navodila za montažo

Comments

Transcription

navodila za montažo
FAV MAJERIČ K.D.
Slavina 24
6258 Prestranek
tel. + 386 41 290 678
fax.+ 386 5 754 05 30
email: [email protected]
NAVODILA ZA MONTAŽO
IN NASTAVITEV GORILNIKA
NA PELETE
EcoM 2
!!! Priložena navodila skrbno preberite do konca !!!
PREBERITE TUDI NAVODILA ZA UPORABNIKA
SAMO ZA POOBLAŠČENO OSEBJE
ZA INTERNO UPORABO
Kapaciteta:
35 kW
Gorivo:
Lesni peleti
1
KAZALO
SPLOŠNO
3
VARNOSTNE INFORMACIJE
3
MONTAŽA IN ZAGON
6
POSTOPEK PRITRDITVE GORILNIKA NA KOTEL
6
PRIKLJUČITEV DOZIRNEGA SISTEMA
7
PRIKLJUČITEV ELEKTRIČNIH PORABNIKOV
7
ZAGON GORILNIKA
8
DELOVANJE IN NASTAVITEV
9
2
SPLOŠNO
ZRAČNO HLAJENI GORILNIK NA PELETE 35 kW
Gorilnik na biomaso kot gorivo uporablja lesne pelete. Deluje na osnovi izgorevanja
biomase .Gorilnik odlikujejo visoki izkoristki, emisija dimnih plinov je v skladu z zakonskimi omejitvami. Namenjen je
manjšim porabnikom toplotne energije, kot so stanovanjske hiše in gospodinjstva.
KRATEK OPIS GORILNIKA
Gorilnik je samostojen izdelek in se priključi na kotel, ki služi kot izmenjevalnik toplote.
Kotel in gorilnik skupaj tvorita kurilno napravo. Zgorevalni zrak se prek ventilatorja
vpihuje preko zračnih kanalov v katerih je vgrajen tudi električni grelec ,ki služi za vžig peletov. fotocelica zazna vžih,se
električni grelec samodejno izključi. Kurišče je izdelano iz ognje odporne pločevine ,vanj pa je vložena rešetka tudi iz ognje
odporne nerjaveče pločevine. Pri tem je treba poudariti da je kurišče dvo stensko in zračno hlajeno, kar še dodatno povečuje
vzdržljivost le te.
Motorno gonilo, ki je nameščeno na vrhu polžnega transporterja, transportira pelete
preko polžnice brez osi proti izpustni cevi. Peleti nato preko gibljive cevi prosto padajo v gorilnik. Za regulacijo gorilnika
skrbi krmilnik s programom v povezavi s temperaturnima sondama, ki merita temperaturo dimnih plinov na izhodu iz
kotla,ter temperaturo vode v kotlu. Za požarno varnost skrbi varnostni termostat na dozirni cevi, ki v primeru povratnega
ognja oz. pregrevanja ohišja izklopi sistem.
Gorilnik je možno priključiti na obstoječe kotle na trda goriva.
Ventilator vgrajen v gorilniku se lahko uporablja tudi za vpih zraka za zgorevanje v
primeru ročnega kurjenja drv. Način omenjenega kurjenja je opisan v nadaljevanju.
Krmiljenje gorilnika omogoča avtomatsko delovanje, ki je primerljivo z oljnimi ali plinskimi gorilniki:
- modulirano delovanje
- samodejno prilagajanje različnim vrstam pelet
- kvalitetno delovanje tudi pri kurjenju pelet slabše kakovosti
enostavno upravljanje in vzdrževanje
Emisija dimnih plinov je v skladu z zakonodajo. Izkoristki goriva - pelet je preko 90 %. Z montažo gorilnika na obstoječi
kotel, podaljšamo življenjsko dobo kotla.
ODGOVORNOST
Če gorilnik obratuje v neustreznih okoliških pogojih ali je neustrezno uporabljen (glejte tehnične podatke), proizvajalec ne
more prevzeti odgovornosti za njegovo pravilno delovanje. Preventivne ukrepe za preprečitev nesreč in poškodb mora
zagotoviti upravljalec gorilnika.
VARNOSTNE INFORMACIJE, OPOZORILA
Sledeča varnostna opozorila so namenjena zaščiti uporabnikov in zagotavljanju dolge življenjske dobe gorilnika. Osebje, ki
je vključeno v montažo, zagon, vzdrževanje in upravljanje mora poznati ta varnostna opozorila in delati v skladu z njimi. Vsa
dela na gorilniku mora izvajati za to kvalificirano osebje, z ustreznim orodjem in testno opremo.
Pred pričetkom dela upoštevajte sledeča varnostna pravila:
- odklopite vse varovalke na vhodu in izhodu,
- zagotovite, da ne bi prišlo do ponovne vključitve varovalk,
- z merilnim instrumentom preverite, da sta vhod in izhod dejansko brez napetosti,
- preverite ozemljitev,zagotovite zaščito pred dotikom ostalih delov, ki so pod napetostjo.
3
POZOR: DOZIRNA CEV ZA GORIVO JE LAHKO ZELO VROCA – MOŽNOST
OPEKLIN!
POZOR: DEL GORILNIKA ZA PRIKLJUČNO PRIROBNICO JE LAHKO ZELO VROČ
IN OBSTAJA MOŽNOST OPEKLIN
Gorilnik pri pravilnem priklopu in ravnanju v skladu z navodili za uporabo ni nevaren,
električni deli, ki se nahajajo v njem, so zaščiteni pred dostopom vode ali prahu, ohišje ščiti pred kontaktom z deli pod
napetostjo.
OPOZORILO: Za kakršnekoli poškodbe, ki izhajajo iz nepravilne uporabe,
uporabnik prevzema vso odgovornost!
ELEKTRIČNI PRIKLOP GORILNIKA MORA IZVRŠITI ZA TO USPOSOBLJENA OSEBA!
PRED MONTAŽO IN VSAKIM POSEGOM V NOTRANJOST GORILNIKA OBVEZNO PREBERITE NAVODILA ZA
UPORABO IN MONTAŽO!
PRIKLJUČITEV JE POTREBNO IZVRŠITI V BREZNAPETOSTNEM STANJU!
OMOGOČEN MORA BITI PROST DOSTOP DO ELEKTRIČNIH DELOV ZA PRIMER IZKLOPA V SILI, CIŠČENJA
IN VZDRŽEVANJA!
POTREBNO JE PAZITI, DA VODA NE PRIDE DO DELOV POD NAPETOSTJO!
Priklop gorilnika izvede za to usposobljena oseba v skladu s predpisi. Po
priklopu in montaži sestavnih delov se opravijo kontrolne meritve priključenih elementov,ki
pravilno delovanje!
4
zagotovijo varno in
POZOR!
Pred odstranitvijo zaščitnega pokrova gorilnika je potrebno kotel ločiti od električnega napajanja, to opravilo je dovoljeno
samo pooblaščeni osebi!
Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe oseb ali stvari, v kolikor niso bili upoštevani vsi varnostni
normativi (tudi tisti, ki v tem tekstu niso našteti)!
Med vgradnjo kotla s peletnim gorilnikom je potrebno upoštevati varnostne
normative, ki skrbijo za vašo in tujo varnost!
Ne vgrajujte gorilnika na peči, ki se nahajajo v slabo prezračevanih prostorih,nezaščiteno pred vremenskimi vplivi, ali v
močno vlažnih prostorih!
Ne naslanjajte kotla na stene, ampak upoštevajte veljavne predpise!
Zatesniti dimniške spoje s tesnili (silikon) odpornimi na najmanj 300°C!
Prepričajte se, da struktura objekta, kjer poteka dimna cev, ni iz lahko vnetljivih materialov, v navedenem primeru zaščititi
cono z negorljivim materialom!
Prepričajte se, da je električno napajanje 230 V in da je izvedena pravilna OZEMLJITEV!
Izklopite električno napajanje pred odstranitvijo zaščite gorilnika!
Kontrolirajte pravilno delovanje gorilnika in spremenite (če je potrebno) nastavitve polnjenja v odvisnosti od lastnosti goriva!
Prepričajte se, da je gorivo ustrezne kvalitete in s tem ne povzroča zamašitve prostora v polžastem gonilu, ter da peč z
lahkoto doseže delovno temperaturo!
Kontrolirajte in se prepričajte, da vžig in zgorevanje potekata pravilno!
Kontrolirajte pravilno delovanje gorilnika, pravilno modulacijo plamena in potek delovanja dodajanja goriva!
OPREMA ZA GAŠENJE
V primeru požara priporočamo uporabo gasilnih aparatov s CO2 oz. izvedbo ustreznih ukrepov ter uporabo opreme in zaščite
v skladu z veljavnimi požarno varstvenimi predpisi.
VARNOSTNI SISTEMI V GORILNIKU
Varnostni sistemi v gorilniku morajo zagotavljati, da ne pride do širjenja požara oziroma povratnega ognja preko polžnega
transporterja v zalogovnik oziroma kotlovnico.
