PDF katalog - Slovenski forum inovacij

Transcription

PDF katalog - Slovenski forum inovacij
Katalog 2014
1
4
6
Uvod
Introduction
Uvodnik Editorial
Končno poročilo o ocenjevanju in rezultatih ocenjevanja
inovacij nacionalne ocenjevalne komisije za 9. Slovenski
forum inovacij Final Report on the evaluation and the results
of the evaluation of innovations by the National Evaluation
Committee for the 9th Slovenian Innovation Forum
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Inovativni proizvodi
Innovative Products
Water Saving System - sistem za varčevanje z vodo
Water Saving System
Ultrazvočna razpršilna piroliza za proizvodnjo materialov
Ultrasonic Spray Pyrolysis in materials production
AIR TOWER AIR TOWER
Quadrofoil - energetsko učinkovito plovilo prihodnosti s
podvodnimi krili Quadrofoil – energy-efficient watercraft with
hydrofoils of the future
Konzumna jajca obogatena z maščobnimi kislinami
omega-3 Table eggs enriched with Omega-3 fatty acids
HealthStation HealthStation
Žični uničevalec plevela Flossing Weedkiller
Pasivno okno Natura Optimo XLT iz termično
modificiranega lesa Passive Window Nature Optimo XLT,
made of thermally modified wood
Rastlinska čistilna naprava za individualne hiše
Constructed Wetlands for Individual Houses
Polimerno vezivo za vodni avtoreparaturni sistem
Polymeric binder for water-based automotive refinishing system
Napredna polnilna postaja za električna vozila
Advanced Charging Unit for Electrical Vehicles
Robotiziran avomat za sladoled
Robotised ice cream machine
Maramoto, sobni tek po terenu
Maramoto Indoor Field Running
Rotacijska črpalka s pozitivno prostornino
Rotary pump with positive volume
3D tiskalnik 3D printer
Univerzalna separacijsko-filtracijska čistilna naprava
Universal separation-filtration treatment plant
Učim se brati I am learing to read
Pripomoček za upravljanje računalniških naprav za slepe
in gluho slepe Device for managing computing devices for
blind and deaf-blind
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Večfunkcijski katalizator za učinkovito pretvorbo plinskih
zmesi metana in ogljikovega dioksida v sintezni plin
Multifunctional Catalyst for efficient methane and carbon dioxide
gas mixture conversion into synthesis gas
Super hidrofobna površina lesa
Superhydrophobic wood surface
Oklepna pločevina za potrebe Nata
Armoured plate for the needs of NATO
Večnamenski čoln Optiwave 575
Multi-purpose boat Optiwave 575
Panel Savonius mikro vetrnih elektrarn - PSMVE
Savonius Panel Micro Wind Turbines - PSMWT
Črv za poštevanko Multiplication Worm
Pridobivanje zunajceličnih veziklov za diagnostiko in terapijo
Extracellular vesicle production for diagnostics and therapy
SOFC Blower – puhalo za visokogorivne temperaturne celice
SOFC Blower for high-temperature fuel cells
Brezdotična večfunkcijska kontrolna enota z možnostjo
zaznavanja različnih gest Touchless multifunctional control
unit with the capability of recognising different gestures
Lesen poganjalček SPRINGO
Wooden Balance Bicycle SPRINGO
Posodobljena TT200 Upgraded TT200
Disipativni grenulirani materiali za dušenje vibracij in hrupa
Dissipative granular materials for vibration and noise damping
Slovenska zložljiva električna kolesa Electrom
Slovene folding electric bicycle
Električno kolo VOZ Electric Bicycle VOZ
Komunikacijska naprava za gluhoslepe
Communication Device for deaf-blind people
3
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Inovativne storitve
Innovative Services
Postopek kalibracije koničnih navojev
Calibration procedure of conical threads
Atlas PickByGlass Atlas PickByGlass
TravelStarter TravelStarter
Izkustvena konferenca Experiential Conference
RibiskeKarte.si | več kot le karte!
RibiskeKarte.si | more than just tickets!
Meettell, sistem za vodenje diskusij na večjih sestankih
in konferencah Meettell, a system for managing discussions
at large meetings and conferences
Air Medical CLEAN Air Medical CLEAN
Šolanje na daljavo za tehnološka podjetja
Long-distance education for technology companies
Taxi Controller – sistem za avtomatizacijo poslovanja
logističnih podjetij Taxi Controller – optimised system for
business automation of logistics companies
ParkApp ParkApp
4
56
57
58
59
Inovativni poslovni modeli
Innovative Business Models
Upravljanje in gostovanje na omrežjih polnilnih postaj za
električna vozila Management and roaming in networks of
charging units for electric vehicles
Celovita modernizacija valjavskega ogrodja in nadgradnja
modelov valjanja Comprehensive modernisation of roller
framework and upgrade of rolling models
Nova generacija protikorozivnega premaza na vodni
osnovi New generation of water-based anti-corrosive coating
EC-puhalo Ultimate 1000 EC blower Ultimate 1000
5
60
64
66
Seznam prijavljenih inovacij
List of online innovation
Inovativni proizvodi Innovative Products
Inovativne storitve Innovative Services
Inovativni poslovni modeli Innovative Business Models
Uvod Introduction
Uvodnik
Slovenski forum inovacij tudi letos znova
dokazuje, da v Sloveniji inovativnega
duha še zdaleč ne primanjkuje. Na
dogodku 12. in 13. novembra 2014
predstavljamo 47 najboljših inovacij, med
katerimi jih je kar 66 odstotkov že v fazi
izvedbe oziroma realizacije.
Dogodek sledi svojemu poslanstvu, sooča prakso in
teorijo, postavlja pomembna vprašanja in nanje išče
odgovore. Z veseljem ugotavljamo, da je Slovenski forum
inovacij na svoji razvojni poti pustil dober in prepoznaven
pečat med inovativnimi podjetji, posamezniki in drugo
domačo ter mednarodno javnostjo. Taki dogodki in
odzivnost nam vlivajo optimizem, da slovenska podjetja
intenzivno razmišljajo o novih izdelkih, iščejo nove
priložnosti in rešitve za rast in razvoj.
Inovativnost družbe je izziv in hkrati dejstvo, brez
katerega ni napredka in rasti. Inovativni posamezniki
in skupine, ki s svojimi idejami, izdelki ali storitvami
spreminjajo svet na bolje, so temelj razvoja družbe in
zagotavljanja kakovosti življenja vseh nas. Vsi skupaj
pa smo tisti, ki se moramo naučiti prepoznati dobre
projekte in jim nuditi močno podporo: od invencije do
inovacije, pri razvoju novih produktov, pri njihovi aplikaciji
v proizvodnjo in, končno, pri njihovi prodaji.
Nekoč je Ralph Waldo Emerson, eden najvplivnejših
ameriških filozofov, dejal, da je največji dosežek
ostati zvest samemu sebi, unikaten, v svetu, ki se
nenehno trudi, da bi te spremenil v nekoga drugega.
In prav te lastnosti označujejo tudi uspešne slovenske
posameznike, ki zvesto sledijo samim sebi in verjamejo
v sposobnost uresničevanja ciljev, ki so si jih zadali.
Eden izmed izzivov, pred katerega postavljamo letošnje
avtorje inovacij in druge obiskovalce dogodka, je iskanje
vrednosti inovacij, zaradi katerih se bodo razmere na trgu
oziroma ciljnem segmentu trga bistveno spremenile. Če
bomo vsi skupaj sledili temu cilju, potem se bomo lahko v
prihodnje ponašali s številnimi prebojnimi inovacijami.
V Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
ponujamo različne podporne ukrepe, ki spodbujajo
slovenski inovativni potencial. Naše aktivnosti so
usmerjene v razvoj podpornega okolja, v katerem so
uspešno pokrite vse mogoče situacije, v katerih se
znajde ideja, in sicer od rojstva inovacije pa vse do
njene internacionalizacije. Za razvoj in rast inovativnega
okolja pa je pomembno tudi ozaveščanje poslovne in
širše slovenske javnosti o pomenu inovacij za razvoj in
ustvarjanje dodane vrednosti. Eden izmed uspešnejših
tovrstnih instrumentov je prav gotovo dogodek Slovenski
forum inovacij. Letošnji je že deveti po vrsti.
6
Tomaž Klemenc
v. d. direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija
Uvod Introduction
Editorial
The Slovenian Innovation Forum
proves again this year that the spirit of
innovation is strong in Slovenia. At the
event, which is to be held on 12 and 13
November 2014, we will present the best
47 innovations, 66% of which are already
in the stage of development.
Innovation in society is both a challenge and a necessary
driver of development and growth. Innovative individuals
and groups whose ideas, products or services change
the world for the better place are the foundation of
society and an assurance of our quality of life. It is up
to all of us to learn how to recognize good projects and
strongly support them: from invention to innovation,
when developing new products, applying them in
production and, finally, when selling the product
The Public Agency of the Republic of Slovenia for the
Promotion of Entrepreneurship, Innovation, Development,
Investment and Tourism offers a variety of support
measures that encourage Slovenian innovative potential.
Our activities target the development of support
environment that covers all the possible situations for
the idea, all the way from the innovation’s conception
to its global launch. For the innovation environment to
develop and grow, it is important to inform business and
broader Slovenian community about the significance of
innovations for the development and the added value
creating. One of more successful instruments of this sort
is definitely the Slovenian Innovation Forum. This year’s
event is already the ninth in a row.
It follows the mission, faces theory and practice, asks
important questions and is looking for the answers.
We are happy to find that the Slovenian Innovation
Forum has left a good and recognisable signature on
its development path among innovative companies,
individuals and the rest of the domestic and international
public. This kind of events and responsiveness
encourage Slovenian companies to intensively think
about new products, seek new opportunities and
solutions for growth and development.
One of the most influential American philosophers,
Ralph Waldo Emerson once said that “To be yourself in
a world that is constantly trying to make you something
else is the greatest accomplishment.” These are also
the characteristics of successful Slovenians who keep
true to themselves and believe in achieving their own
goals. One of the challenges we pose to this year’s
innovators and other visitors to the event is to seek a
value of innovations that would significantly change the
situation on the market or the targeted segment. Aiming
for that same objective together, we will be able to pride
ourselves with many important innovations in the future.
Tomaž Klemenc
the Acting Director of SPIRIT Slovenia, Public Agency
7
Uvod Introduction
Končno poročilo o ocenjevanju in rezultatih ocenjevanja inovacij
nacionalne ocenjevalne komisije za 9. Slovenski forum inovacij
Slovenski forum inovacij je osrednji
nacionalni vseslovenski poslovni
dogodek na temo inovativnosti in
podjetništva. Slovenski forum inovacij
kaže inovacijsko sposobnost Slovenije
in je platforma za predstavitev idej ter
navezavo stikov za nadaljnji razvoj.
V izboru za 9. Slovenski forum inovacij je sodelovalo 144
prijav, ki so jih poslala podjetja, inovatorji in podjetniki
posamezniki, raziskovalno-razvojne inštitucije ter študenti
in dijaki. Največ je bilo prijavljenih inovativnih izdelkov,
kar 85. Prijavljenih je bilo tudi 35 inovativnih storitev in 24
inovativnih poslovnih modelov.
Med prijavami so bila zastopana zelo raznolika
vsebinska področja. Največ jih je bilo s področja
izobraževanja, ekologije, informatike, medicine, logistike,
športa, energetike in drugo. Pomemben pa je tudi delež
interdisciplinarnih prijav, ki vsako leto narašča.
Največ prijav so oddala mikro, majhna in srednja
podjetja, in sicer 71. Sledili so inovatorji posamezniki ali
skupine inovatorjev s 44 prijavami. 15 prijav so oddale
razvojno-raziskovalne organizacije, 8 prijav dijaki,
študenti in mladi raziskovalci ter 6 prijav velika podjetja.
V postopku ocenjevanja na podlagi prijavnega obrazca
so vsako prijavo ocenili trije neodvisni recenzenti.
Nacionalna ocenjevalna komisija je sestavljena iz 37
uglednih slovenskih strokovnjakov, ki celovito pokrivajo
področja ocenjevanja. Komisija je najboljše izbrala na
8
podlagi združene ocene treh ločenih recenzij vsake
prijave, v okviru katerih so člani komisije ovrednotili
tehnične, inovacijske, vsebinske, podjetniško-poslovne
vidike, vidike odličnosti ustvarjalnih industrij in vidike
pravic intelektualne lastnine.
Komisija je najboljše izbrala na podlagi združene ocene
treh ločenih recenzij vsake prijave, v okviru katerih
so člani komisije ovrednotili tehnične, inovacijske,
vsebinske, podjetniško-poslovne vidike, vidike odličnosti
ustvarjalnih industrij in vidike pravic intelektualne
lastnine. Ključni kriteriji ocenjevanja so bili: uporabna
vrednost, inovativnost, potencialni pomen oziroma vpliv
– relevantnost, praktična izvedljivost, tržna privlačnost,
družbeno-ekonomski učinki in ustreznost pristopa.
