Broj 58 - Privredna komora Beograda

Comments

Transcription

Broj 58 - Privredna komora Beograda
KOMBEG info
broj 58.
Kombeg info izdaje P.R.A. agencija, ovlašćena agencija Privredne komore Beograda za odnose sa javnošću
str 04, 05
STRUČNJACI I PRIVREDA
TRAŽE MINISTARSTVO
--------------------------Experts and businessmen
seek IT ministry
IT – PROFESIJA
BUDUĆNOSTI
———————————————
IT – PROFESSION OF THE FUTURE
str 08, 09
RAZVOJ
INDUSTRIJE SOFTVERA
--------------------------Development of
the software industry
PREGOVORI SA EU – POGLAVLJE 10
EU NEGOTIATIONS CHAPTER 10
USKLADITI REGULATORNI OKVIR SA EVROPSKIM
ADAPTING IT LAWS TO THE EUROPEAN ONES
Informaciono-komunikacione tehnologije su pokretač razvoja društva, vode većoj konkurentnosti privrede, doprinoseći tako i kvalitetu životnog standarda građana.
Širokopojasni pristup internetu je neophodan uslov i prioritet
Information and communication technology as a driving force of the development of a society, leads to greater economic competitiveness, thus contributing to the
quality of living standards of the citizens. The broadband internet access is of the utmost importance
Tema sednice Odbora Udruženja informatičke
delatnosti Privredne komore Beograda, održane u
saradnji sa Društvom za informatiku Srbije, bila je
Poglavlje 10 pregovora sa Evropskom unijom –
Informaciono društvo i mediji, a govorilo se o
regulisanju širokopojasnog pristupa, interkonekciji, analizi tržišta, univerzalnim uslugama i pravima korisnika, e-upravi, e-zdravstvu, pitanjima
privatnosti, digitalizaciji.
The Association for Information Technologies of
Belgrade Chamber of Commerce has held its
Board meeting in cooperation with the Serbian
Society for Informatics, with the Negotiation Chapter 10 with the European Union – Information
Society and Media as the main topic. The participants discussed the regulation of broadband
access, interconnection, market analysis, universal services and rights of users, e-government,
e-health, privacy issues, and digitization.
Informatika neophodna za
modernizaciju ekonomije
Stefan Lazarević, državni sekretar u Ministarstvu
spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija i
predsednik Pregovaračke grupe 10, objasnio je da
nas u ovoj godini čeka prva faza pregovora,
skrininzi.
- To je pre svega dobro i za nas, jer ja pregovarački
proces shvatam, pre svega, kao razvojnu šansu,
šansu za modernizaciju ekonomije naše države, ali i
društva u celini. U okviru Pregovaračke grupe 10, nećemo se samo baviti usklađivanjem našeg zakonodavstva sa zakonodavnim regulativama Evropske
unije, već ćemo se baviti i pitanjima koja su od suš-
e-UPRAVA
Srbija je napravila veliki iskorak u razvoju
elektronske uprave, ali ono što joj nedostaje je
međusobno povezivanje svih institucija.
Ministarstvo priprema Zakon o elektronskom
poslovanju, čija suština je da na jednom
mestu objedini pitanja elektronskog dokumenta, elektronskog potpisa, elektronskog
identiteta i elektronske arhive.
ICT is necessary for
modernization of our economy
Sednica Odbora Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda
tinskog razvojnog karaktera i značaja za ekonomije
21. veka, rekao je Stefan Lazarević, navodeći kao
primer razvoj širokopojasnog pristupa internetu.
Imajući u vidu da su naredne dve do tri godine
DIGITALIZACIJA
Jedna od tema kojom će se Pregovaračka grupa
10 baviti u procesu pregovora sa EU jeste digitalizacija, čiji je rok za izvršenje 17. jun 2015. godine.
Srbija se u ovoj oblasti susreće sa dva izazova, od
kojih je jedan finansijski, a drugi regulatorni.
Kako bi obezbedila finansijska sredstva, Srbija je
otpočela pregovore sa Evropskom bankom za
obnovu i razvoj. Kada je reč o regulativi,
neophodno je da Ministarstvo kulture i informisanja donese dva zakona – Zakon o elektronskim
medijima i Zakon o javnim servisima.
RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA
Strategiju razvoja širokopojasnog interneta do
2016. godine od izuzetnog je značaja za Srbiju.
Javna rasprava o Nacionalnoj strategiji završena je
još u decembru, a razvoj telekomunikacione
infrastrukture u Srbiji olakšaće usvajanje Zakona o
planiranju i izgradnji, koje se, takođe, očekuje. Od
ove infrastrukture zavisi konkurentnost ekonomije, kao i privlačenje stranih investicija.
Obezbeđivanje širokopojasnog pristupa svakom
građaninu omogućava korišćenje e-poslovanja,
e-bankarstva, e-trgovine, e-obrazovanja i
e-zdravstva.
KOMBEG info 02
Stručnjaci diskutuju o Poglavlju 10
ključne za dostizanje ciljeva EU, Ministarstvo je
uradilo Strategiju razvoja širokopojasnih mreža i
servisa u Republici Srbiji do 2016. godine.
- Očekujemo da se kroz sinhronizaciju našeg pravnog okvira sa okvirom za oblast informatike u
Evropskoj uniji stvori povoljniji ambijent za razvoj
informatičkog društva u Srbiji. Glavna stvar koja
nama nedostaje su servisi. Mi ćemo kroz ovaj proces
da unapredimo te servise. Očekujemo da će taj
proces priprema biti podržan i time što ćemo
znatnije razvijati IKT sektor u Srbiji i primenu
informatike, da bi naša privreda bila konkurentnija
u trenutku kada uđemo u Evropsku uniju, rekao je
Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije.
Stefan Lazarević, State Secretary at the Ministry of
Foreign and Internal Trade and Telecommunications and President of the Negotiating Group 10,
explained that this year we expect the first phase
of negotiations, i.e. screenings.
- This is especially good for us, because I consider the
negotiation process primarily as an opportunity for
development, a chance for modernizing our state
economy, and also society as a whole. Within the
Negotiating Group 10, we will not only deal with
adjusting our legislation to the legislative regulati-
e- GOVERNMENT
Serbia has made a huge step forward in the
development of e-governance, but it lacks the
interconnection of all institutions. Ministry
prepares the Law on Electronic Commerce,
the essence of which is that it unites the issue
of electronic documents, electronic signature,
electronic identity and electronic archives in
one place.
GLAS PRIVREDE
Obostrani interes privrede i države jeste
zadržavanje inženjera u zemlji, kako bi se
povećali kapaciteti IT industrije, a edukacija i
implementiranje zakonske regulative su
preduslovi za to.
- Ono što je tužan trend jeste da sada dolaze
strane kompanije koje lokalno uzimaju naše
resurse. Strane kompanije su kupovale resurse i
izvozile ih iz zemlje, a sada ih kupuju lokalno. To
je meni zastrašujući efekat. Posledica toga je da
ni mi sami ne možemo da budemo dovoljno
efikasni, rekao je Vladimir Živanović, direktor
kompanije Saga.
The Association for Information Technologies’ Board meeting
ons of the European Union, but we will also deal
with issues that are of crucial developmental importance of the 21st century economies, such as development of broadband internet access, said Stefan
Lazarević.
Bearing in mind that the next two to three years
DIGITIZATION
One of the topics that the Negotiating Group 10
will be discussing in the negotiation process with
the EU is digitization, the deadline for implementation being 17th June 2015. In this area Serbia is
facing two challenges, one is financial, and the
other is regulatory.
In order to secure funding, Serbia has started the
negotiations with the European Bank for
Reconstruction and Development. When it comes
to regulation, it is necessary that Ministry of
Culture and Information adopts two laws – the
Electronic Media Law and the Public Service Act.
BROADBAND INTERNET DEVELOPMENT
The Strategy of Broadband Internet Development
to 2016 is of the utmost importance for Serbia.
Public hearings on the National Strategy were
completed in December, and the development of
telecommunications infrastructure in Serbia will
facilitate the adoption of the Law on Planning and
Construction, which is also expected soon.
Competitiveness of the economy and attraction
of foreign investments depend on this infrastructure. Providing broadband access to everyone
enables citizen to use e-commerce, e-banking,
e-trade, e-education and e-health.
are crucial for achieving the EU goals, the Ministry
prepared a Strategy of Development of Broadband Networks and Services in the Repiblic of
Serbia until 2016.
- Through the synchronization of our legal framework with the framework for the field of informatics
in the European Union, we expect that a favorable
environment for the development of information
society in Serbia will be created. The thing we lack
the most are the services. Through this process we
are going to improve those services. We expect that
the process of preparation will be supported by
significant development of the ICT sector in Serbia
and by the application of information technology, in
order to make our economy more competitive at a
time when we enter the European Union, said
Nikola Marković, President of the Serbian Society
for Informatics.
THE VOICE OF ECONOMY
The mutual interest of the economy and the
state is keeping engineers in the country, in
order to increase the capacity of the IT
industry. Education and implementation of
legislation are the preconditions.
- The sad trend is that foreign companies are
now coming to take our local resources. They
were buying resources and exporting them
from the country, and now they are buying
locally. This is a frightening effect to me. The
consequence is that we ourselves cannot be
effective enough, said Vladimir Zivanović,
Director of Saga company.
KOMBEG info 03
DRŽAVA I INFORMATIKA
THE STATE AND INFORMATICS
STRUČNJACI I PRIVREDA TRAŽE MINISTARSTVO
THE EXPERTS AND ECONOMY SEEK MINISTRY
Profesionalna informatička udruženja i asocijacije uputile su zahtev državnim vlastima da što hitnije osnuju posebno ministarstvo za informaciono društvo, jer su
informacione i komunikacione tehnologije nužan deo svih sektora života i upravljanja
Professional IT associations urge the state authorities to form a special ministry for information society, as the information and communication technologies are an
important part of each sector of life and governance
Sa skupa u Privrednoj komori Beograda o Poglavlju 10 pregovora o pridruživanju EU, koje se
odnosi na informaciono društvo, i proširene
sednice Odbora Udruženja informatičke delatnosti, upućen je predlog državnim organima o
formiranju posebnog Ministarstva za informaciono društvo, kao jednog od stubova i prioriteta
rada nove Vlade Srbije. Napredak zemalja koje su
uvidele značaj primene informaciono-komunikacionih tehnologija i formirale posebno ministarstvo je vidljiv i trebalo bi da služi kao primer
razvojne šanse za Srbiju, smatraju u Udruženju.
Ministarstvo bi pokrivalo sledeće delatnosti:
proizvodnju računara i periferne opreme, računarsko programiranje, kablovske telekomunikacije, obradu podataka, hosting, satelitske tele-
From the meeting at the Belgrade Chamber of
Commerce on Negotiation Chapter 10 of the EU
accession, which refers to the information society,
organized by the Association for Information
Technologies, the professional associations of IT
have sent a proposal to the state authorities
urging them to establish a separate Ministry for
Information Society as one of the pillars and
priorities of the new Serbian government.
Progress of countries that have realized the
importance of the information and communication technology implementation and have
formed a separate ministry is visible and should
serve as an example as a development opportunity for Serbia.
komunikacije, konsultantske delatatnosti u IT
oblasti, izdavanje ostalih softvera, bežične telekomunikacije, popravku računara, proizvodnju
komunikacione opreme, veb portale i drugo.
Investitori traže razvijenu
IT infrastrukturu
KOMORA IMA SPREMNE PROJEKTE
Privredna komora Beograda i njeno Udruženje
informatičke delatnosti imaju nekoliko gotovih IT
projekata za Grad Beograd.
Jedan od njih je Beogradska optička metro mreža,
koja bi bila izgrađena putem javno-privatnog
partnerstva. Dobar primer je mreža koja se na
ovaj način gradi u Novom Sadu, gde će partneri
imati interes u 75% profita u narednih 25 godina,
nakon čega će celokupan prihod pripadati
javnom preduzeću Informatika. Optička mreža će
biti izgrađena u tri faze, a korisnici će imati pristup
širokopojasnom internetu, kablovsku i IP televiziju, a priključak će biti besplatan sa mogućnošću
izbora internet provajdera za svaku od telekomunikacionih usluga.
Drugi projekat koji je Komora ponudila Gradu
Beogradu je izgradnja data centra za hostovanje,
gde bi sa jednog mesta mogli da se opslužuju
informacioni sistemi kompanija i institucija. Kako
kaže sekretar Udruženja informatičke delatnosti
Dušan Rakić, Beograd bi mogao da hostuje pola
Evrope.
Kako su se IT biznis inkubatori pokazali izuzetno
potrebnim i uspešnim, Privredna komora Beograda je pripremila za beogradske opštine
projekte i model za ovakve centre u kojima bi
mlade IT firme dobile mogućnost da započnu
posao i administrativnu, savetodavnu, knjigovodstvenu i pravnu pomoć da svoj biznis postave na
čvrste osnove.
- To je naša stara inicijativa, koju smo više puta
predlagali. Mislim da je sada pravi trenutak da
podsetimo sve učesnike u formiranju Vlade da je
informaciono društvo veoma važno i da razmisle o
formiranju posebnog ministarstva. Ono što je važno
je da sada praktično svi politički činioci pominju
informacione tehnologije kao jedan od prioriteta,
rekao je Dušan Rakić, sekretar Udruženja. Ne
postoji ni jedan sektor koji nema veze sa informacionim tehnologijama.
Ukoliko ne postoji mogućnost formiranja ministarstva, predlaže se formiranje Kancelarije za
digitalnu agendu u rangu ministarstva, kao i
osnivanje Fonda za razvoj e-uprave i telekomunikacija u Srbiji, iz viška sredstava ostvarenih po
završnom računu regulatornih agencija sektora.
Nedavno su i Američka privredna komora u
Srbiji, Savet stranih investitora i Nacionalna
alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED),
predložili uspostavljanje posebnog Ministarstva
informacionog društva, sa uverenjem da takvo
telo može značajno doprineti pozicioniranju
Srbije kao investicione destinacije i omogućiti
dalji privredni rast.
Investors demand well developed
IT infrastructure
The Ministry would cover the following functions:
manufacture of computers and peripheral equipment, computer programming, cable telecommunication, data processing, hosting, satellite
communication, consulting technologies in the IT
field, expense of other software, wireless telecommunication, computer repair, manufacture of
communication equipment, web portals, etc.
- This is our old initiative, which we have repeatedly
suggested. I think that now is a good time to remind
THE CHAMBER HAS READY PROJECTS
Belgrade Chamber of Commerce and its Association for Information Technologies have a few
completed IT projects for the City of Belgrade.
One of them is the Belgrade Optical Metro
Network, which would be built through publicprivate partnership. A good example is a network
which is being built in this way in Novi Sad, where
the partners will have an interest in 75% of the
profits in the next 25 years, and after that all the
USPOSTAVITI IT AUTORITET GRADA
Gradska uprava Beograda nema posebno telo zaduženo za koordinaciju i upravljanje informacionim i komunikacionim tehnologijama, što je jedan od razloga za mnoge neuspešne IT
projekte Skupštine Grada i javnih gradskih preduzeća, kao što su BusPlus, Oracle ili Infostan.
Neophodno je na nivou grada uspostaviti IT autoritet, telo odgovorno za IT, koje bi vodilo ove
projekte. Osim toga, u preduzećima i institucijama bi trebalo uvesti i osobu koja rukovodi IT
poslovima – u svetu se to zove CIO – Chief Information Officer, kao što postoji CEO (Chief
Executive Officer), smatraju stručnjaci.
