Predstavitev šole za šolsko leto 2013 / 2014

Comments

Transcription

Predstavitev šole za šolsko leto 2013 / 2014
PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO
2013/2014
Ime in priimek: ______________________
Razred: ________________________________
Naslov: ________________________________
Domači naslov: ______________________
Telefon:_______________________________
_____________________________________________________________1
OSNOVNA ŠOLA DOBOVA
Kapelska c. 25
8257 Dobova
☏ 07 /45 22 203
• 07/ 45 22 207
Ravnateljica: Ivana Baškovič
☏ 07/45 22 206
Tajništvo: 07/ 45 22 203
Meri Vučajnk
Zobna ambulanta: 45 22 204
Šolska svetovalna služba: Nina Berger
Knjižnica: Doroteja Lipej/Katja Zorčič
Internet: www2.arnes.si/~oskkdo2s/
E-mail: [email protected]
Št. transakcijskega računa: 01209-6030645518
Davčna številka: 16691059
Matična številka: 5082579
Podružnična šola Kapele
Kapele 4/a
8258 Kapele
Vodja: Vida Urek
Tel.: 49 68 329 / 49 68 306
USTANOVITELJ:
Ustanovitelj šole je Občina Brežice.
_____________________________________________________________2
Vizija šole
Pripravljamo otroke za ustvarjalno in odgovorno življenje
z zglednostjo in strokovnostjo.
"Če hočeš postati moder,
se nauči pametno spraševati,
pazljivo poslušati,
mirno odgovarjati in umolkniti,
ko nimaš več kaj reči."
Johann Lafater
Spoštovani učenci, starši in vsi delavci šole!
Začelo se je novo šolsko leto, vihravi zvoki so se vrnili. Topoti korakov, vriski
prijateljskih srečanj, vzdihi prestrašenih in navdihi pričakovanj. Za vsakega nekaj
drugega, za malčke – prvošolčke novo obdobje, za starejše nova doživetja. Vsem, ki že
stojite ali pa ste komaj vstopili v hram učenosti, želim:
- da pridobite čim več znanja,
- da miroljubno in strpno rešujete vse težave, ki se vam postavijo na pot,
- da poiščete in najdete prave stike med seboj in vašimi učitelji,
- da se imate preprosto radi in se spoštujete.
Sami lahko veliko prispevamo k temu že s tem, da se zjutraj pozdravimo, se
nasmehnemo, odgovorno in pošteno opravljamo svoje dolžnosti in obveznosti,
pomagamo drug drugemu, ne glede na to, ali smo učenci, delavci ali pa starši.
V novem šolskem letu vam želim vse najboljše.
Ravnateljica:
Ivana Baškovič
_____________________________________________________________3
ŠOLSKI OKOLIŠ
OŠ Dobova: KS Dobova: Dobova, Mostec, Mihalovec, Loče, Rigonce, Sela, Gaberje, Mali
Obrež, Veliki Obrež.
PŠ Kapele: KS Kapele: Kapele, Podvinje, Vrhje, Rakovec, Jereslavec, Slogonsko in
Župelevec.
ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE
SVET ŠOLE
Sestavljajo ga 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov šole in 3 predstavniki
staršev. Imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, letni delovni
načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih
programov, obravnava poročila o vzgojni oz. izobraževalni tematiki, odloča o pritožbah
v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja in opravlja druge naloge.
RAVNATELJICA
Je pedagoški vodja in poslovodni organ. Opravlja naslednje naloge:
 organizira, načrtuje in vodi delo vrtca in šole,
 pripravlja program razvoja vrtca in šole in predlog letnega delovnega načrta,
 je odgovorna za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
 vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora ter oblikuje predlog
nadstandardnih programov,
 zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovorna za zakonitost dela,
 opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
SVET STARŠEV
Za organizirano uresničevanje interesov staršev se oblikuje svet staršev. Svet je
sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka. Mandat starša se lahko večkrat ponovi, preneha pa na
lahko na lastno voljo, obvezno pa se prekine s prekinitvijo šolanja učenca na šoli. Prvi
sklic sveta staršev v šolskem letu opravi ravnatelj.
_____________________________________________________________4
STROKOVNI ORGANI V JAVNI ŠOLI
 učiteljski zbor (sestavljajo ga strokovni delavci šole),
 oddelčni učiteljski zbor (sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku),
 razrednik,
 strokovni aktivi (sestavljajo jih učitelji istega predmeta oziroma predmetnih
področij).
SKUPNOST UČENCEV
Skupnost učencev je organizirana iz predstavnikov razrednih skupnosti, ki tvorijo
šolski parlament učencev.
PODATKI O UČENCIH
OŠ Dobova
Razred Dečki
1. r
8
2. a
7
2. b.
7
3. r.
8
4. r.
11
5. r.
10
6. r.
11
7. r.
15
8. r
12
9. r.
14
SKUPAJ 103
Deklice
8
7
7
9
7
13
11
10
13
14
96
Skupaj
16
14
14
17
18
23
22
25
25
28
202
Podružnična šola Kapele
Razred Dečki Deklice Skupaj
1. r.
5
0
5
2. r.
3
8
11
3. r.
4
1
5
4. r.
5
6
11
5. r.
6
4
10
6. r.
2
4
6
SKUPAJ 25
23
48
Razrednik/sorazrednik
Vladka Guček / Nada Bogovič
Saša Petelinc / Nina Berger
Dragica Hrovat /Jasmin Ilc
Lidija Cvetkovič Ogorevc / Nina Berger
Milena Stojčovski / Nina Iskra
Gabrijela Hauer / Andreja Vintar
Silva Zupančič / Erna Drofenik Lorber
Nataša Frigelj / Krešimir Jovanovič
AnicaŠepec / Dušan Krivec
Metka Kajtna / Mateja Rožman
Razrednik/sorazrednik
Vida Urek / Aleksandra Grujič
Vida Urek / Aleksandra Grujič
Metka Podpečan / Aleksandra Grujič
Metka Podpečan / Aleksandra Grujič
Tea Ferlan / Nina Iskra
Tea Ferlan / Nina Iskra
_____________________________________________________________5
PODATKI O STROKOVNIH DELAVCIH
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
Ime in
priimek
Ivana
Baškovič
Razred
Nada Bogovič uč./1. r.
Lidija C.
3. r.
Ogorevc
Biserka
Čančer
Erna Drofenik
Lorber
Pedagoška smer
Pogovorne
ure
ravnateljica
po dogovoru
dipl. vzgojiteljica
profesorica razrednega pouka
učiteljica dodatne strokovne pomoči,
prof. soc. pedagogike
Profesorica NAR, BIO, KEM
6.
Tea Ferlan
7.
Nataša Frigelj 7. r.
profesorica MAT
8.
Aleksandra
Grujič
profesorica razrednega pouka,
učiteljica dodatne strokovne pomoči
9.
Vladka Guček 1. r.
Gabrijela
Hauer
Dragica
11.
Hrovat
10.
6. in 6. r. učiteljica razrednega pouka
uč./1.r PŠ
učiteljica razrednega pouka
5. r.
učiteljica razrednega pouka
2. b
učiteljica razrednega pouka
12. Jasmin Ilc
profesorica FIZ, TIT
13. Nina Iskra
profesorica TJA
14.
Krešimir
Jovanovič
15. Metka Kajtna
profesor GEO in ZGO
9. r
profesorica SLJ in DKE
16. Dušan Krivec
predmetni učitelj ŠVZ
17. Katja Zorčič
dipl. knjižničarka, učiteljica OPB, prof.
geografije
ponedeljek
11.00-11.45
torek
11.45-12.30
torek
9.10-9.55
sreda
10.10-10.55
sreda
9.20-10.05
ponedeljek
8.20-9.05
torek
11.45-12.30
ponedeljek
11.00-11.45
torek
10.10-10.55
ponedeljek
11.00-11.45
torek
10.10-10.55
ponedeljek
10.10-10.55
sreda
9.10-9.55
sreda
11.00-11.45
torek
8.20-9.05
Ponedeljek
8.00-9.00
_____________________________________________________________6
18. Doroteja Lipej BD
19.
Mitja
Mladkovič
računalničar
20. Nina Berger
Tamara
Ogorevc
Andreja
22.
Vinter
21.
23. Saša Frelih
Metka
Podpečan
Mateja
25.
Rožman
Milena
26.
Stojčovski
24.
dipl. knjižničarka
svet. delavka, dipl. pedagoginja
PD
profesorica nemščine
BD
profesorica nemščine
2. a
profesorica razrednega pouka
3. in 4. r. učiteljica razrednega pouka
profesorica GUM
4. r.
učiteljica razrednega pouka
27. Nina Iskra
profesorica angleščine
28. Nataša Kermc
laborantka
29. Anica Šepec
8. r.
predmetna učiteljica SLJ
30. Vida Urek
1. in 2. r. učiteljica razrednega pouka
ponedeljek
8.20-9.05
sreda
11.00-11.45
ponedeljek
11.00-11.45
torek
9.30.-10.15
sreda
11.00-11.45
ponedeljek
11.00-11.45
ponedeljek
10.10-10.55
po dogovoru
ponedeljek
10.10-10.55
torek
11.00-11.45
četrtek
9.10-9.55
31. Silva Zupančič 6. r
predmetna učiteljica TJA
32. Dorotej Bajc
učiteljica dod. strokovne pomoči
po dogovoru
33. Renata Medle
logopedinja
po dogovoru
_____________________________________________________________7
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Ostali delavci:
Vesna Bokor
Janja Filipčič
Vesna Godler
Anton Hotko
Marija Hotko
Irena Knežič
Mihaela Kocjan
Roman Kunšek
Slavica Levak
Anita Lipej
Ivana Lipej
Bojan Poček
Marinka Šavrič
Meri Vučajnk
Jožica Zupančič
Zvonka Žniderič
pomočnica vzgojiteljice, administrator, računovodja
računovodkinja
kuharica
kuhar
čistilka
kuharica, čistilka
čistilka
hišnik
čistilka
čistilka
kuharica
hišnik
kuharica
poslovni sekretar
čistilka
kuharica
9-LETNA OSNOVNA ŠOLA
Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni in razširjeni program. K
obveznemu programu se štejejo obvezni predmeti, izbirni predmeti in ure oddelčne
skupnosti. Razširjeni program pa obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni
in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in šolo v naravi. Šola lahko organizira tudi
druge dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom.
_____________________________________________________________8
PREDMETNIK
_____________________________________________________________9
IZBIRNI PREDMETI
Novela ZOŠ na novo ureja izbirne predmete. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih
predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen
sodelovanja pri izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. To
pravico starši uveljavljajo s pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v GŠ. O vlogi
odloči ravnatelj.
IZBIRNI PREDMET
Učitelj
IZBIRNI PREDMET Učitelj
Urejanje besedil
Mitja Mladkovič
Obdelava gradiv-LES Jasmin Ilc
Ansambelska igra
Mateja Rožman
Šport za zdravje
Verstva in etika I
Krešimir Jovanović Multimedija
Dušan Krivec
Mitja Mladkovič
Življenje človeka na Zemlji Krešimir Jovanović
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Dopolnilni pouk se izvaja po predmetniku. Vanj bodo vključeni učenci, ki jih določijo
učitelji zaradi tega, ker nekoliko težje sledijo pouku. Dodatni pouk bodo obiskovali
učenci, ki jim je predpisana snov po učnem načrtu premalo. Organiziran bo združeno po
paralelkah. Učenec, ki je vpisan k tem oblikam pouka je dolžan pouk obiskovati do
konca šolskega leta.
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Namenjena je nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami. Izvajajo jo razredne
učiteljice in predmetni učitelji. Za nadarjene učence se organizirajo posamezne
delavnice po področjih, na katerih so učenci identificirani ali potencialno nadarjeni.
DNEVI DEJAVNOSTI:
Pri organizaciji športnih dni vedno ponujamo na izbiro tudi dejavnost, ki je povsem
brezplačna.
O stroških (vstopnine, prevozi), ki nastanejo v zvezi z ostalimi dejavnostmi, pa boste
obveščeni ob posamezni izvedbi.
_____________________________________________________________10
Centralna šola
Razred
Športni
dnevi
1. razred
Pohod po Sadjarski poti Artiče (1.10.)
Jesenski kros z igrami
(4.10.)
Veselje
na
snegu
(februar)
Pust
(11.3.)
Zeleni
Jurij
–Jovsi,
Kapele (24.4.)
2. razred
Pohod po Sadjarski poti Artiče (1.10.)
Jesenski kros z igrami
(4.10.)
Veselje na snegu
(februar)
Pust
(11.3.)
Zeleni Jurij –Jovsi, Kapele
(24.4.)
3. razred
Pohod po Sadjarski
poti -Artiče (1.10.)
Jesenski kros z
igrami (4.10.)
Veselje na snegu
(februar)
Pust
(11.3.)
Zeleni Jurij –Jovsi,
Kapele
(24.4.)
Naravoslovni
Gozd jeseni (30.9.)
Gozd jeseni (30.9.)
Gozd jeseni (30.9.)
dnevi
EKO dan (22.4.)
EKO dan (22.4.)
EKO dan (22.4.)
Zaključna ekskurzija – Zaključna ekskurzija – Zaključna
Dan življenja v naravi - Dan življenja v naravi - ekskurzija – Dan
CŠOD (maj)
CŠOD (maj)
življenja v naravi CŠOD (maj)
Kulturni
Svetovni dan jezikov
Svetovni dan jezikov
Svetovni dan
dnevi
(26.9.)
(26.9.)
jezikov (26.9.)
Gledališka
Gledališka predstava –
Gledališka predstava –
predstava – KD
KD Krško (2.10.)
KD Krško (2.10.)
Krško (2.10.)
Veseli decemberVeseli december- JSKD
Veseli december- JSKD
JSKD predstava
predstava (december)
predstava (december)
(december)
Knjižna in knjižnična
Knjižna in knjižnična
Knjižna in
vzgoja
vzgoja
knjižnična vzgoja
Tehniški
Planetarij (3.10.)
Planetarij (3.10.)
Planetarij (3.10.)
dnevi
Novoletne delavnice
Novoletne delavnice
Novoletne
(11.12.)
(11.12.)
delavnice (11.12.)
Polepšajmo šolo
Polepšajmo šolo (april) Polepšajmo šolo (april)
(april)
_____________________________________________________________11
Razred
Športni dnevi
Naravoslovni dnevi
Kulturni dnevi
Tehniški dnevi
Razred
Športni dnevi
Naravoslovni
dnevi
4. razred
Jesenski pohod- Cirnik (1.10.)
Dejavnosti v CŠOD
Veselje na snegu (januar)
Pohod na Podvinje; Zeleni Jurij (24.4.)
Športne igre (junij)
Kako raziskujemo(2.10.)
Dejavnosti v CŠOD
EKO dan: Dan zemlje (april)
Pikin festival – delavnice, gledališka
predstava Butalci; Velenje (23.9.)
Delavnica: Slovenski kulturni praznik;
Proslava za javnost (6.2.)
Lov na knjižni zaklad (april)
Od načrta do izdelka (3.10.)
Dejavnosti v CŠOD
Učna ura v prometu (april)
Zaključna ekskurzija (maj)
5. razred
Jesenski pohod- Cirnik (1.10.)
Veselje na snegu (januar)
Kolesarski poligon (april)
Pohod na Podvinje; Zeleni Jurij (24.4.)
Športne igre (junij)
Kako raziskujemo(2.10.)
Tehniški izdelek (november)
EKO dan: Dan zemlje (april)
Kulturni dnevi Pikin festival – delavnice, gledališka predstava Butalci; Velenje
(23.9.)
Delavnica: Slovenski kulturni praznik; Proslava za javnost (6.2.)
Kako poznamo Andersena -Kviz (april)
Tehniški dnevi Od načrta do izdelka (3.10.)
Novoletne ustvarjalne delavnice (20.12.)
Ustvarjalne delavnice (april)
Zaključna ekskurzija (maj)
_____________________________________________________________12
6. razred
Naravoslovni
dnevi
7. razred
Naravoslovni
dnevi
8. razred
Naravoslovni
dnevi
9. razred
Naravoslovni
dnevi
Poskusi, 30.9.2013,
OŠ Dobova
Pomen rastlin za
človeka, 4.2.2014,
zimska šola v naravi
Rudnik, muzej
lesarstva, mozirski
gaj, 4.6.2014, Velenje,
Mozirje
Poskusi , 30.9.2013,
OŠ Dobova
Ekosistemi , 5.6.2014
CŠOD
Jaz znanstvenik,
30.9.2013, OŠ Dobova
Zdrav duh v zdravem
telesu, 4.2.2014,
OŠ Dobova
Fosili, kamnine,
4.6.2014,
Prirodoslovni in
Narodni muzej
Z glavo na zabavo,
30.9.2013, OŠ Dobova
Biotehnologija in
genski inženiring,
4.2.2014, OŠ Dobova
Fosili in evolucija,
4.6.2014,
Prirodoslovni in
Narodni muzej
Kulturni dnevi
Kultura jezikov,
26.9.2013
OŠ Dobova
Prazniki doma in po
svetu, 30.1.2014,
zimska šola v naravi
Ogled predstave , po
dogovoru z
gledališčem
Tehniški dnevi
Vesolje, 3.10.2013, OŠ
Dobova
Obdelava podatkov,
11.12.2013
Promet, 5.2.2014,
zimska šola v naravi
EKO dan, 22.4.2014,
OŠ Dobova
Organizmi v okolju,
4.6.2014, CŠOD
Kulturni dnevi
Kultura jezikov,
26.9.2013 OŠ Dobova
Prazniki doma in po
svetu, 20.12.2013 OŠ
Dobova
Ogled predstave , po
dogovoru z
gledališčem
Tehniški dnevi
Vesolje, 3.10.2013,
OŠ Dobova
Obdelava podatkov,
11.12.2013
Promet, 5.2.2014,
OŠ Dobova
EKO dan, 22.4.2014,
OŠ Dobova
Kulturni dnevi
Kulturni dnevi
Kultura jezikov,
26.9.2013
OŠ Dobova
Prazniki doma in po
svetu, 20.12.2013 OŠ
Dobova
Ogled predstave , po
dogovoru z
gledališčem
Kultura jezikov,
26.9.2013
OŠ Dobova
Prazniki doma in po
svetu, 20.12.2013 OŠ
Dobova
Ogled predstave , po
dogovoru z
gledališčem
Tehniški dnevi
Vesolje, 3.10.2013,
OŠ Dobova
Obdelava podatkov,
11.12.2013
Promet, 5.2.2014,
OŠ Dobova
EKO dan, 22.4.2014,
OŠ Dobova
Športni dnevi
Tehniški dnevi
Vesolje, 3.10.2013,
OŠ Dobova
Obdelava podatkov,
11.12.2013
Promet, 5.2.2014,
OŠ Dobova
EKO dan, 22.4.2014,
OŠ Dobova
Športni dnevi
Športni dnevi
Pohod , 20.9.2013
Kolesarjenje, oktober
Zimski športni dan,
29.1.2014, zimska
šola v naravi
Zimski športni dan,
30.1.2014, zimska
šola v naravi
Plavanje , 19.6.2014,
Terme Paradiso
Pohod , 20.9.2013
Kolesarjenje, oktober
Zimski športni dan,
februar 2014
Pohod , 20.9.2013
Kolesarjenje, oktober
Zimski športni dan,
februar 2014
Pohod , 20.9.2013
Kolesarjenje, oktober
Zimski športni dan,
februar 2014
Športni dnevi
Veslanje,
lokostrelstvo,
2.6.2014, ob reki Krki
Plavanje , 19.6.2014,
Terme Paradiso
Veslanje,
lokostrelstvo,
2.6.2014, ob reki Krki
Plavanje , 19.6.2014,
Terme Paradiso
Veslanje,
lokostrelstvo,
2.6.2014, ob reki Krki
Športne igre
_____________________________________________________________13
PŠ Kapele
Razred
Športni dnevi
Naravoslovni
dnevi
Kulturni
dnevi
Tehniški
dnevi
1. in 2. razred
3. in 4. razred
Pohod po Sadjarski poti -Artiče Pohod po Sadjarski poti -Artiče – 3.r
(1.10.)
(1.10.)
Dejavnosti v CŠOD - 4.r
Jesenski kros z igrami (4.10.)
Jesenski kros z igrami (4.10.)
Veselje na snegu (februar)
Veselje na snegu (februar)
Pust (11.3.)
Pust (11.3.)
Zeleni Jurij –Jovsi, Kapele (24.4.) Zeleni Jurij –Jovsi, Kapele (24.4.)
Gozd jeseni (30.9.)
Gozd jeseni (30.9.)
EKO dan (22.4.)
Zaključna ekskurzija - Dan
življenja v naravi - CŠOD (maj)
Gledališka predstava – KD
Krško (2.10.)
Veseli
decemberJSKD
predstava (december)
Knjižna in knjižnična vzgoja
Materinski dan (marec)
Planetarij (3.10.)
EKO dan (22.4.)
Zaključna ekskurzija – Dan življenja
v naravi - CŠOD (maj)
Gledališka predstava – KD Krško
(2.10.)
Veseli decemberJSKD predstava (december)
Knjižna in knjižnična vzgoja
Materinski dan (marec)
Planetarij (3.10.)
Novoletne delavnice (11.12.)
Novoletne delavnice (11.12.) - 3.r
Dejavnosti v CŠOD - 4.r
Polepšajmo šolo – 3.r (april)
Učna ura v prometu - 4.r
Dejavnosti v CŠOD- 4.r
Polepšajmo šolo (april)
Razred
Športni dnevi
5. in 6. razred
Pohod Šentvid/Cirnik (1.10.)
Jesenski kros z igrami (4.10.)
Veselje na snegu – 5. r (januar)
Dejavnosti v zimski šoli v naravi - 6. r (januar)
Pust (11.3.)
Kolesarski poligon - 5. r Dejavnosti v zimski šoli v naravi - 6. r
(januar)
Naravoslovni
Svetovni dan jezikov – 5.r (26.9.)
_____________________________________________________________14
dnevi
Kulturni dnevi
Tehniški dnevi
Dejavnosti v zimski šoli v naravi - 6. r (januar)
Biotska pestrost / Jovsi - 5. r (30.9.)
Poskusi - 6. r (30.9.)
Zaključna ekskurzija – Arboretum Volčji potok (junij)
Pikin festival; Gledališka predstava Butalci – Velenje (23.9.)
Materinski dan (marec)
Kako poznamo Andersena - Kviz - 5. r
Dejavnosti v zimski šoli v naravi - 6. r (januar)
Vesolje (3.10.)
Veseli december; delavnice (11.12.)
Posavski muzej Brežice – delavnice - 5. r (april)
Dejavnosti v zimski šoli v naravi - 6. r (januar)
EKO dan – Ločevanje odpadkov – Krško (22.4.)
ŠOLA V NARAVI / NARAVOSLOVNI VIKENDI
Za učence 6. razreda bomo organizirali zimsko šolo v naravi. Šola v naravi bo v času od
3. do 7. februarja 2014 na Pohorju. ŠN plačajo starši, del sredstev prispeva MŠŠ in
morebitne zbrane donacije (šolski sklad).
Za učence 4. razreda bo naravoslovna šola od 25. do 29.11.2013 v domu Čebelica Čatež pri Trebnjem.
Za starejše otroke vrtca bomo organizirali vrtec v naravi. Odvijal se bo v domu Lipa v
Črmošnjicah od 14.05. do 16.05. 2014. V mesecu marcu bomo izvedli povpraševanje
staršev za izvedbo šole v naravi za naslednje šolsko leto.
Za učence 7. razreda bo organizirana naravoslovna šola v CŠOD Gorenje od 09.06. do
13.06.2014.
Otroci so enkrat v času šolanja upravičeni do splošne subvencije za šolo v naravi, ki jo
vsako leto nakaže ministrstvo za učence 5. razreda.
Za dodatno subvencijo za šolo v naravi morajo starši vložiti vlogo za dodatno
subvencijo in jo oddati svetovalni službi, z vsemi ustreznimi potrdili. Komisija, ki jo
imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev odloči o dodelitvi in višini dodatne
subvencije na osnovi pravilnika o subvencioniranju šole v naravi.
_____________________________________________________________15
INTERESNE DEJAVNOSTI
Za posebne interese učencev bodo na šoli organizirane interesne dejavnosti. Potekale
bodo po pouku od oktobra do začetka junija. Mentorji interesnih dejavnosti bodo
učitelji šole in zunanji sodelavci.
SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI
Vesela šola
Metka Podpečan (PŠ Kapele)
Eko šola
Erna Drofenik Lorber, Tea Ferlan (PŠ Kapele)
Plesni krožek
Dušan Krivec
Cankarjevo
Anica Šepec, Metka Kajtna
tekmovanje
Bralna značka
Doroteja Lipej (6.-9. r.)
Računanje je igra
Dragica Hrovat (PŠ Kapele), Milena Stojčovski
Gledališka skupina
Metka Kajtna
Turistični podmladek Vladka Guček
Folklora 2 skupini
Vladka Guček, Saša Petelinc
Logika 1.- 5. r.
Lidija Cvetkovič Ogorevc
Prometni krožek
Jasmin Ilc
Nemška bralna značka Tamara Ogorevc/Andreja Vintar
Logika 6.-9. r.
Nataša Frigelj
Nogomet
Dušan Krivec
Ustvarjalni ples
Nada Bogovič
Bralna značka (1.- Lidija C. Ogorevc, Vladka Guček, Saša Petelinc, Milena Stojčovski,
5.r.)
Gabrijela Hauer, Dragica Hrovat, Vida Urek, Metka Podpečan, Tea
Ferlan
Fotografski krožek
Mitja Mladkovič
Pevski zbori
Mateja Rožman
Kaj veš o sladkorni
Erna Drofenik Lorber
bolezni
Zdrava šola
Saša Petelinc
Skupnost učencev
Krešimir Jovanovič
Otroški parlament
Nina Berger
Angleška bralna z.
Silva Zupančič
Unesco
Nina Berger
Šolsko glasilo
Tamara Ogorevc, Ana Šepec
_____________________________________________________________16
INTERESNE DEJAVNOSTI, ki jih izvajajo zunanji izvajalci




Rokomet
Nogomet
Namizni tenis
Šah
Starši podpišejo prijavnico, kjer sprejmejo pogoje za izvajanje interesne dejavnosti pod
pogoji, ki so navedeni na prijavnici.
PLAČLJIVE INTERESNE DEJAVNOSTI
Prosimo starše, da pri izbiri teh dejavnosti upoštevate, da so mesečne cene preračunane
na zaposlitev za celo šolsko leto. Izpis sredi leta NI MOGOČ (oziroma plačilo ostaja), saj
je tudi delež zaposlitve ljudi vezan na celo šolsko leto.
Razširjeni program
Interesnih
Izvajalec/ka
dejavnosti
Lea Jurečič
Mažoretke
Loriana Bogovič
OŠ Dobova
PŠ Kapele
deklice od 2. do 9.
razreda
deklice od 2. do 9.
razreda
SODELOVANJE NA TEKMOVANJIH
Učenci se bodo lahko vključevali v naslednja tekmovanja:
TEKMOVANJA IZ ZNANJ:







Cankarjevo tekmovanje (slovenščina)
Tekmovanje iz logike
Vegovo tekmovanje (matematika)
Preglovo tekmovanje (kemija)
Proteusovo priznanje (biologija)
Stefanovo tekmovanje (fizika)
Tekmovanje iz angleškega jezika
_____________________________________________________________17












Tekmovanje iz nemškega jezika
Angleška bralna značka
Nemška bralna značka
Računanje je igra
Vesela šola
Cici vesela šola
Znanje o sladkorni bolezni
Tekmovanje v znanjih iz prometa
Hitro in zanesljivo računanje
Tekmovanje iz geografije
Tekmovanje iz astronomije
Ekokviz
ŠPORTNA TEKMOVANJA:
badminton atletika plavanje smučanje
odbojka
šolski pokljuški maraton
nogomet rokomet smučarski tek namizni tenis
Učenci I., II.triade in iz PŠ Kapele bodo sodelovali na tekmovanjih iz atletike in mini
olimpijadi.
NATEČAJI:

Evropa v šoli

Tekmovanje preko JSKD

Različni literarni, likovni in foto natečaji

Lions Club
REVIJE:
o Sodelovanje na revijah pevskih zborov
o Revija plesnih skupin
o Revija folklornih skupin
o Revija gledaliških skupin
_____________________________________________________________18
DIFERENCIACIJA POUKA
Notranja diferenciacija se izvaja od 1. do 9. razreda pri pouku vseh predmetov in pri
drugih oblikah organiziranega dela tako, da učitelj v oddelku oz. učni skupini
diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti.
V 7. razredu se diferencira 1 ura na teden ( 1/4 vseh ur) pri predmetih slovenščina,
matematika in angleščina.
FLEKSIBILNI PREDMETNIK - ZDRUŽEVANJE UR
Pri nekaterih predmetih in izbirnih predmetih se bo pouk izvajal fleksibilno na ravni
združevanja ur, in sicer: biologija 8. razred, geografija 6.-9. razred, likovna
umetnost/glasbena umetnost. Pri nekaterih izbirnih predmetih se bo pouk izvajal
fleksibilno na ravni združevanja ur oz. na štirinajst dni v blok urah.
DELO V UČNIH SKUPINAH
Delo v učnih skupinah bo potekalo pri predmetih: slovenščina, angleščina, matematika
v 8. in 9. razredu, ločeno poučevanje tehnike in tehologije, šport v 6., 7., 8. in 9. razredu,
gospodinjstvo v 6. razredu.
DRUGI TUJI JEZIK V 7. RAZREDU
V projektu uvajanja drugega tujega jezika kot rednega predmeta v OŠ sodelujemo od
uvedbe tega projekta. Drugi tuji jezik nemščina se izvaja kot redni predmet v zadnji
triadi (7.- 9. razred).
PROJEKTI V TEM ŠOLSKEM LETU
EKO-ŠOLA
Eko šola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije
za okoljevarstveno izobraževanje. Projekt je namenjen načrtnemu okoljskemu
osveščanju in izobraževanju v osnovnih šolah. Eko šola poveča zavest in skrb za
človeka, varovanje njegovega zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje
in naravo. Skratka, celostno gradi človeka za prihodnost.
TURISTIČNI PODMLADEK
Pod okriljem Turističnega društva Dobova in TD Brežice se prijavimo na razpis za
mladinske delavnice. Delavnice bodo potekale v času božično - novoletnih in
velikonočnih praznikov. Udeležujemo se kolesarskega maratona, pustnega rajanja za
otroke in karnevala v Dobovi. V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z delom
otroške folklore.
_____________________________________________________________19
NACIONALNA MREŽA UNESCO ASP NET ŠOL
Prizadevali si bomo, da bomo izvajali aktivnosti, ki bi omogočile ponovno vključevanje v
mrežo UNESCO ASP NET ŠOL.
RASTEM S KNJIGO
To je nacionalni projekt, ki spodbuja branje in obisk knjižnice. Zajema tri sklope:
predstavitev knjižnice, knjižnično-informacijsko opismenjevanje, motivacijo za
leposlovno branje.
Projekt na nacionalni ravni vključuje učence 7-ih razredov. V okviru naše šole smo
projekt razširili tudi na učence 8. in 9. razreda.
DRUGAČE O POKLICIH
Je projekt, ki obsega organiziranje različnih oblik povezovanja med šolami, uradi za
delo, institucijami in delodajalci z namenom spoznavanja posameznih poklicev.
Organizirali bomo obisk podjetij in predavanja (predstavitev poklicev strokovnjakov
različnih poklicnih področij). Poudarek je na organizaciji obiskov podjetij, kjer mladi ali
odrasli spoznajo poklic v konkretni delovni situaciji.
Sodelovanje v projektu »Žuramo s prijatelji – ne z drogo!«
V sodelovanju z MC Brežice bomo izvedli delavnice in predavanja za osmošolce.
EVROPA V ŠOLI natečaj pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in
Evropskega parlamenta. V natečaju, ki daje mladim možnost, da v literarni, likovni in
fotografski obliki predstavijo svoje razmišljanje o aktualnih temah.
ZDRAVA ŠOLA
Skrbeli bomo za varno in zdravju naklonjeno šolsko okolje, za kakovostno poučevanje
vsebin o zdravju, za zdravo in kakovostno prehrano, vzpodbujali bomo zdrav način
preživljanja prostega časa, gibanje idr.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalna služba se na podlagi svojega znanja preko svetovalnega odnosa in na
strokovni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških in socialnih vprašanj
vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga, sodeluje in nudi podporo vsem
udeležencem na šoli (učencem, staršem in učiteljem).
Osnovna področja dela šolske svetovalne službe so:
_____________________________________________________________20
●
●
●
●
●
●
●
vpis in sprejem učencev v šolo,
OŠ Dobova: poklicna orientacija,
delo z učenci, pomoč in svetovanje s starši,
posvetovalno delo s strokovnimi delavci in vodstvom šole,
delo z učenci s posebnimi potrebami in nadarjenimi učenci,
šolska klima, kultura,
sodelovanje z zunanjimi institucijami in druge naloge določene z letnim
delovnim načrtom svetovalne službe.
ŠOLSKA SVETOVALNA DELAVKA VAM JE NA VOLJO:
 CŠ - V ponedeljek od 7.00 do 8.15 in od 10.30 do 15.00. V torek od 7.00 do
15.00, v sredo od 8.00 do 8.30 in od 10.00 do 14.00. V četrtek od 7.00 do 13.30
in v petek od 7.00 do 13.00 oziroma po predhodnem telefonskem dogovoru
(07/ 45 22 203)
 PŠ Kapele – V ponedeljek od 10.30 do 15.00 ure.
e-pošta: [email protected]
DODATNA STROKOVNA POMOČ
Z Zakonom o osnovni šoli (1996) in Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (2000) je bila tudi v Sloveniji uzakonjena integracija pretežnega dela otrok s
posebnimi potrebami v redne vzgojno-izobraževalne ustanove. Nova zakonodaja
omogoča učencem s posebnimi potrebami v procesu poučevanja več prilagoditev in
tudi dodatno individualno ali skupinsko strokovno pomoč.
Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki imajo primanjkljaje na posameznih
področjih učenja, učenci z motnjami vedenja in osebnosti, gibalno ovirani, dolgotrajno
bolni, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z motnjo v duševnem razvoju in otroci
z govorno-jezikovnimi motnjami in nadarjeni učenci. Delo z nadarjenimi učenci poteka
na osnovi koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Ob vpisu v 1. razred postane vsak učenec član šolske knjižnice. Izposoja knjižnega
gradiva poteka z izkaznico šolske knjižnice in ni prenosljiva. Vsem uporabnikom je
gradivo dostopno brezplačno.
_____________________________________________________________21
Izposojevalni rok je 21 dni. Gradivo je mogoče podaljšati za naslednjih 21 dni, če ni
gradivo za domače branje. Kdor ima gradivo, ki mu je potekel rok izposoje, si novega
ne more izposoditi, dokler ne vrne starega. Vse izposojeno gradivo je potrebno vrniti v
šolsko knjižnico ob koncu šolskega leta.
Časopisi pokrivajo vsa področja in so na voljo v čitalniškem kotičku.
Na podružnični šoli v Kapelah je knjižnica urejena po oddelkih in v multimedijski
učilnici.
CŠ- Knjižnica je odprta v ponedeljek in torek od 9.00 do 13.00, v sredo od 9.00 do 11.45,
v četrtek 8.30 do 14.00 in v petek od 8.30 do 13.30.
PŠ Kapele- sreda, od 9.00 do 11.00 ure.
UČBENIŠKI SKLAD
Na šoli je ustanovljen učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost
izposoje učbeniških kompletov za redni pouk. Vsi učenci šole so vključeni v brezplačno
izposojo učbenikov v učbeniškem skladu. Če tega ne želijo, morajo starši pisno oddati
preklic.
Poškodovane, uničene ali izgubljene učbenike morajo učenci nadomestiti z
novimi ali s plačilom učbenika.
PODALJŠANO BIVANJE IN VARSTVO UČENCEV
Na centralni šoli imamo organizirane 1,9 oddelke podaljšanega bivanja. V OPB 1 so
vključeni učenci 1. in 3. razreda, v OPB 2 učenci 2. razreda . V OPB 3 pa učenci 4. in 5.
razreda. Večina učencev iz tretjega oddelka se odpelje domov z avtobusom, ostale
učence pa vključujemo v ostale oddelke . Oddelek OPB začne s svojim delom takoj po
končanem pouku in poteka do 15.45 ure.
Na PŠ Kapele imamo 1 oddelk - OPB 4 podaljšanega bivanja, ki vključuje prijavljene
učence od 1. do 5. razreda. Varstvo otrok poteka do 15.45 ure.
Delo v vseh oddelkih poteka po urniku in načrtu izvajanja podaljšanega bivanja.
_____________________________________________________________22
JUTRANJE VARSTVO / VARSTVO VOZAČEV
Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo v vrtcu Dobova od 5.45 do
6.30 in v šoli od 6.30 do 7.30. Učiteljica jutranjega varstva pripelje učence iz vrtca v
šolo. Za učence 1. razreda na PŠ Kapele je ravno tako organizirano jutranje varstvo od
6.00 v vrtcu, od 6.30 naprej pa v šoli.
Za učence vozače od 2. do 9. razreda je organizirano varstvo vozačev od 7.00 do 7.30.
Ker je to varstvo namenjeno predvsem učencem, ki prihajajo v šolo s šolskim
avtobusom, prosimo, da ostali prihajajo v šolo ob 7.20, enako velja tudi za PŠ Kapele.
Varstvo vozačev je organizirano tudi po končanem pouku v mešanih skupinah, zaključi
se z odhodom avtobusov.
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Šola izvaja zdravstveno varstvo otrok z namenom, da bi učencem v obdobju razvoja v
času šolanja omogočala in utrjevala zdrav razvoj.
Zdravniški pregledi
Dispanzer za šolarje izvaja preglede učencev 1., 3., 6. in 8. razreda, za učence 1. in 3.
razreda pa še cepljenje.
Za laboratorijske preglede in cepljenja je potrebno pridobiti pisno soglasje staršev.
Učenci morajo imeti s sabo potrjene kartice zdravstvenega zavarovanja in
izkaznice o cepljenju.
ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA:
V šolski ambulanti namenjamo posebno skrb negi zob in rednem želiranju ter
zobozdravstvenim pregledom.
Več informacij dobite na telefonu 07/45 22 204 .
NEZGODNO ZAVAROVANJE UČENCEV
Staršem predlagamo, da otroka nezgodno zavarujete. Zavarovanje traja od dneva
prijave do 31. avgusta v naslednjem koledarskem letu. Zavarovalnico izberete starši
sami. Pri organizaciji daljših potovanj se šola v dogovoru s starši lahko odloči za
skupinsko zavarovanje učencev.
_____________________________________________________________23
ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad je ustanovljen zato, da zbira sredstva za nadstandardne programe in za
pomoč socialno ogroženim otrokom (dnevi dejavnosti, šole v naravi, pomoč socialno
ogroženim otrokom in nadstandardno opremo). Za pomoč preko šolskega sklada se na
šolski sklad naslovi prošnja za pomoč, v imenu skupine ali razreda pa jo lahko vloži
razrednik. Prošnje naslovite na Šolski sklad in jo oddate v tajništvu. Zbiranje sredstev
poteka preko prošenj za donacije, zbiranjem starega papirja, dobrodelnimi akcijami,
prispevki, ki jih namenjate od dohodnine in prostovoljnimi prispevki.
Vsak, ki želi prispevati v šolski sklad, lahko sredstva nakaže na transakcijski račun:
01209-6030645518 s pripisom, Za šolski sklad. Za vsak prispevek vam bomo hvaležni,
še posebej naši učenci.
STIKI MED ŠOLO IN STARŠI
Staršem svetujemo, da redno obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure, da bodo
lažje spremljali otrokov napredek v šoli. Za dober učni uspeh in dobro počutje otrok v
šoli je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. V primeru spremembe
datuma in ure govorilnih ur ali roditeljskih sestankov boste posebej obveščeni.
CENTRALNA
ŠOLA
GOVORILNE
RODITELJSKI SESTANKI
URE
Prvi šolski dan za
2. 9. 2013
prvošolčke – ravnateljica
Uvodni roditeljski
17. 9. 2013
sestanek – ravnateljica
(17.00)
Predavanje za starše:
8. 10. 2013
(17.00) - UČENJE
PŠ KAPELE
GOVORILNE
RODITELJSKI SESTANKI
URE
Prvi šolski dan za
2. 9. 2013
prvošolčke – ravnateljica
Uvodni roditeljski
17. 9. 2013
sestanek – ravnateljica
(17.00)
Predavanje za starše
8. 10. 2013
UČENJE na CŠ Dobova
5. 11. 2013
7. 11. 2013
3. 12. 2013
Prestavitev srednjih šol za
starše in NPZ za starše in
učence, svetovalna služba,
5. 12. 2013
zunanji izvajalci, 6. in 9.
razred (17.00)
_____________________________________________________________24
7. 1. 2014
Vpis v srednje šole – starši
učencev 9. razreda,
svetovalna služba (17.00)
9. 1. 2014
4. 2. 2014
6. 2. 2014
4. 3. 2014
6. 3. 2014
1. 4. 2014
3. 4. 2014
6. 5. 2014
8. 5. 2014
3. 6. 2014
5. 6.2014
POGOVORNE URE
Pogovorne ure z učitelji so organizirane v dopoldanskem času po urniku, pri
ravnateljici in posameznih učiteljih pa po predhodnem dogovoru.
OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
V skladu s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev mora biti učenec prisoten pri
pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši
najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost
učenca morajo opravičiti osebno ali v pisni obliki. Če razrednik v omenjenem roku ne
prejme opravičila, se izostanek šteje za neopravičenega.
Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot pet delovnih dni, lahko razrednik zahteva
uradno zdravniško opravičilo. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik.
Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, o tem obvesti starše oz. zdravnika, ki
naj bi izdal opravičilo. Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa
v skladu s pravilnikom.
Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo ravnatelju in obvestijo razrednika.
Tak izostanek lahko (strnjeno ali v več delih) traja največ pet delovnih dni v letu.
_____________________________________________________________25
URNIK ZVONJENJA
PREDMETNA STOPNJA:
1. ura
odmor
2. ura
odmor
3. ura
MALICA
4. ura
odmor
5. ura
odmor
6. ura
KOSILO
7. ura
odmor
8. ura
RAZREDNA STOPNJA:
7.30–8.15
8.15–8.20
8.20–9.05
9.05–9.10
9.10–9.55
9.55–10.10
10.10–10.55
10.55–11.00
11.00–11.45
11.45–11.50
11.50–12.35
12.35–12.55
12.55–13.40
13.40–13.45
13.45–14.30
1. ura
odmor
2. ura
MALICA
3. ura
odmor
4. ura
odmor
5. ura
KOSILO
6. ura
odmor
7. ura
7.30–8.15
8.15–8.20
8.20–9.05
9.05–9.20
9.20–10.05
10.05–10.10
10.10–10.55
10.55–11.00
11.00–11.45
11.45–12.05
12.05–12.50
12.50–12.55
12.55–13.40
ŠOLSKA PREHRANA
Cena malice je enotna za vse otroke in znaša 0,80 €.
Z novimi določili ZUJF so uvedene spremembe glede uveljavljanja subvencionirane
prehrane. To pravico starši uveljavljajo na Centru za socialno delo in ne več v šoli.
Učencem nudimo dopoldansko malico in kosilo, v OPB pa tudi popoldansko malico.
Učenci od 1. do 5. razreda imajo malico od 9.05 – 9.20. Učenci od 6. do 9. razreda pa od
9.55 – 10.10.
KOSILO je za učence razredne stopnje v času od 11.45 – 12.05, za učence predmetne
stopnje pa od 12.35 – 12.55. Kosila za učence lahko naročite za celo leto, mesečno,
tedensko, za določene dneve v tednu ali pa občasno, en dan prej, ali na dan kosila do
8.00 zjutraj v tajništvu.
Prevzem malic in kosil se vodi na CŠ Dobova elektronsko s pomočjo kartice, ki jo pri
vstopu v šolo učenci prejmejo brezplačno. Poškodovane in izgubljene kartice plačajo
starši (cena 5 EUR) in so obračunane pri mesečni položnici za šolsko prehrano. V
primeru, da otrok pozabi kartico, se za malico posebej prijavi v tajništvu.
_____________________________________________________________26
Cena kosila: od 1.-3. razreda je 1,80 EUR, od 4.-6. razred je 1,85 EUR, od 7. – 9. razred
pa 1,90 EUR.
ODJAVA MALICE IN KOSILA: Starši morajo odjaviti malico ali kosilo vsaj en dan pred
napovedano odsotnostjo, ali na dan odsotnosti do 8.00 v tajništvu šole. Neodjavljene
malice in kosila bomo obračunali kot neprevzeto malico ali kosilo.
ODJAVA MALICE: po telefonu: 07 45 222 03 (tajništvo)
elektronska pošta: [email protected]
Stroške prehrane je potrebno poravnati po položnici ali trajniku do roka označenega na
položnicah.
Šola je vključena v akcijo ESS - Shema šolskega sadja. Zagotavlja brezplačno dobavo
sadja in zelenjave v okviru določenih evropskih sredstev. Razdeljevanje sadja in
zelenjave poteka po shemi enkrat tedensko in velja kot dopolnilo v šolski prehrani.
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
Preverjanje in ocenjevanje je določeno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju
znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli. V prvem in drugem razredu se
učenčevo znanje ocenjuje opisno, od 3. do 9. razreda pa s številčnimi ocenami. S
pravilnikom so določeni načini, število ocenjevanj ter pogoji za napredovanje učenca. V
šolskem letu 2013/2014 se s številčnimi ocenami ponovno ocenjuje znanje v 3.
razredu in ne šele v 4. razredu.
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
V šolskem letu 2013/2014 je nacionalno preverjanje znanja obvezno za učence ob
zaključku II. obdobja (6. razred) in III. obdobja (9. razred). Opravlja se iz treh
predmetov, in sicer iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi
minister. Letos bo tretji predmet, ki je določen za našo šolo - glasbena umetnost. V 6.
razredu se opravlja NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika angleščine.
Na isti dan učenec opravlja NPZ le iz enega predmeta. NPZ pri posameznem predmetu
traja najmanj 45 in največ 90 minut. Preverjanje pri posameznem predmetu je pisno.
Rezultati NPZ se ne upoštevajo pri oblikovanju ocen in ne vplivajo na končni učni
uspeh, se pa vpišejo v zaključno spričevalo.
_____________________________________________________________27
REDNI ROK
6. maj 2014 ……………. matematika (6. in 9. razred)
8. maj 2014……………….slovenščina (6. in 9. razred)
12. maj 2014……………..tretji predmet (9. razred)
12. maj 2014 ……………tuji jezik (6. razred)
2. junij 2014 ……………seznanitev učencev z dosežki (9. razred)
9. junij 2014……………..seznanitev učencev z dosežki (6. razred)
NAKNADNEGA ROKA za učence, ki se zaradi bolezni niso mogli udeležiti NPZ v rednem
roku, NI. Za izostanek zaradi bolezni na NPZ v rednem roku bodo razredniki zahtevali
zdravniško spričevalo.
ŠOLSKI KOLEDAR ZA LETO 2013/2014
Pouk se prične 2. septembra 2013, konča se 13. junija 2014, za učence 9. razreda, za
učence od 1. do 8. razreda se zaključi 24. junija 2014.
Ocenjevalni obdobji za učence od 1. do 9. razreda
Ocenjevalno
obdobje
Prvo ocenjevalno
obdobje
Drugo ocenjevalno
obdobje
Trajanje
Ocenjevalna konferenca
od 2. sept. 2013
do 31. jan. 2014
od 1. feb. do 13. junija (9. razred), do
24. junija 2014 ostali razredi
1.r. do 5.r. 28. 01. 2014
6.r. do 9.r. 29. 01. 2014
9. razred 10. 06. 2014
ostali razredi 18. 06.
2014
Počitnice in prazniki:

jesenske počitnice

dan reformacije

dan spomina na mrtve

božič

dan samostojnosti in enotnosti

božično-novoletne počitnice

novo leto
28. - 30.10.2013
31. 10. 2013
1. 11. 2013
25. 12. 2013
26. 12. 2013
27. do 31. 12. 2013
1. 1. 2014
_____________________________________________________________28








Prešernov dan
8. 2. 2014
zimske počitnice
24. do 28. 2. 2014
velikonočni ponedeljek
21. 4. 2014
dan upora proti okupatorju
27. 4. 2014
prvomajske počitnice
28. - 30. 4. 2014
praznik dela
1. in 2. 5. 2014
poletne počitnice
o 16. 6. do 31. 8. 2014 (9. r.)
o 26. 6. do 31. 8. 2014 (1.–8. razred)
dan državnosti
25. 6. 2014
Predmetni, razredni in popravni izpiti:
- od 16. 6. do 30. 6. 2014
za učence 9. r. (1. rok)
- od 26. 6. do 9. 7. 2014
za učence ostalih r. (1. rok)
- od 18. do 29. 8. 2014
za vse učence (2. rok)
Informativna dneva za učence 9. razreda:
 petek, 14. februar in sobota, 15. februar 2014
PREVOZI
Avtobusne proge:
 Dobova–Rakovec–Jereslavec–Slogonsko–Župelevec–Dobova:
prihod v Dobovo: 7.03, odhod: 13.45
 Mostec–Sela–Dobova:
prihod v Dobovo: 7.20, odhod: 13.45
Kombi vozi po potrebi učence, ki nimajo redne ali šolske linije in so oddaljeni več kot 3
km od šole ali avtobusnega postajališča.
Starši morajo poskrbeti, da bo imel otrok ustrezno spremstvo na poti v šolo in
domov (star do 7 let). Za vožnjo s tehnično brezhibnim kolesom ali s kolesom z
motorjem mora otrok imeti opravljen kolesarski oz. CPP izpit in na glavi obvezno
nositi ustrezno čelado.
_____________________________________________________________29
PROGRAM PROMETNE VZGOJE
Program prometne vzgoje obsega:
 podeljevanje rumenih rutic za učence 1. razreda in kresničk,
 varovanje otrok na prehodih za pešce – še posebej ob začetku šolskega leta,
 priprave na kolesarski izpit in preglede koles.
KOLESARSKI izpit opravljajo učenci 5. razreda devetletke.
Pridržujemo si pravico do spremembe datumov.
Izdaja: Osnovna šola Dobova
Besedilo so pripravile:
Lidija Cvetkovič Ogorevc, Metka Kajtna in Ivana Baškovič
Oblikoval: Mitja Mladkovič
Lektorirala: Anica Šepec
Slika na naslovnici: Mitja Mladkovič
Dobova, september 2013
_____________________________________________________________30