Zgodovina in razvoj ekonomske misli

Comments

Transcription

Zgodovina in razvoj ekonomske misli
Predmet:
Course title
UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS
Zgodovina in razvoj ekonomske misli
Študijski program in stopnja
Study programme and level
Poslovna ekonomija 1
Business Economics 1
Študijska smer
Study field
Poslovna ekonomija
Business Economics
Letnik
Academic year
3.
3rd
Semester
Semester
5.
5th
modularni/module
Vrsta predmeta/Course type
Univerzitetna koda predmeta/University course code
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
30
Sem. vaje
Tutorial
Lab. vaje
Laboratory
work
Teren. vaje
Field work
Samost.
delo
Individ.
work
45
6
Nosilec predmeta/Lecturer:
Jezik/
Languages:
Predavanja/Lectures:
slovenski/Slovenian
Vaje/Tutorial:
slovenski/Slovenian
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Prerequisites:
Pogoj za vključitev v delo je vpis v
tretji letnik študijskega programa.
Vsebina:
Uvod.
Ekonomska
misel
starega
srednjega veka.
Predklasična ekonomska misel.
Klasična politična ekonomija.
Marxova politična ekonomija.
Zgodovinska šola.
Institucionalna šola.
Socialistična ekonomska misel.
Neoklasična ekonomija.
Sodobna
mikroekonomija
makroekonomija.
Heterodoksne ekonomske teorije.
ECTS
Content (Syllabus outline):
in
in
Temeljna literatura in viri/Readings:
Temeljna literatura/Basic literature
Norčič, O. (1991). Razvoj in temelji sodobne ekonomske misli. Ljubljana: ČZ UL
RS.
Sušjan, A. (2006). Uvod v zgodovino ekonomske misli. Ljubljana: Ekonomska
fakulteta.
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Učna enota prispeva predvsem k razvoju
naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc:
poznavanje in razumevanje procesov
v poslovnem okolju organizacije in
sposobnost za njihovo analizo,
sintezo in predvidevanje rešitev ter
njihovih posledic;
usposobljenost za raziskovanje na
področju poslovnih in upravnih ved
ter razvoj kritične in samokritične
presoje;
poznavanje
in
razumevanje
utemeljitve in zgodovine temeljnih
disciplin s področja poslovnih in
upravnih ved, in sicer s področja
ekonomije, podjetništva, poslovne
informatike,
človeških
virov,
kvantitativnih metod, prava in
poslovodenja;
koherentno obvladovanje temeljnega
znanja, pridobljenega pri obveznih
predmetih
ter
sposobnost
povezovanja znanja z različnih
področij in njegova uporaba v praksi;
razumevanje
splošne
strukture
družbenih ved in povezanost z
njenimi poddisciplinami, predvsem z
ekonomijo,
s
poslovnimi,
z
organizacijskimi in s humanističnimi
vedami (interdisciplinarnost).
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Študent/Študentka:
spozna razvoj ekonomske teorije v
povezavi s stvarnimi ekonomskimi
problemi sveta;
razume pojme, zakonitosti, teorije,
avtorje, procese in postopke;
Intended learning outcomes:
zna
uporabljati
principe
oz.
zakonitosti oz. modele, išče povezave
s prakso;
razume teorije in izkušnje v praksi,
kritično ovrednoti skladnost med
teoretičnimi načeli in praktičnim
ravnanjem.
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
predavanja,
vaje,
izdelava in predstavitev seminarske
naloge.
Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno spraševanje,
naloge, projekt):
izpit
priprava,
predstavitev
in
zagovor seminarske naloge
Delež (v %)
Weight (v %)
60
40
Assessment:

Similar documents