Obrazec predmeta (pdf)

Comments

Transcription

Obrazec predmeta (pdf)
Predmet:
Course Title:
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 2014/2015
Sodobni družbeni pojmi in procesi
Modern social concepts and processes
Študijski program
Study programme
VS – Poslovna ekonomija
Business Administration
Študijska smer
Study field
Letnik
Year
2.
3.
Vse
Semester
Semester
3., 4.
5., 6.
Izbirni / elective
Vrsta predmeta / Course type:
Univerzitetna koda predmeta / University subject code:
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
45
Lab. vaje
Labor work
Teren. vaje
Field work
45
Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki : S
Languages: S
Sem. vaje
Tutorial
Samost. delo
Individ. work
ECTS
90
6
Dr. Vida Sruk
Predavanja / Lecture: Dr. Vida Sruk
Vaje / Tutorial: Dr. Vida Sruk
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Prerequisites:
Vsebina:
1. Postmoderna družba
2. Postindustrijska družba
3. Multikulturna družba
4. Individualizirana družba
5. Spol in družba
6. Brezsramna družba
7. Rizična družba
8. Disciplinirana družba
9. Funkcionalno diferencirana družba
10. Tržna in potrošniška družba
11. Doživljajska družba
12. Stratificirana družba
13. Globalna in svetovna družba
14. Civilna družba
15. Informacijska in medijska družba
Content (Syllabus outline):
1. Postmodern society
2. Post-industrial society
3. Multicultural society
4. Individualized society
5. Gender and society
6. Shameless society
7. Risk society
8. Disciplined society
9. Functionally differentiated society
10. Market and consumer society
11. Adventure society
12. Stratification society
13. Global and world society
14. Civil society
15. Information and media society
Temeljna literatura in viri / Textbooks:
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks):
 Rizman, Rudi (2008) Globalizacija in avtonomija. Prispevki za sociologijo globalizacije. Ljubljana:
Znanstvena založba FF UL (izbrana poglavja)
 Kneer, Georg, Nassehi, Armin in Marcus Schroer (Hrsg.) (2000) Soziologische Gesellschaftsbegriffe
Konzepte moderner Zeitdiagnosen, 2. Auflage. , München: Wilhelm Fink Verlag München (izbrana poglavja)
 Aktualni znanstveni in strokovni članki in drugo gradivo posredovano na predavanjih in vajah
Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks):
 Asa Briggs in Burke, Peter (2005) Socialna zgodovina medijev. Od Gutenberga do interneta. Ljubljana
 Bauman, Zygmunt (2002) Tekoča moderna. Ljubljana: Založba *cf (izbrana poglavja)
 Beck, Ulrich (1986) Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt a.M: Suhrkamp
 Beck, Ulrich (2005) Power in the global age: A new global political economy. Cambridge: Polity Press
 Beck, Ulrich (2003) Kaj je globalizacija? Zmote globalizma – odgovori na globalizacijo. Ljubljana: Zbirka
Krt
 Böhme, Hartmut (2006) Fetischismus und Kultur. Eine andere Theorie der Moderne. Hamburg: Rowohlt
Taschenbuch Verlag
 Flere, Sergej in Kerševan, Marko (1995) Religija in (sodobna) družba. Uvod v sociologijo religije, (ALFA
1/95). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče
 Giddens, Anthony (2001) Sociology, 4th Edition. Cambridge: Polity Press
 Haralambos, Michael in Martin Holborn (1999) Sociologija. Teme in pogledi. Ljubljana: DZS
 Held, David, Anthony McGrew, David Goldblatt in Jonathan Perraton (1999) Global Transformations,
Politics, Economics and Culture. Stanford, CA: Stanford University Press
 Klanjšek, Rudi (2007) Pogledi na družbeno spremembo, (Zora, 52). Maribor: Slavistično društvo: Filozofska
fakulteta
 Müller, Hans-Peter (1992) Sozialstruktur und Lebensstile. Suhrkamp: Frankfurt
 Nastran Ule, Mirjana (2000) Sodobne identitete v vrtincu diskurzov, Ljubljana: Znanstveno in publicistično
središče
 Neckel, Sighard (1991) Status und Scham. Zur symbolischen Reproduktion sozialer Ungleichheit. Frankfurt
a.M/New York: Campus Verlag
 Purr, Mathias (2005) Postindustrielle Gesellschaft und Disziplinargesellschaft. GRIN Verlag
 Schulze, Gerhard (1997) Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, 7. Aufl., Campus Verlag:
Frankfurt a. M
 Svetličič, Marjan. (2004) Globalizacija in neenakomeren razvoj v svetu. Ljubljana: Fakulteta za družbene
vede
 Sztompka, Piotr (1994) The Sociology of Social Change. Oxford: Blackwell Publishers
Cilji in kompetence:
 Nadgradnja in poglobitev teoretičnega znanja iz
osnovnega predmeta »Sociologija«
 Uporaba teoretičnega znanja pri reševanju aktualnih
družbenih problemov
 Študenti osvojijo razsežnost kritičnega in
razmišljujočega pristopa k reševanju vsakdanjih
problemov.