Omenjeni kriteriji so bili razdeljeni v podkriterije, ki jih je
bilo skupno šestnajst. Ocenjevanje z vidika ustvarjalnih
industrij je zajemalo ocenjevanje inovativnih izdelkov z
vidika vključenosti industrijskega oblikovanja v proizvodni
proces izdelka. Storitve in poslovni modeli so bili
ocenjeni z vidika avdio-vizualnih komunikacij, odvisno
od vrste dejavnosti, iz katere izhaja neka storitev ali
poslovni model, in drugih vidikov ustvarjalnih industrij,
vključno z naslednjimi: kulturna in rekreacijska, vizualne
umetnosti (fotografija, slikarstvo ipd.), glasba, založništvo
in novinarstvo, film, radio, televizija, poslovna in
kreativna programska oprema, oblikovanje in arhitektura,
oglaševanje in mediji. Nacionalna ocenjevalna komisija
je sestavila ločeno poročilo o vključevanju vidikov
odličnosti ustvarjalnih industrij, ki podaja podrobnejši opis
omenjenih vidikov.
Vsaka prijava je prejela končno oceno v intervalu med 0
(najslabše) in 1 (najboljše). Med najboljše se je na
9. Slovenskem forumu inovacij uvrstilo 47 izbranih
inovacij. Da se je prijava lahko uvrstila na 9. Slovenski
forum inovacij, je morala zbrati najmanj 0,602 točke.
Najboljša prijava je bila ocenjena z 0,887 točke.
Med najboljše se je uvrstilo 33 inovativnih izdelkov,
10 inovativnih storitev in 4 inovativni poslovni
modeli; od tega 27 iz mikro, malih ali srednjih
podjetij, 6 iz velikih podjetij, 7 iz raziskovalnorazvojnih inštitucij, 6 od inovatorjev ali skupin
inovatorjev in 1 od dijakov, študentov oziroma
mladih raziskovalcev.
Vsem prijaviteljem želimo, da bi svojo idejo čim
uspešneje predstavili ter identificirali in našli bodoče
investitorje in partnerje ter jo tako pripeljali do tržno
uspešnega izdelka ali storitve.
Prof. dr. Matjaž B. Jurič
predsednik nacionalne ocenjevalne komisije
Uvod Introduction
Final Report on the evaluation and the results of the evaluation of innovations
by the National Evaluation Committee for the 9th Slovenian Innovation Forum
The Slovenian Innovation Forum is
the main national and pan-Slovenian
business event on the themes of
innovation and entrepreneurship. The
Slovenian Innovation Forum reflects
Slovenia’s innovative ability and serves as
a platform for the presentation of ideas
as well as for establishing contacts for
further development.
Competing in the 9th Slovenian Innovation Forum were
144 innovations, entered by companies, innovators and
individual entrepreneurs, research and development
institutions, as well as university and high school
students. The greatest number of entries, at a total of 85,
were for innovative products. There were also 35 entries
for innovative services and 24 entries for innovative
business models.
A diverse range of subject areas were covered by
the innovations entered and the most popular areas
represented were education, ecology, information
technology, medicine, logistics, sport, energy, and so
on. Also important were the entries for interdisciplinary
innovations, which have been increasing every year.
The largest number of entries were from micro, small
and medium enterprises, with a total of 71 entries.
These were followed by individual innovators or groups
of innovators with 44 entries. Fifteen entries were
from research and development institutions, 8 from
high school students, university students and young
researchers, and 6 entries were submitted by large
companies.
In the evaluation process, on the basis of the entry
application form, each entry was assessed by three
independent evaluators. The National Evaluation
Committee is comprised of 37 eminent Slovenian experts
who comprehensively cover the evaluation areas. The
best entries were chosen by the Committee on the basis
of combined assessments of three independent reviews
of each application, in which members of the Committee
evaluated the content together with the entry’s technical,
innovative, entrepreneurial and business aspects, as well
as the aspect of excellence in creative industries and the
aspect of intellectual property rights.
The best entries were chosen by the Committee on the
basis of combined assessments of three independent
reviews of each application, in which members of the
Committee evaluated the content together with the
technical, innovative, entrepreneurial and business
aspects of the entry, as well as the excellence in creative
industries and the aspect of intellectual property rights.
The key criteria for the evaluation were: value of usability,
innovativeness, potential importance or influence –
relevancy, practicality and feasibility, market appeal,
socio-economic impact and the appropriateness of the
innovator’s approach. These criteria were further divided
into sub-criteria, totalling sixteen in all. The evaluation of
the creative industries aspect covered the assessment of
innovative products from the point of view of including
industrial design in the production process of the
product. Services and business models were evaluated
from the point of view of audio-visual communication,
depending on which type of activity a particular service
or business model was involved in, together with other
aspects of the creative industry, including the following:
culture and recreation, visual arts (photography,
painting, etc.), music, publishing and journalism, film,
radio, television, business and creative programming
equipment, design and architecture, advertising and the
media. The National Evaluation Committee prepared
separate reports on the inclusion of the aspects of
excellence in the creative industries, which give a
detailed description of these aspects.
Each entry was given a final score between 0 (the lowest
score) and 1 (the highest score). Among the best at the 9th
Slovenian Innovation Forum were 47 selected innovations.
For an entry to be considered at the 9th Slovenian
Innovation Forum, it was required to receive at least 0.602
points. The best entry was awarded 0.887 points.
The best entries included 33 innovative products,
10 innovative services and 4 innovative business
models; of these 27 were from micro, small and
medium enterprises, 6 from large companies, 7
from research and development institutions, 6 from
innovators or groups of innovators and 1 from high
school and university students or young researchers.
We wish all the innovators the in the pursuit of their ideas
and hope that they will be successful in presenting them to
potential investors and partners, and in bringing their ideas
to fruition as successfully marketed products or services.
Prof. dr. Matjaž B. Jurič
President of National evaluation committee of nominated innovations
9
2
Inovativni
proizvodi
Innovative
Products
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 849
Water Saving System – sistem za varčevanje z vodo
Water Saving System
Water Saving System rešuje problem izgube precejšnih
količin pitne vode, ki smo jo plačali. Kako to dosežem?
