Poslovne finance

Comments

Transcription

Poslovne finance
Predmet:
Course title
UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS
Poslovne finance
Študijski program in stopnja
Study programme and level
Poslovna ekonomija 1
Business Economics 1
Študijska smer
Study field
Poslovna ekonomija
Business Economics
Letnik
Academic year
2.
2nd
Semester
Semester
4.
4th
obvezni/obligatory
Vrsta predmeta/Course type
Univerzitetna koda predmeta/University course code
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
45
Sem. vaje
Tutorial
Lab. vaje
Laboratory
work
Teren. vaje
Field work
Samost.
delo
Individ.
work
30
6
Nosilec predmeta/Lecturer:
Jezik/
Languages:
ECTS
Predavanja/Lectures:
slovenski/Slovenian
Vaje/Tutorial:
slovenski/Slovenian
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Prerequisites:
Pogoj za vključitev v delo je vpis v
drugi letnik študijskega programa.
Vsebina:
Funkcija poslovnih financ in finančno
okolje.
Vrednost denarja v času.
Vrednotenje delnic in obveznic.
Tveganje in donosnost: premoženjska
teorija, učinkovitost trga kapitala,
model CAPM, tveganje in donosnost
obveznic.
Odločitve o dolgoročnih naložbah:
ocenjevanje denarnih tokov, stroški
kapitala, kriteriji
odločanja o
dolgoročnih
naložbah,
merjenje
tveganja dolgoročnih naložb.
Dolgoročna
finančna
politika:
struktura
kapitala
in
uporaba
finančnega vzvoda, politika izplačil
lastnikom.
Dolgoročno
financiranje:
Content (Syllabus outline):
financiranje z navadnimi delnicami,
dolgovi, zakupom in prednostnimi
delnicami.
Obratni kapital: politika obratnega
kapitala in financiranje, cikel denarja,
denar in kratkoročni tržni vrednostni
papirji,
terjatev
do
kupcev.
Kratkoročno zadolževanje.
Temeljna literatura in viri/Readings:
Temeljna literatura/Basic literature
Berk, A. et al. (2007). Poslovne finance – Vodnik po predmetu, Ljubljana:
Ekonomska fakulteta.
Brigham, E. in Houston, F. (2004). Fundamentals of financial management. Dryden
Press (ali novejša izdaja).
Mramor, D. (1993). Uvod v poslovne finance. Ljubljana: Gospodarski vestnik.
Cilji in kompetence:
Učna enota prispeva predvsem k razvoju
naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc:
poznavanje in razumevanje procesov
v poslovnem okolju organizacije in
sposobnost
za njihovo analizo, sintezo in
predvidevanje rešitev ter njihovih
posledic;
fleksibilna uporaba znanja v praksi;
koherentno obvladovanje temeljnega
znanja, pridobljenega pri obveznih
predmetih ter
sposobnost povezovanja znanja z
različnih področij in njegova uporaba
v praksi;
razvoj veščin in spretnosti pri uporabi
znanja na določenem strokovnem
področju s
pomočjo praktičnega usposabljanja;
organizacijske in vodstvene spretnosti
v podjetjih in zavodih;
usposobljenost za vodenje oddelka in
/ali skupine;
sodelovanje z interesnimi skupinami.
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Študent/Študentka bo obvladal/a:
Intended learning outcomes:
vlogo
in
pomen
financiranja
organizacije;
vlogo in prepletenost financiranja z
drugimi poslovnimi funkcijami v
organizaciji;
poslovno-finančne standarde;
osnovno znanje za odločanje (o
investiranju, financiranju, plačilni
sposobnosti, obvladovanju tveganj,
poslovni neodvisnosti, organiziranosti
finančne funkcije);
osnovno znanje za informiranje in
analiziranje;
osnovno znanje za celovito izvajanje
finančne funkcije.
Metode poučevanja in učenja:
predavanja z aktivno
študentov
(razlaga,
vprašanja,
primeri,
problemov);
vaje s povezavo teorije
financiranja
(izkušnje,
primerov z razpravo,
problemov).
Learning and teaching methods:
udeležbo
razprava,
reševanje
in prakse
študij
reševanje
Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno spraševanje,
naloge, projekt):
izpit
priprava,
predstavitev
in
zagovor seminarske naloge
Delež (v %)
Weight (v %)
60
40
Assessment: