CONFERENCE PROGRAM (with locations)

Comments

Transcription

CONFERENCE PROGRAM (with locations)
CONFERENCE PROGRAM (with locations)
Lokacija: JAVNI ZAVOD MARIBOR 2012 - EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE, ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
Venue: PUBLIC INSTITUTE MARIBOR2012 - EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE, CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ŠTAJERSKA
1st day – 8th March 2012
URA/HOUR
PROGRAM
8:30 - 9:00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV: Gledališka dvorana v Vetrinjskem dvoru
UVODNI NAGOVORI: mag. Franc
UVODNI NAGOVORI
Hočevar: Pozdravne besede v imenu
častnega pokrovitelja, dr. Danila Türka,
predsednika RS, dr. Suzana Žilič Fišer,
generalna direktorica Zavoda Maribor
9:00 - 10:00 EPK 2012, Slavko Pregl, direktor Javne
agencije za knjigo RS, dr. Darij Krajčič,
direktor Zavoda RS za varstvo narave,
ddr. Matjaž Mulej, Inštitut IRDO,
predsednik Programskega odbora
konference
10:00 - 10:30 ODMOR
11:00 - 12:00 NOVINARSKA KONFERENCA: Mala dvorana (Freske) v Vetrinjskem dvoru
10:30 - 12:00 PLENARNA PREDAVANJA: Gledališka dvorana v Vetrinjskem dvoru
PROGRAM
REGISTRATION OF PARTICIPANTS: Vetrinjski
dvor Mansion - Theatre Hall
WELCOME SPEECHES
BREAK
PRESS CONFERENCE: Vetrinjski dvor Mansion Small hall (Freske)
PLENARY TALKS: Vetrinjski dvor Mansion Theatre Hall
10:30
10:45
10:45
11:00
11:00
11:20
11:20
11:40
11:40
12:00
12:00 - 13:00
Dr. Suzana Žilič Fišer, generalna
MARIBOR 2012 – EVROPSKA PRESTOLNICA
direktorica MARIBOR 2012, Mitja
KULTURE (EPK, ECOC) – ZAVRTIMO SKUPAJ
Čander, programski direktor MARIBOR
2012
Prof. Dr. Dr. h. c. Timi Edimovid, SEM PANEL SVETOVNIH MISLECEV O
Institute for Climate Change, Slovenia TRAJNOSTNI BODOČNOSTI ČLOVEŠTVA
et al
Dr. Darja Piciga, Government Office of SLOVENIJA KOT MODEL INTEGRALNE,
Climate Change, Slovenia
NIZKOOGLJIČNE EKONOMIJE IN DRUŽBE?
Prof. dr. Danijel Rebolj, rektor Univerze TRAJNOSTNA IN DRUŽBENO ODGOVORNA
v Mariboru, Zasl. prof. dr. Peter Glavič, UNIVERZA V MARIBORU
Dr. Rebeka Kovačič Lukman,
Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, Red.
prof. ddr. Ana Vovk Korže, Red. prof.
dr. Martina Bavec, Red. prof. dr. Drago
Vuk, Red. prof. dr. Božidar Kante.
Mag. oec. Bojan Radej, svobodni
RAZISKOVANJE KOMPLEKSNIH
raziskovalec na področju razvoja
UPRAVLJAVSKIH PROBLEMOV – PRIMER
evalvacijske metodologije,
VREDNOTENJA POLITIK
soustanovitelj in predsednik
Slovenskega društva evalvatorjev,
publicist, prostovoljec.
KRATKA PREDSTAVITEV VZPOREDNIH PREDAVANJ: Gledališka dvorana v
Vetrinjskem dvoru
13:00 - 14:00 ODMOR ZA KOSILO: Preddverje Gledališka dvorana v Vetrinjskem dvoru
MARIBOR 2012 - EUROPEAN CAPITAL OF
CULTURE (ECOC) - THE TURNING POINT
»THE WORLD THINKERS' PANEL ON THE
SUSTAINABLE FUTURE OF HUMANKIND«
SLOVENIA AS A MODEL OF INTEGRAL, LOWCARBON ECONOMY AND SOCIETY?
