razlaga poročila o stroških za toploto razlaga poročila o

Transcription

razlaga poročila o stroških za toploto razlaga poročila o
RAZLAGA POROČILA O STROŠKIH ZA TOPLOTO
V nadaljevanju podajamo razlago Poročila o stroških za toploto. Poročilo je izdelano skladno s
sprejetim sporazumom in Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v
stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (UL RS 07/10).
Za lažje razumevanje poročila vam v nadaljevanju podajamo opis subjektov, ki so vključeni v
izvedbi delitve in so medsebojno povezani.
Izvajalec delitve stroškov za toploto (v nadaljevanju: izvajalec delitve) je pravna ali
fizična oseba, ki izvaja procentualno delitev stroškov ogrevanja. Izvajalec delitve
izračunane deleže posreduje izvajalcu obračuna. Izvajalec delitve s finančnimi podatki
le-- ti prejeti s strani
ne razpolaga. V kolikor so finančni podatki na poročilu prikazani, so le
izvajalca obračuna in so v poročilo le implementirani. Izvajalec delitve je lahko tudi
upravnik stavbe, dobavitelj toplote ali upravljalec skupne kurilne naprave.
Izvajalec obračuna stroškov za toploto (v nadaljevanju: izvajalec obračuna)
obračuna) je pravna ali
fizična oseba, ki izvaja obračun stroškov za toploto. Izvajalec obračuna razpolaga s
finančnimi podatki, cenami energenta (v kolikor je izvajalec obračuna hkrati tudi
dobavitelj toplote), vplačili etažnih lastnikov, ipd. Izvajalec obračuna
obračuna je lahko upravnik
stavbe, dobavitelj toplote ali upravljalec skupne kurilne naprave.
Predmetno poročilo najlažje razdelimo na 3 sklope.
SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU
Prvi sklop podatkov prikazuje splošne podatke o objektu, kot je naslov odjemnega mesta,
začetek in konec obračunskega obdobja, ogrevana površina z delilniki/skupna, skupna poraba
toplote (v kolikor izvajalec delitve s tem podatkom razpolaga) in celotni stroški za toploto (v
kolikor izvajalec delitve s tem podatkom razpolaga).
Stran: 1
PODATKI O DELITVI STROŠKOV OGREVANJA
Drugi sklop zajema vse bistvene podatke, ki so potrebni za izdelavo delitve stroškov
ogrevanja. Drugi sklop sestavljata dva podsklopa, in sicer podatki o posameznem odjemnem
mestu in podatki o celotnem objektu (Skupaj objekt).
Prvi podsklop predstavlja vse podatke o posameznem odjemnem mestu, ki so potrebni za
izračun deleža stroškov ogrevanja.
1. DELILNIKI SO VGRAJENI V VSEH ODJEMNIH ENOTAH
A = zaporedna številka odjemnega mesta
B = ime in priimek lastnika/najemnika odjemnega mesta
C = število uporabnikov (ni v uporabi pri delitvi stroškov ogrevanja)
D = delež števila uporabnikov (ni v uporabi pri delitvi stroškov ogrevanja)
E = olajšava oz. korekcijski faktor
F = površina posamezne odjemne enote
G = % deleža posameznega odjemnega mesta. G = (Površina odjemnega mesta/površina
celotnega objekta)*100
Površina odjemnega mesta
>Površina celotnega objekta
H = poraba po EDSO enote z upoštevano olajšavo oz. korekcijskim faktorjem
I = delež površine, ki je odvisen od s strani etažnih lastnikov sprejetega ključa delitve (20-40%
po površini in 60-80% po porabi po delilnikih). I = G * 0,3 (v kolikor je delež po površini 30%,
0,2 v kolikor je 20%,…)
J = delež ogrevanja po delilnikih, ki je odvisen od s strani etažnih lastnikov sprejetega ključa
