Untitled

Comments

Transcription

Untitled
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
KAZALO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PODATKI O ŠOLI IN VRTCU .........................................................................................................................4
OPREDELITEV POMENA IN NAMENA DOKUMENTA .................................................................................5
2.1.
ZAKONSKA PODLAGA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA..................................................................5
2.2.
POMEN IN NAMEN LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA........................................................................5
2.3.
FAZE NASTAJANJA IN SPREJEMANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA.......................................5
ORGANIZACIJA VRTCA................................................................................................................................6
3.1.
PREDSTAVITEV IN ORGANIZACIJA VRTCA........................................................................................6
3.2.
POSLOVNI ČAS VRTCA ........................................................................................................................6
3.3.
ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI .............................................................7
3.3.1.
Vzgojni program.............................................................................................................................7
3.3.2.
Oddelki...........................................................................................................................................7
3.4.
ZAPOSLENI V VRTCU ...........................................................................................................................8
3.4.1.
Upravno-gospodarsko področje .....................................................................................................8
3.4.2.
Pedagoško strokovno področje ......................................................................................................8
3.5.
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV......................................................................................9
3.6.
PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI...............................................................................................9
3.7.
ORGANIZACIJA DELA IN ŽIVLJENJA V VRTCU ..................................................................................9
3.7.1.
Dnevna rutina v vrtcu Dekani in Rižana .........................................................................................9
3.7.2.
Dnevna rutina v bolnišničnem oddelku.........................................................................................10
ORGANI VRTCA...........................................................................................................................................11
4.1.
SVET ŠOLE..........................................................................................................................................11
4.2.
RAVNATELJ .........................................................................................................................................11
4.3.
STROKOVNI ORGANI VRTCA.............................................................................................................12
4.3.1.
Vzgojiteljski zbor ..........................................................................................................................12
4.3.2.
Strokovni aktivi vrtca ....................................................................................................................12
4.4.
SVET STARŠEV...................................................................................................................................13
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO ..........................................................................................................14
5.1.
KOLEDAR.............................................................................................................................................14
5.2.
CILJI IN VSEBINA VZGOJNEGA DELA V VRTCU DEKANI IN RIŽANA .............................................14
5.2.1.
Globalni cilji vzgojnega dela po posameznih področjih dejavnosti ...............................................15
5.2.2.
Okvirni plan vzgojnega dela v šolskem letu 2011/2012 po mesecih ............................................16
5.2.3.
Vsakodnevne dejavnosti v vrtcu – elementi dnevne rutine...........................................................16
5.3.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU DEKANI IN RIŽANA.........................................................17
5.4.
BIVANJE V NARAVI .............................................................................................................................18
5.5.
DODATNE DEJAVNOSTI V VRTCU DEKANI IN RIŽANA ...................................................................18
5.6.
SODELOVANJE MED VRTCEMA DEKANI IN RIŽANA .......................................................................18
5.7.
CILJI IN VSEBINA VZGOJNEGA DELA V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU .............................................18
SODELOVANJE S STARŠI..........................................................................................................................20
6.1.
SODELOVANJE S STARŠI V VRTCU DEKANI IN RIŽANA.................................................................20
6.1.1.
Govorilne ure................................................................................................................................20
2
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
6.1.2.
Roditeljski sestanki.......................................................................................................................20
6.1.3.
Druge oblike sodelovanja.............................................................................................................20
6.2.
SODELOVANJE S STARŠI V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU ................................................................21
7. SODELOVANJE Z DRUGIMI INSITUCIJAMI ...............................................................................................22
3
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
1. PODATKI O ŠOLI IN VRTCU
OSNOVNA ŠOLA DEKANI
DEKANI 32
6271 DEKANI
Ravnatelj:
Marjan Ruter
Pomočnik ravnatelja:
Eneja Rožanec
Tajnica:
Dunja Zadnik
Telefonske številke
Ravnatelj: 05 66 21 246
Tajništvo: 05 66 21 240
Psihologinji: 05 66 21 255 ali 256
Kuhinja: 05 66 21 250
Fax: 05 66 21 241
E-pošta:
[email protected]
Uradne ure:
Spletno mesto:
http://www.os-dekani.si
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Davčna številka:
SI 18370071
Matična številka:
5083834000
Transakcijski račun:
01250-6030656216
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
in
in
in
in
in
13.00 – 14.00
13.00 – 14.00
13.00 – 15.00
13.00 – 14.00
12.00 – 13.00
VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI
VRTEC DEKANI
Dekani 118, 6271 Dekani
Vodja enote:
Valentina Opatič
Tel: 05 658 00 73
GSM: 041 278 419
E-pošta: [email protected]
Spletno mesto: http://www.os-dekani.si/vrtec/vdekani
VRTEC RIŽANA
Rižana 2, 6271 Dekani
Vodja enote:
Barbara Gajšek
Tel: 05 659 21 26
GSM: 041 278 416
E-pošta: [email protected]
Spletno mesto: http://www.os-dekani.si/vrtec/vrizana
Bolnišnični oddelek pri
Ortopedski bolnišnici Valdoltra
Tel: 05 669 63 31
4
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
2. OPREDELITEV POMENA IN NAMENA DOKUMENTA
2.1. ZAKONSKA PODLAGA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
Letni delovni načrt je oblikovan na podlagi:
• Zakona o vrtcih,
• Zakon o zavodih,
• Zakona o organizaciji in financiranju vzgojno-izobraževalnega dela (ZOFVI),
• Kurikuluma za vrtce in
• usklajenosti kadrovskih, finančnih in materialnih pogojev z Mestno občino Koper.