S posebno izvedbo pasivnega preklopnega ventila,
ki preusmerja vodo v času pred dotokom tople vode
v namenski shranjevalnik, od koder se potem po
dodatni instalaciji distribuira do porabnikov. Prednosti
so ekonomske – prihranki pri stroških za pitno vodo ter
splošno zmanjšanje obremenitve vodovodnih sistemov in
okolja.
The Water Saving System solves the problem losing
large amounts of drinking water we paid for. How can
I achieve that? With a special version of a selector
valve that redirects the water before hot water flows
into dedicated storage. From here it gets distributed
to consumer through an additional piping. There
are economical advantages that can be seen in
drinking water savings and a decreased load of water
infrastructure and environment in general.
Organizacija / Organisation
Jure Miklavčič
Avtor inovacije / Author of innovation
Jure Miklavčič
Naslov za stike / Contact
Ulica Antona Skoka 8, 1230 Domžale,
T: 00386 31 385 165,
E: [email protected]
12
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 862
Ultrazvočna razpršilna piroliza za proizvodnjo materialov
Ultrasonic Spray Pyrolysis in materials production
Zaradi velikega števila uporabnih aplikacij bodo
nanodelci v bližnji prihodnosti vpleteni v marsikatero
industrijo in tudi v življenje posameznikov. Uporabni so
pri gorivnih celicah, elektroniki, farmaciji, medicini itn.
Izdelava nanodelcev v večjem obsegu pomeni izziv za
trenutno uveljavljene postopke izdelave. Ultrazvočna
razpršilna piroliza je proces, ki lahko proizvede
nanodelce v večjih količinah, prav tako pa je uporaben
za izdelavo nanodelcev iz velikega števila materialov za
različne aplikacije. Zaradi začetne donosnosti vlaganj
v izdelovanje nanodelcev se bomo sprva osredotočili
na izdelavo zlatih nanodelcev, primernih za medicinske
aplikacije. Pozneje, po uspešni uveljavitvi postopka, pa
se lahko dobljeno znanje uporabi za izdelavo nanodelcev
iz drugih materialov.
A wide range of applications will result in nanoparticles
being a part of many industries, as well as of individuals’
lives. They are useful in fuel cells, electronics, pharmacy
and medicine. Massive nanoparticles production is
a challenge for currently recognized manufacturing
processes. Ultrasonic spray pyrolysis is a process that is
able to produce large amounts of nanoparticles and it is
also useful for producing nanoparticles from numerous
materials for a wide spectrum of use. Because of initial
profitability of nanoparticles production investment,
we will primarily focus on manufacturing golden
nanoparticles, which are suitable for medical uses. After
the procedure is successfully implemented, the gained
knowledge can be used for production of nanoparticles
from other materials.
Organizacija / Organisation
Zlatarna Celje, d. d.
Avtorja inovacije / Authors of innovation
dr. Rebeka Rudolf, univ. dipl. inž. in Peter Majerič, univ. dipl. inž.
Naslov za stike / Contact
Kersnikova 19, 3000 Celje,
T: 00386 3 426 7136,
E: [email protected],
www.zlatarnacelje.si
13
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 863
AIR TOWER
AIR TOWER
Kot prvi na svetu smo razvili notranjo pasivno klimatsko
napravo, ki uporablja fazno spreminjajoče materiale in
ne potrebuje zunanje enote, hkrati pa prihrani več kot
90 % električne energije, ker hladi pasivno. Uporablja
le računalniški ventilator, ki porabi 3–6 wattov. Glavne
prednosti izdelka so: tiho delovanje, prenosljivost, brez
dodatne zunanje enote, 90-odstotni prihranek elektrike,
enostaven priklop v vtičnico, ne uporablja toksičnih in
vnetljivih materialov.
We have developed the first internal passive air
conditioning system that uses phase change materials
and does not require an external unit, while saving more
than 90 % of electricity because it cools in a passive
mode. It uses only a computer fan that consumes
3-6 W of electrical power. The main advantages of the
products are: quiet functioning, portability, no external
unit, 90% savings on electricity, simple plugging into the
socket, no use of toxic or flammable materials.
Organizacija / Organisation
SETRAN PLUS, d. o. o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation
Rok Lončarič, Srečko Knežević, Tomaž Potrč
Naslov za stike / Contact
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana,
T: 00386 31 346 280,
E: [email protected],
www.coolinginno.com
14
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 874
Quadrofoil – energetsko učinkovito plovilo prihodnosti s podvodnimi krili
Quadrofoil – energy-efficient watercraft with hydrofoils of the future
Quadrofoil je plovilo, ki na prvi pogled izstopa kot
presežek vrhunskega oblikovanja z upoštevanjem
estetskih, funkcionalnih in ergonomskih zahtev
uporabnikov. Je popolnoma ekološko plovilo, ki
izpolnjuje najstrožja merila glede omejevanja izpustov
(hrup, plini) v okolje. Quadrofoil Q2 Electric je izjemno
energetsko učinkovito (strošek energije < 1 evro /uro)
dvosedežno plovilo s podvodnimi krili (hydrofoils), ki je
nastalo kot odgovor na zahteve trga, s katerim zaradi
našega inovativnega pristopa povzročamo (r)evolucijo
na področju plovil, namenjenih za osebno uporabo.
Zaradi svoje oblike in podvodnih kril ne povzroča valov
ter omogoča varno in udobno vožnjo brez škodljivih
posledic za zdravje tudi na razburkani vodni površini. S
patentiranim krmilnim sistemom smo kot prvi na svetu
prenesli lahkotnost in okretnost avtomobilske vožnje
tudi na vodno plovilo s podvodnimi krili in omogočili
uporabnikom izjemno adrenalinsko doživetje letenja na
vodi, ki doslej ni bilo mogoče.
Quadrofoil is a watercraft which stands out for its
cutting-edge design, taking into account aesthetic,
functional and ergonomic user requirements. It is an
entirely eco-friendly watercraft, which meets the most
stringent criteria for the limitation of emissions (noise,
gases) into the environment. Quadrofoil Q2 Electric is
an extremely energy-efficient (energy costs < EUR 1/
hour) two-seat vessel with underwater wings (hydrofoils),
which was created in response to market demands.
Our innovative approach represents (r)evolution in
the field of personal watercrafts. Due to its shape and
hydrofoils it does not cause waves, thus providing a
safe and comfortable ride without any harmful effects
on health even in rough water. By using a patented
steering system, we are the first in the world to convey
the lightness and agility of driving a car to watercrafts
with hydrofoils, allowing users unprecedented adrenaline
experience of flying on the water, which was not possible
before.
Organizacija / Organisation
Quadrofoil, d. o. o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation
Quadrofoil, d. o. o., Simon Pivec, Ermin Kosovel, Klemen Tavčar,
Miloš Velimirović, Marjan Rožman
Naslov za stike / Contact
Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica,
T: 00386 2 845 3935,
E: [email protected],
www.quadrofoil.com
15
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 875
Konzumna jajca, obogatena z maščobnimi kislinami omega-3
Table eggs enriched with Omega-3 fatty acids
Kokošje jajce ima v človekovi prehrani pomembno vlogo
zaradi dragocenih, biološko visokovrednih beljakovin,
maščob, vitaminov in mineralov. Dokazano je, da
uživanje maščobnih kislin omega-3 zmanjšuje tveganje
za pojav kronične bolezni srca in ožilja pri odraslih ter
omogoča primeren razvoj možganov in vida pri zarodku,
dojenčku in otroku. Omega-3 je skupno ime za skupino
dolgoverižnih, večkrat nenasičenih maščobnih kislin.
Osredotočili smo se na iskanje rastlinskega vira
maščobnih kislin omega-3, s katerim bi prek prehrane
kokoši spremenili sestavo maščobnih kislin konzumnih
jajc. Kot najbogatejši vir ALA se je pokazalo laneno
seme. Ker to vsebuje linamarin, smo razvili postopek
termične obdelave in protioksidacijske zaščite tako
obdelanega semena. S krmnimi poskusi nam je uspelo
pridelati jajca, ki vsebujejo šestkrat več maščobnih
kislin omega-3 kot navadna jajca, od tega trikrat več
DHA in 0,089 ut% EPA. Tudi razmerje med maščobnimi
kislinami omega-6 in omega-3, znaša zelo ugodnih 2,55
v primerjavi s 14,1 pri navadnih jajcih.
16
Hen eggs play an important role in human nutrition
due to proteins, fats, vitamins and minerals with high
biological value. It has been proven that consumption
of Omega-3 fatty acids reduces the risk of chronic
cardiovascular diseases in adults and contributes to the
proper development of the brain and sight in embryos,
babies and children. Omega-3 is a common name for
the group of long-chain, polyunsaturated fatty acids.
We have focused on the search for a plant source of
Omega-3 fatty acids with which we could change the
fatty-acid composition of table eggs through the nutrition
of hens. Linseed proved to be the richest source of ALA.
Because this seed contains linamarin, we developed a
process of thermal treatment and antioxidant protection
for seeds treated in this way. Through feed tests we have
managed to produce eggs that contain 6 times more
Omega-3 fatty acids than usual eggs, from that 3 times
more DHA and 0.089 ut% EPA. Also the ratio between
Omega-6 and Omega-3 fatty acids equals to a very
satisfactory 2.55 in comparison to 14.1 with usual eggs.
Organizacija / Organisation
Emona Razvojni center za prehrano, d. o. o.
Avtor inovacije / Author of innovation
Emona Razvojni center za prehrano, d. o. o.
Naslov za stike / Contact
Kavčičeva ulica 72, 1000 Ljubljana,
T: 00386 1 584 2655,
E: [email protected],
www.e-rcp.si
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 876
HealthStation
HealthStation
HealthStation sestoji iz brezžičnih modulov in osrednje
enote. Brezžični moduli omogočajo meritve EKG-ja,
gleženjskega indeksa, nadlahtnega tlaka in spirometirje,
dodajati pa je mogoče tudi nove meritve. Dovršeni
algoritmi iz podatkov, zbranih s pomočjo modulov,
izračunajo dodatne parametre in meritve, kot je na
primer hitrost pulznega vala. Vsi podatki se beležijo na
enem mestu, kar daje zdravniku celostno poznavanje
izmerjenih podatkov. Enovita predstavitev omogoča
ustrezno diagnosticiranje in preprečuje možnost za
napačno predpisano terapijo. Ugotovitve v ZDA kažejo,
da letno umre sto tisoč ljudi zaradi napačno postavljene
diagnoze in posledično neprimerne terapije. Podatki
kar kličejo po spremembi zdravstvenega sistema in
poenostavitvi zbiranja informacij o posameznikovem
zdravstvenem stanju. V podjetju MESI se tega zavedamo
in zato podpiramo zdravnike s to enovito rešitvijo,
ki jim omogoča nepretrgano spremljanje bolnika ter
prilagajanja terapije njegovim potrebam.
HealthStation is composed of wireless modules and the
central unit. Wireless modules facilitate measurement
of the ECG, the ankle-brachial index, the upper arm
blood pressure and spirometry. Sophisticated algorithms
also calculate the speed of the pulse wave. All data
are recorded in one place and provide the physician
with a comprehensive overview of the measured data.
Uniform presentation facilitates appropriate diagnoses
and prevents the possibility of wrongly prescribed
therapy. Findings from the USA show that 100,000
people per year die due to incorrect diagnoses and
subsequently inappropriate therapy. The data show
the need for change in the health care system and for
the simplification of gathering information about an
individual’s health status. MESI is aware of that and we
therefore support physicians with a unified solution that
allows them to continuously monitor the patient and
adjust the therapy according to their needs.
Organizacija / Organisation
MESI, razvoj medicinskih naprav, d. o. o.
Avtor inovacije / Author of innovation
MESI, razvoj medicinskih naprav, d. o. o.
Naslov za stike / Contact
Leskoškova cesta 9d, 1000 Ljubljana,
T: 00386 1 620 3487,
E: [email protected],
www.mesimedical.com
17
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 877
Žični uničevalec plevela
Flossing Weedkiller
Žični uničevalec plevela je orodje, ki omogoča
učinkovito in okolju prijazno obdelovanje zemlje: hitro
spodrezavanje plevela, rahljanje in zračenje zemlje.
Njegova uporaba je zelo enostavna med vrstami, saj
ne poškoduje rastlin, plevel pa lahko enostavno in
hitro odstranimo tik ob rastlinah. Prav tako omogoča
učinkovito odstranjevanje plevela in drugega
manjšega rastja na dvoriščih, posutih s peskom, in
drugih površinah. Če plevela ne spodreže, ga izruva
skupaj s koreninami. V primerjavi s klasičnim vrtnim
orodjem je delo z žičnim uničevalcem plevela hitrejše
in enostavnejše, pri čemer vas samo orodje prisili
v pokončni položaj – ravno nasprotno, kot je delo z
motiko. Izdelan je iz vzmetnega jekla, kar omogoča, da
se material kljub velikim silam vrača v prvotni položaj
(kot vzmet). Žica je izdelana iz vzmetnega nerjavnega
materiala, zato da ne korodira (zarjavi), med tem ko ga
ne uporabljamo (zlasti čez zimo).
18
The Flossing Weedikiller is a tool that allows for efficient
and environment friendly land cultivation by quick
undercutting of weeds, tilling and aeration of the soil. It
is very easy to use between rows, because it does not
damage the plants and because weeds growing right by
the plants can be quickly and easily removed.
It enables efficient control of weeds and other small
vegetation in sand-covered courtyards and on other
surfaces. If it does not undercut the weeds it uproots
them. Compared to traditional gardening tools, working
with Flossing Weedkiller is faster and simpler as the
tool itself makes you stand up straight, which is exactly
the opposite of using a hoe. It is made of a spring steel
which allows the material to return (as a spring) to its
original shape even though it is exposed to strong
force. The wire is made of springy stainless steel, so it
is resistant to corrosion (it does not rust) for the period
when the tool is not in use (especially during the winter).
Organizacija / Organisation
Strojegradnja Matjaž Brglez s. p.
Avtor inovacije / Author of innovation
Jakob Černoga
Naslov za stike / Contact
Kolodvorska ulica 33, 2310 Slovenska Bistrica,
T: 00386 31 850 310,
E: [email protected],
www.smb.si
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 882
Pasivno okno Natura Optimo XLT iz termično modificiranega lesa
Passive Window Nature Optimo XLT, made of thermally modified wood
Pasivna lesena okna so v večini primerov izdelana
iz lesenih okenskih profilov z vgrajenimi sintetičnimi
izolacijskimi materiali. Postopek izdelave takih oken je
časovno potraten, izdelki so posledično dražji, okna pa
niso v celoti izdelana iz obnovljivih materialov. Pasivno
okno Natura Optimo XLT pomeni inovacijo v segmentu
pasivnih oken, je bistveno izboljšan model osnovnega
lesenega okna in je v celoti izdelano iz lesa. Les je
posebna smrekovina slovenskega porekla, katere
zgradba in lastnosti so spremenjene po patentiranem
postopku termične modifikacije, ki je plod slovenskega
razvoja. Poleg odličnih toplotnih lastnosti je to okno tudi
bistveno trajnejše in dimenzijsko stabilnejše. Kot tako
je edinstven primer certificiranega pasivnega okna na
svetu. Pasivno okno Natura Optimo XLT je tako cenovno
kot ekološko upravičeno, kar je bilo potrjeno tudi s prvo
nagrado na mednarodnem natečaju nemškega inštituta
Passivhaus za cenovno najučinkovitejše leseno pasivno
okno na svetu.
In most cases passive wooden windows are made with
wooden window-frames which have built-in synthetic
insulating materials. The manufacturing process of
this kind of windows is time-consuming, products
are consequently more expensive and windows are
not made entirely from renewable sources. Passive
Window Nature Optima XLT is an innovation among
passive windows; it is a substantially improved basic
wooden window model and it is entirely made of wood.
The wood is a special Slovenian spruce with modified
structure and characteristics obtained by a patented
process of thermal modification developed in Slovenia.
It has high thermal efficiency, but it s also significantly
more durable and has more dimensional stability.
As such it is the only certified passive window in the
world. Passive Window Nature Optimo XLT is cost and
ecologically effective, which was confirmed by winning
first prize for the most cost-effective wooden passive
window in the world in the international competition held
by the German Institute Passivhaus.
Organizacija / Organisation
M SORA, d. d.
Avtor inovacije / Author of innovation
M SORA, d. d.
Naslov za stike / Contact
Trg svobode 2, 4226 Žiri,
T: 00386 4 505 0300,
E: [email protected],
www.m-sora.si
19
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 891
Rastlinska čistilna naprava za individualne hiše
Constructed Wetlands for Individual Houses
LIMNOS je vodilno podjetje na področju rastlinskih
čistilnih naprav (RČN) v Sloveniji. V teh letih smo zgradili
številne RČN za čiščenje komunalnih odpadnih voda
iz naselij in posameznih gospodinjstev, industrijskih
obratov, izcednih voda z odlagališč komunalnih
odpadkov in padavinskega odtoka s cestišč. Razvoj
metode temelji na številnih raziskavah uporabe
različnih rastlinskih vrst, peščenih substratov in načinov
pretoka vode, ki omogočajo učinkovito odstranjevanje
onesnaževal iz vode s pomočjo fizikalnih in kemijskih
procesov, mikrobnega delovanja in rastlinskega
privzema.
LIMNOS is a leading company in the area of constructed
wetlands (CW) in Slovenia. In these years we have
built many CWs for wastewater treatment in urban
settlements and individual households, industrial
establishments, leachate from urban waste landfills
and road drainages. The method’s development was
based on numerous studies of various plant species
usage, sand substrates and water flows that facilitate the
efficient removal of pollutants from water with the help of
physical and chemical processes, microbial activity and
plant uptake.
Organizacija / Organisation
Limnos, Podjetje za aplikativno ekologijo, d. o. o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation
dr. Danijel Vrhovšek, Martin Vrhovšek, Anja Potokar, Urša Brodnik
Naslov za stike / Contact
Požarnice 41, 1351 Brezovica,
T: 00386 1 505 7472,
E: [email protected],
www.limnos.si
20
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 911
Polimerno vezivo za vodni avtoreparaturni sistem
Polymeric binder for water-based automotive refinishing system
Inovacija je novo polimerno vezivo za izdelavo sodobnih
avtoreparaturnih premazov na vodni osnovi in tehnološki
postopek za njegovo izdelavo. Novi nanomaterial v
obliki vodne disperzije omogoča pripravo zgornjega sloja
avtoreparaturega sistema, ki določa nianso premaza.
Posebnost novo razvitega akrilnega polimernega veziva
je med drugim v možnosti regulacije viskoznosti in drugih
tokovnih lastnosti premazov. Slednje ključno vpliva na
doseganje ustrezne kakovosti kovinskih in briljantnih
nians, katerih delež v avtomobilski industriji znaša že več
kakor 80 odstotkov. Inovativno polimerno akrilno vezivo
na vodni osnovi tudi omogoča zamenjavo premazov na
osnovi hlapnih organskih snovi (HOS), kar je v skladu
z najnovejšimi zakonodajnimi zahtevami EU in trga
premazov za avtomobilsko industrijo. S tem posledično
znatno zmanjšujemo izpostavljenost škodljivim HOS
naših kupcev avtoličarjev.
This innovation is a new polymeric binder for
manufacturing modern water-based automotive
refinishing coatings and the technological process for
its manufacturing. A new nanomaterial in the form of an
aqueous dispersion makes it possible to prepare the top
layer of the automotive refinishing system, which defines
the shade of the coating. The specificity of a newly
developed acrylic polymer binder includes the possibility
of regulating the viscosity and other flow properties of
coatings. The latter has a crucial impact on achieving
the adequate quality of metallic and brilliant shades,
whose share in the automotive industry is already over
80 percent. The innovative polymer acrylic binder is
water-based and allows for coatings to be replaced on
the basis of volatile organic compounds (VOCs), which is
in accordance with the latest EU legislative requirements
and the market of coatings for the automotive industry.
Consequently, it significantly reduces the exposure of
our customers, car painters, to harmful VOCs.
Organizacija / Organisation
Helios TBLUS, d. o. o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation
Martin Ocepek, Miha Košenina, Nataša Stražar,
dr. Bogdan Znoj, doc. dr. Peter Venturini
Naslov za stike / Contact
Količevo 65, 1230 Domžale,
T: 00386 1 722 4256,
E: [email protected],
www.helios.si
21
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 921
Napredna polnilna postaja za električna vozila
Advanced Charging Unit for Electrical Vehicles
Nova polnilna postaja za električna vozila iz Etrela
se ponaša s svojo kompaktnostjo, zmogljivostjo in
lepim videzom. Omogoča polnjenje vseh standardnih
električnih vozil z močjo do 22 kW in podpira vključevanje
v pametne sisteme na strani energetskega omrežja
ali objekta. Njena edinstvena lastnost je integriran
uporabniški vmesnik, ki je dostopen na vsaki mobilni
napravi ali računalniku in omogoča upravljanje polnilne
postaje, nadzor polnjenja in pregled nad uporabo.
Postaja podpira identifikacijo uporabnikov, s katero se
lahko omeji možnost uporabe na javnem mestu. Glavna
prednost polnilnice je večnivojsko upravljanje z močjo
polnjenja, ki zagotavlja, da se vozilo (ali več vozil na
skupini polnilnic) vedno varno napolni, ne da bi pretirano
obremenilo električni priključek. Enostavna montaža,
vzdrževanje in nadgradljivost postaje zagotavljajo
dolgoročno cenovno ugodno rešitev za vzpostavitev
polnilnega mesta v domači garaži ali na javni oziroma
polzasebni lokaciji.
22
The new Etrel charging unit for electrical vehicles is
compact, with high performance and a nice design. It
lets the user charge all standard electrical vehicles with
power up to 22 kW and it supports the integration of
power systems or a facility into smart systems. Its unique
characteristic is the integrated user interface that can
be accessed from every mobile device or computer. It
facilitates charger unit management, control of charging
and an overview of past energy consumption. The
charging unit supports user identification that usage
to be limited in public places. The charging unit’s main
advantage is variable charging power that ensures that a
vehicle (or several vehicles on a joint charger) is always
safely charged without overloading the electric outlet.
Simple installation, maintenance and upgrading ensure a
long-term and affordable solution by making a charging
station in a home garage or in public or semi-private
location.
Organizacija / Organisation
Etrel, d. o. o.
Avtor inovacije / Author of innovation
Etrel, d. o. o.
Naslov za stike / Contact
Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
T: 00386 1 601 0075,
E: [email protected],
www.etrel.si
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 961
Robotiziran avtomat za sladoled
Robotised ice cream machine
Stroj je zasnovan tako, da omogoča popolnoma
avtomatizirano izdelavo in postrežbo svežega sladoleda
in zmrznjenega jogurta. Doziranje je odvisno od
vnesenega zneska, ki je lahko med 0,50 in 2 evra.
Sladoled in jogurt se izdeluje sproti, kar pomeni, da je
vedno svež in okusen, kapaciteta izdelanega je čez 500
kepic dnevno. Doziranje je mogoče v kornet ali lonček.
Poleg sladoleda in jogurta lahko pripravi še ledeno kavo
in sadno kupo s svežim sadjem s čokoladnim prelivom.
Za doziranje in postrežbo potrebuje le slabih sedem
sekund. Zanimivo pripravo, ki jo vodi robotska roka, je
mogoče opazovati na sprednji strani skozi zastekljeno
odprtino. Po daljšem času, ko stroj ne dozira, se sproži
funkcija avtomatskega čiščenja oziroma pranja določenih
mehanizmov, ki jih čisti robotska roka. Z uporabo
naprednega krmilnika, tudi prek GSM-sporočil, robot
obvešča upravljavca ali serviserja o različnih statusih, kot
so: prenizka količina mase in surovin, pripravi poročilo
dnevnega prometa, javlja napake v delovanju, vgrajen
ima alarm proti vandalizmu in kraji. Stroj je mogoče
priključiti na omrežno napetost, deluje tiho in zavzame
zelo malo prostora. Primeren je za postavitev v centre,
letališča, železniške in avtobusne postaje, zasebne
lokale, restavracije ali za postavitev na pločnik.
The machine is designed in a way that it prepares and
serves fresh ice cream and frozen yoghurt automatically.
The amount dispensed is based on an entered amount
between 0.50 and 2 EUR. Ice cream and frozen yoghurt
are prepared as they are served, which means they are
always fresh and tasty. Production capacity is over 500
scoops per day, which can be dispensed into a cone or
a cup. In addition to ice cream and frozen yoghurt, it can
also prepare iced coffee and a fruit cup with fresh fruit
and chocolate topping. Dispensing and serving only take
7 seconds. The interesting preparation carried out by
the robotic arm can be viewed through a glass opening.
When the machine does not dispense over a longer
period of time, it triggers an automatic cleaning function
of certain mechanisms, which is also performed by the
robotic arm. The robot gives the operator or service
provider status updates via an advanced controller
as well as per SMS, for instance when the volume of
mixture or ingredients is too low, it prepares reports
on daily sales, it has a built-in alarm against vandalism
and theft. The machine can be connected to the mains
voltage, it operates silently and takes very little space.
Suitable for different centres, airports, railway and bus
stations, private bars, restaurants or side walks.
