tukaj

Comments

Transcription

tukaj
Predmet:
Course title:
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
MEDNARODNO POSLOVANJE IN MEDKULTURNA KOMUNIKACIJA
INTENATIONAL BUSINESS AND CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
Študijski program
Study programme and level
Letnik
Academic
year
3
3
Študijska smer
Study field
RAČUNOVODSTVO
ACCOUNTING
I-BOLONJSKA STOPNJA
A bachelor's degree
Semester
Semester
2
2
Vrsta predmeta / Course type
IZBIRNI / ELECTIVE COURSE
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
4.2.3
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Sem. vaje
Tutorial
20
20
0
Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:
Lab. vaje
Laboratory
work
0
Teren. vaje
Field work
0
Samost. delo
Individ.
work
85
ECTS
5
dr. Helena Povše
Predavanja / SLOVENSKO / SLOVENIAN
Lectures:
Vaje / Tutorial: SLOVENSKO / SLOVENIAN
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Vsebina:
 Analiza in ovrednotenje medkulturnega
poslovnega okolja
 Razumevanje kulturne in psihične razdalje
 Medkulturni modeli
 Kulturni izzivi pri mednarodnem poslovanju
 Verbalna in neverbalna komunikacija v
medkulturnem okolju
 Medkulturno pogajanje in poslovno odločanje
 Oblikovanje strategij v medkulturnem okolju
Prerequisits:
1. Analysis
Uvod v forenzično
računovodstvo:
pojem,business
namen, vrste
1.
and evaluation
of intercultural
in razvojne usmeritve forenzičnega računovodstva
environment
2. Understanding
Vsebinski vidikthe
forenzičnega
računovodstva:
forenzično
2.
cultural and
psychological
distance
računovodstvo
notranje potrebe, za pravne potrebe in za
3.
Intercultural za
Models
potrebe
drugih
4.
Cultural
challenges in international business
3.
Strokovno–kadrovski
forenzičnegainračunovodje:
5.Verbal and non-verbalvidik
communication
a
poklicno–etična
znanja
veščaka
za forenzično
multicultural environment
računovodstvo
6.
Cross-cultural negotiation and business decision4. Načini, metode in tehnike razkrivanja, preprečevanja
making
prevar in kaznivih dejanj v računovodski dejavnosti.
7. The formulation of strategies in a multicultural
5. Drugi vidiki forenzičnega računovodstva.
environment
Temeljni literatura in viri / Readings:
Helena Povše: Uvod v mednarodno komuniciranje(v pripravi)
Zapiski predavanj
Drugo:Makovec-Brenčič in drugi: Mednarodno poslovanje, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2009
 Deresky, Helen: Internationam Management: Managing Across Borders and Cultures (7 th ed. International
Edition), 2010.
 druga domača in a tuja strokovna literatura, ki obravnava vsebino mednarodnega poslovanja in
medkulturne komunikacije komuniciranja
1. Introdu
purpose,
Accounti
2. Conten
for intern
purposes
3. Profess
profession
4. Approa
financial
5. Other i
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Cilj predmeta je
 prepoznati in uporabiti razlike v medsebojnem
komuniciranju skozi številne kulturne in druge
vrednote poslovnega okolja
 povezovati znanje, prilagodljivost v novih
situacijah in ustvarjalnost pri iskanju rešitev za
probleme v mednarodnem okolju.
 razumeti in uporabiti verbalno in neverbalno
komuniciranja v različnih medkulturnih okoljih
 izboljšati veščine delovanja in pogajanja s
poslovnimi partnerji, ki imajo drugačne
kulturne vrednote
 razviti občutljivost za razmislek o drugačnosti
in za lastno kritično presojo
The aim of the course is to
 recognize and apply the differences in mutual
communication through a number of cultural and
other values of the business environment
 integrate knowledge and use flexibility and
creativity to new situations and finding solutions
to issues in the international environment .
 understand and use verbal and non-verbal
communication in a variety of cross-cultural
environments
 improve the skills to interact and negotiate with
business partners who have different cultural
values
 develop a sensitivity to think about diversity and
for its own critical assessment
Predvideni študijski rezultati:
Intended learning outcomes:
Znanje in razumevanje:
 prepoznavanja kulturne različnosti v
mednarodnem okolju
 komuniciranja v mednarodnem prostoru: na
medosebnem, medpodjetniškem in globalnem
nivoju
 spretnosti uporabe različnih virov informacij
metod analiziranja in interpetiranja podatkov
 reševati izzive pri medkulturnih razlikah v
mednarodnem poslovnem okolju
Knowledge and understanding:
 recognition of cultural diversity in an international
environment
 communication in international area : on
interpersonal, interfirm and global level
 skills of using different sources of information,
methods of analysis and data interpetiranja
 address the challenges of cross-cultural
differences in international business environment
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:







Predavanja
Individualno delo študenta
Priprava seminarske naloge (5-min predstavitev
pred razredom)
Reševanje praktičnih primerov

Lectures
Individual learning
Preparation of seminars (5 min presentation in
front of the class)
Solving practical cases
Načini ocenjevanja:
Assessment:
Delež (v%) / Weight (in %)
Pisni izpit v trajanju 60 min
50 %
60 minutes written examination
Priprava seminarske naloge in njena
predstavitev pred razredom,
sodelovanje v študijskem procesu
50 %
Preparation of a seminar and its
presentation in front of the class,
cooperation during the course
Reference nosilca:
Lecturer's references:
Helena Povše je ekonomistka, MBA je študirala na Univerzi Clemson , ZDA, doktorirala na Ekonomski
fakulteti Univerze v Ljublani. Deluje v industrijskih podjetjih in je stalno prisotna na mednarodnih trgih., je
predavateljica na višjih in visokih šolah , svetovalka za mala in srednje velika podjetja ter avtorica strokovnih in
znanstvenih člankov v slovenskih in tujih revijah. Njeno raziskovalno področje so mednarodni in medosebni
odnosi zaupanja pri poslovanju.
Helena Povše is an economist, she studied MBA at the University Clemson, USA and a PhD in Economics at
the University of Ljubljani. She works for industrial enterprises and is constantly present in international
markets. She is a lecturer at colleges and high schools, a consultant for small and medium- sized enterprises and
the autor of scientific papers in slovenian and foreign magazines. Her research area are international and
interpersonal relations of trust in business .

Similar documents