Zakon o vrtcih
21. člen
(letni delovni načrt – v nadaljevanju LDN)
Organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrtca določi vrtec z letnim delovnim načrtom, ki ga sprejme svet
vrtca.
Z letnim delovnim načrtom se določi organizacija in obratovalni čas vrtca, programi vrtca, vzgoja in varstvo otrok v
vzgojnovarstvenih družinah, razporeditev otrok v oddelke, delo strokovnih in drugih delavcev v vrtcu, sodelovanje
s starši, sodelovanje z vzgojnoizobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami, mentorstvo pripravnikom,
aktivnosti za vključevanje vrtca v okolje, sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce za potrebe vzgoje
predšolskih otrok, program strokovnega izpopolnjevanja delavcev vrtca, program dela strokovnih organov vrtca
ter kadrovske, materialne in druge pogoje, potrebne za uresničitev vzgojnega procesa.
Pred sprejemom letnega delovnega načrta mora vrtec z občinsko upravo občine ustanoviteljice uskladiti vse tiste
elemente, ki imajo finančne posledice za zagotavljanje sredstev s strani ustanovitelja.
Letni delovni načrt vrtca sprejme Svet osnovne šole kot prilogo Letnega delovnega načrta šole v skladu z zakonom
in drugimi predpisi najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.
2.2. POMEN IN NAMEN LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
Letni delovni načrt je dokument, ki konkretizira način izpolnjevanja temeljnih nalog vrtca, ki so:
• pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke
• izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter
• ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
2.3. FAZE NASTAJANJA IN SPREJEMANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
Junij, julij, avgust 2011:
• evalvacija dela v preteklem šolskem letu in podajanje predlogov, pobud glede vsebine LDN na sejah
vzgojiteljskega zbora in sestankih strokovnih aktivov.
September 2011:
• predstavitev vsebine LDN na prvem roditeljskem sestanku,
• obravnava predloga LDN na svetu staršev,
• predlog je poslan na MOK, da poda soglasje in se uskladi vsebine, vezane na finančna sredstva,
• obravnava in sprejem LDN-ja na svetu šole.
5
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
3. ORGANIZACIJA VRTCA
3.1. PREDSTAVITEV IN ORGANIZACIJA VRTCA
Vrtec Dekani in vrtec Rižana delujeta kot enoti pri Osnovni šoli Dekani. S svojo vzgojno dejavnostjo uresničujeta
in zagotavljata potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju Krajevnih skupnosti Dekani, Črni Kal,
Zazid, Rakitovec in Podgorje ter v Mestni občini Koper.
S 1.1.2000 se je po sistemizaciji Ministrstva za šolstvo, znanost in šport oddelek vrtca pri Ortopedski bolnišnici v
Valdoltri priključil k šoli.
Ustanovitelj vrtca je Mestna občina Koper. Vrtec upravljata ravnatelj šole in svet šole.
ENOTE VRTCA PRI
OSNOVNI ŠOLI DEKANI
VRTEC DEKANI
VRTEC RIŽANA
1. starostno obdobje
skupina Polžki –
heterogen oddelek
1. starostno obdobje
skupina Žogice – homogen
oddelek
skupina Metulji – homogen
oddelek
2. starostno obdobje
Skupina Pikapolonice –
heterogen oddelek
Skupina Čebelice –
heterogen oddelek
2. starostno obdobje
Skupina Muce –
heterogen oddelek
BOLNIŠNIČNI ODDELEK
VALDOLTRA
Kombiniran oddelek
Skupina Ribice
3.2. POSLOVNI ČAS VRTCA
Vrtca Dekani in Rižana sta odprta vse delovne dni v letu, tudi med počitnicami. Poslovni čas obeh enot vrtcev je
od 6.30 ure do 16.30 ure.
Med poletnimi počitnicami bosta zaradi vzdrževalnih del enoti vrtca izmenično zaprti, in sicer
• vrtec Rižana bo zaprt od 9. julija 2012 do 27. julija 2012
• vrtec Dekani bo zaprt od 30. julija 2012 do 17. avgusta 2012.
V času, ko bo zaprta ena enota vrtca, bo varstvo organizirano v drugi enoti vrtca (julija v vrtcu Rižana in avgusta v
vrtcu Dekani).
Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja se ob zmanjšanju števila otrok (počitnice med šolskim letom in
poletne počitnice, večje odsotnosti otrok zaradi bolezni) otroke iz različnih skupin združuje znotraj enote, med
poletnimi počitnicami, ko sta enoti zaradi vzdrževalni del izmenično zaprti, pa tudi med enotama.
Bolnišnični oddelek pri Ortopedski bolnišnici Valdoltra bo odprt vse leto, razen v avgustu 2012, ko bo C oddelek
zaprt. Vzgojiteljica bo v oddelku prisotna od 7.00 do 13.30, občasno tudi popoldne ali ob sobotah, če bo
hospitaliziranih več otrok.
6
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
3.3. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI
3.3.1. Vzgojni program
Vzgojni programi so oblikovani po času trajanja. Glede na potrebe staršev izvaja vrtec:
• dnevni program – traja od 6 do 9 ur in vključuje zajtrk, kosilo in malico.
• poldnevni program – traja od 4 do 6 ur in vključuje dva obroka prehrane.
Pri dnevnem programu otrok ne sme biti v vrtcu več kot 9 ur dnevno, pri poldnevnem programu pa ne sme biti v
vrtcu več kot 6 ur dnevno. Polnevni program vrtec izvaja v času od 7.30 do 13.30 ure.
