imamidejo.si - Slovenski forum inovacij

Transcription

imamidejo.si - Slovenski forum inovacij
Zasejemo uspeh!
8.
Uvodnik ministra za gospodarstvo
Editorial
5
Uvodnik v. d. direktorja SPIRIT Slovenija
Editorial
7
Poročilo Nacionalne ocenjevalne komisije za inovacije
Evaluation Committee Report
9
Sestava nacionalne ocenjevalne komisije Evaluation Committee
10
Intervjuji / Interviews
Florian poskrbi, da se z isto količino drv grejete dlje časa in znatno 12
prihranite pri porabi
Florian keeps you warmer longer and saves you wood
Pri pripravi obarvanega stekla uporabljajo snovi iz narave 14
They use substances that are present in nature for the production
of stained glass
V sodelovanju s kupci kreirajo razvojne trende 16
They create development trends in cooperation with the buyers
Konkurenco nevtralizirajo z močnimi investicijami v razvoj 18
They neutralise competition with strong investments into development
Obravnava otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju 20
ni samo pedagoški problem
Treatment of children and adolescents with mental health problems
is not only a pedagogical problem
Tesno sodelovanje s končnimi uporabniki je ključ do novih razvojnih idej
Close cooperation with the end users is the key to new development ideas
22
Na mednarodnem trgu električnih ionskih ogreval nimajo konkurence
They have no competition on the international market for electric ion heaters
24
Ekskluzivni izdelek iz enega od najčistejših stekel na svetu
Exclusive product from one of the highest-purity glass in the world
26
Kazalo / Index
Uvod / Introduction
Inovativni proizvodi podjetij / Innovation of firms29
Inovativni proizvodi posameznikov / Innovation by individuals58
Inovativne storitve / Service Innovation
Inovativne storitve podjetij / Innovation of firms66
Inovativne storitve posameznikov / Innovation by individuals72
Inovativni poslovni modeli / Innovative Business Models 76
Seznam prijavljenih inovacij / List of online innovation
77
Znamka Slovenije / Slovenia’s brand
82
Strategija pametne specializacije /
Smart specialization strategy
84
Kazalo / Index
Inovativni proizvodi / Production Innovation
Mag. Stanko Stepišnik,
minister za gospodarski
razvoj in tehnologijo
tudi letošnji program Slovenskega foruma
inovacij, ki je že osmi po vrsti, s svojo strokovnostjo, pestrostjo in zanimivostjo kaže,
da se v Sloveniji zavedamo pomena inovativnosti za gospodarski razvoj in rast konkurenčnosti gospodarstva. To so podkrepile
številne prijave inovacij – bilo jih je kar 127.
Med njimi je bilo prijavljenih 82 proizvodov,
39 storitev in šest
Bistveno je, da se poslovnih modelov. Še posebej
znanje čim hitreje spodbudno je, da
»prelije« v tržno so največ prijav
mikro-,
zanimive izdelke poslala
majhna in srednja
in storitve.
podjetja. Prav
tako je obetavno,
da so se prijavili tudi inovatorji posamezniki
ali v skupinah ter mladi inovatorji - dijaki,
študentje, mladi raziskovalci. Vsebinska
raznovrstnost prijavljenih inovacij kaže, da
inovativni duh v Sloveniji živi na vseh področjih in ima tudi dobro perspektivo.
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo si skupaj z izvajalskimi institucijami in partnerji prizadevamo s politiko
spodbujanja podjetništva in inovativnosti zgraditi spodbudno in konkurenčno
okolje. Tako, ki bo sposobno vzgajati, zadržati in podpirati najdragocenejše talente
naše družbe znanja. Bistveno pa je, da se
to znanje čim hitreje »prelije« v tržno zanimive izdelke in storitve. Zato je pomembno,
da so nacionalno ocenjevalno komisijo
pri ocenjevanju prijavljenih inovacij vodili
ključni kriteriji ocenjevanja, kot so uporabna
vrednost, inovativnost, potencialni pomen
oziroma vpliv – relevantnost, praktična izvedljivost, tržna privlačnost, družbeno-ekonomski učinki in ustreznost pristopa.
V okviru Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo zdaj pospešeno skupaj z
drugimi ministrstvi in deležniki pripravljamo programske dokumente za naslednje
sedemletno obdobje. Gre za pripravo
Strategije pametne specializacije, Strategije
razvoja Slovenije, Partnerskega sporazuma
in Operativnega programa. Želimo, da bo
zapisano v dokumentih življenjsko in uresničljivo. Da ne bo ostalo samo na papirju. Ti
dokumenti bodo podlaga za črpanje sredstev evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020. Sredstva bomo skrbno usmerili
na tista področja, ki imajo največji vpliv na
rast in ustvarjanje delovnih mest – vsaj 50
odstotkov v spodbujanje konkurenčnosti
malih in srednje velikih podjetij, krepitev
raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij ter za zaposlovanje, predvsem mladih.
uvodnik / editorial
Spoštovani inovatorke
in inovatorji,
Naj bosta predstavitev inovacij na
8. Slovenskem forumu inovacij in ta katalog
spodbuda za vse, ki ste na pot inovatorstva že stopili, pa tudi za nove inovatorke in
inovatorje. In ne nazadnje za tiste podjetnike, ki bodo skupaj z vami s svojim znanjem
in veščinami na trg doma in v tujini poslali
čim več izdelkov in storitev, ki bodo sledili
družbenim izzivom. Ti so trajnostna energija, graditev in mobilnost, učinkovita raba
virov, zdravje, hrana, okolje, vključujoča in
varna družba.
8. Slovenski forum inovacij
5
Stanko Stepišnik, MSc,
Minister of Economic
Development and
Technology
this year’s programme of the eighth consecutive Slovenian Innovation Forum shows
through its professionalism, variety and
numerous points of interest that we are
acutely aware in Slovenia of the importance
of innovation to economic development and
the raising of the economy’s competitiveness. This was confirmed by the numerous
innovation entries – there were as many
as 127 of them.
These included
It is, however,
products,
essential for this 82
39 services and
knowledge to be 6 business
models. It is esconverted into
pecially encourproducts and
aging that the
services that are most applications
were submitted
interesting to the by micro-, smalland mediummarket.
sized companies.
Another promising fact is that individual
innovators or groups of innovators as well
as young innovators (pupils, university
students and young researchers) handed in
their applications. The substantive variety of
the entered innovations shows that the innovative spirit in Slovenia is alive and well in
all areas and that it has good prospects.
innovations by the key assessment criteria
including applicability, innovation, potential
significance or impact – relevance, practical
feasibility, market appeal, socio-economic
impacts and the merits of the approach.
At the Ministry of Economic Development
and Technology, we strive together with
implementing institutions and partners to
build an incentivising and competitive
environment through the policy geared
towards the promotion of entrepreneurship and innovation. The environment that
we would like to create is one that is able to
nurture, keep and support the most valuable talents of our society of knowledge. It
is, however, essential for this knowledge to
be converted into products and services
that are interesting to the market. This is
why it is of great importance for the National Assessment Committee to have been
guided in the assessment of the entered
May the presentation of innovations at the
8th Slovenian Innovation Forum and this
catalogue serve as incentives to all who
have already started on the path of innovation as well as to new innovators. Last but
not least, they should serve as motivation
to entrepreneurs who will send as many
products and services, which answer social
challenges, onto markets at home and
abroad together with you and aided by their
knowledge and their skills. These challenges are sustainable energy, construction and
mobility, efficient use of resources, health,
food, the environment, and an inclusive and
safe society.
Within the scope of the Ministry of Economic Development and Technology, we
have fast-track preparations of programme
documents for the next seven-year period underway, which we are preparing
in cooperation with other ministries and
stakeholders. This involves the formulation
of the Smart Specialisation Strategy, the
Strategy for the Development of Slovenia,
the Partnership Agreement and the Operative Programme. We wish the contents
of the above documents to be realistic
and realisable. We would not like them to
remain mere words on paper. These documents will serve as the basis for the drawing of funds from the EU Cohesion Policy
for the 2014–2020 period. The funds will be
attentively channelled to those areas that
have the greatest impact on growth and
the creation of jobs – at least 50% will go to
the promotion of competitiveness of SMEs,
the boosting of research, technological
development and innovation, and the
employment of primarily young people.
8. Slovenski forum inovacij
uvodnik / editorial
Dear innovators,
6
Boštjan Skalar,
v. d. direktorja
SPIRIT Slovenija,
javne agencije
Slovenci se radi pohvalimo, da smo inovativen narod. Naši vrhunski inovativni izdelki
so prebojni na svetovni ravni na več gospodarskih področjih. Slovenski izumitelji so se
že ob koncu 19. stoletja uveljavili z izumi v
avtomobilski in letalski panogi, ki veljata za
vodilni tudi danes. V moderni dobi pa smo
se izkazali tudi na področju elektronike in
informacijskih tehnologij.
Zato vsako leto s ponosom in zavzeto
predstavljamo svoje, slovenske inovacije
na nacionalni
Inovativni posa- prireditvi Slovenski forum inovamezniki in skucij. 46 najboljšim
pine, ki s svojimi inovacijam, ki
idejami, izdelki ali smo jih izbrali na
podlagi vseslostoritvami spre- venskega izbora,
bomo omogočili
minjajo svet na
brezplačno predbolje, so temelj
stavitev v obliki
razstave in se
razvoja družbe
potrudili, da bo
in zagotavljanja
prispevek zmakakovosti življenja govalnih inovacij
k napredku in
vseh nas.
razvoju družbe
ter kakovosti našega življenja tudi medijsko
in javno prepoznaven.
Slovenski forum inovacij pa ni le razstava
najboljših inovacij, je veliko več. Na strateški ravni predstavlja pomembno vez med
strokovno in splošno javnostjo, podjetniki in
uporabniki, katerim so namenjene inteligentne rešitve. Hkrati predstavlja in odpira
možnosti za različno poslovno sodelovanje
s potencialnimi investitorji, poslovnimi partnerji ter drugimi deležniki, ne samo doma,
temveč tudi iz tujine. Rezultati evalvacije
inovacij, ki smo jih na dogodku predstavljali
v zadnjih treh letih, kaže, da je sodelova-
nje na Slovenskem forumu inovacij največ
prispevalo k promociji inovacije, avtorjev
in podjetja v javnosti, posledično pa tudi
pri sklepanju konkretnih poslov oz. prodaji
inovacije. Spodbudno je tudi to, da predstavljeni inovatorji oz. podjetja ostajajo inovativni, saj jih je slabih 80 % v naslednjem letu
po nastopu na dogodku že razvilo vsaj eno
novo inovacijo. Rezultati evalvacij in raznovrstnost področij, na katerih vsako leto
beležimo uspešne inovacije tudi v svetovnem merilu, pa nam nalagajo odgovornost,
da v okviru agencije nadaljujemo razvoj
in izvajanje različnih podpornih ukrepov v
podporo slovenskim inovativnim podjetjem
in posameznikom.
uvodnik / editorial
Spoštovani,
Inovativnost družbe je izziv in hkrati dejstvo,
brez katerega ni napredka in rasti. Inovativni
posamezniki in skupine, ki s svojimi idejami,
izdelki ali storitvami spreminjajo svet na bolje, so temelj razvoja družbe in zagotavljanja
kakovosti življenja vseh nas. Vsi skupaj pa
smo tisti, ki se moramo naučiti prepoznati
dobre projekte in jih močno podpirati: od
invencije do inovacije, pri razvoju novih produktov, pri njihovi aplikaciji v proizvodnjo in,
končno, pri njihovi prodaji.
In kot je nekoč rekel poznan filozof in pisatelj Saint Exupery: »… če hočeš zgraditi
čoln, ti ni treba zbrati množice ljudi, da bi
jim razdelil delo ... v njih prebudi zgolj hrepenenje po širokem, neskončnem morju.«
V imenu SPIRIT Slovenija ob tej priložnosti
iskreno čestitam vsem finalistom 8. Slovenskega foruma inovacij in jim v prihodnje želim, da še naprej z entuziazmom opravljajo
svoje poslanstvo in ostajajo dobra praksa,
ki vleče naprej in spodbuja hrepenenje po
širokem neskončnem morju.
8. Slovenski forum inovacij
7
Boštjan Skalar,
Acting Director,
SPIRIT Slovenia,
Public Agency
Slovenians like to boast of being an innovative nation. Our cutting edge innovative
products represent enabling technology
on a global scale in numerous areas of the
economy. Slovenian inventors have put
Slovenia on the world map as early as at the
end of the 19th century with inventions in the
automotive and aviation industries that are
considered the leading industries even today. In modern times, we have also proven
ourselves in the areas of electronics and IT.
This is why each year it is with great pride
and dedication that we present our Slovenian innovations at the national event, the
Slovenian Innovation Forum. The
Innovative in46 best innovadividuals and
tions that we
selected based
groups that
a pan-Slovechange the world on
nian selection will
for the better with receive the bentheir ideas, prod- efit of a free-ofcharge presentaucts and services tion in the form of
are the founda- an exhibition. We
will also do our
tion for society’s best to ensure
development and that the contribuof the winthe assurance of tion
ning innovations
everyone’s qual- to progress, the
development of
ity of life.
society and our
quality of life receives media coverage and
public attention.
However, the Slovenian Innovation Forum is
not only an exhibition; it is much more than
that. On the strategic level, it represents an
important link between the professional and
general public, entrepreneurs and users, for
whom the intelligent solutions are intended.
It simultaneously represents and opens up
possibilities for a different kind of cooperation with potential investors, business
partners and other stakeholders, not only
at home but also abroad. The results of the
evaluation of innovations that we have pre-
sented at the event over the last three years
indicate that participation in the Slovenian
Innovation Forum has contributed the most
to the promotion of innovations, authors
and companies in the eyes of the public
and consequently to the conclusion of concrete deals or to the sales of innovations.
It is also encouraging to see that the presented innovators or companies remain
innovative as somewhat less than 80%
of them have developed at least one new
innovation within the space of one year
after appearing at the event. The results of
evaluations and the diversity of the fields in
which we see successful innovations each
year even on a global scale, place on us the
responsibility to continue the work of the
agency in the field of development and implementation of various support measures
to assist Slovenian innovative companies
and individuals.
uvodnik / editorial
Dear reader!
The innovation of society is a challenge and
at the same time a fact, without which there
can be no progress or growth. Innovative
individuals and groups that change the
world for the better with their ideas, products and services are the foundation for
society’s development and the assurance of
everyone’s quality of life. All of us together
are the ones that must learn to recognise
good projects and to support them vigorously: from invention to innovation, in the
development of new products, in bringing
them to production and finally in their sale.
As the known philosopher and writer, Saint
Exupery, once said: “If you want to build a
ship, don’t drum up people to collect wood
and don’t assign them tasks and work, but
rather teach them to long for the endless
immensity of the sea.” On behalf of SPIRIT
Slovenia, I extend our sincere congratulations upon this occasion to all the finalists
of the 8th Slovenian Innovation Forum, and
wish that they keep carrying out their mission in the future with enthusiasm as well as
to remain examples of good practice that
pulls forward and encourages the longing
for the endless immensity of the sea.
8. Slovenski forum inovacij
8
Final Report On Innovation Assessment and the Assessment Results of
the National Assessment Committee for the 8th Slovenian Innovation Forum
Prof. dr. Matjaž B. Jurič
Predsednik Nacionalne
ocenjevalne komisije
President of National
evaluation committee of
nominated innovations
Slovenski forum inovacij je osrednji nacionalni vseslovenski poslovni dogodek na
temo inovativnosti in podjetništva. Slovenski forum inovacij odseva inovacijsko sposobnost Slovenije in predstavlja platformo
za predstavitev idej ter navezavo kontaktov
za nadaljnji razvoj.
V izboru za 8. Slovenski forum inovacij je
sodelovalo 127 inovacij, ki so jih prijavila
podjetja, inovatorji in podjetniki posamezniki, razvojnoraziskovalne institucije ter
študenti in dijaki. Največ je bilo prijavljenih
inovativnih proizvodov, kar 82. Prijavljenih je
bilo tudi 39 inovativnih storitev in 6 inovativnih poslovnih modelov.
Med prijavami so bila zastopana zelo raznovrstna vsebinska področja. Največ prijav,
22, je naslavljalo področje računalništva in
informatike, 16 področji elektrotehnike in
telekomunikacij, 14 področje strojništva,
10 področje arhitekture in gradbeništva,
10 področje športa in rekreacije, 5 področje
ekologije in tako naprej.
Največ prijav so oddala mikro-, majhna in
srednja podjetja, in sicer 80. Sledili so inovatorji posamezniki oz. skupine inovatorjev
s 34 prijavami. 8 prijav so oddali dijaki, študenti in mladi raziskovalci, 1 prijavo velika
podjetja in 4 prijave razvojnoraziskovalne
organizacije.
V postopku evalviranja na osnovi prijavnega
obrazca so vsako prijavo ocenili trije neodvisni recenzenti. Nacionalna ocenjevalna
komisija je sestavljena iz 44 uglednih slovenskih strokovnjakov, ki celovito pokrivajo
področja ocenjevanja. Komisija je najboljše
izbrala na osnovi združene ocene treh ločenih recenzij vsake prijave, v okviru katerih
so člani komisije ovrednotili tehnične, inovacijske, vsebinske, podjetniško-poslovne
vidike, vidike odličnosti ustvarjalnih industrij
in vidike pravic intelektualne lastnine.
Ključni kriteriji ocenjevanja so bili: uporabna
vrednost, inovativnost, potencialni pomen
oziroma vpliv – relevantnost, praktična
izvedljivost, tržna privlačnost, družbeno-ekonomski učinki in ustreznost pristopa.
Omenjeni kriteriji so bili razdeljeni v podkriterije, ki jih je bilo skupno 16. Ocenjevanje
z vidika ustvarjalnih industrij je zajemalo
ocenjevanje inovativnih proizvodov z vidika
vključenosti industrijskega oblikovanja v
proizvodni proces proizvoda. Storitve in
poslovni modeli so bili ocenjeni z vidika avdio-vizualnih komunikacij, odvisno od vrste
dejavnosti, iz katere izhaja določena storitev
ali poslovni model, in drugih vidikov ustvarjalne industrije, vključno z naslednjimi:
kulturna in rekreacijska, vizualne umetnosti
(fotografija, slikarstvo ipd.), glasba, založništvo in novinarstvo, film, radio, televizija,
poslovna in kreativna programska oprema,
oblikovanje in arhitektura, oglaševanje in
mediji. Nacionalna ocenjevalna komisija
je sestavila ločeno poročilo o vključevanju
vidikov odličnosti ustvarjalnih industrij, ki
podaja podrobnejši opis omenjenih vidikov.
poročilo / report
Končno poročilo o ocenjevanju in rezultatih ocenjevanja inovacij
Nacionalne ocenjevalne komisije za 8. Slovenski forum inovacij
Vsaka prijava je prejela končno oceno na
intervalu med 0 (najslabše) in 1 (najboljše). Med najboljše se je na 8. Slovenskem
forumu inovacij uvrstilo 47 izbranih inovacij.
Da se je prijava lahko uvrstila na 8. Slovenski forum inovacij, je morala zbrati najmanj
0,623 točke. Najboljša prijava je bila ocenjena z 0,858 točke.
Med najboljše se je uvrstilo 36 inovativnih
proizvodov, 9 inovativnih storitev in
2 inovativna poslovna modela; od tega
36 iz mikro-, malih ali srednjih podjetij,
1 iz velikega podjetja, 4 iz razvojnoraziskovalnih institucij, 4 od inovatorjev ali skupin
inovatorjev in 2 od dijakov, študentov oz.
mladih raziskovalcev.
Vsem prijaviteljem želimo, da bi svojo idejo
čim uspešneje predstavili ter identificirali, našli investitorje in partnerje ter jo tako
pripeljali do tržno uspešnega izdelka oz.
storitve.
Abstract
The 8th Slovenian Innovation Forum will
showcase the 47 best Slovenian innovations. Among them, companies have proposed 29 innovative products, 6 innovative
services, and 2 innovative business models.
Innovators have proposed 3 innovative
products and 1 innovative service, R&D
organizations have proposed 2 innovative
product and 2 services, and there are
2 innovative products from the category of
students and young researchers.
The 47 selected innovations come from
very different areas, ranging from ICT,
electrical engineering, computer science,
mechanical engineering to medicine, architecture, tourism, etc. Many of them are
interdisciplinary and show great potential
for further development. Some of them
have already become successful business
stories, and the others will follow.
8. Slovenski forum inovacij
9
poročilo / report
Sestava nacionalne komisije za izbor inovacij
v okviru 8. Slovenskega foruma inovacij
Sestava nacionalne ocenjevalne komisije za izbor inovacij / Members of the National
Evaluation Committee appointed to review and evaluate the merit of nominated
innovations
Predsednik strokovne komisije /
President of the Committee:
prof. dr. Matjaž B. Jurič
Tehnično-inovacijski vidik so ocenjevali /
Technological and innovative aspect
was evaluated by:
Strokovno področje / Expert area:
dr. Žiga Bolta
Biotehnologija / Biotechnology
Milan Pavlović, dr. med.
Medicina / Medicine
dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med.
Medicina / Medicine
prof. dr. Andrej Kos
Elektrotehnika / Electrical Engineering
doc. dr. Andrej Ferdo Gubina
Energetika / Energy sector
prof. dr. Franc Pohleven
Lesarstvo / Wood industry
prof. dr. Stojan Kravanja
Gradbeništvo / Construction
prof. dr. Igor Emri
Strojništvo / Mechanical engineering
prof. dr. Nikolaj Zimic
Računalništvo in informatika /
Computer science and informatics
dr. Vincenc Nemanič
Fizika / Physics
prof. dr. Mitjan Kalin
Konstruiranje / Construction
doc. dr. Mojca Ciglarič
Računalništvo in informatika /
Computer science and informatics
dr. Jurij Prezelj
Strojništvo, energetika /
Mechanical engineering, energy sector
Podjetniško – poslovni vidik so ocenjevali /
Entrepreneurial and business aspect
evaluated by:
Strokovno področje / Expert area:
prof. dr. Miroslav Rebernik
Podjetništvo / Entrepreneurship
dr. Gregor Pipan
Podjetništvo / Entrepreneurship
doc. dr. Igor Vrečko
Podjetništvo / Entrepreneurship
doc. dr. Karin Širec
Podjetništvo / Entrepreneurship
prof. dr. Mojca Indihar Štemberger
Podjetništvo / Entrepreneurship
dr. Jaka Vadnjal
Podjetništvo / Entrepreneurship
Matjaž Krč
Podjetništvo / Entrepreneurship
Mag. Tadej Krošlin
Podjetništvo / Entrepreneurship
Aleš Lipnik
Podjetništvo / Entrepreneurship
Aleš Špetič
Podjetništvo / Entrepreneurship
8. Slovenski forum inovacij
10
prof. dr. Janez Bešter
Elektrotehnika / Electrical engineering
prof. dr. Igor Pušnik
Meroslovje / Metrology
prof. dr. Darja Kobal Grum
Psihologija / Psychology
prof. dr. Alenka Gaberščik
Ekologija / Ecology
prof. dr. Matjaž Branko Jurič
Informacijsko-komunikacijske tehnologije /
Information and communication technologies
prof. dr. Uroš Lotrič
Informacijsko-komunikacijske tehnologije /
Information and communication technologies
dr. Andrej Brodnik
Računsko intenzivne metode in aplikacije /
Computer intensive methods and applications
doc. dr. Bojan Rosi
Logistika / Logistika
pred. Janez Vodičar, prof. šp. vzg.
Šport in rekreacija / Sports and recreation
doc. dr. Gorazd Sedmak
Turizem / Tourism
doc. dr. Srečo Dragoš
Zdravstvo in socialne storitve /
Healthcare and in social services
prof. dr. Mateja Drnovšek
Poslovna odličnost / Business excellence
dr. Radovan Sernec
Avtomatika, elektrotehnika /
Automatization, Eletrical engineering,
prof. dr. Vlado Stankovski
Računalništvo in informatika, gradbeništvo /
Computer science and informatics
Ocenjevalci kot zastopniki za pravice
intelektualne lastnine / Evaluators as
proxies for industrial property rights:
Strokovno področje / Expert area:
dr. Saša Bavec
Farmacija / Pharmacy
mag. Sebastjan Kerčmar
Pravo / Jurisoprudence
poročilo / report
Vsebinsko-inovacijski vidik so ocenjevali /
Content and innovative aspect evaluated by:Strokovno področje / Expert area:
Vidik uporabe odličnosti ustvarjalnih
industrij so ocenjevali / Aspect of excellence
in creative industries evaluated by:
Strokovno področje / Expert area:
Rok Jenko
Odličnost ustvarjalnih industrij /
Excellence in creative industries
prof. dr. Vojko Pogačar
Odličnost ustvarjalnih industrij /
Excellence in creative industries
prof. Dr. Tanja Dmitrović
Odličnost ustvarjalnih industrij /
Excellence in creative industries
mag. Špela Videčnik
Odličnost ustvarjalnih industrij /
Excellence in creative industries
izr. prof. Nada Matičič
Odličnost ustvarjalnih industrij /
Excellence in creative industries
8. Slovenski forum inovacij
11
Florian je pametna naprava, ki predstavlja popolno novost
v svetovnem merilu in je edinstven produkt na področju
nadzorovanja vleka v dimniških ceveh.
1. najboljša inovacija 8. Slovenskega foruma inovacij
FLORIAN, ATech elektronika d.o.o.
S samodejnim reguliranjem vleka
v dimniških ceveh Florian ustvarja
optimalne pogoje izgorevanja v
kaminskih pečeh na drva. S tem se za
20 % povečuje učinkovitost izgorevanja
v peči, kar predstavlja znatne prihranke
pri porabi goriva in nižje emisije
izpustnih plinov.
Matija Geržina,
Vodja prodaje
ATech elektronika d.o.o.
Sales Manager
Na 8. Slovenskem forumu inovacij ste
se povzpeli na sam vrh. Dosegli ste prvo
mesto, kot najboljša slovenska inovacija.
Lahko poveste kaj več o tem?
Pojem inovativnosti je v podjetju ATech prisoten od nekdaj, saj smo v več kot 20 letih
delovanja uspešno predstavili marsikatero
inovacijo in izboljšavo. Naša inovativnost se
v zadnjih letih usmerja na področje obnovljivih virov energije, na katerem s krmilniki za
peči na biomaso, ki jih tržimo pod blagovno znamko FUMIS, obvladujemo približno
desetino trga. Prav iz te usmerjenosti,
poglabljanja aplikativnega znanja s področja obnovljivih virov ter izkušenj, pridobljenih prek sodelovanja z različnimi partnerji s
tega področja, smo s Florianom vstopili še
na področje peči na drva, ki do zdaj niso
poznale naprednih, avtomatskih sistemov
za regulacijo kurjenja. To se s Florianom
spreminja.
ATech sicer vedno sodeluje pri nacionalnih natečajih za inovacije, inovativnost in
novosti. Tako smo v preteklosti že večkrat
prejeli nagrade GZS za inovacije, prav tako
pa je bilo ATech tudi večkrat uvrščeno na
seznam 30 najbolj inovativnih podjetij Slovenskega foruma inovacij. Florian je letos
že pridobil srebrno nagrado GZS za inovacije na državnem nivoju ter zlato nagrado
GZS Primorske na regionalnem nivoju, zdaj
pa še nagrado za 1. najboljšo inovacijo 8.
SFI. To so pohvale za naše podjetje, našo
razvojno ekipo in obenem prinašajo izziv
za našo prodajo. Odzivi s sejma ISH 2013,
na katerem smo Floriana prvič predstavili
tudi mednarodnemu trgu, so zelo dobri, saj
intervju / interview
Florian poskrbi, da se z isto
količino drv grejete dlje časa
in znatno prihranite pri porabi
se pogovarjamo s številnimi potencialnimi
partnerji iz večine evropskih držav. Prav ti
rezultati pa bodo šele potrdili, kako zelo
zanimiva je naša inovacija tudi za kupce.
Kako spodbujate inovativni duh
med sodelavci?
Na prvem mestu je treba ljudem dati
sploh priložnost, da so lahko inovativni.
Spodbujanje stalnih izboljšav na delovnem
mestu, oblikovanje medoddelčnih timov za
različne projekte ter seveda osebni razvoj
so osnove. Zaposleni v ATechu verjamemo
drug v drugega in skozi timsko delo
neprestano gradimo vzdušje sodelovanja.
Naš uspeh je rezultat dela mnogih, iz
različnih delov podjetja. Ne smemo pa niti
pozabiti na zunanje sodelavce iz različnih
podjetij in inštitutov, s katerimi sodelujemo
in s katerimi vedno znova preverjamo naše
ideje.
Je gospodarska kriza v vašem podjetju
zavrla število predlaganih koristnih
izboljšav in inovativnih idej? Kako se
spoprijemate s krizo?
ATech deluje večinoma z B2B partnerji, torej
na medorganizacijskem trgu. Gospodarska
kriza se je tako v našem podjetju poznala
posredno, z letom 2013 pa bomo dosegli
nivo prodaje in obseg poslovanja kot tik
pred krizo, tako da smo na pravi poti, hkrati
pa nam inovacije, kot je Florian, dajejo dodatno spodbudo za prihodnost.
Obstoječa gospodarska situacija je močno
pospešila zanimanje končnih kupcev za
izboljšave na področju rabe energije. Naš
razvoj in iskanje inovacij smo zato namensko usmerili na področje obnovljivih virov
energije. Prav tako smo namensko začeli
iskati sodelovanja z zunanjimi partnerji s
tega področja, da bi v podjetje pripeljali
izkušnje in aplikativno znanje ter tako še
dodatno spodbudili sodelovanje in s tem
inovativnost.
8. Slovenski forum inovacij
12
intervju / interview
Najbolj pa nas veseli in največjo priložnost
vidimo v tem, da nam je pri naših kupcih
uspelo spodbuditi inovativno razmišljanje
in smo dosegli to, da na ATech gledajo kot
na inovativnega partnerja za prihodnost. Na
osnovi tega imamo v razvoju novosti, ki jih
bomo predstavili v letu 2014 in za katere se
obstoječi kupci že veliko zanimajo.
Vaša inovacija je tudi ekološka, z uporabo Floriana povečujete ogrevalni učinek
pri segrevanju nepremičnin, kar posledično zmanjšuje emisije toplogrednih
plinov v ozračju. Ali načrtujete razvoj
Floriana tudi za druge namene, ne le za
vgradnjo v dimnike?
Florian je končni produkt, za katerega pa
že imamo nekaj idej tudi za nadaljnji razvoj.
Ideje gredo predvsem v smeri večje samostojnosti izdelka ter v razvoj funkcij, ki bi še
povečale njegovo uporabnost in obenem
udobje uporabnikov. Pomembno je, da smo
z razvojem Floriana razvili tehnologijo, ki
se lahko delno ali v celoti aplicira na druga
področja oziroma na druge tipe produktov.
Tehnologija, ki smo jo razvili, je bila tudi
osnova za pridobitev novega posla, razvojnega projekta z enim od vodilnih proizvajalcev peči v svetovnem merilu. S tem
partnerjem prav v novembru 2013 začenjamo projekt, ki bo ob uspešni realizaciji v
prihodnjih letih postal eden od pomembnih
poslov za prihodnost ATecha.
Z inovacijo Florian vstopate že na tuje
trge. Kateri so prioritetni in kakšni so
vaši poslovni cilji z inovacijo?
ATech je na tujih trgih prisoten že od vsega
začetka. V letu 2013 bomo 40 % naše realizacije ustvarili s partnerji iz drugih držav.
Pri tem največji delež predstavljajo kupci
iz Italije, Švice, Nemčije, Avstrije in Danske. Prvi cilj sta trga Nemčije in Avstrije. Ti
dve državi imata najbolj zahtevno lokalno
zakonodajo glede emisij toplogrednih plinov
in drugih zahtev pri izkoriščanju biomase za
ogrevanje. Tako da bo preboj na teh dveh
trgih ključnega pomena tudi za uspeh na
drugih trgih.
Na letošnjo sezono ogrevanja s Florianom
še nismo pripravljeni za masovno prodajo.
Čakamo še zadnja testiranja in certificiranje pri nemškem certifikacijskem inštitutu,
prek katerega preverjamo tudi ustreznost
lokalni zakonodaji. Letošnja sezona bo tako
namenjena v glavnem pilotnim instalacijam
na različnih trgih in pri različnih partnerjih.
Sledi polovica leta, ko bomo morali postoriti vse za industrializacijo Floriana ter nato
sezona 2014–2015, v kateri si obetamo
uspešen preboj in tudi prve resne količine.
Avtorji inovacije ob prejemu zlatega priznanja Primorske gospodarske zbornice
Authors of innovation, with the winning gold Award of Primorska Chamber of
Commerce
Slike/Photos: arhiv/archive of ATech elektronika d.o.o.
Abstract
1st best innovation
of the 8th Slovenian Innovation Forum
Florian keeps you warmer longer and
saves you wood
Florian is a smart device that represents
a complete novelty on a global scale and
is a unique product in the area of chimney
pipe draft control. By way of automatic
chimney pipe draft regulation, Florian
creates optimal combustion conditions in
the wood-burning stove. It thus increases
combustion efficiency by 20%, which
represents significant savings in fuel
consumption and lower emissions of
exhaust gases.
8. Slovenski forum inovacij
13
Druga najboljša inovacija po mnenju nacionalne ocenjevalne
komisije je plod sodelovanja med Razvojnim centrom eNeM
novi materiali, Steklarno Hrastnik in Nanotesla Institutom.
Podjetje računa na ekskluzivo, saj je glavna dodana vrednost
produkta v uporabi zdravstveno in ekološko neškodljivih snovi, ki
jih najdemo v naravi, te pa se pri pripravi obarvanega stekla do
zdaj še niso uporabljale.
intervju / interview
Pri pripravi obarvanega stekla
uporabljajo snovi iz narave
2. najboljša inovacija 8. Slovenskega foruma inovacij
ECO-COLORED GLASS, RC eNeM Novi materiali d.o.o., Podružnica Steklarna Hrastnik
Pri razvoju inovacije ste se povezali
s priznanim slovenskim podjetjem
Steklarno Hrastnik s 150-letno tradicijo
v steklarski panogi. Hkrati ste sodelovali
tudi z Nanotesla Institutom Ljubljana.
Kako bi opisali skupno sodelovanje?
Glede na rezultate, ki smo jih dosegli, bi na
kratko, v dveh besedah, lahko sodelovanje
opisali kot zelo uspešno. V relativno kratkem
času za razvoj smo prišli ne le do novega
produkta, ampak do inovacije v svetovnem
merilu. S skupnim konceptom in znanjem
Steklarne Hrastnik in Nanotesla Instituta
Ljubljana smo inovativno idejo pretvorili v
komercialno uporaben produkt in hkrati
izboljšali proizvodni postopek. Skupno
sodelovanje je torej obrodilo pričakovan
rezultat.
v proizvodnem procesu. To nam prinaša
konkurenčno prednost na trgu in prepričani
smo, da je take stvari treba patentirati in se
ustrezno zaščititi.
Koliko časa bo potrebnega, da boste
prototip razvili do izvedbene faze oz.
implementacije v proizvodnji?
Prototip, izdelan na Nanotesla Institutu
Ljubljana, je bil že prenesen in izdelan v
Steklarni Hrastnik na pilotni liniji. Glede
na obnašanje materiala na pilotni liniji se
ne pričakujejo večje težave pri prenosu v
proizvodnjo.
Svojo inovacijo ste tudi patentirali pri
Evropskem patentnem uradu, kar je
povezano tudi s stroški. Kaj je bil razlog
za to premišljeno poslovno potezo?
Skupaj s partnerji, Nanotesla Institutom
Ljubljana, smo pregledali obstoječe patente
na temo obarvanja transparentnega
stekla in ugotovili, da gre za edinstven
postopek obarvanja stekla, z zdravju
in okolju neoporečnimi pigmenti. Poleg
ekološko ozaveščene proizvodnje ti
pigmenti tudi vplivajo na zmanjšanje napak
Slike/Photos: arhiv/archive Steklarna Hrastnik d.o.o.
8. Slovenski forum inovacij
14
intervju / interview
Kaj si obetate od implementacije vaše
inovacije v proizvodnji?
Z inovacijami RC eNeM in Steklarna
Hrastnik želita opozoriti na stalni napredek
in biti v družbi prepoznavni kot inovativni
podjetji, ki sta usmerjeni v trajnostni
razvoj. Obetamo pa si seveda tudi naročila
novih izdelkov. Z implementacijo inovacije
pričakujemo tudi lažje obvladovanje
obarvanih transparentnih stekel v
proizvodnji in višjo kakovost, kar seveda
pričakujejo tudi vedno bolj zahtevni kupci.
Kakšni so vaši kratkoročni in
srednjeročni poslovni načrti, povezani s
prodajnim segmentom inovacije?
Uspešnost inovacije je ne nazadnje odvisna
tudi od prodaje izdelkov, saj je inovativnost
proces, ki spreminja ideje v tržne vrednosti.
Naši kratkoročni načrti so vezani na
planiranje marketinških in komercialnih
aktivnosti, najprej seveda na pripravo
koncepta za izdelavo reklamnega materiala
in nato na predstavitev izdelka obstoječim in
potencialnim kupcem. Želimo pa si seveda
tudi prodor na trge višjega kakovostnega
razreda in tudi ekskluzivo.
Abstract
2st best innovation
of the 8th Slovenian Innovation Forum
They use substances that are present
in nature for the production of stained
glass
The second best innovation according to
the assessment by the National Assessment
Committee is the result of cooperation
between the eNeM Development Centre
– New Materials, the Steklarna Hrastnik
glassworks and the Nanotesla Institute.
The company counts on the exclusivity of
its product because the main added value
comes from the use of substances found
in nature that are not harmful to health or
the environment. The substances employed
have not been used in the production of
stained glass up until now.
8. Slovenski forum inovacij
15
Ključni problem pri prodaji sesalnih enot za sesalnike je nemoč
vplivati na način vgradnje enote v sesalnik. Inovacija podjetja
Domel d.o.o. problem rešuje s tem, da vodi zrak okoli sesalne
enote po ohišju vpetja, kjer se odlično zaduši hrup.
3. najboljša inovacija 8. Slovenskega foruma inovacij
Sesalna enota v kapsuli, Domel d.o.o.
Hkrati je sesalna enota mehko vpeta
s posebnim vpetjem v kapsulo, ta pa
je z istim vpetjem vgrajena v ohišje
sesalnika. S tem je Domel kupcem
ponudil več, dvignil dodano vrednost
izdelkom in zagotovil lasten vpliv na
način vgradnje visokoučinkovitih enot
in s tem vpliv na izvedbo sesalnika kot
končnega produkta.
dr. Jožica Rejec,
Domel d.o.o.
direktorica/CEO
Pri razvoju inovacije ste sodelovali
z Razvojnim centrom NELA. Katere
so prednosti tega sodelovanja? Ali bi
vam uspelo razviti inovacijo z enakimi
učinki glede na čas razvoja in kvaliteto
izvedbe, če bi se razvoja lotili povsem
sami?
Razvojni center NELA je bil ustanovljen z
namenom, da pospeši razvojna prizadevanja na področju elektro-predelovalne
industrije z dolgoročnim ciljem povečanja
obsega poslovanja in odpiranja novih delovnih mest. Financiranje razvojne dejavnosti
in opreme v NELI je podprto s sofinanciranjem projekta s sredstvi EU in je tako
delovanje na področju razvoja na višji ravni,
kar prinaša tudi boljše rešitve. Razvojni
center NELA je tesno povezan z razvojem
v Domelu. Projekt je nastajal med strokovnjaki obeh podjetij. Idejna zasnova in
konceptualne rešitve ter izdelava prototipa
so nastale na podlagi proučitve tržne priložnosti in analize obstoječe ponudbe. Da bi
idejo čim prej realizirali in jo začeli uspešno
tržiti, smo združili razvojne kapacitete in
tako zelo skrajšali čas od nastanka ideje do
industrializacije inovacije.
intervju / interview
V sodelovanju s kupci
kreirajo razvojne trende
Domel d.o.o. trenutno pokriva 60 % EU
trga med neodvisnimi proizvajalci in 6 %
celotnega svetovnega trga na področju
sesalnih enot, kar je zelo pohvalen
podatek. Kako vam uspe obdržati tako
visoke tržne deleže na tujih trgih?
V Domelu v Železnikih smo že več kot pol
stoletja vpeti v izvoz. Izvoz je v Domelu
stalnica. 90 % vse proizvodnje prodamo
na svetovnih trgih direktno, preostali delež
pa na domačem trgu. Največji delež imajo
sesalne enote, ki jih proizvedemo več kot 5
mio. predvsem za sesalnike višjega cenovnega razreda. Med svetovno gospodarsko
krizo nismo izgubili nobenega pomembnega kupca, tržni delež pa smo še celo
nekoliko okrepili. Na trgu sesalnih enot smo
v 40 letih prehodili pot iz sledilca do vodilnega globalnega razvojnega dobavitelja. S
kupci smo tesno sodelovali in stalno vlagali
v razvoj ter nove, izboljšane rešitve. V razvojni proces smo vključevali tudi slovenske raziskovalne institucije Sedaj s kupci
sodelujemo v zgodnji razvojni fazi in skupaj
kreiramo razvojne trende.
Kakšni so vaši skupni načrti pri razvoju
inovacij za prihodnost? Ali menite, da
gospodarska kriza lahko vpliva tudi na
ta razvoj?
Kriza je običajno posledica napačnih ravnanj v preteklosti. Posledično nam pripoveduje, da so priložnosti v drugačnem ravnanju in novih rešitvah. Že v letu 2009, ko se je
kriza najbolj poglobila, smo se odločili, da
bomo pospešeno vlagali v razvoj in trženje.
Razvijamo nove produkte, ki so z ekološke-
8. Slovenski forum inovacij
16
intervju / interview
ga in trajnostnega vidika bolj sprejemljivi za
trg. Rešitve, ki jih ponujamo, so naravnane
k večji učinkovitosti, manjši porabi surovin
in večjemu vložku znanja, kar omogoča
višjo dodano vrednost. Zavedamo se, da
samo inovativne rešitve, ki presegajo znane
rešitve in postanejo vrhunske na trgu, vodijo
k uspehu.
Je po vašem mnenju v Sloveniji
okolje za inovativnost na splošno
dovolj spodbudno ali bi se dalo še kaj
izboljšati?
Menim, da imamo v Sloveniji veliko znanj
in glede tega obstajajo dobre razmere za
inovativnost. Glede spodbud pa je zagotovo
še veliko možnosti. Inovativnost je pogoj
za napredek na vseh področjih javnega in
osebnega delovanja, in ne samo v industriji. Na tem imamo še veliko potencialov na
vseh področjih. Kaj bi na podlagi lastnih bogatih
izkušenj s področja razvoja inovacij
lahko priporočili drugim podjetjem v
zvezi s procesom inoviranja?
V Domelu inovativnost načrtujemo. Motiviramo sodelavce, da so pogumni in
ustvarjalni. Ustvarjalnost smo zapisali na
prvo mesto med vrednotami. Spodbujamo
ambicioznost, ki vodi v zdravo tekmovalnost. Podpiramo timsko delo in smo veseli
uspehov naših sodelavcev. Oktober smo
razglasili za mesec inovativnosti. Od vsakega zaposlenega pričakujemo, da bo sodeloval z vsaj enim koristnim predlogom. Cilj je
ozavestiti vse zaposlene, da je inovativnost
ključ za napredek podjetja in osebno rast.
Ses enota in ohišje, Domel
SES unit and housing, Domel
Slike/Photos: arhiv/archive Domel d.o.o.
Abstract
3st best innovation
of the 8th Slovenian Innovation Forum
They create development trends in
cooperation with the buyers
The innovation of the Domel d.o.o.
company resolves the problem by
channelling the air around the vacuuming
unit through the housing of the mounting
mechanism where noise is muffled well.
The vacuuming unit is also softly mounted
with a special mounting mechanism into
a capsule, which is in turn built into the
housing of the vacuum cleaner with
the same mounting mechanism. Domel
was thus able to offer its customers more,
raise the added value of their products and
ensure that the company can influence
the method of integration of high-efficiency
units and thereby affect the construction
of the vacuum cleaner as an end product.
8. Slovenski forum inovacij
17
Edinstven del GoOpti poslovnega modela je vpeljava t. i.
časovnega okna – dogovora s potnikom, ki se je v zameno za
nižjo ceno prevoza pripravljen dogovoriti za čas odhoda ob
pravočasnem prihodu na želeno destinacijo.
Priznanje za najbolj inovativen poslovni model 8. Slovenskega foruma inovacij
GoOpti - inteligentni transport potnikov, TM Vista d.o.o.
Inovacija uvaja trajnostni pristop
k reševanju problema mobilnosti –
transporta potnikov, ki je do okolja
prijazen in ki vsem sodelujočim v
vrednostni verigi poslovnega modela
omogoča trajnostno rast poslovanja.
Marko Guček,
soavtor inovacije in
direktor/co-author of
innovation and CEO
GoOpti d.o.o.
Razvoj vaše inovacije je nastala kot
posledica potrebe po organiziranih
prevozih za poslovneže, ki pa ste
ga razširili še na druga področja.
Učinkovitost storitve ste podprli z
računalniško aplikacijo, ki predstavlja
najinovativnejši del vašega poslovnega
modela. Kako ste pristopili k razvoju
inovacije na omenjeni način? Kaj je bilo
vzvod temu?
Ko smo ugotovili, da povpraševanje po tovrstnih prevozih obstaja, smo se naivno lotili
poslovnega modela, kjer smo želeli skopirati sistem shuttle prevozov iz ZDA. Hitro
smo ugotovili, da tam rešujejo le problem
navigacije, kako čim hitreje razpeljati maso
ljudi. V našem primeru gre za problem
združevanja ljudi, ki potujejo v manjšem
obsegu in neenakomerno. Tako smo se
morali domisliti časovnega okna, ki definira
fleksibilnost potnika, da se prilagaja drugim,
in verjetnostnega računa, ki bo upošteval
neenakomernost. Po pregledu svetovne
ponudbe smo ugotovili, da kaj takega še
ne obstaja. Tako je bilo jasno, da se je za
uspeh treba lotiti neznanega in razviti lastno
računalniško aplikacijo, ki bo podpirala naš
poslovni model.
intervju / interview
Konkurenco nevtralizirajo z
močnimi investicijami v razvoj
Sodelovanje s strokovnjaki iz institucij
znanja je pri razvoju inovacije skoraj
nujno. Tako je bilo tudi v vašem
primeru. Kako bi opisali to sodelovanje
z operativnega vidika? Bi lahko rekli,
da ste se v skupnem procesu razvoja
inovacije učili vsi udeleženi, ali je bil
prenos znanja enostranski?
Vsekakor se učimo drug od drugega in se
nadgrajujemo. Še posebno v našem primeru, kjer je potrebno znanje tako iz transporta, logistike, turizma, prodaje in organizacije
na eni strani, kot tudi znanje iz naprednega
programiranja, matematike, umetne inteligence, storitev v oblaku in spletne arhitekture na drugi strani. Brez sodelovanja med
različnimi strokovnjaki in operativci ne gre.
Vaše podjetje je na trgu le nekaj let. Z
vidika razvoja in rasti vas štejemo med
mlada podjetja. Ker je vsak začetek
težak, so še toliko bolj pomembni
različna podpora pri poslovodenju
in zadostni finančni viri. Kakšne so
vaše izkušnje? Kje ste dobili potrebno
podporo?
V primeru GoOpti smo se združili posamezniki, ki nam podjetništvo ni tuje in imamo
za seboj nekaj uspešnih projektov, ki so
nam tudi vir financiranja. TMvista d.o.o.
(lastnica blagovne znamke GoOpti) je tudi
hčerinsko podjetje našega podjetja TMPotovanja d.o.o. (katerega blagovna znamka je
UNIGLOBE TMTravel), ki je po prodaji drugi
največji organizator poslovnih potovanj v
Sloveniji.
8. Slovenski forum inovacij
18
intervju / interview
Uspešen poslovni model, ki ga razvijate
kot franšizo, boste ponudili tujim trgom.
Vstop na te mora biti premišljen in
načrtovan. Kako se lotevate te težke
naloge? Vam kdo pri tem pomaga?
Vsekakor imamo tudi zunanje svetovalce,
ki so specialisti na področju franšizinga.
Veliko nam pomagajo tudi izkušnje, ki smo
jih pridobivali zadnjih pet let kot franšizojemalci kanadske franšize UNIGLOBE, ki ima
več kot 800 franšiznih centrov za poslovna
potovanja po vsem svetu. Kot eni izmed
najuspešnejših v naši regiji smo vabljeni na
vse dogodke tega velikega franšiznega sistema, kjer se učimo od najboljših, ki delujejo na področju franšizinga v turizmu.
Nam lahko zaupate vaše poslovne načrte
za prihodnost? Kje in kako vidite svoje
podjetje čez pet let?
Čez pet let mora biti GoOpti prisoten vsaj
na štirih celinah in biti eden izmed ključnih
igralcev na področju DRT (Demand Responsive Transportation), kar je po našem
mnenju javni potniški prevoz prihodnosti.
V petih letih načrtujemo poslovni model
razvijati sprva v smer medmestnega in nato
mestnega prometa.
Slika/Photo: arhiv/archive GoOpti
Abstract
Award for the most innovative business
model of the 8th Slovenian Innovation Forum
They neutralise competition with
strong investments into development
The unique portion of the GoOpti business
model is the introduction of the so-called
time window – agreement with a passenger
who is willing to agree on a time of
departure in exchange for a lower price of
transport and timely arrival at a destination.
The innovation takes a sustainable approach
to resolving the problem of mobility –
passenger transport that is environmentallyfriendly and one that provides all those who
are part of the GoOpti business model value
chain with sustainable growth of operations.
8. Slovenski forum inovacij
19
Pedagoško zdravstveni model intenzivne obravnave otrok
in mladostnikov izstopa po celostni obravnavi, ki se izvaja v
njihovem življenjskem okolju in jim omogoča redno šolanje ob
kontinuirani zdravstveni in pedagoški obravnavi.
intervju / interview
Obravnava otrok in mladostnikov
s težavami v duševnem zdravju
ni samo pedagoški problem
Priznanje za najboljšo storitveno inovacijo 8. Slovenskega foruma inovacij
Pedagoško zdravstveni model intenzivne obravnave otrok in mladostnikov v VZ Planina,
Vzgojni zavod Planina
dr. Leonida Zalokar,
ravnateljica
Vzgojnega zavoda
Planina/Headmaster
of VZ Planina
Obstoječe pedopsihiatrične službe v
Sloveniji odklanjajo obravnavo otrok
in mladostnikov s hudimi težavami
v duševnem zdravju in pridruženim
nasilnim ter heteroagresivnim vedenjem,
zato je bil do zdaj edini izhod urgentna
hospitalizacija na intenzivnih zaprtih
oddelkih psihiatričnih bolnišnic skupaj
z odraslimi bolniki, s tem pa so bile
pravice otrok in mladostnikov grobo
kršene. Uvedba novega modela ustreza
tudi določilom Konvencije o otrokovih
pravicah.
Vaša inovacija in priznanje med
najboljšimi sta še toliko bolj dragocena,
saj izstopa med vsemi osmimi prejemniki
priznanj za najboljšo inovacijo na 8.
Slovenskem forumu inovacij – izhaja
namreč z družboslovnega področja.
Kaj pomenita ta dosežek in priznanje za
vašo institucijo?
Pomeni predvsem priznanje, da razmišljamo, se odločamo in delujemo v pravi smeri.
Že vrsto let namreč opozarjamo številne
odgovorne, da obravnava otrok in mladostnikov s težavami na področju duševnega
zdravja in pridruženim heteroagresivnim
vedenjem ni zgolj pedagoški problem.
Ali nam lahko na kratko opišete, kaj
predstavlja vaša inovativna storitev?
Zakaj je tako edinstvena na področju
obravnave otrok in mladostnikov s
težavami v duševnem zdravju?
Vzpostavili smo inovativen model celostne obravnave, kjer so poleg vzgojiteljev
zaposleni tudi psihiatrinja in zdravstveni
tehniki. Indikacije za sprejem otrok/mladostnikov so zlasti sum na duševne motnje in
heteroagresivno vedenje. Vsa doktrina se je
prenesla na raven zavoda, kjer zdravstveno
usposobljeno osebje, skupaj s pedagoškim,
s svojim predhodno pridobljenim znanjem
ukrepa po smernicah, ki so predpisane za
tovrstna vedenja. Otrok/mladostnik je celostno obravnavan v okolju, kjer živi.
Je bila vaša metoda plod načrtnega
razvoja ali je nastala spontano ob
intenzivnem strokovnem delu z mladimi?
Oboje – ideja se je postopoma razvijala ob
delu z otroki/mladostniki. Pedagogi smo bili
prepuščeni sebi, nemočni. Opažali smo,
da se naše metode, tehnike terapevtsko ne
dotaknejo nekaterih otrok/mladostnikov.
