Navodila za uporabo in montažo toplotnih črpalk COOLWEX ZSW

Comments

Transcription

Navodila za uporabo in montažo toplotnih črpalk COOLWEX ZSW
Navodila za uporabo in montažo toplotnih črpalk
COOLWEX
ZSW 230 ter ZSW 300
V1.2_2014
Navodila so narejena za več serij naprav. Zaradi tega lahko v navodilih pride do
odstopanja v nekaterih parametrih, dimenzijah ali slikah.
Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih ali katerih koli drugih specifikacij brez
predhodnega obvestila ter brez odgovornosti.
Za tiskarske napake ne odgovarjamo.
2
1. Pomembna opozorila
-
Naprava zahteva zanesljivo ozemljitev med uporabo, drugače lahko pride do resnih
poškodb ali celo smrti
-
Napajanje mora biti izvedeno z FI zaščitnim stikalom, ki ima odklopni tok največ
0,03A
-
Naprave nikoli ne nagibajte več kot 30° od njene pokončne lege
-
Naprave ne postavljajte v prostor z veliko prahu ali kemikalijami v zraku, ker le te
lahko poškodujejo napravo
-
Naprave ne postavljajte v prostore, kjer temperatura pade pod 0°C, ker lahko voda v
ceveh zamrzne in pokoduje napravo in cevne inštalacije
-
Nepovratni ventil in čistilni kos morata biti vgrajena na vstopu hladne vode
-
Na izstopu tope vode mora biti OBVEZNO nameščen varnostni ventil z max.
dovoljenim tlakom 7bar
-
Ne vstavljajte predmetov ali prstov v odprtine za vstop in izstop zraka, ker vas lahko
vrteči deli v napravi poškodujejo
-
Naprava mora biti postavljena v suh prostor, v primaru dolgotrajnejšega izpostavljanja
neposrednemu sončnemu obsevanju jo je potrebno zaščititi
-
V bližini naprave ne uporabljajte vnetljivih snovi
-
Naprava mora biti priključena na napajanje omejeno s predpisano varovalko ter
-
Z napravo naj upravlja le odrasla oseba seznanjena z delovanjem in nastavitvami
naprave
-
V primeru poškodb napajalnega kabla, dimu, nenormalnemu vonju iz naprave ali
kakršnim koli drugim neobičajnim znakom delovanja napravo nemudoma izključite iz
električnega napajanja ter kontaktirajte pooblaščeno osebo za servisiranje
-
Napravo uporabljajte le v namen, za katerega je predvidena s strani proizvajalca
-
Napravo je potrebno odstraniti in razgraditi v skladu z lokalnimi predpisi, saj vsebuje
okolju škodljive pline in snovi
-
Voda nad 50°C lahko povzroči resne opekline, zato ob nastavitvah temperature nad
50°c in ob delovanju protilegionelnega programa posvetite dodatno pozornost
otrokom in ostalim uporabnikom, da preprečite poškodbe
-
Med delovanjem je napravo prepovedano premikati ali prestavljati, prav tako čistiti ali
popravljati
-
Prepovedano je zalaganje TČ, in odlaganje kakršnihkoli predmetov na TČ
-
Električno in vodno priključitev naprave mora izvesti za takšno opravilo usposobljena
oseba in obvezno pri breznapetostnem stanju naprave.
-
Ob TČ mora biti dovolj prostora za hiter in enostaven dostop v primeru
izklopa in vzdrževanja.
3
2. Namembnost naprave
Naprava je toplotna črpalka z bojlerjem. Osnovna naloga naprave je
segrevanje sanitarne vode – hladilni učinek v prostoru v katerem stoji pa je
stranski produkt. Toplotna črpalka je namenjena za postavitev v dovolj velik,
dovolj topel in zračen prostor (klet, shramba, kotlovnica…) iz katerega bomo
izkoriščali toplotno energijo zraka za delovanje. Toplotna črpalka ¾ potrebne toplote
vzame iz zraka v prostoru, ostalo predstavlja električna energija za pogon
visokokvalitetnega rotacijskega kompresorja. Sanitarna voda se ogreva preko
»plinskega« toplotnega prenosnika v bojlerju. Zalogovnik je vakuumsko emajliran
volumna 230 ali 300 litrov.