Kada se rade IT projekti, moraju da postoje standardi i da, nakon godinu dana, neko izvrši evaluaciju i analizu benefita, posebno kada su u pitanju državni projekti, odnosno javna nabavka.
Pismo Mandataru za sastav Vlade Srbije
KOMBEG info 04
Extended Board meeting of the Association for Information Technoligies
all participants in the formation of the Government
that the information society is very important and
urge them to consider the establishment of a
separate ministry. What is important is that now
almost all the political factors mention information
technology as one of the priorities, said Dušan
Rakić, Secretary of the Chamber’s Association for
IT. - There is not a single sector that has nothing to
do with information technology.
If there is no possibility of forming a ministry, it is
proposed to establish the Office for the Digital
Agenda at the level of a ministry, as well as to
establish the Fund for Development of e-Govern-
Mubadala Injazat data center
income will belong to the public company
Informatika. The optical network will be built in
three phases, and users will have access to
broadband internet, cable and IP television, and
connection will be free with a choice of internet
provider for each of telecommunication services.
The other project which the Chamber has offered
to the City is building of a data center for hosting,
where the information systems of companies and
institutions could be serviced from one place.
According to Association’s Secretary Dušan Rakić,
Belgrade could host the half of Europe.
As IT business incubators proved extremely
necessary and successful, Chamber of Commerce
has prepared projects for Belgrade municipalities
and a model for such centers where the young IT
companies would get the opportunity to start a
business and administrative, advisory, accounting
and legal assistance to set up their business on a
firm basis.
ment Services and Telecommunications in Serbia,
from the extra funds achieved by the final
account of the regulatory agency sectors.
Recently, the American Chamber of Commerce in
Belgrade, Foreign Investors Council, and National
Alliance for Local Economic Development (NALED), have also proposed the establishment of a
separate Ministry of Information Society, with the
belief that such a body can significantly contribute to the positioning of Serbia as an investment
destination and facilitate further economic growth.
THE CITY NEEDS
AN IT AUTHORITY
The City Administration of Belgrade has no
particular body responsible for information
and communication technology and coordination, which is one of the reasons for many
failed IT projects of the Assembly of the City
of Belgrade and public city companies.
The experts say it was necessary to establish
an IT authority on the city level and to form
the city authorities’ body to responsible for IT,
which would lead these projects. In addition,
enterprises and institutions should introduce
the person in charge of IT operations - Chief
Information Officer CIO, similar to Chief
Executive Officer (CEO).
When IT projects are carried on, there must
be standards and, a year after the start of
implementation, evaluation and analysis of
benefits should be performed, especially
when it comes to government projects and
public procurement.
KOMBEG info 05
INFORMACIONO DRUŠTVO
INFORMATION SOCIETY
STRATEGIJA RAZVOJA
DEVELOPMENT STRATEGY
Informaciono-komunikacione tehnologije sve dublje transformišu način interakcije ljudi, preduzeća i javnih institucija, a funkcionisanje modernog, informacionog
društva zavisi od svima dostupnog i kvalitetnog pristupa internetu i razvijenog elektronskog poslovanja
Information and communication technology deeply transformed the way people, companies and public institutions interact, and functioning of the modern,
information society depends on high quality of internet access to everyone and developed electronic business
Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine, koja zajedno sa strategijom u oblasti telekomunikacija čini Digitalnu agendu RS, usmerena je na iskorišćenje potencijala
informacionih i komunikacionih tehnologija za
povećanje efikasnosti rada, ekonomski rast, veću
zaposlenost i podizanje kvaliteta života građana.
Development Strategy of Information Society in
the Republic of Serbia to 2020, which together
with the Strategy in the field of telecommunications makes the Digital Agenda of Serbia, is
focused on the utilization of the information and
communication technology potential to increased efficiency, economic growth, higher employment and improving the quality life of citizens.
2020. je rok za uspostavljanje
razvijenog informacionog društva
Razvoj elektronskog poslovanja, koje uključuje
e-upravu, e-trgovinu, e-pravosuđe, e-zdravlje i
e-obrazovanje, postalo je neophodnost za funkcionisanje današnjeg društva. U strategiji se ističe
značaj IKT kao glavnog faktora uticaja na ekonomski rast i inovativnost. Podsticanje razvoja IKT
sektora podrazumeva i efikasnu zaštitu intelektualne svojine softverskih proizvoda i drugih
digitalnih sadržaja.
Svi aspekti informacione bezbednosti, koja podrazumeva zaštitu sistema, podataka i infrastrukture u cilju očuvanja poverljivosti, integriteta i
raspoloživosti informacija, biće uređeni u Srbiji do
2020. godine kao jedan od preduslova razvoja
održivog informacionog društva, kaže se u
Strategiji.
Developed information society
to be established by 2020
Javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja širokopojasnih mreža i servisa
AKCIONI PLAN
Za ispunjenje ciljeva Strategije i ostvarivanje svih
preduslova za uspostavljanje razvijenog informacionog društva, ostalo je još sedam godina. Sa
usvajanjem Akcionog plana za njeno sprovođenje
u 2013/14. godini se kasnilo; usvojen je tek u
avgustu prošle godine, a njegovo ostvarivanje za
sada ne ide po planu. Od 29 aktivnosti predviđenih za 2013. godinu, ostvareno je 18, a neke
INFORMACIONA BEZBEDNOST
Akcionim planom se predviđa stvaranje neophodnog zakonodavnog okvira, pri čemu su Zakon
o informacionoj bezbednosti, Zakon o elektronskom poslovanju i Zakon o čuvanju elektronskih
dokumenata, najvažniji zakoni koji treba da budu
usvojeni. Srbija je jedna od retkih evropskih
zemalja koja još uvek nema tzv. CERT (Computer
Emergency Response Team), niti telo na državnom
nivou koje se bavi informacionom bezbednošću.
Zakonom će biti uređena oblast informacione
bezbednosti, a posebno u IKT sistemima za rad sa
tajnim podacima, u sistemima u organima javne
vlasti, radi koordinacije prevencije i zaštite od
bezbednosnih rizika u svim IKT sistemima u Srbiji,
kao i zbog uređivanja inspekcije za informacionu
bezbednost.
od preostalih aktivnosti nisu ni započete.
- Predlažemo, kao Udruženje informatičke delatnosti, da naredna vlada intenzivnije radi na njihovoj
realizaciji, kako ne bi izazvali kašnjenje na aktivnostima predviđenim za ovu godinu i svojim resursima
stojimo na raspolaganju za njihovu realizaciju, kaže
Dušan Rakić, sekretar ovog udruženja Privredne
komore Beograda.
e-ZDRAVSTVO PRIORITET
Prioritet u sprovođenju Plana je uspostavljanje integrisanog zdravstvenog informacionog
sistem u cilju obezbeđivanja efikasnijeg, kvalitetnijeg i dostupnijeg zdravstva. Predviđeno
je uspostavljanje informacionih sistema u
svim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i uvođenje zdravstvenih elektronskih kartona svih pacijenata, elektronsko zakazivanje
pregleda, uspostavljanje bolničkih informacionih sistema i Data centra integrisanog
zdravstvenog informacionog sistema.
Uspostavljanjem širokopojasne zdravstvene
informacione mreže, više od 350 zdravstvenih ustanova će biti informatički povezano
i biće omo- gućena razmena podataka među
njima. Za- konom o zdravstvenom osiguranju
bilo je predviđeno uvođenje elektronskih
zdravstvenih knjižica do 2014. godine, ali će
rok verovatno biti pomeren za 2016. ili 2017,
mada je i to jedna od bitnih karika za funkcionisanje e-zdravstva.
Development of electronic business, which
includes e-government, e-commerce, e-justice,
e-health and e-education has become a necessity
for the functioning of modern society. The
strategy emphasizes the importance of ICT as a
major factor affecting the economic growth and
innovation. Encouraging the development of the
ICT sector includes the effective protection of
intellectual property rights of software products
and other digital content.
