povezavi - Slovenski forum inovacij

Transcription

povezavi - Slovenski forum inovacij
2. in 3. december 2010
www.foruminovacij.si
Kazalo
4
4
5
6
8
10
13
14
36
51
52
61
65
71
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
3
Uvodnik ministrice
Editorial
Uvodnik direktorja
Editorial
Spoštovani,
inovativnost je odgovor.
Zadnje čase je pogosto slišati, da je inovativnost
odgovor – za reševanje gospodarstva, za reševanje
okolja, za reševanje zdravja, skratka za reševanje
vseh problemov. In res je, inovativnost je gonilo
človekovega razvoja in ključnih aktivnosti napredka
v vseh naših življenjskih procesih. Inovativnost je
odgovor.
Kot ministrica za gospodarstvo – pa tudi zasebno
– vedno znova poudarjam pomen krepitve kulture
ustvarjalnosti,
inovativnosti
in
podjetništva.
Pri ustvarjalnosti gre za odkrivanje novih idej,
konceptov ali novih povezav med njimi, za reševanje
problemov. Ideje, ki jih porodi ustvarjalnost, so vir
inovacij. Inovacije pa so vir sprememb, izboljšanja in
napredka človeštva. Podjetniki in podjetja pa so tisti,
ki igrajo osrednjo vlogo v inovacijskem procesu, saj
idejam in znanju dodajajo komercialno vrednost in
ustvarjajo zaposlitve.
Mag. Darja Radić,
ministrica za gospodarstvo
M.Sc. Darja Radić,
Minister of Economy
Slovenija ima ustvarjalnega potenciala, ki ga
moramo znati prepoznati ter ga še bolje spodbujati
za razvoj in uspeh. Začeti moramo že pri mladih,
tako doma kot v šolskem sistemu. Samozavestni
in ustvarjalni ljudje so tisti, ki ne samo opazujejo,
razmišljajo in iščejo rešitve, ampak so tudi tisti, ki
upajo tvegati. Tudi kot podjetniki!
Dandanes se spremembe na trgu dogajajo vedno
hitreje, tudi kot kupci smo ljudje vedno bolj
inovativni in zahtevni. Nekatera podjetja temu
zgolj sledijo, nekatera pa v tem vidijo nove izzive in
priložnosti za rast. Inovativnost je zato v podjetjih
potrebno spodbujati v poslovnih procesih, ustvarjati
dodano vrednost tako pri izdelkih/storitvah kot tudi
pri zaposlenih. Tržnim zakonitostim je potrebno
prilagoditi poslovne procese in razumeti, kako
pomembna je inovativnost kot temeljna vrednota
vseh zaposlenih.
O inovativnosti ne smemo razmišljati le kot o
tehnološkem napredku, saj ima mnogo širše
dimenzije. Gre predvsem za miselnost o novih
pristopih, uvajanju novosti. Gre za hitrejšo
odzivnost in ustvarjalnost, iskanje tržnih niš ter
ustvarjanje ustreznih pogojev znotraj podjetja kot
tudi v njegovem okolju. V najširšem pomenu je
inovativnost način razmišljanja vseh zaposlenih v
podjetju, pri čemer mora biti inovativno vodstvo
podjetja zgled zaposlenim. Inovativno okolje ne sme
vsebovati ovir, ki bi kakor koli zavirale inovativni
razvoj ob hkratni možnosti prevzemanja tveganja ter
strpnosti do napak. Inovativnost je vrednota!
Tudi dogodki, kot je zdaj že tradicionalni Slovenski
forum inovacij, nazorno potrjujejo, da ustvarjalnost,
inovativnost in podjetništvo vse bolj postajajo
nove vrednote. Pomembno je, da jih spodbujamo
in o njihovih učinkih čim več govorimo ter jih tudi
uporabljamo.
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
4
Dear Sir or Madam,
Innovation is the answer.
A lot can be heard recently that innovation is the answer
– for saving economy, the environment, health, in short,
for resolving all problems. It is true; innovation is the
driving wheel of human evolution and key activities of
development in all our life processes. Innovation is the
answer.
As the Minister for the Economy, as well as personally,
I have always stressed the meaning of invigorating
the culture of creativity, innovation and enterprising.
Creativity is all about uncovering new ideas, concepts or
new links between them, for solving problems. Ideas born
from creativity are the source of innovation. Innovations
are the source of change, improvement and human
evolution. Entrepreneurs and enterprises are the ones
who play a key role in the business of innovation because
they give ideas and knowledge their commercial value
and generate employment.
Slovenia has creative potential which we have to be able
to recognize and stimulate better to achieve development
and success. We have to start with the young at home and
also in the school system. The self-confident and creative
are those who do not only watch, think and search for
ways to solve problems, but those who dare to take risks.
Also as entrepreneurs!
Today the changes in the market happen quicker every day
and we, the customers, are people, who are increasingly
innovative and demanding. Some enterprises are only
keeping up with these trends but some see new challenges
and opportunities for growth. This is why innovation in
enterprises has to be stimulated in the business processes,
it has to generate added value in products and services as
well as in employees. The business processes have to be
adjusted to the laws of the market, it has to be understood
how important innovation is as the fundamental value of
all employees.
Innovation must not be only thought of as technological
development, it has much wider dimensions. It is mainly
about the way of thought involving new approaches
and the introduction of novelties. It is about a faster
response and creativity, the search for market niches and
establishing suitable conditions inside enterprises and
in their environment. In the broadest sense innovation
is the way of thinking of all employed in the company
where the innovative administration of the enterprise
has to be a role model for the employees. The innovative
environment must not contain obstacles which could
impede the innovative development and at the same time
it has to provide the conditions for undertaking risk and
be tolerant toward mistakes.
Innovation is a value!
Events like the now traditional Slovenian Innovation
forum clearly confirm that creativity, innovation and
business are becoming new values. It is important that
they are stimulated and used, and that their effects are
discussed as much as possible.
Spoštovani,
Dear Sir or Madam,
Dogodek sledi svojemu poslanstvu, sooča prakso in
teorijo, postavlja pomembna vprašanja in nanje išče
odgovore. Z veseljem ugotavljamo, da je Slovenski
forum inovacij na svoji razvojni poti pustil dober
in prepoznaven pečat med inovativnimi podjetji,
podjetniki, posamezniki in ostalo domačo ter
mednarodno javnostjo.
The event follows its mission to connect theory and
practise, ask important questions and find answers. We
are happy to announce that the Slovenian Innovation
forum has left a good and recognisable mark among
innovative enterprises, entrepreneurs, individuals and the
rest of the public at home and abroad.
These kinds of events inspire optimism that Slovenian
companies think about new products despite the market
and financial crisis, and that they are searching for new
opportunities for growth and development.
z organizacijo letošnjega 5. Slovenskega foruma
inovacij nadaljujemo tradicijo osrednje nacionalne
prireditve o inovativnosti, katere namen je javnosti
predstaviti najboljše in najbolj perspektivne
inovativne izdelke, od letos naprej pa tudi inovativne
storitve in inovativne poslovne modele.
Takšni dogodki in odzivnost nam vlivajo optimizem,
da slovenska podjetja kljub svetovni gospodarski in
finančni krizi razmišljajo o novih izdelkih, iščejo nove
priložnosti in rešitve za rast in razvoj.
V Javni agenciji Republike Slovenije za podjetništvo
in tuje investicije v okviru svojega programa
dela razvijamo in izvajamo podporne ukrepe,
ki spodbujajo slovensko inovativno okolje.
Specializirane podporne storitve, ki vzpodbujajo
razvoj novih inovativnih podjetij z visokim
potencialom rasti, zagotavljamo v okviru aktivnosti
tehnoloških parkov in univerzitetnih podjetniških
inkubatorjev. V okviru finančnih spodbud v sklopu
različnih podpornih instrumentov ciljno podpiramo
razvojne procese pri ustvarjanju novih inovativnih
produktov podjetij. Pomemben del naših razvojnih
nalog je namenjen spodbujanju kreativnosti in
inovativnosti med mladimi, predvsem med učenci
osnovnih in srednjih šol, ki predstavljajo naš
razvojno-inovativni potencial prihodnosti.
Za razvoj in rast inovativnega okolja pa je
pomembno tudi ozaveščanje poslovne in širše
slovenske javnosti o pomenu inovacij za razvoj in
ustvarjanje dodane vrednosti. Med dogodki na temo
inovativnosti, ki jih organiziramo, ostaja največji še
vedno Slovenski forum inovacij.
V okviru vseslovenskega nabora inovacij, ki je
potekal v obdobju od junija do septembra letos, smo
prejeli kar 176 prijav. Vzpodbudne so ugotovitve
ocenjevalne komisije, da je bila raven prijavljenih
inovacij v celoti gledano na višjem nivoju v primerjavi
s preteklimi leti.
Inovativnost družbe je izziv in hkrati dejstvo, brez
katerega ni napredka in rasti. Inovativni posamezniki
in skupine, ki s svojimi idejami, izdelki ali storitvami
spreminjajo svet na bolje, so temelj razvoja družbe
in zagotavljanja kakovosti življenja vseh nas. Vsi
skupaj pa smo tisti, ki se moramo naučiti prepoznati
dobre projekte in jim nuditi močno podporo: od
invencije do inovacije, pri razvoju novih produktov,
pri njihovi aplikaciji v proizvodnjo in, končno, pri
njihovi prodaji.
Slovenski forum inovacij spodbuja ljudi k
inovativnosti, idejam in iskanju inovativnih rešitev.
Letos znova dokazuje, da imamo ideje in rešitve.
Ponuja in predstavlja uporabne inovacije, ki bodo
koristile gospodarstvu in napredku celotne družbe.
The organisation of this year's 5th Slovenian Innovation
Forum continues the tradition of the central national
innovation event intended to bring the best and most
perspective innovative products to the public and from
this year on also innovative services and innovative
business models.
The Public Agency for Business and Foreign Investment
of the Republic of Slovenia is developing and carrying
out support measures which stimulate the Slovene
innovative environment. The specialised support services
which stimulate the development of new innovative
enterprises with high growth potential are ensured in
the frame of the activities of technological parks and
university enterprise incubators. In the frame of financial
stimulations in the scope of various support instruments
development processes are being purposely stimulated to
generate new innovative products. An important part of
our developmental tasks is aimed at stimulating creativity
and innovation among the young, especially the pupils of
elementary and secondary schools which represent our
developmental and innovation potential of the future.
Igor Plestenjak,
direktor Javne agencije Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije
Igor Plestenjak,
The director of The Public Agency of the
Republic Slovenia for Entrepreneurship
and Foreign Investments
Informing the business and broader public of Slovenia
about innovation for development and added value
generation is also important for the development and
growth of the innovative environment. Among the events
with the theme of innovation organised by us the Slovenian
Innovation Forum remains the biggest.
In the frame of the Slovenian Innovation Tender, which was
held from June till September this year, 176 innovations
were entered. The judges of the committee were happy to
announce that the level of innovations which were entered
was, viewed as a whole, at a higher level compared to
previous years
The innovativeness of society is a challenge and at the same
time a fact without which there can be no development
and growth. Innovative individuals and groups who
change the world for the better with their ideas, products
or services are the basis for the development of a society
and ensuring the quality of life for us all. We all are those
who have to learn to recognize good projects and offer
them strong support: from innovation to innovation, with
developing new products and the application of these in
production, and finally, on the market.
The Slovenian Innovation Forum stimulates people to
innovate, generate ideas and find innovative answers.
This year’s 5th Slovenian Innovation Forum again proves
that we have ideas and solutions. It offers and presents
utilizable innovations which will be helpful for the
economy and the development of society as a whole.
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
5
Članek
Article
Članek
Article
5. Slovenski forum inovacij –
več kot samo sejemska
razstava najboljših inovacij
5. Slovenski forum inovacij - osrednji nacionalni
dogodek o inovativnosti - poleg razstave najboljših
slovenskih inovacij (proizvodov, storitev in poslovnih
modelov) ponuja tudi številne spremljevalne
aktivnosti, ki so za vse obiskovalce dogodka
brezplačne.
V letošnjem letu smo v obdobju od junija do
septembra izvajali vseslovenski nabor inovacij, v
njem pa so lahko sodelovali podjetja, posamezniki,
skupine
inovatorjev,
raziskovalno-razvojne
institucije ter mladi. V navedenem obdobju smo
prejeli 176 prijav proizvodov, storitev in poslovnih
modelov, ocenjevala pa jih je Nacionalna
ocenjevalna komisija. Na njen predlog smo se
odločili, da jih v letošnjem letu javnosti predstavimo
55. V sliki in besedi jih predstavljamo v tem katalogu,
obiskovalcem dogodka pa tudi v obliki sejemske
razstave eksponatov.
Priložnosti za razvoj novih idej in
sklepanje partnerstev
Slovenski forum inovacij je veliko več kot samo
sejemska razstava najboljših inovacij. Že pred
samim dogodkom smo za podjetja in inovativne
posameznike odprli številne podjetniške priložnosti, ki
jih lahko realizirajo na samem dogodku. V novembru
so se lahko podjetniki ali posamezniki preko spleta
prijavili v Poslovno ali v Tehnološko stičišče.
S Tehnološkim stičiščem, ki smo ga letos
organizirali prvič v sodelovanju z Evropsko
podjetniško mrežo (EEN – Entreprise European
Network), smo ponudili odlično priložnost za
pridobivanje novih tehnoloških znanj in novih
razvojnih idej, saj omogoča strokovno tehničnotehnološko svetovanje po principu "ena na ena".
Na spletni strani smo objavili profile več kot 20
tehnoloških svetovalcev, ki so visoko specializirani
in imajo dolgoletne izkušnje na svojem področju
dela. Ponudili smo strokovnjake s področij
avtomobilske industrije, ekologije, elektroindustrije,
elektronike, avtomatizacije, energetike, informatike,
telekomunikacij, računalništva, strojništva, lesne in
pohištvene industrije, oblikovanja, plastičnih mas in
predelovalne industrije. Vsem, ki so se predhodno
prijavili za individualna srečanja in si rezervirali termin
sestanka, bodo strokovnjaki na samem dogodku v
okviru enournih brezplačnih sestankov pomagali
rešiti tehnični problem, jih ustrezno tehnično,
teoretično ali praktično usmerili oz. ponudili možne
pristope ali povezave z morebitnimi tehnološkimi
partnerji. Sodelujočim bodo na voljo za odgovore
na konkretna vprašanja glede novih tehnoloških
idej in njihove izvedbe, uporabe novih materialov,
procesov, načinov testiranja in izdelave prototipov
ter vsa ostala tehnična vprašanja.
Prav tako Poslovno stičišče ponuja priložnost za
pridobivanje novih poslovnih znanj in informacij
o možnostih iskanja razvojnih virov financiranja.
Seznam svetovalcev s poslovnih področij, kot so
npr. ustanovitev podjetja, cenitev in pravna zaščita
intelektualne lastnine, trženje, širitev na tuje trge,
finančno in davčno svetovanje, nacionalni in evropski
viri financiranja, smo prav tako že v novembru
objavili na spletu, podjetja ali posamezniki pa so
se lahko prijavljali na individualna brezplačna
polurna svetovanja z izbranimi strokovnjaki.
Med sodelujoče strokovnjake smo vključili tudi
predstavnike investitorjev, z namenom, da na
podlagi individualnih razgovorov prepoznajo čim
več posameznikov s svežimi inovativnimi idejami, ki
bi jih lahko podprli in jim pomagali uresničiti zgodbo
o uspehu.
Moč povezovanja se poudarja na vsakem koraku.
Tako je tudi uspešnost podjetij pogojena z vedno
novimi partnerstvi. Slovenska podjetja morajo
zaradi majhnosti domačega trga vzpostaviti številne
povezave tudi s tujino. Tega se zavedamo tudi
organizatorji, zato smo letos v okviru dogodka – prav
tako v sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo –
pripravili prvo Mednarodno tehnološko borzo z
namenom predstaviti in povezati tuja in domača
podjetja, raziskovalne ter razvojne institucije,
ki imajo zanimivo tehnološko ponudbo ali
povpraševanje. Pripravili smo nabor več kot 20
tujih podjetij in raziskovalnih organizacij, ki iščejo
poslovno-tehnološke partnerje v Sloveniji in prihajajo
iz držav, s katerimi ima Slovenija tradicionalno
dobre stike - iz Avstrije, Nemčije, Italije, Hrvaške in
Srbije. Prav tako so zanimivi sektorji, v katerih so
aktivni: informacijsko-komunikacijske tehnologije z
aplikacijami na več področjih, elektronika, senzorika
& vibracije, materiali (tekstil, kovina, les, gradbeni
materiali) in drugi. Naj med njimi še posebej
izpostavimo Fraunhofer Institute for Structural
Durability and System Reliability, katerega vodilni
strokovnjaki za adaptroniko ponujajo tehnološke
rešitve in izboljšave na številnih področjih. Vsi
tehnološki profili so bili objavljeni na spletni strani
že v oktobru, na voljo posameznikom za predhodne
individualne prijave.
Priložnosti za pridobivanje novih
znanj in izmenjavo izkušenj
Na dogodku oba dneva potekajo tudi številne
brezplačne delavnice in okrogle mize v okviru
štirih različnih programskih sklopov. Odlična
priložnost za obiskovalce, da brezplačno poglobijo
svoja znanja ali prisluhnejo izkušnjam uspešnih
podjetnikov. Tematika izobraževalno-programskih
sklopov 5. Slovenskega foruma inovacij je usmerjena
v spodbujanje obiskovalcev k inovativnosti
in iskanju rešitev, ki odgovarjajo na konkretne
potrebe trga oz. kupcev in ki ustvarjajo dodano
vrednost inovativnim izdelkom in storitvam. Štiri
različne vrste programa se oba dneva vzporedno
izvajajo v obliki delavnic, okroglih miz, predavanj in
drugih inovativnih predstavitev v skupnem obsegu
48 aktivnih ur.
Poslovno-inovacijski program je namenjen
potencialnim podjetnikom, novonastalim podjetjem
ter podjetjem v rasti in razvoju in je usmerjen k
trženju inovacij s poudarkom na ključnih mehanizmih
za ustvarjanje dodane vrednosti. Tematika tega
dela programa se nanaša na primere dobrih praks
podjetnikov in domačih institucij, v programske
tematike pa so vključeni ključni slovenski akterji s
področja podjetništva in inovativnosti.
Mednarodni program je namenjen potencialnim
podjetnikom, novonastalim podjetjem in podjetjem v
rasti in razvoju, ki poslujejo ali načrtujejo poslovanje
na tujih trgih. Tematike prikazujejo primere dobrih
praks (domačih in tujih) spodbujanja inovativnosti
med podjetji in posamezniki, vsebujejo pa tudi
informacije, ki slušateljem pomagajo pri iskanju
primernih investitorjev. Med sodelujočimi govorniki
so predstavniki uspešnih slovenskih podjetij kot
tudi predstavniki Evropske komisije, veleposlaništva
ter drugih pomembnih mednarodnih institucij v
podporo inovacijam.
Prvi dan programa za mlade je namenjen
ciljni skupini študentov in mladih raziskovalcev
ter
prikazuje
obstoječe
spodbude
za
ustvarjanje inovativnih podjetij in dobre prakse
interdisciplinarnega povezovanja ter prenosa znanja
med študenti, mladimi raziskovalci in podjetji. Drugi
dan so tematike prilagojene ciljni skupini dijakov in
predstavljajo pomen inovativnosti posameznika in
primere dobrih praks uspešnih mladih podjetnikov,
ki to ciljno skupino spodbujajo k inovativnemu
razmišljanju, iskanju novih rešitev in prepoznavanju
podjetništva kot možnosti za ustvarjanje kariere.
Na odprtem odru imajo glavno besedo izbrana
inovativna podjetja in posamezniki. Na odru jih bo
s kratko vodeno predstavitvijo nastopilo 41. Poleg
predstavitev najboljših inovacij je oder namenjen
tudi okroglim mizam, na katerih se v okviru
razprave oblikujejo uporabne strokovne usmeritve
s področja, ki ga okrogla miza obravnava. Največ
pozornosti, tudi medijske, pa je deležna slavnostna
podelitev nagrad najboljšim inovacijam v posamezni
kategoriji, ki se je udeležijo najpomembnejši državni
predstavniki in poslovna javnost.
Irena Meterc
JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
6
Abstract
The 5th Slovenian Innovation
Forum – more than a market
stand exhibition of best
innovations
The 5th Slovenian Innovation
Forum - the central national
event for innovation offers 55
of the best Slovenian innovation
(products, services and business
models) as well as numerous
accompanying activities which
are free for all visitors of the
event. Numerous business
opportunities for innovative
individuals and businesses in
the framework of the business
and technological juncture and
the International Innovation
exchange have been provided
before the event itself. The
Technological Juncture, which
was organised for the first
time this year in cooperation
with The Enterprise European
Network, was a great
opportunity for acquiring new
technological ideas because
it offers expert technical –
technological counselling based
on the one-on-one principle.
The Business Juncture also
offers opportunities for
acquiring new business knowhow about the possibilities
of finding new sources of
finance for development. The
International Technological
Exchange has presented and
linked foreign and domestic
companies, research and
development institutions with
an interesting technological
offer or demand. The two day
event also hosts numerous free
workshops and round tables in
four different programme units.
The theme of the educationalprogramme units of the 5th
Slovenian Innovation Forum is
designed to encourage visitors
to innovate and search for
solutions which offer answers
to concrete market and/or
customer needs and create
added value to innovative
products and services.
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
7
Poročilo
Report
Poročilo
Report
Poročilo Nacionalne ocenjevalne
komisije za inovacije v okviru 5.
Slovenskega foruma inovacij
Abstract
The report of the National
Evaluation Committee
for Innovation on the
5th Slovenian Forum of
Innovation
The 5th Slovenian Innovation
Forum will showcase the 55
best Slovenian innovations.
Among them, companies
have proposed 22 innovative
products and 9 innovative
services. Innovators have
proposed 8 innovative products
and 2 innovative services. R&D
organizations have proposed
3 innovative products and 2
innovative services. On the
forum, 5 innovative business
models will be presented.
Furthermore, 4 innovative
products proposed by students
and young researches will
be shown. The 55 selected
innovations come from very
different areas, ranging from
ICT, electrical engineering,
and mechanical engineering to
medicine, tourism, etc. Many of
them are interdisciplinary and
show great potential for further
development. Some of them
have already become successful
business stories, and the others
will follow.
Slovenski forum inovacij je osrednja nacionalna
predstavitev
inovativnih
podjetniških
idej,
tehničnih izboljšav in predlogov, inovacij, izumov
ter inovativnih izdelkov in storitev. Na letošnjem,
5. Slovenskem forumu inovacij se predstavlja 55
najboljših slovenskih inovacij. Slovenski forum
inovacij odseva inovacijsko sposobnost Slovenije
in predstavlja platformo za predstavitev idej ter
navezavo kontaktov za nadaljnji razvoj.
Letos je v izboru sodelovalo 176 prijav, ki so jih
prijavila podjetja, inovatorji posamezniki in skupine
inovatorjev,
raziskovalno-razvojne
institucije
ter študenti in dijaki. Največ je bilo prijavljenih
inovativnih proizvodov, kar 126. Sledilo je 41
inovativnih storitev in 9 poslovnih modelov. Med
prijavami so bila zastopana zelo raznolika vsebinska
področja. Največ prijav, 35, je prišlo s področja
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, 20 s
področja elektrotehnike, 14 s področja strojništva,
prav tako 14 s področja medicine, 9 s področja
turizma, 6 s področja materialov in tako naprej.
Veseli nas, da je bilo kar 33 prijav interdisciplinarnih.