Njihova problematika je presegala zgolj
pedagoško obravnavo. Zaradi odsotnosti
predhodnih obravnav ali pa odklonitve te,
nismo vedeli, ali gre pri njih za situacijske
okoljsko pogojene motnje, organske oz.
psihološko pogojene motnje ali za kombinacije vsega naštetega.
Kako nameravate prenesti vaše
inovativne izsledke in storitve na tuje
trge? Kje vidite priložnosti v tujini? Kaj
lahko pri tem pridobi vaša institucija?
Lani sem se povezala z EViPRG – European
Violence in Psychiatry Research Group,
ki so odprti za raziskovalce v duševnem
zdravju, učitelje in praktike. Udeležila sem
se 8. Evropskega kongresa Nasilje (23.–26.
10. v Belgiji). Naš model sem predstavila
prek prispevka Neustrezna obravnava otrok
in mladostnikov z duševnimi motnjami v
RS. Model z evalvacijo bo predstavljen
drugo leto na 4. Internacionalni konferenci
o nasilju in 2015 na 9. Evropskem kongresu
o nasilju. Izdelujemo Vzgojni načrt obravnave – različnih modelov pomoči glede na
vrsto in stopnjo problematike. Načrtujemo
8. Slovenski forum inovacij
20
intervju / interview
Slike/Photos: arhiv zavoda/archive of VZ Planina
seminarje na temo obravnavanja tovrstne
problematike. Z znanstvenim pristopom,
apliciranim v prakso, se postopoma razvija
tudi nova doktrina.
Abstract
Glede na to, da je vaša osnovna
dejavnost financirana iz nacionalnih
javnih sredstev, ste pri koriščenju
različnih resursov, ki so nujni za vaše
delo, verjetno kdaj tudi omejeni. Kaj bi
se lahko še izboljšalo pri pogojih dela,
infrastrukturi? Se vključujete tudi v
evropske iniciative in druge projekte, da
premagate te težave?
Treatment of children and adolescents
with mental health problems is not only
a pedagogical problem
Zagotovljena imamo javna sredstva za zdravstveno dejavnost (psihiatrinja in določeno
število zdravstvenih tehnikov), ki pokrivajo
delovanja ene enote (4 otroci/mladostniki).
Glede na izkazan trend naraščanja števila
otrok in mladostnikov s tovrstno problematiko, bo treba program razširiti. Čakamo na
razpis Norveškega finančnega mehanizma
z namenom razširitve programa. V tem
razpisu bo posebna pozornost posvečena
prav otrokom in mladostnikom – naša država se mora zavedati, da ustrezna obravnava
ranljive populacije otrok in mladostnikov
pomeni učinkovito preventivno dejavnost in
naložbo v prihodnost – tudi finančno.
Award for the best service innovation
of the 8th Slovenian Innovation Forum
The pedagogical medical model of
intensive treatment of children and
adolescents stands out from the rest in
terms of its comprehensive treatment that
is provided in the living environment of the
subjects, enabling them to attend full-time
schooling alongside continuous medical
and pedagogical treatment. Existing
pedopsychiatric services in Slovenia refuse
treatment to children and adolescents
with severe mental health and and the
associated violent and aggressive behavior
disorders, which is why the only solution up
until now has been urgent hospitalisation
at closed ward intensive care units of
psychiatric hospitals together with adults,
which meant that the rights of children and
adolescents were grossly violated. The
introduction of the new model complies
with the provisions of the Convention on the
Rights of the Child.
8. Slovenski forum inovacij
21
Razvojni center Jesenice je v sodelovanju s podjetjem
Acroni razvil tehnologijo izdelave, ulivanja, predelave in
toplotne obdelave jekla, namenjenega uporabi pri povišanih
temperaturah in tlakih.
intervju / interview
Tesno sodelovanje
s končnimi uporabniki je ključ
do novih razvojnih idej
Priznanje za najboljšo inovacijo raziskovalne institucije 8. Slovenskega foruma inovacij
Novo korozijsko odporno orodno jeklo za preoblikovanje plastike ACRONI T85
Razvojni center Jesenice d.o.o. - Oddelek Jekel in Tehnologij in Acroni d.o.o.
Za vsako proizvodno fazo povsem
nove vrste jekla so izdelali tehnološke
predpise, ki so varovana skrivnost in
namenjeni le interni uporabi podjetja
Acroni. Postopek izdelave zagotavlja
ustrezno kakovost nove vrste jekla, ki
je v skladu s predpisi po mednarodnih
standardih EN in ASME ter je prilagojena
zahtevam kupca.
Aleš Čop, vodja projekta/
head of project
Slika/Photo: arhiv/archive
of RC Jesenice d.o.o.
Kako je prišlo do razvoja inovacije?
Ali je bila iniciativa za razvoj na strani
vašega Razvojnega centra?
Razvoja novega izdelka – v konkretnem primeru orodnega jekla Acroni T85 – smo se
lotili na podlagi potreb trga in želje Acronija,
da razširi svoj proizvodno-prodajni program tudi na področje korozijsko odpornih
orodnih jekel za plastiko. Pobuda za razvoj
tega jekla je bila tako skupna, saj z inženirji
in prodajniki Acronija vsakodnevno sodelujemo tako na razvojnem kot tudi na tehnološkem področju in trženju izdelkov.
Koliko časa je trajal razvoj inovacije in
kdo vse je sodeloval v razvojnem timu
poleg inženirjev iz Razvojnega centra
Jesenice?
Formalno je razvoj tega jekla trajal dobri
dve leti, čeprav optimiziranje lastnosti jekla
ter tehnologije izdelave in predelave dejansko ni nikoli dokončan proces. Če obstaneš
predolgo na mestu, te težave kmalu dohitijo, tudi če je neki izdelek razvit in dan v
redno proizvodnjo. Poleg tega pa je treba
stalno tudi skrbeti za dosledno izvajanje
predpisane tehnologije in preiskav, bdeti nad kakovostjo, izvajati tehnični servis
kupcev. Pogosto se zgodi, da lahko iz
neke problematike, ki se pojavi v že utečeni proizvodnji, s poglobljenim pristopom
reševanja problema naredimo korak naprej
tudi v razvojnem smislu. Seveda pa je za
to potrebno tesno sodelovanje tako nas,
razvojnih inženirjev v Razvojnem centru
Jesenice, kot tudi odličnih sodelavcev v
dolgi tehnološko-proizvodni verigi v Acroniju. Dejansko je krog sodelavcev iz Acronija
tako na inženirski kot tehniški ravni precej
širši, kot jih lahko poimensko zajamemo v
projektno skupino.
Katere so bile največje težave, s katerimi
ste se srečevali v procesu razvoja vaše
inovacije?
Težave smo imeli v vseh glavnih fazah izdelave in predelave jekla. Ključne rešitve za
dober končni rezultat pa so bile tri: postavitev in optimiziranje številnih detajlov pri
izdelavi jekla v fazi sekundarne metalurgije
in ulivanja, obsežne laboratorijske raziskave
ter postavitev optimalne večfazne toplotne
obdelave končnih plošč.
Se vam zdi sodelovanje s podjetji
pomembno? Kakšni so vaši načrti
za sodelovanje z gospodarstvom v
prihodnjih letih?
Brez neposrednega sodelovanja s podjetji, v našem primeru z Acronijem, pa tudi z
uporabniki jekel, si našega dela ne znam
predstavljati. Vedno bolj pa spoznavamo,
8. Slovenski forum inovacij
22
intervju / interview
Slika/Photo: arhiv podjetja/archive of RC Jesenice d.o.o.
da je tesnejše tehnično sodelovanje prav
s končnimi uporabniki naših izdelkov ključ
tudi do novih razvojnih idej. Želim si, da
bi se tudi na tem področju dela lotili bolj
sistematično, saj je strokovno pošten odnos
do kupcev temelj tudi za nova naročila. Biti
na razpolago uporabnikom naših jekel, jim
svetovati, pomagati reševati probleme, tudi
če niso neposredno povezani z našimi jekli,
bi morale biti naše konkurenčne prednosti,
hkrati pa tudi razvojne priložnosti. To govorim iz lastnih izkušenj sodelovanja z različnimi slovenskimi in tujimi podjetji.
Kako sodelujete s podjetji in drugimi
raziskovalnimi institucijami iz tujine?
Je povezovanje na tem področju
pomembno za razvoj inovacij v
prihodnosti?
Sodelovanje s podjetji temelji na vzajemnosti, kar pomeni, da si pomagamo in se
učimo drug od drugega. Dobro sodelovanje
lahko zaživi le, če imata obe strani strokovno pošten odnos, kar pomeni tudi priznavanje lastnih napak, če do takih zaključkov
pridemo npr. s preiskavami v primeru reklamacij. Sodelovanje s tujimi raziskovalnimi
ustanovami je v tem smislu nekoliko težje,
ker nihče ne more delati povsem zastonj.
Imamo pa izjemne izkušnje z razvojnim inštitutom Centro Sviluppo Materiali iz Rima,
s katerim smo sodelovali na razvojnem
projektu Trafo pločevin. Lahko rečem, da
je bil pravi užitek sodelovati s strokovnjaki,
ki so na konkretnem področju v samem
svetovnem vrhu.
Abstract
Award for the best innovation by a research
institution of the 8th Slovenian Innovation
Forum
Close cooperation with the end users
is the key to new development ideas
In cooperation with the Acroni company,
the Jesenice Development Centre has
developed a technology for the production,
casting, processing and heat treatment
of steel for use in high temperature and
high pressure applications. They produced
technological regulations for each
production phase of a completely new
type of steel, whereby the said regulations
are a highly guarded secret and intended
exclusively for internal use at the Acroni
company. The production procedure
ensures the suitable quality of a new type
of steel that complies with the regulations
laid down in the international EN and ASME
standards and is adapted to meet the needs
of the buyer.
8. Slovenski forum inovacij
23
Zaradi pomanjkljivosti, ki jih kažejo konvencionalni električni
grelniki, je nastala potreba po izdelavi bolj učinkovitega
električnega grelnika, ki proizvaja toploto v veliko krajšem času
ter je enostaven za upravljanje in kontrolo ter obratuje brez
emisijskih izgub.
Priznanje za najboljšo inovacijo start-up podjetja 8. Slovenskega foruma inovacij
»Ecocell« - ionski bojler, AURORA 3M+ d.o.o.
Podjetje je uspešno uporabilo vse
prednosti podpornega okolja za
inovacije in pridobilo subvencijo
za zagonska sredstva, zaradi
multidisciplinarnosti projekta pa so
začutili tudi potrebo po povezovanju z
drugimi podjetji.
Šukrija Kačar, direktor
Aurora 3M+ d.o.o./CEO
Ionski bojler »Ecocell« si je v kategoriji
najboljše inovacije startup podjetja
priboril največ naklonjenosti strokovne
komisije. Kaj je bil razlog za razvoj
omenjene inovacije?
Razlog za razvoj omenjene inovacije je bila
želja ponuditi uporabnikom ekološko neoporečen, varen, varčen in učinkovit ogrevalni sistem, ki bo izpolnil zahteve današnjega
časa, hkrati pa ponudil največje udobje.
intervju / interview
Na mednarodnem trgu električnih
ionskih ogreval nimajo konkurence
Za mlada, startup podjetja je vsaj na
začetku podjetniške poti pomembna
podpora v obliki ustreznih informacij,
nasvetov, tudi finančnih sredstev.
Kje ste vi dobili potrebno podporo?
V prvi fazi smo se oprli izključno na lastne
resurse in sredstva. Postali smo redni član
Tehnološkega parka Ljubljana in pridobili
subvencijo Slovenskega podjetniškega
sklada za startup podjetja. Proti koncu
projekta smo se povezali z drugimi podjetji.
Razlog za povezovanje je bila multidisciplinarnost projekta.
V prijavi inovacije na 8. Slovenski forum
ste navajali, da ste pri razvoju inovacije
sledili večji učinkovitosti proizvoda
in enostavnosti upravljanja. Katere
prednosti lahko še izpostavite pred
kupci vaše inovacije?
Ionski bojler »ECOCELL« je pretočni grelnik vode, ki deluje na principu direktne
pretvorbe električne energije v toploto, kar
povzroča zelo hitro rast temperature delovnega medija v celotnem volumnu. Ravno
ta dinamičnost in mehki zagon omogočata
zelo natančno pokrivanje toplotnih izgub
porabnika. Vgrajena pametna elektronika
omogoča stalni nadzor nad delovanjem z
možnostjo nadzora in popravila parametrov na daljavo. Dodatne prednosti so še
ekološka neoporečnost, neslišno delovanje,
estetski videz, majhnost in kompatibilnost z
inteligentnimi inštalacijami.
8. Slovenski forum inovacij
24
intervju / interview
Pri vsakem razvoju se ustvarjalci
srečujejo s padci in vzponi. Kateri
trenutek pri razvoju inovacije vas je
še posebej razveselil, da vam je vlil
še dodatno voljo in motivacijo za delo
vnaprej?
Posebej nas je razveselil trenutek, ko je
naša inovacija pridobila ustrezne certifikate pri Slovenskem inštitutu za kakovost
in meroslovje. Drugi dogodek je bil visoka
uvrstitev in pridobitev subvencije za startup
podjetja Slovenskega podjetniškega sklada,
tretji pa nagrada na 8. Slovenskem forumu
inovacij.
Kaj pričakujete od predstavitve na
8. Slovenskem forumu inovacij?
Velik korak v smeri prepoznavnosti podjetja
AURORA 3M+ ter produkta na področju
Republike Slovenije in širše.
Abstract
Award for the best innovation by a startup
company of the 8th Slovenian Innovation
Forum
They have no competition on the
international market for electric ion
heaters
Slike/Photos: arhiv/archive of Aurora 3M+ d.o.o.
Because of the deficiencies exhibited by
conventional electric heaters, a need has
arisen for the production of a more efficient
electric heater that generates heat within
a much shorter period of time and is easy
to use and control as well as functions
without emission losses. The company has
successfully utilised all of the advantages of
the support environment for innovation and
has obtained a subsidy for startup capital.
However, owing to the multidisciplinary
nature of the project, we have felt the need
to connect with other companies.
8. Slovenski forum inovacij
25
Postopek izdelave efektnega crackle stekla, ki daje videz
razbitega stekla, je poznan že dalj časa. Inovacija, ki je prejela
priznanje za odličnost uporabnosti ustvarjalnih industrij,
uvaja nov način proizvodnje in predstavlja trajnostno rast
tega segmenta.
Priznanje za odličnost uporabnosti ustvarjalnih industrij 8. Slovenskega foruma inovacij
ILLUSION GLASS, RC eNeM Novi materiali d.o.o., Podružnica nano materiali v steklarstvu
Visoke zahteve po energetski varčnosti
so izpolnjene z novim pristopom v
proizvodnji, ki jo glede na dosedanji
znani proces v svetu lahko štejemo med
t. i. vitke proizvodnje.
Kaj je bil razlog za razvoj vaše inovacije?
Glavni razlog za razvoj inovacije je bila
želja po izdelavi ekskluzivnega izdelka, ki
bo povečal prepoznavnost ne le v slovenskem merilu, ampak tudi širše. RC eNeM
je skupaj s Steklarno Hrastnik in Nanotesla
Institutom Ljubljana izdelal dober idejni
predlog projekta, ki je bil v veliki meri razlog
za odobritev razvojnih aktivnosti. Sicer pa je
razlogov za razvoj inovacije navadno več.
V prvi vrsti so to prav gotovo filozofija upravljanja in organizacijska klima sodelujočih
podjetij in Nanotesla Instituta ter zavestna
odločitev za vlaganje v razvoj in učenje.
intervju / interview
Ekskluzivni izdelek iz enega
od najčistejših stekel na svetu
Danes si samo razvojno orientirana
podjetja lahko obetajo dolgoročno rast
ter obstanek na trgu. Kaj je oziroma bo
podjetje Steklarna Hrastnik pridobilo s
to inovacijo?
Ja, res je, mnogo organizacij priznava, da
so inovacije pomembne za njihovo rast in
uspeh. Poleg novega produkta bo Steklarna
Hrastnik pridobila tudi večjo prepoznavnost
in prodor na trge z izdelki z višjo dodano
vrednostjo. Z vsako novo inovacijo si tudi
utrdi inovativni duh in prostor.
Na letošnjem Forumu inovacij ste
v skupnem sodelovanju prejeli še
priznanje za drugo najboljšo inovacijo.
Kateri so po vašem mnenju ključni
dejavniki inovativnosti, ki jim posvečate
največ pozornosti v okviru Razvojnega
centra Novi materiali d.o.o.?
Ključna dejavnika po našem mnenju sta interdisciplinarnost in povezovanje z drugimi.
To je tudi razlog, da se je RC eNeM odločil,
skupaj s Steklarno Hrastnik, k sodelovanju
povabiti tudi Nanotesla Institut Ljubljana, s
katerim smo dosegli obe omenjeni inovaciji
in ju tudi prijavili na patentnem uradu EU.
Zelo pomembna dejavnika inovativnosti sta
med drugimi tudi vztrajnost in vdanost v
delo in doseganje zastavljenih ciljev; verjeti
moramo, če lahko temu tako rečemo, v
svoje sanje, v korak več, kot so ga naredili
drugi.
Slika/Photo: arhiv/archive of Steklarna Hrastnik d.o.o.
8. Slovenski forum inovacij
26
intervju / interview
Slika/Photo: arhiv/archive of Steklarna Hrastnik d.o.o.
Tovrstna izdelava stekla je namenjena
maloserijski izdelavi unikatnih
dekorativnih steklenih izdelkov
najvišjega kakovostnega razreda. Kako
vam uspe prodreti na trge luksuznih
izdelkov? Je na teh možno doseči
ustrezne dodane vrednosti kljub
manjšemu številu prodanih izdelkov?
Na luksuzne trge je možno prodreti le s
kombinacijo visoke kakovosti, ekskluzivnosti in z nenehnimi izboljšavami ter novostmi,
višja dodana vrednost pa največkrat te
procese spremlja. Na začetku je ta pot trda
in zahteva veliko angažiranosti. Z večkratnimi vstopi inovativnih izdelkov na trg pa
si pridobi zanimanje in večja pričakovanja
kupcev ter krepi t. i. brand name. Ko je blagovna znamka uveljavljena, je na trgih možno lažje doseči tudi višje dodane vrednosti
kljub manjšemu številu prodanih izdelkov.
Ali nameravate inovacijo patentirati?
Kako si boste zagotovili ekskluzivo
na trgu?
Za inovacijo smo že vložili patentno prijavo
pri patentnem uradu EU. Za zagotovitev ekskluzive na trgu pa so marketinški pristopi
že v fazi priprave.
Abstract
Award for the excellence of application
of creative industries of the 8th Slovenian
Innovation Forum
Exclusive product from one of
the highest-purity glass in the world
The procedure for the production of crackle
effect glass that gives the appearance of
broken glass has been known for a long
time. The innovation that received the
award for the excellence of application
of creative industries introduces a new
production method and represents a
possibility for the sustainable growth
of this segment. Exacting demands for
energy efficiency have been met with a
new production approach that can be
considered to represent the so-called lean
production when compared to the process
known around the world up until now.
8. Slovenski forum inovacij
27
Inovativni proizvodi /
Product innovation
ID 640
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni proizvodi / Product innovation
Sistem prezračevane fasade Armat
Armat façade ventilation system
Inovacija je del razvoja fasadnega sistema
prezračevane fasade, ki je izdelan individualno.
Aktualna faza se dotika razvoja konstrukcije in
tehnologije oblikovanja ter montaže fasadnih
panelov, v drugi pa bo poudarek na integraciji
solarne klimatizacije in ogrevanja sanitarne
vode. Končni cilj projekta je fasadni sistem
z integrirano klimatizacijo stavb, ki deluje na
osnovi rabe sončne energije in je oblikovno
individualen. S tem sledimo ciljem evropske
energetske politike. Komponente sistema je
mogoče reciklirati.
Aktualna razvojna faza rešuje:
1. Preprečitev tvorbe toplotnih mostov in kondenzacije v izolacijskem ovoju. To omogoča
slabo toplotno prevodna sredica nosilne
konzole.
2. Individualno oblikovanje vzorcev na površini
panelov in kakovostno zaščito površine, lahko tudi s spektralno selektivnimi ali samočistilnimi premazi, ki fasadi izboljšajo videz in ji
podaljšajo življenjsko dobo ter preprečujejo
pregrevanje stavbe.
3. Poenostavitev montaže konstrukcije in fasadnih panelov z načinom montaže »na klik«.
The innovation is part of the development of a
ventilated façade system, which is manufactured individually. The current stage relates
to the development of construction, design
technology and installation of façade panels,
whereas the second stage will be focused on
the integration of solar air conditioning and
domestic hot water heating. The final objective
of the project is a façade system with integrated air conditioning of buildings, which utilizes
solar energy and has an individual design. This
complies with European energy policy. System
components can be recycled.
The current developmental phase covers:
1. Prevention of the formation of thermal
bridges and condensation in the thermal
envelope. This is enabled by a thermallyconductive core of the support beam.
2. Individual design of patterns on the surface of panels and quality protection of the
surface, also with spectrally selective or
self-cleaning coatings, which improve the
exterior appearance of a façade and prolong
its service life, and also prevent overheating
of buildings.
3. Simpler installation of construction and
façade panels using the lock system.
Organizacija / Organization: Armat d.o.o.
Avtor inovacije / Author of innovation: Andrej Lovšin
Kontakt / Contact: Krmelj 37A, 8296 Krmelj, 00386 7 393 3400
[email protected], www.armat.si
8. Slovenski forum inovacij
29
ID 643
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni proizvodi / Product innovation
ponnod prime
ponnod prime
Ponnod prime je akvaponski sistem, na
katerem lahko na vsaj 300 kvadratnih metrih
pridelamo 1400 kg sveže zelenjave in 100 kg
rib na mesec. Gre za samoočiščevalne ribogojnice, ki ne potrebujejo rek ali jezer. Odpadne
snovi, ki jih ribe izločajo, se s pomočjo mikrobov razgradijo v osnovnejše delce, ki jih nato
rastline izkoristijo za svojo rast. Z vzpostavitvijo
naravne simbioze tako na organski način pridelujemo svežo zelenjavo in združujemo prihodke
od prodaje zelenjave in rib. Takšna inovativna
in zelena tehnologija ima v primerjavi s konvencionalno pridelavo številne prednosti,
kot sta do 90 % manjša poraba vode in do
dvakrat večji hektarski donos. Je optimalen
način pridelave v urbanih okoljih in okoljih s
slabšo prstjo, saj je neodvisna od zemeljskega
substrata. Iz istega razloga je ponnod prime
zelo primeren tudi za industrijo z odvečno
toploto in s tem pridelavo tudi zunaj poletne
sezone. In ker gre za zaprt sistem ribogojnice,
lahko gojimo tudi bolj 'eksotične' vrste rib, kot
je npr. tilapija.
Ponnod Prime is an aquaponic system which
enables monthly production of 1,400 kg of
fresh vegetables and 100 kg of fish on as little
as 300 square metres. This is essentially a selfcleaning fish farm which does not need rivers
or lakes. Waste products from fish are decomposed by means of microbes into more basic
particles that the plants subsequently use for
their growth. By establishing a natural symbiosis we grow organic fresh vegetables, which
combines income from the sale of vegetables
and fish. Such innovative and green technology
has numerous advantages in comparison to
conventional ones, such as up to 90% reduced
water consumption and up to twice as high a
yield per hectare. It is an optimum method of
production in urban environments and environments with poor soil because it doesn’t
depend on the terrestrial substrate. For the
same reason Ponnod Prime is also appropriate
for industry with waste heat and, consequently,
for cultivation outside the summer season. And
because this is a closed system of fish farming,
we can also grow more “exotic” species of fish,
such as tilapia.
Organizacija / Organization: Ponika, raziskave in razvoj, d.o.o.
Avtor inovacije / Author of innovation: Matej Leskovec, Ponika d.o.o.
Kontakt / Contact: Zbure 39, 8220 Šmarješke Toplice, 00386 40 798 322
[email protected], www.ponnod.com
8. Slovenski forum inovacij
30
ID 645
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni proizvodi / Product innovation
Inovativni elektromotor v kolesu
Innovative electric motor for a bicycle
Trg električnih vozil zahteva visoko učinkovit, varen, preprost in ekonomičen električni
pogon. Podjetje GEM motors je razvilo nov
inovativen tip elektromotorja s trajnimi magneti.
Rešitev temelji na novi modularni tehnologiji,
ki je predmet patentne zaščite in ki omogoča
integrirano zasnovo celotnega elektromotorja v
kolesu vozila. Z novo tehnologijo nam je uspelo
zmanjšati izgube v krmilniku in motorju ter
razviti preprosto konstrukcijo elektromotorja,
pri čemer smo ohranili visoko zmogljivost, to
je veliko moč in navor z minimalno valovitostjo
navora. Tako smo združili visoko zmogljivost s
preprosto konstrukcijo in zasnovo, kar omogoča cenovno konkurenčno proizvodnjo elektromotorja. Nova rešitev ima izreden tržni potencial na trgu električnih vozil, saj z inovativno
modularno tehnologijo lahko razvijemo različne
moči elektromotorjev od 4 KW do 15 KW ter
tako zadostimo večini potreb po električnih
pogonih na trgu za dvokolesna in štirikolesna
električna vozila.
The electric vehicle market requires a highly
efficient, safe, simple and economic electric
drive. The company GEM motors has developed a new innovative type of electric motor
incorporating permanent magnets. The solution is based on a new modular technology,
which is the subject matter of patent protection and which enables integrated design of
the whole electric motor into the wheel of the
vehicle. With the new technology we managed to reduce the losses in the controller and
motor, and to develop a simple construction of
electric motor, where we preserved high performance, i.e. high power and torque with minimum torque ripple. In this way we combined
high performance with a simple construction
and design, which enables price-competitive
production of the electric motor. The new solution has an extraordinary market potential on
the electric vehicle market because, thanks to
innovative modular technology, we can develop
various powers of electric motors ranging from
4 KW to 15 KW and, consequently, comply
with the majority of demands for electric
motors in the two-wheeled or four-wheeled
electric vehicle market.
Organizacija / Organization: GEM motors d.o.o.
