Predstavitev šole za šolsko leto 2014 / 2015

Transcription

Predstavitev šole za šolsko leto 2014 / 2015
PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO
2014/2015
Ime in priimek: ______________________
Razred: ________________________________
Naslov: ________________________________
Domači naslov: ______________________
Telefon:_______________________________
_____________________________________________________________1
OSNOVNA ŠOLA DOBOVA
Kapelska c. 25
8257 Dobova
☏ 07 /45 22 203
• 07/ 45 22 207
Ravnateljica: Ivana Baškovič
☏ 07/45 22 206
Tajništvo: 07/ 45 22 203
Meri Vučajnk
Zobna ambulanta: 45 22 204
Šolska svetovalna služba: Nina Berger
Knjižnica: Doroteja Lipej
Internet: www2.arnes.si/~oskkdo2s/
E-mail: [email protected]
Št. transakcijskega računa: 01209-6030645518
Davčna številka: 16691059
Matična številka: 5082579
Podružnična šola Kapele
Kapele 4/a
8258 Kapele
Vodja: Vida Urek
Tel.: 49 68 329 / 49 68 306
USTANOVITELJ:
Ustanovitelj šole je Občina Brežice.
Vizija šole
_____________________________________________________________2
Pripravljamo otroke za ustvarjalno in odgovorno življenje
z zglednostjo in strokovnostjo.
Spoštovani učenci, starši in vsi delavci šole,
prisrčno pozdravljeni v šolskem letu 2014/2015, v letu skupnega iskanja poti, novih
izzivov, pričakovanj in želja po doseganju zastavljenih ciljev in uspehov ter hkrati
pregledovanju že zastavljenih ciljev, ki smo se jih skupaj z vami z veseljem lotili.
Dragi učenci in učenke,
za vami je čas počitnic, čas brezskrbnosti in čas brez obveznega urnika. Pred vami pa je
spet čas, ko se boste skupaj z vašimi učiteljicami in učitelji podajali v svet novih
spoznanj, odkritij in doživetij in jih poskušali prenesti v vsakdanje življenje. Znanje in
vrednote naj vam bodo v oporo pri oblikovanju vašega življenja in naj vam pomagajo
iskati prave in najboljše poti.
Pomembna pa je tudi vaša medsebojna pomoč in sodelovanje. Prav je pomagati tistim,
ki se ne morejo kosati z najboljšimi, jih spodbujati, da dosežejo tisto, kar v resnici lahko
in zmorejo, da čutijo, da pripadajo skupnosti in se v njej dobro počutijo.
Spoštovani starši,
veselimo se sodelovanja z vami, radi bomo sprejemali vaše pobude, se o njih pogovorili
s ciljem, da skupaj popeljemo šolo v prihodnost.
Cenjene sodelavke in sodelavci,
izkoristimo možnosti, s katerimi razpolagamo. Zavest, da poučujemo mlade, naj
preraste v zanos in navdušenje. Zaupana nam je najpomembnejša naloga človeštva –
poučevati, biti zgled mladim in jih pripravljati na življenje.
V novem šolskem letu želim vsem veliko uspeha in dobrega .
Ravnateljica:
Ivana Baškovič
_____________________________________________________________3
ŠOLSKI OKOLIŠ
OŠ Dobova: KS Dobova: Dobova, Mostec, Mihalovec, Loče, Rigonce, Sela, Gaberje, Mali
Obrež, Veliki Obrež.
PŠ Kapele: KS Kapele: Kapele, Podvinje, Vrhje, Rakovec, Jereslavec, Slogonsko in
Župelevec.
ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE
SVET ŠOLE
Sestavljajo ga 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov šole in 3 predstavniki
staršev. Svet imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, letni
delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in
drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oz. izobraževalni tematiki, odloča o
pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja in opravlja druge naloge.
RAVNATELJICA
Je pedagoški vodja in poslovodni organ. Opravlja naslednje naloge:
 organizira, načrtuje in vodi delo vrtca in šole,
 pripravlja program razvoja vrtca in šole in predlog letnega delovnega načrta,
 je odgovorna za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
 vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora ter oblikuje predlog
nadstandardnih programov,
 zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovorna za zakonitost dela,
 opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
SVET STARŠEV
Za organizirano uresničevanje interesov staršev se oblikuje svet staršev. Svet
sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo
roditeljskem sestanku oddelka. Mandat starša se lahko večkrat ponovi, preneha
lahko na njegovo lastno voljo, obvezno pa se prekine s prekinitvijo šolanja učenca
šoli. Prvi sklic sveta staršev v šolskem letu opravi ravnatelj.
je
na
se
na
STROKOVNI ORGANI V JAVNI ŠOLI
 učiteljski zbor (sestavljajo ga strokovni delavci šole),
 oddelčni učiteljski zbor (sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku),
_____________________________________________________________4


razrednik,
strokovni aktivi (sestavljajo jih učitelji istega predmeta oziroma predmetnih
področij).
SKUPNOST UČENCEV
Skupnost učencev je organizirana iz predstavnikov razrednih skupnosti, ki tvorijo
šolski parlament učencev.
PODATKI O UČENCIH
OŠ Dobova
Razred Dečki
1. a
8
2. a
8
3. a
7
3. b
7
4. a
7
5. a
12
6. a
10
7. a
13
8. a
14
9. a
12
SKUPAJ 98
Deklice Skupaj Razrednik / sorazrednik
Vladka Guček / Nada Bogovič
11
19
Saša Frelih / Nina Berger
8
16
Lidija Cvetkovič Ogorevc / Nina Berger
7
14
Matejka Volk /Jasmin Ilc
7
14
Milena Stojčovski / Nina Iskra
9
16
Gabrijela Hauer / Tamara Ogorevc
6
18
Mateja Rožman / Metka Kajtna
14
24
Silva Zupančič / Erna Drofenik Lorber
13
26
Nataša Frigelj / Krešimir Jovanović
10
24
Anica Šepec / Dušan Krivec
13
25
98
196
Podružnična šola Kapele
Razred Dečki Deklice Skupaj
1. b
3
6
9
2. b
5
0
5
3. c
3
8
11
4. b
4
1
5
5. b
4
5
9
6. b
6
2
8
SKUPAJ 25
22
47
SKUPAJ 123
120
243
Razrednik / sorazrednik
Vida Urek / Aleksandra Grujič
Vida Urek / Aleksandra Grujič
Dragica Hrovat / Aleksandra Grujič
Dragica Hrovat/ Aleksandra Grujič
Tea Ferlan / Metka Podpečan
Tea Ferlan / Metka Podpečan
_____________________________________________________________5
PODATKI O STROKOVNIH DELAVCIH
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Ime in
priimek
Ivana
Baškovič
Pogovorne
ure
ravnateljica, predmetna učiteljica
po
BIO,KEM, prof. razrednega pouka
dogovoru
torek
Nada Bogovič 2. uč./1. r.
dipl. vzgojiteljica
11.00-11.45
ponedeljek
Lidija C.