3.3.2. Oddelki
S 1. 9. 2011 je v vrtec vključenih 122 otrok. Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka v dveh starostnih obdobjih,
in sicer:
• prvo starostno obdobje: otroci v starosti od 11 mesecev do 3 let (1 oddelek v vrtcu Dekani in 2 oddelka v
vrtcu Rižana)
• drugo starostno obdobje: otroci v starosti od 3. leta do vstopa v šolo (1 oddelek v vrtcu Rižana in 2
oddelka v vrtcu Dekani)
• kombiniran oddelek: otroci iz prvega in drugega starostnega obdobja (1 oddelek v vrtcu Rižana).
ODDELEK, STAROSTNO OBDOBJE
Polžki – 1-2 leti
1. starostno obdobje,
homogen oddelek
Čebelice – 3-6
2. starostno obdobje,
leta
heterogen oddelek
Pikapolonice – 3- 2. starostno obdobje,
6 let
heterogen oddelek
Skupaj št. otrok
Žogice – 1-2 leti
Metulji – 2-3 leta
Ribice – 2-4 let
Muce – 4-6 let
Skupaj št. otrok
1. starostno obdobje,
homogen oddelek
1. starostno obdobje,
homogen oddelek
1. in 2. starostno obdobje,
kombiniran oddelek
2. starostno obdobje,
heterogen oddelek
ŠT. OTROK
VZGOJITELJICA
VRTEC DEKANI
12 (10+2)
Magdalena Zonta
POMOČNICA
VZGOJITELJICE
Tanja Petaković
21 (19+2)
Orjana Zobec
Ester Apollonio
21 (19+2)
Valentina Opatič
Barbara Posega
54
VRTEC RIŽANA
14 (12+2)
Marija Tomič
Suzana Bembič
14 (12+2)
Barbara Gajšek
Jana Jakomin
19 (17+2)
Mirjana Rihter
Mojca Jakomin
21 (19+2)
Dorjana Orel
Morena Purger
68
V skladu s 34. členom Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih (Ur. l. RS, št. 75/2005) je MOK, Urad za
družbene dejavnosti in razvoj odobril povečanje normativa za največ dva otroka, in sicer v obeh enotah vrtca za
vse oddelke.
Vrtec lahko zaradi sprememb v številu vključenih otrok oziroma drugih sprememb, ki zahtevajo reorganizacijo
oddelkov, otroke tudi med šolskim letom premešča med oddelki. Pri organizacijskem preoblikovanju oz.
spremenjeni sestavi oddelkov je vrtec dolžan otroku zagotoviti prosto mesto v isti enoti vrtca.
7
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
3.4. ZAPOSLENI V VRTCU
3.4.1. Upravno-gospodarsko področje
Ravnatelj: Marjan Ruter
Pomočnica ravnatelja za vrtce: Janja Šopić
V času porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka bo Janjo Šopić na delovnem mestu
pomočnice ravnatelja za vrtce nadomeščala Eneja Rožanec.
Delavci, ki jih vrtec deli s šolo:
Poslovni sekretar: Tanja Miklavec
Računovodsko delo: Orjana Trček
Administrativno - knjigovodsko delo: Dunja Zadnik
Hišnik: Savin Primožič, Andrej Ranfl
Kuharice: Jernejka Slavec, Dorjana Stepančič, Dragica Vidmar, Marija Žuran
V času bolniške odsotnosti je Dragico Vidmar nadomeščala Samanta Mehmedović.
Delavci vrtca:
Vrtec Dekani – razdelilna kuhinja, čistilka: Silvana Miklavčič
Vrtec Rižana – razdelilna kuhinja: Vesna Nikolič
Vrtec Rižana – čistilka: Jolanda Marsetič
3.4.2. Pedagoško strokovno področje
IME IN PRIIMEK
Marija Tomič
Barbara Gajšek
Mirjana Rihter
Dorjana Orel
Suzana Bembič
Jana Jakomin
Mojca Jakomin
Morena Purger
DELO, KI GA OPRAVLJA
VRTEC DEKANI
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
VRTEC RIŽANA
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
Mateja Barbarič
pomočnica vzgojiteljice
Magdalena Zonta
Orjana Zobec
Valentina Opatič
Tanja Petaković
Ester Apollonio
Barbara Posega
Melita Mittendorfer
Antonija Drača
BOLNIŠNIČNI ODDELEK
vzgojiteljica
URNIK DELA
7.30 – 14.00
8 ur znotraj urnika
od 6.30 – 16. 30
8.15 – 12.15
6,5 ur znotraj urnika
od 6.30 – 14.00
8 ur znotraj urnika
od 6.30 – 16. 30
6 ur znotraj urnika
od 6.30 – 16. 30
od 7.00 do 13.30
V obeh enotah vrtca se pomočnice vzgojiteljic glede urnika dela načeloma izmenjujejo tedensko. Zaradi
organizacije dela se lahko ob odsotnostih strokovnih delavk spremeni urnik dela tako vzgojiteljic kot pomočnic
vzgojiteljic obeh enot vrtca, prav tako pa lahko strokovne delavke iz ene enote nadomeščajo delavko iz druge
enote.
8
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
Vzgojiteljica je prisotna v oddelku 6 ur dnevno, pomočnica vzgojiteljice pa 8 ur dnevno. V oddelku prvega
starostnega obdobja sta obe istočasno prisotni vsaj 6 ur dnevno, v oddelku drugega starostnega obdobja pa vsaj
4 ure dnevno.
Svetovalna služba
V skladu z normativi in standardi je organizirana svetovalna služba. Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca ter v
tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalna služba v vrtcu
sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za razvoj in učenje vseh otrok v vrtcu in v tem istem temeljnem
okviru tudi otrok s posebnimi potrebami. Pri tem sodeluje s starši, vzgojiteljicami in vodstvom vrtca. Med temeljne
dejavnosti svetovalne službe sodita načrtovanje in evalvacija, ki se prepletata tako z nudenjem pomoči kot z
razvojnim in preventivnim delom. Izhodišče načrtovanja in izvajanja dela svetovalne službe so Programske
smernice za svetovalno službo v vrtcu.
V vseh enotah vrtca je kot svetovalna delavka zaposlena psihologinja Tina Pohajač, ki bo v posameznih enotah
prisotna enkrat tedensko oziroma po potrebi.
Zunanji strokovni delavci
IME IN PRIIMEK
DELO, KI GA OPRAVLJA
Barbara Rot
logopedinja
ZAVOD
Center za korekcijo sluha
in govora Portorož
URNIK DELA
ponedeljek od 8.00 – 9.30
(na 14 dni v vsakem vrtcu)
3.5. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se bodo udeležile izobraževanj, ki jih bo organizirala šola in drugih
izobraževanj (seminarjev) glede na ponudbe in finančna sredstva.
3.6. PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI
Opremo in didaktični material bomo nabavili glede na potrebe in finančna sredstva, ki nam jim bo namenila
Mestna občina Koper.
V začetku šolskega leta 2011/2012 predvidevamo pridobitev in montažo hišic za igrače za oba vrtca. Glede na
povečane potrebe po spanju otrok pa bomo nabavili tudi dodatne ležalnike in posteljnino.
3.7. ORGANIZACIJA DELA IN ŽIVLJENJA V VRTCU
3.7.1. Dnevna rutina v vrtcu Dekani in Rižana
Dnevna rutina v vrtcu je oblikovana glede na razvojne potrebe otroka. Potek dejavnosti, naveden v spodnji tabeli,
je okviren in se sproti prilagaja posebnim dogodkom in razpoloženju otrok ter tako zagotavlja dovolj časa za
umirjene prehode med dejavnostmi.
9
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
ČAS
6.30 – 8.00
8.30
9.00
10.30
11.30
12.00
12.30
14.30/15.00 – 16.30
DEJAVNOST
zbiranje otrok, jutranje dejavnosti, igra po želji
osebna higiena otrok in malica
dejavnosti v igralnici in na prostem
dopoldanska malica – sadje
osebna higiena otrok in kosilo
prvo starostno obdobje – počitek
drugo starostno obdobje – umirjene aktivnosti
drugo starostno obdobje – počitek ali umirjene aktivnosti
prebujanje, popoldanska malica, igre po želji, odhajanje domov
3.7.2. Dnevna rutina v bolnišničnem oddelku
Dnevna rutina je okvirna, načrtuje se po dogovoru z zdravstvenim osebjem in se spreminja glede na zdravstvene
posege otrok.
ČAS
6.30 – 7.45
7.45 – 8.15
8.30 – 9.30
9.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 13.00
DEJAVNOST
osebna higiena otrok
zajtrk
nevodene dejavnosti
vodene dejavnosti
sprehodi, družabne igre
kosilo
10
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
4. ORGANI VRTCA
4.1. SVET ŠOLE
Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavlja ga 11 članov, in sicer trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov
delavcev ter trije predstavniki staršev, od tega eden iz vrtcev.
PREDSTAVNIKI DELAVCEV
PREDSTAVNIKI STAŠEV
PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA
1. Zdravko Mutič – predsednik
2. Jernejka Slavec
3. Debora Horjak Babič
4. Sonja Zavaloka
5. Dorjana Orel
1. Tjaša Vatovec
2. Nadja Šiškovič Kofol
3. Iztok Cah
1. Alfred Štefančič
2. Valmi Ugrin
3. Sandra Bertok
Pristojnosti Sveta šole (48. člen ZOFVI):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
imenuje in razrešuje ravnatelja,
sprejema program razvoja šole oz. vrtca,
sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi,
odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,
odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ,
odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, sindikat zaposlenih, skupnost učencev,
opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.
4.2. RAVNATELJ
Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ vrtca. Opravlja naslednje naloge:
• organizira, načrtuje in vodi delo vrtca,
• pripravlja program razvoja vrtca,
• pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
• je odgovoren za uresničevanje pravic otrok,
• vodi delo vzgojiteljskega zbora,
• oblikuje predlog nadstandardnih programov,
• spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
• organizira mentorstvo za pripravnike,
• prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
• predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
• odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
• spremlja delo svetovalne službe,
• skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
• obvešča starše o delu vrtca,
11
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
•
•
•
•
•
zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
zastopa in predstavlja vrtec in je odgovoren za zakonitost dela,
določa sistemizacijo delovnih mest,
odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev in
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Pomočnik ravnatelja pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Opravlja naloge, za
katere ga pisno pooblasti ravnatelj in nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.
Program pedagoškega vodenja v šolskem letu 2011/2012:
• sprotno spremljanje vzgojnega dela v vrtcu in skrb za kvaliteto dela strokovnih delavcev,
• skupaj s pomočnico ravnatelja priprava vsebine sej vzgojiteljskega zbora in njihova izvedba ter
• skrb za urejene in kvalitetne medsebojne odnose.