Avtor inovacije / Author of innovation: Simon Mandelj
Kontakt / Contact: Ljubljanska 45, 1241 Kamnik, 00386 59 023 890
[email protected], www.gemmotors.si
8. Slovenski forum inovacij
31
ID 650
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni proizvodi / Product innovation
ILLUSION GLASS
ILLUSION GLASS
Inovacija predstavlja postopek izdelave efektnega crackle stekla z videzom razbitega
stekla. Izdelek ohrani čvrstost in specifične lastnosti, ki so potrebne, da dobi in ohrani svojo
funkcionalnost.
Razpokan/razbit efekt pridobimo zgolj z ustrezno mešanico surovin v recepturi, in sicer z
vnosom določene modifikacije, oblike, velikosti
delcev in koncentracije titanovega (IV) oksida
(TiO2) k osnovni recepturi. Nadaljnji procesni mehanski postopki niso potrebni, zato je
postopek energetsko učinkovit in bolj prijazen
glede na znane stare postopke obdelave s
potapljanjem izdelkov v zelo mrzlo vodo.
Novi način proizvodnje cracle stekla predstavlja trajnostno rast tega segmenta, saj so visoke zahteve po energetski varčnosti izpolnjene
z novim pristopom izdelave, ki jo lahko štejemo
(glede na dosedanji znani proces v svetu) med
t. i. vitke proizvodnje.
Crackle steklo je namenjeno maloserijski izdelavi unikatnih dekorativnih izdelkov visokega
cenovnega razreda.
The innovation introduces the manufacturing
procedure for crackle glass which has the appearance of broken glass. The product retains
the consistency and specific features required
for the product to obtain and preserve its functionality.
The cracked/broken effect is obtained simply
by using an appropriate mixture of raw materials in the recipe, which is done by adding a
specific modification, form and size of particles
and concentration of titanium (IV) oxide (TiO2)
to the primary recipe. Any subsequent process mechanical procedures are not required,
which makes the procedure energy-efficient
and more friendly with regard to known old
processing procedures by immersing products
in very cold water.
The new method of crackle steel production
stands for the sustainable growth of this segment, especially because the new manufacturing approach, which can be classified (with
regard to the current known process in global
terms) under so-called lean production, complies with high energy efficiency demands.
Crackle glass is intended for small-scale manufacturing of unique decorative products of a
high price range.
Organizacija / Organization: RC eNeM Novi materiali d.o.o., Podružnica
Steklarna Hrastnik
Avtorji inovacije / Authors of innovation: Mateja Koritnik (RC eNeM d.o.o, PO
Steklarna Hrastnik); Dr.Branka Mušič (Nanotesla Institut Ljubljana); Nevenka
Rajnar (Nanotesla Institut Ljubljana)
Kontakt / Contact: Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, 00386 3 565 4864
[email protected], www.rc-enem.si
8. Slovenski forum inovacij
32
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
BlistO2 – Avtomatski merilnik koncentracij elementov
v mikro komorah
Device for the automatic measurement of elements in
micro-chambers - BlistO2
Postopek merjenja koncentracij kisika v pretisnih omotih je metoda testiranja modificiranega pakiranja atmosfere, ki se uporablja za
podaljšanje roka uporabnosti izdelkov. BlistO2
je patentiran avtomatski merilnik koncentracij
kisika, ki omogoča samodejne meritve dejanskih koncentracij kisika. Meritve se opravijo z
mikrooptičnim senzorjem kisika. Mehanski del
naprave avtomatsko pomika blister v vnaprej
določen položaj za merjenje in pri vsakem položaju izmeri koncentracijo kisika. Programska
oprema omogoča kontrolo nad mehanskim
delom in prikaz v obliki za izpis poročila Prednosti so:
–– Meritve koncentracije plina v vsakem plastičnem žepku.
–– Testiranje učinkovitosti pakirne linije.
–– Opravljanje meritve v seriji s statistično
analizo.
–– Merjenje difuzije kisika v omotu po daljšem
času skladiščenja.
–– Visoka natančnost in ponovljivost.
–– Validiran instrument in metoda.
The process of measuring oxygen concentrations in blister packs is a method of testing
modified atmosphere packaging, which is
used for prolonging the shelf-life of products.
BlistO2 is a patented automatic measuring system for determining concentrations of oxygen,
which enables automatic measurements of
actual oxygen concentrations. The measurements are conducted by means of a microoptical oxygen sensor. The mechanical part
of the device automatically moves the blister
into a pre-defined measuring position in order
to measure oxygen concentrations in every
position. The software enables control over the
mechanical part and the display in the form of
a printout of the report. The advantages are:
–– Measurements of gas concentrations in
every plastic pouch.
–– Testing of the efficiency of the packaging
line.
–– Conducting measurements in a batch with
statistical analysis.
–– Measurements of oxygen diffusion in a pack
after a prolonged storage period.
–– High precision and repeatability.
–– Validated instrument and method.
Inovativni proizvodi / Product innovation
ID 660
Organizacija / Organization: ECHO, d.o.o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation: ECHO, d.o.o. - dr. Andrej Holobar,
uni. dipl. ing. kem, R-tehnika, d.o.o. - Julij Rupret, Srečko Rupret, Gregor Rupret, dipl. ing. strojništva
Kontakt / Contact: Stari trg 37, 3210 Slovenske Konjice, 00386 3 759 2380
[email protected], www.echo.si
8. Slovenski forum inovacij
33
ID 673
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni proizvodi / Product innovation
FLORIAN
FLORIAN
Florian je pametna naprava, ki samodejno
uravnava vlek dimnih plinov v dimnih ceveh.
Nameščen je na dimnih ceveh pri pečeh
na drva. S samodejnim reguliranjem vleka
v dimnih ceveh Florian ustvarja optimalne
pogoje izgorevanja v peči. S tem se za 20 %
povečuje učinkovitost izgorevanja peči, kar
predstavlja velike prihranke pri porabi goriva
in nižje emisije izpušnih plinov. Z optimalnimi
pogoji izgorevanja Florian zagotavlja višjo raven
udobja in varnosti med uporabo peči v bivalnem prostoru. Prav tako preprečuje čezmerno
pregrevanje peči in čezmerne izgube energije
zaradi previsoke temperature dimnih plinov.
Optimalno izgorevanje, ki ga omogoča Florian,
podaljšuje čas gorenja drv in zmanjšuje porabo
goriva. Podjetje ATech je uspešno predstavilo
svoj novi produkt Florian na ISH 2013 v Frankfurtu in rezultat je navdušenje med strokovno
in komercialno javnostjo.
Florian is a smart device which automatically
regulates the draft of flue gases in flue gas
pipes. It is installed on flue gas pipes used for
wood-burning stoves. By automatically regulating the draft in chimney pipes Florian generates optimum combustion conditions in the
stove. This increases wood stove combustion
efficiency by 20%, which results in major savings as regards fuel use and reduced emissions of exhaust gases. With optimum combustion conditions Florian guarantees a higher
level of comfort and security of the use of
stoves in living quarters. It also prevents excessive overheating of the stove and excess loss
of energy due to the high temperature of the
exhaust gases. Optimum combustion enabled
by Florian prolongs the duration of the burning
of wood and reduces fuel consumption. The
company ATech has successfully presented
its new product Florian at the ISH 2013 fair
in Frankfurt which initiated positive feedback
from the professional and commercial public.
Organizacija / Organization: ATech elektronika d.o.o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation: Massimo Makovac, Martin Žerjal,
Primož Podboj, Aleš Miklavec
Kontakt / Contact: Bač pri Materiji 30, 6242 Materija, 00386 08 200 8800
[email protected], www.atech.si, http://www.fumis.si/en/florian
8. Slovenski forum inovacij
34
ID 675
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni proizvodi / Product innovation
Napredni sistem za dinamični bike fitting
Advanced system for a dynamic bike fitting
V zadnjih letih so se kolesarji
in kolesarski strokovnjaki začeli zavedati pomena pravilnih geometrijskih nastavitev
kolesa (bike fitting) za doseganje varne, udobne
in učinkovite vožnje s kolesom. S tem se je
močno povečala potreba po orodjih, ki bi
prodajalcem koles in drugim strokovnjakom
zagotavljala možnost kakovostne storitve na
področju bike fittinga.
Na podlagi lastnih znanstvenih raziskav in
obširnega pregleda znanstvene literature smo
razvili celovit elektronski sistem, ki strokovnjakom omogoča natančno in točno nastavitev
kolesa, prilagojeno posamezniku. Sistem je
sestavljen iz edinstvenega pedala, ki omogoča
meritve sil v vseh smereh in s tem natančno
vrednotenje učinkovitosti kolesarjenja. Posebej
razviti brezžični inercijski senzorji dajo vpogled
v tridimenzionalno gibanje kolesarja. Ti podatki
se uporabijo za določitev optimalnega položaja
na kolesu. Edinstveni sistem, podprt z znanstvenimi raziskavami, omogoča
celovito biomehansko obravnavo kolesarja.
In recent years, cyclists and cycling experts
have acquired an awareness of the importance
of the correct geometric setup of bicycles (bike
fitting) for safe, comfortable and efficient riding. This has significantly increased the need
for tools that would provide bicycle sellers and
other experts with the ability to provide quality
services in the area of bike fittings. Based on
our own scientific research and an extensive
review of scientific literature, we have developed a comprehensive electronic system that
allows experts to precisely and accurately set
up a bicycle so that it is customised and adapted to each individual. The system comprises
a unique pedal that enables measurements of
forces in all directions and thereby a precise
evaluation of the efficiency of cycling. The
specifically developed wireless inertial sensors
provide an insight into the three-dimensional
movement of the cyclists. These data are then
used to determine the optimum position on the
bicycle. This unique system that is based on
scientific research enables the comprehensive
biomechanical analysis of a cyclist.
Organizacija / Organization: S2P, znanost v prakso, d.o.o.
Avtorja inovacije / Authors of innovation: Borut Fonda in Dr. Nejc Šarabon
Kontakt / Contact: Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, 00386 40 202,
396 ali +44 7748057791
[email protected], www.s2p.si
8. Slovenski forum inovacij
35
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Venous – medicinska naprava za diagnozo
kroničnega venskega popuščanja
Venous medical device for diagnosing chronic venous
insufficiency
Venous je diagnostična medicinska naprava, ki
s pomočjo izboljšane volumske pletizmografije
meri indeks venske polnitve (IVP). Uporablja se
za diagnosticiranje venskega popuščanja spodnjih okončin pri odraslih v zgodnjih fazah bolezni. Namenjena je uporabi v žilnih, dermatoloških in fleboloških ambulantah ter predvsem v
ambulantah primarnega zdravstva. Sestavljena
je iz posebne brezžične golenske manšete
ter osrednje enote, kjer se rezultati preiskave
prikazujejo. Meritev je neinvazivna, proces je
preprost in ponovljiv. Naprava bo le v petih
minutah ugotovila okvaro venskih zaklopk, kar
vodi v pojav krčnih žil. Tako rešujemo problem
60 % odraslih žensk.
Venous is a diagnostic medical device which
measures the venous filling index (VFI) by
means of improved volume plethysmography.
It is used for diagnosing venous insufficiency of
the lower extremities in adults in the early stages of the disease. It is intended for use in vascular, dermatological and phlebological clinics
and particularly in primary health care centres.
It is composed of a special wireless tibia cuff
brace and a central unit, where the results of
the research are displayed. The measurement
is not invasive. The process is simple and can
be repeated. In only five minutes the device will
determine the impairment of the vain valves,
which can cause the appearance of varicose
veins. This helps solve a problem that affects
60% of adult women.
Inovativni proizvodi / Product innovation
ID 684
Organizacija / Organization: MESI, razvoj medicinskih naprav, d.o.o.
Avtor inovacije / Author of innovation: MESI d.o.o.
Kontakt / Contact: Leskoškova cesta 9d, 1000 Ljubljana, 00386 1 620 3487
[email protected], www.mesimedical.com
8. Slovenski forum inovacij
36
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
MECODES – Mechatronic Collaboration Design
Solution
MECODES – Mechatronic Collaboration Design Solution
MECODES je sestavljen iz dveh ozko povezanih sistemov, ki sta nujna za uspešno sodelovanje v razvoju mehatronskih izdelkov. Prvi je
informacijski repozitorij, ki predstavlja osnovni
podatkovni sistem za shranjevanje različnih
informacij za potrebe sodelovanja. Drugega
sestavljajo aplikacije na strani odjemalca,
ki so integrirane v matična orodja ECAD in
MCAD ter zagotavljajo uporabo resursov iz
repozitorija in izmenjavo podatkov. Informacijski repozitorij sistema MECODES je organiziran
na federativnem principu, kjer logične skupine
podatkov sestavljajo celoto in imajo zaradi
tega enotna pravila uporabe. Centralna logična
enota znotraj repozitorija je sistem knjižnice
skupnih elektromehanskih komponent, ki omogočajo transparenten prenos modela iz enega
sistema CAD v drugega. Aplikacije MECODESA, ki so na strani odjemalcev, so integrirane
v matična orodja ECAD in MCAD in jih nadgrajujejo s funkcijami, ki omogočajo sočasno delo
več inženirjev ECAD in MCAD pri skupnem
dizajnu.
MECODES is composed of two closely connected systems, which are urgent for successful cooperation in the development of
mechatronic products. The first one is an
information repository, which represents the
basic data system for storing different information for the purpose of cooperation. The
second is composed of applications on the
side of the client, which are integrated in the
ECAD and MCAD base tools and provide the
use of resources from the repository and data
exchange. The MECODES system information
repository is organized using a federated approach, where logic groups of data compose
a whole and consequently have unified rules
of application. The central logical unit within
the repository is a system of library of common electromechanical components, which
enable a transparent transmission of a model
from one CAD system to another. MECODES
applications on the side of clients are integrated in ECAD and MCAD base tools and are
complemented by functions, which enable
simultaneous work of several ECAD and MCAD
engineers in a common design.
Inovativni proizvodi / Product innovation
ID 685
Organizacija / Organization: CADCAM Lab d.o.o.
Avtorja inovacije / Authors of innovation: mag. Zlatko Šimunec, mag. Reni
Banov
Kontakt / Contact: Tržaška 132, 1000 Ljubljana, 00386 1 426733
[email protected], www.cadcamlab.si
8. Slovenski forum inovacij
37
ID 690
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni proizvodi / Product innovation
ECO–COLORED GLASS
ECO-COLORED GLASS
Inovacija predstavlja nov postopek in recepturo
obarvanja transparentnega stekla z zdravstveno in ekološko neškodljivimi snovmi, ki jih
najdemo v naravi in se pri pripravi obarvanega
stekla do zdaj še niso uporabljale. Za izdelke
iz obarvanega transparentnega stekla smo
za obarvanje uporabili ferite, ki so ekološko
neoporečni, biokompatibilni, nimajo škodljivih vplivov na okolje in žive organizme ter se
v naravi pojavljajo kot feromagnetne rude. Z
dodatkom feritov, s kemijsko sestavo ter velikostjo in koncentracijo delcev smo dosegli cel
spekter različnih barvnih odtenkov za izdelavo
obarvanih steklenih izdelkov z naravnimi barvili.
Inovacija omogoča unikatno in učinkovito proizvodnjo obarvanega ekostekla za dekorativne
in promocijske namene ter stekla, ki prihaja
v stik z živili (promocijske steklenice, unikatni
kozarci, dekorativni elementi, krožniki in drugi
pribor za na mizo).
The innovation represents a new procedure
and recipe for colouring transparent glass with
harmless and eco-friendly components found
outdoors, which have never been used for the
preparation of coloured glass.
To create coloured transparent glass products
we used ferrites, which are environmentallyfriendly, bio-compatible, do not have any
harmful effects on the environment and living
organisms, and are present in nature in the
form of ferromagnetic ore. With the addition
of ferrites, with a specific chemical composition, size and concentration of particles, we
achieved a whole spectrum of various colour
shades for the manufacturing of coloured glass
products with natural colourants.
The innovation enables unique and effective
production of coloured eco glass for decorative and promotional purposes and glass that
comes into contact with foods (promotional
bottles, unique glasses, decorative elements,
plates and other tableware products).
Organizacija / Organization: RC eNeM Novi materiali d.o.o.; Podružnica
Steklarna Hrastnik
Avtorji inovacije / Authors of innovation: Mateja Koritnik (RC eNeM d.o.o, PO
Steklarna Hrastnik); Dr.Branka Mušič (Nanotesla Institut Ljubljana); Nevenka
Rajnar (Nanotesla Institut Ljubljana)
Kontakt / Contact: Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, 00386 3 565 4864
[email protected], www.rc-enem.si
8. Slovenski forum inovacij
38
ID 692
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni proizvodi / Product innovation
Vodna vzmetnica Aquaspring
AQUASPRING WATER MATTRESS
Vodna vzmetnica AquaSpring predstavlja
novost ter nadgradnjo vodnih postelj v svetu.
Z njo smo združili prednosti vodne postelje in
vzmetnice z žepkastimi vzmetmi.
AquaSpring zagotavlja odlično prilagajanje ne
glede na telesne lastnosti. Vzmetnica SpringTop oz. integrirani toper SpringTop, ki ga
sestavlja 550 mikrovzmeti m/2, pa omogoča
popolno zračenje ter kompaktnejšo površino
za optimalnejšo podporo in lažje obračanje.
Z razvojem vodne vzmetnice AquaSpring se
nam je uspelo približati potencialnim kupcem,
ki jih vodna postelja ni zanimala. Zdravo spanje
smo želeli predstaviti malce drugače in ga približati širšemu krogu ljudi. Menimo, da nam
to z vodno vzmetnico AquaSpring dobro uspeva.
Z integriranim toperjem SpringTop znotraj vodne postelje zdaj ustrežemo še tako zahtevnim
kupcem, ki pričakujejo od vodne postelje več.
To so večja čvrstost in z njo povezano lažje
obračanje, še boljše
sušenje in optimalnejša podpora ležišča.
The AquaSpring water mattress represents a
global innovation and an upgrade of the waterbed. With this mattress, we have merged the
advantages of a waterbed and a pocket spring
mattress.
AquaSpring ensures excellent adjustment to
the body. The SpringTop mattress or the integrated SpringTop mattress topper composed
of 550 micro-springs per m2 provides for total
aeration and a more compact surface for optimum support and ease of turning.
By developing the AquaSpring water mattress,
we have managed to rouse the attention of potential buyers who were previously not interested in waterbeds. We wished to present healthy
sleeping in a slightly different manner in order
to make it more interesting to a wider circle of
people. We believe that we have achieved this
with the AquaSpring water mattress.
The integrated SpringTop mattress topper inside the waterbed allows us to meet the needs
of the most demanding of buyers who expect
more from a waterbed. The requirements buyers place on us include firmness and the associated ease of turning, improved drying and
optimised support.
Organizacija / Organization: Maremico d.o.o.
Avtorja inovacije / Authors of innovation: Emil Marinšek, Valentin Marinšek
Kontakt / Contact: Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana Črnuče, 00386 1 561 0900
[email protected], www.lectus.si, www.leticia.si
8. Slovenski forum inovacij
39
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Geosolarna energetska platforma
Geo-solar energy platform for the heat supply of
buildings
Geosolarna platforma predstavlja samostojen energetski sistem za ogrevanje in hlajenje
stavb. Glavni vir toplote predstavljata sonce in
zemlja, ki sta zanesljiva, zelena in obnovljiva
vira. Gre za združitev zelene tehnologije sončnih zbiralnikov in zemeljskih toplotnih izmenjevalcev v enovit energetski sistem. Glavna
prednost sistema je, da s pretakanjem toplote
med sončnimi zbiralniki, zemeljskimi izmenjevalci in stavbo omogoča sezonsko shranjevanje sončeve toplote v tleh. Poleti odvečno
toploto iz sončnih zbiralnikov shranimo v tla, od
koder jo lahko pozimi črpamo in uporabimo za
ogrevanje stavbe. Rezultat je energetsko zelo
učinkovit sistem, ki pri relativno nizkih investicijskih stroških in najnižjih obratovalnih stroških
omogoča celovito toplotno oskrbo stavb z
okoliškim virom toplote. Iz vloženega enega
dela električne energije v sistem lahko dobimo
do osem delov toplote iz sonca in zemlje. Platformo lahko kot energetski sistem integriramo
v obstoječe stavbe in novogradnje, montažne
hiše, avtomobilske nadstreške, rastlinjake
ali kot centralni ogrevalni sistem za skupino
objektov.
The geosolar platform is an independent energy system for the heating and cooling of buildings. The main sources of heat are the Sun and
the Earth which are reliable, green and renewable energy sources. The platform merges
green technology of solar collectors and
ground-coupled heat exchangers into a single
energy system. The main advantage of the system is that the passing of water between solar
collectors, the ground-coupled heat exchangers and the building enable seasonal storage
of the Sun’s heat in the ground. In the summer,
excess heat from the solar collectors is stored
in the ground, from where we can collect it in
the winter to heat the building.
The result is a highly energy-efficient system
that enables the complete supply of heat to
buildings from a local heat source at relatively
low investment cost and the lowest operating
costs. From one unit of electricity fed into the
system, we can obtain up to eight units of heat
from the Sun and the Earth.
The platform can be integrated as an energygeneration system into existing buildings and
new constructions, prefabricated houses, car
canopies and greenhouses or as a central
heating system for a group of buildings.
Inovativni proizvodi / Product innovation
ID 702
Organizacija / Organization: Enertus d.o.o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation: Andraž Ceket univ.dipl.inž.grad,
Tomaž Balut univ.dipl.inž.grad, Matej Brešan univ.dipl.inž.grad,
Matej Kosovel univ.dipl.inž.grad
Kontakt / Contact: Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici,
00386 31 446 122
[email protected], www.enertus.si
8. Slovenski forum inovacij
40
ID 734
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni proizvodi / Product innovation
Elektropogon RoboLine Fitnes
RoboLine Fitnes electric drive
Vsebina inovacije je elektromehanski pogon
fitnes naprave, ki omogoča izvedbo poljubne
fitnes naprave brez uteži in računalniško krmiljenje s tabličnim PC računalnikom.
Inovacija zajema dve tehnični novosti:
–– elektromagnetni pogon oz. aktuator sile
brez koginga (magnetnega zatikanja), pri
katerem je moč preprosto (s standardnim
frekvenčnim generatorjem) krmiliti vrtilni
moment in hitrost. Aktuator lahko deluje kot
»zavora« za vadbo s koncentričnimi obremenitvami – in kot »motor« – za vadbo z
ekscentričnimi obremenitvami;
–– jermensko gonilo z velikim prestavnim razmerjem, ki prenaša vrtilni moment z ročice
vadbene naprave na elektromagnetni aktuator. Bistvene lastnosti: veliko prestavno
razmerje – do 50 v eni stopnji, ne potrebuje nobenega vzdrževanja ali mazanja, je
enostavne izvedbe in zato cenovno ugodno,
brez zračnosti, praktično brez omejitve
življenjske dobe …
Ta novost omogoča uvedbo dvo- in triosnih
vadbenih naprav in vadbo v obliki računalniških
iger. Elektromotor je uporaben tudi za različne
druge posebne namene v industriji.
The content of the innovation is the electromechanical drive of a fitness device, which
delivers the option of a random fitness device
without weights and computer control by
means of a tablet computer.
The innovation comprises two technical novelties:
–– Electromagnetic drive or actuator forces
without cogging, where torque and speed
are easy to control (by using a standard
frequency generator). The actuator can
operate as a “brake” – for exercise with
concentric loads – and as a “motor” – for
exercise with eccentric loads;
–– Belt drive with a high gear ratio, which
transfers the torque from the fitness machine handle to the electromagnetic actuator.
Essential features: high gear ratio – up to 50
in one stage, it doesn’t require any maintenance or lubrication, its design is simple,
which also makes it cost-efficient, there is
no clearance, it has a practically unlimited
service life, etc.
This innovation enables the implementation of
two- or three-axis fitness machines and exercise in the form of computer games.
The electric motor is also used for various
other special purposes in the industry.
Organizacija / Organization: S&Heron d.o.o.
Avtor inovacije / Author of innovation: Vili Jerenec
Kontakt / Contact: Jančerjeva 8, 2000 Maribor, 00386 31 762 775
[email protected]
8. Slovenski forum inovacij
41
ID 739
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni proizvodi / Product innovation
AMFIBIJSKO Letalo, ekranoplan, hovercraft.
AMPHIBIAN airplane, ekranoplan, hovercraft
Amfibijsko letalo splošnega letalstva, ekranoplan in hoverkraft z isto zasnovo trupa bo
prvo amfibijsko letalo kanard oblike v svetu.
Zaradi položaja horizontalca (kanarda) se pri
teh letalih vzgon krila in horizontalca seštevata, posledično imajo ta letala večji vzgonski
gradient, kar jim omogoča hitreje doseženo
želeno višino letenja ter krajše razdalje za vzlet
in pristajanje. Z meritvami smo dokazali, da je
pri izbrani razporeditvi horizontalec–krilo vzgon
letala večji, kot je seštevek posameznih delov
(horizontalca oziroma kanarda in krila).
To je udobno trisedežno večnamesko letalo,
ki ima izredno dobre manevrske sposobnosti.
Poleg najsodobnejšega načina zmanjševanja
upora glisiranja z obliko trupa je podjetje razvilo nov način – napravo za zmanjševanje upora
glisiranja, ki omogoča, da se letalo dobesedno
odrine iz vode pri hitrosti 19 km/h. Amfibijsko
letalo lahko uporabljamo za športno-rekreativno in šolsko dejavnost, vleko jadralnega letala,
enosedežno izvedbo – za gašenje požarov,
pristajanje na neurejenih vodnih ali suhih terenih …
The general aviation amphibious aircraft, WIGcraft and hovercraft with the same body design
will be the first canard amphibious aircraft in
the world. Due to the position of the horizontal stabilizer (canard) in such aircrafts, the lift
force of the wing and the horizontal stabilizer
are combined, so these planes have a higher
lift gradient, which enables them to achieve the
desired height of flying faster as well as shorter
takeoff and landing distances. The measurements confirm that at a selected horizontal stabilizer–wing layout the lift force is greater than
the sum of individual parts (horizontal stabilizer
or canard and wing).
This is a comfortable three-seater multipurpose aircraft with excellent manoeuvring
capacities. In addition to the cutting-edge
method for reducing the planing resistance
with the shape of the body the company has
developed a new method – a device for reducing planing resistance, which enables the plane
to literary push off from the water at a speed of
19 km/h.
The amphibious aircraft can be used for sports
and recreational as well as school activities,
the towing of gliders, single-seat type – for fire
extinguishing, landing on water or on a dry surface not intended for this specific purpose, etc.
Organizacija / Organization: ALTENG Letala d.o.o.