All aspects of information security, which includes
system, data and infrastructure protection in
order to preserve the confidentiality, integrity and
availability of information will be arranged in
Serbia until 2020 as a precondition for development of the sustainable information society,
according to the Strategy.
Conference on ICT and education at the Belgrade Chamber of Commerce
THE ACTION PLAN
For meeting the objectives of the Strategy and achieving the preconditions for the establishment of a
developed information society, there is seven years
left. The adoption of the Action Plan for the implementation in 2013/14 was delayed; it was adopted
in August last year, and its achievement has not
been going according to plan so far. Of the 29 activities planned for 2013, 18 were accomplished, and
some of the remaining activities have not started yet.
INFORMATION SECURITY
The Action Plan provides the creation of the
necessary legal framework, including the adoption of the Law on Information Security, Law on
Electronic Commerce and the Law on the
Electronic Documents Preservation, as the most
important ones. Serbia is one of the few European
countries that still does not have the Computer
Emergency Response Team, nor a body at the
state level to deal with information security.
According to the law, this field will be organized,
particularly in the ICT systems for dealing with
confidential information and in the public and
state institutions, in order to coordinate prevention and protection from security risks in all ICT
systems in Serbia, as well as to regulate the
inspection of information security.
- We suggest, as the Association for Information
Technologies, that the next government intensifies
work on their implementation, in order to avoid delays in the activities scheduled for this year. We are
available with all our resources for their implementation, says Dušan Rakić, Secretary of the Association of Belgrade Chamber of Commerce.
e-HEALTH IS PRIORITY
Priority in the implementation of the Plan is
the establishment of an integrated health
information system in order to provide more
efficient, more accessible and better health
care. The establishment of information systems is expected in all primary institutions for
health care and the introduction of electronic
health cards for all patients, electronic scheduling, implementation of the hospital information systems and establishment of the Data
Center of integrated health information system.
Through the establishment of a broadband
health information network, more than 350
health facilities will be connected and
exchange of data among them enabled.
According to the Health Insurance Act,
introduction of electronic health cards was
planned for 2014, but this deadline is likely to
be rescheduled for 2016 or 2017, although it
is one of the important links for the functioning of e-health.
Roundtable on the Draft Law on Information Security at the Chamber
KOMBEG info 06
KOMBEG info 07
RAZVOJ INDUSTRIJE SOFTVERA
DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE INDUSTRY
NOVA INDUSTRIJALIZACIJA SRBIJE
NEW INDUSTRIALIZATION OF SERBIA
Industrija softvera ima mnogo prednosti u odnosu na druge sektore jer zahteva male investicije, ekološki je čista, zapošljava vrlo kvalifikovanu radnu snagu i akumulativna je – stvara visoku dodatnu vrednost po zaposlenom
The software industry has many advantages compared to other sectors because it requires small investments, employs highly skilled workforce, does not polute
environment, and it is accumulative – it creates high value added per employee
Dušan Rakić, sekretar Udruženja informatičke
delatnosti Privredne komore Beograda, kaže da
sadašnje stanje u Srbiji ne pogoduje razvoju indu-
strije softvera: Ne postoji dovoljan broj kompanija
koje mogu da se bave razvojem softvera, a još
manje onih koje imaju dovoljan broj softver inženje-
ra. Fakulteti nemaju dovoljan kapacitet neophodan
za vrlo dinamičan razvoj potrebnih kadrova, a
interesovanje mladih za ove studije bi trebalo
podstaći stipendijama i studentskim kreditima.
Osim toga, ne postoje propisi koji podstiču izvoz
usluga razvoja softvera iz Srbije i koje bi obezbedile
međunarodnu konkurentnost kompanija iz Srbije.
Nedostaje nam
23.000 softverskih inženjera
POTREBNA VEĆA IZDVAJANJA ZA IT
U Srbiji su izdvajanja za informacione i komunikacione tehnologije mnogo manja nego u okruženju –
samo 60 evra po glavi stanovnika godišnje, dok su u susednim zemljama i do 200 evra, koliko ulažu
Mađarska i Hrvatska.
- Mi smo jedno od najslabijih informacionih tržišta u Evropi, pa i u regionu. Za svima kaskamo: za Mađarima
poprilično, a već se uočava i zaostatak za Rumunima i Bugarima. Da bi Srbija uhvatila kakav-takav korak sa
zemljama iz regiona u pogledu informacione tehnologije, neophodan je rast ulaganja u IT od najmanje 15
procenata godišnje. Samo tako će Srbija za pet godina sa 60 evra po stanovniku ulaganja u IT dostići 120 evra.
Ako se to nastavi, za manje od 10 godina biće daleko ispred Hrvatske i Mađarske, kaže IT analitičar Milovan
Matijević, dodajući da u ovom trenutku nema nezaposlenog informatičara.
SRBIJA NA 56. MESTU U SVETU
Prema dostupnosti, raširenosti i korišćenju
informacionih i komunikacionih tehnologija,
kao i veštinama za njihovo korišćenje, Srbija
je na 56. mestu od 157 zemalja u svetu, ali tek
na 26. mestu među zemljama Evrope, pokazuje lista koju svake godine pravi Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU).
Stari kontinent dominira kada je u pitanju IT
razvoj, jer osim prvog mesta koje već četiri
godine drži Južna Koreja i 10. na kome je
Hong Kong, ostale među prvih deset su
evropske zemlje: Švedska, Island, Danska,
Finska, Norveška, Holandija, Velika Britanija i
Luksemburg. SAD je na 17. mestu. Slovenija je
na 28. mestu, Hrvatska na 38, a Bosna i
Hercegovina na 67. mestu.
KOMBEG info 08
Uz promene propisa i veće budžetsko finansiranje
studenata informatike na državnim i privatnim
univerzitetima, neophodno je posebnim programima podržati projekte i inicijative povezivanja
kompanija za razvoj softvera i visokoškolskih
ustanova, poput koncepta preduzetničkog univerziteta, kao i formiranje inkubatora novih firmi u
oblasti razvoja softvera.
- U slučaju podrške države i stipendiranje studenata,
industrija softvera može imati resurse za prihod od
jedne milijarde evra godišnje za nekoliko godina,
kaže prof. dr Dragan Domazet, rektor Univerziteta
Metropoliten. Za ovaj prihod bilo bi potrebno oko
30.000 softverskih inženjera, a ako pretpostavimo
da ih sada radi oko 7.000, nedostaje 23.000. Za
njihovu ’proizvodnju’ je potrebno 18 godina sa
kapacitetom obrazovanja od 1.275 i pod nerealnom
pretpostavkom da svi završavaju studije i niko ne
odlazi u inostranstvo. Cilj bi bio ostvaren za pet
godina ukoliko bismo imali 5.000 diplomiranih
studenata godišnje.
ONLAJN NEDELJA
Onlajn nedelja, koja se svake godine organizuje
širom Evrope kako bi što više ljudi uvela u svet
informacionih tehnologija i pomogla im da
steknu onlajn veštine, ove godine se organizuje
od 24. do 30. marta. Središnja pažnja ovogodišnje
kampanje je digitalna inkluzija, zapošljavanje i
digitalni poslovi u skladu sa naporima da se bolje
uskladi ponuda i potražnja e-veština.
U Srbiji je kampanja usmerena na promociju i
približavanje informacionih tehnologija građanima i njihovo digitalno opismenjavanje.
Ponuđene su mnogobrojne radionice i aktivnosti,
kao što su Mali ljudi u čudesnom svetu računara –
čas starijih učenika koji uče mlađe bezbednom i
pravilnom korišćenju interneta, linkovi sa igricama, besplatno preuzimanje programa Songsmith za decu koja žele da se oprobaju u pevanju i
komponovanju, radionice za razmenu znanja, na
kojima unuci uče svoje deke i bake da koriste
internet, test e-Virtuoz za tinejdžere, predavanja o
IKT poslu kao poslu budućnosti, kreativne veb
radionice.