3. a
profesorica razrednega pouka
11.50-12.35
Ogorevc
Biserka
učiteljica dodatne strokovne pomoči, petek
9.10-9.55
Čančer
prof. soc. pedagogike
ponedeljek
Erna Drofenik
profesorica biologije in kemije
8.15-9.05
Lorber
sreda
Tea Ferlan
5./6. b
učiteljica razrednega pouka
8.20-9.05
sreda
profesorica matematike in
Nataša Frigelj 8. a
11.00-11.45
računalništva
Aleksandra
profesorica razrednega pouka,
po dogovoru
2. uč./1. r. PŠ
Grujič
učiteljica dodatne strokovne pomoči
torek
Vladka Guček 1. a
učiteljica razrednega pouka
11.00-11.45
četrtek
Gabrijela
5. a
učiteljica razrednega pouka
9.20-10.05
Hauer
sreda
Dragica
3. c/4. b
učiteljica razrednega pouka
12.05-12.50
Hrovat
ponedeljek
profesorica fizike , tehnike in
Jasmin Ilc
9.10-9.55
tehnologije
ponedeljek
Nina Iskra
profesorica angleščine in filozofije
9.10-9.55
sreda
Krešimir
profesor geografije in zgodovine
11.00-11.45
Jovanović
četrtek
profesorica slovenščine in
Metka Kajtna
10.10-10.55
sociologije
torek
Dušan Krivec
predmetni učitelj ŠVZ
8.20-9.05
Doroteja
po urniku
diplomirana bibliotekarka
Lipej
knjižnice
_____________________________________________________________6
Razred
Pedagoška smer
18.
Mitja
Mladkovič
19. Nina Berger
20.
mag. Tamara
Ogorevc
21. Saša Frelih
22.
Mateja
Rožman
Milena
Stojčovski
Špela
24.
Križanič
23.
ponedeljek
11.00-11.45
petek
svetovalna delavka, dipl.
9.10-9.55
pedagoginja
profesorica nemščine in diplomirana ponedeljek
11.00-11.45
novinarka
sreda
profesorica razrednega pouka
11.50-12.35
računalničar
2. a
6. a
profesorica glasbene vzgoje
sreda
9.10-9.55
4. a
učiteljica razrednega pouka
petek
8.20-9.05
laborantka
po dogovoru
ponedeljek
9.10-9.55
torek
11.00-11.45
četrtek
9.10-9.55
po
dogovoru
po
dogovoru
četrtek
11.50-12.35
25. Anica Šepec
9. a
predmetna učiteljica SLJ
26. Vida Urek
1./2. b
učiteljica razrednega pouka
7. a
predmetna učiteljica TJA
27.
Silva
Zupančič
28. Dorotej Bajc
učiteljica dod. strokovne pomoči
29. Renata Medle
logopedinja
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Matejka
Volk
3. b
Ostali delavci:
Vesna Bokor
Janja Filipčič
Vesna Godler
Anton Hotko
Marija Hotko
Irena Knežič
Mihaela Kocjan
Roman Kunšek
profesorica razrednega pouka
pomočnica vzgojiteljice, administrator, računovodja
računovodkinja
kuharica
kuhar
čistilka
kuharica, čistilka
čistilka
hišnik
_____________________________________________________________7
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Slavica Levak
Anita Lipej
Ivana Lipej
Bojan Poček
Marinka Šavrič
Meri Vučajnk
Jožica Zupančič
Zvonka Žniderič
čistilka
čistilka
kuharica
hišnik
kuharica
poslovni sekretar
čistilka
kuharica
9-LETNA OSNOVNA ŠOLA
Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni in razširjeni program. K
obveznemu programu se štejejo obvezni predmeti, izbirni predmeti in ure oddelčne
skupnosti. Razširjeni program pa obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni
in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, neobvezne izbirne predmete in šolo v naravi.
Šola lahko organizira tudi druge dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom.
_____________________________________________________________8
PREDMETNIK
_____________________________________________________________9
IZBIRNI PREDMETI
Zakon o osnovni šoli ureja izbirne predmete. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih
predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen
sodelovanja pri izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. To
pravico starši uveljavljajo s pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v GŠ. O vlogi
odloči ravnatelj.
IZBIRNI PREDMET
Učitelj
IZBIRNI PREDMET
Učitelj
Multimedija
Mitja Mladkovič
Rastline in človek
Erna D. Lorber
Glasbena dela
Mateja Rožman
Izbrani šport nogomet Dušan Krivec
Življenje človeka na Zemlji Krešimir Jovanović Nemščina 1
Tamara Ogorevc
Filozofija za otroke
Nina Iskra
Metka Kajtna
Turistična vzgoja
Krešimir Jovanović
Gledališki klub
DIFERENCIACIJA POUKA
Notranja diferenciacija se izvaja od 1. do 9. razreda pri pouku vseh predmetov in pri
drugih oblikah organiziranega dela tako, da učitelj v oddelku oz. učni skupini
diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti.
DELO V UČNIH SKUPINAH
Delo v učnih skupinah bo potekalo pri predmetih: slovenščina, angleščina, matematika
v 6., 7., 8. in 9. razredu, ločeno poučevanje tehnike in tehnologije v 6., 7. in 8. razredu,
šport v 6., 7., 8. in 9. razredu in gospodinjstvo v 6. razredu.
Razred
6.
razred
Predmet
slovenščina
angleščina
matematika
Skupina a/uč.
Anica Šepec,
Silva Zupančič
Jasmin Ilc
Skupina b/ uč.
Metka Kajtna
Nina Iskra
Nataša Frigelj
_____________________________________________________________10
Razred
7.
razred
Predmet
slovenščina
angleščina
matematika
Skupina a / uč.
Metka Kajtna
Silva Zupančič
Nataša Frigelj
Skupina b/ uč.
Anica Šepec
Silva Zupančič
Jasmin Ilc
V 6. in 7. razredu se diferencira ena četrtina ur pouka (1 ura na teden).
Razred
8. razred
9. razred
Predmet
matematika
slovenščina
angleščina
matematika
slovenščina
angleščina
Skupina a / uč.
Nataša Frigelj
Metka Kajtna
Silva Zupančič
Nataša Frigelj
Anica Šepec
Silva Zupančič
Skupina b/ uč.
Nataša Frigelj
Metka Kajtna
Silva Zupančič
Nataša Frigelj
Anica Šepec
Silva Zupančič
FLEKSIBILNI PREDMETNIK - ZDRUŽEVANJE UR
Pri nekaterih predmetih in izbirnih predmetih se bo pouk izvajal fleksibilno na ravni
združevanja ur, in sicer: biologija 8. razred, geografija 6.–9. razred, likovna
umetnost/glasbena umetnost. Pri nekaterih izbirnih predmetih se bo pouk izvajal
fleksibilno na ravni združevanja ur na štirinajst dni v blok urah, gledališki klub pa v
prvi polovici šolskega leta.
DRUGI TUJI JEZIK
V projektu uvajanja drugega tujega jezika kot rednega predmeta v OŠ sodelujemo od
uvedbe tega projekta, ki se pa s šolskim letom 2014/15 ukinja. Drugi tuji jezik nemščina
se še vedno izvaja kot redni predmet v zadnji triadi (8. in 9. razred) in se bo izpeljal do
zaključka šolanja v teh razredih. Z letošnjim šolskim letom je nemščina v 7. razredu
mogoča kot izbirni predmet.
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
V 6. in 9. razredu je nacionalno preverjanje znanja obvezno za vse učence. V 6.
razredu se preverja iz predmetov slovenščina, matematika in angleščina, v 9. razredu
_____________________________________________________________11
pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Za našo šolo
je določena kemija.
Na isti dan učenec opravlja NPZ le iz enega predmeta. NPZ pri posameznem predmetu
traja najmanj 45 in največ 90 minut. Preverjanje pri posameznem predmetu je pisno.
Zaradi organizacije izvedbe NPZ opravljajo učenci iz PŠ Kapele preizkus na centralni
šoli v Dobovi.
KOLEDAR NPZ
DATUM
9. RAZRED
6. RAZRED
5. 5. 2015
matematika
matematika
7. 5. 2015
slovenščina
slovenščina
11. 5. 2015
kemija
angleščina
Rezultati NPZ se ne upoštevajo pri oblikovanju ocen in ne vplivajo na končni učni
uspeh. O dosežkih učenci prejmejo obvestilo o dosežkih na NPZ.
SEZNANITEV Z DOSEŽKI
9. razred
3. 6. 2015
6. razred
9. 6. 2015
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Dopolnilni pouk se izvaja po predmetniku. Vanj bodo vključeni učenci, ki jih določijo
učitelji zaradi tega, ker nekoliko težje sledijo pouku. Dodatni pouk bodo obiskovali
učenci, ki jim je predpisana snov po učnem načrtu premalo. Učenec, ki je vpisan k tem
oblikam pouka, je dolžan pouk obiskovati do konca šolskega leta.
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Namenjena je nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami. Izvajajo jo razredne
učiteljice in predmetni učitelji. Za nadarjene učence se organizirajo posamezne
delavnice po področjih, na katerih so učenci identificirani ali potencialno nadarjeni.
_____________________________________________________________12
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET
Novost v šolskem letu 2014/2015 je izbira neobveznega izbirnega predmeta, ki ga
učenec lahko izbere 2 uri tedensko v 4. ali 7. razredu. Ko učenec izbere predmet, ga je
skozi vse šolsko leto dolžan obiskovati. Predmet se ocenjuje, ocena se vpiše v
spričevalo.
Za šolsko leto 2014/2015 je v 4. razredu izbrana nemščina.
DNEVI DEJAVNOSTI:
Pri organizaciji dni dejavnosti vedno ponujamo na izbiro tudi dejavnost, ki je povsem
brezplačna. O stroških (vstopnine, prevozi), ki nastanejo v zvezi z dejavnostmi,
obvestimo starše ob posameznih izvedbah.
Centralna šola
1. razred
Športni dnevi
Kros – stadion
Brežice
(teden otroka)
Pohod po
Sadjarski poti –
Artiče
(teden otroka)
2. razred
Športni dnevi
Kros – stadion
Brežice
(teden otroka)
Pohod po
Sadjarski poti –
Artiče
(teden otroka)
3. razred
Športni dnevi
Kros – stadion
Brežice
(teden otroka)
Pohod po
Sadjarski poti –
Artiče
(teden otroka)
Veselje na
snegu
(februar 2015)
Veselje na
snegu
(februar 2015)
Veselje na
snegu
(februar 2015)
Jurjevanje –
Dobova
(april)
Druženje vseh
generacij
Športne igre
(11. 4. 2015)
Naravoslovni
dnevi
Gozd jeseni –
Mali Obrež
(teden otroka)
Druženje vseh
generacij
Športne igre
(11. 4. 2015)
Naravoslovni
dnevi
Jurjevanje –
Dobova
(april)
Druženje vseh
generacij
Športne igre
(11. 4. 2015)
Naravoslovni
dnevi
Gozd jeseni –
Mali Obrež
(teden otroka)
Gozd jeseni –
Mali Obrež
(teden otroka)
CŠOD Medved
(1.-3. 6. 2015)
4. razred
Športni dnevi
Jesenski pohod
(9. 10. 2014)
Dejavnosti v
CŠOD
(24.-28. 11.
2014)
Dejavnosti v
CŠOD
(24.-28. 11.
2014)
Igre na snegu
Druženje vseh
generacij
Športne igre
(11. 4. 2015)
Naravoslovni
dnevi
Dejavnosti v
CŠOD
(24.-28. 11.
2014)
5. razred
Športni dnevi
Kolesarski
poligon
(7. 10. 2014)
Jesenski pohod
(9. 10. 2014)
Igre na snegu
Druženje vseh
generacij
(11. 4. 2015)
Nerazporejen
dan
Naravoslovni
dnevi
Kako
raziskujemo?
(6. 10. 2014)
_____________________________________________________________13
Kmetija –
Mostec
(teden otroka)
CŠOD Medved
(1.-3. 6. 2015)
Kmetija –
Mostec
(teden otroka)
EKO dan
(22. 4. 2015)
EKO dan
(22. 4. 2015)
EKO dan
(22. 4. 2015)
Kulturni dnevi
Kulturni dnevi
Kulturni dnevi
Knjiga kot
vrednota
(23. 4. 2015)
Knjiga kot
vrednota
(23. 4. 2015)
Knjiga kot
vrednota
(23. 4. 2015)
Glasbena
predstava
Glasbena
predstava
Glasbena
predstava)
Knjižna in
knjižnična
vzgoja
Knjižna in
knjižnična
vzgoja
Knjižna in
knjižnična
vzgoja
Dan državnosti
(24. 6. 2015)
Tehniški dnevi
4 prometna
deteljica teden otroka
(3. 10. 2014)
Izdelovanje
dekorativnih
predmetov
(marec)
Zaključna
ekskurzija
(maj)
Dan državnosti
(24. 6. 2015)
Tehniški dnevi
4 prometna
deteljica teden otroka
(3. 10. 2014)
Dan državnosti
(24. 6. 2015)
Tehniški dnevi
4 prometna
deteljica teden otroka
(3. 10. 2014)
Izdelovanje
dekorativnih
predmetov
(marec)
Zaključna
ekskurzija
(maj)
CŠOD Medved
(1.-3. 6. 2015)
Zaključna
ekskurzija
(maj)
Dejavnosti v
CŠOD
(24.-28. 11.
2014)
EKO dan:
Steklo
(20. 3. 2015)
Kulturni dnevi
Pikin festival –
delavnice,
gledališka
predstava
Martin Krpan;
Velenje
(23. 9. 2014)
Knjiga kot
vrednota
(23. 4. 2015)
Pastir –
mladinska
opera
(5. 9. 2015)
Tehniški
izdelek
(10. 2. 2015)
Tehniški dnevi
Tehniški dnevi
JU3 na cesti
(3. 10. 2014)
JU3 na cesti
(3. 10. 2014)
Slikanje na
svilo CŠOD
(24.-28. 11.
2014)
Učna ura v
prometu
(april 2015)
Zaključna
ekskurzija
(maj 2015)
Od načrta do
izdelka
(8. 10. 2014)
EKO dan:
Steklo
(20. 3. 2015)
Kulturni dnevi
Pikin festival –
delavnice,
gledališka
predstava
Martin Krpan;
Velenje
(23. 9. 2014)
Knjiga kot
vrednota
(23. 4. 2015)
Pastir –
mladinska
opera
(5. 9. 2015)
Ustvarjalne
delavnice
(april 2015)
Zaključna
ekskurzija
(maj 2015)
_____________________________________________________________14
6. razred
Naravoslovni
dnevi
Poskusi iz
naravoslovja
(10. 10. 2014)
Dejavnosti v ŠN –
Prehrana
(9.-13. 2. 2015)
Eko dan
(11. 4. 2015)
Kulturni dnevi
Knjiga kot vrednota
(23. 4. 2015)
Glasbena predstava
Dejavnosti v ŠN
(9.-13. 2. 2015)
Tehniški dnevi
JU3 NA CESTI
(3. 10. 2014)
Obdelava podatkov
(17. 12. 2014)
Dejavnosti v ŠN
(9.-13. 2. 2015)
Zaključna ekskurzija
(25. 5. 2015)
Športni dnevi
Pohod – Bohor
( 4. 9. 2014)
Dejavnosti v ŠN –
Smučanje
(9.-13. 2. 2015)
Dejavnosti v ŠN –
Dejavnosti na snegu
(9.-13. 2. 2015)
Kolesarjenje
(7. 10. 2014)
Plavanje
(22. 6. 2015)
7. razred
Naravoslovni
dnevi
Poskusi iz
naravoslovja
(10. 10. 2014)
Dejavnosti v CŠOD
– Prehrana
(11.-15. 5. 2015)
Dejavnosti v CŠOD
(11.-15. 5. 2015)
Kulturni dnevi
Knjiga kot vrednota
(23. 4. 2015)
Glasbena predstava
Poklici
(13. 2. 2015)
Tehniški dnevi
5XSTOP
(3. 10. 2014)
Dejavnosti v CŠOD
– Kako preživeti v
naravi
(11.-15. 5. 2015)
Obdelava podatkov
(17. 12. 2014)
EKO dan
( 11. 4. 2015)
Športni dnevi
Pohod – Bohor
( 4. 9. 2014)
Športno plezanje –
CŠOD
(11.-15. 5. 2015)
Kolesarjenje –
CŠOD
(11.-15. 5. 2015)
8. razred
Naravoslovni
dnevi
Jaz znanstvenik
(3. 10. 2014)
9. razred
Naravoslovni
dnevi
Biotehnologija
(3. 10. 2014)
Zdrav duh v
zdravem telesu
(9. 2. 2015)
Eko dan
(11. 4. 2015)
Kulturni dnevi
Knjiga kot vrednota
(23. 4. 2015)
Glasbena predstava
Poklici
(13. 2. 2015)
Tehniški dnevi
ŠC Krško
(10. 10. 2014)
Obdelava podatkov
(17. 12. 2014)
Z glavo na zabavo
(9. 2. 2015)
GEN
(5. 11. 2014)
Zaključna ekskurzija
(25. 5. 2015)
Športni dnevi
Pohod – Bohor
( 4. 9. 2014)
Kolesarjenje
( 7. 10. 2014)
GEN
(5. 11. 2014)
Valeta
(15. 6. 2015)
Športni dnevi
Končna ekskurzija
(9. 9. 2015)
Pohod – Bohor
( 4. 9. 2014)
Smučanje, drsanje,
telovadnica
(januar)
Kolesarjenje
( 7. 10. 2014)
Smučanje, drsanje,
telovadnica
(januar)
Plavanje
(22. 6. 2015)
Veslanje
(10. 6. 2015)
Smučanje, drsanje,
telovadnica
(januar)
Veslanje
(10. 6. 2015)
Plavanje
(22. 6. 2015)
Eko dan
(11. 4. 2015)
Kulturni dnevi
Knjiga kot vrednota
(23. 4. 2015)
Glasbena predstava
Poklici
(13. 2. 2015)
Tehniški dnevi
ŠC Krško
(10. 10. 2014)
Obdelava podatkov
(17. 12. 2014)
_____________________________________________________________15
Podružnična šola
1. in 2. razred
Športni dnevi
3. in 4. razred
Športni dnevi
Kros
(10. 10. 2014)
Kros
(10. 10. 2014)
Pohod po Sadjarski poti –
Artiče
(teden otroka)
Pohod po Sadjarski poti –
Artiče
(teden otroka)
Veselje na snegu
(februar 2015)
Jurjevanje – Dobova 1.r.
Dejavnosti v CŠOD Medved
– 2.r.
(1.-3. 6. 2015)
Druženje vseh generacij
Športne igre
(11. 4. 2015)
Naravoslovni dnevi
Gozd jeseni
(teden otroka)
Kmetija
(teden otroka)
EKO dan – 1.r.
(22. 4. 2015)
Dejavnosti v CŠOD Medved
– 2.r
(1.-3. 6. 2015)
Kulturni dnevi
Veselje na snegu 3.r.
(februar)
Dejavnosti v CŠOD
Čebelica – 4.r.
(24.-28. 11. 2014)
Jurjevanje – Dobova 3.r.
Dejavnosti v CŠOD
Čebelica – 4.r.
(24.-28. 11. 2014)
Druženje vseh generacij
Športne igre
(11. 4. 2015)
Naravoslovni dnevi
Gozd jeseni 3.r.
(teden otroka)
Dejavnosti v CŠOD
Čebelica – 4.r.
(24.-28. 11. 2014)
Kmetija 3.r.
(teden otroka)
Dejavnosti v CŠOD
Čebelica – 4.r.
(24.-28. 11. 2014)
EKO dan: Steklo
(20. 3. 2014)
Kulturni dnevi
5. in 6. razred
Športni dnevi
Jesenski pohod Bohor
(4. 9. 2014)
Kolesarski poligon 5.r.
(7. 10. 2014)
Dejavnosti v ŠN 6.r.
(9.-13. 2. 2015)
Jesenski kros
(10. 10. 2014)
Igre na snegu 5.r.
Dejavnosti v ŠN 6.r.
(9.-13. 2. 2015)
Druženje vseh generacij
Športne igre
(11. 4. 2015)
Naravoslovni dnevi
Tetka Jesen
Padala – delavnice 5.r.
Dejavnosti v ŠN 6.r.
(9.-13. 2. 2015)
EKO dan: Steklo
(20. 3. 2014)
Kulturni dnevi
_____________________________________________________________16
Knjiga kot vrednota
(23. 4. 2015)
Pikin festival – delavnice,
gledališka predstava Martin
Krpan; Velenje 4.r.
(23. 9. 2014)
Glasbena predstava 3.r.
Pastir – mladinska opera
4.r.
(5. 9. 2015)
Knjiga kot vrednota
(23. 4. 2015)
Glasbena predstava
Materinski dan
Tetka Jesen
(teden otroka)
Knjiga kot vrednota
(23. 4. 2015)
Pastir – mladinska opera
5.r.
(5. 9. 2015)
Glasbena predstava 6.r.
Materinski dan
Dan državnosti
(24. 6. 2015)
Tehniški dnevi
Pikin festival – delavnice,
gledališka predstava Martin
Krpan; Velenje 5.r.
(23. 9. 2014)
Dejavnosti v ŠN 6.r.
(9.-13. 2. 2015)
Dan državnosti 3.r.
(24. 6. 2015)
Tehniški dnevi
Tetka Jesen 3.r.
(teden otroka)
JU3 na cesti 4.r.
(3. 10. 2014)
Tehniški dnevi
JU3 na cesti
(3. 10. 2014)
Izdelovanje dekorativnih
predmetov – 1.r. (december)
Dejavnosti v CŠOD Medved
– 2.r.
(1.-3. 6. 2015)
Izdelovanje dekorativnih
predmetov 3.r.
Slikanje na svilo CŠOD 4.r.
(24.-28. 11. 2014)
Ročna izdelava papirja 5.r.
Poskusi iz naravoslovja 6.r.
(10. 10. 2014)
Zaključna ekskurzija
(maj)
Zaključna ekskurzija
(maj)
Materinski dan 5.r.
Dejavnosti v ŠN 6.r.
(9.-13. 2. 2015)
Učna ura v prometu 4.r.
(april 2015)
Zaključna ekskurzija
(maj 2015)
ŠOLA V NARAVI / NARAVOSLOVNI VIKENDI
Razred
2.
4.
6.
7.
Datum
1. 6.–3. 6. 2015
24. 11.–28. 11. 2014
9. 2.–13. 2. 2015
11. 5.–15. 5. 2015
Kraj
CŠOD Medved
CŠOD Čebelica
Bolfenk
CŠOD Gorenje
Rovte
Čatež pri Trebnjem
Pohorje
Rogla
_____________________________________________________________17
Otroci so enkrat v času šolanja upravičeni do splošne subvencije za šolo v naravi, ki jo
vsako leto nakaže ministrstvo za učence 5. razreda.
Za dodatno subvencijo za šolo v naravi morajo starši vložiti vlogo za dodatno
subvencijo in jo z vsemi ustreznimi potrdili oddati svetovalni službi. Komisija, ki jo
sestavljajo strokovni delavci in jo imenuje ravnatelj, odloči o dodelitvi in višini dodatne
subvencije na osnovi pravilnika o subvencioniranju šole v naravi.
INTERESNE DEJAVNOSTI
Za posebne interese učencev bodo na šoli organizirane interesne dejavnosti. Potekale
bodo po pouku od oktobra do začetka junija. Mentorji interesnih dejavnosti bodo
učitelji šole in zunanji sodelavci.
SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI
Vesela šola
Dragica Hrovat (PŠ Kapele)
Eko šola
Erna Drofenik Lorber, Tea Ferlan (PŠ Kapele)
Plesni krožek
Dušan Krivec
Cankarjevo
Anica Šepec
tekmovanje
Bralna značka
Doroteja Lipej (6.–9. r.)
Računanje je igra
Dragica Hrovat (PŠ Kapele), Milena Stojčovski
Gledališka skupina
Metka Kajtna
Turistični podmladek Vladka Guček
Folklora 2 skupini
Vladka Guček, Saša Frelih
Logika 1.–5. r.
Lidija Cvetkovič Ogorevc
Prometni krožek
Jasmin Ilc
Nemška bralna značka Tamara Ogorevc
Logika 6.–9. r.
Nataša Frigelj
Nogomet
Dušan Krivec
Ustvarjalni ples
Nada Bogovič
Bralna značka (1.–5.r.) Lidija C. Ogorevc, Vladka Guček, Saša Frelih, Milena Stojčovski,
Gabrijela Hauer, Dragica Hrovat, Vida Urek, Matejka Volk, Tea
Ferlan
Fotografski krožek
Mitja Mladkovič
Pevski zbori
Mateja Rožman
_____________________________________________________________18
Kaj veš o sladkorni
bolezni
Zdrava šola
Skupnost učencev
Otroški parlament
Angleška bralna
značka
Unesco
Šolsko glasilo
Erna Drofenik Lorber
Saša Frelih
Krešimir Jovanović
Nina Berger
Silva Zupančič
Nina Berger
Tamara Ogorevc, Anica Šepec
INTERESNE DEJAVNOSTI, ki jih izvajajo zunanji izvajalci




Rokomet
Nogomet
Namizni tenis
Šah
Starši podpišejo prijavnico, kjer sprejmejo pogoje za izvajanje interesne dejavnosti pod
pogoji, ki so navedeni na prijavnici.
PLAČLJIVE INTERESNE DEJAVNOSTI
Prosimo starše, da pri izbiri teh dejavnosti upoštevate, da so mesečne cene preračunane
na zaposlitev za celo šolsko leto. Izpis sredi leta NI MOGOČ (oziroma plačilo ostaja), saj
je tudi delež zaposlitve ljudi vezan na celo šolsko leto.
Razširjeni program
interesnih
dejavnosti
Mažoretke
Ples
Izvajalec/ka
OŠ Dobova
PŠ Kapele
Lea Jurečič
Loriana Bogovič
Plesna šola Taras
deklice od 2. do 9.
razreda
/
deklice od 2. do
6. razreda
1.–6. razred
_____________________________________________________________19
SODELOVANJE NA TEKMOVANJIH
Učenci se bodo lahko vključevali v naslednja tekmovanja:
TEKMOVANJA IZ ZNANJ:



















Cankarjevo tekmovanje (slovenščina)
Tekmovanje iz logike
Vegovo tekmovanje (matematika)
Preglovo tekmovanje (kemija)
Proteusovo priznanje (biologija)
Stefanovo tekmovanje (fizika)
Tekmovanje iz angleškega jezika
Tekmovanje iz nemškega jezika
Angleška bralna značka
Nemška bralna značka
Računanje je igra
Vesela šola
Cici vesela šola
Znanje o sladkorni bolezni
Tekmovanje v znanjih iz prometa
Hitro in zanesljivo računanje
Tekmovanje iz geografije
Tekmovanje iz astronomije
Ekokviz
ŠPORTNA TEKMOVANJA:
badminton atletika plavanje smučanje
odbojka
šolski pokljuški maraton
nogomet rokomet smučarski tek namizni tenis
Učenci I., II. triade in iz PŠ Kapele bodo sodelovali na tekmovanjih iz atletike in mini
olimpijadi.
_____________________________________________________________20
NATEČAJI:

Evropa v šoli

Tekmovanje preko JSKD

Različni literarni, likovni in foto natečaji
REVIJE:
 Sodelovanje na revijah pevskih zborov
 Revija plesnih skupin
 Revija folklornih skupin
 Revija gledaliških skupin
PROJEKTI V TEM ŠOLSKEM LETU
NACIONALNA MREŽA UNESCO ASP NET ŠOL
V šolskem letu 2014/15 si bomo prizadevali pridobiti nacionalni status UNESCO šole.
Zavezali se bomo UNESCO ciljem in vključevali načela UNESCA v naše šolske aktivnosti.
Upoštevali bomo 4 stebre izobraževanja: Učiti se, da bi vedeli, učiti se, da bi znali
delati, učiti se, da bi znali živeti skupaj, učiti se biti.
SKK
V letošnjem šolskem letu bomo izvajali projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v
lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti (SKK).
Na šoli bodo v ta namen potekale različne dejavnosti, ki se bodo nanašale na področja
medgeneracijskega sodelovanja, spodbujanja prostovoljstva, solidarnosti in spoštovanja v
skupnosti, spodbujanje branja kot vrednote, na obeleževanje praznikov in posameznih
dogodkov ter izvedbo projekta Sledi preteklosti.
KULTURNA ŠOLA
»Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja
kulture v osnovnih šolah, ki imajo jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in
pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev
ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.
Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne
vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici.« (JSKD)
_____________________________________________________________21
Tudi na naši šoli si prizadevamo za ustrezno kulturno vzgojo na vseh področjih
kulturnega delovanja: na pevskem področju, gledališkem, likovnem, plesnem,
literarnem in filmskem področju.
