J MI
305/70R22.5 XDE2+ TL 152/148L VG MI
7
934609
499776
458649
708174
110965
167684
298471
654313
59976
292701
112867
952734
17976
196211
942658
829658
774383
123549
558012
111548
91633
110558
110980
165338
465757
109683
477977
877887
110247
110081
109374
668793
341097
249702
940464
292665
367019
658502
179912
233696
833312
952153
354124
594316
109046
110510
110013
519331
110459
985879
270892
109425
110502
110142
540020
130572
110985
109723
110984
315/60 R 22.5 X ENERGY XF TL 154/148L MI
315/60 R 22.5 X MULTIWAY XD TL 152/148L MI
315/60 R 22.5 XDA 2+ ENERGY TL 152/148L MI
315/60 R 22.5 XZA2 ENERGY TL 152/148L MI
315/60 R 22.5 XZU TL 152/148J MI
315/60R22.5 X ENERGY XF TL 154/148L MS MI
315/60R22.5 XZA2 ENERGY TL 152/148L MS MI
315/70 R 22.5 X MULTIWAY 3D XDE TL 154/150L MI
315/70 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 154/150L MI
315/70 R 22.5 XFN 2 AS TL 154L MI
315/70R22.5 X LINE ENERGY D TL 154/150L VB MI
315/70R22.5 X LINE ENERGY Z TL 156/150L VB MI
315/70R22.5 X MULTIWAY 3D XZE TL 156/150L VG MI
315/80 R 22.5 X MULTIWAY 3D XDE TL 156/150L MI
315/80 R 22.5 X MULTIWAY 3D XZE TL 156/150L MI
315/80 R 22.5 X WORKS XDY TL 156/150K MI
315/80 R 22.5 X WORKS XZY TL 156/150K MI
315/80 R 22.5 XDA 2+ ENERGY TL 156/150L MI
315/80 R 22.5 XDE2+ TL 156/150L MI
315/80 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 156/150L MI
315/80 R 22.5 XFN 2+ TL 156/150L MI
315/80 R 22.5 XTA TL 154/150M MI
315/80 R 22.5 XZA2 ENERGY TL 156/150L MI
315/80R22.5 X LINE ENERGY D TL 156/150L VB MI
315/80R22.5 X LINE ENERGY Z TL 156/150L VB MI
325/85 R 16 XML TL 137J MI
325/95 R24 X WORKS XD TL 162/160K MI
325/95 R24 X WORKS XZ TL 162/160K MI
335/80 R 20 XZL TL 141K MPT MI
365/80 R 20 XZL TL 152K MI
365/85 R 20 XZL TL 164G MI
385/55 R 22.5 X MULTI T TL 160K MI
385/55 R 22.5 XFA2 ENERGY AS TL 158L MI
385/55 R 22.5 XFN 2 AS TL 160K MI
385/55R22.5 X LINE ENERGY T TL 160K VB MI
385/65 R 22.5 X ENERGY SAVERGREEN XT TL 160J MI
385/65 R 22.5 X MULTI F TL 158L MI
385/65 R 22.5 X MULTIWAY HD XZE TL 164K MI
385/65 R 22.5 XF 2 ANTISPLASH TL 158L MI
385/65 R 22.5 XFN 2 AS TL 158L MI
385/65 R 22.5 XTE 3 TL 160J MI
385/65 R 22.5 XZY 3 TL 160K MI
385/65R22.5 X MULTI F TL 158L MS MI
385/65R22.5 X MULTI T TL 160K VG MI
385/95 R 20 XT4 TL 164G MI
395/85 R 20 XML TL 161G MI
395/85 R 20 XZL TL 168G MI
395/85R20 XZL 2 TL 168K MI