3. Tehnični podatki
MODEL
ZSW
230 (1)
300 (2)
Nazivna toplotna moč
kW
1,8
1,8
Maks. toplotna moč
kW
3,6
3,6
Nazivna električna moč komp.
kW
0,5
0,5
Kompresor
tip
rotacijski
Rotacijski
W/W
3,0
3,1
kW
1,8
1,8
Električno napajanje
f/Hz/V
1/50/230
1/50/230
Hladivo/količina
Tip/g
R134a / 1000
R134a / 1000
L
230
300
Grelno število*
Vgrajen električni grelec
Volumen zalogovnika
Površina spodnjega toplotnega prenosnika
m
2
0,5
1
Površina
(opcijsko)
m
2
/
0,5
zgornjega
toplotnega
prenosnika
Pretok zraka
m3/h
300
300
Dimenzija zračnih priključkov
mm
150
150
m
10
10
D x H (mm)
670 x 1550
670 x 1820
Maks. temperatura izhodne vode
°C
60°C
60°C
Delovno območje toplotne črpalke
°C
-3~35
-3~35
˝
3/4
3 /4
kg
110
130 (140)
Maksimalna dolžina cevi za razvod zraka
Dimenzije naprave
Dimenzije vodnih priključkov
Neto teža naprave
* Merjeno po standardu SIST EN16147
4
4. Transport in skladiščenje
-
PRI PREVAŽANJU S TRANSPORTNIMI VOZILI S POGONOM JE NAPRAVO
POTREBNO OBVEZNO PRIPETI Z ZAŠČITNIM PASOM
-
ZARADI KONSTRUKCIJE NAPRAVE Z AGREGATOM NA BOJLERJU
OBSTAJA PRI TRANSPORTU NAJVEČJA NEVARNOST PREVRNITVE
NAPRAVE. UPOŠTEVATI MORAMO MAX. NAGIB NAPRAVE IZ
VERTIKALNE OSI »30°«
-
POMEMBNO: Agregat naprave je prigrajen na pokončnem zalogovniku in je
zaščiten s plastičnim ohišjem katero pa ne prenese večjih obremenitev. Pri
prenašanju ohišja ne smete uporabljati kot nosilno točko
-
POMEMBNO: Dovoljena temperatura pri transportu in skladiščenju je med
10 in 45°C, pri čemer je za kratka časovna obdobja (do 24 ur) dovoljena
tudi do 55°C
5. Navodila za varno vzdrževanje
Ob upoštevanju navodil za varno vgradnjo, uporabo in vzdrževanje bo toplotna
črpalka delovala brez servisiranja in dodatnega vzdrževanja.
V primeru, da toplotna črpalka dlje časa (nekaj mesecev pozimi) ne deluje, jo je
potrebno občasno (vsakih 14 dni) vklopiti in naj nekaj časa (30 min) deluje.
V določenih letnih časih (predvsem pozimi) in pri določenih stanjih zraka v prostoru
(temperatura, vlažnost), v katerega je toplotna črpalka vgrajena lahko pride do
različnih količin kondenza v kondenzni posodi pod uparjalnikom. Včasih je kondenza
precej včasih pa nič, kar pa ne pomeni, da toplotna črpalka ne deluje pravilno.
Količina kondenzne vode je odvisna od trenutne relativne vlažnosti zraka v prostoru
in časa delovanja naprave.
Potrebne kontrole:
-
Mesečna kontrola pretočnosti fleksibilne cevi za odtok kondenzne vode,
-
Mesečna kontrola delovanja varnostnega ventila – rahlo pritisnite vzvod na
ventilu dokler ne priteče voda,
-
Polletna kontrola kvalitete napajalnega kabla
-
Polletna vizualna kontrola naprave
-
Letna kontrola magnezijevih anod v zalogovniku ter zamenjava vsaki dve leti
oz. ob hitrejši obrabi prej
-
Čiščene električnega grelca vsaki dve leti
-
Naročilo rednega letnega servisa
5
6. Dimenzije naprave
P.