4.3. STROKOVNI ORGANI VRTCA
Strokovni organi vrtca so: vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi vzgojiteljev.
4.3.1. Vzgojiteljski zbor
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca. Sklicujeta in vodita ga ravnatelj in pomočnica ravnatelja.
Sestaja se najmanj trikrat v šolskem letu. Naloge vzgojiteljskega zbora so:
• obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
• daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
• predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
• odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
• daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
• daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja ter
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Plan dela vzgojiteljskega zbora v šolskem letu 2011/2012:
ČAS IZVEDBE
VSEBINA
30. 8. 2011
organizacija dela, LDN
IZVAJALCI
ravnatelj, pomočnica
ravnatelja
oktober 2011
strokovno predavanje na temo preprečevanje bolezenskih okužb, zunanji izvajalec –
nudenje prve pomoči*
ga. Suzana Baltič
januar 2012
analiza dela do konca januarja, poročanje s seminarjev
ravnatelj, pomočnica
ravnatelja
junij 2012
analiza dela ob koncu šolskega leta, načrtovanje dela za šolsko ravnatelj, pomočnica
leto 2012/2013
ravnatelja
*Gre za strokovno predavanje, ki je bilo načrtovano v LDN za šolsko leto 2010/2011, vendar je odpadlo.
4.3.2. Strokovni aktivi vrtca
Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Strokovni aktivi opravljajo naslednje
naloge:
• obravnavajo vzgojno delo,
• dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela,
• obravnavajo pripombe staršev ter
• opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
12
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
V šolskem letu 2011/2012 bodo v vrtcu pri Osnovni šoli Dekani delovali naslednji strokovni aktivi:
STROKOVNI AKTIV
VODJA
Strokovni aktiv vrtca Dekani
Tanja Petakovič
Strokovni aktiv vrtca Rižana
Jana Jakomin
Plan dela strokovnega aktiva vrtca Dekani v šolskem letu 2011/2012:
Vodja strokovnega aktiva
Tanja Petakovič
Cilji in vsebina dela strokovnega
• evalvacija dela, pomembnejših in skupnih dejavnosti
aktiva
• načrtovanje skupnih dejavnosti vrtca
• načrtovanje nabave
• reševanje tekoče problematike
Okvirno število in termini sestankov
• okvirno deset sestankov
• sestanki bodo predvidoma zadnji teden v mesecu
• ostali sestanki bodo po potrebi glede na tekočo problematiko
Plan dela strokovnega aktiva vrtca Rižana v šolskem letu 2011/2012:
Vodja strokovnega aktiva
Jana Jakomin
Cilji in vsebina dela strokovnega
• evalvacija dela v preteklem mesecu,
aktiva
• načrtovanje dejavnosti za naslednji mesec,
• dogovor o nabavi materiala,
• reševanje tekoče problematike
Okvirno število in termini sestankov
• okvirno deset sestankov
• sestanki bodo predvidoma zadnji teden v mesecu ob četrtkih
• ostali sestanki bodo po potrebi glede na tekočo problematiko
4.4. SVET STARŠEV
Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Predstavniki staršev
vrtčevskih otrok se sestajajo skupaj s predstavniki staršev šolskih otrok. Predsednik sveta staršev je Iztok Cah.
V skladu z ZOFVI (66. člen) ima svet staršev naslednje naloge:
• predlaga nadstandardne programe,
• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
• sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih
šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
• daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
• razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
• voli predstavnike v svet šole in druge organe šole,
• lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
• samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za
posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,
• oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
13
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
5. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO
5.1. KOLEDAR
Koledar dela vrtca, prostih dni in počitnic je oblikovan na podlagi šolskega koledarja. Šolsko leto 2011/2012 traja
od četrtka, 1. 9. 2011 do petka, 31. 8. 2011.
POČITNICE
Jesenske
Novoletne
Zimske
prvomajske
TRAJANJE
2. 11.–4. 11. 2011
27. 12.–30. 12. 2011
20. 2.–24. 2. 2012
30. 4. 2012
PRAZNIKI
dan reformacije
dan spomina na mrtve
božič
dan samostojnosti in enotnosti
novo leto
slovenski kulturni praznik
velikonočni ponedeljek
dan upora proti okupatorju
praznik dela
31. 10. 2011
1. 11. 2011
25. 12. 2011
26. 12. 2011
1. 1. in 2. 1. 2012
8. 2. 2012
9. 4. 2012
27. 4. 2012
1. 5. in 2. 5. 2012
5.2. CILJI IN VSEBINA VZGOJNEGA DELA V VRTCU DEKANI IN RIŽANA
Vzgojiteljice bodo pri načrtovanju vzgojnega dela izhajale iz otrokove razvojne stopnje, njegovih potreb in
interesa. Delo bodo načrtovale ciljno in v skladu s Kurikulom za vrtce ter letnim načrtom dela za oddelek. Vzgojno
delo bo vključevalo dejavnosti iz vseh šestih področij Kurikula, ki bodo načrtovane otrokovi razvojni stopnji
primerno. Pri večini dejavnosti pa se bodo med seboj prepletali cilji in vsebine iz več različnih področij Kurikula.
Večina vzgojnega dela bo potekala skupinsko, vendar bodo strokovne delavke svoje delo sproti prilagajale
potrebam posameznih otrok ter ga tako tudi individualizirale. V skladu s Kurikulom bo še naprej poudarek na
učenju z igro in z lastno aktivnostjo.