425/65 R 22.5 XTE2 TL 165K MI
425/65 R 22.5 XZY 3 TL 165K MI
445/45 R 19.5 XTA 2+ ENERGY TL 160J MI
445/65 R 19.5 XZY TL 165K MI
445/65 R 22.5 XTE2 TL 169K MI
445/65 R 22.5 XZL TL 168G MI
445/65 R 22.5 XZY 3 TL 169K MI
455/45 R 22.5 X ONE MAXITRAILER + TL 160J MI
455/45 R 22.5 X ONE XDU TL 166J MI
475/80 R 20 XML TL 166G MI
495/45 R 22.5 X ONE XDU TL 169J MI
8
831881
109421
110234
110244
866065
110164
116055
110130
992291
109803
116111
116115
109268
110939
109692
109693
109890
109547
109298
495/45R22.5 X ONE MULTI D TL 169K VG MI
525/65 R 20.5 XS TL 173F MI
6.00 R 9 XTA 109/108F MI
7.00 R 12 XTA 125/123F MI
7.00 R 16 LT 117/116L TL AGILIS MI
7.50 R 15 XTA 135/133G MI
8 R 17.5 XZA TL 117/116L MI
8.25 R 15 XTA 143/141G MI
8.25 R 16 LT 128/126K AGILIS MI
8.25 R 20 XZE 133/131K MI
8.5 R 17.5 XZA TL 121/120L MI
8.5 R 17.5 XZT TL 121/120L MI
9.00 R 20 XL 140/137K MI
9.5 R 17.5 XTE2 TL 143/141J MI
9.5 R 17.5 XZA TL 129/127L MI
9.5 R 17.5 XZT TL 129/127L MI
9.5 R 17.5 XZY TL 129/127L MI
D20/10.00 R 20 XZE 146/143K MI
G20 XZA4 TL 164F
9
Priloga 2
Prodajalci pnevmatik Michelin
ŠT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Ime
Naslov
Kraj
Poštna št.
A-MB D.O.O.
JADRANSKA CESTA 25.
MARIBOR
2000
ANDREJ JELČIČ S.P.
STARA VAS 33
BIZELJSKO
8259
AVTO REŽONJA TRGOVINA IN STORITVE
NEMCAVCI 39B
MARTJANCI
9221
AVTOCENTER MARTIN STIPIČ
ZALOŠKA CESTA 179
LJUBLJANA
1000
AVTOMATERIAL D.O.O.
ANTE TRSTENJAKA 17.
LJUTOMER
9240
AVTOMEHANIKA COTMAN IGOR S.P.
GODIČ 86
STAHOVICA
1242
AVTOSERVIS KOBAL KOBAL BORUT S.P.
GORIŠKA CESTA 74
AJDOVŠČINA
5270
AVTOTRANSPORTI ZUPANČIČ D.O.O.
LIVADA 1A
NOVO MESTO
8000
BARTOG D.O.O. PE ŠKOFJA LOKA
KIDRIČEVA 55.
ŠKOFJA LOKA
4220
BARTOG PROIZVODNO IN TRGOVINSKO
OBRTNIŠKA ULICA 18.
TREBNJE
8210
BOLTEZ D.O.O.
STANETA ŽAGARJA 58C
KRANJ
4000
BRANKO UHAN S.P.
STRANJE PRI VELIKEM GABRU 8.
VELIKI GABER
8213
DAMJAN NOVAK S.P.
OKONINA 1
LJUBNO OB SAVINJI
3333
DARKO OBLAK S.P.
BREGE 41
LESKOVEC PRI KRŠKEM
8273
DEMETRIO TRGOVINA IN ZASTOPANJE DOO
ULICA V. VODOPIVCA 119.
NOVA GORICA
5000
GUMISERVIS BOŠTJAN FERLAN S.P.
POLJANSKA CESTA 120
GORENJA VAS
4224
JENKO D.O.O.ŠKOFJA LOKA
VIRMAŠE 195
ŠKOFJA LOKA
4220
KOLAR ZVONKO S.P
ŠENTVID 4 A
GROBELNO
3231
LANGO PLUS D.O.O.
KIDRIČEVA 55.
ŠKOFJA LOKA
4220
LENČEK DUŠAN S.P.
STARA CESTA 2, PREVOJE PRI ŠENTVIDU
LUKOVICA
1225
MILAN ŽIVIC S.P.
SKALE 97B
VELENJE
3320
PETROL D.D.