Avtor inovacije / Author of innovation: Refik Fočić
Kontakt / Contact: Pečje 28, 8290 Sevnica, 00386 40 864 981
[email protected], www.alteng-aircraft.com/index.html
8. Slovenski forum inovacij
42
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
TechGen, Algoritem in programski modul za
samodejno generiranje tehnoloških postopkov
TechGen - algorithm and software module for automated
technological procedure generation
Določevanje tehnoloških postopkov novih
izdelkov v projektni ter maloserijski proizvodnji
je zamudno zaradi velikega števila različnih
izdelkov, ki pa se med seboj le malo razlikujejo. Algoritem omogoča samodejno določitev
novega postopka na osnovi ključnih značilnosti
in medsebojne podobnosti.
Izdelava tehnološkega postopka je namreč
unikatna za posamezen izdelek in lahko traja
predolgo. Vendar je možno z analizo in s statistično obdelavo znanih proizvodnih časov podobnih izdelkov v pretekli proizvodnji razvrstiti
izdelke v skupine, ki so, z vidika tehnološkega
postopka, sorodni.
Modul za generiranje tehnoloških postopkov omogoča uporabniku izdelavo približkov
tehnoloških postopkov v realnem času. Izdelek
zapolnjuje tržno nišo, kjer iz zbranih podatkov o
pretekli proizvodnji zagotavlja dodano vrednost, saj sta način planiranja proizvodnje ter
zapolnjevanje proizvodnih kapacitet bistveno
učinkovitejša.
The determination of technological procedures
for new products in project and small-series
production is time-consuming because of the
large number of different products that differ
from one another only slightly. The algorithm
enables automated determination of a new
procedure based on key characteristics and
mutual similarities.
The creation of a technological procedure is
namely unique for each individual product and
can take too much time. However, by performing an analysis and statistical evaluation of
known production times for similar products
in past production processes, it is possible to
classify products into groups that are related in
terms of the technological procedure.
The module for the generation of technological
procedures allows the user to produce approximations of technological procedures in
real time. The product fills a niche whereby it
generates added value from the data gathered
from past production processes because the
production planning method and the utilisation
of production capacities are significantly more
efficient.
Inovativni proizvodi / Product innovation
ID 742
Organizacija / Organization: Inea, d.o.o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation: mag. Primož Rojec, dr. Vito Logar, Helena Trdan-Čampa, Kompetenčni center Sodobne tehnologije vodenja (KC STV)
Kontakt / Contact: Stegne 11, 1000 Ljubljana, 00386 1 513 8120
primoz.roj[email protected], www.inea.si
8. Slovenski forum inovacij
43
ID 750
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inteligentni sistem e-vratar za dostopno ceno
ponuja funkcije človeškega vratarja. Temelji na
metodah umetne inteligence (možgani), krmilniku (živci), naboru senzorjev (oči in ušesa), vratih
z elektromehansko ključavnico (roke) in tabličnem računalniku (komunikacijska sredstva).
E-vratar prepozna uporabnike, jim odklepa in
zaklepa vrata ter posreduje fotografije obiskovalcev, govorna sporočila, relevantne podatke
in opozorila, npr. o zaznanih varnostnih grožnjah (poskus vdora, gibanje v prostoru ipd.),
ki jih pošlje tudi prek SMS in e-pošte. Sistem
upravljamo z zaslonom na dotik ali na daljavo prek spletnega vmesnika (npr. na PC) in
aplikacije za telefon, prek katerih omogoča tudi
domofon na daljavo in prenos slike iz kamer v
živo. Sistem komunicira v naravnem jeziku in
razume ukaze in vprašanja, npr. »Odkleni vrata
obiskovalcu!« in »Kdaj so prišli otroci domov?«
V povezavi s pametnim domom pa lahko varčuje z energijo, upravlja naprave na daljavo in
poveča udobje bivanja.
The intelligent e-doorman system offers, at
an accessible price, the same functions as a
human doorman. It is based on artificial intelligence methods (brains), a controller (nerves),
a range of sensors (eyes and ears), doors with
an electromechanical lock (hands) and a tablet
computer (means of communication). An edoorman recognizes users, opens and locks
doors for them, and sends photos of visitors,
voice messages, relevant data and warnings,
for example, of perceived security threats
(attempts at breaking and entering, possible
movement in the room, etc.), and also sends
them via text message and e-mail. The system
is operated via a touch screen or remote web
interface (on a PC, for example) and a phone
application, which also enables a remote intercom system and remote image transfer from
live cameras. The system communicates in a
natural language and understands orders and
questions, such as “Open the door for the visitor!” and “When did the children come home?”
In connection to a smart home it also saves energy, remotely controls devices and increases
the comfort of living.
Prihodnosti ne vidimo, se
pa lahko nanjo pripravimo
in jo uživamo.
Operacijo delno financira
Evropska unija, in sicer
iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru
Operativnega program
krepitve regionalnih razvojnih
potencialov
za obdobje 2007-2013,
1. razvojne prioritete:
Konkurenčnost podjetij in
raziskovalna odličnost;
prednostne usmeritve 1.1.:
Izboljšanje konkurenčnih
sposobnosti podjetij in
raziskovalna odličnost.
Inovativni proizvodi / Product innovation
Inteligentni sistem e–vratar
Intelligent e-doorman system
Organizacija / Organization: INTECH-LES, razvojni center, d.o.o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation: Igor Gornik (Elgoline); Aleš Moljk,
Mitja Virant, Janez Poje (Intechles); prof. dr. Matjaž Gams, Rok Piltaver, dr.
Vedrana Vidulin, Tomaž Kompara (IJS & Elgoline)
Unec 25, 1381 Rakek, 00386 41 379 105, 00386 1 705 3301
Kontakt / Contact: [email protected], [email protected], ales.
[email protected], www.intechles.si
8. Slovenski forum inovacij
44
ID 772
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni proizvodi / Product innovation
Direkten nadzor porabe vode/tekočin
Direct control of water/liquid consumption
Direkten brezžični nadzor porabe vode/tekočine vsakega odjemnega mesta (armatura, prha,
pralni stroj, pomivalni stroj, WC-kotliček ...) in
prikaz prek aplikacije. Možnost opozarjanja
pri nepredvidenih izpustih, izpis porabe vode
za vsako odjemno mesto posebej, nastavitve
opozarjanja pri izpustu minimalne in maksimalne predvidene količine porabe vode/tekočine.
Direct wireless monitoring of water/liquid consumption of every consumption site (fittings,
shower, washing machine, dishwasher, toilet
tank, etc.) and display of consumption via the
application. It offer the possibility of warnings in case of unpredicted leakage, display of
water consumption for every site individually,
warning options at leakages of minimum and
maximum predicted quantity of water/liquid
consumption.
Organizacija / Organization: Joser d.o.o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation: Jože Cvetko, Milivoj Tekavc, Štefan
Dolejši, Marko Bokal
Kontakt / Contact: Podlog v Savinjski dolini 56, 3311, Šempeter v Savinjski
dolini, 00386 40 193 197
[email protected], www.joser.si
8. Slovenski forum inovacij
45
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Konstantna zakasnitev signala v optičnem vlaknu
na dolgih razdaljah
Constant signal delay in an optic fiber over long
distances
Inovativna naprava omogoča stabilizacijo dolžine optične poti, izdelane iz optičnega vlakna, ki
je med oddajnikom in sprejemnikom poljubnega (npr. radiofrekvenčnega) signala. Uporablja
se pri zahtevnih aplikacijah, kjer je pri prenosu
signala pomembna konstantna zakasnitev.
V napravi se za stabilizacijo dolžine optične
poti učinkovito izrabljata sprememba valovne
dolžine svetlobnega vira (laserja) in barvna
disperzija optičnega vlakna ter se temperaturno regulira dodatno kompenzacijsko vlakno. S
spremembo valovne dolžine svetlobe laserja
se ustrezno popravlja zakasnitev signala, ki se
pošilja po optičnem vlaknu.
Naprava je primerna za popravljanje sprememb
dolžine optične poti, do katerih pride zaradi tresljajev, mikrofonije, hitrih temperaturnih sprememb in podobnega na prenosni poti, izdelani
iz optičnega vlakna.
Inovativna naprava izboljša delovanje in izvedbo zahtevnih fizikalnih eksperimentov, radioteleskopskih sklopov, sinhronih telekomunikacijskih omrežij in podobnih infrastruktur, kjer je
bistvenega pomena sinhronizacija sestavnih
delov.
The innovative device enables stabilization
of the length of the optical path made by an
optical fibre, which connects the transmitter
and receiver of a random (for example, radiofrequency) signal. It is used in complex applications, where a constant delay is important in
the transfer of a signal.
For the stabilization of the length of the optical
path the device effectively utilizes changes in
the wavelength of the source of light (laser) and
colour dispersion of the optical fibre, and the
temperature of an additional compensation fibre is regulated. The change in the wavelength
of the laser light appropriately corrects the
delay of the signal sent via the optical fibre.
The device is suitable for correcting changes
in the length of the optical path, which occurs
due to vibrations, microphonics, rapid temperature changes and the like on the transmission
path made by the optical fibre.
The innovative device improves the operation
and implementation of challenging physical
experiments, radio-telescopic assemblies,
synchronous telecommunication networks and
similar infrastructures, where the synchronization of component parts is very important.
Inovativni proizvodi / Product innovation
ID 782
Organizacija / Organization: InLambda BDT, optoelektronske resitve, d.o.o. in
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo
Avtorji inovacije / Authors of innovation: dr. Jurij Tratnik, Uroš Dragonja, prof.
dr. Matjaž Vidmar, doc. dr. Boštjan Batagelj
Kontakt / Contact: Tovarniška cesta 26, 5270 Ajdovščina, 00386 41 284 957
[email protected], www.inlambda.com
8. Slovenski forum inovacij
46
ID 783
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni proizvodi / Product innovation
Izoterm kritina
ISOTHERM ROOFING
Je termo izolacijska, za vodo neprepustna,
paro pustna z vgrajenim prezračevalnim sistemom in je visoko UV–odporna. Zaradi izredno
majhne teže (od 1,60 kg/m2 do 2,20 kg/m2),
glede na debelino uporabljenega termo izolacijskega sloja, zmanjšuje ceno podkonstrukcije, je uporabna kot nadkritina brez odstranjevanja spodnjih slojev strehe (predvsem
ravnih bitumenskih streh) in s tem daje okolju
varstveno funkcijo. Zmanjša porabo energije
za gretje in hlajenje! Ni odvoza starih kritin na
deponije. Kod nad kritina rešuje, škodljiv vpliv
azbestnih kritin na okolje. Na osnovi patentne
prijave P-201100229 z dne 28. 6. 2011 je Urad
za intelektualno lastnino R. S. za izum »kritina
s prezračevalnim sistemom postopek izdelave
in uporabe« izvršil raziskavo o podobnem ali
enakem patentu na področju EU. Patenta ali
prijave z enako ali podobno vsebino na področju EU ni! Podeljen je bil patent s št. SI 23375
A in po razvrstitvi po mednarodni klasifikaciji
patentov E0487/00.
It has excellent thermal insulation properties,
is water resistant, vapour permeable, with
an installed ventilation system and is highly
UV-resistant. Due to its extremely light weight
(from 1.60 kg/m2 to 2.20 kg/m2) with regard
to the thickness of the used thermal insulation
layer, it reduces the price of sub-construction,
is useful as over-roofing without having to
remove the bottom layers of the roof (flat bitumen roofs, in particular), which also makes it
environmentally friendly. It reduces the consumption of energy for heating and cooling.
No need to take the old roof covering to the
disposal site! As over-roofing it resolves the issue of the harmful impact of asbestos-cement
panel roofing on the environment. On the basis
of patent application P-201100229 of 28 June
2011, the Slovenian Intellectual Property Office
conducted research for the invention “roofing
with ventilation system, manufacturing and application procedure” on determining the existence of a similar or equal patent within the EU.
There is no patent or application with an equal
or similar content in the EU! The product was
granted patent no. SI 23375 A according to the
international classification of patents E0487/00.
Organizacija / Organization: SVS SISTEMI d.o.o. inženirske dejavnosti in
tehično sodelovanje
Avtor inovacije / Author of innovation: Valentin Prelovec
Kontakt / Contact: Kraljeva 9, 6000 Koper, 00386 41 611 643
[email protected]
8. Slovenski forum inovacij
47
ID 789
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni proizvodi / Product innovation
Mobilis – mobilna senzorska platforma
Mobilis - mobile sensor platform
Platforma Mobilis omogoča razvijalcem, da
brez velikega vložka v razvoj sestavijo modularno rešitev, ki zajema podatke iz različnih
senzorjev, jih prikazuje, shranjuje, obdeluje,
kriptira ter izbrane podatke prenaša na oddaljen strežnik ali v oblak. Tako zbrane podatke
lahko uporabniki prikazujejo in obdelujejo na
drugih napravah. Mobilis deluje na pametnem
telefonu, tablici ali računalniku.
Na Mobilisu lahko brezžično priključimo različne bio ali okoljske senzorje prek različnih
protokolov in t. i. virtualne senzorje (algoritme).
Na Mobilisu so že zasnovane različne rešitve
za spremljanje bolnikov na domu (mHealth),
starostnikov, otrok in športnikov, uporablja se
pri raziskovalnih študijah bolnikov v VB in Italiji;
z Mobilisom so bili v realnem času spremljani
skakalci na finalu smučarskih poletov 2012 v
Planici.
Mobilis omogoča preprost razvoj različnih
rešitev za oddaljeno spremljanje posameznikov
ali skupin prek senzorjev in je tipičen primer
rešitev M2M.
The Mobilis platform enables developers, without having to invest much in the development,
to create a modular solution which captures
data from different sensors and displays,
stores, processes and encrypts them, and
transfers the selected data to a remote server
or to a cloud. Collected information can be
displayed and processed by users on other devices. Mobilis can operate on a smart phone,
tablet or computer. By wireless means we can
connect various bio or environmental sensors
to Mobilis via different protocols and so-called
virtual sensors (algorithms). Mobilis already
includes various solutions for monitoring patients at home (mHealth), the elderly, children
and athletes; it is used in research studies of
patients in Great Britain and Italy; by means of
Mobilis the ski jumpers at the Planica ski cup
finals in 2012 were monitored in real time.
Mobilis enables easy development of various
solutions for remote monitoring of individuals
or groups via sensors and is a typical example
of M2M solutions.
Organizacija / Organization: Mobili d.o.o.
Avtor inovacije / Author of innovation: Mobili d.o.o.
Kontakt / Contact: Abramova 12, 1000 Ljubljana, 00386 41 663 195
[email protected], www.mobili.si
8. Slovenski forum inovacij
48
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Aktivna podloga za miško s telovadnimi lastnostmi
Give hand a chance
Give hand a chance active mouse pad with exercise
properties
Zabavajte se med delom ter hkrati razgibavajte
dlan in zapestje z aktivno podlogo za miško!
Give hand a chance je svetovna patentirana
novost.
–– Zabava pri delu z računalnikom
–– Koristno uporabljen čas med telefoniranjem
ali brskanjem po internetu.
–– Telovadba zapestja in prstov
–– Ob redni uporabi aktivna podloga za miško
krepi mišice in vezi karpalnega tunela ter
preprečuje oz. zmanjšuje verjetnost bolečin. Za levo in desno roko. Priporočajo tudi
fizioterapevti.
–– Podloga za miško
–– Primerna za vse optične in laserske miške.
Z nedrsno podlago in preprosta za vzdrževanje.
Kako se zabavati in telovaditi?
–– Dlan namestite na podlogo, prste pa na
rumene kroge.
–– S prsti premikajte kroge navzgor in navzdol
(dlan naj bo vedno na podlogi).
–– Poskušajte vsak dan ob uporabi miške in
kmalu bo to prijetna navada.
–– Adijo bolečine v dlani in zapestju!
Have fun while working and simultaneously
exercise the palm of your hand and wrist with
the active mouse pad!
Give hand a chance is a patented global innovation.
–– Fun when working on the computer
–– Time used wisely when making a telephone
call or browsing the Internet.
–– Wrist and finger exercise
–– When used regularly, the active mouse pad
strengthens the muscles and tendons of the
carpal tunnel and prevents or decreases the
possibility of pain. Can be used with both
the left and right hand. Recommended by
physiotherapists.
–– Mouse pad
–– Suitable for all types of optical or laser
mice. Features a non-slip mat and is easy to
maintain.
How to have fun and exercise?
–– Place the palm of your hand on the pad and
your fingers on the yellow circles.
–– Move the circles up and down with your fingers (the palm of your hand should remain
on the pad at all times).
–– Do this every day when using the mouse
and it will soon become an enjoyable habit.
–– Say goodbye to pain in the palm of your
hand and wrist!
Inovativni proizvodi / Product innovation
ID 812
Organizacija / Organization: Status d.o.o. Metlika
Avtor inovacije / Author of innovation: Branko Čulig, Status d.o.o. Metlika
Kontakt / Contact: Ulica Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika,
00386 7 369 1230
[email protected], www.status.si
8. Slovenski forum inovacij
49
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
sitecElube – sistem za dodatno mazanje ventilov
sitecElube - system for the additional lubrication of
valves
SITECELUBE je elektronski sistem za doziranje
mazivnega sredstva v motorje z notranjim izgorevanjem, ki za pogonsko gorivo uporabljajo
avtoplin.
Značilnost naprave za doziranje mazivnega
sredstva je, da je doziranje mazivnega sredstva
zagotovljeno v enakih razmerah kot doziranje
goriva, le v manjšem zahtevanem deležu.
Prednost sistema SITECELUBE pred obstoječimi na trgu je v natančnem doziranju skozi
celotno območje delovanja motorja z notranjim
izgorevanjem in v preprosti vgradnji, kot tudi
nastavitvi želene količine doziranja mazivnega
sredstva, t. i. olja za dodatno mazanje ventilov.
Količina doziranega sredstva se namreč nastavi z mehanskim spreminjanjem zračnosti kotve
prek regulacijskega vijaka z elektromagnetnim
injektorjem za mazivno sredstvo.
Inovacija je patentirana in njena preprostost
omogoča nizkocenovno proizvodnjo ter tako
cenovno konkurenčnost v svetovnem merilu.
SITECELUBE is an electronic system for the
dosing of lubricant into internal combustion
engines that use LPG as a fuel.
The lubricant dosing device is characterised by
the lubricant being introduced into the engine
under the same conditions as the fuel, only in a
smaller required share.
The advantage of the SITECELUBE system
over the existing systems available on the
market is the precise dosing through the entire
range of the internal combustion engine operation and the simplicity of installation as well as
the setup of the desired lubricant quantity to
be injected, i.e. oil for the additional lubrication
of valves. The quantity of the substance to be
injected into the engine is set up by mechanical variation of the keeper spacing via a regulation screw with an electromagnetic lubricant
injector.
The innovation is patented. Its simplicity
enables low costs of production and resulting
competitiveness in terms of price on a global
scale.
Inovativni proizvodi / Product innovation
ID 816
Organizacija / Organization: SITEC d.o.o.
Avtor inovacije / Author of innovation: Simon Štrancar
Kontakt / Contact: Meljski dol 1, 2000 Maribor, 00386 70 855 144
[email protected], www.sitec.si
8. Slovenski forum inovacij
50
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Brezžični precizijski elektronski termometer v
standardni laboratorijski izvedbi z držalom ter
izdvojenim merilnim tipalom
Standard laboratory wireless precision electronic
thermometer with handle and detached sensor
Inovacija je prijavljena pod patentno prijavo št.
P-201200176.
Inovacija predstavlja profesionalno visokoprecizno napravo za brezžično merjenje temperature v laboratorijskih in industrijskih razmerah.
Prednost inovacije pred klasičnimi merilnimi
metodami je v tem, da so vsi sklopi, potrebni
za meritev, obdelavo in shranjevanje podatkov,
napajanje ter njihov daljinski prenos, vgrajeni
v robustno vodoodporno standardno laboratorijsko ohišje za meritev temperature. Njena
relativna majhnost, držalo iz nerjavečega jekla
fi 23 mm dolžine 150 mm z izdvojenim merilnim
tipalom dolžine od 50 do 1000 mm omogoča
meritve v vseh laboratorijskih in industrijskih
razmerah do vrhunske točnosti (0,005 °C)
tudi tam, kjer s klasično napravo meritve niso
možne. Ker je delovanje naprave samodejno,
je njena uporaba izjemno enostavna. Podatki
so nam dosegljivi na internetu na spletni strani.
Merilnik je pripravljen na maloserijsko proizvodnjo z željo, da se pošlje na trge po vsem
svetu.
The innovation is claimed under patent application number P-201200176.
The innovation is a professional high-precision
device for wireless temperature measurement
under laboratory and industrial conditions. The
advantage of the innovation over classic measurement methods is that all the components
required for the measurement, processing and
storage of data, power supply and their remote
transmission are built into a robust water-proof
standard laboratory housing for temperature
measurement. The relatively small size of the
device, the stainless steel handle with a diameter of 23 mm and a length of 150 mm with a detached measurement sensor that has a length
from 50 to 1000 mm, enables measurements
under any laboratory and industrial conditions
with top level precision (0.005 °C) even when
measurements using classic devices are not
possible. As the device operates automatically,
it is extremely easy to use. Data is available on
a website. The measurement device is ready
for small series production whereby it is our
wish to launch it on markets all over the world.
Inovativni proizvodi / Product innovation
ID 824
Organizacija / Organization: DMS d.o.o. Golnik
Avtor inovacije / Author of innovation: Branko Belingar, DMS d.o.o. Golnik
Kontakt / Contact: Golnik 3, 4204 Golnik, 000386 4 251 9620
[email protected], www.dms.si
8. Slovenski forum inovacij
51
ID 829
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni proizvodi / Product innovation
BlinkerGrips – odsevni kolesarski ročaji in smerniki
BlinkerGrips reflective bicycle grips and turn indicators
Mednarodno nagrajene inovativne kolesarske
ročaje BlinkerGrips lahko ob mraku oziroma
ponoči uporabljamo kot smernike in stranske
luči ter s tem povečamo svojo vidnost in varnost v cestnem prometu. Ročaje BlinkerGrips
z integriranimi LED-diodami zlahka namestimo
na krmila vseh standardnih dvokoles. Ustrezni smernik vklopimo in izklopimo tako, da s
palcem pritisnemo na gumb na ustrezni strani
krmila. Smernik bo po 15 sekundah utripanja
ugasnil. Stranske svetlobne oznake pa prižgemo in ugasnemo z daljšim pritiskom na gumb.
Zaradi varčevanja z energijo se BlinkerGrips
po 15 minutah samodejno izklopijo. Vrhunska
kakovost materialov v kombinaciji s sofisticirano ergonomsko obliko ročaja z zaslonom za
zapestje ter gumbom za enostavno upravljanje
s palcem zagotavlja udobno in varno uporabo.
Ročaji BlinkerGrips so odporni proti padcem,
udarcem in vodi. Poleg tega omogoča »lock-on« sistem čvrsto pritrditev ter zaščito pred
krajo.
The international prize winning innovative BlinkerGrips bicycle grips can be used as turn indicators or side lights at dusk or at night, which
increases our visibility and safety in road traffic.
The BlinkerGrips grips with integrated LEDdiodes can be easily mounted on all handlebars of all standard bicycles. We activate the
desired turn indicator by pressing a button on
the appropriate side of the handlebar with our
thumb. The turn indicator is switched off after
15 seconds. We turn the side lights on and off
by holding the button down for slightly longer.
In order to conserve energy, the BlinkerGrips
turn off automatically after 15 minutes. The
top quality of the materials combined with the
sophisticated ergonomic shape of the grip with
a wrist guard and a button for straightforward
operation using our thumbs ensure comfort
and safety in use. The BlinkerGrips grips are
resistant to falls, impacts and water. They also
feature a »lock-on« fastening system and antitheft protection.
Organizacija / Organization: EKI d.o.o.
Avtor inovacije / Author of innovation: Anja Štefanič EKI d.o.o., Liebmer
Trauschein Small Innovations GmbH
Kontakt / Contact: Majer 27, 8340 Črnomelj, 00386 70 727 565
[email protected], www.si.blinkergrips.com
8. Slovenski forum inovacij
52
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
posteljni vložek P–CONTRADOL CD/VR – motorna &
mehanska izvedba
P-CONTRADOL CD/VR slatted bed base (motorised&
mechanical version)
P-CONTRADOL CD/VR je posteljni vložek z
možnostjo dviga vzglavja in pregiba v predelu
kolen. Profesionalno smo ga zasnovali tako, da
bi vašemu telesu zagotavljal pravilen položaj.
Podnica z letvicami P-CONTRADOL CD/VR
se prilagaja anatomski obliki vašega telesa in
zagotavlja kvaliteten spanec, ki opravi utrujenost vsakodnevnih dejavnosti. Vsi bi si morali
prizadevati, da bi dobili kar največ od nočnega
počitka in maksimalno izkoristili čas spanca za
zbiranje moči ter da bi v spancu tudi uživali!
Posteljni vložek P-CONTRADOL CD/VR lahko
omili nekatere pogoste zdravstvene težave, kot
so bolečine v hrbtu, mišična napetost, slaba
prekrvavitev in refluksna bolezen. Ne glede na
to, kateri dejavniki vam kradejo spanec, naj bo
to bolezen ali pa preprosto stres, izbira primernega ležišča lahko precej prispeva k olajšanju
in dvigu kvalitete življenja.
P-CONTRADOL CD/VR is a slatted bed base
with the option of raising the head section and
the articulated joint in the area of the knees.
We designed it professionally to ensure that
your body is always in the right position.
Slatted bed base
The P-CONTRADOL CD/VR adapts to the anatomical shape of your body and ensures good
quality of sleep and rest after everyday activities. Everyone should strive to get as much out
of their rest at night, to use that time to gather
as much strength as possible and to enjoy their
sleep!
The P-CONTRADOL CD/VR slatted bed base
mitigates some frequent health problems such
as back pain, muscle tension, poor blood circulation and gastroesophageal reflux disease.
Irrespective of which factors deprive you of
your sleep – be it disease or simply stress – the
choice of the right bed can contribute significantly to your quality of life and make your life
easier.
Inovativni proizvodi / Product innovation
ID 830
Organizacija / Organization: Moba d.o.o.
Avtor inovacije / Author of innovation: Moba d.o.o.