 Študenti imajo dostop do boljšega razumevanja
aktualnega dogajanja v ožjem in širšem družbenem
okolju, s čimer je kasneje bolje usposobljen za
ustrezno delovanje, in reagiranjem v osebnem in
poslovnem okolju.
 Skozi spoznavanje pojmov in procesov imajo
študenti tudi dostop do samorefleksije in s tem do
bolj zavestnega in reflektiranega vključevanja in
aktivnega poseganja v poslovni in širši družbeni
kontekst.
Objectives and competences:
 To upgrade and extend theoretical knowledge
acquired in course ’Sociology’;
 To apply the acquired knowledge in solving current
social problems;
 To help students acquire critical and reflective
approach to solving everyday problems;
 To provide students with a better understanding of
current events in a narrow and a broad social
environment, which prepares them for the adequate
action and reaction in personal and business
environment;
 To enhance the students’ ability of self-reflection and,
consequently, of a more conscious and reflective
integration and active interference in business and
broader social context by introducing modern social
concepts and processes.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
 s pomočjo študija sodobnih družbenih pojmov in
procesov tako z zgodovinskega kot tudi zornega kota
posameznika in njegove vloge v tej družbi študentje
pridobijo dodatna znanja, ki jih opremijo za kritično
presojo in razumevanje najrazličnejših problemov v
vsakdanjem življenju (osebnem, poslovnem);
 ker predmet temelji na preučevanju sodobnih
socioloških teoretskih koncepcij, študentom
posledično omogoča njihovo samostojno in
kreativno proučevanje sodobnih družbenih dogajanj
Kognitivne/Intelektualne veščine
 študenti znajo identificirati zastavljeni družbeni
problem iz različnih zornih kotov;
 študenti pridobijo sposobnost iskanja in sinteze
podatkov in oblikovanje novih informacij z
obravnavanega področja v literaturi in praksi.
 študenti znajo poiskati in kritično presoditi strokovne
vire s področja tega predmeta;
 študenti se naučijo povezovanja različnih znanj iz
predhodnega nivoja študija in znanj s področja
družboslovja
 študenti so sposobni izbrati ustrezno metodo za rešitev
problema ter znajo presoditi o pomenu in značilnosti
zbranih podatkov;
 študenti nenehoma nadgrajujejo svoje splošno znanje in
ga povezujejo z ostalimi pridobljenimi znanji in težijo
h kar se da holističnemu pogledu na svet;
 študenti se oblikujejo kot samostojno misleči in v
reševanje problemov usmerjeni ljudje.
Ključne/prenosljive veščine in spretnost:
 razumevanje, primerjava in kritična presoja
sodobnih družbenih pojmov in procesov,
 ustvarjalno in kritično razmišljanje,
 samostojno delo in reševanje problemov,
 skupinsko delo,
 odgovornost za delo in občutek za organiziranje
časa.
Praktične veščine:
 študent vzpostavi povezavo med vsakdanjimi
potekajočimi družbenimi procesi in teorijo s tega
področja;
 pridobljeno teoretično znanje lahko uporabi za
interpretiranje aktualne dnevne problematike v zvezi
ključnih vsebinskih poudarkih tega predmeta;
 v podjetju lahko pridobljeno znanje uporabi pri
reševanju različnih problemov tako v interakciji med
sodelavci (multikulturna družba, spol in družba, idr.)
kot tudi na ravni poslovanja podjetja z drugimi
subjekti (tržna družba, potrošniška družba,
globalizacija, idr.).
Intended learning outcomes:
Development of knowledge and understanding:
 The study of current social concepts and processes
from a historical aspect as well as individual
perspective enables students to critically assess
present theoretical as well as applicable knowledge,
serves them in critical comprehension and the
solution of different economic problems, and
represents a starting point for interdisciplinary
analyses.