delitve (20-40% po površini in 60-80% po porabi po delilnikih). K = Poraba po EDSO (enote)
posameznega odjemnega mesta / Poraba po EDSO (enote) skupaj objekt*0,7 (v kolikor je
delež po delilnikih 70%, 0,8 v kolikor je 80%,…)
>Poraba po EDSO
E DSO (enote) posameznega odjemnega mesta
>Poraba po EDSO (enote) skupaj objekt
Stran: 2
K = seštet fiksni in variabilni del. K = I+J
L = delež po 1,6. V kolikor posamezna odjemna enota nima vgrajenih delilnikov, se delež
obračuna glede na delež po površini * 1,6. L = G * 1,6
M = končni obračunani delež, ki se uporabi za obračun
N = skupno vplačilo akontacij posamezne odjemne enote*
O = izračun potrebnega plačila za ogrevanje.* M * Celotni stroški za toploto (EUR) / 100
P = razlika preplačila/doplačila za ogrevanje. - = Za vračilo + = Za plačilo*
R = koeficient učinkovitosti rabe toplote za ogrevanje posameznega dela stavbe je razmerje
med deležem porabe toplote za ogrevanje posameznega dela stavbe in deležem ogrevane
površine posameznega dela stavbe. Izračun: (Poraba enote po EDSO) x (celotna površina
objekta v m2) / (celotna poraba po EDSO enote objekta) x (površina posamezne enote)
S = indeks porabe toplote oziroma goriva je razmerje med porabo toplote oziroma goriva v
obravnavanem enoletnem obdobju in porabo toplote oziroma goriva v predhodnem
enoletnem obdobju, ki se pomnoži s 100
*Podatki, označeni z zvezdico *, so prikazani le v primeru, če izvajalec obračuna posreduje
podatke. V nasprotnem primeru so ta polja prazna!
2. DELILNIKI NISO VGRAJENI V VSEH ODJEMNIH
ODJEMNIH ENOTAH
V kolikor določeni odjemalci toplotne energije delilnikov stroškov ogrevanja niso vgradili, se
jim delež za ogrevanje obračuna glede na delež po površini, pomnožen s faktorjem 1,6. Ker se
delež omenjenih odjemnih mest obračunava ločeno, se spremeni tudi površina celotnega
objekta, posledično pa tudi postavki J in N. Za izračun se uporabi Ogrevana površina z
delilniki.
J = F / Ogrevana površina z delilniki * 100 * 0,3 (v kolikor je delež po površini 30%, 0,2 v
kolikor je 20%,…)
M = K * (100-Delež z 1,6 skupaj objekt) / 100
Stran: 3
PODATKI O PORABI PO DELILNIKIH, KI SO VGRAJENI V ODJEMNEM
MESTU
Tretji sklop podatkov prikazuje porabo enot po delilnikih. Enote, ki jih izmerijo delilniki nimajo
nobene fizikalne vrednosti (kot npr. toplotni števci, ki merijo porabo v kWh) in jih ni mogoče
finančno ali kakorkoli drugače ovrednotiti. Enote so namenjene izključno določitvi
procentualnege deleža, ki ga odjemno mesto plača za ogrevanje.
D1 = prostor, v katerem se delilnik nahaja
D2 = tovarniška številka delilnika, ki je odtisnjena na sprednji strani delilnika
D3 = število enot, ki se jih uporabi za obračun (op. olajšava oz. korekcijski faktor se upošteva
v stolpcu I, torej se ustrezno zmanjša število porabljenih enot v višini olajšave
D4 = odčitek predhodnega obračunskega obdobja (v kolikor se delitev izvaja mesečno, se za
letno delitev uporabi kumulativna poraba celotne kurilne sezone. Delilniki se s 01.05.
resetirajo, torej pričnejo beleženje porabe z 0)
D5 = odčitek delilnikov z dne, ki je prikazano na poročilu
D6 = v kolikor je nastala dodatna poraba (npr. ob premontaži delilnika na novo ogrevalo) je leta prikazana pod stolpcem D6
Stran: 4