Dušan Rakić, Secretary of the Association for
Information Technologies of Belgrade Chamber
of Commerce, says that the current situation in
Serbia is not matching to the development of the
software industry: There is no sufficient number of
companies that may be engaged in software
development, and even fewer of those that have a
sufficient number of software engineers. Faculties
do not have sufficient capacity necessary for the
very dynamic development of the personnel needed, and the interest of young people for these
studies should be encouraged by scholarships and
student loans. Besides, there are no regulations that
encourage the export of software development
services from Serbia, which would ensure the international competitiveness of companies from Serbia.
companies in the field of software development.
- In the case of state support and scholarships for
students, the software industry may have resources
for the income of one billion euro per year in few
years, says Prof. Dr. Dragan Domazet, Rector of the
Metropolitan University. – For this income we need
about 30,000 software engineers, and assuming
that now about 7,000 of them are employed, we
miss 23,000. It takes 18 years of education for their
'production' with the education capacity of 1,275
and under the unrealistic assumption that all of
them end their studies, and no one goes abroad. The
goal would be achieved in five years if we had 5,000
graduates per year.
Serbia lacks
23,000 software engineers
With the changes in regulations and increased
budgetary funding of informatics students at
public and private universities, it is necessary to
form a special program to support projects and
initiatives for linking companies for software
development and higher education institutions,
such as the concept of an entrepreneurial university, as well as formation of incubators for new
SERBIA IN THE 56TH PLACE
IN THE WORLD
According to the availability, scope and use of
information and communication technology,
as well as the skills to use them, Serbia is in
the 56th place of 157 countries in the world,
but only in the 26th place among the
countries in Europe, shows a list which is
being made every year by International
Telecommunications Union (ITU).
The old continent dominates when it comes
to the IT development, because apart from
the first place which South Korea holds for
four years, and Hong Kong in the 10th, the
remained are among the top ten the European countries: Sweden, Iceland, Denmark,
Finland, Norway, Netherlands, Great Britain
and Luxembourg. The USA is in the 17th
place. Slovenia is in the 28th place, Croatia in
the 38th and Bosnia and Herzegovina in the
67th place.
IT NEEDS MORE FUNDS
In Serbia, the funds for information and communication technology are much smaller than in the
surrounding - only 60 euro per capita per year, while in the neighboring countries they are up to 200 euro,
the amount that Hungary and Croatia invest.
- We are one of the weakest information markets in Europe and in the region. We lag behind everyone: behind
Hungarians pretty much, and now also behind Romanians and Bulgarians. In order to catch some kind of step
with other countries in the region in terms of information technology, Serbia needs to increase the investment
in IT for at least 15 percent annually. Only then will Serbia reach in five years120 euro of investment in IT per
capita. If this continues, in less than 10 years Serbia will be far ahead of Croatia and Hungary, says IT analyst
Milovan Matijević, adding that at present there is no unemployed IT professionals.
THE ONLINE WEEK
The Online Week, which is organized every year in
Europe so that more people are introduced to the
world of information technology and helped to
acquire online skills, this year is being organized
from 24th to 30th March. The central focus of this
year's campaign is a digital inclusion, employment
and digital operations in accordance with the
efforts to adjust supply and demand of e-skills.
In Serbia, a campaign is aimed at promotion of
information technologies, making them closer to
people, and digital literacy of population.
Numerous workshops and activities are offered,
such as the Small People to the Wonderful World
of Computers – the class of older students who
teach the younger ones the safe and proper use
of the internet, links to games, free download of
Songsmith program for children who want to try
singing and composing, workshops for knowledge sharing, in which the grandchildren teach their
grandparents to use the internet, e-Virtuosos test
for teenagers, teaching about ICT job as a business of future, and creative web workshops.
KOMBEG info 09
OBRAZOVANJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION
SRBIJI POTREBNI IT STRUČNJACI
SERBIA NEEDS IT PROFESSIONALS
Razvojem sektora informacionih tehnologija, otvaraju se velike mogućnosti novih poslova i zapošljavanja. U čitavom svetu, pa tako i u Srbiji, postoji manjak IT
stručnjaka. Procenjuje se da će 2015. godine u svetu biti tri miliona nepopunjenih radnih mesta u IKT sektoru
As the information and communication technology sector grows, new jobs and employment opportunities grow as well. Throughout the world, as well as in Serbia,
there is a lack of ICT experts
Do 2020. godine u Srbiji moglo biti otvoreno od
50.000 do 100.000 novih radnih mesta u ovoj oblasti, a trenutna potražnja je oko 30.000 radnih mesta.
It is estimated that by the year 2015, there would
be three million vacant jobs in ICT sector around
the world. In Serbia, by 2020, there could be
between 50,000 and 100,000 vacant positions in
this field, while current demand is 30,000 jobs.
Rešenje u većem broju studenata
i savremenim programima
Broj poslova u oblasti informacionih tehnologija
se konstantno povećava iz godine u godinu.
Prema podacima portala Infostud, u 2012. godini,
broj oglasa u ovoj oblasti povećao se za 80 odsto,
a u 2013. godini za petinu. Međutim, broj prijava
na ove oglase nije bio dovoljan da zadovolji
potrebe tržišta. Problem nedovoljnog broja stručnjaka za IT oblast u Srbiji delimično bi mogao da
se reši povećanjem kvota za upis studenata.
Pitanje je da li Srbija može da iškoluje stručnjake
onom brzinom kojom tržište raste.
- Naše studente, u IT sektoru kompanije vrbuju i
angažuju još tokom prvih godina studiranja. To
tržište je otvoreno i u ekspanziji i deca se iz tog
sektora najlakše zapošljavaju. Mi godišnje možemo
da školujemo više stotina takvih stručnjaka. Beogradski univerzitet čak 200 njih, a u celoj Srbiji nešto
manje od 1000 stručnjaka, kaže dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Branko Kovačević.
Dragana Bečejski-Vujaklija iz Društva za informa-
tiku Srbije kaže da je ciklus zastarevanja znanja
u ovoj oblasti jako kratak: Znamo na kakvoj
tehnologiji su diplomirali ljudi koji su pre 35 godina
završavali fakultete, a koliko su se u međuvremenu
usavršavali, uglavnom je individualna stvar.
Moramo ozbiljno da razmišljamo o načinu kako da
se podmladi informatički kadar u državnim
organima. Treba da budemo svesni da je veliki broj
stranih informatičkih firmi otvorio filijale poslednje
dve godine u Srbiji i da se naši studenti, a verovatno
i svi ostali informatičari, masovno zapošljavaju u
tim firmama.
REČ STRUČNJAKA
- Savremenu privredu, pre svega, karakteriše IT
infrastruktura koju koristi, jer ona omogućava
porast konkurentnosti preduzeća, porast produktivnosti i efikasnosti. Danas najuspešnija preduzeća
svoj najveći uspeh baziraju na primeni informaciono-komunikacionih tehnologija koje omogućavaju da se smanje troškovi, da se proširi tržište, da se
poveća ekonomičnost poslovanja. Najuspešnije
firme spadaju u tu kategoriju. Situacija u Srbiji nije
dobra u tom pogledu jer većina kompanija ima
nerazvijene informaciono-komunikacione primene.
Mi moramo da koristimo IKT, da digitalizujemo procese, da ih optimiziramo, kako bi oni imali veće efekte na poslovanje, kaže Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije, za Kombeg info.
KOMBEG info 10
Number of different jobs within the ICT sector is
constantly increasing. According to the Infostud,
a leading employment web portal, the number of
ICT job ads increased by 80% in 2012, while in
Kovačević, Dean of the School of Electronic
Engineering of the University of Belgrade.
As Dragana Bečejski Vujaklija from the Serbian
Society for Informatics said, knowledge obsolence cycle is far too short in this area. – We are
aware of the technology used 35 years ago, and
people who studied back then were additionally
trained later, but did it mostly on voluntary basis.