ZSW 230
ZSW 300 (2)
1
125 mm
125 mm
2
365 mm
365 mm
3
730 mm
730 mm
4
830 mm
840 mm
5
745 mm
905 mm
6
/
970 mm
7
/
1180 mm
8
980 mm
1270 mm
9
1550 mm
1820 mm
10
670 mm
670 mm
A
VSTOP VODE (Z)
VSTOP VODE (Z)
B
SOLAR IZSTOP (N)
SOLAR IZSTOP (N)
C
MG ANODA
MG ANODA
D
SOLAR VSTOP (N)
SOLAR VSTOP (N)
E
CIRKULACIJA (N)
CIRKULACIJA (N)
F
MG ANODA
MG ANODA
Vsi priključki so velikosti 3/4"
G
EL. GRELEC
EL. GRELEC
(N) – notranji navoj
H
/
SOLAR (2) IZSTOP
(N) (OPCIJA)
I
/
SOLAR (2) VSTOP
(N) (OPCIJA)
J
IZSTOP VODE (Z)
IZSTOP VODE (Z)
LEFT SIDE
Leva
stran
J
I
H
9
G
E
F
5
6
7
8
D
C
2
3
4
B
1
A
10
(Z) – zunanji navoj
Premer cevi za vstop in izstop zraka na napravi je 150mm in se v nobenem primeru
ne sme zmanjšati.
Pozicija označena z oznako »E« je namenjena povratku vode iz cirkulacijskega
sistema. V kolikor se cirkulacijskega voda ne izdela, je potrebno to odprtino zapreti s
čepom.
6
7. Postavitev naprave
Smer zraka
20
Smer zraka
35
Minimalne zahteve prostora za postavitev in servisiranje
20
50
Namestitev vsaj enega kolena na vstopu ali izstopu zraka je OBVEZNO. V nasprotnem
primeru se hladni izstopni zrak vsesava nazaj v napravo, ker privede do slabega izkoristka
naprave in nepravilnega delovanja le te.
Možnosti postavitve:
Pri zajemu in izpihu zraka iz različnih
prostorov morata biti ta dva prostora med
seboj povezana z odprtino vsaj 400cm2, ali
pa morata oba prostora imeti odprtino z
istim presekom na prosto za nemoteno
izenačevanje tlakov.
7
8. Priključitev naprave
Priklop hladne vode mora biti izveden po zgornji shemi. Največji dovoljeni tlak iz
vodovodnega sistema je 0,5MPa (5bar), varnostni ventil ima lahko maksimalni
dopustni tlak 0,7MPa (7bar) in mora biti obvezno vgrajen. Raztezna posoda za 230l
zalogovnik mora biti vsaj 12l, za 300l zalogovnik pa vsaj 18l.
Priklop tople izhodne vode se lahko izvede kot običajni vir tople vode, v primeru
cirkulacijskega voda pa se povratek vode iz sistema priključi na mestu E iz sheme
dimenzij naprave.
Na varnostnem ventilu lahko ob hitrem segrevanju vode izteka večja količina vode.
To ni okvara ampak povsem običajen pojav zaradi raztezanja vode ob segrevanju.
To vodo je potrebno zajeto v posodo, ki jo je potrebno redno kontrolirati in prazniti ali
pa odvečno vodo speljati v odtočni sistem.
V primeru priklopa solarnega sistema ali drugega vira ogrevanja na enega ali oba
dodatna toplotna prenosnika, je potrebno zagotoviti, da tlak v toplotnih prenosnikih
ne presega 0,5MPa (5bar), hkrati pa je potrebno zagotoviti, da dodatni vir ne segreje
vode v zalogovniku preko 80°C.
Na zadnji strani naprave se nahaja cevni priključek za odvod kondenza iz
kondenčne posode. Ta priključek je potrebno povezati v odtočni sistem, saj se
ob visoki vlažnosti in veliki porabi sanitarne vode iz tega odtoka lahko nabere
tudi več litrov vode dnevno. Za odvod kondenzata je potrebno zagotoviti
nemoten odtok (stalni padec odvodne cevi vsaj 1°.
Enkrat mesečno je potrebno tudi preveriti nemoten pretok odvodne cevi za
kondenz.