 The analysis of contemporary sociological concepts
enables the students to assess current sociological
processes independently and creatively.
Cognitive/Intellectual skills:
 Students can identify a given social problem and its key
aspects from different viewpoints.
 Students can search for and synthesize new information
from the field of a discussed problem in literature and
practice.
 Students can identify and critically evaluate professional
literature related to the contents of this course.
 Students learn to synthesize different knowledge and
procedures from previous levels of study with various
problems that are subject of social sciences.
 Students select appropriate techniques for problem
solving and are able to evaluate the importance and
significance of the collected data.
 Students continuously upgrade their general knowledge
and connect it with other acquired knowledge and aim to
integrate it into a holistic perception of the world.
 Students develop greater independence of thought and
consequently become knowledge seeking and problemsolving individuals.
Key/Transferable skills:
 Understanding, comparison and critical assessment of
modern sociological concepts and processes;
 Creative and critical thinking;
 Independent work and problem solving skills;
 Team work;
 Responsibility and sense for managing and work;
Practical skills:
 Students can link everyday social processes and
theory in a given problem field.
 Students can use the acquired theoretical background
to interpret all current events related to key topics
covered in this course.
Students can use the acquired knowledge in
companies to solve various problems both in
interpersonal interaction among the co-workers
(multicultural society, gender and society, etc.) and at
the level of business communication with other
economic entities (market society, consumer society,
globalization, etc.).
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
 klasična predavanja;
 lectures;
 razprava o vsebini predstavljenih seminarskih nalog;
 discussion of the seminar papers;
 individualne konzultacije s predavateljem;
 teachers' consultations;
 samostojni študij gradiva
 individual study;
 AV predstavitve
 audio-visual presentations;
 obravnava študijskih primerov
 case studies;
 aktivno individualno in skupinsko delo
 active individual and/or group work;
Delež (v %) /
Načini ocenjevanja:
Weight (in %) Assessment:
Pisni izpit
Written examination
70%
in
and
Seminarska naloga s predstavitvijo in uspešnim
Individual seminar papers with presentation and
zagovorom in aktivno sodelovanje na vajah in
defence and active in-class participation during
30%
predavanjih
lectures and tutorials
Opomba: Da je obveznost pri predmetu
opravljena (pozitivna končna ocena), morajo
študenti opraviti vse obveznosti po programu.
Seminarska naloga s predstavitvijo in uspešnim
zagovorom je predpogoj za pristop k izpitu.
Note: A student passes the course when all he/she
completes all course requirements. In order to take
the written examination, the student must write and
successfully defend a seminar paper.
Reference nosilca / Lecturer’s references:
1. SRUK, Vida. Človek odtujen v množico : družbenokulturni diskurz Joséja Ortege y Gasseta, (Zbirka Zora, 46).
Maribor: Slavistično društvo, 2007.
2. SRUK, Vida. Filozofova sociološka avantura : družboslovna prizadevanja Joséja Ortege y Gasseta - od kulturnofilozofske publicistike do poskusa utemeljevanja sociologije, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 61). Bielsko-Biała
[etc.]; Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2009.
3. SRUK, Vida. Esejistično psihosociološko obravnavanje duhovne kulture pri Joséju Ortegi y Gassetu. Čas. zgod.
narodop., 2006, letn. 77 = n.v. 42, št. 1, str. 143-166.
4. SRUK, Vida. Pojmovanje revolucije Joséja Ortege y Gasseta. Čas. zgod. narodop., 2005, letn. 76 = n.v. 41, št. 3/4,
str. 527-550.
5. SRUK, Vida. Nacistična propaganda kot sociološki in socialnopsihološki problem. Čas. zgod. narodop., 2004,
letn. 75 = n.v. 40, št. 2/3, str. 597-623.
6. SRUK, Vida. Osnove pojmovanja človeka in njegove socializacije pri Joséju Ortegi y Gassetu. Anthropos
(Ljublj.), 2002, letn. 34, št. 1/3, str. 213-230
7. SRUK, Vida. Predpostavke interpretacije države in oblasti pri Joséju Ortegi y Gassetu. Čas. zgod. narodop., 2002,
letn. 73 = n.v. 38, št. 2/3, str. 285-302.
8. SRUK, Vida. Perspektive nacionalnega razvoja Evrope pri Joséju Ortegi y Gassetu. 2000 (Ljublj.), 2002, št.
145/146/147, str. 255-272.

Similar documents