Zato smo se prijavili na razpis in posredovali podatke ter ustrezno dokumentacijo o
šolskih kulturnih dejavnostih za pretekla tri šolska leta.
V skladu z razpisanimi kriteriji smo izpolnjevali vse pogoje in prejeli naziv KULTURNA
ŠOLA.
Pridobitev naziva je dokaz, da zelo kvalitetno delamo na področju kulture, saj smo
postali del tistih šol, ki se izkazujejo z nadpovprečno kulturno dejavnostjo.
EKO-ŠOLA
Eko šola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije
za okoljevarstveno izobraževanje. Projekt je namenjen načrtnemu okoljskemu
osveščanju in izobraževanju v osnovnih šolah. Eko šola poveča zavest in skrb za
človeka, varovanje njegovega zdravja, vpliva na graditev medsebojnih odnosov, skrbi za
okolje in naravo. Skratka, celostno gradi človeka za prihodnost.
TURISTIČNI PODMLADEK
Pod okriljem Turističnega društva Dobova in TD Brežice za mladinskih delavnic učenci
spoznavajo značilnosti domačega kraja. Delavnice bodo potekale v času božičnonovoletnih in velikonočnih praznikov. Sodelujemo na kolesarskem maratonu, pustnem
rajanja za otroke in karnevalu v Dobovi. V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z
delom otroške folklore.
RASTEM S KNJIGO
To je nacionalni projekt, ki spodbuja branje in obisk knjižnice. Zajema tri sklope:
predstavitev knjižnice, knjižnično-informacijsko opismenjevanje, motivacijo za
leposlovno branje.
Projekt na nacionalni ravni vključuje učence 7-ih razredov. V okviru naše šole smo
projekt razširili tudi na učence 8. in 9. razreda.
DRUGAČE O POKLICIH
Je projekt, ki obsega organiziranje različnih oblik povezovanja med šolami, uradi za
delo, institucijami in delodajalci z namenom spoznavanja posameznih poklicev.
Organizirali bomo obisk podjetij in predavanja (predstavitev poklicev strokovnjakov
različnih poklicnih področij). Poudarek je na organizaciji obiskov podjetij, kjer mladi ali
odrasli spoznajo poklic v konkretni delovni situaciji.
Sodelovanje v projektu »Žuramo s prijatelji – ne z drogo!«
_____________________________________________________________22
V sodelovanju z MC Brežice bomo izvedli delavnice in predavanja za osmošolce.
EVROPA V ŠOLI
Gre za natečaj pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega
parlamenta. V natečaju, ki daje mladim možnost, da v literarni, likovni in fotografski
obliki predstavijo svoje razmišljanje o aktualnih temah.
ZDRAVA ŠOLA
Vsako leto ima Zdrava šola “rdeče niti”: alkohol in mladi, duševno zdravje, gibanje in
prehrana, humani medsebojni odnosi, poglobljeno delo s starši, kakovostna izraba
prostega časa, zdrav življenjski slog, zdravi pod soncem.
V šolskem letu 2014/2015 je rdeča nit projekta duševno zdravje.
Aktualne so vse občečloveške VREDNOTE, kot so zdravje, strpnost, poštenost, delo,
človekove pravice, spoštovanje drugih ljudi, samospoštovanje, solidarnost, pomoč,
razumevanje, ljubezen, mir, prijateljstvo, svoboda, znanje, dobri odnosi, pravičnost,
pripadnost, odgovornost do sebe, drugih in okolja … Temelji vrednot se porajajo v
družini, brez njih pa si ne moremo predstavljati niti izobraževalnega procesa.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalna služba se na podlagi svojega znanja preko svetovalnega odnosa in na
strokovni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških in socialnih vprašanj
vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga, sodeluje in nudi podporo vsem
udeležencem na šoli (učencem, staršem in učiteljem).
Osnovna področja dela šolske svetovalne službe so:
● vpis in sprejem učencev v šolo,
● OŠ Dobova: poklicna orientacija,
● delo z učenci, pomoč in svetovanje s starši,
● posvetovalno delo s strokovnimi delavci in vodstvom šole,
● delo z učenci s posebnimi potrebami in nadarjenimi učenci,
● šolska klima, kultura,
● sodelovanje z zunanjimi institucijami in druge naloge, določene z letnim
delovnim načrtom svetovalne službe.
ŠOLSKA SVETOVALNA DELAVKA VAM JE NA VOLJO:
 CŠ –
ponedeljek
7.00–8.15, 10.30–15.00
_____________________________________________________________23
torek
sreda
četrtek
petek
7.00–15.00
8.00–8.30, 10.00–14.00
7.00–13.30
7.00–13.00
Možen je tudi predhoden telefonski dogovor (07/ 45 22 203).

PŠ Kapele – v ponedeljek od 10.30 do 15.00 ure.
e-pošta: [email protected]
DODATNA STROKOVNA POMOČ
Z Zakonom o osnovni šoli (1996) in Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (2000) je bila tudi v Sloveniji uzakonjena integracija pretežnega dela otrok s
posebnimi potrebami v redne vzgojno-izobraževalne ustanove. Zakonodaja omogoča
učencem s posebnimi potrebami v procesu poučevanja več prilagoditev in tudi dodatno
individualno ali skupinsko strokovno pomoč.
Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki imajo primanjkljaje na posameznih
področjih učenja, učenci z motnjami vedenja in osebnosti, gibalno ovirani, dolgotrajno
bolni, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z motnjo v duševnem razvoju in otroci
z govorno-jezikovnimi motnjami in nadarjeni učenci. Delo z nadarjenimi učenci poteka
na osnovi koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Ob vpisu v 1. razred postane vsak učenec član šolske knjižnice. Izposoja knjižnega
gradiva poteka z izkaznico šolske knjižnice in ni prenosljiva. Vsem uporabnikom je
gradivo dostopno brezplačno.
Izposojevalni rok je 21 dni. Gradivo je mogoče podaljšati za naslednjih 21 dni, če ni
gradivo za domače branje. Kdor ima gradivo, ki mu je potekel rok izposoje, si novega
ne more izposoditi, dokler ne vrne starega. Vse izposojeno gradivo je potrebno vrniti v
šolsko knjižnico ob koncu šolskega leta.
Časopisi pokrivajo vsa področja in so na voljo v čitalniškem kotičku.
Na podružnični šoli v Kapelah je knjižnica urejena po oddelkih in v multimedijski
učilnici.
Naši učenci so poleg dejavnosti šolske knjižnice vključeni tudi v dejavnosti Knjižnice
Brežice.
_____________________________________________________________24
Knjižnica na CŠ je odprta za vas:
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
9.00–13.00
9.00–13.00
8.00–13.00
9.00–13.00
8.20–13.00
PŠ Kapele – četrtek, od 9.00 do 10.00 ure.
UČBENIŠKI SKLAD
Na šoli je ustanovljen učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost
izposoje učbeniških kompletov za redni pouk. Vsi učenci šole so vključeni v brezplačno
izposojo učbenikov v učbeniškem skladu. Če tega ne želijo, morajo starši pisno oddati
preklic.
Poškodovane, uničene ali izgubljene učbenike morajo učenci nadomestiti z
novimi ali s plačilom učbenika.
Učbenike ni dovoljeno popravljati in lepiti doma, prinesete jih v knjižnico, kjer bodo v
najkrajšem času popravljeni in vrnjeni učencu.
PODALJŠANO BIVANJE IN VARSTVO UČENCEV
Na centralni šoli imamo organizirane 1,6 oddelke podaljšanega bivanja. V OPB 1 so
vključeni učenci 1. in 3. razreda, v OPB 2 učenci od 2. do 5. razreda. Oddelek OPB začne
s svojim delom takoj po končanem pouku in poteka do 16.00 ure.
Na PŠ Kapele imamo 1,02 oddelka podaljšanega bivanja – OPB3, ki vključuje prijavljene
učence od 1. do 5. razreda. Varstvo otrok poteka do 16.00 ure.
Delo v vseh oddelkih poteka po urniku in načrtu izvajanja podaljšanega bivanja.
JUTRANJE VARSTVO / VARSTVO VOZAČEV
Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo v vrtcu Dobova od 5.45 do
6.30 in v šoli od 6.30 do 7.30. Učiteljica jutranjega varstva pripelje učence iz vrtca v
_____________________________________________________________25
šolo. Odhod otrok iz vrtca je ob 6.25. Za učence 1. razreda na PŠ Kapele je ravno tako
organizirano jutranje varstvo od 6.00 v vrtcu, od 6.30 naprej pa v šoli.
Za učence vozače od 2. do 9. razreda je organizirano varstvo vozačev od 7.00 do 7.30.
Ker je to varstvo namenjeno predvsem učencem, ki prihajajo v šolo s šolskim
avtobusom, prosimo, da ostali prihajajo v šolo ob 7.20, enako velja tudi za PŠ Kapele.
Varstvo vozačev je organizirano tudi po končanem pouku v mešanih skupinah, zaključi
se z odhodom avtobusov.
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Šola izvaja zdravstveno varstvo otrok z namenom, da bi učencem v obdobju razvoja v
času šolanja omogočala in utrjevala zdrav razvoj.
Zdravniški pregledi
Dispanzer za šolarje izvaja preglede učencev 1., 3., 6. in 8. razreda, za učence 1. in 3.
razreda pa še cepljenje.
Za laboratorijske preglede in cepljenja je potrebno pridobiti pisno soglasje staršev.
Učenci morajo imeti s sabo potrjene kartice zdravstvenega zavarovanja in
izkaznice o cepljenju.
ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA:
V šolski ambulanti namenjamo posebno skrb negi zob in rednem želiranju ter
zobozdravstvenim pregledom.
Več informacij dobite na telefonu 07/45 22 204 .
NEZGODNO ZAVAROVANJE UČENCEV
Staršem predlagamo, da otroka nezgodno zavarujete. Zavarovanje traja od dneva
prijave do 31. avgusta v naslednjem koledarskem letu. Zavarovalnico izberete starši
sami. Pri organizaciji daljših potovanj se šola v dogovoru s starši lahko odloči za
skupinsko zavarovanje učencev.
ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad je ustanovljen zato, da zbira sredstva za nadstandardne programe in za
pomoč socialno ogroženim otrokom (dnevi dejavnosti, šole v naravi, pomoč socialno
_____________________________________________________________26
ogroženim otrokom in nadstandardno opremo). Za pomoč preko šolskega sklada se na
šolski sklad naslovi prošnja za pomoč, v imenu skupine ali razreda pa jo lahko vloži
razrednik. Prošnje naslovite na Šolski sklad in jo oddate v tajništvu. Zbiranje sredstev
poteka preko prošenj za donacije, zbiranjem starega papirja, dobrodelnih akcij in
prostovoljnih prispevkov.
Vsak, ki želi prispevati v šolski sklad, lahko sredstva nakaže na transakcijski račun:
01209-6030645518 s pripisom, Za šolski sklad. Za vsak prispevek vam bomo hvaležni,
še posebej naši učenci.
STIKI MED ŠOLO IN STARŠI
Staršem svetujemo, da redno obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure, da bodo
lažje spremljali otrokov napredek v šoli. Za dober učni uspeh in dobro počutje otrok v
šoli je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. V primeru spremembe
datuma in ure govorilnih ur ali roditeljskih sestankov boste posebej obveščeni.
CENTRALNA
ŠOLA
GOVORILNE
RODITELJSKI SESTANKI
URE
Prvi šolski dan za
1. 9. 2014
prvošolčke – ravnateljica
Uvodni roditeljski
16. 9. 2014
sestanek – ravnateljica
(17.00)
7. 10. 2014
4. 11. 2014
Predavanje za starše:
Otrok naj pokaže, kaj vse že
zna in zmore sam
(Posvetovalnica za otroke in
starše NM)
PŠ KAPELE
GOVORILNE
URE
1. 9. 2014
16. 9. 2014
RODITELJSKI SESTANKI
Prvi šolski dan za
prvošolčke – ravnateljica
Uvodni roditeljski
sestanek v Dobovi –
ravnateljica (17.00)
9. 10. 2014
4. 11. 2014
Predavanje za starše:
Otrok naj pokaže, kaj vse
že zna in zmore sam
(Posvetovalnica za otroke
in starše NM)
Prestavitev srednjih šol za
Prestavitev NPZ za
starše in NPZ za starše in
starše in učence,
2. 12. 2014
učence, svetovalna služba,
4. 12. 2014
svetovalna služba, 6.
zunanji izvajalci, 6. in 9.
razred (17.00)
razred (17.00)
Delavnice za starše in
_____________________________________________________________27
Delavnice za starše in učence
na temo bralno učnih
strategij
učence na temo bralno
učnih strategij
6. 1. 2015
Vpis v srednje šole – starši
učencev 9. razreda,
svetovalna služba (17.00)
8. 1. 2015
Govorilna ura za učence od 1.
do 8. razreda
3. 2. 2015
5. 2. 2015
3. 3. 2015
5. 3. 2015
7. 4. 2015
9. 4. 2015
5. 5. 2015
7. 5. 2015
2. 6. 2015
4. 6. 2015
POGOVORNE URE
Pogovorne ure z učitelji so organizirane v dopoldanskem času po urniku, pri
ravnateljici in posameznih učiteljih pa po predhodnem dogovoru.
OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
V skladu s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev mora biti učenec prisoten pri
pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši
najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost
učenca morajo opravičiti osebno ali v pisni obliki. Če razrednik v omenjenem roku ne
prejme opravičila, se izostanek šteje za neopravičenega.
Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot pet delovnih dni, lahko razrednik zahteva
uradno zdravniško opravičilo. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik.
Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, o tem obvesti starše oz. zdravnika, ki
naj bi izdal opravičilo. Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa
v skladu s pravilnikom.
_____________________________________________________________28
Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo ravnatelju in obvestijo razrednika.
Tak izostanek lahko (strnjeno ali v več delih) traja največ pet delovnih dni v letu.
URNIK ZVONJENJA
PREDMETNA STOPNJA:
1. ura
odmor
2. ura
odmor
3. ura
MALICA
4. ura
odmor
5. ura
odmor
6. ura
KOSILO
7. ura
odmor
8. ura
RAZREDNA STOPNJA:
7.30–8.15
8.15–8.20
8.20–9.05
9.05–9.10
9.10–9.55
9.55–10.10
10.10–10.55
10.55–11.00
11.00–11.45
11.45–11.50
11.50–12.35
12.35–12.55
12.55–13.40
13.40–13.45
13.45–14.30
1. ura
odmor
2. ura
MALICA
3. ura
odmor
4. ura
odmor
5. ura
KOSILO
6. ura
odmor
7. ura
7.30–8.15
8.15–8.20
8.20–9.05
9.05–9.20
9.20–10.05
10.05–10.10
10.10–10.55
10.55–11.00
11.00–11.45
11.45–12.05
12.05–12.50
12.50–12.55
12.55–13.40
ŠOLSKA PREHRANA
Cena malice je enotna za vse otroke in znaša 0,80 €.
Z novimi določili ZUPJS-C in ZŠolPre-1 so uvedene spremembe glede uveljavljanja
subvencionirane prehrane. To pravico starši uveljavljajo na Centru za socialno delo.
Učencem nudimo dopoldansko malico in kosilo, v OPB pa tudi popoldansko malico.
Učenci od 1. do 5. razreda imajo malico od 9.05–9.20. Učenci od 6. do 9. razreda pa od
9.55–10.10.
KOSILO je za učence razredne stopnje v času od 11.45–12.05, za učence predmetne
stopnje pa od 12.35–12.55. Kosila za učence lahko naročite za celo leto, mesečno,
tedensko, za določene dneve v tednu ali pa občasno, en dan prej ali na dan kosila do
8.00 zjutraj v tajništvu.
_____________________________________________________________29
Prevzem malic in kosil se vodi na CŠ Dobova elektronsko s pomočjo kartice, ki jo pri
vstopu v šolo učenci prejmejo brezplačno. Poškodovane in izgubljene kartice plačajo
starši (cena 5 EUR) in so obračunane pri mesečni položnici za šolsko prehrano. V
primeru, da otrok pozabi kartico, se za malico posebej prijavi v tajništvu.
Cena kosila: od 1. do 3. razreda je 1,80 EUR, od 4. do 6. razreda je 1,85 EUR, od 7. do 9.
razreda pa 1,90 EUR.
ODJAVA MALICE IN KOSILA: Starši morajo odjaviti malico ali kosilo vsaj en dan pred
napovedano odsotnostjo ali na dan odsotnosti do 8.00 v tajništvu šole. Neodjavljene
malice in kosila bomo obračunali kot neprevzeto malico ali kosilo.
ODJAVA MALICE: po telefonu 07 45 222 03 (tajništvo), elektronski pošti:
[email protected], spletnem obrazcu šole ali osebno.
Stroške prehrane je potrebno poravnati po položnici ali trajniku do roka označenega na
položnicah.
Šola je vključena v akcijo ESS - Shema šolskega sadja. Zagotavlja brezplačno dobavo
sadja in zelenjave v okviru določenih evropskih sredstev. Razdeljevanje sadja in
zelenjave poteka po shemi enkrat tedensko in velja kot dopolnilo v šolski prehrani.
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
Preverjanje in ocenjevanje je določeno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju
znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli. V prvem in drugem razredu se
učenčevo znanje ocenjuje opisno, od 3. do 9. razreda pa s številčnimi ocenami. S
pravilnikom so določeni načini, število ocenjevanj ter pogoji za napredovanje učenca.
ŠOLSKI KOLEDAR ZA LETO 2014/2015
Ocenjevalni obdobji za učence od 1. do 9. razreda
Pouk se za vse razrede prične 1. septembra 2014, konča se 15. junija 2015 za učence 9.
razreda, za učence od 1. do 8. razreda se zaključi 24. junija 2015.
Ocenjevalni obdobji za učence od 1. do 9. razreda
Ocenjevalno
obdobje
Trajanje
Ocenjevalna konferenca
Prvo ocenjevalno
obdobje
od 1. sept. 2014
do 30. jan. 2015
1.r. do 5. r
6.r. do 9.r.
29. 1. 2015
27. 1. 2015
_____________________________________________________________30
Drugo
ocenjevalno
obdobje
od 2. feb. do 15. junija 9.
razred, do 24. junija 2015
ostali razredi
9. razred
ostali razredi
9. 6. 2015
18. 6. 2015
Počitnice, prazniki, pomembni dnevi, pouka prosti dnevi:
Začetek pouka
1. september
jesenske počitnice
27. 10.–30. 10. 2014
dan reformacije
31. 10. 2014
dan spomina na mrtve
1. 11. 2014
proslava pred dnevom
samostojnosti in enotnosti
24. 12. 2014
božič
25. 12. 2014
dan samostojnosti in enot.
26. 12. 2014
božično-novoletne počitnice
29. 12.–1.1.2015
pouka prost dan, nadomeščanje
2. 1. 2015
11. 4. 2015
zaključek 1. oc. obdobja
30. 1. 2015
proslava pred kult. praznikom
6. 2. 2015
Prešernov dan, slovenski
kulturni praznik
8. 2. 2015
zimske počitnice
16.–20.2.2015
velikonočni ponedeljek
6. 4. 2015
delovna sobota
11. 4. 2015
(nadomeščamo 2. 1. 2015)
dan upora proti okupatorju
27. 4. 2015
prvomajske počitnice
28. 5.–30.4.2015
praznik dela
poletne počitnice
1., 2. 5. 2015
15. 6.–31. 8. 2015 (9. r.)
_____________________________________________________________31
26. 6.–31. 8. 2015 (1.–8. razred)
zaključek pouka in proslava od
dnevu državnosti
24. 6. 2015
dan državnosti
25.6.2015
Predmetni, razredni in popravni izpiti:
- od 16. 6. do 30. 6. 2015
za učence 9. r. (1. rok)
- od 26. 6. do 9. 7. 2015
za učence ostalih r. (1. rok)
- od 18. do 31. 8. 2015
za vse učence (2. rok)
Informativna dneva za učence 9. razreda:
 petek, 13. februar in sobota, 14. februar 2015
PREVOZI
Avtobusne proge:
 Dobova–Rakovec–Jereslavec–Slogonsko–Župelevec–Dobova:
prihod v Dobovo: 7.03, odhod: 13.45
 Mostec–Sela–Dobova:
prihod v Dobovo: 7.20, odhod: 13.45
Kombi vozi po potrebi učence, ki nimajo redne ali šolske linije in so oddaljeni več kot 3
km od šole ali avtobusnega postajališča.
Starši morajo poskrbeti, da bo imel otrok ustrezno spremstvo na poti v šolo in
domov (star do 7 let). Za vožnjo s tehnično brezhibnim kolesom ali s kolesom z
motorjem mora otrok imeti opravljen kolesarski oz. CPP izpit in na glavi obvezno
nositi ustrezno čelado.
PROGRAM PROMETNE VZGOJE
Program prometne vzgoje obsega:
 podeljevanje rumenih rutic za učence 1. razreda in kresničk,
 varovanje otrok na prehodih za pešce – še posebej ob začetku šolskega leta,
_____________________________________________________________32
 priprave na kolesarski izpit in preglede koles.
KOLESARSKI izpit opravljajo učenci 5. razreda.
Pridržujemo si pravico do spremembe datumov.
Izdaja: Osnovna šola Dobova
Besedilo so pripravile:
Lidija Cvetkovič Ogorevc, Metka Kajtna in Ivana Baškovič
Oblikoval: Mitja Mladkovič
Lektorirala: Metka Kajtna
Slika na naslovnici: Mitja Mladkovič
Dobova, september 2014
_____________________________________________________________33