SUSTAINABLE AND SOCIALLY RESPONSIBLE
UNIVERSITY OF MARIBOR
INVESTIGATION OF COMPLEX MANAGERIAL
PROBLEMS - THE CASE OF POLITICS
EVALUATION
SHORT PRESENTATIONS OF PARALLEL TALKS:
Vetrinjski dvor Mansion - Theatre Hall
LUNCH BREAK: Vetrinjski dvor Mansion Entrance hall
14:00 - 16:00 VZPOREDNA PREDAVANJA, RAZPRAVE
PARALLEL TALKS AND DISCUSSIONS
A. PRAVO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST: Konferenčna
moderator: mag. Vinko Kurent
dvorana (klet), ŠGZ- 2
A. LAW AND SOCIAL RESPONSIBILITY:
Chamber of Commerce and Industry of
Štajerska, Conference hall 2 (basement)
Dr. Hellmut K. Loeckenhoff, Independent Researcher,
Backnang, Germany.
Primož Vallant, founder and representative of
WikiLeaks.si, Vallant.si nonprofit foundation, Civil
initiative for the protection of rule of law, welfare state
& nature
Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav., strokovna
vodja projekta o nesodnem reševanju sporov ARD,
Gospodarska zbornica Slovenije
Delavnica: PRAVICA, PRAVIČNOST: KAKO
RAVNATI PRAV
SREDIŠČE ETIKE SOODVISNOSTI
Workshop JUSTICE, JUSTNESS: HOW TO ACT
RIGHT
Pivot of the Ethics of Interdependence
ZAKAJ SMO PROTI ACTA IN PRISTOP
WIKILEAKS.SI K REŠEVANJU NAJHUJŠIH
SVETOVNIH DRUŽBENIH PROBLEMOV
WHY ARE WE AGAINST ACTA AND WIKILEAKS.SI
APPROACH TO SOLVING WORST GLOBAL
SOCIETAL PROBLEMS
KULTURA DIALOGA NA VSEH DRUŽBENIH
NIVOJIH TUDI KOT SREDSTVO IZHODA IZ
SOCIALNE KRIZE?
ALI MEDIACIJA – POZABLJENA KULTURA
DIALOGA
MEHANIZMI PREPREČEVANJA IN
RAZREŠEVANJA SPOROV V VSEJ
ORGANIZACIJI KOT INOVACIJA KULTURE NA
DELOVNEM MESTU
CULTURE OF SOCIAL DIALOGUE AT ALL LEVELS
AS EXIT FROM THE SOCIAL CRISIS? OR
MEDIATION - FORGOTTEN CULTURE OF
DIALOGUE
THE MECHANISMS FOR PREVENTING AND
RESOLVING CONFLICTS THROUGHOUT
ORGANIZATION AS INNOVATION OF
WORKPLACE CULTURE
B. ECONOMY AND CULTURE OF SOCIAL
B. EKONOMIKA IN KULTURA DRUŽBENE
RESPONSIBILITY: Chamber of Commerce and
moderator: mag. Vesna Kovačič
ODGOVORNOSTI: Konferenčna dvorana (klet), ŠGZ - 1
Industry of Štajerska, Conference hall 1
(basement)
DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETJA V
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN
ŠTEVILKAH:
NUMBERS:
Michael Parzefall, general manager, Danone Slovenija
VKLJUČEVANJE V SKUPNOST OD
COMMUNITY INVOLVEMENT FROM GLOBAL
GLOBALNEGA VIDIKA DO SLOVENIJE
POINT OF VIEW TO SLOVENIA
ZLATA NIT- DNEVNIKOV IZBOR NAJBOLJŠIH GOLDEN THREAD - DNEVNIK NEWSPAPER’S
Melita Romih, vodja projekta Zlata nit 201, Jana
ZAPOSLOVALCEV: KO OSREDNJI ČASNIK
SELECTION OF BEST EMPLOYERS: WHEN THE
Petkovšek Štakul, urednica Zaposlitve&kariera, Dnevnik PRERASTE SVOJO OSNOVNO VLOGO
CENTRAL COUNTRY'S DAILY REACHES BEYOND
ITS BASIC ROLE
OD OSEBNE DO DRUŽBENE
FROM PERSONAL TO SOCIAL RESPONSIBILITY
Tatjana Tomažin Dakid, Human Being, Jeto5, d.o.o.
ODGOVORNOSTI S POMOČJO COACHINGA WITH COACHING
Irena Tomažin, univ. dipl. iur., director of JETO5 d.o.o.,
legal adviser at Inštitut Ekvilib
Ass. Prof. dr. Gerald Steiner, Weatherhead Center for
International Affairs (WCFIA), Harvard University,
Filippina Risopoulos, PhD, M.Sc., Department of
Geography and Regional Science, University of Graz
C. SODOBNA ZNANOST IN KULTURA V LUČI DRUŽBENE
ODGOVORNOSTI: Gledališka dvorana v Vetrinjskem
dvoru
Dr. Emira Bečid, Ministry of Science, Education and
Sports, Croatia, Dr. Jadranka Švarc, Institute of Social
Sciences Ivo Pilar, Zagreb, Croatia, Dr. Dr. Matjaz Mulej,
Prof. Emer. University of Maribor, Faculty of Economics
and Business, Slovenia, and IRDO Institute for
Development of Social Responsibility, Maribor, Slovenia
BRICAGE Pierre, Faculté des Sciences, Université de Pau
et des Pays de l'Adour (UPPA), France
mag. Andreja Škvarč, Zavod RS za varstvo narave/ The
Institute of the Republic of Slovenia for Nature
Conservation, Slovenia
Prof. Dr. Dr. h. c. Timi Edimovid, SEM Institute for
Climate Change, Slovenia et al
KOMPETENCE ZA SONARAVNOST IN ZA
OOBVLADOVANJE KRIZ
COMPETENCES FOR SUSTAINABILITY AND FOR
MASTERING CRISES
C. CONTEMPORARY SCIENCES AND CULTURE
IN TERMS OF SOCIAL RESPONSIBILITY:
Vetrinjski dvor Mansion - Theatre Hall
ANALIZA KAZALCEV TRAJNOSTNEGA
ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
RAZVOJA: PRIMERA HRVAŠKE IN SLOVENIJE INDICATORS: CASES OF CROATIA AND
SLOVENIA
Moderator: prof. Dr. Dr. h. c. Timi
Ećimović
DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST
ČLOVEŠTVA 2. O ČLOVEKOVIH POSEGIH V
ŽIVEČA OMREŽJA: PREŽIVELE BODO SAMO
ZDRUŽBE ZA SOODVISNO MEDSEBOJNO
DELITEV PREDNOSTI IN NEUGODNOSTI
(ARMSADA)
IZOBRAŽEVANJE O OHRANJANJU NARAVE,
TRAJNOSTNEM RAZVOJU IN DRUŽBENI
ODGOVORNOSTI NA INTERAKTIVNI IN
IZKUSTVENI NAČIN
NARAVNA NAČELA 2 - DELAVNICA
SOCIETAL AND ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY OF MANKIND.
2. ABOUT MAN INTERVENTIONS IN THE LIVING
NETWORKS :
ONLY WILL SURVIVE THE ASSOCIATIONS FOR
THE RECIPROCAL AND MUTUAL SHARING
OF ADVANTAGES AND DIS-ADVANTAGES
(ARMSADA).
EDUCATING ABOUT NATURE CONSERVATION,
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SOCIAL
RESPONSIBILITY THROUGH AN INTERACTIVE
AND EXPERIENTAL APPROACH
THE PRINCIPIA NATURAE 2 - WORKSHOP
2nd day – 9th March 2012
URA/HOUR
PROGRAM
8:30 - 9:00 Registracija udeležencev: Gledališka dvorana v Vetrinjskem dvoru
9:00 - 9:10 UVODNI NAGOVOR: HE Mr Jos Douma, Veleposlanik Nizozemske
9:10 - 11:00 PLENARNA PREDAVANJA: Gledališka dvorana v Vetrinjskem dvoru
9:10
9:30
Prof. Jožica Knez-Riedl, Ph. D.,
University of Maribor, Faculty of
Economics and Business and Eva Kaučič,
9:30 Bachelor of Science in Economics
Student of the Post Graduating Studies
of University of Maribor Faculty of
Economics and Business
Dr. Zbigniew Klos, Professor, Ph.D.
(Eng.), D. Sc. Poznan University of
10:00
Technology, Vice-Dean of Faculty of
Machines and Transportatio, Poland
Michael Winger
10:30
ODNOS DO JAVNIH DOBRIN – ZRCALO
INDIVIDUALNE IN KOLEKTIVNE KULTURE
OBLIKOVANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE – SHAPING THE ORGANIZATIONAL CULTURE –
PRIMERI, VAROVANJA PRED SOCIOEXAMPLES, PREVENTION FROM SOCIOKULTURNO KRIZO
CULTURAL CRISIS
POHOD INOVACIJ: PROTI KATEREMU CILJU
ALI KONCU?
Bistra Kumbaroska, Challenge:Future,
SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI IN
Project coordinator of YOUTH for Youth INOVATIVNOSTI V DRUŽBI: K
10:30 11:00 competition, mag. Andreja Kodrin,
POSAMEZNIKOVI GOSPODARSKI
Challenge:Future, President and
NEODVISNOSTI S POMOČJO DRUŽBENEGA
Founder
VPLIVA
11:00 - 11:30 ODMOR
ODMOR
KRATKA PREDSTAVITEV VZPOREDNIH PREDAVANJ: Gledališka dvorana v
11:30 - 13:00
Vetrinjskem dvoru
10:00
PROGRAM
Registration of participants: Vetrinjski dvor
Mansion - Theatre Hall
OPENING SPEECH: HE Mr Jos Douma,
Netherlands Ambassador
PLENARY TALKS: Vetrinjski dvor Mansion Theatre Hall
THE ATTITUDE TOWARDS PUBLIC GOODS – THE
MIRROR OF THE INDIVIDUAL AND COLLECTIVE
CULTURE
13:00 - 14:00 Odmor za kosilo: Preddverje Gledališka dvorana v Vetrinjskem dvoru
THE MARCH OF INNOVATION: TOWARD WHAT
END?
ENCOURAGEMENT OF CREATIVITY AND
INNOVATIVENESS IN SOCIETY: TOWARDS
INDIVIDUAL ECONOMIC INDEPENDENCY
THROUGH SOCIAL IMPACT
BREAK
SHORT PRESENTATIONS OF PARALLEL TALKS:
Vetrinjski dvor Mansion - Theatre Hall
Lunch break: Vetrinjski dvor Mansion Entrance hall
14:00 - 16:00 VZPOREDNA PREDAVANJA, RAZPRAVE
D. SOCIALIZACIJA KULTURE IN DRUŽBENA
ODGOVORNOST: Gledališka dvorana v Vetrinjskem
dvoru
David Vaillancourt
Mahnaz Ala'i
Mateja Bečela, mag., Jadranka Gajid, mag., doc. dr.
Urša Golob, Fakulteta za družbene vede, Univerza v
Ljubljani/Faculty of Social Sciences, University of
Ljubljana
moderator: dr. Andrej Fištravec
KULTURNA INOVACIJA -VITALNA SILA
UPRAVLJANJA POSLOVNIH SPREMEMB
RAZVOJ KULTURE – INOVACIJA V PRAKSI
POMEN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI NA
PODROČJU MEDIJSKE INDUSTRIJE
PARALLEL TALKS AND DISCUSSIONS
D. SOCIALIZATION OF CULTURE AND SOCIAL
RESPONSIBILITY: Vetrinjski dvor Mansion Theatre Hall
CULTURAL INNOVATION – THE LIFEBLOOD OF
CHANGE MANAGEMENT IN BUSINESS
CULTURAL EVOLUTION – INNOVATION IN
PRACTICE
THE MEANING OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN
THE MEDIA INDUSTRY
Tomaž Bole, Gallus J. Carniolus zavod/Institute, Slovenia KULTURA DAROVANJA (DONIRANJA)
CULTURE OF DONATION
EMPATIJA, SOODVISNOST, MORALNO
OBNAŠANJE IN TRAJNOST
Anita Hrast, director of IRDO Institute, Slovenia, Dr. Dr. KODEKSI POSLOVNE ETIKE V NEVLADNIH
Matjaz Mulej, Prof. Emer. University of Maribor, Faculty ORGANIZACIJAH IN V GOSPODARSTVU
of Economics and Busines, Slovenia, Lina Ademovič,
student
EMPATHY, INTERDEPENDENCE, MORAL
BEHAVIOR AND SUSTAINABILITY
BUSINESS ETHICS CODEXES IN NGO'S AND
BUSINESSES
Almir Flisar, DreamEhtic Change
E/1 RAZVOJ POSAMEZNIH, ORGANIZACIJSKIH IN
DRUŽBENIH KULTURNIH POLITIK DRUŽBENE
ODGOVORNOSTI: Konferenčna dvorana (klet), ŠGZ - 1
moderator: mag. Vesna Kovačič
Mitja Kopina, University of Maribor, Faculty of
Economics and Business, Slovenia, Alenka Naglič,
University of Maribor, Faculty of Economics and