Vtičnica za električni priključek mora biti vsaj na višini 1,5m, da se prepreči
možno škropljenje vode in posledično okvare in poškodbe. Električna vtičnica
mora biti OZEMLJENA, varovana s 16A varovalko ter FI stikalom z maks.
izključnim tokom 0,03A, priključena na žico 3 x 2,5mm2. Na vtičnico je lahko
priključena samo toplotna črpalka brez ostalih porabnikov.
8
8.1 Priključitev solarnega sistema
STT
Oznake:
SO
LA
R
STT: temp. tipalo solarnih
kolektorjev
P: obtočna črpalka za
solar
EV: raztezna posoda za
solar
SV: varnostni ventil
2X0,75 mm2
2X0,75 mm2
FS: Omejevalec pretoka z
merilnikom pretoka
SR
FS
SR: regulacija solarja
3X1,5 mm2
WT: senzor temperature
vode v zalogovniku
P
EV
WT
SV
Solarni sistem se priključi na priključne pozicije označene v shemi z »B« ter »D«.
Za regulacijo solarnega sistema je potrebno uporabiti ločeno regulacijo, ki nadzira
delovanje obtočne črpalke solarja. Tipalo za temperaturo vode v zalogovniku se
lahko vstavi v tuljko poleg tipala toplotne črpalke za spodnjo temperaturo, ki se
nahaja na zadnji strani naprave. Maksimalna temperatura vode dosežene s solarnim
sistemom je lahko največ 85°C in jo je potrebno upoštevati pri nastavljanju
parametrov solarnega regulatorja. Prav tako lahko v solarnem sistemu dosežemo
maksimalni delovni tlak 0,5MPa.
9
9. Upravljanje in nastavljanje naprave
Ko je sistem priključen na vodovodno omrežje in pravilno napolnjen z vodo ga moramo
priključiti tudi na električno omrežje.
ČČČ
Č
Ko smo toplotno črpalko pravilno vgradili, priključili in sistem napolnili z vodo po teh navodilih
jo lahko vklopimo z enkratnim pritiskom na . Po preteku 3 sekund se
na zaslonu elektronskega zaslona prikaže trenutna temperatura vstopne in izstopne vode v
zalogovniku.
-
toplotna črpalka (kompresor, ventilator) trenutno deluje
-
topla sanitarna voda je pripravljena, kompresor ne deluje, tudi stanje
pripravljenosti
-
električno grelo deluje, hkrati lahko deluje tudi kompresor ali pa ne
10
Uporaba zaslona (pregled in nastavljanje parametrov, prikaz alarmov)
Ko smo toplotno črpalko priključili na napajanje (v vtičnico vtaknemo vtikač) se na zaslonu
prikaže naslednje stanje:
Trenutna temperatura vode na spodnjem delu zalogovnika je 16°C in 17°C na zgornjem delu
zalogovnika.
Prikazan trenutni čas je 10:30, naprava je v stanju pripravljenosti.
Z enkratnim pritiskom na tipko
vklopimo napravo in ta začne po nekaj sekundah
delovati. Najprej so vklopi centrifugalni ventilator in nato rotacijski kompresor.
 delovanja lahko opravljamo ko naprava deluje ali
ko je v stanju pripravljenosti. Ko naprava deluje (kompresor in ventilator delujeta) jo z
enkratnim pritiskom na tipko
spravimo v stanje pripravljenosti. V stanju pripravljenosti
pa lahko parametre tudi spreminjamo. V stanju delovanja parametrov ne moremo
spreminjati, lahko jih samo pregledujemo.
Za pregled vseh trenutnih nastavljenih parametrov pritisnite katero koli od tipk
ali
.
S pritiskanjem na tipko »« se pomikamo po parametrih od prvega do zadnjega, s
pritiskanjem na tipko »« pa se pomikamo po parametrih od zadnjega do prvega. Tako
torej parametre pregledujemo,tako v stanju pripravljenosti kot v stanju delovanja.

 delovanja moramo napravo postaviti v stanje pripravljenosti, kot
je opisano zgoraj – zaslon prikazuje trenutno temp. vode zgoraj in spodaj v zalogovniku, v
zgornjem desnem vogalu zaslona je prikazan »«. Stanje prikaza je prikazano na naslednji
strani.
11
Spreminjanje parametra si bomo ogledali na primeru spremembe nastavljene želene
temperature vode v zalogovniku iz  na .
S tipko
ali
si izberemo parameter katerega želimo spremeniti. V stanju
in prikaže se nam naslednje stanje:
pripravljenosti torej pritisnemo enkrat tipko
Zaslon nam prikazuje parameter številka »« in njegovo trenutno nastavljeno vrednost .
Sedaj hkrati pritisnemo tipki
in
nato vrednost parametra
»č. To je stanje za spreminjanje vrednosti parametra s tipkama
ali
. Ko nastavimo želeno vrednost izbranega parametra, pritisnemo enkrat tipko
za
potrditev izbrane vrednosti parametra. Novo nastavljena vrednost parametra je potrjena in v
spominu krmilnika naprave.
Na tak način nastavljamo vse s številkami označene parametre od številke »« do »«.
»« z obrazložitvami se nahaja na zadnjih straneh teh navodil.
Nekateri modeli toplotne črpalke omogočajo 24 urno ventilacijo. Za vklop in izklop ventilacije
držite v stanju pripravljenosti 5 s pritisnjeno tipko
znak ventilatorja.
12
da se na zaslonu prikaže ali izbriše
Nastavitev točnega časa
Točen čas lahko nastavljamo tako v delovnem kot tudi v stanju pripravljenosti. Z enkratnim
se na zaslonu prikaže naslednje stanje:
pritiskom na tipko
Ura » in sedaj s tipkama
še enkrat tipko
nastavimo čč, nato pritisnemo
in
in .
Sedaj lahko s tipkama
in
nastavimo še čč.
Nastavitev delovanja po časovnem programu
Sanitarno vodo lahko ogrevamo na dva načina. Pri prvem, ki je tudi najpogostejši segrevamo
sanitarno vodo glede na potrebe po njej. Kadarkoli temperatura v zalogovniku pade za
nastavljeno diferenco (parameter št. 1) pod želeno temperaturo (parameter št. 0) se naprava
vklopi in dogreje sanitarno vodo.
Pri drugem načinu vodo v zalogovniku ogrevamo po časovnem programu. Regulator
omogoča nastavitev dveh delovnih in dveh mirujočih ciklov. Naprava lahko samo v
nastavljenem delovnem ciklusu ogreva sanitarno vodo. Če temp. sanitarne vode v času cikla
mirovanja pade za diferenco pod nastavljeno želeno temp. se naprava ne bo vklopila. Tak
način delovanja je smotrn v primeru dvotarifnega števca in nastavitev delovanja v nižji tarifi,
lahko pa povzroči občasno pomanjkanje tople sanitarne vode v primeru prekratkega
delovnega časovnega intervala.
13
Nastavitev časovnega intervala
Časovnik lahko nastavljamo tako v delovnem kot tudi v mirujočem stanju naprave. Z
dobimo na zaslonu naslednji prikaz:
enkratnim pritiskom na tipko
Ura »00« utripa in sedaj s tipkama
pritisnemo še enkrat tipko
Sedaj lahko s tipkama
in minute »00« utripajo.
nastavimo še minute začetka delovanja, npr: 23:30.
in
S ponovnim pritiskom na tipko
imamo na zaslonu naslednji prikaz:
Ura »00« utripa in sedaj s tipkama
pritisnemo še enkrat tipko
Sedaj lahko s tipkama
nastavimo uro začetka delovanja, nato
in
in
nastavimo uro konca delovanja, nato
in minute »00« utripajo.
in
nastavimo še minute konca delovanja, npr: 06:00.
Regulator omogoča nastavitev dveh vklopov in izklopov dnevno. Pri tem je potrebno
paziti, da delovni ciklus ni krajši od 6 ur. Časovna nastavitev delovanja prične delovati
šele 24 ur po nastavitvi.
14
Ročni vklop električnega grelca
Električni grelec lahko po potrebi vključimo tudi ročno in sicer z enkratnim pritiskom na tipko
. Na zaslonu se prikaže naslednje stanje:
V desnem zgornjem kotu se prikaže ikona
, ki obvešča, da je električni grelec vključen.
Paziti je potrebno da ročno vklopljeno električno grelo kasneje tudi ročno izklopimo.
Pri ročnem vklopu električnega grelca, ko je naprava vključena vodo vzporedno ogrevata
tako kompresor kot električni grelec. V primeru ročnega vklopa električnega grelca v primeru,
ko je naprava v stanju izključenosti pa vodo segreva le električni grelec.
Nepravilnosti v delovanju – seznam sporočil o napakah
V primeru napake pri delovanju naprave se na displayu izpiše naslednje stanje:
Posamezen alarm je pomemben podatek za serviserja, razlago vseh sporočil o alarmih pa
najdete v teh navodilih v poglavju »«.
Nastavitev delovanja protilegionelnega programa
Ta program omogoča občasno pregretje vode v zalogovniku ter s tem onemogoča razvoj
bakterij v sanitarni vodi.
Program ima nastavljivo periodo delovanja. Perioda se nastavi s parametrom številka »«.
Perioda pomeni čas v dnevih med dvema zaporednima »antilegionelnima« ciklusoma.
Temperatura na katero naprava ogreje vodo je nastavljiva in sicer s parametrom št. »« (glej
tabelo parametrov). Ne glede na nastavljeno vrednost parametra št. 4 lahko trajanje
antilegionelnega programa tudi časovno omejimo in sicer z nastavitvijo parametra št. »«.
V času trajanja antilegionelnega segrevanja delujeta vzporedno toplotna črpalka in električno
grelo. Program poteka avtomatsko.
V spodnjem delu bojlerja vgrajeno električno grelo moči 1800W ima več funkcij. Prva je
pomoč agregatu toplotne črpalke za doseganje antilegionelne temp. sanitarne vode. V tej
funkciji deluje električno grelo avtomatsko in sicer se vklopi ko toplotna črpalka sama doseže
temperaturo vode podano s parametrom št. »«.
15
10. Tabela parametrov
Param.
0
1
2
3*
4
5
6
7
8
9
10
Opis
Nastavljena temperature SV
Temperaturna diferenca za vklop
Temp. vode za vklop el. grelec
Zakasnitev
časa
vklopa
električnega grelca (min)
Temp. vode pri protilegionelnem
programu
Maks.
čas
delovanja
protilegionelnega programa
Min.
čas
med
dvema
odtaljevalnima cikloma
Temp. na uparjalniku za začetek
procesa odtaljevanja
Temp. na uparjalniku za konec
procesa odtaljevanja
Čas odtaljevanja
Število
dni
med
dvema
protilegionelnima ciklusoma
Območje
10 - 70°C
2 - 15°C
10 - 90°C
0 – 90 min
Prednastavitev
48
5
50
45
Opombe
Nastavljivo
Nastavljivo
Nastavljivo
Nastavljivo
60 - 90°C
60
Nastavljivo
0 - 90
0
Nastavljivo
30 - 90 min
45
Nastavljivo
-20 - 30°C
-7
2 - 30°C
13
1 - 12 min
7 - 99 dni
8
99
11
12
A
B
C
D
E
Temp. SV zgoraj
-9 – 99°C
Temp SV spodaj
-9 – 99°C
Temp. uparjalnika
-9 – 99°C
Temp. uparjanja
-9 – 99°C
Temp. plina na izstopu iz -9 – 99°C
kompresorja
F
Pozicija ekspanzijskega ventila
10
* Nastavitev je pri nekaterih modelih modelih potrebno pomnožiti s faktorjem 5.

Dejstvo je, da bo toplotna črpalka delovala najbolje in najceneje če ji ne bo potrebno
segrevati vode vedno na maks. dopustno temp. vode v zalogovniku. Čim nižja je nastavljena
temp. vode v zalogovniku, tem nižji bodo stroški za ogrevanje sanitarne vode. Zato je
priporočljivo parameter »0« nastaviti na nekoliko nižjo vrednost kot je tovarniško nastavljena,
npr. na 45°C, antilegionelnemu programu pa omogočiti, da največ enkrat mesečno (s
pomočjo vgrajenega električnega grela) pregreje vodo na 60°C.
Maksimalna temperatura izhodne vode
Temp. zraka
Kompresor
Grelec
T<-3°C
60°C
-3°C<T<35°C
60°C
60°C
16
35°C<T
60°C
11. Priključki osnovne krmilne plošče
Električna shema naprave
17
12. Diagnoza in odpravljanje napak
Opis dogodka
Napajanje priključeno
Napaka v delovanju
Okvara spodnjega
temp. tipala
Okvara zgornjega
temp. tipala
Tipalo na vstopu v
uparjalnik je v okvari
Tipalo na izstopu iz
uparjalnika je v okvari
Tipalo temp. zraka je v
okvari
Previsoki tlak v
hladilnem sistemu
Prenizek tlak v
hladilnem sistemu
Termična zaščita el.
grelca
Previsoka temp. plina
na izstopu iz
kompresorja
Komunikacijska
napaka
Odtaljevanje
Alarm
Indikator
P1
OFF
ON
1 ON 1 OFF
P2
2 ON 1 OFF
P3
3 ON 1 OFF
P4
4 ON 1 OFF
P5
5 ON 1 OFF
E1
6 ON 1 OFF
E2
7 ON 1 OFF
E3
8 ON 1 OFF
E4
9 ON 1 OFF
E8
ON
Defrost
utripa
Vzrok
Tipalo je v okvari ali nima
stika
Tipalo je v okvari ali nima
stika
Tipalo je v okvari ali nima
stika
Tipalo je v okvari ali nima
stika
Tipalo je v okvari ali nima
stika
Preveč hladiva v sistemu, v
zalogovniku ni vode
Premalo hladiva v sistemu,
slab prenos toplote na
uparjalnik, tipalo na
uparjalniku je okvarjeno
Previsoka temp. vode ali ni
vode
Komunikacija med
krmilnikom in zaslonom ni
pravilna
18
Rešitev
Preverite in po potrebi
zamenjajte tipalo
Preverite in po potrebi
zamenjajte tipalo
Preverite in po potrebi
zamenjajte tipalo
Preverite in po potrebi
zamenjajte tipalo
Preverite in po potrebi
zamenjajte tipalo
Preveriti puščanje
hladiva, očistiti
uparjalnik, preveriti
tipalo na uparjalniku,
preveriti pretok zraka
Preverite dovod hladne
vode
Preveriti celotni hladilni
sistem
Preverite električno
povezavo med
komponentama
13. Sestevna risba
Št.
1
2*
3
4
5*
6*
7*
8*
9
10
11
12
13
14*
Naziv
Zalogovnik 230 ali 300L
Električni grelec 1800W
Pločevina krmilnika
Priključni konektor
Zaslon
Transformator
Glavna krmilna plošča (PCB)
Kondenzator ventilatorja
Izstopna bakrena cev kondenzatorja
Vstopna bakrena cev kondenzatorja
Vstopna bakrena cev uparjalnika
Plinska vstopna cev
Plinska izstopna cev
4 – potni preklopni ventil
19
Šifra komponente
15
Nosilec kompresorja
16
Nosilec matic za vgradnjo kompresorja
17
Protivibracijska guma za kompresor
18
Pritrdilna plošča za kompresor
19
Zbirna posoda kondenzne vode
20
Pokrov elektronske kartice
21
Pokrov hladilnega sestava
22*
Centrifugalni ventilator z motorjem
23
Nosilec uparjalnika
24
Nosilec ventilatorja
25*
Kondenzator kompresorja
26*
Ekspanzijski ventil
27*
Rotacijski kompresor
28
Nosilec kompresorja
29*
Uparjalnik
*
Visokotlačno stikalo
*
Nizkotlačno stikalo
*
Temp. sensor (vsi)
*
Napajalni kabel
* Vse z zvezdico označene postavke so dobavljive kot rezervni del
20
14. Garancijska izjava
Izjavljamo:
- da bo naprava v garancijskem roku pravilno delovala, če jo boste uporabljali v skladu z
namenom in navodili za uporabo,
- da bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za
odpravo okvar in pomanjkljivosti na napravi, zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v
45 dneh od dneva prijave okvare.
- garancija velja samo za komponente na in v dobavljeni napravi, za komponente, ki so predmet
montaže (filter, varnostni ventil, raztezna posoda, obtočne črpalke,…), garancijo jamči
dobavitelj dodatne opreme (monter ali prodajalec te opreme)
Napravo, ki ne bo popravljena v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novo.
Garancija začne veljati z dnem prodaje na drobno, kar dokažete z veljavnim računom ali
potrjenim garancijskim listom (ime, sedež, pečat, podpis prodajalca in monterja ter datum prodaje
in montaže).
Garancija velja na območju Republike Slovenije. Redni letni servisi v garancijskem obdobju so
obvezni, po izteku pa so priporočljivi. V primeru neopravljenih rednih letnih servisov garancija
na napravo preneha veljati. Dokazilo o opravljanem letnem servisu je račun ter potrjen
zapisnik iz garancijskega lista.
Garancijski roki:
- 2 leti na napravo (v kolikor ni na računu zabeležen dokup ali drugače zapisano)
- 5 let na emajliran zalogovnik
Garancija ne velja v naslednjih primerih:
- neupoštevanje navodil za uporabo
- montaža in zagon naprave, ki je ni opravila pooblaščena oseba
- popravila, ki jih ni opravila pooblaščena oseba
- malomarno ravnanje z napravo
- poškodbe nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- če v garancijskem obdobju niso bili opravljeni redni letni pregledi (servisi)
- če so bile na narejene spremembe na originalni opremi ali če je bila naprava uporabljena za
druge namene, kot jih predpisuje proizvajalec
- če so bili v napravo vgrajeni neoriginalni deli
- če magnezijeva anoda ni bila zamenjana vsaki dve leti. Garancija ne vključuje filtrov, tesnil,
magnezijeve anode in ostalega potrošnega materiala, ter rednega letnega servisa, ki je
plačljiv.
Popravila v garancijski dobi:
Za popravila v garancijski dobi je potrebno predložiti potrjen garancijski list, originalni račun o nakupu
naprave in njeni montaži ter račune rednih letnih servisov. Pri prijavi okvare navedite: model naprave,
vrsto okvare, serijsko številko izdelka in datum nakupa.
Čas zagotavljanja servisa:
To je doba, v kateri zagotavljamo servis, pribor in nadomestne dele in se prične šteti z dnem nakupa
izdelka. Čas zagotavljanja servisiranja je obdobje garancije plus 3 leta. V primeru spremembe modela
zagotavljamo nadomestne dele v istih barvah 2 leti in z barvnimi niansami 3 leta po preteku
garancijske dobe.
Kupec ima pravico do uveljavitve garancije tudi po njenem izteku, v kolikor se izkaže, da je bila na
izdelku skrita napaka, ki je povzročila okvaro.
Za garancijske pogoje jamči:
NRD, d.o.o.,
Vodovodna ulica 30c,
2000 Maribor
21
GARANCIJSKI LIST
ZA GARANCIJSKE POGOJE JAMČI:
NRD, d.o.o.
Vodovodna ulica 30c
2000 Maribor
tel: 0590 75 005
email:
ŽIG
Blago:
, ser. št.:
, ser. št.:
, ser. št.:
tip:_
tip:_
tip:_
, Žig:
Datum predaje izdelka (dobavitelj-prodajalec):
MONTAŢŽO IZVRŠIL
IN OPRAVIL ZAGON
Podpis:
Žig:
1. SERVIS IZVRŠIL
(NAJKASNEJE 12 mesecev po
zagonu):
Podpis:
Žig:
2. SERVIS IN MENJAVO
ANODE IZVRŠIL
(NAJKASNEJE 24 mesecev po
zagonu):
Podpis:
3. SERVIS IZV RŠIL
(NAJKASNEJE 36 mesecev po
zagonu):
Podpis:
Žig:
Žig:
datum:
datum:
datum:
datum:
4. SERVIS IN MENJAVO
ANODE IZVRŠIL
(NAJKASNEJE 48 mesecev
po zagonu):
5. SERVIS IZVRŠIL (60
mesecev po zagonu)
6. SERVIS IN MENJAVO
ANODE IZVRŠIL (72
mesecev po zagonu):
7. SERVIS IZVRŠIL (84
mesecev po zagonu):
Podpis:
Žig:
datum:
Podpis:
datum:
Žig:
Podpis:
datum:
Seznam serviserjev – monterjev na območju Slovenije:
NRD, d.o.o.,
Vodovodna ulica 30c,
2000 Maribor
Tel: 05 90 75 005
22
Žig:
Podpis:
datum:
Žig: