SUN P7

Comments

Transcription

SUN P7
cod. 3540I815SL — 10/2011 (Rev. 00)
,6/
SUN P7 - P12
SL - NAVODILA ZA UPORABO, INSTALIRANJE IN VZDRŽEVANJE
SUN P7 - P12
SL
Legenda
Ref. Slika. 1
Naþin A
Naþina B in C
1
Gumb za nastavitev dneva/ure
1. OPOZORILA
2
Gumb za izbiro naþina delovanja
•
•
3
Gumb za premostitev (override)
•
•
•
•
•
•
•
Pozorno preberite in upoštevajte opozorila, ki jih vsebuje ta knjižica z navodili.
Po namestitvi kotla seznanite uporabnika z delovanjem in mu izroþite ta priroþnik, ki
je pomemben sestavni del izdelka in ga je potrebno skrbno hraniti za kakršno koli
kasnejšo uporabo.
Instaliranje in vzdrževanje morata biti izvedena s strani strokovne usposobljene
osebe v skladu z veljavno zakonodajo in na podlagi navodil proizvajalca. Prepovedan je katerokoli poseg na zapeþatene regulacijske elemente.
Napaþno instaliranje in slabo vzdrževanje lahko povzroþijo škodo osebam, živalim
ali stvarem. Za škodo nastalo zaradi napak pri instaliranju in uporabi zaradi nespoštovanja navodil proizvajalca, slednji ne odgovarja.
Pred þišþenjem in vzdrževanjem je napravo treba izkljuþiti iz napajalnega omrežja
tako, da izklopite stikalo instalacije in/ali z ustreznimi mehanizmi za prestrezanje.
V primeru okvare in/ali slabega delovanja napravo dezaktivirajte in ne poskušajte
izvesti popravilo ali neposredno posegati v napravo. Obraþajte se samo na strokovno kvalificirane osebe. Morebitna popravila - zamenjave izdelkov lahko izvede le
primerno usposobljeno tehniþno osebje z uporabo odgovarjajoþih originalnih nadomestnih delov. V primeru nespoštovanja omenjenih napotkov se lahko tvega VARNOST naprave.
Ta naprava mora biti namenjena samo za rabo, ki jo proizvajalec izrecno predvideva. Vsaka druga uporaba je neustrezna in torej nevarna.
Elementi embalaže ne smejo biti na dosegu otrok, ker so lahko nevarni.
V tem priroþniku prikazane slike so le poenostavljena predstavitev izdelka. Ta predstavitev lahko vsebuje manjše in nepomembne razlike v primerjavi z dobavljenim
izdelkom.
4
Gumb -
5
Gumb za programiranje
6
Gumb +
7
Prikazovalnik
8
Znak samodejnega delovanja
9
Znak menija za programiranje
10
Znak zahteve po vklopu gorilnika
11
Ni uporabljen
12
Veþnamenski znak:
•pri samodejnem delovanju kaže, kdaj programska ura vklopi delovanje
•þe ni bilo izbrano samodejno delovanje, kaže vklop roþnega naþina
13
Znak premostitve
14
Znak izklopljen
Znak dneva
15
Znak izklopljen
Znak nastavitve
16
Maks. temperatura senzorja ogrevanja
Aktualna ura
17
Znak °C
Aktualne minute
18
Aktualna moþ gorilnika
1 = Najnižja
5 = Najveþja
O/FH = Med Pred-ventilacijo/Post- ventilacijo
6 = Med Postventilacijo2
Dan v tednu
2. NAVODILA ZA UPORABO
2.1 Predstavitev
19
Spoštovani kupec,
Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali SUN P7 - P12, gorilnikFERROLI visoko kakovostne
zasnove, napredne tehnologije, visoke zanesljivosti in konstrukcijske kakovosti.
Oznaka vklopljenega gorilnika
Oznake med delovanjem
SUN P7 - P12 je peletni gorilnik, ki je zaradi svoje izjemne kompaktnosti in izvirne konstrukcije primeren za uporabo na veþini sodobnih kotlov na trda goriva na tržišþu. Skrbno
vodeno projektiranje in industrijska proizvodnja sta dali izdelek nadvse uravnoteženih
lastnosti, z visokim izkoristkom, nizkimi emisijami CO in NOx in zelo tihim zgorevanjem.
2.2 Komandni pult
Prikazovalnik
Prikazovalnik kaže razliþne informacije glede na nastavljeni naþin delovanja.
Naþini delovanja so 3:
•
•
•
A = Upravljanje gorilnika (privzeta nastavitev)
B = Upravljanje gorilnika (z notranjo uro ali kontaktom)
C = Upravljanje gorilnika (z notranjo uro ali kontaktom)
Prikazovalnik
1
2
3
8
9
10
11 12
13
slika 2 Naþin A
14
slika 3 Naþina A in B
Zahteva za vklop gorilnika se vkljuþi samo ob sklenitvi kontakta na prikljuþnih sponkah
7-8 (glej ). Slika. 17), pri privzeti nastavitvi) je prikazana s sproženjem znaka radiatorja
(poz. 10 - Slika. 1).
2.3 Vklop
15
4
5
6
7
16
17
18
19
slika 1 - Upravljalna plošþa
slika 4 Naþin A
slika 5 Naþina A in B
Vkljuþite elektriþno napajanje naprave:
•
Prvih 10 sekund je na prikazovalniku napis:
-
•
•
2
SL
razliþica programske opreme uporabniškega vmesnika in krmilne enote (le A
naþin)
“nOCU” (le B in C naþina)
Gorilnik izvede predhodno ventilacijo zgorevalne komore.
Po preteku tega þasa je gorilnik pripravljen za delovanje.
cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)
SUN P7 - P12
2.4 Nastavitve
Meni za doloþitev parametrov
Nastavitev ure (le B in C naþina)
V meni za doloþitev parametrov pridete s pritiskom na programsko tipko “M” (poz. 2 Slika. 1) za 5 sekund. Pokaže se parameter “u01” pod napisom SET 01. S prit pritiskom
na gumb za programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1) lahko pregledate seznam parametrov.
1.
2.
3.
4.
Pritisnite na gumb za vnos dneva/ure (del 1 - Slika. 1).
Na prikazovalniku (poz. 7 - Slika. 1), ikoni URA in DAY utripata: nastavite tekoþi dan
tedna s tipkama + in - (poz. 4 in 6 - ). Slika. 1), upoštevajte, da je 1=ponedeljek,
7=nedelja. Potrdite izbrani dan s pritiskom na gumb za vnos dneva/ure (poz. 1 Slika. 1).
Na prikazovalniku (poz. 7 - Slika. 1), obe številki TEKOýE URE in ikona URE utripata: nastavite toþno uro s tipkama + in - (poz. 4 in 6 - Slika. 1), od 00 do 23. Potrdite
izbrano uro s pritiskom na gumb za vnos dneva/ure (poz. 1 - Slika. 1).
Na prikazovalniku (poz. 7 - Slika. 1), obe številki AKTUALNIH MINUT in ikona URE
utripata: nastavite toþne minute s tipkama + in - (poz. 4 in 6 - Slika. 1), od 00 do 59.
Potrdite izbrane minute s pritiskom na gumb za vnos dneva/ure (poz. 1 - Slika. 1).
Samodejno delovanje ogrevanja, roþni vklop, roþni izklop
S pritiskom na gumb za izbiro naþina delovanja (poz. 2 - Slika. 1) je možno nastaviti:
1.
2.
v samodejnem delovanju, na prikazovalniku (poz. 7 - Slika. 1) je prikazana ikona
URE. Zahteva za vklop in izklop gorilnika je odvisna od vnesenega tedenskega programa. V þasovnem pasu zahteve za vklop je na prikazovalniku (poz. 7 - Slika. 1)
prikazana tudi ikona ON.
Pri vklopljenem roþnem delovanju je na prikazovalniku (poz. 7 - Slika. 1) prikazana
samo ikona ON. Gorilnik je ves þas pod zahtevo za delovanje.
Tedenski program je premošþen.
A
3.
Pri izklopljenem roþnem delovanju na prikazovalniku (poz. 7 - Slika. 1), ni prikazana
niti ikona ON, niti ikona URE. Gorilnik je ugasnjen.
Tedenski program je premošþen.
A
Nastavitve tedenskega programa
Za spremembo vrednosti parametra zadošþa pritisk na tipki + in - (poz. 4 in 6 - Slika. 1):
sprememba se samodejno shrani. Ko je parameter spremenjen, morate poþakati 3
sekunde: podatek utripa in se samodejno shrani.
Tabela. 1
Parameter
Opis
u01
Uravnavanje nastavitvene toþke dvižnega voda
Razpon
SUN P7 - P12
30 - 80 °C
u02
80 °C
Najveþja moþ gorilnika
1-5
u03
3
Naþin delovanja gorilnika (glej toþko 3.1)
0-2
0
Za izhod iz menija pritisnite gumb za "izbiro naþina delovanja - M" (poz. 2 – ). Slika. 1)
za 5 sekund.
Meni za doloþitev delovnih parametrov
V meni za doloþitev parametrov pridete s pritiskom na programsko tipko “P” (poz. 5 Slika. 1) za 10 sekund. Pojavi se parameter “t01” pod napisom SET 01. S prit pritiskom
na gumb za programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1) lahko pregledate seznam parametrov.
Za spremembo vrednosti parametra zadošþa pritisk na tipki + in - (poz. 4 in 6 – Slika. 1):
sprememba se samodejno shrani. Ko je parameter spremenjen, morate poþakati 3
sekunde: podatek utripa in se samodejno shrani.
Tabela. 2
Parametri Opis
06:30
08:30
12:00
12:00
16:30
22:30
Tedenski program ima že doloþene 3 urne pasove za VKLOP (ON) in 3 urne pasove za
IZKLOP (OFF): V þasovnem pasu zahteve za vklop je na prikazovalniku (poz. 7 Slika. 1) prikazana ikona ON (vklop).
A Pozor: preverite naþin delovanja gorilnika (glej ) sez. 4.1)
S pritiskom na gumb za programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1)
Izberite dan, ki ga želite programirati, s tipkama + in - (poz. 4 in 6 - Slika. 1):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
4.
5.
0=Onemogoþena 1=Omogoþena
0=Onemogoþena
0=Onemogoþena
t02
Sonda dvižnega voda
0=Onemogoþena 1=Omogoþena
1=Omogoþena
1=Omogoþena
t03
Nastavitvena toþka ventilatorja pri vžigu
0-200 Pa
51 Pa
51 Pa
t04
ýas vklopa polža pri vžigu
0-100 (1=4 sekund)
8
8
t05
Timer za izraþun regulacije
(samo pri moduliranem delovanju gorilnika s sondo na
dvižnem vodu)
0-100 sekund
5 sekund
5 sekund
t06
Timer funkcije rampa
0-100 sekund
100 sekund
100 sekund
t07
Perioda (þas vklopa + izklopa) 0-50 sekund
polža pri dani moþi (od moþi 1
do moþi 5)
15 sekund
12 sekund
t08
Nastavitvena toþka ventilatorja pri moþi 1
0-200 Pa
51 Pa
51 Pa
t09
ýas vklopa polža pri moþi 1
0-100 (100=10 sekund)
t10
Nastavitvena toþka ventilatorja pri moþi 2
0-200 Pa
t11
ýas vklopa polža pri moþi 2
0-100 (100=10 sekund)
t12
Nastavitvena toþka ventilatorja pri moþi 3
0-200 Pa
t13
ýas vklopa polža pri moþi 3
0-100 (100=10 sekund)
t14
Nastavitvena toþka ventilatorja pri moþi 4
0-200 Pa
t15
ýas vklopa polža pri moþi 4
0-100 (100=10 sekund)
•
t16
Nastavitvena toþka ventilatorja pri moþi 5
0-200 Pa
t17
ýas vklopa polža pri moþi 5
0-100 (100=10 sekund)
t18
Izbira naþina delovanja goril- 0=Vklop/Izklop 1=Modularno
nika (samo sondo na dvižnem
vodu)
12:00 in radiator utripata, ON, 3
t19
ýas postventilacije 2
•
t20
Napetost fotoupora
7.
08:30 in radiator utripata, 2
Uporabite tipki + in - (poz. 4 in 6 Slika. 1) þe želite spremeniti zaþetek 1. urnega
pasu vklopa; primer 12:30 Pritisnite gumb Programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1)
28
38
74 Pa
70 Pa
38
40
120 Pa
100 Pa
46
45
150 Pa
120 Pa
53
60
170 Pa
155 Pa
56
65
0=Vklop/Izklop
0=Vklop/Izklop
0-100 (100=10 sekund)
99
99
0-30 (50 = 5Vdc)
--
--
Meni zapustite s pritiskom gumba “P” (part. 5 - Slika. 1) za 10 sekund.
Uporabite tipki + in - (poz. 4 in 6 Slika. 1) þe želite spremeniti zaþetek 1. urnega
pasu izklopa; primer 14:00Pritisnite gumb Programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1)
16:30 in radiator utripata, ON, 5
•
9.
Uporabite tipki + in - (poz. 4 in 6 Slika. 1) þe želite spremeniti zaþetek 1. urnega
pasu izklopla; primer 09:00Pritisnite gumb Programiranje"P" (poz. 5 - Slika. 1)
12:00 in radiator utripata, 4
•
8.
Uporabite tipki + in - (poz. 4 in 6 Slika. 1) þe želite spremeniti zaþetek 1. urnega
pasu vklopla; primer 06:00Pritisnite gumb Programiranje "P" (part. 5 - Slika. 1)
SUN P12
Funkcija polnjenja peletov
S pritiskom na gumb za programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1):
06:30 in radiator utripata, ON, 1
•
6.
Day 1 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za ponedeljek
Day 2 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za torek
Day 3 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za sredo
Day 4 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za þetrtek
Day 5 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za petek
Day 6 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za soboto
Day 7 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za nedeljo
Day 15 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za obdobje ponedeljek - petek
Day 67 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za obdobje sobota - nedelja
Day 16 in radiator utripata: nastavitev ogrevanje za obdobje ponedeljek - sobota
Day 17 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za obdobje ponedeljek - nedelja
Day 17 in radiator utripata: ni uporabljen
Privzeta vrednost/
SUN P7
t01
Sprememba tedenskega programa (le B in C naþina)
1.
2.
Razpon
Uporabite tipki + in - (poz. 4 in 6 Slika. 1) þe želite spremeniti zaþetek 3. urnega
pasu vklopa; primer 16:00 Pritisnite gumb Programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1)
22:30 in radiator utripata, 6
•
Uporabite tipki + in - (poz. 4 in 6 Slika. 1) þe želite spremeniti zaþetek 3. þasovnega pasu
izklopa; primer 23:30Pritisnite gumb Programiranje "P" (poz.. 5 - Slika. 1)
10. S ponovitvijo zgoraj opisanega postopka lahko programirate 4. urni pas ON in 4. urni
pas OFF.
11. S pritiskom na gumb za programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1) za 3 sekunde zapustite
programiranje.
cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)
SL
3
SUN P7 - P12
2.5 tNavodila za delovanje
Navodila za montažo peletnega gorilnika SUN P7 - P12 na kotel SFL
Ko je gorilnika pravilno instaliran in nastavljen, je njegovo delovanje popolnoma avtomatsko in ne zahteva upravljanja s strani uporabnika. V primeru pomanjkanja goriva ali napake se gorilnik ustavi in blokira. Priporoþamo vam, da poskrbite za dopolnitev goriva,
še preden zmanjka, da bi prepreþili nepravilno delovanje gorilnika.
Na voljo so vam izbirni kompleti za uporabo peletnega gorilnika na kotlih SFL. Naþin
vgradnje je opisan v navodilih, ki so priložena posameznemu kompletu.
Poleg tega skrbite, da v prostoru, kjer je instaliran gorilnik ni vnetljivih predmetov ali materialov, korozivnih plinov ali vnetljivih snovi ali prašnih delcev. Prah, ki ga vsesa ventilator, se prijema za lopatice turbine in zmanjšuje pretok zraka oziroma povzroþa zamašitev
diska za stabilnost plamena, kar povzroþa slabšo uþinkovitost pri delovanju.
B
Po konþani montaži kompleta na kotel, montirajte gorilnik.
Pritrdite ustje “L” z vijaki “M” in gorilnik z matico “N”. Prikljuþite vodnik “E” na prikljuþni
sponki 11 in 12, vodnik “T” pa na senzor “V”. Pritrdite pokrov “P” na okrov gorilnika z
vijakoma “R” in del “S” na gorilnik.
Ne dovolite, da v gorilnik posegajo neizkušene osebe ali otroci.
E
Nastavitev maksimalne moþi (param. u02) glede na instalirani kotel
Vrednost parametra
SUN P7
Moþ - kW
SUN P12
Moþ - kW
1
14
30
2
20
36
3
25
41
4
30
48
5
34
55
S
V
T
L
M
3. VGRADNJA
N
3.1 Splošna doloþila
Naprava se mora uporabljati izkljuþno v namen , za katerega je predvidena.
R
Naprava se, v skladu s svojimi znaþilnostmi in zmogljivostjo in svojo toplotno moþjo
lahko namesti na generatorje toplote na trda goriva. Vsaka druga uporaba je neustrezna in nevarna. Ni dovoljeno odpiranje ali poseganje v sestavne dele naprave, razen v
tiste dele, ki so zajeti v vzdrževanje; prav tako ni dovoljeno predelovati napravo z namenom spremeniti njeno zmogljivost ali namembnost.
M
ýe gorilnik dopolnjujete z izbirno opremo, kompleti ali dodatno opremo, uporabite samo
originalne izdelke.
B
VGRADNJO IN UMERJANJE GORILNIKA LAHKO OPRAVIJO IZKLJUýNO
STROKOVNE, KVALIFICIRANE OSEBE OB UPOŠTEVANJU VSEH NAPOTKOV V PRIýUJOýIH TEHNIýNIH NAVODILIH, VELJAVNIH ZAKONSKIH PREDPISOV, MOREBITNIH KRAJEVNIH PREDPISOV IN PRAVIL
DOBRE PRAKSE.
3.2 Vgradnja na kotel
Prostor za vgradnjo
Prostor, v katerem bosta vgrajena kotel in gorilnik, mora imeti izvode na prosto v skladu
z veljavnimi predpisi. ýe je v istem prostoru veþ gorilnikov ali odsesovalnikov, ki lahko
delujejo soþasno, morajo biti odprtine za prezraþevanje dimenzionirane za istoþasno delovanje vseh naprav.
Na mestu vgradnje ne sme biti vnetljivih predmetov ali snovi, korozivnih plinov, prahu ali
hlapljivih snovi, ki bi v primeru, da bi jih ventilator vsesal, zamašili notranje vode gorilnika
ali zgorevalno glavo. Prostor mora biti suh in ne sme biti izpostavljen dežju, snegu ali
zmrzali.
Pritrdite gorilnik na vrata. Izvedite elektriþne povezave po navodilih v cap. 5 (stikalni
naþrt). V primeru, da bo gorilnik vgrajen v kotel SUN P7 - P12, uporabite ustrezen komplet za predelavo. Vstavite sondo za temperaturo iz kompleta v tulko na litoželeznem
okrovu kotla in naredite ustrezne elektriþne povezave.
B
P
slika 6
Vstavite motorno napajalno cev “Y” v zalogovnik za pelete “X” in speljite povezavo polžgorilnik na tak naþin, da gibka cev “W” ni deformirana in/ali zvita. Upoštevati morate
razdaljo prikazano v Slika. 11.
Nastavite gorilnik po ustreznih navodilih, vnesite parameter u02 na krmilni enoti gorilnika, kakor je navedeno v razpredelnici.
Model
3
4
5
6
7
kW
24.9
33.4
41
48
55
Nazivna toplotna moþ
kW
22
30
36
42
48
Parameter
u02
2
5
3
4
5
Nazivna toplotna moþ kurišþa
GORILNIK JE PROJEKTIRAN ZA DELOVANJE NA GENERATORJIH TOPLOTE S PODTLAýNO ZGOREVALNO KOMORO.
ZALOGOVNIK ZA PELETE MORA BITI NAMEŠýEN TAKO, DA GIBKA CEV
ZA POVEZAVO S POLŽEM/GORILNIKOM NI DEFORMIRANA IN/ALI ZVITA.
OK
slika 7
4
SL
cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)
SUN P7 - P12
W
min. 600
Y
X
OK
slika 8
slika 11
3.3 Elektriþne povezave
Gorilnik je opremljen z veþpolno prikljuþnico za za elektriþne prikljuþke; glejte stikalni
naþrt v poglavju “4 Znaþilnosti in tehniþni podatki” za opis povezav. Monter mora narediti naslednje povezave :
•
•
•
•
Napajalni vod
Kontakt za zahtevo
Povezava z motorjem polža
Povezava s sondo za temperaturo
Dolžina prikljuþnih kablov mora omogoþati odpiranje gorilnika in po potrebi vrat kotla. V
primeru okvare napajalnega kabla gorilnika ga lahko zamenja samo strokovnjak.
Gorilnik se prikljuþi na enofazno elektriþno omrežje, 230 V-50 Hz.
B
Uþinkovitost in ustreznost ozemljitve dajte preveriti strokovnjaku. Proizvajalec ne
odgovarja za morebitno škodo nastalo zaradi pomanjkljive ozemljitve naprave. Poleg tega dajte preveriti, ali je elektriþna napeljava primerna za najveþjo prikljuþno
moþ naprave. Le-ta je navedena na plošþici s tehniþnimi podatki.
Paziti morate na polariteto (FAZA: rjavi vodnik / NIýLA: moder vodnik / ZEMLJA: rumeno-zelen vodnik) prikljuþkov na elektriþno omrežje.
slika 9
3.4 Dovajanje goriva
Splošna doloþila
Gorilniku je treba dovajati gorivo, za katerega je predviden, in ki je navedeno na tablici na napravi in v razpredelnici s tehniþnimi podatki v priþujoþih sez. 5.3 navodilih za uporabo.
Uporabniku priporoþamo uporabo kakovostnih peletov, saj peleti slabe kakovosti
znižujejo toplotno moþ, imajo visoko vsebnost pepela, kar terja pogostejše þišþenje, poveþujejo verjetnost prezgodnje obrabe sestavnih delov gorilnika, ki so izpostavljeni plamenu, povzroþajo zamašitev polža zaradi pretirane koliþine žagovine, prekinitve
delovanja zaradi nabiranja negorljivih snovi v notranjosti gorilnika.
Kakovost peletov spoznate, þe:
•
•
•
imajo vsi enakomerno cilindriþno obliko in gladko ter þisto površino.
Preverite, da vsebuje etiketa kakovostno potrdilo izdelka
Preverite, da embalaža peletov ni poškodovana, kar omogoþa uhajanje vlage.
Funkcija polnjenja peletov
Polnjenje peletov je možno vklopiti v þasu 40 minut po priklopu elektriþnega napajanja gorilnika.
V tem þasu omogoþi sistem 3 poskuse po 5 minut, med katerimi je vklopljen samo polž.
Med polnjenjem peletov ni možno vklopiti gorilnika.
Zaporedje:
1.
2.
3.
slika 10
4.
Vklopite napajanje gorilnika.
Poþakajte na konec faze predventilacije.
Pritisnite na gumb za programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1) 5 sekund.
- Prikaže se parameter “tě1”: oznaþuje ga napis SET 01.
- Postavite parameter na 1 za zaþetek prvega poskusa v trajanju 5 minut. Postopek
lahko kadarkoli prekinete s postavitvijo parametra na 0.
- ýe prvi poskus ni bil zadosten, ponovite zgoraj navedeno zaporedje postopkov
tako, da postavite parameter na 0 in potem na 1: bodisi pri drugem bodisi pri tretjem
poskusu polnjenja.
ýe želite opraviti še 3 poskuse, morate izklopiti in znova vklopiti elektriþno napajanje naprave.
cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)
SL
5
SUN P7 - P12
4. SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE
Vklop gorilnika
Vse operacije reguliranja, zagona in vzdrževanja lahko izvede le kvalificirano osebje z
zanesljivo kvalifikacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Osebje naše prodajne enote in
službe za tehniþno pomoþ vam je na voljo za kakršno koli informacijo.
•
•
•
zavraþa vsako odgovornost za povzroþeno škodo stvarem in/ali osebam zaradi poseganja v napravo s strani nekvalificiranih ali nepooblašþenih oseb.
Umerjanje gorilnika
4.1 Naþini delovanja gorilnika
1.
2.
3.
Za upravljanje delovanja gorilnika so predvidene 3 metode:
A - Upravljanje gorilnika (privzeta nastavitev)
Zahteva za vklop gorilnika se vkljuþi samo ob sklenitvi kontakta na prikljuþnih sponkah
7-8 (glej Slika. 17).
4.
Zahtevo za vklop gorilnika vkljuþi ura (med samodejnim delovanjem ogrevanja v pasu
ON ali pri roþnem delovanju ON) ali ob sklenitvi kontakta na prikljuþnih sponkah 7-8 (glej
Slika. 17).
Treba je nastaviti uro in po potrebi spremeniti privzeti tedenski program.
A C - Upravljanje gorilnika (z notranjo uro ali kontaktom)
A
Izbira naþina A, B in C se opravi v meniju za naravnavanje ure.
Pritisnite na gumb za izbiro naþina delovanja “M” (poz. 2 - Slika. 1) za 5 sekund.
Dvakrat pritisnite na gumb za programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1).
Prikaže se parameter št. 3: oznaþuje ga napis SET 03.
O2 med vkljuþno 5 % in 9 %
CO med vkljuþno 150 in 1000 ppm
Za umerite gorilnika spreminjajte nastavitveno toþko ventilatorja s spreminjanjem
ustreznega parametra (glej toþko “Meni za doloþitev servisnih parametrov” in tabelo 2 v cap. 2.4).
Na vrednost CO vpliva kakovost peletov, koliþina neþistoþ na zgorevalni glavi in
vlek kotla.
B - Upravljanje gorilnika (z notranjo uro ali kontaktom)
Treba je nastaviti uro in po potrebi spremeniti privzeti tedenski program.
Prikljuþite analizator zgorevanja na izhod iz kotla in pustite gorilnik delovati s polno
moþjo 30 minut; med tem þasom preverite delovanje voda za odvod dimnih plinov.
PREVERITE, DA JE V ZGOREVALNI KOMORI PODTLAK
Kontrolirajte zgorevanje pri najveþji moþi gorilnika (uravnani na osnovi nazivne toplotne moþi kotla).
Parametri zgorevanja:
•
•
Ura in doloþeni tedenski program sta premošþena: toþnega þasa ni treba na-
A staviti.
Zahtevo za vklop gorilnika vkljuþi ura (med samodejnim delovanjem ogrevanja v pasu
ON ali pri roþnem delovanju ON), þe je sklenjen kontakt na prikljuþnih sponkah 7-8 (glej
Slika. 17).
Vklopite elektriþno napajanje z glavnim stikalom. vezanim pred gorilnikom.
Polnjenje polža s peleti je opisano v sez. 3.4.
Zaprite termostatski vod (kotel/prostor).
5.
6.
ýe želite, da kotel deluje v MODULIRANEM naþinu, morate spremeniti parameter
“T18” in zatem postopati po toþkah 5 in 6 spodaj.
Preverite druge korake pri gorilniku, zmanjšujte vrednost parametra u02 do 1 (glej
toþko “Meni za doloþitev servisnih parametrov ” in tabelo 1 v cap. 2.4).
Vrnite parameter u02 na pravilno vrednost.
4.3 Vzdrževanje
Redno preverjajte þistost delov gorilnika, ki se onesnažijo odvisno od kakovosti
A peletov ali zaradi slabo nastavljenega gorilnika.
Gorilnik zahteva periodiþno vzdrževanje, vsaj enkrat letno, katero izvajajo usposobljene
osebe.
Osnovna dela, ki jih je treba opraviti, so:
Postavite na 00 za naþin A, 01 za naþin B, 02 za naþin C s pomoþjo tipk + in - (poz. 4
in 6 - Slika. 1).
Po izbiri metode poþakajte 3 sekunde: podatek utripa in se shrani. Za izhod iz menija
pritisnite gumb za "izbiro naþina delovanja - M" (poz. 2 - Slika. 1) za 5 sekund.
4.2 Zagon
Preverjanja, ki je treba opraviti pred prvim zagonom in po vseh posegih vzdrževanja,
zaradi katerih je bil potreben izklop iz sistemov ali po posegu v varnostne mehanizme ali
v dele gorilnika.
•
•
kontrola in þišþenje notranjih delov gorilnika in kotla, kot je navedeno v naslednjih
odstavkih;
celovita analiza izgorevanja ( po delovanju vsaj 10 minut) in preverjanje pravilnega
umerjanja;
Odpiranje pokrova in demontiranje gorilnika
B
Pred kakršnimkoli þišþenjem ali kontrolo notranjosti gorilnika izklopite elektriþno napajanje gorilnika z glavnim stikalom sistema.
Pri odpiranju
Preden vkljuþite gorilnik
Odvijte vijaka "A" in odstranite pokrov "B". Notranji sestavni deli, motor, loputa itd. so
neposredno dostopni.
•
Pri demontaži
•
•
•
•
•
kontrolirajte ali je gorilnik pravilno pritrjen na kotel s predhodno navedenim potrebnim umerjanjem.
Prepriþajte se, da sta kotel in instalacija napolnjena z vodo ali z diatermiþnim oljem,
da so ventili hidravliþnega tokokroga odprti in da je cevovod za izpust plinov prost
in pravilno dimenzioniran.
Preverite kljuþavnico na vratih kotla tako, da se plamen generira samo znotraj izgorevalne komore.
Kontrolirajte pravilen položaj polža in gibke spojne cevi gorilnika.
Napolnite zalogovnik s peleti.
Preverite pravilen položaj in prikljuþitev sonde za temperaturo.
A
Odvijte vijaka (A) in snemite pokrov (B), odvijte matico (C) in loþite okrov, odvijte pritrdilne vijake (D) in izvlecite ustnik (E).
Preverite, da je rešetka (poz. 1 Slika. 12) þista.
E
D
C
A
1
B
slika 13
slika 12 - Rešetka gorilnika
6
SL
cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)
SUN P7 - P12
Preverjanje delov in sklopov
5. LASTNOSTI IN TEHNIýNI PODATKI
Ventilator
5.1 Mere
Preverite, da se v notranjosti ventilatorja in na lopaticah ni prijel prah: ta zmanjšuje pretok zraka in poslediþno povzroþa onesnaževanje pri zgorevanju.
288
162
Zgorevalna glava
Preverite, da so vsi deli zgorevalne glave nepoškodovani, da jih visoka temperatura ni
deformirala, da jih niso onesnažile neþistoþe iz okolišnjega prostora in da so pravilno pozicionirani.
Fotoupor
Po potrebi oþistite prah z okenca. Fotoupor je vtisnjen na svoje mesto; za odstranitev
ga samo potegnite navzven.
4.4 Reševanje težav
218
Prisotne so napake, ki povzroþajo trajno ustavitev (oznaþene s þrko "A"): za resetiranje
delovanja pritisnite gumb "P" (poz. 5 - Slika. 1) za 1 sekundo; þe gorilnik se ne zažene
ponovno, je potrebno najprej odstraniti napako.
315
Gorilnik je opremljen z naprednim samodiagnostiþnim sistemom. V primeru motnje v delovanju gorilnika, prikazovalnik (poz. 7 - Slika. 1) utripa in prikazuje kodo napake.
Druge napake povzroþajo zaþasne ustavitve (oznaþene so s þrko "F"), ki se samodejno
konþajo, ko se vrednost vrne v obmoþje normalnega delovanja gorilnika.
253
Tabela. 3 - Seznam napak
Blokada zaradi
izpada vžiga
Vzrok
Rešitev
Prazen zalogovnik
Napolnite zalogovnik s peleti.
Kabel polža je prekinjen ali odklopljen
Vzpostavite povezavo
Okvara upora vžigalnika
Zamenjajte in odstranite pelete z glave
Umazana zgorevalna glava
Spraznite jo in jo oþistite
Zamašen vod za dovajanje peletov
Sprostite ga, kontrolirajte, da zgorevalna
glava ni zamašena, po potrebi jo spraznite
F02
Odstranitev para- Zahteva po toploti je konþana, a gorilnik
zitskega plamena zaznava plamen
A02
Blokada zaradi
parazitskega plamena
A04
F05
Blokada varnostnega termostata polža
Napaka v regulaciji tlaka v vodu
Ø
454
60
Poþakajte na konec postventilacije
Fotoupor v kratkem stiku
Zamenjajte fotoupor
Na fotoupor pada svetloba od zunaj
Odstranite vir svetlobe
Napaþni parametri vžiga
Preverite transparentna parametra 03=51
in 04=12
Kotel pod tlakom
Oþistite ga in preverite, þe ima dimnik pravilen minimalen vlek (10 Pa)
Okvara varnostnega termostata
Zamenjajte ga
Ø 139
A01
Napaka
Ø190
slika 14 - Dimenzijski SUN P7
Cevka za prikljuþitev tlaþnega senzorja je
Zamenjajte
stisnjena
Okvara motorja ventilatorja
Zamenjajte
Onesnažen ventilator
Oþistite
280
Napaka pretvornika tlaka (odklo- Prekinjeno ožiþenje
pljen)
Preverite ožiþenje ali zamenjajte senzor
F10
Napaka sonde na Senzor poškodovan
okrovu kotla (þe je Ožiþenje v kratkem stiku
omogoþena)
Prekinjeno ožiþenje
Preverite ožiþenje ali zamenjajte senzor
A03
Napaka v ožiþenju Mostiþek stiþnikov 13-14 ni povezan
Preverite ožiþenje
218
315
F06
210
226
253
Ø
490
60
Ø225
Ø 168
Koda
slika 15 - Dimenzijski SUN P12
cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)
SL
7
SUN P7 - P12
5.2 Splošni pogled in glavni sestavni deli
8
9
9
12
7
6
6
1
5
4
13
11
3
2
10
slika 16
Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pretvornik tlaka
Krmilna enota
Telo gorilnika
Plošþa za stiþnike
Uporabniški vmesnik
Upor
Fotoupor
Termostat 85°
Cev za polnjenje gorilnika
Motor
Ventilator
Ustnik
Rešetka
5.3 Tabela s tehniþnimi podatki
Podatek
SUN P7
SUN P12
Toplotna moþ kurišþa maks.
Enota
kW
34.1
55.0
(Q)
Toplotna moþ kurišþa min.
kW
13.7
30.0
(Q)
Pretok goriva maks.
kg/h
7.2
11.6
Pretok goriva min.
kg/h
2.9
6.3
IP
X0D
X0D
230/50
230/50
Stopnja zašþite
Napetost napajanja/frekvenca
V/hz
Prikljuþna moþ
W
100
100
Prikljuþna moþ vžigalnika
W
300
300
Teža prazne naprave
Prostornina zalogovnika
Kapaciteta zalogovnika
Mere peletov (premer/dolžina maks.)
Podtlak v zgorevalni komori
8
SL
kg
11
13.5
litrov
195
323
kg
140
226
mm
6/35
6/35
mbar
-0.2
-0.2
cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)
SUN P7 - P12
5.4 Stikalni naþrt
INTERFACCIA
UTENTE BIT01.02
3.15 A
L
A
N
X1
1 2 3 4
FR
1
4
L
2
5
N
X3
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
OUT
297 +15V
GND
7
4
DBM13
B
6
3
C
8
E
5
9
6
10
7
11
D
34
12
X7
6
5
4
3
2
1
X2
239
16
218
slika 17 - Stikalni naþrt s plošþo za stiþnike 12 polov
INTERFACCIA
UTENTE BIT01.02
3.15 A
L
A
N
X1
1 2 3 4
FR
297
OUT
+15V
GND
1
4
L
2
5
N
X3
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
7
4
DBM13
B
6
3
8
5
9
6
10
7
11
12
C
E
D
34
13
14
X7
6
5
4
3
2
1
X2
239
16
218
slika 18 - Stikalni naþrt s plošþo za stiþnike 14 polov
Legenda
FR
16
34
218
239
297
A
B
C
D
E
Fotoupor
Ventilator
Senzor temperature ogrevanja
Varnostni termostat peletov
Vžigalnik
Pretvornik zraþnega tlaka
Elektriþno napajanje
Motor polža
Kontakt za zahtevo
Signal za blokado
Sprostitev gorilnika
cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)
SL
9
SUN P7 - P12
5.4 Stikalni naþrt
INTERFACCIA
UTENTE BIT01.02
3.15 A
L
A
N
X1
1 2 3 4
FR
1
4
L
2
5
N
X3
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
OUT
297 +15V
GND
7
4
DBM13
B
6
3
C
8
E
5
9
6
10
7
11
D
34
12
X7
6
5
4
3
2
1
X2
239
16
218
slika 17 - Stikalni naþrt s plošþo za stiþnike 12 polov
INTERFACCIA
UTENTE BIT01.02
3.15 A
L
A
N
X1
1 2 3 4
FR
297
OUT
+15V
GND
1
4
L
2
5
N
X3
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
7
4
DBM13
B
6
3
8
5
9
6
10
7
11
12
C
E
D
34
13
14
X7
6
5
4
3
2
1
X2
239
16
218
slika 18 - Stikalni naþrt s plošþo za stiþnike 14 polov
Legenda
FR
16
34
218
239
297
A
B
C
D
E
Fotoupor
Ventilator
Senzor temperature ogrevanja
Varnostni termostat peletov
Vžigalnik
Pretvornik zraþnega tlaka
Elektriþno napajanje
Motor polža
Kontakt za zahtevo
Signal za blokado
Sprostitev gorilnika
cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)
SL
9
SL
Izjava o skladnosti
Proizvajalec FERROLI S.p.A.
Naslov Via Ritonda 78/a - 37047 San Bonifacio VR
izjavlja, da navedena naprava ustreza naslednjim direktivam EGS:
•
•
Direktiva za nizko napetost 2006/95
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108
Predsednik in zakoniti zastopnik
Cav. del Lavoro (vitez dela)
Dante Ferroli
FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a
37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.it