DUNAJSKA CESTA 50
LJUBLJANA
1527
PNEUMATK CENTER RUDOLF GREGOR S.P.
SEJMARSKA ULICA 1
VUZENICA
2367
PNEUS 4X4 D.O.O.
ULICA BOJANA VODOPIVCA 005
DORNBERK
5294
PREVOZNISTVO PFEIFER
PRIHOVA 21.
NAZARJE
3331
PRIGO D.O.O., BREZOVICA
CVETKOVA ULICA 1.
LJUBLJANA - RUDNIK
1108
PRIGO D.O.O., BREZOVICA
PODPEŠKA CESTA 10.
BREZOVICA PRI LJUBLJANI
1351
PRIJATELJ PETER S.P.
RAKOVNIK PRI ŠENTRUPERTU 11.
ŠENTRUPERT
8232
PROTECT GL D.O.O.
KAJUHOVA 35.
LJUBLJANA - DOSTAVA
1000
PROTECT-TRADE D.O.O.
CESTA LEONA DOBROTINŠKA 27.
ŠENTJUR
3230
SV. TROJICA V SLOVENSKIH GORIC 2235
RENARK D.O.O.
OSEK 83.
SAVA AVTO D.O.O., SEVNICA
DOLENJI BOŠTANJ 60/A
BOŠTANJ
8294
ŠPAN D.O.O.
TRŽAŠKA 547
BREZOVICA PRI LJUBLJANI
1351
TAVČAR A&B D.O.O.
CESTA NA LENIVEC 51.
SEŽANA
6210
TODIVO D.O.O.
PIPANOVA CESTA 38
ŠENČUR
4208
TRANS FELIX D.O.O.
LESNO BRDO 017
VRHNIKA
1360
VULKANIZERSTVO IN MEHANIKA IVAN KOLARIČ
BUKOVCI 121C
MARKOVCI
2281
VULKANIZERTSVO KOVAČIČ D.O.O.
BUČARJEVA 9.
ŠENTJERNEJ
8310
VULKANIZERSTVO KRIŽNIK BLAŽ S.P.
CESTA NA LAVO 1
ŽALEC
3310
ČEPLAK VULKANIZERSTVO D.O.O.
PARTIZANSKA CESTA 55.
GORNJA RADGONA
9250
10
DODATEK K PRAVILOM PROMOCIJSKE AKCIJE
»Z MICHELINOM NA POTI DOLGOROČNEGA PRIHRANKA!«
1. september 2014–30. november 2014
1. člen – Dodatna akcija
1.1. Promocijska akcija »Z MICHELINOM NA POTI DOLGOROČNEGA PRIHRANKA« (v nadaljevanju »akcija«), ki
jo organizira podjetje MICHELIN Hungária Tyre Manufacture Limited Liability Company (v nadaljevanju
»organizator« ali »Michelin«), se dopolni v skladu s tem dodatkom, ki je obvezujoč za vse udeležence.
1.2.
Akcija bo zajemala tudi sklop dogodkov »Michelin kaže pot do dobičkonosnosti« (»dodatna akcija«),
kjer bodo podeljene dodatne ugodnosti in v zvezi s katerimi veljajo posebni pogoji poleg splošnih pogojev, ki
jih določajo Pravila akcije. Za udeležence, ki sodelujejo v dodatni akciji, se predvideva, da so prebrali in da se
strinjajo s Pravili akcije in s tem dodatkom k omenjenim Pravilom akcije. Udeleženci se zavezujejo, da bodo
upoštevali in spoštovali vse pogoje in določbe Pravil akcije in tega dodatka.
2. člen – Krajevni in časovni okvir dodatne akcije
2.1.
Dodatna akcija se organizira in izvaja v mestih, ki so navedena na seznamu v Prilogi 1 k temu
dodatku, v skladu s koledarjem dogodkov, ki je priložen temu dodatku v obliki Priloge 2.
2.2.
Dodatna akcija se začne 15. septembra 2014 in konča 30. novembra 2014.
3. člen – Izdelki, vključeni v dodatno akcijo
3.1
V akcijo so vključeni tisti izdelki (»vključeni izdelki«), ki so navedeni v Pravilih akcije, tj. nove
pnevmatike za tovornjake in avtobuse blagovne znamke Michelin, navedene v Prilogi 1 k Pravilom akcije.
3.2
Za vključene izdelke veljajo pogoji iz Pravil akcije.
4. člen – Pravica do sodelovanja
4.1. Poleg pogojev, ki jih določajo Pravila akcije za prijavo k dodatni akciji, morajo udeleženci izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
(1)
Sodelovanje na enem od dogodkov »Michelin kaže pot do dobičkonosnosti«.
(2)
Nakup vsaj ene pnevmatike za tovornjake ali avtobuse od katerega koli prodajalca pnevmatik Michelin
v Sloveniji, ki so navedeni v Prilogi 2 k Pravilom akcije, in sicer v času omenjenih dogodkov.
5. člen – Dodatne ugodnosti v akciji
5.1.
V okviru dodatne akcije organizator v skladu z načinom izvedbe, ki je opisan v nadaljevanju v 6. členu,
podeli naslednje ugodnosti, ki so številčno omejene:
Ugodnost
Količina
KARTICA za gorivo
300
Vrednost enote
(EVRO z DDV)
30
Skupna vrednost
(EVRO z DDV)
9.000
11
5.2.
Ugodnost se lahko uveljavlja v skladu s pogoji, ki jih določajo Pravila akcije.
6. člen – Način izvedbe dodatne akcije
6.1. Udeležencem katerega koli dogodka »Michelin kaže pot do dobičkonosnosti«, ki naročijo vsaj eno
novo pnevmatiko Michelin za tovornjake ali avtobuse, se dodeli promocijska koda.
6.2. Za veljavno prijavo udeleženca k dodatni akciji morajo biti poleg pogojev, ki so določeni v Pravilih akcije,
izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
(1) Udeleženec je sodeloval na vsaj enem od dogodkov »Michelin kaže pot do dobičkonosnosti« in je kot
darilo prejel promocijsko kodo.
(2)
Udeleženec se prijavi na spletni strani www.promopneumaticikamion.hr in izpolni obvezna polja, ki jih
določajo Pravila akcije, ter vnese promocijsko kodo, ki mu je bila dodeljena.
6.3. Za prijavo k dodatni akciji mora udeleženec v času dogodka naročiti vsaj eno novo pnevmatiko
Michelin za tovornjake/avtobuse in se nato prijaviti z računi za ustrezne nakupe in promocijsko kodo na
spletni strani www.promo-pnevmatike.si. Prijava je uspešna, če je udeleženec odgovoril z DA na vprašanje
»Ali ste sodelovali na katerem koli dogodku »Michelin kaže pot do dobičkonosnosti«?« in če je vnesel
promocijsko kodo, ki mu je bila dodeljena v času dogodka.
6.4.
Posamezni udeleženec lahko v času trajanja dodatne akcije pridobi največ 60 kartic za gorivo.
6.5.
Poleg možnih primerov neveljavne prijave k akciji, ki jih navajajo Pravila akcije, lahko do neveljavnosti
prijave pride tudi v naslednjih primerih: en in isti kupec je že kupil 60 pnevmatik v času dodatne akcije;
nepravilen vnos promocijske kode; udeleženec ni sodeloval na nobenem dogodku »Michelin kaže pot do
dobičkonosnosti« itd.
6.6.
Druge določbe Pravil akcije, ki se nanašajo na način izvedbe akcije, veljajo tudi za to dodatno akcijo.
7. člen – Končne določbe
7.1.
Za to dodatno akcijo veljajo vse določbe Pravil akcije in pripadajočih prilog, razen če so v nasprotju z
določbami tega Dodatka.
12
PRILOGA 1
KRAJI DOGODKOV
Št.
1
MESTO
Šentjur
2
Ljubljana
3
Brezovica
PRILOGA 2
KOLEDAR DOGODKOV
September
Država
Prodajalec
Mesto
SLO
Protect trade
Šentjur
SLO
Petrol
Ljubljana
SLO
Prigo
Brezovica
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
23
24
25
13