V obeh enotah bodo vzgojiteljice v igralnici še naprej uporabljale kotičke. Nekateri kotički bodo stalni, druge pa
bodo oblikovale sproti glede na obravnavano temo in interes otrok. Vzgojno delo bo potekalo tako v notranjih
prostorih vrtca kot zunaj.
Rdeča nit vzgojnega dela v šolskem letu 2011/2012 bo v vrtcu Dekani ločevanje odpadkov in njihova nadaljnja
uporaba, v vrtcu Rižana pa bodo tekom celotnega šolskega leta poudarjena čutila.
14
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
5.2.1. Globalni cilji vzgojnega dela po posameznih področjih dejavnosti
PODROČJE
DEJAVNOSTI
Gibanje
Jezik
Umetnost
Družba
Narava
Matematika
CILJI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, doživljanje ugodja v gibanju
zavedanje lastnega telesa, spoznavanje lastnih gibalnih sposobnosti in njihovo
razvijanje ter pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti
usvajanje osnovnih gibalnih konceptov
postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti
spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti
zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur
poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika
spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke
spodbujanje ustvarjalnosti in razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti
spodbujanje jezikovne zmožnosti in spoznavanje simbolov pisnega jezika
doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika
doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, spoznavanje umetnostnih zvrsti
razvijanje estetskega zaznavanja ter izražanja in komuniciranja z umetnostjo
razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti
spoznavanje samega sebe in drugih ljudi, ožjega in širšega družbenega okolja
oblikovanje osnovnih življenjskih navad in spoznavanje razlik med življenjskimi
navadami naše in drugih kultur ter med različnimi družbenimi skupinami
spoznavanje, da se ljudje, okolje, družba in kultura v času spreminjajo
seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja
doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave
razvijanje spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave
spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla
spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe
spoznavanje tehničnih predmetov, razvijanje spretnosti na področju tehnike, tehnologije
seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju
razvijanje matematičnega izražanja, mišljenja in spretnosti
doživljanje matematike kot prijetne izkušnje
15
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
5.2.2. Okvirni plan vzgojnega dela v šolskem letu 2011/2012 po mesecih
MESEC
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij, avgust
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DEJAVNOSTI
uvajalni mesec, medsebojno spoznavanje, navajanje otroka na dnevno rutino v vrtcu
praznovanje začetka jeseni in dejavnosti, povezane z jesenjo
teden otroka (dejavnosti, povezane s temo »Pojdiva s knjigo v svet«)
dejavnosti, povezane z mesecem požarne varnosti (gasilci)
tradicionalni slovenski zajtrk in dejavnosti vezane na zdravo prehrano
dejavnosti, povezane s prazničnim decembrom (novoletna tržnica v vrtcu Rižana,
srečelov v vrtcu Dekani, ogled gledališke predstave in obisk dedka Mraza)
dejavnosti, povezane z zimo in izlet na sneg (v organizaciji staršev)
kulturni teden (8. februar – slovenski kulturni praznik)
pustovanje in dejavnosti, povezane s pustom
praznovanje pomladi
dejavnosti, povezane z mesecem družine
dejavnosti, povezane z veliko nočjo
v vrtcu Rižana – dejavnosti, vezane na temo živali
dejavnosti na prostem in v povezavi z naravo
dejavnosti, povezane s poletjem in morjem
priprave na zaključne prireditve v vrtcih in njihova izvedba
varstvo otrok v poletnih mesecih
5.2.3. Vsakodnevne dejavnosti v vrtcu – elementi dnevne rutine
DEJAVNOST
Prehrana
(malica, kosilo,
popoldanska malica)
Urejanje in
pospravljanje prostora
(pospravljanje igrač,
urejanje garderobe,
igralnice, igrišča in drugih
prostorov)
Prehajanje med
dejavnostmi
(jutranji krog, izbor
dejavnosti, prehod v
garderobo)
Počitek
(priprava na počitek, skrb
za nespeče otroke,
prebujanje)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CILJI
navajanje otroka na zdrav način prehranjevanja,
spodbujanje k uživanju različne hrane ter zadostne količine tekočine,
navajanje na uporabo vljudnostnih izrazov,
spodbujanje k primernemu vedenju in pravilni drži,
spodbujanje samostojnosti pri prehranjevanju,
navajanje na uporabo jedilnega pribora in prtička
spodbujanje urejenosti, redoljubnosti
spodbujanje doslednosti otrok pri pospravljanju igrač in didaktičnih pripomočkov
navajanje otrok na preoblačenje v garderobi in spodbujanje k urejenosti
garderobe (zlaganje oblačil in obutve na svoj znak, poličko)
•
spodbujanje k umirjenemu zbiranju,
navajanje na jedrnatost in primerno glasnost pri pripovedovanju v jutranjem
krogu,
spodbujanje k čim večji samostojnosti
•
•
•
•
seznanjanje otrok s pomenom počitka,
spodbujanje k samostojnosti pri slačenju in oblačenju,
spodbujanje k urejanju oblačil,
navajanje na umirjeno, tiho igro
•
•
16
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
5.3. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU DEKANI IN RIŽANA
V spodnji tabeli navajamo obogatitvene dejavnosti, ki jih lahko predvidimo. Tekom šolskega leta pa bomo izvedli
tudi nekatere druge dejavnosti, ki jih ne moremo vnaprej predvideti (glede na interes otrok, ponudbe in finančna
sredstva).