Kontakt / Contact: Obrtna cona 15, 8333 Semič, 00386 7 306 8400
[email protected], www.moba.si
8. Slovenski forum inovacij
53
ID 831
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni proizvodi / Product innovation
Sesalna enota v kapsuli
Vacuuming unit in a capsule
V Domelu smo razvoj in izdelavo sesalnih enot
nadgradili s celostno rešitvijo sesalne enote v
kapsuli. Proizvajalci sesalnikov želijo izdelati
čim tišji in mirnejši sesalnik, ob tem pa sesalno
enoto preveč zadušijo s filtri in oblogami, tako
da se z vgradnjo sesalne enote
izgubijo njene glavne kvalitete visokega izkoristka. Pri prenosu vibracij in hrupa sta pomembna mehko vpetje sesalne enote v sesalnik in čim nižji prenos vibracij na ohišje, hkrati
pa je treba zračno pot vstopnega in izstopnega
zraka zapeljati tako, da se hrup čim bolj zaduši
v kapsuli, zračne poti pa ob tem ostanejo kar
se da proste. To smo rešili s tem, da se zrak
zapelje okoli sesalne enote po kapsuli, kjer
se odlično zaduši, hkrati pa je sesalna enota
mehko vpeta s posebnim vpetjem v kapsulo in
z istimi gumami hkrati celotna kapsula v ohišje
sesalnika. S tem je Domel kupcem ponudil več,
dvignil dodano vrednost izdelkom in zagotovil
lasten vpliv na način vgradnje visokoučinkovitih
enot.
In Domel we have upgraded the development
and production of vacuum cleaner motors
with a wholesome solution of an encapsulated
vacuum cleaner motor. Producers of vacuum
cleaners want their vacuum cleaners to be as
quiet and non-vibrating as possible, and in doing so they tend to damper the unit too much
with filters and linings so that, in the process
of the installation of the vacuum cleaner motor, its principal high-efficiency qualities are
lost. Soft fixation of the vacuum cleaner motor
to a vacuum cleaner and the lowest transfer
of vibrations to the housing possible are very
important in the transfer of vibrations and
noise. At the same time it is necessary to make
sure that the air flow of the inlet and outlet air
is implemented so that the noise is reduced
in the capsule as much as possible, while air
flow remains as unobstructed as possible.
This has been achieved by enabling the air to
circulate around the vacuum cleaner motor in
the capsule, where the noise is reduced. At the
same time the vacuum cleaner motor is gently
fixed to the capsule and the entire capsule is
fixed to the vacuum cleaner housing using the
same rubbers. This way Domel has offered its
buyers more, increased the added value of its
products and ensured its own influence on the
method of installation of high-efficiency units.
Organizacija / Organization: Domel d.o.o., NELA d.o.o. Razvojni center Otoki
Avtorji inovacije / Authors of innovation: dr. Jožica Rejec, dr. Janez Rihtaršič,
Tadeja Bergant, David Koblar, Domen Vrhunc, Teja Bertoncelj, Milan Tušek (Domel); dr. Matej Tadina, Andrej Biček, Markič Igor, mag. Matjaž Čemažar (NELA)
Kontakt / Contact: Otoki 21, 4228 Železniki, 00386 4 511 7100
[email protected], www.domel.com
8. Slovenski forum inovacij
54
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Modularni sistem gradnje zidov WALLRUN
Modular system for wall construction WALLRUN gabion wall system by Petrič
Podjetje Petrič d.o.o. je razvilo modularni sistem gradnje zidov za ograjevanje hiš, parkov in
drugih objektov. Sistem je dizajnersko dovršen
in se lahko uporablja tudi kot samostojen urbani element.
Gradnjo sistema WALLRUN lahko primerjamo
z otroškim zlaganjem kock. Osnovni modul je
košara za kamenje gabion, preostali elementi
klopi, mize, vrata, okna pa tvorijo celoto.
WALLRUN gabion wallsystem by petrič je nov
pristop urejanja okolice z uporabo naravnega
kamenja, betona in kovinskih elementov.
The Petrič d.o.o. company has developed a
modular wall construction system for enclosing
houses, parks and other buildings. The system
features a sophisticated design and can even
be used as an independent urban planning
element.
Building using the WALLRUN system can
be compared to a child playing with building
blocks. The basic module is a cage for rocks –
a gabion, which forms a completed whole with
the other elements including benches, tables,
doors and windows.
The WALLRUN gabion wall system by Petrič is
a new approach in landscaping that employs
natural stone, concrete and metallic elements.
Inovativni proizvodi / Product innovation
ID 839
Organizacija / Organization: Petrič d.o.o.
Avtor inovacije / Author of innovation: Petrič d.o.o.
Kontakt / Contact: Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina, 00386 31 334 633
[email protected], www.petric.si
8. Slovenski forum inovacij
55
ID 840
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni proizvodi / Product innovation
Eternalwood
Eternalwood
Podjetje Replikateh je razvilo inovativno tehnologijo pretvorbe lesa v bistveno obstojnejši
kompozitni les. Inovacijo tržimo pod blagovno znamko »Eternalwood«, namenjena pa je
proizvajalcem lesenih proizvodov za zunanjo
uporabo.
Naraven les je lep, do okolja prijazen material
luksuznega videza. Z vidika uporabe v zunanjem okolju pa ima les veliko slabosti: gre
za zelo porozen in občutljiv material, ki hitro
podleže abiotičnim (UV-svetloba, padavine,
temperaturne spremembe) in biotičnim dejavnikom degradacije (okužbe lesa z glivami, napadi
insektov). Naša inovativna tehnologija odpravlja omenjene slabosti lesa ter ohrani njegov
naravni videz. Inovacija širi možnosti uporabe
manj obstojnih drevesnih vrst lesa v zunanjem
okolju ter omogoča inovativno uporabo lesenih
izdelkov v aplikacijah, kjer uporaba lesa prej ni
bila mogoča brez uporabe škodljivih premazov
in drugih kemičnih zaščitnih sredstev.
The company Replikateh has developed an
innovative technology for transforming normal
wood into a significantly more durable composite wood. The innovation is marketed under
the brand name “Eternalwood” and is intended
for the producers of wood products for external use.
Natural wood is a beautiful, environmentallyfriendly material with a luxurious appearance.
However, from the aspect of use in external
environments, wood has many drawbacks: it is
a very porous and sensitive material that is very
prone to abiotic (UV-light, rainfall and snowfall, temperature changes) and biotic factors
of degradation (fungal infections of the wood,
insect attacks). Our innovative technology
eliminates the above-mentioned weaknesses
in the wood and preserves its natural appearance. The innovation spreads the possibility of
use of less durable tree species in an external
environment and enables the innovative use of
wood products in applications where the use
of wood was not previously possible without
the use of harmful coatings and other chemical
preservation products.
Organizacija / Organization: Replikateh d.o.o.
Avtor inovacije / Author of innovation: Replikateh d.o.o.
Kontakt / Contact: Tržaška ulica 42, 1000 Ljubljana, 00386 59 050 159
[email protected], www.replikateh.com
8. Slovenski forum inovacij
56
ID 844
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni proizvodi / Product innovation
»Ecocell« – ionski bojler
“Ecocell” – ion boiler
Ionski bojler Ecocell je pretočni grelnik vode,
ki deluje na principu direktne pretvorbe električne energije v toploto. Ko električni tok steče
skozi delovni medij celice (ionski tok), povzroči
proces kaotičnega gibanja molekul delovnega
medija v celici s frekvenco 50 Hz, kar povzroča
zelo hitro rast temperature delovnega medija
v celotnem volumnu. Ravno ta dinamičnost
omogoča natančno pokrivanje toplotnih izgub
porabnika. Ecocell je enostaven za upravljanje
in kontrolo ter obratuje brez emisijskih izgub.
The ion boiler Ecocell is an tankless water
heater which operates on the principle of
direct conversion of electricity into heat. When
an electric current flows through the working
medium of the cell (ion current), it causes the
process of chaotic movement of molecules of
the working medium in the cell with a frequency of 50 Hz, which in turn causes a rapid
increase in the temperature of the working
medium throughout its entire volume. It is this
dynamics that enables the precise coverage
of the heat losses of the consumer. Ecocell is
easy to operate and control, and causes no
emission losses.
Organizacija / Organization: AURORA 3M+ d.o.o.
Avtor inovacije / Author of innovation: AURORA 3M+ d.o.o.
Kontakt / Contact: Dunajska 156, 1000 Ljubljana, 00386 51 710 044
[email protected], www.aurora3m.si
8. Slovenski forum inovacij
57
ID 668
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij /
Innovation by individuals, groups or R&D institutes
Inovativni proizvodi / Product innovation
SLS Sunlight system
SLS Sunlight system
Izdelek Sunlight System je izjemna priložnost
za prihranek električne energije, ki predstavlja velik delež vseh stroškov. Sistem prinaša
prednosti predvsem podjetjem, ki imajo v lasti
večje proizvodne hale ali prostore, v katerih
ni naravne svetlobe ali je primanjkuje. Zaradi
minimalnega posega v objekt je sistem korak
pred drugimi alternativnimi možnostmi naravne
razsvetljave. S sistemom SLS, skoncentriramo
sončno svetlobo do optičnih vodnikov, ki so
glavni temelj produkta. Koncentracija sončnih
žarkov poteka iz hibridnih optičnih elementov
do optičnega vodnika. Optične vodnike speljemo skozi streho v notranje prostore
do odbojnih luči, ki razpršijo svetlobo
po notranjih prostorih.
Za boljši izkoristek sistem sledi soncu, ki ga
poganja in krmili elektronski mehanizem. Ko
sistem zazna nezadostno količino sončne svetlobe, avtomatsko vklopi varčna led svetila,
ki so povezana z obstoječim električnim
omrežjem stavbe.
The Sunlight System product is an extraordinary opportunity to save electricity, which
represents a major share of all expenses. In
particular, the system is an advantageous option for companies, who own larger production
halls or premises with hardly any or no natural light. Due to minimum intervention in the
building the system is one step ahead of other
natural lighting alternatives. The SLS system
concentrates sunlight to fibre-optic cables,
which are the basis of the product. The concentration of sun rays goes from hybrid optical
elements to the fibre-optic cable. Fibre-optic
cables go through the roof into indoor premises to reflective lamps, which disperse light
across those premises. For better efficiency
the system follows the sun, which is driven and
controlled by an electronic mechanism. When
the system registers an insufficient quantity
of sunlight, it automatically activates safe LED
lamps, which are connected to the existing
electricity grid of the building.
Organizacija / Organization: Rok Mihelj
Avtor inovacije / Author of innovation: Rok Mihelj
Kontakt / Contact: Usnjarska ulica 16, 1241 Kamnik, 00386 30 643 735
[email protected]
8. Slovenski forum inovacij
58
ID 693
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij /
Innovation by individuals, groups or R&D institutes
Pametne značke v kmetijstvu prek tehnologije
RFID omogočajo beleženje fizikalnih in kemijskih parametrov. Sestavljajo jih integrirano
vezje, senzorji ter antena za prenos podatkov.
Lani smo začeli testirati prototipe značk, nameščene na drevesa jablan; značke so opremljene s senzorji vlage, svetlobe, temperature
in omogočajo kontinuirano zajemanje podatkov
v obdobju merjenja. Z meritvami smo ugotovili natančnost merjenja podatkov, obnašanje
značk in senzorjev v različnih vremenskih
razmerah, ugotavljali zmogljivost brezžičnega prenosa podatkov ter vzdržljivost baterij.
Namen pametnih značk v kmetijstvu je razvoj
in umerjanje novih vezij miročipov in senzorjev,
ki bodo optimirani za potrebe napovedovanja
optimalnih rokov obiranja v različnih kmetijskih
panogah.
V praksi bodo podatki pocenili spremljanje
mikroklimatskih razmer, potrebnih za napovedovanje razvoja bolezni in škodljivcev, s
čimer racionaliziramo uporabo fitofarmacevtskih sredstev in odločimo o optimalnem roku
obiranja.
By means of RFID technology smart labels in
agriculture enable the registering of physical
and chemical parameters. They are composed
of an integrated circuit, sensors and an antenna for data transfer. Last year we started
testing prototypes of labels installed on apple
trees; the labels are equipped with moisture,
light and temperature sensors, and enable
continuous data capture within the measuring
period. Through constant monitoring we determined the accuracy of data measurements, the
behaviour of labels and sensors under various
weather conditions, determined the capacity
of wireless data transfer and the durability of
the batteries. The purpose of smart labels in
agriculture is the development and calibration
of new versions of microchips and sensors,
which will be optimized for the purposes of
predicting optimum periods of harvesting in
various branches of agriculture. In practice
the data will reduce the costs of monitoring
micro-climatic conditions required for predicting the evolution of diseases and the spread of
pests, which in turn rationalizes the use of plant
protection products and helps determine the
optimum period of harvesting.
| Maj, 2013
3
Shema 1: Uporaba RFID tehnologije v primeru jagod
RFID raziskava trga
Zadnja tržna raziskava na
področju RFID tehnologije, ki jo je
naredilo podjetje IDTechEx
ugotavlja, da je bila vrednost
celotnega trga RFID v letu 2012 7,67
bilijonov $, kar predstavlja 17,8 %
dvig v primerjavi z letom 2011, ko je
bila vrednost trga ocenjena 6,51
bilijona ameriških dolarjev. Ocenjena
vrednost vključuje tage, readerje s
programsko opremo (servis za RFID
kartice, nalepke, okraski za verižice,
itd). Raziskava upošteva pasivno in
aktivno RFID.
Pri podjetju ABI, ki se ukvarja
z mednarodno raziskavo trgov
menijo, da bo trg RFID v naslednjih
petih letih (2012 – 1017) presegel
skupno vrednost 70 ,5 bilijonov $. V
povprečju naj bi tržišče vedno bolj
uveljavljene RFID tehnologije in
aktivnih tagov na leto raslo za cca.
20 %.
RFID trg bo rasel še v prihodnje!
Inovativni proizvodi / Product innovation
Pametne značke v kmetijstvu
Smart labels in agriculture
Blaž
GERMŠEK
[email protected]
Kontakt
00386 (0) 41 956 303
Za dodatne informacije me prosim
kontaktirajte preko e-pošte ali
pokličite na mobilno številko.
Koroška cesta 158
2000 Maribor,
Slovenija
Organizacija / Organization: Blaž Germšek
Avtor inovacije / Author of innovation: Blaž Germšek
Kontakt / Contact: Koroška cesta 158, 2000 Maribor, 00386 41 956 303
[email protected], www.freshmarket.si, http://ams.com/eng
8. Slovenski forum inovacij
59
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij /
Innovation by individuals, groups or R&D institutes
Nova legirana pločevina za uporabo pri povišanih
temperaturah in tlakih
New alloy sheet metal for use in high temperature and
high pressure applications
Razvojni center Jesenice je v sodelovanju s
podjetjem Acroni razvil tehnologijo izdelave,
ulivanja, predelave in toplotne obdelavejekla,
namenjenega uporabi pri povišanih temperaturah in tlakih. Povsem na novo smo razvili jeklo
SA387 Grade 91, Class 2, v okviru predpisov
standarda SA387. Novorazvito jeklo je za razvoj
in izdelavo predstavljalo precejšen izziv.
Odlikuje ga izredna korozijska obstojnost pri
povišanih temperaturah. Poleg odlične korozijske stabilnosti pa smo morali doseči tudi zelo
specifične končne mehanske lastnosti jekla.
Potencial za zagotavljanje mehanskih lastnosti
smo dosegli z razvojem modela legiranja niobija in vanadija, ki z ogljikom in dušikom tvorita
karbide oziroma karbonitride in nitride. Ti
zadržujejo rast kristalnih zrn in tako ustvarjajo
pogoje za povečanje trdnostnih lastnosti jekla.
Predpisane mehanske lastnosti jekla pa nam
je uspelo doseči z natančno določenimi pogoji
toplotnih obdelav jekla.
Razvojni center Jesenice, in cooperation
with the company Acroni, has developed the
technology of making, casting, processing
and thermally treating steel intended for use at
increased temperatures and pressures. We entirely re-developed steel type SA387 Grade 91,
Class 2, within the SA387 Standard provisions.
The newly-developed steel has turned out to
be quite a challenge in terms of its development and production. It is distinguished by outstanding corrosion resistance under increased
temperatures.
In addition to excellent corrosion stability properties we also had to achieve very specific final
mechanical properties of the steel.
The potential for determining the mechanical
features has been achieved with the development of the model alloying of niobium and
vanadium which, in conjunction with carbon
and nitrogen, produce carbides or carbonitrides and nitrides. Such precipitates inhibit the
growth of crystal grains and thus create conditions for increasing the strength properties of
the steel. And we managed to achieve the final
prescribed mechanical properties of the steel
with precisely defined conditions of thermal
treatment of the steel.
Inovativni proizvodi / Product innovation
ID 699
Organizacija / Organization: Razvojni center Jesenice d.o.o. - Oddelek za
razvoj jekel in tehnologij, Acroni d.o.o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation: mag. Erika Bricelj, Emil Šubelj,
mag. Milan Klinar, mag. Anton Košir, Marjan Mencinger, Jani Novak, mag. Franc
Zupan, Marjan Kunšič, Aljoša Reven, dr. Gorazd Kosec
Kontakt / Contact: Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, 00386 51 683 958
[email protected], [email protected], www.acroni.si
8. Slovenski forum inovacij
60
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij /
Innovation by individuals, groups or R&D institutes
Novo korozijsko odporno orodno jeklo za
preoblikovanje plastike ACRONI T85
ACRONI T85 new corrosion resistant tool steel for
plastics forming
Korozijsko odporno orodno jeklo za preoblikovanje plastike Acroni T85 je plod obsežnega
lastnega razvojnega dela in znanja.
V razvojni projekt so bile vključene vse najpomembnejše tehnološke faze, od študija konkurenčnih izdelkov, načrtovanja, laboratorijskih
preiskav do razvoja tehnoloških parametrov
izdelave in predelave jekla. Glavni izzivi pri
osvojitvi tega izdelka so bili:
–– zahtevna izdelava jekla v fazi sekundarne
metalurgije,
–– ustrezni parametri kontinuirnega ulivanja,
–– optimalni pogoji vročega valjanja in ohlajanja,
–– zahtevna večfazna toplotna obdelava končnih plošč debele pločevine,
–– obsežen nabor sistematičnih laboratorijskih preiskav tako za razvojne potrebe, kot
za nadzor kakovosti izdelkov, ki gredo v
prodajo.
Kljub pomanjkljivi tehnološki opremljenosti za
izdelavo orodnih jekel nam je uspelo razviti in v
redno proizvodnjo vpeljati novo orodno jeklo, ki
je po svoji kakovosti povsem konkurenčno jeklom, ki jih izdelujejo veliki evropski proizvajalci
teh jekel.
Corrosion-resistant tool steel for plastic moulding, Acroni T85, is the product of extensive
development work and knowledge of the
company.
The development project included all the most
important technological phases, ranging from
the research of competitive products, planning
and laboratory research projects to the development of technological parameters of steel
making and processing. The main challenges
in the realization of the product include:
–– Complex steel making in the secondary
metallurgy phase;
–– Appropriate parameters of continuous
casting;
–– Optimum conditions of hot-rolling and
cooling,
–– Complex multi-phase thermal treatment of
end heavy plates.
Despite insufficient technological equipment
for the making of tool steels we managed to
develop and implement a regular production
of a new tool steel which is, in terms of quality,
fully competitive to steels produced by major
European producers of these steel grades.
Inovativni proizvodi / Product innovation
ID 703
Organizacija / Organization: Razvojni center Jesenice d.o.o. - Oddelek za
razvoj jekel in tehnologij, Acroni d.o.o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation: Aleš Čop (vodja projekta), mag.
Milan Klinar, Janko Kokošar, Jani Novak, Marjan Kunšič, Marjan Mencinger,
mag. Anton Košir, dr. Boštjan Bradaškja, mag. Erika Bricelj, Iztok Tomažič, Bojan
Krničar
Kontakt / Contact: Kidričeva 44, 4270 Jesenice, 00386 51 683 958
[email protected], [email protected], www.acroni.si
8. Slovenski forum inovacij
61
ID 722
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij /
Innovation by individuals, groups or R&D institutes
Inovativni proizvodi / Product innovation
Prezračevalnik
Aerator
Toringturbine je glede na svojo velikost in
razred najboljši prezračevalnik z dodajanjem
raztopljenega kisika v vodo na svetu. Je samoprezračevalnik, ki deluje na znanstvenih načelih
centrifugalne sile in precesije, ki se uporablja
za vrtenje tekočine.
Prednost te naprave je, da zagotavlja stroškovno idealen način čiščenja vode z raztopljenim
kisikom ter za pripravo vode za nadaljnjo
predelavo in uporabo kot pitno vodo. Preprosto
povedano: je naprava za obdelavo vode.
With regard to its size and class, the Toring
turbine is the best aerator in the world, which
includes the process of adding dissolved
oxygen to the water. It is a self-aspirator, which
uses the scientific principles of centrifugal
force and precession, which is applied for the
rotation of liquids.
The advantage of this device is that it ensures
a cost-efficient method of purifying water with
dissolved oxygen and for the preparation of
water for subsequent processing and use as
potable water. Simply put: it is a water treatment appliance.
Organizacija / Organization: Toring turbine d.o.o.
Avtor inovacije / Author of innovation: Alfred Zajic
Kontakt / Contact: Kozlovičeva 21, 6000 Koper, 00386 31 368 758
[email protected], www.toring.com
8. Slovenski forum inovacij
62
ID 728
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij /
Innovation by individuals, groups or R&D institutes
Inovativni proizvodi / Product innovation
Pametno krmilje javne LED-razsvetljave
Smart controls for LED public lighting
Problematika trenutnih javnih svetilk je v tem,
da v večjem številu svetilk ne moremo regulirati
osvetljenosti želenih prostorov, cest, parkirišč
… Na voljo imamo le izklop ali vklop razsvetljave
po časovnem zaporedju. To pa krajanom oz.
občanom v večji meri ni v zadovoljstvo, saj so
luči javne razsvetljave zgodaj zjutraj izklopljene. Z izklopom javne razsvetljave v križiščih, na
avtobusnih postajah in ob lokalih pa povzročimo
manjšo varnost cestnih udeležencev.
V ta namen lahko z LED-cestnimi svetilkami
reguliramo želeno osvetljenost.
Za voznike pa je nenaden vklop ali izklop zelo
moteč. S krmilnikom lahko težavo rešimo s t. i.
mehkim vklopom oz. izklopom.
Z mojim krmiljem lahko reguliramo osvetljenost
posameznega cestnega odseka (križišče, ulica,
obvoznica itd.). Prek eternet povezave lahko tudi
pooblačena oseba nadzira oz. prilagodi osvetljenost glede na želje, ne da bi fizično posegla v
elektroomarico. Krmilje deluje prek mikrokrmilnika ter fotoupora, ki zazna temo. Večina LED
svetilk javne razsvetljave ima vgrajen usmernik,
ki ga lahko upravljamo prek poveze PWM. Z reguliranjem usmernika spreminjamo osvetljenost
določene površine.
The problem posed by street lights that are
currently in use is that the level of illumination of
the desired spaces, roads, parking lots and the
like cannot be regulated in a larger number of
street lights. The only options at our disposal are
to turn the lights on and off according to a time
sequence. This is generally not satisfactory for
residents because public street lights are off in
the early hours of the morning. By turning street
lights off at crossroads, bus stations and hospitality establishments, we decrease the safety of road
users. This is where LED street lights come into
play because they allow us to regulate the desired
luminance. A sudden activation or deactivation of
street lights is also distracting for drivers. Using a
controller, we solve the problem of the so-called
soft switch on and off.
Using my controls, we can regulate the level of
illumination of each individual section of the road
(crossroad, street, ring road, etc.). An authorised
person can control or adjust the desired illumination via an Ethernet connection without having to physically access the electrical cabinet.
The controls work via a micro-controller and a
photoresistor that detects the tempo. Most LED
street lights have a rectifier built in that can be
operated via a PWM connection. By regulating
the rectifier, we can change the illumination of a
particular area.
Organizacija / Organization: Luka Rojs
Avtor inovacije / Author of innovation: Luka Rojs
Kontakt / Contact: Laporje 50, 2318 Laporje, 00386 7 087 4894
[email protected]
8. Slovenski forum inovacij
63
ID 786
Proizvodne inovacije / Product innovation
Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij /
Innovation by individuals, groups or R&D institutes
Inovativni proizvodi / Product innovation
myAirbubble – The true color of air
myAirbubble - The true color of air
Danes večino časa preživimo v zaprtih prostorih in dlje ko se zadržujemo v nekem prostoru,
bolj se navadimo na zrak, ki nas obkroža. Najin
izum meri spremembe v kvaliteti zraka in jih
tudi konstantno prikazuje s spremembo barve
ambientalne lučke.
Z opazovanjem sprememb bolje razumemo
naše domače okolje, da nam oprijemljivo mero
za nekaj, česar do zdaj nismo mogli videti. Z
oprijemljivostjo naraste pomembnost nekega
problema in hkrati večje razumevanje, ki je potrebno za nadaljnje spremembe v regulativi
in mišljenju ljudi.
Nowadays we spend most of our time in enclosed spaces and the longer we spend time
in certain rooms, the more used we get to the
air around us. Our invention measures changes
in the quality of that air and also constantly
displays them by changing the colour of an
ambient lamp. By observing these changes we
better understand our home environment and
it gives us a tangible basis for something we
couldn’t see before. Tangibility increases the
importance of a certain problem and we also
understand it more easily, which is required for
any further changes in regulation and people’s
minds.
Organizacija / Organization: Tjaša Flis
Avtorja inovacije / Authors of innovation: Blaž Remškar, Tjaša Flis
Kontakt / Contact: Bičevje 4, 1000 Ljubljana, 00386 40 735 832
[email protected], www.myairbubble.com
8. Slovenski forum inovacij
64
Inovativne storitve /
Service innovation
Storitvene inovacije / Service innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
SiKal – Merilna priprava za kalibracijo strojev
za merjenje sile
SiKal - Measurement device for the calibration of force
measurement equipment
Pri meritvah sile se srečujemo z različnimi
težavami. Ena od teh je postavitev referenčne
merilne celice tako, da obremenitev poteka
skozi središče te. Če tega ne storimo, dobimo
netočne rezultate, poveča pa se tudi možnost
poškodbe stroja, izdelka ali merilnih delov.
To nastane zaradi nekontroliranih obremenitev v neželenih smereh. Pravilne postavitve
merilnih delov pa je zelo težko oceniti, če so
ustrezne. Zato smo v podjetju LOTRIČ Meroslovje razvili vmesnik, ki silo ob obremenjevanju usmeri točno skozi središče merilnega
pretvornika. Vmesniki so zasnovani tako za
tlačno kot za natezno obremenjevanje. Zasnova je taka, da je smer sile skozi enaka ne glede
na postavitev in velikost obremenitve. Vmesniki
so izdelani iz visokokakovostnega jekla, saj
morajo prenašati velike obremenitve na zelo
majhnih površinah.