Največ prijav so oddala mikro, mala in srednja
podjetja, in sicer 81. Sledili so inovatorji posamezniki
oz. skupine inovatorjev z 58 prijavami. 16 prijav so
oddala velika podjetja, 5 razvojno-raziskovalne
organizacije in 15 prijav dijaki, študenti in mladi
raziskovalci.
V postopku ocenjevanja je bila vsaka prijava ocenjena
s strani treh neodvisnih recenzentov. Nacionalna
komisija je sestavljena iz 36 uglednih slovenskih
strokovnjakov s področij tehnike, poslovnih ved,
patentnih strokovnjakov, predstavnikov slovenskih
inovatorjev in šestih tujih svetovalcev. Komisija je
najboljše izbrala na osnovi združene ocene treh
ločenih recenzij vsake prijave, v okviru katerih so
člani komisije ovrednotili tehnične, inovacijske,
vsebinske in podjetniško-poslovne vidike. Ključni
kriteriji ocenjevanja so bili: uporabna vrednost,
inovativnost, potencialni pomen oziroma vpliv –
relevantnost, praktična izvedljivost, tržna privlačnost,
družbeno-ekonomski učinki in ustreznost pristopa.
Omenjeni kriteriji so bili razdeljeni v podkriterije, ki
jih je bilo skupno šestnajst.
Med najboljše se je v 5. Slovenskem forumu inovacij
uvrstilo 55 inovacij. V kategoriji podjetij se je uvrstilo
22 najbolje ocenjenih inovativnih proizvodov (od tega
15 prijav mikro, malih in srednjih podjetij in 7 prijav
velikih podjetij) in 9 najbolje ocenjenih inovativnih
storitev (od tega 8 prijav mikro, malih in srednjih
podjetij in 1 prijava velikega podjetja). V kategoriji
inovatorjev, raziskovalnih institucij in mladih se
je med najboljše uvrstilo 15 najbolje ocenjenih
inovativnih proizvodov (od tega 8 prijav inovatorjev,
3 prijave raziskovalnih institucij in 4 prijave mladih)
in 4 najbolje ocenjene inovativne storitve (2 prijavi
inovatorjev in 2 prijavi raziskovalnih institucij). V
kategoriji poslovnih modelov se je med najboljše
uvrstilo 5 najbolje ocenjenih inovativnih poslovnih
modelov (od tega 3 poslovni modeli mikro, malih in
srednjih podjetij, 1 poslovni model velikega podjetja
in 1 poslovni model inovatorja).
Vsem prijaviteljem želimo, da bi svojo idejo čim
uspešneje predstavili in identificirali, našli bodoče
investitorje in partnerje ter na ta način svojo idejo
pripeljali do tržno uspešnega izdelka oz. storitve.
red. prof. dr. Matjaž B. Jurič,
predsednik Nacionalne ocenjevalne komisije za inovacije
v okviru 5. Slovenskega foruma inovacij
Sestava
nacionalne ocenjevalne komisije
za inovacije
Programski odbor:
Predsednik strokovne komisije:
prof. dr. Janez Bešter
prof. dr. Igor Emri
prof. dr. Karl Kuzman
prof. dr. Miroslav Rebernik
prof. dr. Franc Solina
prof. dr. Igor Tičar
prof. dr. Aleš Vahčič
dr. Andrej Bregar
prof. dr. Nikolaj Zimic
prof. dr. Matjaž B. Jurič
Tehnično-inovacijski vidik so ocenjevali:
Tehnično-inovacijski vidik so ocenjevali:
Področje ocenjevanja:
Področje ocenjevanja:
Vsebinsko-inovacijski vidik so ocenjevali:
Tehnično-inovacijski vidik so ocenjevali:
Področje ocenjevanja:
Področje ocenjevanja:
Podjetniško-poslovni vidik so ocenjevali:
Tehnično-inovacijski vidik so ocenjevali:
Področje ocenjevanja:
Področje ocenjevanja:
Izr. prof. dr. Alenka Gaberščik
Prof. dr. Miroslav Rebernik
Dr. Maja Remškar
Prof. dr. Miroslav Premrov
Prof. dr. Matjaž B. Jurič
Prof. dr. Franc Pohleven
Dr. Mark Pleško
Dr. Boštjan Harl
Dr. Blaž Nardin
Prof. dr. Karl Kuzman
Prof. dr. Franc Solina
Prof. dr. Nikolaj Zimic
Dr. Matej Mertik
Prof. dr. Janez Bešter
Dr. Matjaž Červek
Dr. Žiga Bolta
Dr. Barbara Bradač Hojnik
Dr. Anton Habjanič
Mag. Andrej Hanžič
Prof. dr. Stojan Kravanja
Rok Jenko
Izr. prof. dr. Peter Krajnc
Dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med.
Mag. Mojca Modic, dr. med.
Izr. prof. dr. Matjaž Šraml
Boštjan Robežnik
Mag. Tadej Krošlin
Dr. Karin Širec
Izr.prof.dr. Mateja Drnovšek
Mag. Igor Vrečko
Janez Navodnik
Gordana Budimir
Izr. prof. dr. Maja Makovec Brenčič
Ekologija
Ekonomija
Fizika
Gradbeništvo
Informacijska znanost
Lesarstvo
Matematika
Mehanika
Proizvodne tehnologije in sistemi
Proizvodne tehnologije in sistemi
Računalništvo in informatika
Računalništvo in informatika
Računalništvo in informatika
Telekomunikacije
Živilstvo
Biotehnologija
Ekonomija
Električne naprave
Energetika
Gradbeništvo
Industrijsko oblikovanje
Materiali
Medicina, Metabolne in hormonske motnje
Medicina, Mikrobiologija in imonulogija
Promet
Telekomunikacije
Ekonomija
Ekonomija
Ekonomija
Ekonomija
Kemijsko inženirstvo
Matematika
Prodaja
Tuji svetovalci:
prof. dr. John Allen
mag. Thomas L. Bereuter
prof. dr. Petros P. Groumpos
prof. dr. Slavica Singer
dr. Jeff Skinner
dr. Chrysostomos D. Stylios
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
8
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
9
Intervju
Interview
Intervju
Interview
»Inovativnost je treba
stalno usmerjati na tržno zanimiva
področja«
Nacionalna ocenjevalna komisija je
med nagrajenimi 55
inovacijami v okviru
»Oba spola sta med razvojniki enako zastopana.«
5. Slovenskega foruma inovacij za
Kako v podjetju spodbujate inovativnost med
zaposlenimi?
zmagovalno izbrala
inovacijo podjetja Krka.
Gre za orodisperzibilne
farmacevtske oblike,
inovacijo, ki je nastala zaradi
potreb tržišča.
Pogovarjali smo se
z dr. Alešem Rotarjem,
članom uprave in direktorjem
Razvoja in raziskav v Krki.
Se v Krki z inovacijami ukvarja samo razvojni
oddelek ali bi si upali trditi, da je inovativna
miselnost del večine kolektiva? Kaj je poleg
nenehnega vlaganja v razvoj še potrebno, da
podjetje ustvarja globalno konkurenčne inovacije?
Bi lahko izpostavili tri ključne dejavnike?
»Inovacije vseh vrst so nujnost v vsakem podjetju,
ki želi izboljševati svojo konkurenčnost. Seveda
to tudi pomeni, da je potrebno inovativnost stalno
usmerjati na tržno zanimiva področja, tako kar
zadeva izdelke kot postopke ali vse druge dejavnike
konkurenčnosti. Tako postane inovativnost kultura
podjetja.
Dr. Aleš Rotar, član uprave in direktor Razvoja in raziskav v Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
10
Kakšno je v vašem podjetju razmerje med
moškimi inovatorji in ženskimi inovatorkami?
Z razvojem in raziskavami izdelkov in tehnologije se
v Krki ukvarja prek 500 strokovnjakov, ki delujejo v
Razvoju in raziskavah, pa tudi v drugih organizacijskih
enotah. Za uspeh razvojno-raziskovalnega dela je
potrebnih več ključnih dejavnikov. Prvi je ustrezna
osnova znanja na vseh ključnih znanstvenih in
strokovnih področjih. Za farmacevtsko industrijo je
posebej značilna interdisciplinarnost, zato je naloga
zagotavljati kakovost in slediti razvoju na vseh teh
področjih - od farmacije in kemije do medicine - zelo
zahtevna. Pomembno je seveda trdo, vztrajno in v
tržni rezultat usmerjeno delo. Ekstenzivnega dela,
naključnih inovacij in diverzifikacije za vsako ceno
v Krki ne podpiramo. Stremimo pa k drugačni širini:
naši trgi, prisotni smo na preko 70 tržiščih, so zelo
različni. Njim oziroma kupcem se je treba neprestano
prilagajati. To pomeni, da jih je treba poznati, izbirati
prave razvojne projekte in neprestano preverjati in
prilagajati potek projektov. Zato je seveda potrebno
tudi internacionalizacijo postaviti med ključne
faktorje uspeha.«
»Za različne vrste inovacij imamo različne metode
spodbujanja. Množično inovativno dejavnost, ki
dopolnjuje osnovno razvojno raziskovalno delo,
spodbujamo z nagrajevanjem predlogov in dejavnim
usmerjanjem k aktivnemu razmišljanju, predlaganju
in udejanjanju predlogov.
V Krki so tako, kot rečeno, inovacije razdeljene
v dve skupini. Prvo skupino predstavlja tako
imenovana množična inventivna dejavnost, v okviru
katere so obravnavani koristni predlogi in izboljšave,
ki niso predmet patentne zaščite. Sodelavci, ki
dajo predloge, so za vse predloge, ki so ali bodo
realizirani, tudi nagrajeni. V drugo skupino pa
spadajo izumi in videzi izdelkov, kot jih določa
Zakon o industrijski lastnini.
Sodelavci, ki k uresničevanju inventivne dejavnosti
konkretno prispevajo s koristnimi predlogi in
izboljšavami, poleg denarnih nagrad na dnevu
Krkinih priznanj dobijo posebna priznanja, kar je
dodatna spodbuda za inovativno razmišljanje, ob
novem letu pa tudi praktično nagrado in zahvalo
predsednika uprave. Za predlagatelje vsako leto
organiziramo tudi srečanje s predavanjem na temo
inovativnosti, na katerem lahko v družabnem delu
izmenjajo svoje izkušnje. Podeljujemo še posebne
nagrade za izboljšave z najvišjo gospodarsko
koristnostjo, nagrado sodelavcu, ki je podal
največje število koristnih predlogov, ter nagrado
za najboljši koristni predlog in nagrado enoti, ki je
dala največje število predlogov in izboljšav glede na
število zaposlenih. Nagrado pa prejme tudi vodja
organizacijske enote, v kateri je bilo podanih največ
koristnih predlogov in izboljšav.«
Nacionalna ocenjevalna komisija je med vsemi
prijavljenimi za zmagovalno izbrala prav vašo
inovacijo – orodisperzibilne farmacevtske oblike.
Ali je le-ta nastala z načrtnim razvojem in koliko
časa je nastajala?
»Orodisperzibilne tablete so primer inovacije, ki je
nastala zaradi potreb tržišča. Gre namreč za oblike,
posebej primerne za paciente, ki pri zdravljenju
težje sodelujejo, kot na primer pacienti z motnjami
v centralnem živčnem sistemu, ali pa paciente, ki
tablete težko požirajo – otroci in starejši.
Inovacija je plod načrtnega razvoja. Za razvoj
tehnološke platforme kot take smo potrebovali
kakšno leto, približno toliko pa, skupaj s potrebnimi
študijami, traja tudi razvoj posameznega izdelka na
tej osnovi.«
Kaj bi na podlagi svojih izkušenj lahko priporočili
drugim manjšim podjetjem in posameznikom v
zvezi s procesom inoviranja?
»Svetovati drugačnim podjetjem v drugih panogah
je težko, zato ne moremo predlagati receptov ali
podučevati. Lahko pa morda delimo naše izkušnje iz
sodelovanja s specializiranimi podjetji in institucijami.
Tega je v Krki mnogo, vrata naših laboratorijev so
odprta za vse, ki imajo določeno konkretno rešitev
ali znanje, ki ga lahko kot komponento vgradimo
v naše izdelke ali kot korak v našo tehnologijo.
Pri tem je izredno pomembno, da je tak izdelek
dejansko prodajljiv našim kupcem, da torej doseže
potrditev na trgu. Spet se vračamo k osnovnim
podlagam za uspešen projekt: odlično znanje, trdo
delo in poznavanje trgov, vse to vodi h konkretnim
rezultatom. Na drugi strani pa so dogodki po vsem
svetu jasno svarilo, da hitrih uspehov in sanjskih
donosov ni, o tem nas učijo izkušnje.«
Abstract
Innovation has to be constantly
directed to economically
interesting fields
“A successful project has to
have excellent knowledge,
hard work and market insight,
only these ingredients lead to
concrete results” says Aleš
Rotar, PhD, member of the
board for development and
research at the pharmaceutical
company Krka d.d., Novo
Mesto. Their innovation
orodispersible pharmaceutical
forms have been awarded the
1st prize among 55 innovations
on the 5th Slovenian Innovation
Forum. How does innovation
become the culture of a
business? “Innovations of
all types are necessary in
all companies who want to
improve their competitive
position. This also means that
innovation has to be constantly
directed towards economically
interesting fields, this goes
for products, procedures
and all other factors of
competitiveness”,
says Mr. Rotar, PhD.
Ana Mrzlikar,
JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije
Ali menite, da so inovacije v vašem podjetju stvar
naključja ali so rezultat načrtnega upravljanja
procesov?
»Kot sem že navedel na začetku, inovativnosti ne
moremo prepustiti naključju. Nasprotno, projekte
razvoja izdelkov in tehnologij, ki jih razvijamo, je
potrebno ustrezno planirati, preverjati koncepte
in ideje ter vrednotiti rezultate na trgu. Brez tega
ni mogoče sistematično zagotavljati finančnih
rezultatov, ki temeljijo na novih izdelkih. Množična
inovativna dejavnost dopolnjuje naše usmerjeno
razvojno-raziskovalno delo, tudi ta zahteva svoje
usmerjanje na prioritetna področja, pomembna za
konkurenčnost.«
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
11
Kazalo
Inovativni proizvodi podjetij
ID nosilec inovacije
naslov inovacije
stran
11
42
52
53
55
Naprava za upravljanje hišnih električnih aparatov
Fonaterm granular
Ekspertni sistem za molekularno diagnostiko
Modularni vzglavnik Leticia
3-fazni kompaktni elektronsko komutirani motorji za
baterijska vrtna orodja
Motor za razprševanje vode – Atomizer
Bankomatne blagajne za oznako CEN L EXG in CEN 1 EXG
Smarti Felix
USB-senzor dihanja
Kapacitivni podporni kompozitni izolator
Elektronski uplinjevalnik
Razvoj oklepne pločevine nove generacije PROTAC
Celeris – Tehnologija za krmiljenje elektromotorjev
Nova generacija keramičnih senzorjev tlaka
Energetsko učinkovit elektromotor EMRAX
Modularni modem za optična omrežja Innbox F20 in F60
Hišna stikala Anigmo
Orodisperzibilne farmacevtske oblike
Caretta
PowerArtCello
Ekološki osnovni bitumenski premaz IBITOL EKO
Brezžični prenos signala invazivno merjenega krvnega tlaka
pacienta v klinični negi
14
15
16
17
18
56
67
75
77
81
83
96
97
102
112
113
123
128
129
152
155
157
Gea Robotics, d. o. o.
Fonaterm, d. o. o.
BioSistemika, raziskave in razvoj, d. o. o.
Maremico, d. o. o.
Domel, d. d.
Domel, d. d.
Primat tovarna kovinske opreme, d. d.
TAB Systems, d. d.
MojDih, d. o. o.
Izoelektro, d. o. o.
G-1, d. o. o.
Acroni, d. o. o.
ATech elektronika, d. o. o.
Hipot-RR, d. o. o.; HYB, d. o. o.; Institut Jožef Stefan
Enstroj, Sušnik Roman, s. p.
Iskratel, d. o. o., Kranj
MM Partner, d. o. o.
Krka, d. d., Novo mesto
Niko, d. d., Železniki
Tri-Pis, d. o. o.
Fragmat Tim, d. d.
Hyb, d. o. o.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Inovativni proizvodi inovatorjev, skupin inovatorjev, raziskovalnih institucij
ID nosilec inovacije
3
13
19
26
29
37
59
65
78
82
88
132
135
Boštjan Šuhel, s. p.
Argas, d. o. o.
Inovator posameznik
Skupina inovatorjev
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Inovator posameznik
Mata Sistem, Irena Osolnik, s. p.
Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani
Elan Skupina, d. o. o.
Institut Jožef Stefan
Skupina inovatorjev
Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Skupina inovatorjev
136 Skupina inovatorjev
165 Biomed, d. o. o., Iskratel, d. o. o., ResEvo, d. o. o.,
Institut Jožef Stefan
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
12
naslov inovacije
stran
Vega multi
Avtomatsko-ročni gasilni sistem
Fleksibilna modularna polica
Gaja moduli
Ecobrena
Podvodna svetilka za potapljače
Ledeni plezalni stolp
Nitroksolin in njegovi derivati kot inhibitorji katepsina B
Razstavljiva turna smučka
Univerzalni vmesnik inteligentnega doma – UVID
Predelava vozil na električni pogon
SusCryMac – Sistem kriogenega odrezavanja
Opora za sočasno spreminjanje vzdolžne lege in nagiba
kolesarskega sedeža
Gasilska mina
Infotainment Portal
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
13
Proizvodne inovacije
Production innovation
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Proizvodne inovacije
Production innovation
Naprava za
upravljanje Device for operating
hišnih električnih
home electric
aparatov
appliances
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Fonaterm
granular
Fonaterm Granular
ID 11
ID 42
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
Gea Robotics, d. o. o.
Fonaterm, d. o. o.
Avtor inovacije:
Authors of innovation:
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
David Kocjančič
Andrej Kupčič,
Dušan Grabnar,
Matjaž Aberšek,
Marko Kastelic
Inovacija omogoča upravljanje klimatske naprave
preko mobitela ali stacionarnega telefona.
Potencialne prednosti naprave so: brezžično
upravljanje (brez posega v klimatsko napravo,
polaganja kablov ali vrtanja lukenj v steno), delovanje
z vsemi tipi klimatskih naprav, pomoč elektronske
tajnice tudi v slovenskem jeziku, ki uporabnika vodi
skozi navodila za uporabo in pomoč pri upravljanju,
upravljanje klimatske naprave preko ene same tipke
ali SMS sporočila.
Spletna stran: http://www.gearobotics.si/
The innovation allows climate control via mobile or
landline phone. Potential benefits of this device are:
wireless operation (no intervention on the air conditioning
unit, no cables and no drilling holes in the wall are
required), compatible with all types of air conditioning
units, electronic secretary help also available in
Slovenian, guiding the user through instructions for use
and operation support, air conditioning control using a
single button or a text message.
Iz tehnološkega odpada tekstilne industrije,
ki nastaja pri krojenju sedežnih prevlek za
avtomobilsko industrijo, ter tehnološkega odpada
izdelovalcev tekstilij, ki nastaja pri razrezu tekstilij,
smo s posebnim tehnološkim postopkom trganja,
mletja, mešanja, dodajanja aditivov, vlaženja,
sušenja in komprimiranja, ki je patentiran (P21620), izdelali vrhunski toplotni in zvočni izolacijski
material, ki se uporablja za izoliranje toplote in
hrupa v gradbeništvu, kjer so zahtevani izredni
koeficienti prehoda toplote, zvoka, absorpcije zvoka
in toplotnih faznih zamikov.
Material se ne stara, ne plesni in je odporen na
močenje z vodo in vodno paro. Prav tako se zaradi
svoje kosmičaste strukture ne poseda.
Using a special patented process (P-21620) consisting of
tearing, grinding, mixing, adding additives, dampening,
drying and compressing, we have turned technological
waste from the textile industry, created during the
production of car seat covers for the automotive industry,
as well as the technological waste of textile products
created during cutting fabrics, into an excellent thermal
and sound isolation material that can be used for thermal
isolation and soundproofing in construction, where high
coefficients of heat and sound transfer as well as sound
absorption and thermal phase delay time are required.
The material does not age and is resistant to mould, water
and steam. Due to its flaked structure it also does not
settle.
Spletna stran: http://www.fonaterm.com/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
14
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
15
Proizvodne inovacije
Production innovation
Proizvodne inovacije
Production innovation
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Ekspertni sistem
za molekularno
diagnostiko
Expert system
for molecular
diagnostics
Modularni
vzglavnik Leticia
Modular pillow
Leticia
ID 52
ID 53
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
BioSistemika, raziskave in
razvoj, d. o. o.
Maremico, d. o. o.
Avtorjiainovacije:
Authors of innovation:
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Emil Marinšek,
Valentin Marinšek
Klemen Zupančič,
Maja Ravnikar,
Mateja Urlep,
Kristina Gruden,
Špela Baebler,
Miomir Knežević,
Matjaž Hren
Ekspertni sistem za molekularno diagnostiko
je majhna, stabilna, energetsko nezahtevna in
zmogljiva platforma, ki uporabnikom na različnih
lokacijah v molekularnem laboratoriju omogoča
uporabo programov, ki jih razvija BioSistemika.
Programi povežejo celoten proces izvajanja
analize z najpomembnejšo molekularno tehniko
PCR v realnem času (qPCR), ki je danes prisotna
v vseh diagnostičnih laboratorijih. Sistem omogoča
elektronsko zasnovo analiz, integrira različne
aparature za qPCR v delovni proces, avtomatizira
obdelavo podatkov, vključi ekspertno znanje pri
odločanju glede na rezultate, izdela poročilo ali izvid
ter omogoči popolno sledljivost. Tako strokoven
kader, ki podatke interpretira, ni več potreben,
rezultati pa so natančnejši in konsistentni. Sistem
laboratorijem poveča zmogljivost ter omogoči
uporabo sodobnih diagnostičnih pristopov, kot sta
npr. farmakogenomika in telemedicina.
Spletna stran: http://www.biosistemika.com/
The expert system for molecular diagnostics is a small,
stabile, low-energy and high-performance platform that
enables the users on different locations in a molecular lab
to use programs that are being developed by BioSistemika.
The programs connect the entire analyzing process with
the most important molecular technique PCR in real time
(qPCR), which is present in all diagnostic labs nowadays.
The system provides electronically-based analysis,
integration of different qPCR devices in the operation
process and automatisation of data processing; it includes
expert opinion in decision making based on results,
creates a report or medical results and provides full
traceability. Expert staff is no longer needed to interpret
the results while the results themselves are more precise
and more consistent. The system increases labs’ efficiency
and enables the use of modern diagnostic methods such as
pharmacogenomics and telemedicine.
Modularni vzglavnik Leticia je patentiran izum,
ki vsakemu posamezniku omogoča, da si iz
desetih modulov sestavi vzglavnik, ki mu bo med
spanjem nudil optimalno podporo in udobje.
Uporabnik lahko sam regulira višino, trdoto in
naklon vzglavnika. Vzglavnik je mogoče kadarkoli
poljubno preoblikovati, module dodajati, odvzemati
ali zamenjati. S svojimi številnimi kombinacijami
omogoča popolno prilagodljivost in individualizirano
uporabo.
Zaradi modularne sestave se prilagaja telesni
konstituciji in spalnim potrebam vsakega
posameznika ter omogoča individualizirano uporabo
in kasnejše spreminjanje in prilagajanje. Vzglavnik
Leticia uporabniku nudi ustrezno udobje in podporo,
zato ne prihaja do bolečin v vratu, zategnjenih mišic
ramenskega obroča in jutranjih glavobolov. Za
udobje skrbijo tudi vrhunski materiali, ki vsebujejo
bio sojo, ki je naravnega izvora in se ponaša s
certifikatoma Oeko-Tex standard 100, razred 1, in
HygCen.