- Polžni transporter mora biti postavljen pod kotom od 45 do 65 stopinj. Skozi cev se ne more vzpostaviti povratni vlek;
- V vstopni cevi za pelete na gorilniku je nameščen varnostni termostat, ki meri temperaturo cevi. V primeru povratnega
ognja temperatura naraste do nastavljene varnostne temperature, ta pa ustavi delovanje dozirnega polža
- Iz razdelilnika zraka gre del zraka po kanalu v dozirno cev; s tem ustvarimo nadtlak proti smeri povratnega ognja, tako da se
plamen ne more širiti;
- Vsi električni kontakti, katerih se stranka lahko dotakne, so električno izolirani;električna napeljava je ozemljena;
OBRATOVALNI POGOJI
Max. temperatura okolice pri normalni uporabi je +40°C, povprečje temperatur v času 24 ur pa ne sme presegati +35°C.
Najnižja dovoljena temperatura okolice je +10°C.
5
Relativna vlažnost ne sme presegati 50% pri max. temperaturi +40°C. Višje relativne
vlage so dovoljene pri višji temperaturi okolice (npr. 90% pri +20°C).
Nadmorska višina mesta montaže ne sme presegati 2000 m. Za elektronsko opremo, ki se uporablja nad 1000 m, je potrebno
upoštevati zmanjšanje dielektrične trdnosti in pogoje zračnega hlajenja.
MONTAŽA IN ZAGON GORILNIKA
SPLOŠNO
ZAHTEVE PRI MONTAŽI GORILNIKA
- preden na kotel montiramo gorilnik, se moramo prepričati, če kurišče dimenzijsko
ustreza gorilniku, da se plamen lepo
razvije
- minimalna dolžina kurišča je 350 mm
- minimalna dimenzija odprtine v kurišče je 140 x 220 (135) mm, pri čemer mora biti zgorevalna rešetka ali dno kurišča vsaj
20 mm od spodnjega roba vstopne odprtine plamena, da ima pepel kam padati
- priporočena dimenzija vrat na obstoječem kotlu mora biti takšna, da lahko nanje pritrdimo prirobnico gorilnika
- pri montaži gorilnika na obstoječi kotel mora imeti le ta revizijska vratca za odstranjevanje pepela; v nasprotnem primeru
mora biti gorilnik sam pritrjen na vratca, preko katerih lahko odstranjujemo pepel
- podatke o priključku dimnih plinov, izmenjevalcu in ostalih podatkih o kotlu poda proizvajalec kotla
- na kotlu mora biti vgrajena varnostni termostat
A POSTOPEK PRITRDITVE GORILNIKA NA KOTEL
1. Za montažo gorilnika na kotel moramo pri obstoječih kotlih najprej izdelati izreze na vratcih kurišča. V večini primerov
montiramo gorilnik na spodnja vratca kotla.Paziti moramo da gorilnik horizontalno čim bližje sredine odprtine kurišča,
vertikalno pa pozicioniramo gorilnik kar se da mogoče pod zgornji rob odprtine kurišča.Dimenzije so v spodnji skici.
-
črno je prirobnica na gorilcu
-
rdeča je izrez,ki ga je potrebno narediti v vratcih
2. Ko imamo izrez na vratcih pripravljen, pritrdimo gorilnik s pomočjo vijakov M10 na vratca. Pri tem zatesnimo
gorilnik s tem,da med vratca in prirobnico gorilca vstavimo temperaturno obstojno tesnilno vrvico.
6
3. Vijaki ki jih uporabljamo so velikosti M10 po DIN 931, kar pomeni da imajo navoj do glave vijaka. Dolžine
vijakov so odvisne od debeline vratc. Pri pritrditvi pazite,da z vijaki enakomerno stiskate gorilnik na vrata,tako da je
oddaljenost prirobnice gorilnika od vrat enaka .
4. S tem smo končali pritrditev gorilnika na kotel.
B.PRIKLJUČITEV DOZIRNEGA SISTEMA
1.Dozirna cev z vijačnico se postavi v zalogovnik tako,da je do dna zalogovnika cca 20 mm
VAŽNO :kot dozirne cevi naj bo med 45 in 65 stopinj glede na horizontalo
Kot polža bistveno vpliva na količino transportiranih pelet
2.Pritrdite dozirno cev na zgornji strani zalogovnika z objemko ali pa z verižico na strop.Polž mora biti pritrjen tako,da se
mod delovanjem ne more zavrteti.PAZITE,DA BO IZPAD STROGO VERTIKALEN!!