Business, Slovenia
KAPITALIZEM 2.0 VS SOUSTVARJANJE 1.0:
TRDNO – SOUSTVARJALNI MODEL
PREHODA K NOVI, RAZVITI IN ODGOVORNI
DRUŽBENI UREDITVI
E. DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL,
ORGANIZATIONAL, AND SOCIETAL CULTURE
POLICIES SUPPORTIVE OF SOCIAL
RESPONSIBILITY: Chamber of Commerce and
Industry of Štajerska, Conference hall 1
(basement)
CAPITALISM 2.0 VS CO-CREATION 1.0:
DESTRES – CREATIVE MODEL FOR
DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE AND
RESPONSIBLE SOCIETY
Daniel Popovič, Section for the promotion of universal
basic income, Slovenia
Anna Kopyrina, fifth year student, Ural Federal
University (Yekaterinburg, Russia),
Dr. Zhanna Belyaeva, Associate professor Ural Federal
University
Prof. Dr. Veysel Batmaz, Istanbul University, Faculty of
Communication, Former Chair, Department of
Advertising and PR, Chair, Research Methodology
Branch, Turkey
mag. Vesna Kovačič, DOBA Faculty of Applied Business
and Social Studies, Maribor, Slovenia
Katarina Hölzl, predsednica Slovenskega foruma za
socialno podjetništvo
E/2 RAZVOJ POSAMEZNIH, ORGANIZACIJSKIH IN
DRUŽBENIH KULTURNIH POLITIK DRUŽBENE
ODGOVORNOSTI: Konferenčna dvorana (klet), ŠGZ - 2
UNIVERZALNI TEMELJNI DOHODEK KOT
POGOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
UNIVERSAL BASIC INCOME AS A CONDITION OF
SOCIAL RESPONSIBILITY
MEDKULTURNE KOMPETENCE KOT
TEMELJNE VREDNOTE DRUŽBENE
ODGOVORNOSTI PODJETJA
CROSS-CULTURAL COMPETENCES AS CORE
VALUES OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF
BUSINESS
KDO JE ODGOVOREN ZA DRUŽBENO
ODGOVORNOST?
WHO IS RESPONSIBLE FOR SOCIAL
RESPONSIBILITY?
KULTURNE UJETOSTI IN DRUŽBENA
ODGOVORNOST
SLOVENSKI FORUM SOCIALNEGA
PODJETNIŠTVA
CULTURAL EMPRISONMENTS/CAPTIVITY
AND SOCIAL RESPONSIBILITY
SLOVENIAN SOCIAL ENTERPRISE FORUM
moderator: zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej
Dr. Dr. Matjaž Mulej, Prof. Emer. University of Maribor, AKCIJSKI PROGRAMI EU (jesen 2011) IN
Faculty of Economics and Busines, SloveniA, irdo
NOVE DEFINICIJE DRUŽBENE
Institute, dr. Andrej Fištravec, IRDO Institute
ODGOVORNOSTI TER ISO 26000
E. DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL,
ORGANIZATIONAL, AND SOCIETAL CULTURE
POLICIES SUPPORTIVE OF SOCIAL
RESPONSIBILITY: Chamber of Commerce and
Industry of Štajerska, Conference hall 2
(basement)
EU'S ACTION PROGRAM (FALL 2011) AND NEW
DEFINITION OF SOCIAL RESPONSIBILITY AFTER
ISO 26000
3rd day – 10th March 2012
URA
PROGRAM
8:30 - 9:00 Registracija udeležencev: Gledališka dvorana v Vetrinjskem dvoru
9:00 - 11:00 PLENARNA PREDAVANJA: Gledališka dvorana v Vetrinjskem dvoru
9:20
Anita Hrast, director of IRDO Institute,
Slovenia, Dr. Dr. Matjaz Mulej, Prof.
Emer. University of Maribor, Faculty of
9:20
Economics and Busines, Slovenia,
Sabina Kojc, student, Tatjana Novak,
director, Press Clipping d.o.o.