Leticia modular pillow is a patented invention that allows
every individual to create a pillow out of ten different
modules offering him/her optimal support and comfort
during sleep. The user can choose the pillow height,
softness and inclination. The pillow can be reshaped at
any time and in any way desired by adding, removing or
changing modules. Its numerous combinations provide
full adaptability and individual use.
Due to its modular composition Leticia adapts to the
build and sleep requirements of every individual and
enables personalized use as well as later modifications
and adjustments. The Leticia pillow provides its user with
adequate comfort and support, thus preventing neck pain,
stiff shoulder muscles and morning headaches. Highquality materials also contribute to the comfort, since they
contain organic soy, a natural material with the Oeko-Tex
standard 100, class 1 certificate and HygCen certificate.
Spletna stran: http://www.leticia.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
16
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
17
Proizvodne inovacije
Production innovation
Proizvodne inovacije
Production innovation
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Inovacije podjetij
Innovations of firms
3-fazni kompaktni
elektronsko
komutirani motorji za
baterijska vrtna orodja
3-phase compact
electronically commutated
motors for batteryoperated garden tools
Motor za
razprševanje
vode – Atomizer
Water dispersal
motor – Atomizer
ID 55
ID 56
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
Domel, d. d.
Domel, d. d.
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Boris Benedičič,
Bojan Krmelj,
Milan Vizjak,
Romana Kavčič
Uroš Koblar,
Miha Kržišnik,
Ljubo Korelc,
Jaka Mohorič
Nemška firma Stihl jeseni prihaja na tržišče s serijo
novih baterijskih aparatov. Domel bo kot razvojni
dobavitelj dobavljal motorje, ki jih je razvil namensko
za te aparate in v zadnjem letu tudi industrializiral.
S tem je Domel pričel s proizvodnjo EC-motorjev z
zunanjim tekačem za aparate široke proizvodnje.
Tovrstni motorji so se do sedaj v Domelu proizvajali
zgolj maloserijsko za profesionalno rabo.
Ti motorji vsebujejo Domelove inovacije, kot so:
hibridno lepljenje magnetov*, integracija senzorskih
magnetov in integriran hladilni ventilator.
* Hibridno lepljenje magnetov je nov izraz za
inovativni način lepljenja magnetov, ki se je razvil in
začel uporabljati v Domelu za lastno proizvodnjo.
Spletna stran: http://www.domel.si/
This autumn the German company Stihl will launch
its new series of battery-operated garden tools. As
its development-oriented supplier Domel will supply
motors that were designed specifically for those tools
and developed for industrial production during the past
year. Domel has thus started the production of EC-motors
with external impeller for various appliances. Until now
Domel has produced this type of motors only in small
series for professional use.
The new motors feature numerous Domel innovations such
as hybrid gluing of magnets*, sensor magnets integration
and integrated cooling fan.
* Hybrid gluing of magnets is a new term for an innovative
method of magnet gluing that was developed and first
applied in Domel in its own production process.
V primerjavi s sedmimi conami tesnjenja pri vzorcu,
ki ga je kupec ponudil na vpogled, je Domelov motor
izveden z dvoconskim tesnjenjem na motorskem
delu, krmilna elektronika pa je zalita s tesnilno maso.
Najzahtevnejši izziv je bilo natiskavanje rotorja
na tanko steno votle gredi, po kateri se pretaka
voda. Rešitev načina natiskavanja ostaja poslovna
skrivnost in je občutno pocenila izdelavo. Novost je
skrita v postopku izdelave.
Uporabljen je preprost rotor z magnetom, ki
omogoča enostaven način navijanja statorja v
primerjavi s prejetim vzorcem, za katerega bi morali
dokupiti poseben navijalni stroj.
Uporaba nove elektronike sensorless omogoča
optimalno rešitev, ki za ugodno ceno nudi učinkovit
nadzor nad motorjem. Elektroniko poganja zmogljiv
mikrokrmilnik, s katerim lahko nastavljamo določene
parametre razpršilca.
Spletna stran: http://www.domel.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
18
As a starting point to illustrate the new state of the art we
can compare the sample provided by a buyer to Domel
as a reference and the new motor developed by Domel:
compared to the seven sealing areas at the sample motor,
Domel’s motor has two sealing areas on the motor itself,
while the electronic controls are coated with a sealant.
The most challenging part was to push the rotor onto the
thin wall of the hollow shaft inside which water is flowing.
The solution to this problem remains Domel’s business
secret and has significantly reduced production costs. The
secret lies in the production process.
We have used a simple rotor with a magnet that allows
a simple way to wind the stator compared to the sample
received, for which a special winding machine would
have to be bought in addition.
The use of new sensorless electronics provides an
optimum solution that offers efficient control of the motor
at an affordable price. The electronics is controlled
by a powerful microcontroller using which different
parameters of the atomizer can be set.
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
19
Proizvodne inovacije
Production innovation
Proizvodne inovacije
Production innovation
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Blagajne za bančne
avtomate varnostnih
stopenj CEN L Ex
GAS in CEN 1 Ex GAS
ATM Safes security
grades CEN L Ex GAS
and CEN 1 Ex GAS
smarti® Felix
smarti® Felix
ID 67
ID 75
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
Primat tovarna kovinske
opreme, d. d.
TAB Systems, d. d.
Avtorja inovacije:
Authors of innovation:
Avtorja inovacije:
Authors of innovation:
Tomaž Bergant,
Davor Varga,
Branko Gošev
Aleksander Mesarič,
univ. dipl. inž.,
Damjan Ribič,
univ. dipl. inž.
a) Bankomatna blagajna pred eksplozijo
b) Bankomatna blagajna med eksplozijo
c) Bankomatna blagajna po eksploziji
a) Safe before explosion test
b) Explosion
c) Safe after explosion test
Bankomatna blagajna je sestavni del bankomatnega
terminala in kot taka predstavlja strateški del
celotnega terminala. Proizvajalec bankomatnega
terminala vgradi v bankomatno blagajno svoj
mehanizem za deponiranje denarja in transportni
sistem, ki omogoča prenos denarja. Bankomatna
blagajna je torej hranišče denarja in njena naloga je
zagotoviti varno hrambo denarja.
The ATM safe is an integral part of every ATMs (Automatic
Teller Machine) and as such it represents the strategic
part of the entire machine. Manufacturers of ATMs build
their own mechanisms for depositing money and transport
systems for tranposrting into their ATM safes. The ATM
safe is therefore a place for safe keeping of money and its
purpose is to provide safety.
Primat, kot proizvajalec blagajn s tradicijo od leta
1901, je v cilju rešitve problema, ubral popolnoma
drugo smer. Cilj ob razvoju novega izdelka nam je
bil: obdržati originalno obliko bankomatnih blagajn
in razviti konstrukcijo blagajne, ki bo zdržala
eksplozijo plina, pri čemer pa ne bomo uporabili
nobenih dodatnih naprav.
Primat je izvršil mnogo testov pri neodvisnem
inštitutu. Vsi testi so bili dogovorjeni z VdS iz Kölna
in vsi so bili uspešno realizirani. Primatovi inženirji
so uspešno razvili novo kompozitno konstrucijo,
debeline 40mm, ki vzdrži notranjo eksplozijo plina.
Konstrukcija sten in design sta patentirana.
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
20
Na osnovi uspešnega razvojnega dosežka je Primat
danes kot prvi evropski proizvajalec sposoben
ponuditi bankomatno blagajno Ex Gas, s tablico
certifikacijskega organa VdS.
Spletna stran: http://www.primat.si/
PRIMAT as the manufacturer with the tradition in
production of safes since 1901 has focused it's development
actitivities in new direction. We follow the following
philosophy: If we know to build the safe, then we need to
find the solution to build the safe which will withstand the
gas attacks -our ATM safes in original construction must
withstand the gas explosion. PRIMAT's ATM safe must be
strong enough - we do not want no additon device to the
safe. PRIMAT has realized many tests by the independent
testing institute. All tests have been made in agreement
with VdS Cologne. All test have been succesful. Our
Engineers have successfully developed the composite wall
construction in thickness 40 mm, which is VdS approved
- construction which withstand the gas attacks. The wall
construction resp. the design is under the patent.
On base of successful development is PRIMAT today
first European safe manufacturer who is able to offer VdS
approved ATM safes - Ex Gas with the certification label.
smarti® je celovita rešitev za kontrolo pristopa,
evidenco prisotnosti in avtomatizacijo doma/stavb,
ki temelji na prepoznavanju obraza in glasu.
Številne funkcije, visoka zanesljivost, prilagodljivost
in neomejena povezljivost omogočajo uporabo v
poslovnih okoljih, visoko varovanih objektih,
pametnih hišah ...
Prednost sistema smarti® je integracija številnih
dodatnih funkcij (pošiljanje video sporočil, video
domofon, IP-telefon ...) v eno samo kompaktno
napravo. Poleg tega je smarti® popolnoma
neodvisen od protokolov, zato se lahko uporabi
za krmiljenje katerekoli zunanje vhodno-izhodne
naprave (elektronskih ključavnic, osvetljave,
senčil, alarmnih sistemov, čitalcev magnetnih in
brezkontaktnih kartic ter drugih električnih naprav).
Nova enota Felix je primarno namenjena
avtomatizaciji doma/stavb. Namesti se lahko
na zid ali v zid. Enota je opremljena z 8-inčnim
barvnim zaslonom na dotik, WIFI-jem, vgrajenim
mikrofonom, zvočniki, trdim diskom, procesorjem
Intel Atom in daljinskim upravljalnikom.
smarti® is a complete solution for access control, time &
attendance and home/building automation based on face
and voice recognition.
Designed with flexibility in mind, smarti® can be used for
many applications within business environments, highsecurity buildings, smart homes…
The main advantage of this great product is the integration
of multiple additional features like video messaging,
video intercom, video surveillance and IP phone into
one compact device for a very reasonable price. smarti®
is completely protocol independent and can therefore be
used to control almost any kind of external input-output
device (electronic locks, lights, sensors, alarm systems,
finger print scanners...).
The new Felix unit is primarily intended for home and
building automation, where it can be mounted on the wall
or in it. The unit is equipped with an 8-inch colour touch
screen, WIFI, microphone, loudspeakers, hard disc, Intel
Atom processor and a remote control.
Spletna stran: http://www.tab-systems.com/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
21
Proizvodne inovacije
Production innovation
Proizvodne inovacije
Production innovation
Inovacije podjetij
Innovations of firms
USB-senzor
dihanja
USB breathing
sensor
Kapacitivni
podporni
kompozitni
izolator
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Capacitive
supporting composite
isolator
ID 77
ID 81
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
MojDih, d. o. o.
Izoelektro, d. o. o.
Avtorja inovacije:
Authors of innovation:
Avtorja inovacije:
Authors of innovation:
Matevž Leskovšek,
Rok Čančer
Marjan Hrastnik,
Jože Hrastnik
Dihanje ima ključno vlogo pri nadzoru naših telesnih
funkcij. Žal se v vsakdanjih stresnih situacijah naše
dihanje poslabša, kar poruši ravnovesje v celotnem
organizmu in lahko vodi do razvoja različnih
kroničnih bolezni. Terapija MojDih je preprosta in
učinkovita metoda za izboljšanje dihanja, ki temelji
na zaznavanju uporabnikovega ritma dihanja in
prikazovanju postopnih popravkov za izboljšanje letega. Po nekajkratni terapiji se ritem dihanja izboljša,
postane pa tudi manj dovzeten za dejavnike stresa
in fizičnih obremenitev. Preiskusi terapijo MojDih in
spoznaj svoje skrite potenciale!
Spletna stran: http://www.MojDih.si/
Breathing is the communication path between our body
and emotions. Unfortunately during everyday stress our
breathing gets disturbed and subsequently sets the whole
body out of balance. ABCbreathe™ therapy is a simple
and effective solution to correct and stabilize breathing
pattern. Therapy consists of detecting users personal
breathing pattern and providing correction signals
to change it into a healthier one. With each following
breathing cycle there is a gradual correction of breathing
pattern implemented providing a step-by-step learning
strategy for the user.
www.ABCbreathe.com
Izolatorji so zelo pomembni elementi v
elektroenergetskem sistemu, še posebej na področju
prenosa električne energije. Danes porcelanske in
steklene izolatorje vse bolj izpodrivajo kompozitni
izolatorji, ki so se pojavili pred približno 40 leti.
Na osnovi strokovnih raziskav, laboratorijskih
preskušanj in preskušanj v naravi smo patentirali in
razvijamo srednje napetostni kapacitivni podporni
kompozitni izolator s kapacitivnim delilnikom.
Ob izpadu napetosti v napetostnem omrežju je
treba najprej locirati mesto izpada napetosti. Z
vgradnjo signalne naprave kot integriranega dela
kapacitivnega delilnika se mesto izpada napetosti
hitreje odkrije, hkrati pa se poveča varnost
uporabnika, prepreči napačna manipulacija in
poveča zanesljivost delovanja električnih postrojev.
Isolators are very important elements in the electricity
system, especially in the field of electricity transfer.
Nowadays porcelain and glass isolators are being
increasingly replaced by composite isolators that first
appeared around 40 years ago.
Based on expert research, lab tests and on-site tests we
have developed and patented a medium-voltage capacitive
supporting composite isolator with a capacitive divider.
When a power failure occurs in a power network the
first thing to be done is to determine the location of the
failure. By adding a signaling device as an integral part
of the capacitive divider the location of the failure is
found faster, at the same time increasing user’s safety,
preventing mishandling and increasing the reliability of
electric installations’ operation.
Spletna stran: http://www.izoelektro.com/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
22
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
23
Proizvodne inovacije
Production innovation
Proizvodne inovacije
Production innovation
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Elektronski
uplinjevalnik
Electronic gasifier
Razvoj oklepne
pločevine nove
generacije
PROTAC
Development of a
new generation of
armoured sheetmetal
- PROTAC
ID 83
Inovacije podjetij
Innovations of firms
ID 96
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
G-1, d. o. o.
Acroni, d. o. o.
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Simon Štrancar,
Ante Moscatelli,
Nedeljko Tkalec,
Dejan Hočevar
Jure Bernetič,
Gorazd Kosec,
Iztok Tomažič,
Marjan Kunšič,
Erika Bricelj,
Slavko Kanalec
(Acroni, d. o. o.),
Slavko Ažman,
Borut Kosec
(Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška
fakulteta),
Zijah Burzić
(Vojnotehnički institut
Beograd),
Borivoje Veljanovski
(Jugoimport - SDPR),
Miroslav Đorđević
(Tehnički opitni centar
vojske Srbije)
Naprava je prvi elektronski uplinjevalnik, ki izloča
membrano, gumijaste dele, ki so na konkurenčnih
produktih podvrženi staranju, kar v praksi pomeni,
da produkti nimajo stabilnega delovanja skozi
življenjsko dobo. Naprava pripravlja plin kot gorivo
za bencinske motorje z notranjim izgorevanjem.
Narejena je iz ogrevane tlačne posode za tlake. Pod
posodo sta stisnjena naftni ali zemeljski plin. Pretok
plina v tlačno posodo je krmiljen z elektromagnetnim
ventilom, ki ga upravlja elektronska enota pri
plinskih injektorjih in v odvodu iz tlačne posode
v smeri sesalnega kolektorja. Tlačno tipalo daje
sprotne podatke, v kakšnem stanju se trenutno
nahaja motor glede porabe uplinjenega goriva.
Naloga naprave je, da pretvori dovolj plina v plinasto
stanje pod določenim tlakom hitro in sproti, tako da
je padec tlaka tudi pri največji trenutni porabi plina
zanemarljiv.
Spletna stran: http://www.g-1.si/
The device is the first electronic regulator that excludes
the membrane, rubber parts which are subjected to
ageing in competitors' products, which in practical terms
means that their operation is not stable during their life
span. The device conditions gas to be used as fuel for
internal combustion petrol motors. It consists of a heated
pressure vessel, under which petroleum gas or natural gas
is compressed. The flow of gas into the pressure vessel
is controlled by a solenoid, which is operated by an
electronic unit at gas injectors and in the outlet line from
the pressure vessel to the suction manifold. A pressure
sensor provides current data regarding the motor's use of
gasified fuel. The purpose of the device is to turn enough
gas into gaseous form under a certain pressure quickly
and promptly, so that even at the maximum consumption
of gas the pressure drop is negligible.
Protibalistična zaščita je danes za izdelavo lahkih
in težkih oklepnih vozil primarnega pomena.
Najmodernejša oklepna vozila lahko svojo funkcijo
opravljajo le z optimalno zaščito življenj posadke.
Primarno protibalistično zaščito še vedno predstavlja
visokotrdnostno jeklo. Nivoje protibalistične zaščite
predpisujejo vojaški standardi, kot sta MIL in NATO
STANAG. Jeklo za protibalistično zaščito PROTAC
je osnovano na osnovi legirnega sistema Cr-NiMo-B. Z natančno izbiro toplotne obdelave smo
dobili ustrezno kombinacijo trdote (preko 500 HB),
napetosti tečenja, trdnosti in žilavosti, ki dajejo jeklu
optimalno protibalistično zaščito. Z navedenimi
lastnostmi smo dosegli zmanjšanje maksimalne
debeline plošče, ki še ščiti pred predpisanim
projektilom, in tako prispevali k zmanjšanju teže
oklepnega vozila, kar je prav tako ena izmed
najpomembnejših karakteristik vozila. K razvoju
smo pristopili v obliki projekta – vsak član projekta
je realiziral določene naloge.
Anti-ballistic protection is crucial in the production of light
and heavy armoured vehicles today. The most state-of-theart armoured vehicles can perform their work only by an
optimum protection of its crew’s lives. High tensile steel
still represents primary anti-ballistic protection. Levels
of anti-ballistic protection are prescribed by military
standards such as MIL and NATO STANAG. PROTAC
steel for anti-ballistic protection is based on the alloying
system Cr-Ni-Mo-B. With a precise selection of thermal
processing we have obtained a suitable combination
of hardness (over 500 HB), yield point, strength and
toughness that give steel optimal anti-ballistic protection.
These qualities have helped us achieve a reduction of the
maximum plate thickness that still provides the required
anti-ballistic protection and we have thus contributed to
the reduction of the armoured vehicle’s weight, which is
also one of its the most important characteristics. The
product was developed as a team project, with each
member doing certain tasks.
Spletna stran: http://www.acroni.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
24
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
25
Proizvodne inovacije
Production innovation
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Proizvodne inovacije
Production innovation
Celeris –
Tehnologija Celeris – Technology
for controlling
za krmiljenje
electric motors
elektromotorjev
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Nova generacija
keramičnih
senzorjev tlaka
New generation of
ceramic pressure
sensors
ID 97
ID 102
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
ATech elektronika, d. o. o.
Hipot-RR, d. o. o.; HYB, d.
o. o.; Institut Jožef Stefan
Avtorja inovacije:
Authors of innovation:
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Vojko Blažič,
Gregor Andrejašič
Darko Belavič,
Marina Santo Zarnik in
Mitja Jerlah iz
HIPOT-RR, d.o.o.;
Marko Hrovat,
Janez Holc,
Kostja Makarovič in
Marija Kosec iz
Instituta Jožef Stefan;
Marko Pavlin,
Sandi Kocjan,
Alojz Simončič,
Marjan Hodnik in
Dušan Plut iz
HYB, d.o.o.
CELERIS predstavlja naslednjo stopnjo v razvoju
tehnologije frekvenčnih pretvornikov za krmiljenje
elektromotorjev. Njegov specifični krmilni algoritem
zagotavlja natančno regulacijo hitrosti in navora,
natančno pozicioniranje in izjemno dinamiko
delovanja z AC-indukcijskimi motorji.
Zahvaljujoč prebojni inovaciji CELERIS je v številnih
aplikacijah, pri katerih je bila do sedaj edina izbira
uporaba servomotorja, mogoče uporabiti bistveno
cenejše 3-fazne AC-indukcijske elektromotorje.
Z uporabo tehnologije CELERIS se odpirajo
povsem novi tržni segmenti, kjer zaradi visoke
cene servosistemov trg ni ponujal sodobnejših in
ekološko učinkovitejših inteligentnih pogonov.
Primer rabe CELERIS-a je pogon dozirne črpalke za
prehrambno ali farmacevtsko industrijo. Z njegovo
uporabo se je celoten sklop poenostavil in pocenil,
obenem beležimo še izboljšanje zmogljivosti. Z
uporabo povsem digitalnega nadzora motorja so
bile realizirane dodatne varnostne in nadzorne
funkcije.
Spletna stran: http://www.atech.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
26
CELERIS presents the next step in the development of
frequency converters for controlling electric motors. Its
specific control algorithm provides precise regulation
of speed and torque, exact positioning and extremely
dynamic operation with AC-induction motors.
Thanks to the breakthrough innovation of CELERIS
numerous applications, which until now had no choice but
to use a servo motor, can now use significantly cheaper
3-phase AC-induction electric motors. Using CELERIS
technology new market segments are being opened
in which the market did not offer more advanced and
environmentally more efficient intelligent drives because
of the high price of servo motor systems.
An example of the use of CELERIS is the drive of a dosing
pump for the food or pharmaceutical industry. The use of
CELERIS has made the entire unit simpler and cheaper as
well as more efficient. The use of fully digital motor control
has provided additional safety and control features.
Nekonvencionalna in inventivna uporaba keramike z
nizko temperaturo žganja (LTCC – low temperature
cofired ceramics) omogoča izdelavo keramičnih
3D-struktur in mikro elektro-mehanskih sistemov.
Trenutno so keramični mikrosistemi tehnološkotržna novost, s katero se ukvarjajo predvsem v
raziskovalnih okoljih. Najbolj množičen predstavnik
mikro elektro-mehanskih sistemov je senzor
tlaka. Izvedba senzorjev tlaka s tehnologijo LTCC
omogoča proizvajalcu neodvisnost od dobaviteljev
ključnih elementov, izdelek ima višjo dodano
vrednost in je cenejši kot dosedanje izvedbe, ki so
kombinacija keramike in silicijevega senzorskega
elementa. V vrednostno verigo inovacije je vključena
družba HYB (Šentjernej, Slovenija), ki je ugleden
proizvajalec senzorjev tlaka. Družba HYB je v letu
2009 izdelala približno 3 milijone medicinskih
senzorjev tlaka in načrtuje uporabo nove tehnologije
za izdelavo izdelkov tega nosilnega programa
ter novih prihajajočih izdelkov za medicinsko in
industrijsko uporabo.
A nonconventional and inventive use of low temperature
cofired ceramics (LTCC) allows for the production of
ceramic 3D-structures and micro electromechanical
systems. Ceramic microsystems are currently a
technological and market novelty, which is mostly dealt
with in the research domain. The most widely used
representative of micro electromechanical systems is
the pressure sensor. Pressure sensors made using LTCC
technology give the manufacturer independence from
suppliers of key elements; the product has a higher added
value and is cheaper than previous versions, which are
a combination of ceramics and a silicon sensor element.
The innovation’s value chain includes HYB (Šentjernej,
Slovenia), an established manufacturer of pressure
sensors. In 2009 HYB produced approximately 3 million
medical pressure sensors and it plans to use this new
technology to manufacture products of this flagship
line as well as new, upcoming products for medical and
industrial use.
Spletna stran: http://www.hyb.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
27
Proizvodne inovacije
Production innovation
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Proizvodne inovacije
Production innovation
Energetsko
učinkovit
elektromotor
EMRAX
Energy-efficient
electric motor
EMRAX
Modularni
Modular optical
modem za
network modem
optična omrežja
Innbox F20 in F60 Innbox F20 and F60
ID 112
ID 113
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
Enstroj,
Sušnik Roman, s. p.