We have to seriously deal with renewal of IT personnel in the state bodies and institutions. We have to
be aware of the fact that a great number of foreign
IT companies have opened their branch offices in
Serbia in the last couple of years, and most of our
students, as well as all the other computer scientists,
are hired by these companies.
TOP IT JOB SKILLS FOR 2014
TOP IT VEŠTINE ZA 2014.
Kompanije u svetu planiraju da zaposle
radnike sa ovim veštinama:
1. Programiranje – 49% kompanija
2. Tehnička podrška – 37% kompanija
3. Administraticija mreža – 31% kompanija
4. Razvoj mobilnih aplikacija
– 27% kompanija
5. Menadžment projakata u IT
– 25% kompanija
6. Administracija baza podataka
– 24% kompanija
7. Bezbednost informacionih sistema
– 21% kompanija
8. Analiza i poslovno izveštavanje
– 18% kompanija
More IT students and modernized
curricula are the solution
2013 it increased by a fifth. However, the number
of submitted applications for these jobs were far
from meeting the market's demands. The issue of
IT experts shortage in Serbia could be partially
resolved by increasing the student admission
quotas. The question is: Could Serbia educate
experts at the pace of market growth?
- Companies recruit and hire our students while they
are still in university. This market is open and
growing, and kids involved in the sector are more
likely to get a job. We can educate hundreds of IT
experts yearly. The University of Belgrade has a
capacity of educating 200 experts anualy, while
Serbia as a whole has the capacity of educating
slightly less than 1000 experts per year, says Branko
STUDIRAJ I TI IT
Kompanija Infostud i Ministarstvo finansija i privrede pokrenuli su projekat Studiraj i ti IT, sa željom da
podstaknu mlade da upisuju fakultete na kojima se školuju IT stručnjaci. Iako IT studije omogućavaju brz
dolazak do posla i dvostruko veće prosečne zarade od republičkog proseka, Srbija još uvek nema
dovoljan broj stručnjaka, koji bi zadovoljio potrebe tržišta rada. Projekat je usmeren i na unapređivanje
nastavnih programa na fakultetima.
PLAKETE DIS ZA IT DOSTIGNUĆA
Zasedanje Žirija za dodelu DIS plaketa
U Privrednoj komori Beograda održan je sastanak
Stručnog žirija za dodelu godišnjih plaketa Društva za informatiku Srbije (DIS), koje se dodeljuju
za izvanredna dostignuća u oblastima: inovativna
primena IT u poslovnom okruženju, objavljen
naučni rad u oblasti informatike, razvijen i primenjen hardverski ili softverski proizvod i razvijena i
primenjena informatička usluga. Žiri je zasedao u
sastavu: Nikola Marković, prof. dr Dragana Bečejski-Vujaklija, Radivoje Filipović, Snežana Božić,
Dušan Rakić, Tamara Vučenović i Zoran Korunović.
Companies across the world are planning to
hire employees with following skills:
1. Computer Programming
– 49% of companies
2. Technical Assistance – 37% of companies
3. Network Administration
– 31% of companies
4. App Developing - 27% of companies
5. IT Project Managament
– 25% of companies
6. Database Administration
– 24% of companies
7. Information System Security
– 21% of companies
8. Business Reporting and Analysis
– 18% of companies
A WORD FROM
AN EXPERT
- Modern economy is mainly chracterised by the
level of IT infrastructure performance for it can
boost company's competitiveness, productivity and
efficiency. Nowadays, the success of the most
prosperous companies is based on the level of
application of ICT, given that these technologies
may reduce costs, expand the market and enhance
business efficiency. Most prosperous companies
belong to the category of high level ICT usage. In this
regard, the situation in Serbia is bad, because the
majority of companies have a low level of application of ICT. We have to apply ICT knowledge, we
have to digitize and optimize the procedures, so as
to enhance business efficiency - Nikola Marković,
President of the Serbian Society for Informatics,
told Kombeg Info.
CAMPAIGN FOR IT STUDIES
The Infostud company and the Ministry of Finance launched a project called You Too Should Study IT
aimed at encouraging young people to enroll in IT schools and faculties. Even though IT studies provide
an opportunity of getting employed rather swiftly, Serbia lacks IT experts and does not meet the IT job
market demands. The project is also aimed at improving university and school curricula.
AWARDS FOR IT EXCELLENCE
Professional jury for awarding annual plaques of
the Serbian Society for Informatics held a meeting
Nikola Markovic, President of the Society
at Belgrade Chamber of Commerce. Annual
plaques are awarded for exceptional achievements in the fields of: innovative IT application in
business environment, published scientific paper
in the field of informatics, developed and
implemented hardware or software product, and
developed and implemented information system.
The jury consisted of: Nikola Marković, Dragana
Bečejski-Vujaklija PhD, Radivoje Filipović, Snežana
Božić, Dušan Rakić, Tamara Vučenović and Zoran
Korunović.
KOMBEG info 11
AKTIVNOSTI UDRUŽENJA INFORMATIČKE DELATNOSTI
ASOCIATION FOR INFORMATION TECHNOLOGIES
UPRAVLJANJE DRŽAVNIM PROJEKTIMA
Okrugli sto Kapaciteti jedinica za upravljanje
projektima državnih organa – projektne strukture
za realizaciju sektorskih projekata, koji je održan u
Privrednoj komori Beograda, organizovao je PMI
(Project Management Institute) ogranak Srbija, u
saradnji sa Upravom sa Digitalnu agendu Minis-
tarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Društvom za informatiku Srbije i Privrednom komorom Beograda.
U poslednjih 10 godina, iskorišćena je tek trećina
od pet milijardi evra odobrenih Srbiji za različite
projekte, odnosno 1,49 milijardi evra. Za kredite
Neophodno je usvojiti metodologiju
upravljanja projektima
Okrugli sto o upravljanju projektima državnih organa
INTEROPERABILNOST INFORMACIONIH SISTEMA
Na okruglom stolu Interoperabilnost informacionih sistema državnih organa u Srbiji, koji je održan
u Privrednoj komori Beograda, zaključeno je da je potrebno hitno usvajanje Nacionalnog okvira
interoperabilnosti u skladu sa Evropskim. Okrugli sto su organizovali Komorino Udruženje
informatičke delatnosti i Društvo za informatiku Srbije.
Interoperabilnost je sposobnost informacionih sistema da međusobno deluju sa drugim
sistemima, bez ikakvih ograničenja i preduslov je za razvoj e-uprave, digitalizaciju građevinske
dozvole, poreza na imovinu i izdavanja ličnih dokumenata.
Vlada Republike Srbije treba da utvrdi osnovne pravce, zadatke, izvršioce i rokove za usvajanje i
realizaciju Nacionalnog okvira interoperabilnosti informacionih sistema državnih organa,
imenuje Komisiju za interoperabilnost i Koordinaciono telo eksperata za tehničke aspekte.
Neophodno je razviti elektronske registre i servise i definisati zajedničke standarde i protokole
za razmenu podataka.
REFORMA PORESKE UPRAVE
Nov, elektronski sistem podnošenja poreskih
prijava je od 1. januara 2014. godine obavezan za
prijavu poreza i doprinosa za zarade i prijavu i
odjavu zaposlenih. Četiri velika elektronska
servisa: za porez na dodatu vrednost, za poreze i
doprinose, kao i akcize i porez na dobit od 1. jula
će postati obavezni za sve i neće postojati papirna
alternativa za njih. Država je prihodovala oko
sedam milijardi dinara više za prva tri meseca
primene eletronskog sistema.Ovaj novi sistem
predstavljen je i u Privrednoj komori Beograda.
- Elektronski servisi nisu reforma poreske politike, jer
se ovde ne menja nijedna poreska stopa, ne uvodi se
i ne ukida nijedan novi porez, već se samo jednim
novim principom i tehnologijama udara na birokratiju. Smanjuje se broj papira i povećava se efikas-
KOMBEG info 12
koji su nam odobreni, ali nisu iskorišćeni, država je
od 2009. do kraja 2013. platila 22 miliona evra na
ime penala. Da li imamo odgovarajuće projektne
kapacitete za procese pristupanja EU? Kako povećati moć apsorpcije sredstava iz EU fondova?
Na koji način efikasnije da koristimo raspoložive
materijalno-tehničke, kadrovske i finansijske resurse? Da li je usvojena zvanična jedinstvena državna metodologija upravljanja projektima? Ovo
su neke od tema o kojima se govorilo na okruglom stolu, na kome su učestvovali šef pregovaračkog tima Srbije sa EU prof. dr Tanja Miščević,
Ana Ilić iz Kancelarije za evropske integracije,
direktor Uprave za Digitalnu agendu Dušan Stojanović i direktor Direkcije za upravljanje projektima Ministarstva odbrane dr Proda Šećerov.
nost, a u Poreskoj upravi to omogućava da se ljudski
resursi bave kvalitetnije nekim drugim stvarima, rekao je Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave.
Privredna komora Beograda je realizovala više
jednodnevnih specijalističkih obuka Porezi i doprinosi i obuka za podnošenje poreske prijave.
Saša Dulić: Ušteda ogromne količine papira
Predstavnici državnih organa i obrazovnih institucija
i stručnjaci iz oblasti upravlјanja projektima na skupu su zaključili da je potrebno usvojiti metodologiju
upravljanja projektima, sinhronizovati na nivou Vlade saradnju na pripremi i sprovođenju projekata Jedinica za upravljanje projektima svih ministarstava i
sprovesti obuku i sertifikaciju projektnih timova.
DIGITALNA FORENZIKA
Sajber kriminal, koji poprima karakteristike međunarodnog i organizovanog delovanja, sve više
postaje preovlađujući vid kriminala; u prošloj
godini je u evropskim zemljama digitalnim putem
ukradeno čak 750 milijardi evra. Stručnjaci smatraju da uskoro neće biti ni jedne kriminalne
istrage koja neće obuhvatati i IT forneziku.
Na okruglom stolu Digitalna forenzika i IT veštačenje, koji je organizovalo Udruženje informatičke
delatnosti Privredne komore Beograda u saradnji
sa Udruženjem sudskih veštaka IT veštak, odlučeno je da se Vladi Srbije uputi inicijativa za hitno
donošenje Nacionalne strategije suprotstavljanja
zloupotrebi informacione tehnologije i usvajanje
Zakona o digitalnom dokazu. Zaključeno je da je
neophodno edukovanje pravosudnih organa u
pogledu mogućnosti i pouzdanosti digitalne
forenzike i IT veštačenja, jer se oni samo delimično koriste u sudskim sporovima.
U poslove forenzike, koja sve više znači ekonomsku forenziku, potrebno je uključiti stručnjake sa
velikim iskustvom u reviziji, računovodstvu i
informaciono-komunikacionim tehnologijama. U
slučaju digitalne forenzike, to je disciplina u kojoj
se susreću pravo i informatika.
STATE PROJECT MANAGEMENT
Capacity for the State Administration's Project
Management Units – Project Structures for Implementation of Sectoral Projects roundtable discussion, held at the Belgrade Chamber of Comm-
erce, was organized by the Project Management
Institute – Serbia branch, in cooperation with the
Directorate for Digital Agenda of the Ministry od
Foreign and International Trade and Communica-
Roundtable discussion on the state administration’s project management
NTEROPERABILITY OF INFORMATION SYSTEMS
Participants of the Interoperability of State Administration’s Information Systems in Serbia
roundtable discussion concluded that there is an urgent need to adopt the National Interoperabilty Framework, similar to the European one. The roundtable was organized by the Chamber's
Association for Information Technologies and the Serbian Society for Informatics.
Interoperability is the ability of making information systems work together without any limitations. Interoperability makes the government less expensive and more efficient.
Serbian Government should determine the basic directions, tasks, executors and deadlines for
adopting and implementing Framework for Interoperability of State Authorities' Information
Systems, and appoint the Interoperability Commission and the Expert Coordinating Body in
charge of technical aspects.
TAX ADMINISTRATION REFORM
Starting 1st January 2014, using the new electronic application system is mandatory when
submitting payroll taxes applications, as well as
when registering employees. Four new electronic
services (for value added tax, payroll taxes, as well
as income and excise tax collection) are mandatory to use as of 1st July, with no alternatives offered. The state collected about seven billion dinars
more in the first three months of using the electronic system.This new system has been presented at the Belgrade Chamber of Commerce.
- Introducing electronic services is not a part of the
Tax Policy reform: tax rates are not changing, there
is no new tax introduced or an old one abolished.
This is about cutting the bureaucracy by applying a
new principle. Improved efficiency and less paper
will allow the Tax Administration to make a better
use of its human resources, said Saša Dulić, Assis-
tant Director of Tax Administration in charge of IT.
Belgrade Chamber of Commerce has organized
several specialized training courses: Payroll taxes
and training for submitting tax applications. During
the trainings, legal basis, as well as practical filling
of individual tax and tax deduction applications
were discussed.
Training on electronic submission of tax
application at the Chamber
tions, Serbian Society for Informatics and
Belgrade Chamber of Commerce.
Necessary to adopt the project
management methodology
Over the past ten years, Serbia has used only a
third of five billion euro of approved funds
intended for various projects. From 2009-2013,
the state has paid 22 million euro in penalties for
approved, but unused credits. Are we ready for EU
accession processes, in terms of project capacity
building? How do we increase the EU funds
absorption rate? How can we use the available
material, technical, personnel and financial
resources more efficiently? These were some of
the roundtable topics discussed by Prof. Dr. Tanja
Miščević, head of Serbia’s team for the EU
negotiations, Ana Ilić from the Office for
European Integrations, Dušan Stojanović, director
of the Digital Agenda Direcorate, and Dr. Proda
Šećerov, director of the Defence Ministry’s
Directorate for Project Management.
Representatives of state administration and
education institutions, as well as experts in
project management areas, have concluded that
it was necessary to adopt the project management methodology, to synchronize at the
government level cooperation in preparation
and implementation of projects of the Project
Management Units in all ministries and to carry
out training and certificaton of the project
teams.
DIGITAL FORENSICS
Cyber crime becomes increasingly international
and organized crime and the prevailing type of
crime in the world; last year, 750 billion euro were
stolen in cyber heists across Europe. Experts
believe that in the near future, every criminal
investigation will include IT forensics services.
Digital Forensics and IT Expert Testimony roundtable, organised by the Association for Information Technologies in cooperation with the Association of IT Court Experts, decided to propose an
initiative for urgent drafting of the National
Strategy for Confronting Abuse of Information
Technology and adopting the Law on Digital
Evidence. Participants of the roundtable agreed
on the necessity of additional education of
judicial authorities regarding possibilities and
reliability of digital forensics and IT expert
testimony, because these are currently being
used only to some degree in legal disputes.
KOMBEG info 13
IT I PR
IT AND PR
RAZVIJANJE BIZNISA, A NE PROIZVODA
Srpske IT kompanije uglavnom fokusiraju svoju
komunikaciju na stručnu i poslovnu javnost, a
mnogo manje na medije i širu populaciju. Za neke
od njih se zna samo u uskostručnim krugovima ili
za njih znaju samo strani partneri sa kojima
posluju. Karakteristično za IT kompanije je da, po
pravilu, nemaju dovoljno kvalitetno pozicionirane
odnose s javnošću.
Focus of Serbian IT companies is mainly on the
communication with the professional and
business community, and much less on the
communication with the media and wider
population. Only narrow professional circles and
foreign business partners are familiar with these
companies. Main characteristic of the most IT
companies is poor quality of their public relations
services.
Na 50 softveraša nijedan
PR ili marketing menadžer
Kao jedan od osnovnih problema domaće IT
industrije, stručnjaci smatraju to što IT firme
razvijaju proizvodnju, a ne biznis. U svetskoj
softverskoj industriji je standard da na jednog
inženjera koji razvija softver, dolazi 3,5 prodavaca,
marketing i PR menadžera. U Beogradu ima firmi
koje imaju 50 softveraša u razvoju, a nijednog
prodavca i nijedno lice zaduženo za odnose s
javnošću, koje bi vodilo računa o prezentovanju
proizvoda i kompanije, što je neophodno za
širenje biznisa i dobro pozicioniranje na tržištu.
- U IT firmama nedostaju ljudi sa specijalističkim PR
znanjima. Zato je i njihova komunikacija s javnošću
50 software developers and not
a single PR manager
reaktivna, a ne proaktivna. Potencijal za razvoj
ovog segmenta u IT industriji je onlajn komunikacija, komunikacija sa mladima, zajedničke aktiv-
MEDIJI O IT SEKTORU
Više od 60 odsto urednika nacionalnih medija
smatra da IT industrija ima veliki uticaj na razvoj
privrede Srbije, a 94 odsto da država treba više da
radi na podršci ovom sektoru, pokazala je anketa
koju je sprovela kompanija Asseco SEE u februaru
2014. godine.
Polovina anketiranih smatra da je za razvoj IT
sektora najvažnije unapređenje obrazovnog sistema, a jedna trećina da su presudni podsticajni
KOMBEG info 14
BUSINESS, NOT A PRODUCT DEVELOPMENT
programi države. Kao prednosti domaće IT industrije u odnosu na region i Evropu, najviše urednika
ističe odnos kvaliteta i cene i kvalitetne kadrove.
- Najveći generator tražnje za IT uslugama i infrastrukturom je država. Uvođenjem elektronskih servisa, državna administracija postaje efikasnija,
optimalnija i, pre svega, transparentnija, uz direktan podsticaj IT sektoru, kaže Vladan Atanasijević,
član Upravnog odbora kompanije Asseco SEE.
nosti sa medijima, onlajn kampanje korporativne
društvene odgovornosti, čime se može ostvariti
zajednički uticaj na državu i razvoj potreba za
razvojem informacionih i komunikacionih tehnologija, kaže prof. dr Predrag Vujović, direktor P.R.A.
agencije i predsednik Udruženja socijalnih,
društvenih i ličnih uslužnih delatnosti Privredne
komore Beograda.
MULTIMEDIJALNA
KOMPANIJSKA KOMUNIKACIJA
Stručno predavanje Multimedijalna kompanijska komunikacija – do razvoja i profita kroz
implemetaciju multimedijalnog sadržaja organizuju Udruženje informatičke delatnosti i
Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda.
Predavanje je namenjeno vlasnicima, direktorima, rukovodiocima marketinga, ali i svima
onima koji učestvuju u poslovnoj komunikaciji.
Predavač će biti stručnjak za oblast vizuelnih
komunikacija Boris Đurić, koji je i autor knjige
Javni nastup, od prepelice do predatora. On će
govoriti o mnoštvu multimedijalnih informacija, jačanju networkinga, multimedijima i
biznisu, društvenim mrežama, primeni video
klipova, odnosima sa javnošću, internetu i
televiziji, kao i o novim tehnologijama, poput
QR koda i Augmented Reality.
Experts believe that one of domestic IT industry's
biggest issues is its focus on the enhancement of
productivity, while it shows little concern about
the business. There is a norm in global software
industry: one direct job (e.g. software developer)
creates 3.5 indirect jobs (product sellers, marketing and PR managers). On the contrary, there are
Belgrade-based IT companies that employ up to
50 software developers and not a single product
seller or a PR manager that would take care about
the product or company's presentation; and
these are both essential positions for enhancing
the business or being well-positioned on the
market.
- IT companies lack PR specialists. This is why their
communication is reactive, and not proactive. The
development of this business segment could be po-
MEDIA EDITORS ON IT SECTOR
More than 60% of national media editors believe
IT industry has a huge impact on the development of Serbian economy, while 94% believe the
state should provide more support to this sector,
show- ed a survey conducted by Asseco SEE in
February 2014.
Half of respondents consider promotion of education system to be essential for the development
of IT sector, while third of them consider incentive
programs organized by the state as crucial. Majori-
ty of editors listed price-quality ratio and high
quality personnel as Serbia's main advantages
compared to the rest of the region and Europe.
- State is the most important generator of market
demand for IT services. By introducing electronic
services delivery, public administration becomes
more efficient, optimal and, above all, more
transparent, while at the same time it encourages
the development of IT sector, said Vladan Atanasijević, Member of the Board of Asseco SEE.
ssible through online communication, communication with young people, joint actions with the
media, and/or online corporate social responsibility
campaigns. Through these actions, we could make a
real impact on the state, as well as on the development of ICT needs – says Predrag Vujović PhD, CEO
of the P.R.A. agency and President of the Association of Social Care and Public and Private Service
Providers of the Belgrade Chamber of Commerce.
MULTIMEDIA
BUSINESS COMMUNICATION
Belgrade Chamber of Commerce's Association for Information Technologies, together
with the Centre for Business Education and
Quality Promotion, will organize an expert
lecture on Multimedia Business Communication – Achieving Growth and Profits through
Application of Multimedia Contents. The
lecture is intended not only for managers,
directors and owners of marketing companies, but for all those involved in business
communication activities.
The lecture will be hosted by visual communication specialist Boris Đurić, author of the
book Public Appearance: from Quail to
Predator, who will talk about enhancing
networking opportunities, multimedia in
business, social networks, the use of video
clips, public relations, Internet and TV, as well
as about new technologies, such as QR Code
and Augmented Reality.
KOMBEG info 15
KOMBEG info
CENTAR ZA OBUKU PROGRAMERA
Kako je u IT sektoru neophodno permanentno usavršavanje, Privredna komora Beograda, u
okviru Centra za obuku programera, organizuje redovne seminare i obuke za tehnologije u
kojima je vidljiv nedostatak programera u Srbiji, pre svega za najčešće korišćene tehnologije
HTML5, JavaScript, jQuery, kao i za tehnologija na srednjem sloju - .NET, Java i PHP.
Tržište poslovnih klijentskih web aplikacija raste velikom brzinom. Osim primena na klasičnim
desktop računarima u browserima (Internet Explorer, FireFox, Chrome...), ovakve aplikacije se
sve češće viđaju na mobilnim telefonima, tabletima, pa čak i na modernim televizorima.
Obuke organizuju Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta u saradnji sa
Udruženjem informatičke delatnosti i Info Centrom Komore.
Kontakt: Vesna Muhić • Udruženje informatičke delatnosti, tehnički sekretar • [email protected] • tel: +(381 11) 2645 333
THE CENTER FOR PROGRAMMER EDUCATION
Since the IT sector needs the permanent education, Belgrade Chamber of Commerce, within the
Center for Programmer Education, organizes on a regular basis seminars and training for
technologies for which Serbia lacks programmers, first of all for the most used technologies,
such as HTML5, JavaScript, jQuery, as well as for medium-level technologies - .NET, Java i PHP.
The market of business client web applications is growing very fast. Besides the usage of
browsers on the classic desktop computers (Internet Explorer, FireFox, Chrome...), these
applications are increasingly used by mobile phones, tablets, even modern television sets.
Seminars and workshops are organized by Center for Business Education and Quality Promotion
in cooperation with the Association for Information Technologies and the Chamber’s Info Center.
Contact: Vesna Muhić • Association for Information Technology, Technical Secretary • [email protected] • Phone: +(381 11) 2645 333
www.kombeg.org.rs
Izdaje i uređuje: P.R.A. d.o.o; Glavni urednik: Predrag Vujović; Adresa Redakcije: Požeška 67a, Beograd; Tel. 011 2546 401, 2546 437; E-mail:o[email protected]; Web: www.pra.rs