3. Na izpad dozirne cevi nataknite gibljivo cev za povezavo z gorilnikom in jo pritrdite s cevno objemko
VAŽNO :GIBLJIVA CEV MORA BITI IZ MATERIALA,KI VZDRŽI MINIMALNO 150 C (ALUMINIJ ipd.)
C. PRIKLJUČITEV ELEKTRIČNIH PORABNIKOV
Gorilnik ima večino električnih povezav izvedenih že pred montažo.
Na gorilnik je potrebno priključiti še:

Motorno gonilo polžnega transporterja

Dovod

Temperaturne sonde
Na gorilniku so že pripravljeni kabli za povezavo in sicer:
1. Dovod 3 x 1,5 :
-. rjava ali črna
= FAZA
- modra
= NULA
- rumeno zelena
= OZEMLJITEV
OBVEZNO UPOŠTEVAJTE
VAŽNO:FAZA DOVODA MORA BITI PRIKLJUČENA ČEZ VARNOSTNI
TERMOSTAT 95°C
2. Polžni transporter 3 x 0,75
3. Temperaturna sonda temperature vode v kotlu ( kovinska sonda)
7
POSTOPEK PRIKLJUČITVE
1.
PREPRIČAJTE SE,DA JE GLAVNO STIKALO OZ. VAROVALKA IZKLOPLJENA IN DA NA
DOVODU NI NAPETOSTI
2.
Priključite polžni transporter (polariteta ni pomembna)
3.
Priključite dovod preko varnostnega termostata (kontakt C in 1)
PRIKLJUČITEV VARNOSTNEGA TERMOSTATA JE OBVEZNA
4.
Vstavite sondo temperature vode v potopno tulko kotla
D: ZAGON GORILNIKA
1.
Vključite glavno stikalo »G«
2.
Držite tipko »+« vsaj 5 sekund,da se vključi polžno gonilo in preverite smer vrtenja .Gledano z vrha se mora
vrteti v smeri urinega kazalca
3.
V zalogovnik vsujte pelete
4.
Držite tipko »+« toliko časa,da začnejo po cevi padati peleti.GIBLJIVA CEV PRI TEM NE SME BITI
PRIKLJUČENA NA GORILNIK.To lahko traja nekaj minut.Ko peleti začnejo padati držite tipko »+« še cca
30 sekund,da se cev polžnega transporterja napolni s peleti.
5.
Nataknite gibljivo cev za doziranje pelet na kovinsko cev in jo pritrdite s cevno objemko
6.
Vključite tipko »S« in s tem vklopite delovanje gorilnika
Nastavitev je odvisna od količine,ki jo dozira polžni transporter,vrste kotla na katerega je gorilnik montiran,vleka
dimnika in kvalitete pelet.
Cilj nastavitve je čim boljše zgorevanje pelet in s tem čim nižja poraba.
Plamen mora biti svetle barve,z ostrimi konicami,brez dima,velike toplotne moči,hkrati pa mora biti pepel,ki pada iz
gorilnika čim drobnejši in svetlo sive barve.
V kolikor je plamen rdečkast in sajast pomeni,da je preveč goriva oz premalo zraka,oz.obratno če je plamen kratek in
brez moči.
Tovarniško je gorilnik nastavljen na parametre,ki so se v praksi pokazali kot primerni.
IZ PRAKSE JE NAJLAŽJE NASTAVITI GORILNIK TAKO:
Ko gorilnik vžge in preide v delovni režim ga postavite na četrto stopnjo Počakajte cca 30 min.Če gorilnik dosega
normalno moč glede na kotel, preklopite na tretjo stopnjo .Plamen se mora skrajšati.V kolikor se plamen ne skrajša je
potrebno malenkost zmanjšati čas doziranja na vseh stopnjah za delovni režim.Če gorilnik ne dosega zadovoljive
dolžine plamena,je potrebno povečati čas doziranja za vse stopnje delovnega režima in ko dosežemo zadovoljiv
plamen,preverimo še skrajšanje plamena na stopnji 3.
Svetujemo,da količino zraka ne spreminjate in raje spremenite doziranje pelet. Vsakič ,ko spremenite parameter,to
izvršite v minimalnem obsegu (0,2 –0,4 sekundi ).Spreminjajte le doziranje in ne pavze.Po spremembi počakajte nekaj
časa ,da se gorilnik stabilizira in šele potem preverite spremembo in se odločite za morebitno korekcijo.
8