Iskratel, d. o. o., Kranj
Avtor inovacije:
Author of innovation:
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Roman Sušnik
Gregor Smolej,
Uroš Habič,
David Cugelj,
Mitja Laharnar
Elektromotorji z aksialnim magnetnim fluksom
predstavljajo zelo majhen delež vseh elektromotorjev
na svetu in se uporabljajo v posebne namene,
kjer je pomembna majhna dolžina in visoka
volumska gostota moči pri nižjih vrtljajih. Inovativen
elektromotor EMRAX pa je pa prirejen tako, da je
uporaben v širšem smislu – za pogon avtomobilov,
letal, čolnov, v elektrarnah in industriji. Motor
odlikuje tudi velika specifična moč na kilogram, ki
je znatno večja kot pri ostalih elektromotorjih na
svetovnem trgu. Teža motorja je le 11 kg, njegova
konstantna moč je 30 kW, medtem ko je maksimalna
kratkotrajna moč 50 kW pri 2000 RPM. Motor je
zelo tih ter ima velik začetni in delovni navor, ki
mu omogoča direktno gnati sisteme. Učinkovitost
motorja je izredno visoka in v optimalnem režimu
obratovanja znaša do 94 %. Elektromotor je bil
testiran kot pogon na električnem letalu Apis EA2,
zato je na Slovenskem forumu inovacij predstavljen
v sestavljenem jadralnem letalu.
Spletna stran: http://www.enstroj.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
28
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Electric motors with axial magnetic flux represent
a very small part of all electric motors in the world
and are used for special purposes, in cases where it is
important to achieve small length and high bulk density
of power at lower engine speed. The innovative EMRAX
electric motor is designed in the way to make it usable
in a wider context – in cars, airplanes, boats, power
plants and industry. The motor is also characterized by
great specific power per kilogram, which is significantly
higher than other electric motors in the global market.
The weight of the motor is only 11 kg and its constant
power 30 kW, while the maximum short-term power is 50
kW at 2000 RPM. The motor is very quiet and has a big
initial and operational torque which allows it direct drive
of systems. The motor has a very high efficiency rate,
which in the optimal operational mode amounts to up to
94 %. The EMRAX electric motor was tested as a driving
motor of the Apis EA2 electric airplane, which is why in
the Slovenian Innovation Forum it was presented in an
assembled sailplane.
Invencija se osredotoča na modularni dizajn in
omogoča kar se da hitro inštalacijo naprave,
ki zagotavlja optični širokopasovni dostop pri
uporabniku (zmanjšuje stroške vgradnje). Hkrati je
zasnova taka, da končnemu uporabniku v določeni
fazi omogoča celo samomontažo. Bistven poudarek
pa je možnost uporabe v različnih scenarijih, ki
jih narekujejo razmere postavitve in kabliranja v
stanovanju oz. pisarni.
Optično vlakno je zelo občutljiv medij, zato potrebuje
posebno manipulacijo, če si želimo čim manj napak
in okvar. Sestavni del naprave je baza, ki omogoča
zaključitev in fiksiranje optičnega vlakna, ki pride
od operaterja (omogoča fiksiranje doze na steno,
navijanje odvečnega optičnega vlakna, fiksiranje
zvarov optičnega vlakna in konektorja ter vgradnjo
posebnega RF-modula za sprejem signala kabelske
televizije). Dodatno omogoča pritrjevanje končne
aktivne opreme, omrežnega zaključka, ki končnemu
uporabniku zagotovi širokopasovno povezavo.
The innovation focuses on the modem’s modular design
which provides for very quick installation and guarantees
optical broadband access to the user (thereby reducing
installation costs). The design even allows the final user
to install it himself at a certain stage. A special emphasis
was given to the versatility of use in different situations
determined by the set-up and cable layout in the home
or office.
The optical fiber is a very sensitive medium, which is why
it requires careful handling in order to avoid errors and
failures. A base is an integral part of the device and it
provides for termination and fixing of the optical fiber
coming from the operator as well as fixing the terminal
box on the wall, winding the surplus optical fiber, fixing
optical cable and connector welds and installing a special
RF-module for receiving cable television signal. It also
provides for fixing the final active equipment, the network
terminal, which allows the user broadband connection.
Spletna stran: http://www.innbox.net/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
29
Proizvodne inovacije
Production innovation
Proizvodne inovacije
Production innovation
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Hišna stikala
Anigmo
Anigmo home
switches
Orodisperzibilne
farmacevtske
oblike
Orodispersive
pharmaceuticals
ID 123
ID 128
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
MM Partner, d. o. o.
Krka, d. d., Novo mesto
Avtor inovacije:
Author of innovation:
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Marko Čenčur
Vesna Krošelj,
Miha Vrbinc,
Jožica Guštin,
Veronika Štangelj
Stikalo ANIGMO je posebna vrsta senzorskega
zatemnilnega stikala, ki za delovanje (prižiganje,
ugašanje in zatemnjevanje) ne potrebuje fizičnega
dotika. Stikalo je namenjeno kot direktna zamenjava
standardnih stikal, ki jih vsakodnevno uporabljamo
za prižiganje luči ali vklop drugih bremen. Stikalo
deluje skozi praktično vse materiale (izjema so
kovine), prav tako ne potrebuje odprtin, rež ali
lukenj za svoje delovanje. Tako lahko za pokrov
stikala uporabimo poljuben material in kakršnokoli
obliko. Ker stikalo za delovanje ne potrebuje
fizičnega dotika, ta tehnološka rešitev predstavlja
velik napredek za bolnice, laboratorije in druge
javne institucije ali prostore, saj se s tem bistveno
zmanjšajo možnosti morebitnih posledic okužb ali
prenosa bakterij, kemikalij in drugih nezaželenih
substanc, ki se prenašajo z dotikanjem obstoječih
stikal. Zaradi unikatnih zmožnosti, ki jih ima naše
stikalo v primerjavi z drugimi, smo izum zaščitili s
patenti v večini pomembnih držav v svetu.
The ANIGMO switch is a special type of sensor dimmer
switch that does not require physical contact for its
operation (switching on, switching off and dimming). The
switch is intended as a direct replacement for standard
switches that are used every day to turn on the light or
other devices. The switch works through practically any
material with the exception of metals and it also does not
require any openings, slots or holes. That way we can
use any material in any form as the cover of the switch.
Since the switch does not require any physical contact,
this technological solution is a great advantage for
hospital, labs and other public places since it significantly
reduces the possibility of infection or transfer of bacteria,
chemicals and other harmful substances that may be
spread by touching existing switches. Because of the
unique characteristics of our switch compared to others
we have patented it in many countries.
Inovacija se nanaša na sodobne farmacevtske
oblike – orodisperzibilne tablete, ki vsebujejo
zdravilno učinkovino, poliole in specifično
kombinacijo superrazgrajeval. Takšna sestava
omogoča, da se tablete v stiku s slino hitro
raztopijo (< 15 s), zato jih lahko jemljemo brez
vode, kjerkoli in ob vsaki priložnosti. Bolniki take
tablete lažje požirajo, zaradi prijetnega okusa pa
tudi bolje sodelujejo pri zdravljenju, kar je predvsem
pomembno za pediatrične, geriatrične paciente in
paciente z motnjami centralno-živčnega sistema.
Krkine orodisperzibilne tablete tako predstavljajo
sodobno zdravljenje, ki je učinkovito, varno in hkrati
povečuje kakovost bolnikovega življenja. Poleg tega
je treba poudariti, da je tehnološki postopek, po
katerem pripravljamo omenjene tablete, preprost
in stroškovno učinkovit, hkrati pa ne vključuje
organskih topil in tako predstavlja minimalno
obremenitev za okolje.
Spletna stran: http://www.krka.si/
The innovation refers to modern pharmaceutical forms
– orodispersive pills that contain an active substance,
polyols and a specific combination of superdisintegrants.
That composition provides for the fast dissolution of
tablet when they come into contact with saliva (< 15
s), which is why they can be taken without water, at
any time and in any circumstances. Patients find these
tablets easier to swallow and because of their pleasant
taste they cooperate better during therapy, which is
especially important for pediatric and geriatric patients
as well as for patients with central neurological system
problems. Krka's orodispersive tablets thus represent a
modern treatment option, which is efficient, safe and at
the same time increases the patient's quality of life. We
should also stress that the technological process that is
used for the production of these tablets is simple and
cost efficient, it does not include organic solvents and
it represents a minimum environmental burden, also
guaranteeing chemical as well as physical stability of the
active ingredient.
Spletna stran: http://www.anigmo.com/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
30
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
31
Proizvodne inovacije
Production innovation
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Proizvodne inovacije
Production innovation
Stroj za
nanašanje
hidroizolacijskih
premazov
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Machine for
applying hydroisolation coatings
PowerArtCello
PowerArtCello
ID 129
ID 152
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
Niko, d. d., Železniki
Tri-Pis, d. o. o.
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Avtor inovacije:
Author of innovation:
Luka Sedej,
dr.Janez Benedičič,
Simon Potočnik,
Tadej Beravs,
dr. Roman Žavbi,
dr. Jože Duhovnik,
Rok Čufar
Jaka Benedik
V gradbeništvu je še vedno precej procesov
popolnoma ročnih. Naša inovacija (razvit stroj) delno
avtomatizira proces nanašanja hidroizolacijskih
premazov. Stroj je sestavljen iz krtač, dozirnega
sistema in komandnega modula. Kot rezervoar
uporabimo embalažo premazov. Iz nje s pomočjo
posebne črpalke črpamo premaz in ga nanašamo
pred protismerno vrteči se krtači. Krtači utirata
premaz v površino. Upravljavec premika stroj po
površini in nadzoruje količino dotoka premaza.
Produktivnost nanašanja premaza se lahko poveča
do 3-krat. Velikost stroja je primerna za enostaven
premik med posameznimi površinami, ki ga lahko
izvede upravljavec sam.
Stroj je bil razvit v kombinaciji z ekološkim premazom
podjetja Fragmat TIM, d. d. Uporaba stroja in eko
premaza pomeni bistven napredek pri trajnostno
naravnanem gradbeništvu. Delavec je s strojem
hitrejši in varčnejši s premazom, ekološki premaz
pa pomeni trajnostno naravnano in okolju prijazno
hidroizolacijo.
Spletna stran: http://www.niko.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
32
In construction there are still many processes that are done
entirely by hand. The innovation that we have developed
(machine for applying hydro-isolation coatings) partly
automatizes the process of applying hydro-isolation
coatings. The machine consists of brushes, a dosing system
and a control module. The coating’s container is used as
a tank. Using a special pump the coating is pumped from
the container and brought in front of two brushes rotating
in opposite directions. The brushes rub the coating into
the surface. The operator moves the machine across the
surface and controls the amount of coating that is being
supplied. The productivity of applying coatings can be
increased up to 3 times. The size of the machine makes it
suitable for moving it with ease between different surfaces
by the operator himself.
The machine was developed in combination with an
environmentally-friendly coating by Fragmat TIM, d. d.
The use of the coating machine and the environmentallyfriendly coating is a significant improvement in
sustainable construction. Using the machine the operator
works faster and more economically, while the new
coating represents a sustainable and environmentallyfriendly hydro-isolation.
PowerArt Cello je električni violončelo. Njegove
prednosti se kažejo v ergonomiji muziciranja,
preprosti elektroniki in privlačni estetiki. Na trgu mu
ni enakega.
Klasičnega inštrumenta ne posnema, ampak ga
ob vsem spoštovanju drugači in nadgrajuje. Vsi
podobni izdelki konkurence posnemajo tradicionalni
violončelo v ergonomskem delu. S tem prenesejo
eno od ključnih pomanjkljivosti tudi na električna
violončela. Oblika klasičnega trupa je povezana
z zvokom, in ne s človekom, medtem ko se pri
PowerArtCello,
inštrument prijazne rabe zlije z
glasbenikom.
Električni čelo posnema svojega prednika v ključni
lastnosti. V zvoku, ki izvira iz visokokvalitetnih lesov,
smreke in javorja. Les naredi barvo zvoka polno in
toplo. Inštrument ne potrebuje aktivne elektronike,
kot jo posedujejo vsi njegovi tekmeci.
Pri igranju se uporablja enaka tehnika kot na
klasičnem violončelu. Po želji čelist odpre vrat (open
neck concept). Pri tej konfguraciji, se po celotni
ubiralki igra, kot na bas kitari.
Ne zadnja prednost tega neo-godala je tudi direktna
elektronika, ki ne potrebuje dodatne baterije, kot jo
imajo drugi.
Krog ljubiteljev godal je pridobil novo razsežnost, ki
jo velja preizkusiti, morda imeti.
Spletna stran: http://www.powerart.eu/
With its ergonomics, aesthetic qualities and simplicity of
its electronics PowerArtCello surpasses all commercially
available electric cellos.
It does not imitate the classical cello in terms of
ergonomics, but it improves it with all due respect. All
similar products imitate it in terms of ergonomics, thus
transferring one of its key defects on electric cellos
as well. The classical form of the instrument’s body is
related to the sound and not to the human being, whereas
PowerArtCello ergonomically blends the instrument with
the musician.
PowerArtCello also imitates the classical instrument in
the feature that is crucial for its sound: the material – high
quality spruce wood. It makes the timbre full and warm,
so that the instrument does not require active electronics
like all the competitors’ products.
To play PowerArtCello the same technique is used as for
the classical cello. The cello player can open the neck if
desired (open neck concept) so that the knowledge of the
fingering technique is not needed for that configuration.
The circle of string-instrument players can thus be
widened.
Another advantage is the direct electronics since
PowerArtCello does not need batteries for its operation
as competitors’ products.
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
33
Proizvodne inovacije
Production innovation
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Proizvodne inovacije
Production innovation
Ekološki osnovni
Environmentallybitumenski
friendly bitumen
premaz IBITOL
EKO primer IBITOL EKO
Brezžični prenos
signala invazivno
merjenega krvnega
tlaka pacienta v
klinični negi
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Wireless transfer of signal
of invasively measured
blood pressure in patients
in clinical care
ID 155
ID 157
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
Fragmat Tim, d. d.
Hyb, d. o. o.
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
dr. Roman Kunič,
Marko Rozman,
Janez Potočnik,
Valentina Oprčkal
mag. Marko Pavlin,
Janez Gramc,
Alojz Simončič,
Bernd Beck
Osnova za izdelavo ekološkega bitumenskega
premaza je izdelati izdelek, čim bolj podoben
obstoječemu, na osnovi organskih topil. Bitumenski
ekološki premaz je sestavljen iz ca. 45 % vode in
minimalne količine topila ter ima več prednosti:
- ni vnetljiv,
- vsebuje vodo,
- ni agresiven do živih organizmov,
- manj obremenjuje proces proizvodnje in vgradnje,
- v času skladiščenja in transporta ni potrebnih
posebnih postopkov,
- v času uporabe ekološkega premaza ni posebnih
vplivov na okolje,
- embalaža se lahko odlaga med očiščeno embalažo.
Ekološki prednamaz EKO IBITOL je bil razvit
za uporabo v kombinaciji z razvojem stroja za
avtomatsko nanašanje podjetja NIKO, d. d., iz
Železnikov.
Spletna stran: http://www.fragmat.si
The premise for making an environmentally-friendly
bitumen primer was to create a product, as similar as
possible to the present one, based on organic solvents.
Our environmentally-friendly bitumen primer EKO
IBITOL consists of approx. 45 % water and a minimal
amount of solvent and it thus has many advantages:
- non-inflammable,
- contains water,
- not harmful to living organisms,
- less burden on the production and application process,
- no special procedures requires during storage and
transport,
- no harmful effects on the environment during application,
- the packaging can be cleaned and disposed of among
waste packaging materials.
The environmentally-friendly bitumen primer EKO
IBITOL was developed for use together with a machine
for automatic application of hydro-isolation coatings
developed by the company NIKO, d. d., Železniki.
Brezžični prenos signala invazivno merjenega
krvnega tlaka pacienta v klinični negi prinaša
bistvene prednosti tako za pacienta kot uporabnika
(medicinsko osebje v bolnišnici): stalno spremljanje
krvnega tlaka pacienta od priprave na operacijo
do intenzivne nege, tudi med prevozom; možnost
spremljanja krvnega tlaka na do treh monitorjih
hkrati, kar omogoča dodatno kontrolo in boljšo
pripravo na vstop pacienta v naslednji prostor;
enostavno nuliranje, kar pomembno zmanjša
posege pri pacientu; baterijsko napajanje z dodatno
vgrajeno varnostno baterijo …
Sistem je sestavljen iz dveh elektronskih sklopov
– oddajnika in sprejemnika. Senzorji kontaktirajo
neposredno na senzorsko ploščo, povezano z
oddajnikom, ki signal/-e krvnega tlaka brezžično
prenaša do sprejemnika, nameščenega na monitor.
Sistem deluje na baterijsko napajanje; sprejemnik,
ki je stalno nameščen ob monitor in se napaja
klasično, je hkrati tudi polnilec za baterijo, tako da je
polna baterija vedno pri roki.
Wireless transfer of the signal of invasively measured
blood pressure in patients in clinical care brings
significant advantages both for the patient and for the
user (hospital medical staff): constant monitoring of the
patient’s blood pressure from preoperative procedures
to intensive care, also during transport; possibility of
monitoring blood pressure on three monitors at the same
time, which permits additional monitoring and better
preparation for the patient’s entry into the next room;
simple zeroing, which significantly reduces interventions
on the patient; battery-operated with an additional inbuilt safety battery…
The system consists of two electronic units – transmitter
and receiver. Transducers have direct contact with the
sensor board, which is connected to the transmitter that
wirelessly transmits the blood pressure signal to the
receiver located on the monitor. The system is batteryoperated; the receiver, which is constantly located next
to the monitor and has standard power supply, is also a
battery charger at the same time, so that a full battery is
always at hand.
Spletna stran: http://www.hyb.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
34
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
35
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
innovations of individuals,
groups or RR institutions
inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
innovations of individuals,
groups or RR institutions
Vega multi
Vega multi
Automatic and
Avtomatsko-ročni manual fireextinguishing system
gasilni sistem
ID 3
ID 13
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
Boštjan Šuhel, s. p.
Argas, d. o. o.
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Avtor inovacije:
Author of innovation:
Boštjan Šuhel,
Živa Šuhel
Jože Stopar
Multifunkcijski USB-merilnik je poceni USBosciloskop, frekvenčni analizator, frekvencmeter,
generator frekvence in napajalnik. Dodane ima
še matematične funkcije Fourierjeve analize in
Lissajoujeve krivulje. Po parametrih sicer skromen
žepni instrumentek nadomesti kup naprav in nam
kljub majhnosti omogoča hitre vpoglede v vezja na
naši razvojni mizi. Vsak instrument za sebe je drag,
še posebej frekvenčni analizator. VEGA MULTI nam
omogoča meritve enostavnih vezav direktno na
svojem priključnem konektorju, zato ne potrebujemo
nobenih dodatnih žic, ki so tako značilne za razvojne
delavnice. Integracija instrumentov in način
priključevanja sta inovativna.
Spletna stran:
http://suhel.homeip.net/index_files/Page302.htm
Multifunctional USB-meter is an inexpensive USBoscilloscope, spectrum analyzer, frequency counter,
frequency generator, and power supply. It also has
mathematical functions of Fourier transform and
Lissajous curves. Otherwise this in parameters quite
modest pocket instrument can replace a bunch of devices
and despite its smallness enables quick insights into the
circuits on our development table. Each instrument on
its own is expensive, especially the spectrum analyzer.
VEGA MULTI enables us to measure simple bindings
directly on its connector, so no extra wires, which are so
characteristic for development workshops, are necessary
in this case. Integration of instruments and connecting
method are innovative.
Avtomatsko-ročni gasilni sistem je patentirana
inovacija, ki služi za enostavno in hitro
protipožarno zaščito mobilnih sredstev, elektro,
telekomunikacijskih in podobnih omar. Omogoča
nam, da gasilnik pod stalnim tlakom daje 24-urno
aktivno požarno zaščito za varovani prostor. Sistem
deluje avtonomno in nam omogoča kvalitetno
požarno zaščito za začetne požare. Deluje na
principu izenačitve tlaka, in sicer tlaka v gasilniku
in posebni detekcijsko-gasilni cevi. V primeru
povišane temperature v zaščitenem prostoru cev
poči na mestu najvišje temperature in s tem omogoči
iztekanje gasila na mesto požara. S posebno
hitro spojko lahko aparat ločimo od sistema in ga
uporabimo kot ročni aparat. Sistem zazna in pogasi
požar prej kot v 10 sekundah. V vozilih je nameščen
v prtljažnem prostoru, varuje pa električne instalacije
in motor, ki so najbolj izpostavljeni požarni
ogroženosti. Prav tako se sistem zelo uspešno
uporabi za zaščito telekomunikacijskih in drugih
omar z novim sredstvom NOVEC.
Automatic-manual fire-extinguishing system is a patented
innovation, which serves for simple and quick fire
protection of mobile assets, electricity, telecommunication
and similar cabinets. Fire extinguisher, which is
constantly under pressure, enables us a 24-hour active
fire protection in the protected room. System operates
autonomously and enables a quality fire protection for
initial fires. It works on a principle of equalizing pressure,
namely pressure in the fire extinguisher and in special
detection-extinguishing hoses. In the event of increased
temperature within protected room, the hose bursts on the
spot of the highest temperature and with this enables the
fire-extinguishing medium to flow on the fire location. With
a special quick coupling the device can be separated from
the system and used as a manual device. System detects
and extinguishes fire in less than 10 seconds. In vehicles
the system is installed in the boot, protecting electricity
installations and engine, which are the most exposed
to fire hazard. System is also very successfully used for
protection of telecommunication and other cabinets using
a new NOVEC medium.
Spletna stran: http://www.argas.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
36
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
37
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
innovations of individuals,
groups or RR institutions
inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
innovations of individuals,
groups or RR institutions
Fleksibilna
modularna polica
Flexible modular
shelves
Gaja moduli
Gaja modules
ID 19
ID 26
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
Inovator posameznik
skupina inovatorjev
Avtor inovacije:
Author of innovation:
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Žiga Volk
Dušan Caf,
Tomaž Čerin,
Matjaž Vršič,
Vesna Srnko
Veliko prednost patentiranega modularnega sistema
polic Flexaholic pred ostalimi obstoječimi rešitvami
je fleksibilnost. Prednost se skriva v različnih oblikah
sten, ki so lahko ravne, zakrivljene itd.
Konzola, ki se z lahkoto podaljšuje, je sestavljena
iz treh elementov: montažnega, osnovnega
podaljševalnega in zaključnega, s tem pa je
omogočena poljubna globina police. Uporabnik ima
možnost po svojih potrebah oblikovati globino in
dolžino police.
Vertikalni elementi/trakovi s svojo fleksibilnostjo po
dolžini in togostjo po širini omogočajo zakrivljeno
polico in zadostno nosilnost po vsej površini police.
Ena od prioritet v začetni fazi je bila ob majhni porabi
materiala in nizkih stroških oblikovati trajnostni
produkt z visoko dodano vrednostjo.
Zaradi naraščajočega števila uporabnikov in stilov je
predvidena tudi uporaba akrilnega stekla in različnih
kovin (aluminij in nerjaveče jeklo itd.).
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
38
The greatest advantage of the patented modular system
of shelves called Flexaholic considering other existing
solutions is its flexibility. Advantage is hidden in different
forms of walls, which can be straight, curved etc.
Console, which can be easily lengthened, is composed
of three elements: assembly element, basic extension
element, and finishing element, which enables optional
shelves depth. User has a possibility of forming the depth
and length of the shelves according to their needs.
With their flexibility in length and their rigidness in width
the vertical elements/strips enable a curved shelf and
adequate load capacity across the entire shelf area.
One of the priorities in the initial stage was to design
a sustainable product with high value added and low
consumption of material and low costs.
Due to the increasing number of users and styles we have
foreseen the use of acrylic glass and different metals
(aluminum and stainless steel etc.).
GAJA moduli so celice iz pretežno naravnih sestavin,
ki tvorijo energetski potencial. Zelo so podobni
sončnim celicam, saj na eno celico proizvajajo
enako napetost. Pri GAJA celicah je tok odvisen od
konstrukcije celic in elektrolita. Tu je razvidno, da
so si sončne celice in GAJA celice dokaj podobne.
Prednost GAJA celic pa je, da proizvajajo elektriko
tudi ponoči, česar sončne celice ne zmorejo. Zato so
GAJA celice primerne za sinhronizacijo s sončnimi
celicami.
Specifikacije na celico: od 1 volta do 0,40 volta, tok:
od 80 mA do 5 mA, odvisno od konstrukcije celic in
elektrolita.
Celice so lahko po velikosti zelo majhne.
GAJA modules are cells made of predominantly natural
components, which form energy potential. They are very
similar to solar cells, as they produce equal voltage per
one cell. In GAJA cells current depends on the construction
of cells and electrolyte. This shows that solar cells and
GAJA cells are actually quite similar. The advantage of
GAJA cells is that they can generate electricity even at
night, which solar cells are not capable of. That is why
GAJA cells are suitable for synchronization with the solar
cells.
Specifications per cell: from 1 Volt to 0.40 Volt, current:
from 80mA to 5mA, depending on the construction of cells
and electrolyte.
Cells can be very small in size.
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
39
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
innovations of individuals,
groups or RR institutions
inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
innovations of individuals,
groups or RR institutions
Ecobrena
Ecobrena
Podvodna
svetilka za
potapljače
Underwater lamp for
divers
ID 29
ID 37
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
Biotehniška fakulteta
Univerze v Ljubljani
Inovator posameznik
Avtor inovacije:
Author of innovation:
Tomaž Pevc
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Rajko Bernik,
Marko Greščak,
Filip Vučajnk,
Aleš Zver
Agronomska stroka s pomočjo znanstvenih
ugotovitev pri svojem delu v kmetijskem prostoru
predvsem ugotavlja stanje onesnaženosti in
prepoveduje uporabo fitofarmacevtskih sredstev,
manj pa je dejavna na področju alternativnih
postopkov zaščite rastlin. Eden od uporabljivih
postopkov zatiranja plevelov je tudi termični
postopek ali požiganje plevela ECOBRENA.
Termična metoda uničevanja plevela temelji na
uničenju celic rastline, ki jih onesposobi do takšne
mere, da se prekine zmožnost izvajanja fotosinteze.
To ne pomeni, da moramo rastlino žgati, da zogleni.
Rastlina mora biti izpostavljena plamenu le delček
sekunde, in sicer le toliko, da se voda v celici upari.
To lahko preverimo tako, da rastlino stisnemo s
prsti, in če se na rastlini pozna prstni odtis, je namen
dosežen, celice so uničene. Pomembno je, da je
rastlina večja od plevela ali trave, ki jo zatiramo.
Manjši kot je plevel, bolj je ta metoda učinkovita.
Spletna stran: http://www.ecobrena.si/ in
http://www.bf.uni-lj/
Agriculture profession through scientific findings in their
work in the agricultural area in particular notes the state
of pollution and prohibits the use of pesticides, although
it is less active in the area of alternative methods of
protecting plants. One of the applicable procedures for
control of weeds is also a thermal or burning of weeds
ECOBRENA.
Thermal method of weed control is based on the
destruction of plant cells, which are disabled to the point
that their capacity of photosynthesis is terminated. This
does not mean the plant needs to be burnt to char. Plant
needs to be exposed to the flame only for a split second,
namely for so long that the water in the cell evaporates.
This can be checked by squeezing the plant with our
fingers and if our finger print can be seen on the plant our
purpose has been achieved, the cells have been destroyed.
It is important that the plant is bigger than weed or grass
we are suppressing. The smaller the weed, the more
efficient is the method.
Tehnični problem, ki ga rešuje izum je manjša
obremenitev potapljača pod vodo in povečana varnost.
Podvodni žaromet je izdelan iz visokokvalitetne
aluminijeve zlitine. Posebnost žarometa je
kombinacija 4 x 10W svetlečih diod in 1 x 3W
svetleče diode. Ima dolgo življenjsko dobo in visoko
zmogljivost:
1. sveti z močjo 4000 LUM,
2. ima nevtralno plovnost in dolgo avtonomijo
svetenja,
3. stikalo za vklop in izklop je magnetno stikalo v
notranjosti žarometa, ki ga vklopimo z magnetom
na zunanji strani,
4. ima dvojni sistem svetil: v primeru odpovedi
enega sistema svetil še vedno sveti drugi modul,
tako da pod vodo nikoli ne ostanemo brez svetlobe,
kar močno poveča varnost potapljanja,
5. primerna je za uporabo tako v sladki vodi kot v
slani vodi.
6. Avtonomni čas do 6 ur.
Underwater lamp is made of high quality aluminum alloy.
Component parts of the casing are glued together. Lamp
has inbuilt a state-of-the-art electronics and lighting
bodies.
Specialty of the lamp is a combination of 4 x 10W lightemitting diodes and 1 x 3W light-emitting diodes. It has a
long lifespan and high capacity.
1. It lights with the power of 4000 LUM,
2. It has a neutral buoyancy and long autonomy of
lighting,
3. On and off switch is a magnetic switch in the inside of
the lamp, which is switched with a magnet on the outside,
4. It has a double system of lights: in case one system
fails the other module still emits light, so we are never left
without light under water, which increases diving safety
a lot,
5. It is appropriate for use in fresh or sea water.
Spletna stran: http://www.pevc.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
40
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
41
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
innovations of individuals,
groups or RR institutions
Ledeni plezalni
stolp
Ice Climbing Tower
Nitroksolin in
njegovi derivati
kot inhibitorji
katepsina B
Nitroxoline and
its derivatives
as inhibitors of
cathepsin B
ID 59
inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
innovations of individuals,
groups or RR institutions
ID 65
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
Mata Sistem,
Irena Osolnik, s. p.
Fakulteta za farmacijo
Univerze v Ljubljani
Avtor inovacije:
Author of innovation:
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Zlatko Plešnik
Bojana Mirković,
Miha Renko,
Samo Turk,
Izidor Sosič,
Zala Jevnikar,
Nataša Obermajer,
Dušan Turk,
Stanislav Gobec,
Janko Kos
Športno plezanje kot športna zvrst je čedalje
bolj priljubljeno, ledno plezanje pa je omejeno na
naravne in vremenske pogoje in objektivno velike
nevarnosti pri plezanju, naporne dostope itd. Z
ledenim plezalnim stolpom približamo ta šport
navdušencem, rekreativcem in športnikom. Ledeni
plezalni stolp z umetnim zamrzovanjem, namenjen
suhemu športnemu plezanju in predvsem lednemu
plezanju, je idealen športni objekt, uporaben
celo leto. Povsem nove so tehnološke rešitve
zamrzovanja, izvedene s hladilno inštalacijo v
sendvič plošči in prilagojene posamezni steni na
stolpu. Vsaka stena ima svojo obliko za zagotavljanje
različnih težavnostnih stopenj plezanja. Inštalacija
za zalivanje je prilagojena izdelavi ledu na stolpu, s
predhlajenjem vode in izmeničnim pršenjem vode
na posamično steno.
Regulacija hlajenja je izvedena tako, da je mogoče
zamrzovati posamične stene, s čimer omogočamo
hkratno uporabo suhe plezalne stene in ledne stene.
Sport climbing as a kind of sport is becoming increasingly
popular, while ice climbing is restricted to natural and
weather conditions and objectively great dangers in
climbing, hard accesses etc. With an ice climbing tower
this sport is brought closer to enthusiasts, recreationalists
and athletes. Ice climbing tower with artificial freezing,
intended for dry sport climbing and mostly ice climbing,
is a perfect sport facility that can be used throughout the
year. Technological freezing solutions are completely
new, executed with a cooling installation in a sandwich
panel and adjusted to individual wall on the tower. Each
wall has its own form to ensure different difficulty levels
of climbing. Watering installation is adapted to making
ice on the tower by pre-cooling of water and alternating
water drizzling onto the individual wall.
Cooling regulation is executed in a way that individual
walls can be frozen, which enables a simultaneous use of
a dry climbing wall and ice wall.
Večina znanih inhibitorjev katepsina B je
ireverzibilnih s peptidno strukturo, kar je vzrok
njihove nizke biološke uporabnosti in številnih
stranskih učinkov. Z virtualnim rešetanjem smo
odkrili, da je nitroksolin, ki je uveljavljen antibiotik
za zdravljenje okužb sečil, selektiven in reverzibilen
inhibitor katepsina B. Nitroksolin inhibira encim
v nizko mikromolarnem območju s poudarkom
na endopeptidazni aktivnosti. Slednja značilno
pripomore k razgradnji zunajceličnega matriksa, ki
je potreben za tumorsko invazijo in metastaziranje.
Tako smo uspešno pokazali, da nitroksolin značilno
inhibira zunaj- in znotrajcelično razgradnjo DQkolagena IV MCF-10A neoT celic in posledično
tudi tumorsko invazijo v 2D in 3D in vitro celičnih
modelih. Vpogled v kristalno strukturo kompleksa
nitroksolin-katepsin B omogoča načrtovanje novih
nekovalentnih inhibitorjev katepsina B za terapijo
rakavih in drugih bolezni s povišano aktivnostjo
katepsina B.
Most of the known cathepsin B inhibitors are irreversible
with peptide structure, which is the cause for their low
bioavailability and numerous side effects. By virtual
screening we have discovered that nitroxoline, which is
an established antibiotic for treatment of urinary tract
infections, is a selective and reversible cathepsin B
inhibitor. Nitroxoline inhibits the enzyme in low micro
molar range with an emphasis on endopeptidase activities.
The latter significantly contributes to decomposition
of extracellular matrix, which is necessary for tumor
invasion and metastasis. In this way we have successfully
shown that nitroxoline significantly inhibits intra- and
extracellular degradation of DQ-collagen IV by MCF10A neoT cells and consequently also tumor invasion in
2D and 3D in vitro cell models. Insight into the crystal
structure of the nitroxoline-cathepsin B complex enables
design of new non-covalent inhibitors of cathepsin B
for the treatment of cancerous and other diseases with
increased cathepsin B activity.
Spletna stran: http://www.ffa.uni-lj.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
42
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
43
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
innovations of individuals,
groups or RR institutions
Razstavljiva turna
smučka
Folding touring ski
Univerzalni
vmesnik
inteligentnega
doma – UVID
inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
innovations of individuals,
groups or RR institutions
Universal intelligent
home interface –
UVID
ID 78
ID 82
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
Elan Skupina, d. o. o.
Institut Jožef Stefan,
Amebis, d.o.o.,
Špica International, d.o.o.,
Iskratel, d.d.
Avtorja inovacije:
Authors of innovation:
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Vinko Avguštin,
Matej Božičnik
Matjaž Gams,
Jana Krivec,
Matej Ožek,
Peter Holozan,
Simon Rozman,
Sergej Eržen,
Boštjan Sodja,
Dejan Jovanovič,
Gašper Pintarič,
Andrej Planina
Turno smučanje je sestavljeno iz vzponov in spustov.
Vzponi so lahko tudi zelo zahtevni, predvsem
takrat, ko je potrebno kakšen predel preplezati. V
tem primeru klasične smuči predstavljajo oviro pri
gibanju. Prav tako klasične smuči predstavljajo
oviro pri klasičnem nošenju smuči, predvsem to
ni primerno v gozdu z nizkimi vejami ali če imamo
prazen nahrbtnik in pa pri sestopu z večjih strmin.
Rešitev vseh teh problemov je tridelna sestavljiva
smučka, ki se v ključnih primerih razstavi in zloži v
nahrbtnik. Tako zložena smučka ne predstavlja
turnemu smučarju nobene ovire pri gibanju.
Spletna stran: http://www.elansports.com/
Ski touring includes ascents and descents. Ascents can
be very demanding, mostly when certain region needs
to be climbed over. In this case traditional skis represent
an obstacle in traditional carrying of skis, which is not
appropriate mainly in woods with low branches or when
our backpack is empty, as well as in descending from
steeper slopes. Solution for these problems is a threepiece folding ski, which can be dismantled in key events
and folded into the backpack. Skis put together this way
do not present any obstacle for the skier's movement.
Z
univerzalnim
uporabniškim
vmesnikom
inteligentnega doma nadomeščamo običajne
daljinske upravljalnike, ki omejujejo upravljanje
zahtevnejših funkcij televizorja, radia, raznih
predvajalnikov, osebnega računalnika in drugih
hišnih naprav, pri čemer nekaterih ukazov sploh ne
podpirajo. Razvili smo enostaven in funkcionalen
osebni prenosni krmilnik, napredni televizijski
vmesnik, modul za sintezo govora in izdelavo profila
uporabnika ter sistem za komunikacijo v naravnem
jeziku. Z njim lahko uporabnik poišče priljubljen TVprogram z ukazom v naravnem jeziku. Z vprašanji v
naravnem jeziku lahko preko računalnika dostopamo
do različnih informacij. Hkrati vmesnik na osnovi
zgrajenega uporabniškega modela priporoča
primerne vsebine. Sistem predstavlja platformo,
na kateri je mogoče razvijati nove funkcionalnosti,
kot je npr. dostop do socialnih omrežij in integracija
hišnih naprav v pravi inteligentni dom.
With universal intelligent home user interface we replace
normal remote controls, which limit controlling of complex
functions of television, radio, various players, personal
computer and other house appliances, where certain
commands are not supported at all. We have developed
a simple and functional personal portable controller,
advanced television interface, module for speech
synthesis and user profile making as well as a system for
communication in natural language. With it the users
can search for their popular TV-program using a natural
language command. With questions in natural language
we can access different information through computer. At
the same time the interface based on the built user model
recommends appropriate content. System represents a
platform on which new functionalities can be developed,
like for example social networks access and integration of
home appliances into a true intelligent home.
Spletna stran: http://dis.ijs.si/uvid/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
44
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
45
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
innovations of individuals,
groups or RR institutions
inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
innovations of individuals,
groups or RR institutions
Predelava vozil na
električni pogon
Converting fossil
fuel cars to electric
vehicles
SusCryMac –
SusCryMac
Sistem kriogenega – Cryogenic
odrezavanja
Machining System
ID 88
ID 132
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
Skupina inovatorjev
Fakulteta za strojništvo
Univerze v Ljubljani
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Avtorja inovacije:
Authors of innovation:
Andrej Pečjak,
Nejc Šter,
Miro Zorič,
Vando Arsov
Franci Pušavec,
Janez Kopač
S sodelavci smo razvili uporabne prototipe
električnih vozil, s katerimi se dnevno vozimo – tri
vozila so homologirana in imajo prevoženih 45.000
električnih kilometrov. Uporablja jih cela družina za
vsakodnevne vožnje, medtem ko veliki proizvajalci
vozila šele razvijajo. Eno vozilo ima domet 200 do
300 km in hitrost do 150 km/h, kar ga postavlja v
sam svetovni vrh. V povezavi s fotovoltaiko na strehi
poslopja je to edini brezogljični transport v Sloveniji.
Na enem vozilu imamo tudi tehnologijo TZV vehicle
to grid, s katero lahko vračamo energijo v omrežje.
Razvili smo povezavo in nadzor litij-polimerskih
celic v uporabno baterijo za avto ali plovilo. S
temi baterijami so opremljeni naši prototipi. Eno
vozilo smo predelali za kitajskega naročnika. S
takimi baterijami je opremljeno tudi plovilo Seaway
Greenline 33, ki je v proizvodnji. Za električni avto
Chebela razvijamo podobno rešitev. Podjetje
Kokam iz Koreje proizvaja LiPo celice, nam jih je
uspelo povezati v uporabno in zanesljivo baterijo.
Spletna stran: http://www.eauto.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
46
Together with our co-workers we have developed useful
prototypes of electric vehicles, which we use daily – three
vehicles are approved and have 45,000 electric kilometers
covered. Entire family uses them for every day journeys,
while large producers are still developing the vehicles.
One vehicle has a range of 200 to 300 kilometers and
velocity of up to 150 km/h, which brings them to the very
top in the world. Connected with the photovoltaic on
the roof of the building this makes an only zero carbon
transport in Slovenia. One vehicle also includes vehicle
to grid technology TZV, which returns the energy into the
network. We have developed connection and control of
lithium-polymer cells in the applicable battery for car or
vessel. Our prototypes are equipped with these batteries.
One vehicle was remade for a Chinese client. Vessel
Seaway Greenline 33 in production is also equipped
with such batteries. Similar solution is being developed
for electrical car Chebela. Korean Kokam Company
produces LiPo cells, which we managed to link into a
useful and reliable battery.
Industrija v odrezovalnih procesih še vedno
splošno uporablja hladilno-mazalna sredstva na
bazi olj, čeprav so ta poznana kot zdravju izjemno
škodljiv in okoljsko sporen element proizvodnje.
Kot alternativo, z vidika trajnostnega razvoja, sta
avtorja razvila inovativno kriogeno odrezavanje
preko novega sistema in metode dovoda tekočega
kriogenega fluida v rezalno cono (SusCryMac). Z
omogočanjem kontinuiranega dovoda tekočega
dušika pri temperaturi –196 °C in dejstvu, da je v
zraku, ki ga dihamo, 78 % dušika, izum predstavlja
rešitev za doseganje povsem čistega procesa
odrezavanja (odrezavanje brez uporabe okolju
škodljivih emulzij/olj). Dodatno, inovacija predstavlja
smernice povečevanja produktivnosti in zniževanja
stroškov obdelave, ob hkratnem izboljšanju
performanc procesa/izdelka. Za realizacijo je
razvit ločevalnik faze, ki tekočo fazo kriogenega
fluida dovaja v rezalno cono, izločena plinasta
faza pa je uporabljena za izolacijo in ustvarjanje
inertne atmosfere v rezalni coni. V sklopu
industrializacije, je razvita metodologija prilagoditve
standardnih rezalnih orodij na aplikacijo kriogenega
odrezavanja z kontroliranim dovodom in nadzorom
termodinamičnega stanja kriogenega medija.
Spletna stran: http://www.fs.uni-lj.si/labod/
In the machining industry, in general, the oil-based
emulsions are still used as a cooling lubrication fluid,
even though they are known to be extremely harmful
for the health and environmentally disputable element
of the production. As alternative, from the sustainable
development point of view, the authors have developed
an innovative cryogenic machining by a novel system and
method for delivery of liquid cryogenic fluid to the cutting
zone (SusCryMac). By enabling continuous delivery of
liquid nitrogen, at the temperature of -196 °C and fact that
the air we breathe contains 78 % of nitrogen, the invention
represents the solution for achieving completely clean
machining process (machining process without the use
of environmentally harmful emulsions/oils). Additionally,
innovation presents the way for increasing productivity
and lowering the costs of machining processes, by
improving the process/product performances, at the
same time. For realization, a phase separator has been
developed, which supplies a liquid phase of cryogenic
fluid into the cutting zone, while extracted gas phase is
used for the insulation and creation of inert atmosphere
in the cutting zone. In the view of industrialization,
methodology of adapting standard cutting tools to the
application of cryogenic machining, through controlled
delivery and monitoring of thermodynamic condition of
cryogenic fluid, has been developed.
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
47
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
innovations of individuals,
groups or RR institutions
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
Opora za sočasno
spreminjanje vzdolžne
lege in nagiba
kolesarskega sedeža
Support for synchronic
changing of longitudinal
position and inclination of
a bicycle seat
inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
innovations of individuals,
groups or RR institutions
Gasilska mina
Fire-extinguishing
mine
ID 135
ID 136
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
S2P,
znanost v prakso, d.o.o.
Skupina inovatorjev
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Avtorja inovacije:
Authors of innovation:
Dušan Caf,
Tomaž Čerin,
Matjaž Vršič,
Vesna Srnko
Borut Fonda,
Nejc Šarabon
Inovacija predstavlja oporo za sočasno spreminjanje
vzdolžne lege in nagiba kolesarskega sedeža tako,
da omogoča kolesarju, da prevozi vzpone z manj
naprezanja in večjo mehansko učinkovitostjo.
Kolesarji se pri premagovanju strmih vzponov
srečujejo s problemom, ki jih prisili v sestop, ker
zaradi nepravilne razporeditve telesne teže in
položaja na sedežu niso tako stabilni kot na ravnini.
Z nagibom sedeža in premikom težišča naprej,
kar omogoča naša inovacija, onemogočimo, da
bi kolesar zlezel po sedežu nazaj, in ga obdržimo
v uravnoteženem položaju ter mu omogočimo,
da z veliko večjo silo pritiska na pedala. S tem
ukrepom prispevamo k večji mehanski učinkovitosti
in ekonomičnosti pri vožnji v klanec. Spremenjen
naklon sedeža prispeva tudi k večjemu udobju med
kolesarjenjem v klanec in učinkovito preprečuje
nastanek bolečine v spodnjem delu hrbtenice, hkrati
pa obdrži vse ergonomske značilnosti sedeža, ki
preprečujejo nastanek bolečin v sedničnem delu
medenice.
Innovation represents seat post for synchronic regulation
of longitudinal position and inclination of a bicycle seat,
in a way which enables a cyclist to pass the ascents
with less efforts and higher mechanical efficiency. In
surmounting steep ascents cyclists face a problem that
makes them descend, as due to incorrect disposition of
body weight and position on the seat they are not as stable
as on the flat land. By inclination of the seat and movement
of the centre of gravity forwards, which is enabled by our
innovation, we prevent that the cyclist slides backwards on
the seat and keep him in a balanced position enabling him
to push the peddles with a much greater force. With this
measure we contribute to greater mechanical efficiency
and economy of riding into the slope. Changed seat
inclination contributes to greater comfort during cycling
into the slope and efficiently prevents occurrence of pain
in the lower part of the spine, keeping at the same time
all ergonomic characteristics of the seat, which prevent
occurrence of pain in the ischiatic part of pelvis.
Gasilska mina je aplikacija, ki se uporablja za
gašenje ognja na zelo nevarnih in skoraj nedostopnih
mestih. Uporabna je lahko pri vsaki požarni akciji,
saj je ogroženost gasilcev minimalna, ker gasilcu ni
treba vstopiti v prostor, kjer gori. Mina je sestavljena
iz podobnih delov kot gasilski aparat.
Celotna mina je sestavljena iz aluminijastega ohišja.
V sredici je pod pritiskom napolnjen CO2, v zunanji
komori pa je shranjen prah. Na zunanji strani mine
so nameščene izhodne šobe pod kotom 15 stopinj.
Ko se odstrani varovalo, se v 5 sekundah sproži
sredica s CO2 in nato razprši prah. Ker so šobe pod
kotom 15 stopinj, se mina začne vrteti, zato ima
večji izkoristek gašenja.
Gasilske mine lahko vstavljamo v prostore
katerega koli objekta. Primer: v pisarni na stropu so
nameščene 4 gasilske mine; ko se prostor zaneti, se
mine aktivirajo in sprožijo ter požar pogasijo.
Fire-extinguishing mine is an application used for
extinguishing fire in very dangerous and almost
inaccessible places. It can be used in any fire action, as
hazard for the firefighters is minimal as it is not necessary
for them to enter into the room, where the fire is. Mine is
composed of similar parts as a fire-extinguisher.
Entire mine is composed of aluminum casing. In its core is
CO2 filled under pressure, while the outer chamber stores
dust. Outer side of mine has installed exit nozzles at the
angle of 15 degrees. Once the safeguard is removed, the
core with CO2 is triggered in 5 seconds and then the dust
is dispersed. As nozzles are installed at the angle of 15
degreed, the mine starts spinning and the extinguishing
efficiency is increased. Fire-extinguishing mines can be
inserted in rooms of any building. Example: in an office 4
fire-extinguishing mines are installed on the ceiling; when
a fire starts in the room, mines are activated and triggered
and the fire is extinguished.
Spletna stran: http://www.s2p.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
48
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
49
Kazalo
Proizvodne inovacije
Proizvodne inovacije
inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
innovations of individuals,
groups or RR institutions
Infotainment
Portal
Infotainment Portal
Inovativne storitve podjetij
ID 165
Organizacija:
Organization:
Biomed, d. o. o., Iskratel,
d. o. o., ResEvo, d. o. o.,
Institut Jožef Stefan
ID nosilec inovacije
naslov inovacije
stran
60 Domel, d. d.
95 Ergomedic, d. o. o.
Zalivanje osnovne statorske izolacije s termoplasti
Razvoj, proizvodnja in trženje visokokvalitetne
medicinske postelje
KIBERnet – virtualna elektrarna
PHOV (Photo Field Of View)
Hidrofobni absorbent za čiščenje vodnih površin – WOCA
Kalibracija volumetričnih naprav
Etalon za kalibracijo tračnih in togih meril – Trames 4000
Billy platforma
Flowr - spletna storitev
52
53
124
126
146
159
160
163
169
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
INEA, d. o. o.
XLAB, d. o. o.
Insol, d. o. o.
LOTRIČ laboratorij za meroslovje, d. o. o.
LOTRIČ laboratorij za meroslovje, d. o. o.
Marand, d. o. o.
Intelius, d. o. o.
54
55
56
57
58
59
60
Igor B. Mekjavič (IJS),
Klemen Omahen
(Iskratel, d. o. o.),
Daniela Zavec Pavlinič
(Biomed, d. o. o.) in
TomažBergant
(ResEvo, d. o. o.)
Inovativne storitve inovatorjev, skupin inovatorjev, raziskovalnih institucij
ID nosilec inovacije
Velik prispevek k splošni pacientovi oskrbi z vidika
okrevanja in posledično tudi zmanjšanja stroškov
njegove oskrbe predstavlja njegovo dobro počutje,
ki se lahko pozitivno stimulira tudi preko povezanosti
z zunanjim svetom. Razvit inovativni produkt ima
dvojno vrednost: omogoča hkratno beleženje in
spremljanje pacientovega zdravstvenega stanja
ter stalno vzdrževanje njegovega dobrega počutja
preko multimedijskih storitev, ki jih Infotainment
portal nudi uporabniku. Pomembno vlogo v portalu
imajo multimedijske storitve, ki so implementirane
v zaslonu na dotik (TST – touch screen terminal),
nameščenem tik ob pacientovi postelji. V portal
so vgrajene tudi aplikacije, s katerimi lahko
nadzorujemo količino vnesene hrane (diete) kot
tudi spremljamo toplotno udobje pacienta, kar je
bistvenega pomena za bolnike, pri katerih lahko
prekomerna temperatura inducira bolezen.
A simple connection to the outside world can tremendously
enhance patients? well-being, and improve their rate
of recovery, thus reducing nursing costs. The developed
innovation is capable of wireless monitoring of patients?
health status and continuous video surveillance via
multimedia services. The associated software stores,
archives and analyses the data using standard software
tools. Multimedia services also have an important role in
the infotainment portal. They are implemented in the touch
screen terminal (TST) situated at the patients? bedside.
The Infotainment portal has built-in applications,which
can monitor patients? nutritional status, psychological
well-being, and thermal comfort.
7
63
74
158
Frančiškanski družinski inštitut
Slovenska turistična organizacija
SI Dizajn, Cvetka Skok, s. p.
CGS plus, d. o. o.
naslov inovacije
stran
Relacijska družinska terapija
Banka turističnih priložnosti Slovenije
Fotovoltaike na senčnih panelih
Metoda najboljšega prileganja cestne osi in vzdolžnega
profila geodetskim posnetkom
61
62
63
64
Spletna stran: http://www.ijs.si/ ;
http://www.iskratel.si/ ; http://www.resevo.com/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
50
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
51
Storitvene inovacije
Service innovation
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Storitvene inovacije
Service innovation
Zalivanje osnovne
statorske
izolacije s
termoplasti
Thermoplastics
overmolding on
to basic stator
insulation
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Razvoj, proizvodnja
in trženje
visokokvalitetne
medicinske postelje
Development,
production and
marketing of highquality medical bed
ID 60
ID 95
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
Domel, d. d.
Ergomedic, d. o. o.
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Avtor inovacije:
Author of innovation:
Peter Čadež,
Beno Kemperle,
Janez Eržen,
Martin Tolar
Andreas Paušner
Pred tremi leti je bilo za Domelove potrebe v orodjarni
naročeno orodje za izdelavo statorskih izolacij iz
dveh polovic, ki bi se vstavljale obojestransko v
statorske pakete. Pogoji so bili zelo zahtevni, že
vnaprej so se pričakovale pogoste težave.
Ob tem tipanju v neznano se je pojavila ideja Petra
Čadeža, ki je izziv videl v zalivanju statorske izolacije
direktno na stator.
To je že bilo znano iz sejmov in literature. Ob
poizvedovanju po ponudbi za orodje pa smo naleteli
na enak odziv pri vseh ponudnikih: izdelamo orodje
in hkrati zalivamo statorje, orodja samega ne boste
videli, pomemben je izdelek.
Inovator Peter Čadež se je samoiniciativno poglobil
v študij. Po prvih ugodnih rezultatih se je povezal s
tehnološkim centrom TECOS. Simulacije brizganja
so kazale, da pri višjih statorjih teoretično ni mogoče
brizgati kvalitetne in tanke izolacije direktno na
stator. Inovator je s svojim pristopom odlično rešil
to problematiko.
Three years ago a tool for manufacture of stator insulation
from two halves, which would be inserted reciprocally into
the stator packets, was ordered for the needs of Domel
Tool shop. Conditions were very demanding and frequent
troubles were expected already in advance.
During this search in the unknown an idea of Peter
Čadež appeared which saw a challenge in spraying stator
insulation directly onto the stator.
This was known from fairs and literature. When
interrogating for tool offer we were met with the equal
response from all providers: we make the tool and spray
the stators at the same time, but you can't see the tool
itself, it is the product that is important.
On his own initiative innovator Peter Čadež buried himself
in the studies. After first favorable results he connected
with the TECOS technology center. Injection simulations
have shown that in higher stators it is theoretically
impossible to inject quality and thin insulation directly
onto the stator. With his approach the innovator solved
this problem excellently.
Inovacija je visoko kvalitetna medicinska postelja,
ki se uporablja pri bolnikih za intenzivno nego,
dolgotrajno rehabilitacijo in diagnostiko. Postelja je
opremljena s posebnim ležiščem iz poliuretanske
pene (PU) v obliki valjev z odprtino. Ležišče je
sestavljeno iz enostavnega in prekatnega ležišča,
v katerem so prekati oz. pakerji, napolnjeni z
zrakom. Prekati ali pakerji (gumijasti) se s pomočjo
elektronsko vodene zračne črpalke izmenično
polnijo in praznijo (vakuum), na ta način spreminjamo
dimenzijo prekatnih valjev. Tako pacienta ohranjajo
v gibanju in aktivno (aktivneje kot vse druga t.
i. antidekubitus ležišča) preprečujejo nastanek
preležanin – dekubitusa. Poliuretanska ležišča so
prevlečena s posebnimi PU-prevlekami, ki z zračnimi
prekati preprečujejo nastanek preležanin (oz. imajo
antidekubitus lastnosti). Prevleke so vodoodporne
(možnost čiščenja) in odporne na visoke temperature
(možnost sterilizacije – avtoklav). S spodnje strani
so montirani prezračevalni ventilatorji, ki pacientu
dovajajo zrak.
Innovation is a high-quality medical bed, which is used
with patients at intensive care, lasting rehabilitation
and diagnostics. Bed is equipped with a special bed
from polyurethane foam (PU) in form of cylinders with
an opening. Bed is made of simple and compartment
bed where compartments or packers are filled with air.
Compartments or packers (rubber) are alternatively
filled and emptied (vacuum) using an electronically
controlled air pump and this way dimensions of
compartment cylinders are changed. Patient is thus kept
in movement and decubitus is prevented actively (more
actively than in all other antidecubitus mattresses).
Polyurethane mattresses are coated with special PU
covers, which together with air compartments prevent
emergence of decubitus (eg. They have antidecubitus
characteristics). Covers are water proof (cleaning
possibilities) and resistant to high temperatures
(possibility of sterilization – autoclave). Bellow
ventilating fans are fitted to supply air for the patient.
Spletna stran: http://www.domel.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
52
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
53
Storitvene inovacije
Service innovation
Storitvene inovacije
Service innovation
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Inovacije podjetij
Innovations of firms
KIBERnet
– virtualna
elektrarna
KIBERnet – Virtual
Power Plant
PHOV (Photo
Field Of View)
PHOV (Photo Field
of View)
ID 124
ID 126
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
INEA, d. o. o.
XLAB, d. o. o.
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
XLAB, d. o. o.
Peter Nemček,
Mitja Bizjak,
Gregor Černe,
Zoran Marinšek,
Marko Svetina
KIBERnet je napredna energetska storitev za
podjetja, ki naslavlja tako podnebni izziv kot varnost
in zanesljivost obratovanja elektroenergetskega
sistema. Z obvladovanjem množične integracije
razpršene proizvodnje spodbuja obnovljive vire
energije, ki se štejejo kot najučinkovitejše orožje
v boju proti podnebnim spremembam, ter hkrati s
prilaganjem odjema povečuje varnost in zanesljivost
obratovanja elektroenergetskega sistema.
Implementacija sistema KIBERnet omogoča
prehod na pametna elektroenergetska omrežja.
Del razpršene proizvodnje in odjema (predvsem
male hidroelektrarne, soproizvodnja toplote in
elektrike ter specifična bremena) se integrira v
sistem aktivnega, računalniško podprtega vodenja
elektroenergetskega omrežja, ki v realnem času
nadzoruje stanje pretokov v sistemu ter v primeru
odstopanj od želenih vrednosti avtomatsko ustrezno
ukrepa – poveča ali zmanjša trenutno proizvodnjo
oziroma odjem električne energije.
Spletna stran: http://www.kiber-net.com/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
54
KIBERnet is an advanced energy solution for companies.
It addresses both, the environmental challenge as well
as the security and reliability of the energy network
system. With mastering mass integration of dispersed
production, the system encourages the use of renewable
energy sources which seem to be the most effective tools
in the battle against climate changes. At the same time
the system increases safety and reliability of the energy
system with the Demand Response process.
The KIBERnet system implementation enables transition
to smart energy networks (Smart Grids). Part of dispersed
production and consumption (mainly smaller hydro power
plants, cogeneration of heat and electricity, and specific
loads) is integrated into an active, computer-supported
energy system management that monitors the transmission
of energy in the system in real time, and takes appropriate
measures in case of deviations – increases or decreases
temporary electric energy production and consumption.
PHOV (Photo Field Of View) je računalniška storitev, ki
uporabniku omogoči rekonstrukcijo trirazsežnostnega
modela iz množice digitalnih fotografij.
PHOV (Photo Field Of View) is a software service that
allows for reconstruction of a three-dimensional model
from a set of digital still photos.
Prednosti:
1. Ni potrebe po dragi opremi - Za fotografiranje
predmetov ne potrebujemo posebne opreme ali
profesionalne fotografske opreme. Zadostuje že
povprečen digitalni fotoaparat, celo fotoaparat na
mobilnem telefonu.
2. Enostaven postopek zajema slik
- Vse
kar uporabnik potrebuje je množica slik. Pri
fotografiranju predmetov moramo le paziti, da se
fotografije delno prekrivajo, predvsem na mestih,
kjer so robovi slikanega predmeta.
3. Cenovno ugoden postopek - V primerjavi z
laserskim zajemom, ki je trenutno najpogosteje
uporabljan postopek in kjer potrebujemo
strokovnjaka, ki obvlada uporabo profesionalne
opreme, je predstavljeni postopek rekonstrukcije
bistveno enostavnejši in cenovno sprejemljivejši.
Trirazsežni modeli so na voljo v različnih oblikah
zapisa, primernih za nadaljnjo obdelavo v
programski opremi za trirazsežno modeliranje
(3ds Max, Blender, Maya, AutoCAD), lahko pa jih
neposredno uporabimo za:
- umestitev v virtualni prostor (Gaea+, Google Earth,
Second Life),
- tisk na 3D tiskalnikih,
- izdelavo modelov iz kartona.
Advantages:
1. No need for expensive equipment - Specialized or
professional photographic equipment is not required. An
average digital camera will do just fine. Even a mobile
phone camera is
sufficient.
2. Simple capturing of object - All that the user needs
is a set of digital photos of the object. The user should
only take care that the photos are partially overlapping,
especially around edges of the object.
3. Competitive price - When compared to capturing an
object with a 3D laser scanner, currently the most often
used procedure for 3D reconstruction, which needs
a professional operator for the expensive equipment,
the presented method of reconstruction is significantly
simpler and cheaper.
Three-dimensional models are available in various
formats, suitable for further processing with 3D modelling
software (3ds, Blender, Maya, AutoCAD), and can also be
used directly for:
- inclusion in virtual worlds (Gaea+, Google Earth,
Second Life),
- printing with a 3D printer,
- creating 3D paper models.
Spletna stran: http://phov.eu/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
55
Storitvene inovacije
Service innovation
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Storitvene inovacije
Service innovation
Hidrofobni
absorbent za
čiščenje vodnih
površin – WOCA
Hydrophobic
absorbent for water
surfaces cleaning–
WOCA
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Kalibracija
volumetričnih
naprav
Calibration of
volumetric devices
ID 146
ID 159
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
LOTRIČ laboratorij za
meroslovje, d. o. o.
Insol, d. o. o.
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Marko Likon,
Franc Černec,
Franc Švegl
Niko Čemažar,
Janez Bajželj,
Klemen Čufar,
Primož Hafner,
Urška Habjan,
Klemen Bohinc
Tehnologija WOCA je izvirna rešitev pretvorbe
odpadnih celuloznih vlaken in papirniškega mulja
iz procesa proizvodnje papirja v oleofilni absorbent
za sanacijo razlitij hidrofobnih snovi (npr. nafta)
na vodnih in trdnih površinah. Posebna mešanica
hidrofobiranih (aciliranih, silaniziranih) celuloznih
vlaken in obdelanega papirniškega mulja omogoča
izdelavo mehansko obstojnega absorbenta in filtrov
za vezavo hidrofobnih snovi, težkih kovin in fenola
z vodnih površin ali za izločanje omenjenih snovi iz
emulzij. Proizvedeni absorbent je visokotehnološki
produkt, ki predstavlja okolju prijazno, učinkovito in
ceneno rešitev za sanacijo razlitij v predelovalni in
logistični industriji ter je primeren za javne službe, ki
se neposredno ukvarjajo z razlitji nevarnih snovi in ki
potrebujejo cenene in trajnostne rešitve za njihovo
sanacijo, kot so gasilske brigade in organizacije za
preprečevanje naravnih in drugih nesreč. Absorbent
omogoča stroškovno učinkovito upravljanje z lovilci olj.
Spletna stran: http://www.insol.si/
WOCA technology is an original solution of transforming
waste cellulose fibers and paper sludge from the
process of producing paper in oleophilic absorbents
for rehabilitation of hydrophobic matters spills (eg.
oil) on water and solid surfaces. Special mixture of
hydrophobizated (acylated, silanizated cellulose fibers
and processed paper sludge enables production of
mechanically resistant absorbent and filters for binding
of hydrophobic matter, heavy metals and phenol from
water surfaces and elimination of these matters from
emulsions. Produced absorbent is a high-technology
product, which represents environmentally friendly,
efficient and affordable solution for rehabilitation of spills
in processing industry and logistics, being appropriate
also for public services, which deal directly with spills
of dangerous matters and which need affordable and
sustainable solutions for the rehabilitation, like fire
brigades and organizations for prevention of natural and
other disasters. Absorbent enables cost efficient managing
of light liquids separators.
Volumetrične naprave (v nadaljevanju VN) služijo
za zelo natančen oziroma točen zajem volumna
tekočin. Njihova točnost je ključnega pomena
za končni rezultat raziskave. Z zavedanjem
te pomembnosti smo uvedli celovit postopek
preverjanja oziroma kalibracije VN. V začetni fazi
smo tako uvedli ultrazvočno čiščenje celotne VN.
Nadalje smo uredili lastno proizvodnjo deionizirane
laboratorijske vode, ki služi kot medij za kalibracijo.
Popolna avtomatizacija postopka nam omogoča
zajemanje in upoštevanje temperature medija. V
nadaljevanju je sledila ureditev delovnega mesta
izvajalcu, ki je popolnoma ergonomsko prilagojeno
delu in s tem povzroča čim manj možnih poškodb
pri dolgotrajnem enakem delu. Sledil je dokup
strojne opreme in lasten razvoj prestreznika hlapov,
ki preprečuje hlapenje medija. Majhne volumne
je nemogoče preverjati brez podobne priprave.
V nadaljevanju je sledila celovita programska
rešitev, ki izvajalca zvočno in slikovno opozarja na
vse potrebne korake, izvede izračun in ovrednoti
rezultate. Pri testiranju celote smo ugotovili še kar
nekaj malenkosti, ki sedaj sestavljajo zaokroženo
celoto.
Volumetric devices (hereafter VD) serve for a very precise
or correct capture of liquid volume.Their exactness is of
key significance for the final result of a research. Being
aware of this significance we have introduced complete
procedure of verification or calibration of VD. In the initial
stage we have introduced the ultrasonic cleaning of entire
VD. Further on we have arranged our own production of
deionized laboratory water, which serves as a calibration
medium. Complete automation of procedure enables us
to capture and consider medium temperature. Following
was the arrangement of an operator's workplace, which
is completely ergonomically adapted to the job in a way
that it causes the least eventual injuries during lasting
unchanging work. Next we purchased additional hardware
and developed proper fume interceptor, which prevents
medium volatilization. Small volumes are impossible to
verify without similar device. Complete software solution,
which warns the operator with sound and picture about
all necessary steps, it executes calculation, and evaluates
results, followed next. In testing we have discovered a few
small matters, which now compose a complete whole.
Spletna stran: http://www.lotric.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
56
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
57
Storitvene inovacije
Service innovation
Storitvene inovacije
Service innovation
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Etalon za Measurement standard
kalibracijo tračnih for calibration of tape
and rigid measures –
in togih meril –
Trames 4000
Trames 4000
Billy platforma
Billy Platform
ID 160
ID 163
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
LOTRIČ laboratorij za
meroslovje, d. o. o.
Marand, d. o. o.
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Borut Fabjan,
Anže Cesar,
Nil Gradišnik,
Tomaž Štolfa
Tatjana Lavtar Hašič,
Primož Hafner,
Niko Čemažar,
Klemen Čufar,
Nataša Gartnar,
Jernej Hafner,
Tadej Debelak
Merilna proga Trames 4000 je namenjena za
kontrolo tračnih metrov in togih meril različnih
nazivnih dolžin. Proga ima aktivno merilno razdaljo
4000 mm, s tem da se daljši metri merijo v odsekih,
dolgih 4 m. Proga ima samostojen merilni sistem z
ločljivostjo 1 μm in digitalno kamero za odčitavanje
pozicije. Absolutna točnost merilne proge je znotraj
20 μm, medtem ko je ponovljivost znotraj 10 μm.
Zaradi uporabe te naprave se čas kalibracije metra
skrajša za več kot polovico.
Za točno pozicioniranje služi visokoločljiva digitalna
kamera, ki omogoča direktno merjenje s pomočjo
digitalne tehnike. Kamera je postavljena na premični
del, ki s pomočjo prednapetega krogličnega vodila
potuje vzdolžno z merilno stezo.
Merilna steza ima sofisticiran programski vmesnik,
ki vodi izvajalca skozi celoten proces kalibracije
ali overitve meril. Po zaključku program izvede
korekcije, izračune pogreškov in merilne negotovosti
meritve. Program je validiran v skladu s strogimi
zahtevami standardov na področju meroslovja.
Spletna stran: http://www.lotric.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
58
Measuring base Trames 4000 is designed for control
of tape meters and rigid measures of different nominal
lengths. Base has an active measuring distance of 4000
mm, with longer meters being measured in 4 m long
sections. Base has an independent measuring system
with a resolution of 1 μm and digital camera for position
readings. Absolute accuracy of the measuring base is
within 20 μm, while its reproducibility lies within 10 μm.
Use of this device shortens the meter calibration time by
half.
High resolution digital camera, which enables direct
measuring with the use of digital technology, serves for
precise positioning. Camera is put on a movable part,
which uses the pre-stressed ball bearing guide to travel
along the measuring base.
Measuring base has a sophisticated software interface,
which leads the operator through the entire calibration
or measurement verification process. After the conclusion
the program performs corrections, error calculations,
and measurement uncertainty. Program is validated
in accordance with the strict conditions in the field of
metrology standards.
Billy je platforma, ki omogoča enostavno
zaračunavanje spletnih vsebin preko klica na
premijsko številko.
Rešitev povezuje telefonijo in spletne vsebine.
Uporaba je mogoča praktično s katerokoli spletno
vsebino. Za dostop do vsebine mora uporabnik
opraviti le klic na premijsko številko in s tem plačati
za dostop. V trenutku, ko je klic vzpostavljen,
vsebina postane dostopna. Ko se klic zaključi, se
vsebina ponovno skrije oz. onemogoči.
Billy je enostaven za integracijo v katerokoli spletno
mesto.
Billy is a platform, which enables simple charging of
internet content through a call on a premium number.
Solution connects telephony and internet content. Its use
is possible with practically any internet content. To access
the contents the user has to make a call to a premium
number and pay for the access. At the moment the call
is made, the content becomes accessible. Once the call is
terminated the content is again hidden or disabled.
Billy can simply be integrated in any web site.
Spletna stran: http://www.marand.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
59
Storitvene inovacije
Service innovation
Storitvene inovacije
Service innovation
Inovacije podjetij
Innovations of firms
Inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
Innovations of individuals,
groups or RR institutions
Flowr - spletno
orodje za
sodelovanje
Flowr - Enterprise
collaboration
platform
Relational family
Relacijska
družinska terapija therapy
ID 169
ID 7
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
Intelius, d. o. o.
Frančiškanski družinski
inštitut,
Teološka fakulteta –
Univerza v Ljubljani
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Davorin Gabrovec,
Matjaž Lipuš,
Vlada Petrović,
Gašper Vidovič,
Jure Čuhalev
Avtor inovacije:
Author of innovation:
prof. dr.
Christian Gostečnik
Flowr je spletna storitev za skupinsko sodelovanje
v podjetjih. Zgrajen je po vzoru Facebooka, ki je
predstavil nove načine sodelovanja. Flowr prinaša
prijazen uporabniški vmesnik v zasebno in varno
spletno omrežje, kjer je dostop omejen samo na
zaposlene in sodelavce podjetja. Člani omrežja
lahko med seboj delijo datoteke, slike in spletne
vire ter hkrati komentirajo ali označujejo prispevke
ostalih članov. S tem gradijo arhiv znanja podjetja,
hkrati pa se podjetje izogne nepregledni in zamudni
komunikaciji preko elektronske pošte ali tako
zmanjša število sestankov. Uporaba Flowrja je
mogoča tudi s pomočjo pametnih telefonov (iPhone
ali HTML 5 mobilna aplikacija). Na voljo je kot
spletna storitev v oblaku ali kot lokalna namestitev
v podjetju.
Flowr is Enterprise Collaboration Platform. Current
collaboration tools (intranets, wikis...) inside companies
do not enable efficient collaboration. With Flowr
employees can easily share documents, links, events,
publish ideas and ask questions. Sharing in Flowr is as
easy as on Facebook, using similar social features such
as comments, likes and bookmarks. Flowr is tightly
integrated with Google Apps and other enterprise systems
and it can be accessible via mobile devices such as iPhone
and Smart phones as well. Flowr is the only enterprise
platform that beside social collaboration focuses on
capturing social knowledge and user behavior analytics.
Flow is available as a service - SaaS and as an appliance,
that can be installed behind firewall.
Inovacija rešuje problem družbe, ki je postala veliko
kompleksnejša kot kadarkoli doslej. Zahtevnost
vlog, kot so biti starš, partner ali sodelavec, je silno
narasla. Partnerske težave, odvisnosti, psihične,
fizične in spolne zlorabe, fobije in depresija,
težave v šoli ... ogrožajo stabilen razvoj družbe.
Relacijska družinska terapija (RDT) je inovativen
odgovor na nove izzive. Cikel RDT sestoji iz 12
srečanj z zakonskim družinskim terapevtom, ki
po strukturiranem modelu z veliko mero občutka
skupaj s klienti išče stik s sistemsko, relacijsko in
intrapsihično dinamiko klienta in njegove socialne
celice. Inovacija je dokazano učinkovita, znanstveno
podprta, na njeni podlagi je nastal program na
UL, izšolanih je 200 podiplomskih študentov, ki
so ustanovili 25 terapevtskih organizacij po vsej
Sloveniji.
Spletna stran: http://theflowr.com/
Spletna stran: http://franciskani.rkc.si/fdi/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
60
Innovation solves the problem of the society, which has
become much more complex than ever. Complexity of
roles, like being a parent, partner or colleague, has grown
enormously. Relationship troubles, addictions, psychic,
physical and sexual abuses, phobias and depression,
troubles at school… all present a threat to a stable
development of society. SOLUTION: Relational family
therapy (RDT) represents an innovative response to the
new challenges. RDT series consists of 12 sessions with a
marriage and family therapist, who searches for a contact
with systematic, relation, and intrapsychic dynamics of
the client and his social cells according to the structured
model and with a high degree of feeling. Innovation has
proved efficient, it is scientifically supported, and on
its basis a program at the University of Ljubljana was
formed, with 200 post-graduate students being already
educated, which established 25 therapeutic organizations
throughout Slovenia.
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
61
Storitvene inovacije
Service innovation
Storitvene inovacije
Service innovation
Inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
Innovations of individuals,
groups or RR institutions
Inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
Innovations of individuals,
groups or RR institutions
Banka turističnih
priložnosti
Slovenije
Bank of Tourism
Potentials in
Slovenia
Fotovoltaike na
senčnih panelih
Photovoltaic cells on
shade panels
ID 63
ID 74
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
SI Dizajn,
Cvetka Skok, s. p.
Slovenska turistična
organizacija
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Avtor inovacije:
Author of innovation:
Iztok Skok,
Kristijan Halabarec,
Tomaž Zupanc
mag. Dejan Križaj
Banka turističnih priložnosti Slovenije (www.BTPS.
si) je projekt Slovenske turistične organizacije,
Direktorata za turizem in Fakultete za turistične
študije – Turistice, ki spodbuja povezovanje idej
in možnosti za njihovo uresničitev v slovenskem
turističnem okolju. Prek uporabniku prijazne
platforme se inovativne turistične zamisli srečujejo s
ponudniki znanja, materialnih in finančnih sredstev.
BTPS spodbuja kreativnost in nagrajuje inovativnost
posameznikov in podjetij, investitorjem nudi nove
priložnosti, med mladimi pa spodbuja razvoj znanja
na področju turizma. BTPS podeljuje nagrado
Sejalec za inovativne uresničene turistične novosti,
finančno spodbudo Snovalec najbolj obetavnim
neuresničenim turističnim invencijam, spodbuja
kreativno mišljenje turistov in mladih v sklopu BTPSizzivov ter nenehno išče nove poti k inovativnemu
slovenskemu turizmu.
Bank of Tourism Potentials in Slovenia (www.BTPS.
si) is a project of the Slovenian Tourist Board, The
Tourism Directorate, and Faculty of Tourism Studies –
Turistica, which promotes networking of ideas and their
realization opportunities in Slovene tourism environment.
Through user friendly platform innovative tourism ideas
are meeting with providers of knowledge, material and
financial means. BTPS promotes creativity and rewards
innovation of individuals and companies, offers new
opportunities for investors, and promotes development of
knowledge in the field of tourism among young people.
BTPS awards the Sower (“Sejalec”) reward for realized
innovative tourism innovations, and a financial incentive
the Creator (“Snovalec”) to the most promising nonrealized tourism inventions, it promotes creative thinking
of tourists and youth in the framework of BTPS challenges,
and constantly searches for new ways towards innovative
Slovene tourism.
Inovacija so lepljene fotovoltaike na obstoječe ali
nove konstrukcije, ki omogočajo senčenje steklenih
ali drugih površin.
Izkoriščena je obstoječa konstrukcija, stroški so
nižji in dobimo nove površine za zajem svetlobe.
Senčniki so tudi obrnjeni pravokotno na sonce.
Uporabijo se novejše fotovoltaike z nanotehnologijo,
ki imajo odličen izkoristek. Precej teh konstrukcij se
lahko uravnava kot premični paneli, tako da so ti
optimalno nastavljeni v sonce.
Innovation is photovoltaic cells stuck to the existing or
new constructions, which enable shading of glass and
other surfaces.
Advantages:
Existing construction is used, costs are lower and new
surfaces for capturing the light are obtained. Shades are
turned perpendicularly to the sun.
Newer photovoltaic cells with nanotechnology and
excellent efficiency are used. Many of these constructions
can be regulated as movable panels in order for them to
be set into the sun optimally.
Spletna stran: http://www.skokdizajn.si/
Spletna stran: http://www.btps.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
62
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
63
Kazalo
Storitvene inovacije
Service innovation
Inovacije posameznikov,
skupin in RR institucij
Innovations of individuals,
groups or RR institutions
Metoda najboljšega
prileganja cestne
osi in vzdolžnega
profila geodetskim
posnetkom
Best fit method
of road axis and
longitudinal profile
to the geodetic shot
Inovativne poslovni modeli
ID 158
ID nosilec inovacije
Organizacija:
Organization:
21
41
86
133
CGS plus, d. o. o.
Editor, d. o. o.
Aleksander Schmidt, s. p.
Iskratel, d. o. o., Kranj
Svetloba, d. o. o.
154 Vibacom, d. o. o.
naslov inovacije
stran
Editor Studios franšiza spletnih storitev
HRM REVIEW – Bilanca človeškega potenciala
Inteligentna dostopovna omrežja
Energijsko varčni sistemi industrijske razsvetljave
REFLECTA
InCo gibanje za inovativne preboje
66
67
68
69
70
Avtor inovacije:
Author of innovation:
Žiga Ramšak
Metoda najboljšega prileganja cestne osi in
vzdolžnega profila geodetskim posnetkom je
inovativen algoritem, ki omogoča samodejen izris
osi na osnovi podanega zaporedja točk. Inovacija je
zelo uporabna pri rekonstrukcijah obstoječe cestne
infrastrukture oz. kjer potrebujemo podatke o prvotni
geometriji osi, ki ne obstajajo več. Skozi zaporedje
točk je potrebno konstruirati os, ki se tem točkam
kar najbolje prilega. To je zahtevna in dolgotrajna
naloga, pri kateri je s prostim očesom težko najti
najboljšo rešitev. Metoda najboljšega prileganja nam
je v veliko pomoč, saj se na osnovi vhodnih podatkov
os izriše v enem koraku, kar pomeni bistvene
časovne prihranke v procesu projektiranja. Funkcija
je uspešno vgrajena v program Plateia, namenjen
načrtovanju cest. Z nekaj dodelave je bila prilagojena
tudi za projektiranje rekonstrukcij železnic in kot
taka je vgrajena v program Ferrovia za načrtovanju
železnic. Funkcija se uporablja in je vgrajena tudi v
Autodeskov produkt AutoCAD Civil 3D.
Best fit method of road axis and longitudinal profile to the
geodetic shots is an innovative algorithm, which enables
automatic scan of axis on the basis of the given sequence
of points. Innovation is very useful in reconstructions of
existing road infrastructure or where data on original
axis geometry, which do not exist anymore, are needed.
Through a sequence of points the axis that fits best to these
points has to be constructed. It is a complex and lasting
task, where the best solution is very hard to find with the
naked eye. Bets fit method is of great help as based on
data entered the axis is scanned in one step, which brings
significant time savings in the designing process. Function
is successfully integrated in Plateia road design software.
With some after-treatment the function was adjusted also
for railway reconstruction designing and been integrated
in Ferrovia railway design software. Function is used and
integrated in Autodesk AutoCAD Civil 3D product.
Spletna stran: http://www.cgsplus.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
64
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
65
Poslovni modeli
Business models
Poslovni modeli
Business models
Editor Studios
franšiza spletnih
storitev
Innovation title:
Editor Studios web
services franchise
HRM review
– Bilanca
človeškega
potenciala
HRM review –
Human resources
balance sheet
ID 21
ID 41
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
Editor, d. o. o.
Izobraževanje, d.o.o.
Avtor inovacije:
Author of innovation:
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Aleksander Schmidt
Tomaž Jug,
Kristina Jug,
Igor Cej
Editor je na področju izdelave spletnih strani prvi v
Sloveniji razvil sistem franšiznega poslovanja, ki nudi
prepoznavno blagovno znamko, odlično podporo na
vseh področjih poslovanja in sodobne tehnološke
rešitve, strankam pa lokalno prisotne strokovnjake,
zanesljive spletne rešitve in garancijo varnosti pri
sodelovanju. Naš franšizni poslovni model omogoča
zelo hitro širitev blagovne znamke, odpiranje novih
franšiznih poslovnih enot ter prodor na tuje trge brez
velikih finančnih investicij. Editor tako postavlja nove
standarde poslovanja na področju spletnih storitev.
Editor was the first company in Slovenia to develop a
franchise system in the field of designing and developing
websites, offering franchise units a recognized trademark,
excellent support in all business areas, state-of-the art
technological solutions, while customers benefit from
locally present web experts, reliable web solutions and
business security guarantee. Our franchise business
model allows for a very rapid spread of our trademark,
opening new franchise units and penetrating markets
abroad without major financial investments. Editor thus
sets new business standards in the field of web services.
Krovna družba Editor skrbi za razvoj sodobnih
spletnih aplikacij ter centralizirane procese razvoja,
trženja, administracije in podpore strankam, tako
da se lahko naši franšizerji polno posvetijo svojemu
poslu – izdelavi spletnih strani. To omogoča bistveno
boljšo stroškovno učinkovitost ter prepoznavnost
blagovne znamke.
As the franchisor, Editor takes care of developing stateof-the art web applications and centralized development,
marketing, administration and customer support
processes, thus allowing its franchisees to concentrate
fully on their jobs – designing web pages and providing
significantly better cost efficiency and trademark
recognition.
Spletna stran: http://www.editorstudios.si/
HRM Review© je spletna aplikacija – kadrovski
ekspertni sistem za izboljšanje produktivnosti in
medsebojnih odnosov zaposlenih. Poleg tega
podjetjem z večjo izkoriščenostjo notranjih resursov
in optimiziranjem stroškov omogoča znatne
prihranke.
NAJPOMEMBNEJŠE PRIDOBITVE
• Omogoča doslej najbolj popoln pregled nad
izkoristkom človeškega potenciala.
• Avtomatsko povečuje toleranco in kvalitetnejše
sodelovanje med zaposlenimi.
• Omogoča nepristransko ocenjevanje in avtomatski
izračun različnih vrst stimulacij.
• Zmanjšuje fluktuacijo, bolniške odsotnosti, stroške
izobraževanj, mobing …
• Omogoča vrsto analiz in evidenc za celotno
obdobje zaposlitve posameznika.
• Optimalizira notranje potenciale podjetja in
zmanjševanje stroškov.
• Uporabniki lahko dostopajo do aplikacije preko
spleta.
HRM REWIEW© is a web application - Staff expert system
to improve productivity and employee relationships. In
addition, the application enables significant savings for
firms through greater utilization of internal resources and
optimizing the cost.
MOST IMPORTANT ADVANTAGES
• The innovation provides the most complete overview so far of
the realization of human potential.
• It automatically increases tolerance and fosters a better
cooperation among employees.
• It enables impartial assessment and automatic calculation of
different kinds of performance allowance.
• It decreases staff fluctuation, sick leaves, education expenses,
mobbing…
• It can provide various analyses and records for the entire
period of employment of an individual employee.
• It optimizes internal company potential and reduces costs.
• Users can access the application online.
Spletna stran: http://www.hrm-review.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
66
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
67
Poslovni modeli
Business models
Inteligentna
dostopovna
omrežja
Intelligent access
networks
Energijsko
varčni sistemi
industrijske
razsvetljave
REFLECTA
Poslovni modeli
Business models
Energy-saving
industrial lighting
systems REFLECTA
ID 86
ID 133
Organizacija:
Organization:
Organizacija:
Organization:
Iskratel, d. o. o., Kranj
Svetloba, d. o. o.
Avtorja inovacije:
Authors of innovation:
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Hine Alex Vrtačnik,
mag. Aljoša Huber
Simon Čimžar,
Tomo Bogataj,
Staša Ilić,
Mladen Antešević,
Ignac Zupan
Potrebe po prilagajanju in uvajanju inovativnih
storitev narekujejo spremembe tako v poslovnih
modelih (dogovori med operaterji omrežij in
ponudniki storitev) kot spremembe v zasnovi
arhitekture omrežij, omrežnih elementih in njihovih
funkcijah. Slabost obstoječih omrežij temelji na
njihovi centralizaciji in dejstvu, da se omrežni
elementi ukvarjajo s transportom prometnih tokov,
in ne z uporabnikom in njegovimi storitvami.
Diferenciacije in posledično različnega obravnavanja
posameznih storitev v uporabniškem toku pri tem
ni. Inteligentna dostopovna arhitektura kot nov
pristop h gradnji omrežij ponuja decentralizirano
(porazdeljeno) omrežno inteligenco, ki se zaveda
uporabnika in uporabniških tokov že na prvi točki
dostopa v omrežje. To načelo posredno omogoča
zagotavljanje visoke kakovosti uporabniške izkušnje
(različna obravnava aplikacij v toku na podlagi
SLA), ki postaja prednostni cilj ponudnikov storitev,
vsebin in aplikacij v sodelovanju s ponudniki omrežij
in dostopa.
The need to adapt and introduce innovative services
requires a change of business models (agreements
between network operators and service providers) as
well as a change in network architecture design, network
elements and their functions. The weakness of present
networks lies in their centralization and the fact that
network elements deal with the transport of traffic flow
instead of the user and his services. There is thus no
differentiation and consequently no different handling of
individual services in the user stream. Intelligent access
architecture as a new approach to network design offers a
decentralized (divided) network intelligence that is aware
of the user and user streams already at the first point
of network access. This principle indirectly guarantees
a high quality of user experience (different handling of
applications within the stream based on the SLA), which
is becoming a priority goal of service providers, content
and applications in cooperation with network and access
providers.
Podjetja, kot so Toyota, Peugeot, Citroën, Geberit,
Alples, Fructal, Litostroj, SIP in Duropack, z našim
poslovnim modelom REFLECTA prihranijo nad
50 % energije za industrijsko razsvetljavo in imajo
občutno izboljšano osvetlitev, ki dolgoročno ne
degradira, v Henklu npr. kar za 500 %. Pri tem
znatno znižamo stroške vzdrževanja in rešimo vse
probleme industrijske razsvetljave, saj so naši lastni
sistemi razsvetljave dolgoročno vzdržljivi v najtežjih
industrijskih pogojih (ekstremne temperature, prah,
vlaga, agresivne kemikalije). Poslovni model je
edinstven zaradi koncepta »vse na enem mestu«.
Najprej izdelamo brezplačno projektno analizo, s
katero izračunamo prihranke električne energije,
vzdrževanja in CO2 ter povračilno dobo investicije
(2–3 leta). Izvedemo tudi zamenjavo razsvetljave (z
do 70 % nižjimi stroški) in pomagamo pri pridobivanju
sredstev za investicijo (»plačuj s prihranki«).
By using our business model companies such as Toyota,
Peugeot, Citroën, Geberit, Alples, Fructal, Litostroj, SIP
and Duropack save up to 50 % of energy for industrial
lighting and have a significantly improved lighting that
does not degrade in the long run; in Henkel, for example,
lighting has improved by 500 %. It also significantly
decreases maintenance costs and solves all industrial
lighting problems, since our own lighting systems have
long durability even in the hardest industrial conditions
(extreme temperatures, dust, moisture, aggressive
chemicals). Our business model is unique because it uses
the "one stop shop" concept. First we make a project
analysis free of charge, using which we calculate energy
savings, savings in maintenance costs and reduction of
CO2 as well as the return period of the investment (2–3
years). We can also change the existing lighting (resulting
in up to 70 % lower costs) and help our clients acquire
investment funds ("pay as you save").
Spletna stran: http://www.svetloba.eu/
Spletna stran: http://www.iskratel.com/si/Pages/
index.aspx
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
68
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
69
Poslovni modeli
Business models
InCo gibanje
za inovativne
preboje
InCo movement
for innovative
breakthroughs
Z uveljavitvijo inovativnosti kot ključnega vzvoda
ustarjanja dodane vrednosti so se začele pojavljati
vidne spremembe v načinu oblikovanja organizacij,
v načinu vodenja, povezovanja, delovanja.
Sodelovanje se preliva v soustvarjanje, organizacije
se odpirajo navzven v odprte prostore inoviranja,
brišejo se meje med naročniki in izvajalci. Motiv
postaja dodana vrednost v dobro širše skupnosti in
vseh, ki jo sestavljajo. Skozi izkušnje novih razmerij
se počasi oblikujejo modeli, postopki in vsebine, ki
vodijo v trajnostni razvoj in pravičnejšo porazdelitev
blaginje.
Kot odziv na klic novih načinov delovanja in
ustvarjanja ter potrebo podjetij in posameznikov po
razumevanju novih razmerij in njihovi aktivni vlogi v
procesu transformacije je nastalo tudi InCo gibanje.
Sestavljajo ga člani (aktivni posamezniki), partnerji
(podjetja, ki soustvarjajo vsebine), somišljeniki, ki
ustvarjajo kritično maso misli in spreminjajo zavest
prostora. Koordinator gibanja je Vibacom, ki se,
tako kot vsi ostali akterji, znajde v različnih vlogah:
kot naročnik in kot izvajalec.
With the establishment of innovation as the key lever in
creating added value there have been visible changes in
the way organizations are formed, managed, connected
and run. Cooperation gradually becomes co-creation,
organizations open outwards into open spaces of
innovation, the boundaries between customers and
contractors are blurred. Added value for the benefit
of a larger community and all those that are part of it
becomes the main motivation. Through experiences of
new relationships models, procedures and contents are
gradually formed that lead to sustainable development
and fairer welfare distribution.
The InCo movement was born in response to the need
for new ways of working and creating as well as the
need of companies and individuals to understand new
relationships and their active part in the process of
transformation. It comprises members (active individuals),
partners (companies that co-create content), and the likeminded that create a critical mass of thought and change
the local consciousness. The movement coordinator is
Vibacom, which, just like all other participants, plays
different roles: both as a customer and as a contractor.
Seznam prijavljenih inovacij
ID 154
Organizacija:
Organization:
Vibacom, d. o. o.
Avtorji inovacije:
Authors of innovation:
Violeta Bulc,
Estera Lah,
Mojca Štepic,
Barbara Ogrinc,
skupaj s partnerji in člani
InCo gibanja
Spletna stran: http://www.incogibanje.si/
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
70
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
71
Seznam prijavljenih
inovacij
List of applied innovations
Proizvodne inovacije
Production innovations
Seznam prijavljenih
inovacij
List of applied innovations
ID Podjetje
3 Šuhel Boštjan, s.p.
ID Podjetje
Avtorji inovacije
Naslov inovacije
75 TAB Systems, d.d.
Tomaž Bergant, Davor Varga, Branko Gošev
Smarti Felix
11 GEA ROBOTICS, d.o.o.
David Kocjančič
Naprava za upravljanje hišnih elektronskih aparatov
77 MojDih, d.o.o.
Matevž Leskovšek,Rok Čančer
USB senzor dihanja
David Kocjančič
Stroj za avtomatsko izdelavo in strežbo sladoleda
78 ELAN SKUPINA, d.o.o.
Vinko Avguštin, Matej Božičnik
Razstavljiva turna smuča
13 Argas d.o.o.
Jože Stopar
Avtomatsko-ročni gasilni sistem
79 Inovator posameznik
Aljaž Šukljan
Vratna kljuka z vgrajenimi Led diodami
14 Inovatorka posameznica
Anita Kovač Kralj
Antikorozijski premazi s heksaminom
81 Izoelektro, d.o.o.
Marjan Hrastnik, Jože Hrastnik
Kapacitivni podporni kompozitni izolator
82 Institut Jožef stefan
Matjaž Gams, Jana Krivec, Matej Ožek,
Peter Holozan, Simon Rozman, Sergej Eržen,
Boštjan Sodja, Dejan Jovanovič, Gašper
Pintarič, Andrej Planina
Univerzalni vmesnik inteligentnega doma - UVID
83 G-1, d.o.o.
Simon Štrancar, Ante Moscatelli, Nedeljko
Tkalec, Dejan Hočevar
Elektronski uplinjevalnik
84 Tovarna izumov Atena,
d.o.o.
Damijan Ružič
Napredni ekološki pogonski sistemi (NEPS)
15 Inovator posameznik
Sašo turk
Trdni predprostor za počitniške prikolice
16 Inovator posameznik
Tomaz Andolsek
Novi Stirlingov motor
17 ART-LEG, d.o.o.
Zmago Vidrih
ART-LEG Sport Knee
19 Inovator posameznik
Žiga Volk
Fleksibilna modularna polica
20 SC PATENT, d.o.o.
Zmago Vidrih
Mehansko varovalo motornega vozila proti kraji
22 Inovatorka posameznica
Erika Drobnič
Otroška posteljica
23 Inovatorka posameznica
Erika Drobnič
Otroška zibelka
24 Inovator posameznik
Darko Horvat
Stojalo za obešanje perila
26 Inovator posameznik
Dušan Caf, Tomaž Čerin, Matjaž Vršič, Vesna
Srnko
GAJA moduli
27 Frank proizvodnja strojev
Valter Frank, s.p.
Andrej Frank, Damjan Valenčič
28 Šuhel Boštjan, s.p.
29 Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta
87 Inovator posameznik
matej miklavec
RotaLux
88 Skupina inovatorjev
Andrej Pečjak, Nejc Šter, Miro Zorič, Vando
Arsov
Predelava vozil na električni pogon , uporaba LiPo
tehnologije in solarna mobilnost
Jaka 30 - gorilnik na pelete
90 ARTBIT Hiša INformacijskih
Tefnologij, d.o.o.
Sandi Vatovani
Mobile touch guider - zaščitna označena folija
Boštjan Šuhel
Vega mini
91 Euroinox, Bogomir Žagar
s.p.
Primož Žagar
Ročni stroj za rezanje zelja
Bernik Rajko, Marko Greščak, Aleš Zver, Filip
Vučaj
ECOBRENA
32 4 Vivus, d.o.o.
Maks Vrečko
Flaška
33 Inovator posameznik
Jože Cvetko
Perlator plus
34 AX elektronika, d.o.o.
Bojan Kovač
Brezžično krmiljenje javne razsvetljave
35 Inovator posameznik
Blaž Dobre
Integrirana hiša
36 Inovator posameznik
Jernej Dolinar
Dozirna naprava za doziranje zobne paste
37 Inovator posameznik
Tomaž Pevc
Podvodna svetilka za potapljače
38 Inovator posameznik
Silvester Koprivnikar
Vodna celica
39 Inovator posameznik
Tomaž Grom
Projekt Jadrnica - dvokraka gibljiva kobilica
40 Inovator posameznik
Tomaž Grom
Projekt Jadrnica - bočni stabilizator nagiba
42 Fonaterm, d.o.o.
Andrej Kupčič, Dušan Grabnar, Matjaž
Aberšek, Marko Kastelic
Fonaterm granular
43 Algit, d.o.o.
Tomaž Kristan, Tomaž Nevenka, Vidl Ogris
Pakiranje z evolucijsko umetno inteligenco
45 LAMA AVTOMATIZACIJA,
d.o.o.
94 Skupina inovatorjev
Branko Čulig, Janko Štifter
Bidon za pohodne palice
97 ATech elektronika, d.o.o.
Vojko Blažič, Gregor Andrejašič
CELERIS
98 ATech elektronika, d.o.o.
Vojko Blažič, Gregor Andrejašič
CELERIS
99 Inovatorka posameznica
Tina Golobič
Bawang
101 Inovator posameznik
Konrad Ajster
Dvokolo z fluidnim hidravličnem prenosom moči
102 HIPOT-RR d.o.o., HYB
d.o.o., Institut Jožef Stefan
Darko Belavič, Marina Santo Zarnik in Mitja
Jerlah (vsi HIPOT-RR d.o.o.), Marko Hrovat,
Janez Holc, Kostja Makarovič, Marija Kosec
(vsi Institut Jožef Stefan), Marko Pavlin, Sandi
Kocjan, Alojz Simončič, Marjan Hodnik,
Dušan Plut (vsi HYB, d.o.o.)
Nova generacija keramičnih senzorjev tlaka
103 Inovatorka posameznica
Nataša Kovač
Origami zložljiva steklenica za vodo
104 Inovatorka posameznica
Nataša Kovač
Luknjač za francoske gumbe
105 NIVO Gradnje in ekologija,
d.d.
Rok Jesenek, Bojan Jelen
Trgalec vreč komunalnega odpada
Bosiljko Petrovič, Sergej Škorja, Franci Volarič Avtomatski dopolnjevalec ingotov
106 Tovarna izumov Atena,
d.o.o.
Damijan Ružič
Antikavitacijski propeler
46 Inovator posameznik
Bogdan Traven
Premična kuhinja
107 Tovarna izumov Atena,
d.o.o.
Damijan Ružič
Serija vadbenih pripomočkov za Systemo
50 LOGING, d.o.o. Novo mesto
Franc Lavric
Energestsko ucinkovita kombinirana LOW E streha
za sportne in industrijske objekte
108 ALTENG
Refik Fočić / Jana Škoda
Vzgonski motor - turbina - črpalka
110 Inovator posameznik
Aljaž Šukljan
Smerokazi za kolesarje in ostale udeležence v
prometu
111 Skupina inovatorjev
Dušan Caf, Tomaž Čerin, Matjaž Vršič, Vesna
Srnko
Ogrevanje s pomočjo vode
112 ENSTROJ Sušnik Roman,
s.p.
Roman Sušnik
Energetsko učinkovit ektromotor EMRAX
113 Iskratel, d.o.o.
Gregor Smolej, Uroš Habič, David Cugelj,
Mitja Laharnar
Modularni modem za optična omrežja Innbox F20 in
Innbox F60
52 BioSistemika, raziskave in
razvoj, d.o.o.
Klemen Zupančič, Maja Ravnikar, Mateja
Urlep, Kristina Gruden, Špela Baebler, Miomir
Knežević, Matjaž Hren
Ekspertni sistem za molekularno diagnostiko
51 ETI Elektroelement, d.d.
Helena Razpotnik, Ivan Lavrač (oba ETI
Elektroelement d.d., Izlake), Janez Holc,
Danjela Kuščer Hrovatin, Marija Kosec (vsi
Institut Jožef Stefan)
Okolju prijazna izdelava gliničnega porcelana z
uporabo tehnoloških odpadkov
53 Maremico, d.o.o.
Emil Marinšek, Valentin Marinšek
Modularni vzglavnik Leticia
55 Domel, d.d.
Boris Benedičič, Bojan Krmelj, Milan Vizjak,
Romana Kavčič
3 fazni kompaktni elektronsko komutirani motorji za
baterijska vrtna orodja
Uroš Koblar, Miha Kržišnik, Ljubo Korelc,
Jaka Mohorič
Motor za razprševanje vode - Atomizer
139 Inovator posameznik
Cvijan Maleš
Brezstopenjski menjalnik
57 UTS Zdravko Žalar, s.p.,
Urban Pfeifer in partnerji
Urban Pfeifer, Mitja Felicijan
Illuminate - Sesitem za reguliranje JV
121 IKU, podjetje za razvoj novih
rešitev, d.o.o.
Domen Rajšelj
Didaktični procesni modul
59 MATA SISTEM, Irena
Osolnik sp.
Zlatko Plešnik
Ledeni plezalni stolp
117 NIVO Gradnje in ekologija,
d.d.
Rok Jesenek, Uroš Vrhovšek, Bojan Jelen
Biološka čistilna naprava BIOMATIC (RBC
tehnologija)
Borut Fabjan, Anže Cesar, Matjaž Horvat, Jan
Gnezda, Marko Pipan, Nil Gradišnik, Tadej
Gregorčič, Tomaž Štolfa
Vox.io
Aleš Buršič
Solar LED hišna številka
161 Marand, d.o.o.
61 Inovator posameznik
72
Naslov inovacije
Vega multi
12 GEA ROBOTICS, d.o.o.
56 Domel, d.d.
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
Avtorji inovacije
Boštjan Šuhel, Živa Šuhel
62 IDenticus Slovenija, d.o.o.
Rastko Čop
MemJet CP60 tiskalnik
64 Obelisk, d.o.o.
Darko Bodnaruk, Klemen Peternel, Urban
Sedlar
Namizni telefon Touch-to-Communicate
65 Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo
Bojana Mirković, Miha Renko, Samo Turk,
Nitroksolin in njegovi derivati kot inhibitorji katepsina
Izidor Sosič, Zala Jevnikar, Nataša Obermajer, B
Dušan Turk, Stanislav Gobec, Janko Kos
66 Zasebni zobozdravnik Milan
Divjak
Milan Divjak
Ultrabaktericidni implantat
67 Primat, d.d. tovarna
kovinske opreme
Aleksander Mesarič - univ.dipl.ing, Damjan
Ribič - univ.dipl.ing.
BANKOMATNE BLAGAJNE - konstrukcija odporna
proti eksplozijam plina v njihovi notranjosti CEN L
EXG in CEN 1 EXG
68 Primat, d.d. tovarna
kovinske opreme
Aleksander Mesarič - univ.dipl.ing, Damjan
Ribič - univ.dipl.ing.
Nova konstrukcija bankomatne blagajne CEN L in
CEN 1
69 Primat, d.d. tovarna
kovinske opreme
Aleksander Mesarič - univ.dipl.ing; Damjan
Ribič - univ.dipl.ing.
Nova konstrukcija blagajn STARPRIM 3/N in 4/N
70 Inovator posameznik
Peter Tomc
Nočna omarica
72 TEVEL, d.o.o.
Matjaž Javoršek, Dejan Vincek
Lastnovarni napajalni sistem NSB-xxx-ia
73 SI Dizajn Iztok Skok s.p.
Iztok Skok
Garaža za kolo
115 Inovator posameznik
Milan Kolar
WATREK
116 Noj, d.o.o. Vnanje Gorice
Noj, d.o.o. Vnanje Gorice ter Sergio Gobbo
Otroška šahovska garnitura
118 Infinitus, d.o.o.
Andraž Ogorevc
Imotion HELP
120 Ostrivec, d.o.o.
Drago Čendak
Hitri prenosni ostrivec verižnih žag
123 MM Partner, d.o.o.
Marko Čenčur
Hišna stikala Anigmo
127 Ostrivec, d.o.o.
Drago Čendak
4 -krivuljni batni hidro motor z velikim hodom in
aksialnim delovanjem
128 KRKA, d.d., Novo mesto
Vesna Krošelj, Miha Vrbinc, Jožica Guštin in
Veronika Štangelj
Orodisperzibilne farmacevtske oblike
129 NIKO, d.d.
dr.Janez Benedičič, Simon Potočnik, Luka
Sedej, dr.Roman Žavbi
Caretta - stroj za nanašanje hidroizolacijskih
premazov
130 Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta
Bojan Bučar, Dominika Gornik Bučar, Bojan
Gospodarič, Miran Merhar, Drago Vidic
Računalniško vodena mobilna platforma za
obdelovalne agregate
131 Inovator posameznik
Bruno Tekavec
Ročna ura z daljnogledom
132 Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo
Franci Pušavec, Janez Kopač
SusCryMac - sistem kriogenega odrezavanja kot
trajnostna alternativa konvencionalnim odrezovalnim
procesom
134 Inovator posameznik
Matej Miklavec
p3djuicer
135 Skupina inovatorjev
Borut Fonda, Nejc Šarabon
Opora za sočasno spreminjanje vzdolžne lege in
nagiba kolesarskega sedeža
136 Skupina inovatorjev
Dušan Caf, Tomaž Čerin, Matjaž Vršič, Vesna
Srnko
Gasilska mina
137 Inovator posameznik
Samuel Majcen
Napenjalnik vrvi
138 Inovator posameznik
Peter Jare
Ležaj na principu magnetnega lebdenjaeksperimentalni sestav in učilo
Proizvodne inovacije
Production innovations
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
73
Seznam prijavljenih
inovacij
List of applied innovations
Proizvodne inovacije
Production innovations
Storitvene inovacije
Service innovations
Seznam prijavljenih
inovacij
List of applied innovations
Avtorji inovacije
Naslov inovacije
ID Podjetje
Avtorji inovacije
Naslov inovacije
140 AudioLogs, Milenko Glavica
s.p.
ID Podjetje
Milenko Glavica in Janez Škrlec
Inteligentni multifunkcijski vmesnik
63 Slovenska turistična
organizacija
mag. Dejan Križaj
Banka turističnih priložnosti Slovenije
141 Skupina inovatorjev
Kristijan Halabarec, Iztok Skok, Žiga
Jamnišek, Tomaž Zupanc
Transportna prikolica za kolo!
142 SI Dizajn Iztok Skok s.p.
Iztok Skok
Mobilna Hiška
143 ResEvo, raziskave in razvoj,
d.o.o.
Tomaž Bergant, Klemen Kovačič, Partner:
SCEPTER, d.o.o. (direktor g. Milan Zajc)
ResEvo.Top - planiranje proizvodnje, ki temelji na
principih TOC (Theory Of Constraints)
144 ResEvo, raziskave in razvoj,
d.o.o.
Tomaž Bergant, Klemen Kovačič
Programska oprema ResEvo.ARROW , namenjena
podpori poslovnemu odločanju
74
BAHET KOURAJŠI
Elektronsko naročanje patentov
Iztok Skok, Kristijan Halabarec, Tomaž
Zupanc
Fotovoltaike na senčnih panelih
76 Novatel, d.o.o. / GNV, d.o.o.
Jože Repas, Ivan Jezernik, Jernej Kenda,
Janko Turnšek
ASK - A-Alarm / S-SMS / K-Konferenca
80 Mandatela, d.o.o.
Kristijan Sedlak
Spletni servis TheyOweMe (DolgUjejoMi)
85 Mandatela, d.o.o.
Kristijan Sedlak
Spletno-mobilni servis BondyCap (Povezovalec)
89 ARTBIT, Hiša Informacijskih
Tehnologij, d.o.o.
Sandi VATOVANI
Mobile touch guider
92 Acroni, d.o.o.
Zdravko Smolej, Blaže Banko, Roman Robič
(Acroni, d.o.o.), Boris Horvat (Telem, d.o.o.)
Avtomatski žerjav v skladišču paketov plošč v Vroči
valjarni
Peter Nemček, Mitja Bizjak, Gregor Černe,
Zoran Marinšek, Marko Svetina
KIBERnet - Virtualna elektrarna
93 Acroni, d.o.o
Razvojno-tehnološko-proizvodni tim za
orodna jekla
Tehnološki postopek izdelave plošč iz kontinuirno
ulitih orodnih jekel za preoblikovanje plastike
145 Boštjan PAVLIČ, s.p.
Boštjan Pavlič
Pohodna talna ura
149 Inovator posameznik
Nejc Oder
Termoerlektricni generator
150 Studio za humane
tehnologije, Matjaž Trontelj
s.p.
Matjaž Trontelj
Interconnected - platforma za upravljanje informacij
in sodelovanja v podjetjih
151 Inovator posameznik
Pavel Pori
Stenska embalaža mil, šamponov in ostalih izdelkov
za osebno higieno
152 Tri-pis, d.o.o.
Jaka Benedik
PowerArtCello
162 Geodetska družba, d.o.o.
Aleš Kranjc, Matevž Lenarčič, Andrej Bilc in
sodelavci
Navigacijski sistem za ultralahka letala z integriranim
vodenjem kamere
95 Ergomedic, d.o.o.
Andreas Paušner
157 Hyb, d.o.o.
mag. Marko Pavlin, Janez Gramc, Alojz
Simončič, Bernd Beck
Brezžični prenos signala invazivno merjenega
krvnega tlaka pacienta v klinični negi
Razvoj, proizvodnja in trženje visokokvalitetne
medicinske postelje za intenzivno nego in
rehabilitacijo
96 Acroni, d.o.o.
dr. Roman Kunič, Marko Rozman, Janez
Potočnik, Valentina Oprčkal
Ekološki osnovni bitumenski premaz IBITOL EKO
Jure Bernetič, Gorazd Kosec, Iztok
Tomažič, Marjan Kunšič, Erika Bricelj,
Slavko Kanalec (vsi Acroni d.o.o.), Slavko
Ažman, Borut Kosec (Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta), Zijah Burzić
(Vojnotehnički institut Beograd), Borivoje
Veljanovski (Jugoimport - SDPR), Miroslav
Đorđev
Razvoj oklepne pločevine nove generacije PROTAC
155 FRAGMAT TIM, d.d.
100 Produkcijska skupina PNV
Group
Aleš Benko, Marjan Peterka
PNV SMailer
109 Biomedica, d.o.o.
Miran Košir
156 Inovator posameznik
Franc Krmelj
Protizdrsna naprava za obuvala
165 Biomed, d.o.o., Iskratel,
d.o.o., ResEvo, d.o.o., IJS
Igor B. Mekjavic (IJS), Klemen Omahen
(Iskratel ,d.o.o.), Daniela Zavec Pavlinic
(Biomed, d.o.o.) in Tomaz Bergant (ResEvo,
d.o.o.)
INFOTAINMENT PORTAL
166 Biomed, d.o.o.
Igor B. Mekjavic (IJS), Daniela Zavec Pavlinic
(Biomed, d.o.o.)
Naprava za vrednotenje toplotnega udobja
167 INODIS, d.o.o.
Matej Zupančič
Žepasti fascikel
173 Ostrivec, d.o.o.
Drago Čendak
Visokotlačni zobničasti mehanizmi
171 PAVAN EKOLOGIJA, d.o.o.
Ivan Pavinčič
Učinkoviti separator olj, maščob in trdnih snovi iz
odpadnih vod
124 INEA, d.o.o.
114 OS, Inštitut za osebno rast in OS, Inštitut za osebno rast in sinergijo
sinergijo
Rdeča Kapica
Rent-a-Friend
122 CREATOOR, d.o.o.
Tomaž Korelc
QULINARICA.COM
125 Alojz Čarman
Alojz Čarman
Sanacija puščanja odtočnih cevi brez razkopavanja
172 PAVAN EKOLOGIJA, d.o.o.
Ivan Pavinčič
Prožni lamelni koalescer
126 XLAB, d.o.o.
XLAB, d.o.o.
PHOV (Photo Field Of View)
174 BioSistemika, raziskave in
razvoj, d.o.o.
Klemen Zupančič, Maja Ravnikar, Mateja
Urlep, Kristina Gruden, Špela Baebler, Miomir
Knežević, Matjaž Hren
Ekspertni sistem za molekularno diagnostiko
146 Insol, d.o.o.
Marko Likon, Franc Černec, Franc Švegl
Hidrofobni absorbent za čiščenje vodnih površin ter
postopek njegove izdelave - WOCA
175 PAVAN EKOLOGIJA, d.o.o.
Ivan Pavinčič
Učinkoviti zbiralni separator olj, maščob in trdnih
delcev iz vode manjše kapacitete
147 DiaGenomi, d.o.o.
Klemen Španinger, Rok Košir, Alja Videtič
Paska, Borut Čeh, Maritha Kotze
TCGS – Telehealth Cardio Gene Scan
176 Studio PI, projektiranje in
inženiring, d.o.o.
Janez Luzar; Gorazd Jernejc
Svetila PI z integriranim LED napajalnikom
148 Matevž Bregar s.p.
servisiranje plovil
Matevž Bregar, Marko Krajner
SOS ALL INCLUSIVE Vse storitve povezane z
navtiko
177 Inovator posameznik
Marjan Bergant
Pripomoček za ročno čiščenje rež med tlakovci
158 CGS plus, d.o.o.
Žiga Ramšak
Metoda najboljšega prileganja cestne osi in
vzdolžnega profila geodetskim posnetkom
179 INLES PROIZVODNJA,
TRŽENJE IN INŽENIRING,
d.d.
Izumitelji: Inles d.d.; g. Dušan Urh; Hr. Josef
Ertl
Okno GLASLINE
159 LOTRIČ, laboratorij za
meroslovje, d.o.o.
Niko Čemažar, Janez Bajželj, Klemen Čufar,
Primož Hafner, Urška Habjan, Klemen Bohinc
Kalibracija volumetričnih naprav
181 SIVEC, d.o.o.
Stanislav Sivec
SiPark, Slovenski park
160 LOTRIČ, laboratorij za ,
d.o.o.
Tatjana Lavtar Hašič, Primož Hafner, Niko
Čemažar, Klemen Čufar, Nataša Gartnar,
Jernej Hafner, Tadej Debelak
Etalon za kalibracijo tračnih in togih meril - Trames
4000
163 Marand, d.o.o.
Borut Fabjan, Anže Cesar, Nil Gradišnik,
Tomaž Štolfa
Billy
164 CGS plus, d.o.o.
Alenka Šajn Slak, Rok Kršmanc, Samo
Čarman ter ostali sodelavci na CGS plus,
d.o.o.
Linijska napoved meteorološkega stanja cestišča
(Napoved 2D)
169 Intelius, d.o.o.
Davorin Gabrovec, Matjaž Lipuš, Vlada
Petrović, Gašper Vidovič, Jure Čuhalev
Flowr
182 Inovator posameznik
Ivan Gregorič
Večnamenski kmetijski samohodni stroj
183 Inovator posameznik
Ivan Gregorič
Večnamenski kmetijski samohodni stroj
185 Franci Koren, s.p.
Franci Koren
Igram znam, igra poštevanke
186 Tenvip, d.o.o.
Dominik Nemec
Obeski za ključe za promocijske namene
187 Skupina inovatorjev
Srečo Vengar, dipl. ing. elekt., Igor Burduja
dipl. ing. rač., Eva Vengar, dipl. oec.
InetLabel - spletna programska rešitev za kodirano
označevanje izdelkov in embalaže
188 Univerza v Mariboru
Jelka Geršak
Inteligentna funkcionalna oblačila za zagotavljanje
višje stopnje varnosti človeka
190 ZUPY SPORT, ZUPAN
BRANKO S.P.
Branko Zupan
ZUPY GYM, Multifunkcionalni modularno - montažni
športni objekt
191 Inovator posameznik
Drago Ivan Kaplja
Ekspres higiena
ID Podjetje
170 M2G.SI, Gregor Mahnič s.p.
Gregor Mahnič, Gašper Mahnič
PLUG&WORK virtu
178 Spisek, d.o.o.
Matjaž Robinšak in Tomaž Savodnik, (oba
Valicon d.o.o.), Boštjan Klajnščak (Spisek
d.o.o.)
IKT KLUB
184 3R.TIM, d.o.o.
Dejan Reichmann
[email protected] - sistem za vnos podatkov in
krmiljenje aplikacije z uporabo 1D in 2D kod
Avtorji inovacije
Naslov inovacije
4 XLAB, d.o.o.
XLAB, d.o.o.
ISL Groop
Avtorji inovacije
Naslov inovacije
7 Frančiškanski družinski
inštitut
prof. dr. Christian Gostečnik
Relacijska družinska terapija
1 Housing Co., d.o.o.
Gregor Jemec
Novi model IT izobraževanja "No limIT training"
Dino Ivan Tot
1nadan.si
2 ISOTECH, Marko Jelovčan
s.p.
Marko Jelovčan, Tomaž Brezar
Nabavno prodajni spletni portal TECH-MARKET.EU
25 MEDIA LAB, d.o.o.
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
71 TERRAMAR, d.o.o.
74 SI Dizajn Iztok Skok, s.p.
ID Podjetje
Storitvene inovacije
Service innovations
31 Artmedia Gregor Humar, s.p. Gregor Humar
Portal www.ustvarjalen.si
21 EDITOR, d.o.o.
Tomaž Jug, Kristina Jug, Igor Cej
Editor Studios - franšiza spletnih storitev
44 Inštitut BION, d.o.o.,
Ljubljana
prof. dr. Igor Jerman
INFOPATIJA, zdravilska metoda v sklopu ZC Medina
41 Aleksander Schmidt, s.p.
Aleksander Schmidt
HRM REVIEW - Bilanca človeškega potenciala
54 MOBILA d.o.o.
PRUDIČ Uroš, PLESNIČAR Boris, KANDUČ
Luka
Sistem MOVNSA - Mobilno obveščanje voznikov o
vožnji po nasprotni strani avtoceste
86 Iskratel, d.o.o., Kranj
Simon Čimžar, Tomo Bogataj, Staša Ilić,
Mladen Antešević, Ignac Zupan
Inteligentna dostopovna omrežja
168 Marand, d.o.o.
Borut Fabjan, Igor Horvat, Marko Pipan, Aleš
Černe, Tomaž Štolfa
Think!SCE - Spletno okolje za hiter razvoj storitev
interaktivnih glasovnih odzivnikov
133 Svetloba, d.o.o.
Hine Alex Vrtačnik, mag. Aljoša Huber
Energijsko varčni sistemi industrijske razsvetljave
REFLECTA
153 PrlekBrain
Tomaž Ščavničar, Blaž Germšek, David
Belovič
Smart Option
154 Vibacom, d.o.o.
Violeta Bulc, Estera Lah, Mojca Štepic,
Barbara Ogrinc, skupaj s partnerji in člani
InCo gibanja
InCo gibanje - gibanje za inovativne preboje
58 DOBA Fakulteta Maribor
Dina Potočnik, Bogdan Škof, Mateja Geder
Izvajanje on-line informativnega dne
180 MEGALOGOS, d.o.o.
Uroš Slemenik
AMEBASPOT
60 Domel, d.d.
Peter Čadež, Beno Kemperle, Janez Eržen,
Martin Tolar
Zalivanje osnovne statorske izolacije s termoplasti
189 3R.TIM, d.o.o.
Dejan Reichmann in sodelavci
Sistem za trženje in hitro implementacijo iT rešitve
za podporo logistiki: [email protected] System
Poslovni modeli
Business models
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
75
Poslovni modeli
Business models
/ Portal za
inovativne
www.imamidejo.si
5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ
79
Darja Radić, Igor Plestenjak, Irena Meterc, prof. dr. Matjaž B. Jurič, Ana Mrzlikar