Obiski, ogledi
DEJAVNOST
obisk prvega razreda šole in ogled glasbene
predstave ter šolske knjižnice
obisk kmetije – vrtec Rižana
predstava v vrtcu ob obisku dedka Mraza
Lutkovne in
gledališke
predstave
predstava v Kopru ob tednu otroka
predstava v Kopru ob občinskem prazniku
KDO
otroci obeh enot,
ki se bodo všolali
vse skupine enote
vse skupine obeh
enot vrtca
otroci obeh enot,
ki se bodo všolali
otroci obeh enot,
ki se bodo všolali
december 2011
otroci obeh enot,
ki se bodo všolali
eden jeseni in pozimi,
trije spomladi
tekom šolskega leta
maj 2012
maj 2012
vse skupine obeh
enot vrtca
tekom šolskega leta
5 izletov v okolici
Športna značka
spretnost z žogo
Zlati sonček
preizkus iz kolesarjenja
plavalni tečaj
ob rojstnih dnevnih otrok
v povezavi z letnimi časi in različnimi
tematikami
Praznovanja
• praznovanje začetka jeseni
• praznični december
• praznovanje pomladi
projekt »Knjižni nahrbtnik«
sodelovanje na Cicižuru
obisk prireditve ob občinskem prazniku
sodelovanje na natečajih – po ponudbi
Druge
dejavnosti
obisk knjižničarke
predstavitve različnih poklicev
odprta vrata za otroke drugih skupin
zunanji gost v vrtcu Rižana – kulturna
dejavnost
zunanji gost v vrtcu Dekani - čebelar
vse skupine obeh
enot vrtca
otroci obeh enot,
ki se bodo všolali
otroci obeh enot,
ki se bodo všolali
odvisno od
ponudbe
vse skupine obeh
enot vrtca
vse skupine obeh
enot vrtca
vse skupine obeh
enot vrtca
vse skupine enote
vse skupine enote
TERMIN
junij 2012
april 2012
oktober 2011
maj 2012
tekom šolskega leta
maj 2012
maj 2012
tekom šolskega leta
tekom šolskega leta
tekom šolskega leta
tekom šolskega leta
februar 2012
november 2011
Projekt »Knjižni nahrbtnik«:
Namen projekta je spodbujati družinsko branje. Branje otroku vsestransko koristi, saj spodbuja njegov čustveni,
socialni in intelektualni razvoj. Vezi, ki nastanejo na tak način med starši in otroki, so močne in dolgotrajne. V
knjižnem nahrbtniku, ki kroži od otroka do otroka in od družine do družine, so knjige in revije za vse člane družine,
večina pa je namenjena najmlajšim.
17
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
Projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«:
Projekt je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. Njegov glavni cilj je dvig kulture prehranjevanja in
povečanje pomena slovenske hrane ter njenega uživanja. Zdrava prehrana naj bi bila bistveni element predšolske
in šolske vzgoje. V ta namen bo v petek, 18. novembra 2011, v vseh vrtcih in šolah potekal tradicionalni slovenski
zajtrk – otrokom bodo ponujeni kruh, maslo, med, mleko in jabolka.
5.4. BIVANJE V NARAVI
Bivanje v naravi oziroma letovanje bo organizirano v začetku meseca junija 2012 v Kranjski Gori, in sicer v
obsegu petih dni (od ponedeljka do petka). Spanje in prehrana bosta predvidoma organizirana v Železničarskem
domu.
Program bo obsegal dejavnosti iz vseh šestih področij Kurikula za vrtce, ki jih bodo v času letovanja izvajanje
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ter naslednje dejavnosti:
• ogled Kekčeve dežele,
• obisk Liznjekove domačije in
• vožnjo s kočijo.
V odvisnosti od vremenskih pogojev bodo strokovne delavke poskušale izpeljati tudi več izletov v bližini
Železničarskega doma.
Dejavnost je namenjena otrokom vrtca Dekani in Rižana, ki bodo v prihodnjem šolskem letu pričeli obiskovati
osnovno šolo. Starši otroka prijavijo na dejavnost s prijavnico, ki jo v začetku meseca aprila prejmejo v vrtcu.
5.5. DODATNE DEJAVNOSTI V VRTCU DEKANI IN RIŽANA
V vrtcu bodo glede na ponudbe zunanjih izvajalcev in interes staršev potekale naslednje dodatne dejavnosti:
• zgodnje učenje tujega jezika
• plesne delavnice (plesna šola Taras).
5.6. SODELOVANJE MED VRTCEMA DEKANI IN RIŽANA
Sodelovanje bo potekalo vse leto, saj se bodo otroci obeh enot skupaj udeležili določenih aktivnosti in se tako
medsebojno družili (npr. dejavnosti ob tednu otroka v Kopru, prireditev ob občinskem prazniku, Cicižur, plavalni
tečaj, obisk prvega razreda, letovanje v Kranjski Gori).
V mesecu maju 2012 bo organizirana družabna prireditev za otroke, starše in delavce obeh vrtcev. Prireditev bo
potekala v Dekanih.
5.7. CILJI IN VSEBINA VZGOJNEGA DELA V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU
V bolnišničnem oddelku bo delo z otroki potekalo v skladu z letnim načrtom, vendar ob stalnem upoštevanju
otrokovih psihofizičnih sposobnosti, želja in potreb. Temeljni cilj dela v bolnišničnem oddelku je poleg optimalnega
razvoja vsakega otroka tudi nudenje podpore otrokom in staršem pri zmanjšanju nelagodja ter strahu, ki se pri
njih pojavlja ob sprejemu v bolnišnico.
Tekom celega šolskega leta se bodo prepletale in izmenjevale dejavnosti iz vseh šestih področij Kurikula za vrtce,
vzgojiteljica pa bo pri svojem delu izhajala tudi iz možnosti okolja ter vsebino prilagodila letnemu času. Delo bo
potekalo predvsem individualno, občasno (glede na možnosti in zdravstveno stanje otrok) pa tudi v skupinah.
Rdeča nit v bolnišničnem oddelku bodo slikarske veščine in likovno ustvarjanje otrok.
18
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
OBDOBJE
Jesen
Zima
Pomlad
Poletje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VSEBINA VZGOJNEGA DELA
igre v parku, ob morju
besedne igre
matematične uganke
opazovanje narave v jeseni
oblikovanje jesenskih plodov
slovenske šege in običaji
spoznavanje in razumevanje pojmov, predlogov
besedne uganke, izštevanke
vživljanje v praznične dneve
prebujanje narave
jezikovne igre
utrjevanje matematičnih predstav
risanje, slikanje, oblikovanje
gibalne dejavnosti v parku in ob morju
spoznavanje lepote narave
spoznavanje bližnjega in daljnega okolja
19
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
6. SODELOVANJE S STARŠI
6.1. SODELOVANJE S STARŠI V VRTCU DEKANI IN RIŽANA
Sodelovanje s starši bo potekalo na več načinov. Tekom celega šolskega leta bo sodelovanje s starši potekalo na
naslednje načine:
• redno obveščanje staršev o delu v skupini in vrtcu (tedenska predstavitev dejavnosti oddelka na oglasni
deski pred igralnico, plakati na razne zanimive teme, obveščanje staršev z dopisi in obvestili na oglasni
deski vrtca oziroma z obvestili za posamezne otroke)
• sprotno izmenjevanje informacij o otroku (ob prihodu v vrtec in odhodu iz vrtca) ter
• prinašanje raznega materiala v vrtec (plastični zamaški, material za vzgojno delo, odpadni material, papir,
nevarni odpadki)
• sodelovanje otrok in staršev v projektu »knjižni nahrbtnik«.
Starši lahko:
• svojega otroka postopoma uvajajo v vrtec,
• sodelujejo pri načrtovanju dela v vrtcu, dajejo predloge in pobude (osebno ali po predstavniku staršev),
• z vzgojiteljico redno izmenjujejo informacije o otroku,
• v dogovoru z vzgojiteljico aktivno sodelujejo pri vzgojnem delu (npr. s predstavitvijo svojega poklica).
6.1.1. Govorilne ure
Potekale bodo enkrat mesečno za vsako skupino in dodatno po potrebi. Izvajala jih bo otrokova vzgojiteljica, po
potrebi lahko tudi pomočnica vzgojiteljice.
6.1.2. Roditeljski sestanki
VSEBINA
TERMIN
Roditeljski sestanek
za starše otrok
novincev
pogovor o uvajanju otroka v vrtec
25. avgust 2011 v vrtcu Dekani
30. avgust 2011 v vrtcu Rižana
Uvodni roditeljski
sestanek
predstavitev letnega načrta dela
vrtca in posameznega oddelka
september 2011
Predavanje za starše
Zakaj naši otroci ne funkcionirajo,
kot si želimo?
14. november 2011
Končni roditeljski
sestanek
evalvacija dela v tekočem šolskem
maj 2012
letu po posameznih oddelkih
IZVAJALEC
strokovne
delavke obeh
enot
strokovne
delavke obeh
enot
dr. Vesna
Godina
strokovne
delavke obeh
enot
6.1.3. Druge oblike sodelovanja
VSEBINA
Srečanje s starimi starši
Igrica »starši za otroke«
Družabno srečanje med starši in
otroki obeh vrtcev (v Dekanih)
TERMIN
• vrtec Dekani: december 2011
• vrtec Rižana: april 2012
• vrtec Dekani: predvidoma decembra
2011
• vrtec Rižana: marec/april 2012
•
maj 2012
IZVAJALEC
strokovne delavke obeh
enot
starši in strokovne
delavke obeh enot
strokovne delavke obeh
enot
20
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
VSEBINA
TERMIN
Zaključna prireditev
•
vrtec Dekani in Rižana: junij 2012
Izlet na sneg
•
vrtec Dekani in Rižana: januar 2012
Kostanjev piknik z delavnicami
•
vrtec Rižana: oktober 2011
IZVAJALEC
strokovne delavke obeh
enot
v organizaciji staršev
strokovne delavke
enote
6.2. SODELOVANJE S STARŠI V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU
Sodelovanje s starši bo potekalo ob sprejemu otroka v bolnico, ob odhodu domov in v času obiskov. Ob
hosipitalizaciji otroka bodo starši prejeli zgibanko o organizaciji in vsebini vzgojnega dela v bolnišničnem oddelku.
21
Letni delovni načrt vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2011/2012
7. SODELOVANJE Z DRUGIMI INSITUCIJAMI
V šolskem letu 2011/2012 bo vrtec sodeloval z naslednjimi zunanjimi institucijami:
• Policijska postaja Koper – seznanjanje otrok s prometno varnostjo,
• Gasilsko društvo Dekani – seznanjanje otrok s požarno varnostjo, evakuacija,
• medicinska sestra Zdravstvenega doma Koper – zobna vzgoja in preventiva,
• Center za korekcijo sluha in govora Portorož – logopedsko delo v vrtcu,
• srednje šole s programom vzgojitelj predšolskih otrok – opravljanje praktičnega usposabljanja z delom v
vrtcu,
• Pedagoška fakulteta Koper – opravljanje študijske prakse.
22