Mirjana Mladič, Narodni dom Maribor,
9:40 Slovenija
9:40
Barbara Pia Jenič, Zavod Senzorium,
10:00 The Generosity Experience, Slovenia
9:00
Dragica Turjak, Maribor Public Library
10:00
10:20
10:40
RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN
VPLIV NA SPREMINJANJE DRUŽBENE
KULTURE
PROGRAM
Registration of participants: Vetrinjski dvor
Mansion - Theatre Hall
PLENARY TALKS: Vetrinjski dvor Mansion Theatre Hall
DEVELOPMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY AND
THE IMPACT ON CHANGING SOCIAL CULTURE
INOVATIVNI IN DRUŽBENO ODGOVORNI
PRISTOPI FESTIVALA LENT V
ORGANIZACIJI IN KOMUNICIRANJU
PROJEKT O VELIKODUŠNOSTI,
PLEMENITOSTI (The Generosity
Experience): POVZETEK PREDSTAVITVE
KNJIŽNICA - ODPRT PROSTOR ZA VSE
INNOVATIVE AND SOCIALLY RESPONSIBLE
APPROACHES OF THE FESTIVAL LENT TO ITS
ORGANIZING AND COMMUNICATING
THE GENEROSITY EXPERIENCE
KULTURA BRANJA E-KNJIG
CULTURE OF READING E-BOOKS
LIBRARY – OPEN SPACE FOR ALL
10:20
Iva Roj, student of Marketing,
University of Maribor, Faculty of
10:40 Economics and Business Maribor,
Student of Nature Conservation,
Educational center Šentjur
Mag. Bogdan Dobnik, dipl. soc. del.,
11:00 Ozara Slovenija, nacionalno združenje
za kakovost življenja
S KNJIGAMI DO BOLJŠE OSVEŠČENOSTI O BOOKS IMPROVE AWARENESS ABOUT MENTAL
DUŠEVNIH MOTNJAH IN SAMOMORU
DISORDERS AND SUICIDE
DELO MARKA POGAČNIKA KOT PRIMER
INOVATIVNEGA PRISTOPA PRI ŠIRJENJU
DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
KRATKA PREDSTAVITEV VZPOREDNIH PREDAVANJ: Gledališka dvorana v
11:20 - 11:40
Vetrinjskem dvoru
PROGRAM SENZIBILIZACIJE:
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM INOVACIJE
KULTURE K DRUŽBENI ODGOVORNOSTI
THE WORK OF MARKO POGAČNIK AS AN
EXAMPLE OF INNOVATIVE APPROACH IN
SPREADING OF SOCIAL RESPONSIBILITY
SHORT PRESENTATIONS OF PARALLEL TALKS:
Vetrinjski dvor Mansion - Theatre Hall
Lunch break: Vetrinjski dvor Mansion - Entrance
hall
PARALLEL TALKS AND DISCUSSIONS
F. CULTURE/ART IN PRACTICE IN TERMS OF
SOCIAL RESPONSIBILITY
WORKSHOPS
GEOMANCY: Vetrinjski dvor Mansion - Theatre
Hall
SENSITISATION PROGRAMME: AN EDUCATIONAL
PROGRAMME OF CULTURAL INNOVATION
AIMED AT RAISING SOCIAL RESPONSIBILITY
Robi Lavin
PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN
ARHITEKTURA V LUČI DRUŽBENE
ODGOVORNOSTI, NUJNOST NOVE
PROSTORSKE PARADIGME NA GLOBALNI,
NACIONALNI IN LOKALNI RAVNI
GEOMANTIJA
SPATIAL PLANNING AND ARCHITECTURE IN THE
PERSPECTIVE OF SOCIAL RESPONSABILITY, THE
NEED FOR A TURNING POINT WITHIN THE
SPATIAL PARADIGM ON THE GLOBAL, NATIONAL
AND LOCAL LEVEL
GEOMANCY
F2: LITERARNA: Konferenčna dvorana (klet), ŠGZ - 1 ali
Niagara Bar
F2: LITERATURE: Chamber of Commerce and Industry of Štajerska, Conference hall 1
(basement) or Niagara Bar
Barbara Pia Jenič, Zavod Senzorium, The Generosity
Experience, Slovenia
“THE GENEROSITY EXPERIENCE, 3. IZZIV,
LALABAJKE: JEAN GIONO: MOŽ, KI JE
SADIL DREVESA
11:00
Katja Majer, akademska kiparka,
11:20 Bachelor of Arts (sculptor)
11:40 - 13:00 Odmor za kosilo: Preddverje Gledališka dvorana v Vetrinjskem dvoru
13:00 - 14:30 VZPOREDNE DELAVNICE
F. KULTURA / UMETNOST V PRAKSI V LUČI DRUŽBENE
ODGOVORNOSTI
DELAVNICE
F1: GEOMANTIJA: Gledališka dvorana v Vetrinjskem
dvoru
Karin Lavin
Aleksander Ostan, arhitekt
VZPOREDNA PREDAVANJA, RAZPRAVE
moderator: Iva Roj
“THE GENEROSITY EXPERIENCE, 3RD
CHALLENGE, LALABAJKE: JEAN GIONO: THE MAN
WHO PLANTED TREES

Similar documents