In performing force measurements we come
across various problems. One such problem
is the placement of a reference measuring cell
in such a position that the load force points
through its centre. If we don't do this, we get
inaccurate results, and this also increases the
chance of damage to the machine, product
or to the measuring parts themselves. This
happens due to uncontrolled load forces in
unwanted directions. However, proper placements of measuring parts are very difficult to
assess if they are appropriate. Therefore, in the
company LOTRIČ Meroslovje we have developed an interface which directs the load force
precisely through the centre of the measuring
converter. Interfaces are designed both for
pressure as well as tensile loads. The design
is such that the direction of the force is constantly equal irregardless of the placement and
size of load. Interfaces are made of high-quality steel because they must endure high load
forces on very small surfaces.
Inovativni storitev / Service innovation
ID 649
Organizacija / Organization: LOTRIČ Meroslovje d.o.o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation: Gregor Demšar, Gorazd Demšar,
Jernej Hafner, Niko Čemažar, Stane Šolar, Urška Habjan
Kontakt / Contact: Selca 163, 4227 Selca, 00386 4 517 0700
[email protected], www.lotric.si
8. Slovenski forum inovacij
66
Storitvene inovacije / Service innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
PARKauto – s klikom do najbližjega parkirišča
Parkauto d.o.o.
PARKauto - find the nearest parking spot with a click
Sistem Parkauto združuje uporabnike in ponudnike parkirnih prostorov z uporabo vrhunske
informacijske tehnologije. Uporabniki lahko v
realnem času na svojem mobilnem telefonu
poiščejo in rezervirajo prosto parkirno mesto in
vstopajo vanj s klicem na tel. številko. Obračun
in plačilo parkirnine potekata avtomatsko in
brez gotovine. Lastnik parkirišča ima popolno
kontrolo: na spletu vidi trenutno stanje na parkirišču in zgodovino, lahko spreminja delovni
čas in število parkirnih mest.
Za lastnika parkirišča ni nobene začetne investicije, ima popoln nadzor nad parkiriščem, oddaja na uro, parkirišče lahko delno ali v celoti
zapre za lastno uporabo.
Največja prednost je v tem, da se v sistem
lahko vključijo tudi manjša parkirišča, ki tako
postanejo zanimiva za komercialno uporabo.
Vsakdo, ki ima lastno parkirno mesto, lahko
služi z njim, ko ga sam ne uporablja. Uporabnik
prej najde park. mesto, zato tudi manj onesnažuje okolje.
The Parkauto system unites users and providers of parking spaces with the use of cuttingedge information technology.
In real time users can find and book a parking
space with their mobile phone, and access it
by calling a telephone number. The parking
fee charges are settled automatically and are
done cash free. The owner of the parking lot
has complete control: he can monitor, online,
current conditions on the parking lot, as well as
its daily history, he can change the operating
hours and the number of parking spaces.
There is no initial investment for the owner of
the parking space, he has complete control
over the parking lot, he leases out spaces by
the hour, and the parking lot can be closed
fully or partially for his own purposes.
But the best advantage about it is that smaller
parking lots can be included in the system,
whereby they can become interesting for commercial use. Anyone who has a parking space
can make money from it, if not using it himself.
Users find their parking spots much sooner,
which contributes to an environmentally-friendly aspect of the innovation.
Inovativni storitev / Service innovation
ID 666
Organizacija / Organization: Parkauto d.o.o.
Avtor inovacije / Author of innovation: Avgust Senica
Kontakt / Contact: Gerbičeva 57, 1000 Ljubljana, 00386 40 848 532
[email protected], www.parkauto.mobi
8. Slovenski forum inovacij
67
Storitvene inovacije / Service innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Merilni sistem za objektivno vrednotenje živčnomišičnih funkcij trupa v kontekstu preventive in
zdravljenja bolečine v križu
Measurement system for objective evaluation of the torso
nervous and muscle functions
Bolečina v križu (BVK) je najpogostejši zdravstveni problem gibalnega aparata v razvitem svetu, s katerim se vsaj enkrat v življenju
sreča med 70 in 85 % vseh ljudi. Pri osebah s
kronično BVK so ugotovili številne spremembe
v mišičnih funkcijah trupa, kot so zapoznela
aktivacija, višji prag aktivacije, izguba neodvisnega nadzora, šibkost in hitrejša utrudljivost
iztegovalk trupa ter njihovo neravnovesje z
upogibalkami trupa. Naša inovacija je storitev,
ki veljavno, objektivno in zanesljivo vrednoti
živčno-mišične funkcije spodnjega dela trupa
ter na osnovi dobljenih rezultatov oblikuje znanstveno utemeljene preventivne in/ali
terapevtske ukrepe. Taka storitev je izredno
pomembna za kakovostno in objektivno obravnavo oseb z BVK. Slovenski in tuji univerzitetni
raziskovalci so prek validacijskih študij pokazali, da storitev temelji na veljavnih in objektivnih
vrednotenjih živčno-mišičnih funkcij trupa.
S tem smo prvo podjetje, ki širši populaciji
zagotavlja storitve za neinvazivno in veljavno
diagnostiko živčno-mišičnih funkcij trupa, ki so
spremenjene ob BVK ali pred njenim nastankom.
Back pain is the most common medical problem of the moving apparatus of the body in
the developed world and about 70 to 85% of
all people experience it at least once in their
lives. In people with chronic back pain numerous changes in muscular functions of the
torso have been determined, such as delayed
activation, a higher threshold of activation, loss
of independent control, weakness and fatigue
in the abdominal extensor muscles and their
imbalance with the rectus abdominis muscles.
Our innovation is a service which validly, objectively and reliably evaluates neuromuscular
functions of the lower torso, and on the basis
of obtained results formulates scientificallygrounded prevention and/or therapeutic measures. Such a service is extremely important
for the good-quality and objective treatment
of people with back pain. Through validation
studies, Slovenian and foreign university researchers have shown that the service is based
on valid and objective evaluations of neuromuscular functions of the torso. This makes us
the first company to provide the wider population with services for the non-invasive and valid
diagnostics of neuromuscular functions of the
torso, which are changed because due to back
pain or prior to its occurrence.
Inovativni storitev / Service innovation
ID 697
Organizacija / Organization: S2P, Znanost v Prakso, d.o.o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation: Dr. Nejc Šarabon, Andrej Panjan,
Matej Voglar
Kontakt / Contact: Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, 00386 40 429 505
[email protected], www.s2p.si
8. Slovenski forum inovacij
68
ID 764
Storitvene inovacije / Service innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni storitev / Service innovation
MegaTel Mobilna predizbira
MegaTel Mobile Preselect
MegaTel Mobilna Predizbira je sistem nižanja
stroškov mobilnih klicev v tujino ob hkratni
ohranitvi najvišje kvalitete storitve in udobja
uporabe.
Sistem deluje na edinstven način, saj za svojo
uporabo ne potrebuje podatkovne povezljivosti
oz. interneta. Omogoča najvišjo možno kakovost govora, ki je odvisna samo od GSM
signala mobilnega operaterja.
Uporabniki klice v tujino opravljajo povsem
enako kot do zdaj, brez sprememb v načinu
klicanja. Za pravilno usmerjanje poskrbi
aplikacija v ozadju.
Uporabniki brez kakršnihkoli stroškov uvedbe
naložijo brezplačno aplikacijo MegaTel Mobilna
Predizbira, ki jo poiščejo v Google Playu ali
v Apple storu. Za uporabnike klasičnih GSM
telefonov so objavljena podrobna navodila na
spletnih straneh ponudnika.
Prav tako uporabnikom ni treba menjati mobilnega operaterja. Svoj naročniški paket pri
izbranem mobilnem operaterju lahko ohranijo,
klice v tujino pa opravljajo prek MegaTel Mobilne Predizbire po najnižjih tarifah v Sloveniji.
MegaTel Mobile Preselect is a system intended
for lowering the costs of international mobile
calls with the simultaneous preservation of the
highest quality of service and comfort of use.
The system works in a unique way as it does
not require data connectivity or the Internet. It
enables the highest possible voice quality that
depends solely on the mobile operator’s GSM
signal.
Users place international calls in exactly the
same way as they did before, i.e. without
changes to the calling method. Correct routing
is ensured by an application that works in the
background.
Users install the MegaTel Mobile Preselect application from Google Play or the Apple Store
completely free-of-charge and without any
registration fees. Users of classic GSM telephones can obtain detailed instruction on the
provider’s website.
Users also do not have to change their mobile
operator. They can keep their subscription
from the selected mobile operator and place
international calls through MegaTel Mobile
Preselect at the lowest rates in Slovenia.
Organizacija / Organization: MEGA M, d.o.o., Velenje
Avtorji inovacije / Authors of innovation: mag. Matej Meža, mag. Miran
Meža, Tadej Koren, inž. inf., Jernej Stopinšek
Kontakt / Contact: Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, 00386 3 777 0000
[email protected], www.mega-m.net, inovacija: tujina.megatel.si
8. Slovenski forum inovacij
69
ID 766
Storitvene inovacije / Service innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni storitev / Service innovation
Admiral on Demand
Admiral on Demand
V podjetju Optilab smo razvili edinstven produkt za odkrivanje goljufij v zavarovalništvu,
imenovan Admiral on Demand, ki deluje v oblaku. Produkt je inovativen, saj je njegov dostop
omogočen izključno prek internetne povezave,
brez zahtev po dodatni infrastrukturi na strani zavarovalnice in popolnoma poenostavlja
vzpostavitev procesa obvladovanja goljufij.
Naloga IT-ekipe zavarovalnice je zgolj, da
pripravi škodne zahtevke v XML formatu ter jih
pošlje v zakupljen oblak in proces obdelovanja
slednjih se lahko takoj začne. Prav tako pa je
inovativnost v tem, da je omogočeno sodelovanje zavarovalnic na globalni ravni. Produkt bo
zavarovalnicam in zavarovalniškim združenjem
tako omogočal odkrivanje najkompleksnejših
organiziranih goljufij s pomočjo povezovanja
in izmenjave informacij v varnem in zakonsko
skladnem okolju.
The company Optilab has developed a unique
product for detecting frauds in the insurance
business called Admiral on Demand, which
operates in the cloud. The product is innovative because its access is enabled exclusively
via an internet connection and there are no
requirements for any additional infrastructure
for the insurance company. It also fully simplifies the setting up of a fraud management
process. All the insurance company IT team
has to do is prepare its claims in XML format
and send them to the leased cloud in order
for the claim management process to begin.
Another innovative feature is that it also enables cooperation of insurance companies at a
global level. So, the product will enable insurance companies and insurance associations
to detect the most complex organized frauds
by integration and data exchange in a safe and
legal environment.
Organizacija / Organization: Optilab d.o.o., informacijske tehnologije in poslovne storitve
Avtor inovacije / Author of innovation: Optilab d.o.o.
Kontakt / Contact: Župančičeva 8, 5270 Ajdovščina, 00386 1 241 9887
[email protected], www.optilab.net
8. Slovenski forum inovacij
70
ID 794
Storitvene inovacije / Service innovation
Inovacije podjetij / Innovation of firms
Inovativni storitev / Service innovation
QuickA
QuickA
QuickA je mobilna aplikacija, s katero lahko
podjetje v realnem času pridobiva povratne
informacije od svojih strank in trga. Na podlagi teh lahko ponudi personalizirane akcijske
ponudbe znotraj mobilne aplikacije in prilagaja
svojo ponudbo v fizičnih trgovinah.
Podjetje lahko v realnem času ocenjuje zadovoljstvo strank, zvestobo in predanost blagovni znamki, meri učinkovitost oglaševalskih
akcij v drugih medijih, preusmeri oglaševalsko
akcijo iz drugih medijev (TV, časopis ...) na
mobilno aplikacijo QuickA, kjer uporabnik
pridobi kupon, zajema informacije o prihodnjih
in preteklih nakupih, preverja kakovost svojih
izdelkov in storitev ter pospešuje in povečuje
prodajo. Uporabniki Quicke lahko podjetju v
treh enostavnih korakih v realnem času anonimno posredujejo povratne informacije in tako
pridobijo personalizirane akcijske ponudbe
ali točke zvestobe. Mobilna aplikacija QuickA
deluje in se izvaja na poslovni spletni platformi
InfoCity.si.
QuickA is a mobile application that enables the
company to obtain real-time feedback information from its clients and market. On the basis
of such information it can offer personalized
special offers within the mobile application and
adapt its offer to actual stores.
In real time the company can assess client satisfaction, brand loyalty and dedication, measure the efficiency of advertising campaigns in
other media, redirect advertising campaigns
from other media (TV, newspapers, etc.) to
the QuickA mobile application where a user
receives a coupon, capture information about
future and past purchases, check the quality of
their products and services, and facilitate and
increase sales. QuickA users can anonymously
send the company feedback information in
real time in three simple steps and thus obtain
personalized special offers or loyalty points.
The QuickA mobile application operates and
is implemented on the business web platform
InfoCity.si.
Organizacija / Organization: S&T Slovenija d.d.
Avtor inovacije / Author of innovation: mag. Damjan Kosec
Kontakt / Contact: Leskoškova 6, 1000 Ljubljana, 00386 1 585 5754
[email protected], www.qucka.si
8. Slovenski forum inovacij
71
ID 752
Storitvene inovacije / Service innovation
Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij /
Innovation by individuals, groups or R&D institutes
Inovativni storitev / Service innovation
Inteligentni pomočnik
Intelligent assistant
Inovacija spletnim in mobilnim uporabnikom
storitve ponuja inteligentnega pomočnika, ki
zna odgovarjati z besedilom in govorno na
vprašanja v naravnem jeziku, ponuja vrsto
dodatnih storitev, specifičnih za potrebe uporabnika, omogoča interaktivno komunikacijo z
uporabnikom prek komentarjev in vpisovanja
pripomb, naročniku pa pregledovanje interakcij. Vse te funkcije inovacija ponuja prek spleta
(HTML5) in prek štirih mobilnih platform (Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone).
Inteligentni pomočnik vsebuje elemente virtualnih asistentov, inteligentnih agentov, spletnih
in mobilnih storitev, socialnih omrežij, govornih
tehnologij in umetne inteligence. Inovacija je
trenutno prilagojena za občine v Sloveniji in
društva starejših občanov z možnostjo hitrega
prenosa na druga področja. Inovacija poleg
pomočnika ponuja tudi bazo znanja za občine
oziroma starejše občane, »zlato osnovo« in
uredniška orodja.
Učinek inovacije ocenjujemo na 3 milijone € v
prvem letu ob stroških ca. 150.000 €.
The innovation provides web and mobile users
of the service with an intelligent assistant who
can answer questions textually and orally in a
natural language, and offer a range of additional services specific to the needs of the user,
enable interactive communication with a user
through comments and entering remarks, and
gives the client the chance to review interactions. The innovation offers all these functions
online (HTML5) and via four mobile platforms
(Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone).
The intelligent assistant contains elements of
virtual assistants, intelligent agents, web and
mobile services, social networks, speech technologies and artificial intelligence. The innovation is currently adapted to the municipalities
in Slovenia and associations of senior citizens
with the possibility of rapid transmission to
other areas. Furthermore, in addition to the assistant, the innovation also offers a knowledge
base for municipalities or senior citizens, “gold
base” and editor tools.
The output of the innovation is assessed to €3
million in the first year, taking into consideration €150,000 of expenses.
Organizacija / Organization: Institut “Jožef Stefan”, Odsek za inteligentne
sisteme
Avtorji inovacije / Authors of innovation: Damjan Kužnar, Aleš Tavčar,
prof. dr. Matjaž Gams
Kontakt / Contact: Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, 00386 1 477 3230
[email protected], www.dis.ijs.si
8. Slovenski forum inovacij
72
ID 757
Storitvene inovacije / Service innovation
Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij /
Innovation by individuals, groups or R&D institutes
Inovativni storitev / Service innovation
e–Turist
e-Turist
Turist, ki si želi čim bolje ogledati neki kraj,
potrebuje dober program ogleda. Za marsikoga priprava takega programa ni lahka, saj mora
upoštevati ne le to, kaj ga zanima, ampak tudi
lokacije znamenitosti, odpiralni čas idr. Tu nastopi storitev e-Turist: uporabnik le poda svoja
zanimanja in časovne omejitve, e-Turist pa mu
s pomočjo inteligentnih metod za priporočanje in načrtovanje pripravi program ogleda,
prilagojen posebej njemu. Storitev se tudi uči
iz ocen, ki jih turisti dajejo znamenitostim, tako
da se s časom željam turistov prilagaja vedno
bolje.
Storitev e-Turist je trenutno javnosti na voljo
kot del projekta, v katerem so bile razvite tudi
spletna in mobilne aplikacije za vodenje po
območjih slovenske Istre in Srca Slovenije. V
prihodnosti pa jo nameravamo tržiti ponudnikom turističnih informacij (mestom in regijam
ter turističnim vodnikom) kot storitev v oblaku,
ki jo bodo lahko povezali z lastnimi vsebinami
in načrtovanje ogleda ponujali v okviru svoje
spletne strani.
Any tourist, who wants to fully experience a
certain city, needs a good sightseeing itinerary. But for many people making an itinerary is
not easy because, apart from the things they
are interested in, they must also think about
the locations of famous sights, opening hours,
etc. This is where the e-Turist service steps in:
a user states his interests and time restrictions,
and e-Turist will provide him with a custommade itinerary by means of intelligent methods
for recommending and planning. The service
also learns from the assessments tourists give
to specific sights so it keeps adjusting more
and more to the wishes of tourists.
The e-Turist service is currently available to the
public as a part of the project, within which
we also developed web and mobile applications for guiding tourists around the areas of
Slovenian Istria and the Heart of Slovenia. But
in the future we intend to market it to tourist
information providers (cities and regions, and
tourist guides) as a cloud service that they will
be able to connect to with their own content
and offer the planning of a city tour within their
own website.
Organizacija / Organization: Institut “Jožef Stefan”
Avtorji inovacije / Authors of innovation: dr. Mitja Luštrek, dr. Boštjan Kaluža,
Božidara Cvetković, mag. Hristijan Gjoreski, Rok Piltaver
Kontakt / Contact: Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, 00386 1 477 3380
[email protected], www.dis.ijs.si
8. Slovenski forum inovacij
73
Storitvene inovacije / Service innovation
Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij /
Innovation by individuals, groups or R&D institutes
Pedagoško zdravstveni model intenzivne obravnave
otrok in mladostnikov v VZ Planina
Pedagogical medical model for the intensive treatment
of children and adolescents at the Planina Residential
Treatment Institution
V VZ Planina obravnavamo otroke in mladostnike z resnimi težavami v duševnem zdravju.
Ker v RS otrokom/mladostnikom s hudimi
težavami v duševnem zdravju in z neobvladljivim agresivnim vedenjem pomoč odklanjajo
pedopsihiatrične službe, jih hospitalizirajo na
intenzivnih zaprtih oddelkih psihiatričnih bolnišnic skupaj z odraslimi.
Na podlagi navedenega smo v VZ Planina pripravili program intenzivne celostne pedagoške
zdravstvene obravnave v zavodu, ki ga izvajamo od 1. 9. 2012. Projekt podpirajo ministrstva
za zdravje, za delo, družino in socialne zadeve,
za šolstvo in šport ter Urad varuha človekovih
pravic.
Financiranje zdravstvenega osebja ureja
splošni dogovor za leto 2012. Eno enoto smo
preuredili v Oddelek intenzivne obravnave
s pedagoškim in zdravstvenim osebjem, ki
nemudoma ukrepa ob vseh odstopanjih (deeskalacije). Program je zanimiv tudi v tujini, ker
je učinkovit, otrokom omogoča redno šolanje,
preprečuje številne nepotrebne hospitalizacije
in predvsem izstopa po celostni obravnavi.
At the Planina Residential Treatment Institution,
we treat children and adolescents with serious
mental health problems.
Because children/adolescents in the Republic of
Slovenia with severe mental health disorders and
unmanageable aggressive behaviour are refused
assistance by pedopsychiatric services, they are
hospitalised at closed ward intensive care units
of psychiatric hospitals together with adults.
Owing to the above, the Planina Residential
Treatment Institution has prepared a programme for intensive comprehensive pedagogical medical treatment at the Institution that
we have been implementing since 1 September 2012. The project is supported by the
ministries of health, labour, family and social
affairs, education and sports, and the Human
Rights Office.
The financing of medical staff is regulated by
the general agreement for 2012. One unit was
rearranged into the Department of Intensive
Treatment, which is staffed with pedagogical
and medical personnel who act immediately in
the event of any deviations (de-escalation). The
programme is also garnering interest abroad
because it is effective, provides children with
full-time schooling, prevents numerous unnecessary hospitalisations and is, most of all,
distinguished by comprehensive treatment.
Inovativni storitev / Service innovation
ID 796
Organizacija / Organization: Vzgojni zavod Planina
Avtor inovacije / Author of innovation: dr. Leonida Zalokar
Kontakt / Contact: Planina 211, 6232 Planina, 00386 41 750 858
[email protected], [email protected], www.vz-planina.si
8. Slovenski forum inovacij
74
Inovativni poslovni model /
Innovative Business Model
ID 743
Inovativni poslovni modeli / Innovative Business Models
Inovativni poslovni model / Innovative Business Model
GoOpti – inteligentni transport potnikov
GoOpti intelligent passenger transport
Inovacija GoOpti ustvarja dodano vrednost za
uporabnike s tem, ko omogoča potovanja za
(naj)nižjo ceno. Cenovno dostopna potovanja
(npr. nizkocenovni prevozi do letališč in individualna potovanja na daljših relacijah) omogoča
z uporabo lastnega inovativnega sistema rezervacij in dinamičnega določanja cen prevozov
ter z učinkovitim (pametnim) upravljanjem log.
sistema za prevoz potnikov.
Razvit inovativen poslovni model ustvarja
vrednost za več tipov strank, ki jih prek naše
platforme povezujemo. Gre za trajnostni pristop k reševanju problema mobilnosti – transporta potnikov, ki je do okolja prijazen in ki
vsem, ki sodelujejo v vrednostni verigi poslovnega modela GoOpti, omogoča trajnostno rast
poslovanja.
Inovacija je disruptivna in ima izjemen tržni
potencial, kar dokazujemo z načrtovanimi
100.000 prepeljanimi potniki v Sloveniji v letu
2013, izjemno rastjo prihodkov in strank že
tretjo leto zapored ter velikim izkazanim interesom novih (tujih) partnerjev pri vključitvi v naš
franšizni model.
The GoOpti innovation generates added
value for users by enabling travel at lower/est prices. The innovation enables affordable
trips (e.g. low-cost transfers to airports and
long-distance trips of individual persons) using
a proprietary innovative booking system and
dynamic pricing of transports with efficient
(smart) management of the passenger transport log system.
The developed innovative business model creates value for several types of customers that
we connect through our platform. The model
takes a sustainable approach to resolving the
problem of mobility – passenger transport
that is environmentally-friendly and one that
provides all those who are part of the GoOpti
business model value chain with sustainable
growth of operations.
It is a disruptive innovation with enormous
market potential, which is demonstrated by
the planned 100,000 passengers transported
in Slovenia in 2013, the outstanding growth in
revenues and customers for the third year running as well as the tremendous interest shown
by new (foreign) partners in joining our franchise model.
Organizacija / Organization: TM Vista d.o.o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation: Marko Guček, Sašo Sušnik, Tomaž
Lorenzetti (poslovni model), dr. Boris Horvat, dr. Alen Orbanić, dr. Jernej Tonejc
(pametne storitve)
Kontakt / Contact: Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, 00386 1 320 4530
[email protected], www.goopti.com
8. Slovenski forum inovacij
76
Zasejemo uspeh!
Seznam
prijavljenih inovacij
List of online
innovation
8.
ID
Prijavitelj /
Competitor
E-pošta / E- mail
Naziv inovacije /
Title of Innovation
Avtor(ji) / Author(s)
of Innovation
798
SAOP d.o.o.
[email protected]
eRegistrator
Peter Rodman,
Zoran Vučkovič
749
S2P, Znanost v
PRakso, d.o.o.
[email protected]
Naprava za podporo gibanja plesalcev
in parkinsonovih pacientov
Dr. Nejc Šarabon in
Andrew P. Greenwood
Device for the support of the motion of
dancers and patients with Parkinson’s
diseases
665
Probiotiki d.o.o.
[email protected]
BELIFE družina funkcionalnih napitkov
Probiotiki d.o.o.
BELIFE family of functional beverages
704
Jezeršek gostinstvo
d.o.o.
[email protected]
Dušan Caf, Matija
Vršič, Janez Potrč,
Vesna Srnko in
Gregor Širovnik
[email protected]
683
Marko Borko
778
S2P, Znanost v
PRakso, d.o.o.
670
Večerja na zajli
Luka Jezeršek, Tomaž
Bolka
Dinner on the cableway
Grafitova nanotubna elektroda (GNE)
Graphite nanotube electrode
Dušan Caf, Matija
Vršič, Janez Potrč,
Vesna Srnko in
Gregor Širovnik
[email protected]
Prostosed
Marko Borko
[email protected]
Sklop vadbenih pripomočkov za
delovanje človeka v akustičnem
prostoru
Matej Plevnik, Barbara
Bastar in Dr. Nejc
Šarabon
Set of exercise accessories for the
functioning of a person in acoustic
space
744
CAP - center
za aplikativne
polimere, d.o.o.
[email protected]
Propel
dr. Boštjan Žagar
776
Martina Stantič
[email protected]
com
Stojalo EcoX
Martina Stantič
EcoX advertisement stand
710
Matjaž Marussig
[email protected]
com
Poštevanka, ki raste z otrokom
804
Maks Robinik
[email protected]
Puška za podvodni ribolov - SK 40
712
Fundere d.o.o.
[email protected]
Matjaž Marussig, univ.
Multiplication table that grows with the dipl.inž.str., vodja
projekta
child
Maks Robinik
SK 40 speargun
iConnect orodje za izkustveno učenje
Janko Selinšek
iConnect tool for experiential learning
759
AANIMA D.O.O.
[email protected]
Bivak iz kartona
Mojca Hruševar
Rakušček
Cardboard bivouac shelter
843
Nejc Oder
[email protected]
Dvigalo za prenašanje gibalno oviranih
pritrjeno na električni voz
Nejc Oder
Lift for carrying movement-impaired
persons that is attached to an electric
wheelchair
823
Timtec d.o.o.
[email protected]
Modularno grajen nagrobnik iz umetne
mase s spajalnim sistemom modulov
Tadej Štrancar
Modular plastic material headstone
featuring a module attachment system
751
Mavrič Aleksij
[email protected]
Najboljše suho sadje
Mavrič Aleksij
The best dried fruit
822
ALTENG Letala d.o.o.
[email protected]
Planetarno kolo
Refik Fočić
seznam prijavljenih inovacij / list of online innovation
Inovativni proizvodi / Product Innovation
Planetary wheel
769
Jože Kozlevčar
[email protected]
Kamubox
Jože Kozlevčar
746
Elektro Štumpfl d.o.o.
[email protected]mpfl.si
Y priključek
Elektro Štumpfl d.o.o.
644
Rustil
[email protected]
709
Jan Juvan
[email protected]
Y electrical socket
Večnamenski bivalni mobilni objekt
Iztok Urška Areh
Multi-purpose mobile dwelling
Aktivna površinska prevleka varjencev
Juvan Jan
Active coating for welding workpieces
8. Slovenski forum inovacij
78
Prijavitelj /
Competitor
E-pošta / E- mail
Naziv inovacije /
Title of Innovation
Avtor(ji) / Author(s)
of Innovation
754
4WEB d.o.o.
[email protected]
4WEB Rešitev za povečanje
produktivnosti prodaje in marketinga
4WEB d.o.o.
4WEB solution for increasing the
productivity of sales and marketing
727
Gregor Dolar
[email protected]
fANCHOR - Automatic Anchor Alarm
Gregor Dolar
725
Srečko Pisnik
[email protected]
EASEBELT
Srečko Pisnik
672
Andrej-ml. Udrih
[email protected]
Hitro montažna miza/klop 2/1
Andrej-ml. Udrih
647
Inštitut za razvoj in
inovacije Ljubljana
d.o.o.
[email protected]
Primož Tominc
[email protected]
Rapidly assemblable table/bench 2/1
765
Zložljiva dvigalka z zložljivo mizico
Irena Hrast
Foldable lift with a foldable base
Solarno električno vozilo
Primož Tominc
Solar-powered electric vehicle
682
Zoti d.o.o.
[email protected]
Uroš Kokalj
Tipalni in varnostni sistem modula
merilnih sistemov
Sensor and safety system for a module
of measurement systems
716
Tilen Jeromel
[email protected]
638
Jure Habbe
[email protected]
Stojalo za bergle
Tilen Jeromel
Crutch rack
Izobraževalna vsebina za uspešno
prodajo poslovnim kupcem “Uživajmo
v prodaji”
Jure Habbe
Enjoy Sales educational content for
successful sales to commercial buyers
635
ISOLAB d.o.o.
[email protected]
Sekalnik za jušne rezance
Marko Jelovčan
Soup noodle cutter
719
Mitja Haller
[email protected]
Eye Catcher
Mitja Haller
841
Pavan ekologija doo.
Ivan Pavinčič
[email protected]
Mobilna čistilna naprava za
prečiščevanje onesnaženih voda.
Ivan Pavinčič
Mobile device for cleaning
contaminated water
819
Ivan Gregorič
Kraljica parkov
- večnamenski
samohodni stroj
[email protected]
691
URSA podjetje za
elektroniko d.o.o.
[email protected]
ECO-pulse
Sebastjan Prislan,
Medved Iztok
705
Tehnične storitve,
Jaka Fortuna s.p.
[email protected]
Prekucni zaporni količek
Jaka Fortuna
Tovarna izumov
Atena d.o.o.
[email protected]
708
Tina Nemarnik
[email protected]
761
Top Agencija, Elizabeta [email protected]
Marija Topolnik s.p.
679
Kraljica parkov - večnamenski
samohodni stroj
Park Queen - multi-purpose selfpropelled machine
Tilting bollard
Par jedilnih paličic
Pair of eating sticks
Damijan Ružič,
Aleksander Ružič
Transparency exchange
Tina Nemarnik
Otroci nazaj k pristnemu otroštvu
in igri
Elizabeta Topolnik
Children return to genuine childhood
and play
694
678
E NALOG
informacijske storitve,
Ivan Laharnar s.p.
[email protected]
Tovarna izumov
Atena d.o.o.
[email protected]
Projektno vodenje podjetij
Ivan Laharnar
Enterprise project management
Tulčno strelivo z monolitnim blokom
pogonske polnitve
Damijan Ružič
seznam prijavljenih inovacij / list of online innovation
ID
Cased ammunition with a monolith
block of propelling charges
828
Barbara Sotlar
[email protected]
Toplotno stojalo za sušenje perila za
gospodinjstva
Barbara Sotlar
Heat rack for drying clothes in
households
836
Roman Luskovec
[email protected]
com
Motorno Električno Veslo
676
Jasico d.o.o.
[email protected]
Skener za digitalizacijo knjig
Book digitalisation scanner
Roman Luskovec
Motorised electric oar
Janez Stefanec
8. Slovenski forum inovacij
79
Prijavitelj /
Competitor
E-pošta / E- mail
Naziv inovacije /
Title of Innovation
Avtor(ji) / Author(s)
of Innovation
813
Mizarstvo Justin d.o.o.
[email protected]
Lesene masivne obloge z dodatkom
kamna
Maja Justin
Solid wood wall panels with stone
inserts
736
Dimitrij Mohoric
[email protected]
Ciklon za sesanje hladnega pepela
Dimitrij Mohorič
Cold ash cyclone vacuum
818
Marko Lazič
[email protected]
651
Griša Grigorij Prinčič,
Simon Sovič
[email protected],
[email protected]
Inovativna vodna pipa
Marko Lazič
Innovative water pipe
Uporaba termoelektričnega efekta za
izkoriščanje toplotne energije motorja
z notranjim izgorevanjem
Griša Grigorij Prinčič
Use of the thermoelectric effect for
the use of the heat from an internal
combustion engine
731
KAPITAL MM d.o.o.
[email protected]
QUICK UP new generation ladder
Žan Đončev
Storitvene inovacije / Service innovation
ID
Prijavitelj /
Competitor
E-pošta / E- mail
Naziv inovacije /
Title of Innovation
Avtor(ji) / Author(s)
of Innovation
737
Pegaspace d.o.o.
[email protected]
SmartROFO - The smart way to
inventory wellness.
Pegaspace d.o.o.
729
Obla d.o.o.
[email protected]
Wanderer
Obla d.o.o.
834
Mobili d.o.o.
[email protected]
Nevidna skrb
Mobili d.o.o.
838
EDlab d.o.o.
[email protected]
Invisible care
Spletno orodje za izdelavo Učnih
zemljevidov - Edynco Learning Map
EDlab d.o.o.
Edynco Learning Map web tool for the
production of learning maps
835
DiaGenomi d.o.o.
[email protected]
SportInjuryRISQ
dr. Rok Košir,
dr. Klemen Španinger
667
Milan Đorđević
[email protected]
TVISITOR
Milan Đorđević
793
PRONET Kranj
[email protected]
ProGRAM in inteligentna osebna
asistentka Zdenka
PRONET Kranj d.o.o.
in AMEBIS, d. o. o.,
Kamnik
ProGRAM and the intelligent personal
assistant Zdenka
827
Marko Slejko
[email protected] Rezervacija preko virtualnega
sprehoda
680
Slovanka
[email protected]
826
3 PORT, informacijski
inženiring, d.o.o.
[email protected]
Qumulus
659
Ekspereka d.o.o.
[email protected]
Expereka - omrežje spletnih skupnosti, mag. Domen Ferbar,
mag. Janez Ferbar,
ki temeljijo na ugledu porabnikov
Janez Guzelj,
Expereka - network of online
Jani Juvančič
communities based on the reputation
718
CENT SI d.o.o.
[email protected]
Marko Slejko
Reservation through a virtual walk
Slovanka
Ritonja Maja
The Slav woman
Mitja Krebelj, Uroš
Marušič, Patrik
Vinovrški, Andrej
Krota, Marko Kodarin
of users
MojCENT - inovativno nagrajevanje
zvestobe kupcev
Dejan Mauer,
Vladimir Tkalec
seznam prijavljenih inovacij / list of online innovation
ID
MojCENT - innovative system for
rewarding customer loyalty
636
Eforma d.o.o.
[email protected]
642
Andi Design
[email protected]
808
Zadruga Turizma v
zidnicah
[email protected]
MojMojster
MyHandyman
Gregor Černelč,
Martin Pelcl,
Matic Šerc
...les je lep...
Andrej Račič
… wood is beautiful…
Turistična storitev z imenom
"Posavske poti prijetnih doživetij"
Tourist service termed »Posavje Trails
of Pleasant Experiences«
Mitja Felicijan,
Ksenaj Kragl,
Franc Češnovar
8. Slovenski forum inovacij
80
Prijavitelj /
Competitor
E-pošta / E- mail
Naziv inovacije /
Title of Innovation
Avtor(ji) / Author(s)
of Innovation
695
Zavod Delfina
[email protected]
Dr.Life
Edo Marinček
799
Beeyond
[email protected]
Beeyond
Jurij Bajželj,
Jure Grahek,
David Jerkovič,
Sergej Berčič
714
EIC Univerzum
Minerva Maribor
[email protected]
Program MemoHELP
MemoHELP program
EIC Univerzum
Minerva Maribor
681
Marjan Drev
[email protected]
Obogatitev zdraviliškega turizma
Marjan Drev
Health tourism enhancement
811
Saso Krajnc
[email protected]
Motodnevnik
Saso Krajnc
Motojournal
815
Elida Bordon
[email protected]
Barvno solni snopki
Elida Bordon
Coloured salt pouches
664
Blaž Zaveršnik
[email protected] Uporaba odpadne energije
com
Use of waste energy
Blaž Zaveršnik
633
Elpan d.o.o.
[email protected]
Jure Berlič
GSP Green Sea Protection, zaščita
plovil proti obraščanju morskih alg
GSP Green Sea Protection, protection
of vessels against algae buildup
631
Gregor Mahnič
[email protected]
820
Matej Žerjav
[email protected]
3d vodni print
Gregor Mahnič
3D water print
ESESI - Efective System for rapid
Emergency and Safety Intervention
(Učinkovit sistem za hitro urgentno
in varno posredovanje)
Matej Žerjav
ESESI - Effective System for Rapid
Emergency and Safety Intervention
707
Jože Lepej
[email protected]
773
OOSM net d.o.o.
[email protected]
Poraba odpadne vode
za izplakovanje v WC
Jože Lepej
Use of waste water for toilette flushing
oosmTV - delimo pamet zaslonom
OOSM net d.o.o.
oosmTV - let's share our intellect with
the screen
795
Miha Rolih,
Teo Antonac
[email protected]
Export your Music,
Video & PDF from web.
Miha Rolih,
Teo Antonac
Inovativni poslovni modeli / Innovative businesses model
ID
Prijavitelj /
Competitor
E-pošta / E- mail
Naziv inovacije /
Title of Innovation
Avtor(ji) / Author(s)
of Innovation
721
Kultajm d.o.o.
[email protected]
Xooltime
dr. Jaka Lindič,
Vladimir Balukčić,
Mihael Mirt
741
Vibacom
[email protected]
InLoCom model – model za razvoj
inovativnih lokalnih skupnosti (LS)
Violeta Bulc
InLoCom model – model for the
development of innovative local
communities
767
Kopa računalniški
inženiring d.d.
[email protected]
Dr. Optimum (optimizacija nabavnih in
logističnih procesov ter dimenzijsko
vodenje zalog materialov po lokacijah)
Dr. Optimum (optimisation of
purchasing and logistics processes
and dimensional management of
materials by location)
Kopa d.d. v
sodelovanju z
naročnikom/
uporabnikom inovacije
seznam prijavljenih inovacij / list of online innovation
ID
Opomba: Prijavljenih inovacij je bilo 127 inovacij. En prijavitelj ni želel javne objave. Med finalne inovacije je bilo izbranih
47 inovacij. V katalogu se jih predstavi le 46, saj en finalist ni želel objave v Katalogu inovacij.
Note: On a public call of SPIRIT Slovenija, there were applied 127 of innovations. One applicant didn't want to publish his data
in public. The 47 selected innovations were final. This Catalogue of innovation presents only 46 of them since one author did
not want to be published.
8. Slovenski forum inovacij
81
MADE IN SLOVENIA? Državna znamka I FEEL SLOVENIA je
edinstven primer znamčenja države, ki je pri celi vrsti deležnikov
naletela na izjemno dober odziv. Tako stroka kot tisti, ki
jih z njeno pomočjo nagovarjajo, ji pripisujejo originalnost,
edinstvenost, zapomljivost in, kar je najpomembnejše, z njeno
pomočjo je mogoče ustvariti želeno percepcijo države Slovenije
v vseh njenih sferah.
Znamka I feel Slovenia je ugledala luč sveta
leta 2007 in njen namen je bil, da se uporabi
povsod, kjer prispeva h gradnji pozitivne
podobe Slovenije navzven in navznoter.
Lahko jo primerjamo s klasičnimi kazalniki
porekla, kot so Made in Slovenia, Slovenia
made, Slovenian origin …
Državna znamka Slovenije opravlja, tako kot
vse druge tržne znamke, vrsto pomembnih
funkcij. Ima največ podobnosti s korporativno znamko in znamko destinacij. Opravlja
celo vrsto pomembnih funkcij:
• garant kakovosti produktov, etičnih
odnosov in spoštovanja,
• zrcalo kulture in intelekta naroda,
• glasnik zrelosti politike in gospodarstva,
• sel pomembnosti znanja in inovativnosti,
• gonilo razvoja,
• odsev varnosti in zaupanja,
• slika spoštovanja do okolja,
• reprezentant odnosa do ključnih vrednot,
• advokat vseh lepot, dediščine in zanimivosti,
• …
Znamka I feel Slovenia je stičišče in je most.
Znamka se je najprej uveljavila na področju
turizma, kjer že odlično opravlja komunikacijsko funkcijo med njenimi upravljavci
in uporabniki na eni ter njenimi odjemalci
na drugi strani. Znamka je v zadnjem času
doživela spontano afirmacijo na področju športa, vsa nadaljnja prizadevanja pa
so usmerjena na njeno uveljavitev tudi na
področju gospodarstva, kulture, zdravstva,
izobraževanja, znanosti in še kje.
Energijska moč znamke I feel Slovenia:
Znamka generira, omogoča in uresničuje
vse tisto, kar je za pozicioniranje tako velikega organizma, kot je država, izjemnega
pomena. Z njeno pomočjo je mogoče razviti visoko stopnjo sodelovanja, uspešnega
komuniciranja in medsebojnega povezo-
članek / article
Znamka Slovenije
vanja. Njena največja vrlina se kaže v njeni
čustveni moči, saj komunicira vrline naše
države na emocionalen način in se lahko
vpleta med ljudi s prijemi, ki jih državna
simbolika ne omogoča oz. ne dopušča.
I feel Slovenia ima široko namembnost.
Je krovna slovenska znamka v vlogi emocionalnega komunikatorja. Smiselno jo je
mogoče uporabiti vsepovsod, kjer (a) lahko
koristi ugledu naše države, (b) lahko koristi
posameznim proizvajalcem uporabnikom, ki
želijo dodati svojim produktom vrednost, ter
(c) je kažipot in garant porabnikom slovenskih produktov, da je bila njihova nakupna
in uporabniška odločitev pravilna.
Na področju gospodarstva obstaja veliko
izzivov za njeno uporabo. Znamka ima sposobnost generirati bilateralne koristi tako za
uporabnika kot upravljavca (Slovenije kot
države). Odlični gospodarstveniki, podjetniki, obrtniki, trgovci in menedžerji ustvarjajo
pozitivne zgodbe, ki so tudi odlične zgodbe
Slovenije. Pečat in identiteto jim daje znamka I feel Slovenia. Koristi in priložnosti za
uporabnike znamke je veliko, najpomembnejše so zbrane v naslednjih vrsticah:
• graditev porekla Slovenije, ki zagotavlja
kakovost, okoljsko prijaznost, visoko
usposobljenost in inovativnost;
• vključevanje uspešnih gospodarskih in
podjetniških zgodb pod okrilje emocionalne državne znamke;
• komunicirati inovativnost slovenskega
gospodarstva s pomočjo inovativne
označbe porekla – tradicionalni zapis
Made in Slovenia zamenjamo z znakom
I feel Slovenia;
• manj znani slovenski proizvajalci z
uporabo znamke I feel Slovenia dodajo
svojim produktom vrednost porekla
naše dežele.
Vabljeni k uporabi znamke
I feel Slovenia. Več informacij
pri skrbnici znamke: [email protected]
8. Slovenski forum inovacij
82
članek / article
Lesena očala Wood Stock, foto: arhiv Wood Stock
Očala Wood Stock so ročno izdelana iz različnih vrst lesa iz slovenskih gozdov.
Urad vlade za komuniciranje je očala pred začetkom EuroBasketa 2013 podaril
Tonyju Parkerju, članu francoske košarkarske reprezentance.
Wood Stock wooden glasses: Wood Stock archive
Wood Stock glasses are handmade from various sorts of wood from the Slovenian
forests. The wooden glasses were presented by the Communication Office of the
Government of the Republic of Slovenia as a gift to French basketball star Tony
Parker prior to the start of EuroBasket 2013.
Abstract
MADE IN SLOVENIA? Slovenia's brand »I
FEEL SLOVENIA« is a unique example of
a country branding that has received an
overwhelmingly positive response from
many stakeholders. Professionals as well as
those addressed through it recognise the
brand’s features of originality, uniqueness
and catchiness and, most importantly,
the brand can help create the desired
perception of the state of Slovenia in all its
spheres. The »I feel Slovenia« brand was
launched in 2007 with the intention of its
being used wherever it would contribute
to creating a positive image of Slovenia
at home and abroad. The brand can be
compared to usual indicators of origin,
such as »made in Slovenia«, »Slovenia
made« and »Slovenian origin«.
8. Slovenski forum inovacij
83
Strategija pametne specializacije (SPS) predstavlja strateški
dokument, s katerim želimo osredotočiti vlaganja razvojnih
sredstev v raziskave, razvoj in inovacije na področja, ki bodo
prinesla največje učinke na gospodarstvo.
Avtorica: Staša Mesec,
Ministrstvo za
gospodarski razvoj
in tehnologijo
Na osnovi analize stanja slovenskega gospodarstva, preteklih vlaganj na področje
RRI, rezultatov teh ter zgrajenih kapacitet
in pridobljenih kompetenc smo na podlagi široke javne razprave določili ključna
prioritetna področja vlaganj v prihodnjem
programskem obdobju 2014–2020.
Prioritete vlaganj v RRI so:
Proizvodne, procesne in informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Področje predstavlja pomemben delež v
ekonomski strukturi, zaznana je močna in
stabilna rast, podjetja v teh panogah dosegajo nadpovprečno dodano vrednost
na zaposlenega. Gre za izrazito horizontalno področje sistemskega pomena za
posodobitev celotne industrije. Nadaljnja
vlaganja v RRI na tem področju predstavljajo velik potencial za razvoj, za nove
industrije, vertikalne povezave ter rešitve
za družbene izzive (npr. pametna okolja:
stavbe, omrežja, mobilnost …).
Rešitve za električne in elektronske
komponente
Področje predstavlja najpomembnejši
segment industrije (okoli 40 %), najpomembnejši delež končnih produktov in
blagovnih znamk, proizvodi in storitve
zasedajo relativno visoke pozicije v mednarodnih verigah vrednosti, zaznani so
potenciali za rast (KET). Področje prinaša
rešitve za mnogo družbenih izzivov, kot
denimo trajnostna energija, trajnostna
mobilnost ipd.).
Materiali in tehnologije
Področje predstavlja pomemben delež v ekonomski strukturi in predstavlja
horizontalen značaj za vse dejavnosti.
KETs - napredni materiali omogočajo pomembne izboljšave v različnih panogah.
Zaznani so potenciali za rast in rešitve za
mnogo družbenih izzivov (npr. recikliranje in ponovna uporaba, znižanje emisij
ogljika, zmanjšanje potrebe po surovinah
(snovna učinkovitost …).
Prek vlaganj na prioritetna področja RRI si
prizadevamo torej rešiti ključne družbene
izzive (trajnostna energija, trajnostna mobilnost; trajnostna graditev; učinkovita raba
virov; zdravje, hrana in okolje; vključujoča in
varna družba), ki so zapisani kot vertikalne
prioritete in prek katerih bo pred udejanjanjem finančnih spodbud treba dokazati, da
obstajajo trgi, ki bodo upravičili vlaganja na
ta področja. Na ta način SPS predstavlja
podporno okolje za širok nabor panog in aktivnosti (tehnološke in netehnološke inovacije). Pomembna izhodišča za vlaganje na področje RRI so kreativnost in v tem kontekstu
tudi inovativna ponudba storitev, odgovorno
vodenje ter posredno spodbujanje družbene
odgovornosti. SPS spodbuja razvoj celovitih
rešitev, kar bi slovenski industriji omogočilo
preboj na vidnejše pozicije v mednarodnih
verigah vrednosti.
članek / article
Strategija pametne specializacije
Abstract
Smart specialization strategy (SPS) represents a strategic document the purpose of
which is to direct investments of development funds into research, development and
innovation in the areas which will bring the
best effects on the economy. Through the
analysis of economy, capacities, competences and potentials the strategy defines
three priority areas: production, process
and information communication technologies; solutions for electrical and electronic
components; materials and technologies.
Through investments in these areas we strive
to resolve key social challenges (sustainable
energy, sustainable mobility, sustainable
building; effective use of resources; health;
food and environment; inclusive and safe society) which represent vertical priorities and
through which, prior to actualizing financial
incentives, it will have to be determined that
there are markets that will justify investments
in these areas. SPS represents a support
environment for a wide range of industries
and activities. An important starting point for
investments in the area of RRI is creativity
and in this context also an innovative offer
of services, responsible management and
indirect promotion of social responsibility. SPS encourages the development of
wholesome solutions, which would enable
Slovenian industry to make a breakthrough
to more prominent positions in international
value chains.
8. Slovenski forum inovacij
84
www.podjetniski-portal.si
www.imamidejo.si
Od ideje do
uspešnega
podjetja
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Javna agenciJa
Pot
podjetniške
zamisli
Podjetniški centri
Inovativna podjetja (know-how)
Tehnološki in znanstveni parki
Regionalne razvojne agencije
Kompetenčni centri, Centri odličnosti, Razvojni centri
Diplomatsko-konzularna predstavništva (ekonomski svetovalci)
Predstavništva slovenskega gospodarstva
Ministrstvo za zunanje zadeve
Področje internacionalizacije
Portal za izvoznike: www.izvoznookno.si
Poslovno-prodajne delegacije
Skupinski sejemski nastopi v tujini
Mreža slovenskih poslovnih klubov v tujini
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Področje za podjetništvo,
inovativnost in tehnološki razvoj
Portal za podjetne: www.podjetniski-portal.si
Enterprise Europe Network
Univerzitetni in regionalni podjetniški inkubatorji
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Točke VEM
Področje za podjetništvo,
inovativnost in tehnološki razvoj
Portal za podjetne: www.podjetniski-portal.si
Intelektualna lastnina
Urad za intelektualno lastnino in patentni zastopniki
Finančni viri
Gospodarska zbornica Slovenije
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
SPIRIT Slovenija, javna agencija, Javna agencija za raziskovalno dejavnost, Eko sklad
Nosilci nacionalnih razpisov za razvojne projekte in dejavnosti
Institut “Jožef Stefan”, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za
biologijo, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije ...
Univerzitetni in drugi inštituti
Interesna združenja, v katerih se panožno združujejo podjetja, raziskovalni inštituti ter druge organizacije s ciljem doseganja večje konkurenčnosti
Tehnološke mreže, gospodarsko-logistične platforme in grozdi
Banke, Poslovni angeli, Družbe tveganega kapitala, SID Banka, Slovenski podjetniški sklad
Intelektualna lastnina
Urad za intelektualno lastnino in patentni zastopniki
TechnoCenter Univerze v Mariboru, Pisarna za prenos tehnologij Institut “Jožef Stefan”, Center za prenos tehnologij Univerze v Ljubljani, Pisarna
za prenos tehnologij Univerze na Primorskem, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo
Pisarne za prenos tehnologij
Institut “Jožef Stefan”, Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije Univerze v Mariboru, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Mariborska razvojna agencija, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Področje za podjetništvo,
inovativnost in tehnološki razvoj
Portal za inovativne: www.imamidejo.si
S kom se lahko povežem?
Kako naj financiram nastop na trgu?
Kakšne so značilnosti tujih trgov?
Kakšna je zakonodaja v tujini?
pODJETJE rAsTE,
TržIM IN prODIrAM NA TUJA TržIščA
ExPaNSION
RaST
SPIRIT Slovenija, javna agencija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kam po dodatno pomoč?
Kako naj financiram razvoj?
rAzVIJAM IzDElEk / sTOrITEV
UsTANAVlJAM pODJETJE
Kaj potrebujem in kako nadaljujem?
Katera oblika podjetja je za mene najboljša?
Raziskava trga.
Kje naj imam podjetje?
DEVELOPMENT
rAzVOJ
STaRT-UP
zaGON
SPIRIT Slovenija, javna agencija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vrtci, osnovne šole, srednje šole, visoke strokovne šole,
fakultete, univerze
Vzgojno izobraževalni zavodi
Kako vem ali je dobra?
Kdo mi jo pomaga izbrusiti?
Rad bi zaščitil svojo idejo.
Potrebujem poslovni načrt.
IMAM IDEJO!
INVENTION
INVENcIJA
Inovativni potencial Slovenije
The Innovative Potential of Slovenia
8. Slovenski forum inovacij
8th Slovenian Innovation Forum
Katalog inovacij
Catalogue of Innovation
November 2013
Izdajatelj/Publisher: SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
Za izdajatelja/For the publisher: Boštjan Skalar, v. d. direktorja
SPIRIT Slovenija, javne agencije
Uredila/Editor: mag. Alenka Pahor Žvanut, SPIRIT Slovenija, javna agencija
Avtorji besedil/Authors: Boštjan Skalar, mag. Alenka Pahor Žvanut,
mag. Stanko Stepišnik, prof. dr. Matjaž Jurič, Andrej Pompe,
Staša Mesec, avtorji inovacij.
Oblikovanje/Design: Arnoldvuga d.o.o.
Lektura/Language editor: Prevajalska agencija Julija d.o.o.
Prevod/Translation: Prelest d.o.o.
Naročnik/Sponsor: SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
SPIRIT Slovenija - Slovenian Public Agency for Entrepreneurship,
Innovation, Development, Investment and Tourism with financial support
of Ministry of Economic Development and Technology
8.

Similar documents