Organizacija / Organisation
David Kocjančič
Avtor inovacije / Author of innovation
David Kocjančič
Naslov za stike / Contact
Gortanova 8, 6310 Izola,
T: 00386 51 250 860,
E: [email protected],
www.skynet-home.com
23
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 971
Maramoto, sobni tek po terenu
Maramoto Indoor Field Running
Tekoči trak (transporter), preurejen za rekreacijski in
kondicijski tek, z naslednjimi osnovnimi značilnostmi:
• samodejno prilagajanje hitrosti traku tekaču (ni potrebno nastavljanje hitrosti teka),
• sinhronizirano predvajanje izbrane posnete poti (video posnetek se predvaja s hitrostjo, kot jo narekuje
tek tekača),
• sinhronizirano nagibanje tekalne proge skladno
z reliefom posnete poti (tekalna proga se nagiba
skladno s posnetim reliefom dejanske poti in tako
posnema tek po realni progi).
Druge značilnosti:
samodejno prilagajanje hitrosti spodbuja tekača k
samoiniciativnosti oziroma notranji motivaciji, dodatni
motivatorji so: prikaz pretečene/preostale poti, video
posnetek, ki ga dobesedno “poganjamo” z lastnimi
tekom, in še nagibanje traku, ki v tek vgradi realistične
vzpone in spuste. Z opisanimi elementi in potencialom
programske opreme v nadzorni enoti (računalniku) je
24
mogoče izvesti tek po izbrani progi, Cooperjev test,
dolgoprogaški štafetni tek z več tekači, hojo in še
marsikaj.
A converted treadmill (the transporter) for recreational
and base running with following characteristics:
• speed is automatically adjusted to the runner (running speed does not need to be adjusted),
• synchronized transmission of the chosen recorded
path (video speed is aligned with runner’s activity),
• synchronized treadmill tilting to the contour of
recorded route (treadmill tilting is aligned with the
recorded contour of the actual path and this way it
imitates running on the real route).
Other Features:
Automatic speed adjustment encourages the runner
to motivate themselves. Additional motivators include
display of current achievement/remaining distance, a
video that is literally powered by the runner’s speed, and
tilting of the treadmill, which adds realistic ascents and
descents to running.
The described elements and the software potential in
the controlling unit (the computer) make is possible to
run on the chosen route, opt for the Cooper test, go for
a long-distance relay-run with other runners, walk and
much more.
Organizacija / Organisation
Mehatrona Zavod za izobraževanje
Avtor inovacije / Author of innovation
Andrej Florjančič
Naslov za stike / Contact
Škocjan 42 B, 6000 Koper,
T: 00386 40 528 799,
E: [email protected],
www.mehatrona.si
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1051
Rotacijska črpalka s pozitivno prostornino
Rotary pump with positive volume
Rotacijska črpalka s pozitivno prostornino ima rotirajoče,
nihajoče segmente v cilindričnem ohišju, ki vsesavajo
in tlačijo tekočino skozi dovodne in odvodne kanale v
cilindričnem ohišju. Problem, ki ga rešuje ta izum, je
mehanična in hidravlična učinkovitost rotacijske črpalke
s pozitivno delovno prostornino in možnost delovanja
črpalke pri različnem številu obratov, kar omogoča
direktno vpetje na električni motor z možnostjo regulacije
števila obratov. Največja prednost črpalke je, da lahko z
njo črpamo onesnažene vode brez dodatnega razbijanja
delcev in penjenja tekočin v črpalki, kar je največja
težava pri klasičnih centrifugalnih črpalkah.
Druga prednost črpalke je, da je samo sesalna in ne
potrebuje nepovratnih ventilov.
Tretja prednost je, da lahko deluje z različnimi tlačnimi
pritiski in je uporabna za pretakanje različnih tekočin.
The rotary pump with positive volume has rotating,
oscillating segments in a cylindrical housing, which
absorb and press the liquid through inlet and outlet
channels in the cylindrical housing. The problem
solved by this invention is the mechanical and
hydraulic efficiency of a rotary pump with positive
volume performance and the possibility of functioning
at different number of turns, which allows for direct
mounting on an electric motor, making it possible
regulating the number of turns. The biggest advantage
of this pump is that it can pump contaminated water
without additional particles breaking or liquids foaming
within the pump, which is the biggest problem with
conventional centrifugal pumps. The second advantage
of the pump is that it only works as a vacuum, and
therefore does not require non-return valves. The third
advantage of the pump is that it can function under
various pressures and can be used for streaming
different liquids.
Organizacija / Organisation
Pavan Ekologija, d. o. o.
Avtor inovacije / Author of innovation
Ivan Pavinčič
Naslov za stike / Contact
Glagoljaška ulica 1c, 6000 Koper,
T: 00386 51 359 659,
E: [email protected],
www.pavan-ekologija.com
25
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1121
3D-tiskalnik
3D printer
Prodali smo več 3D-tiskalnikov in odzivi strank so
pozitivni. Prva stranka si je povrnila stroške stroja skoraj
v enem mesecu in zdaj že opravlja tiskarske storitve.
Poleg poslovnih strank imamo tudi posameznike, ki
uporabljajo stroj v različne namene. Po informacijah
naših strank je stroj primeren za zasebno uporabo
in tudi za velika podjetja. Pozitivni odzivi so plod
celotne konstrukcije stroja, ki je res edinstvena, kjer
vsi posamezni deli delujejo skupaj kot celota. Stroj je
sestavljen iz pločevine, razrezane na laserju in krivljene
z visoko kakovostjo, ki omogoča sestavo stroja v slogu
origamija. Temu primerno smo razvili popolnoma nov
magnetni zglob, ki ga ne boste videli nikjer drugje.
Poleg tega smo konstrukcijsko rešili kalibracijo stroja s
posebnim vpetjem šobe, ki omogoča kalibracijo stroja
natančnosti do +/-0,1 mm.
26
We have sold several 3D printers and customer reactions
are positive. Our first customer recovered product costs
almost in one month and now they are already providing
printing services. In addition to business customers,
there are also individuals who use the product for
different purposes. Information from existing customers
shows that this product is suitable for private use as
well as for large companies. Positive responses are the
result of the whole structure of the machine, which is
really unique, where all the individual parts are working
together as a whole. The machine consists of a sheet
of metal that is laser-cut and precisely bent which
enables the composition of the machine in origami
style. Accordingly, we have developed a completely
new magnetic ball joint that you will not see anywhere
else. In addition, regarding the design, we have solved
the calibration of the machine with a special clamping
nozzle, allowing the machine to be calibrated to a
machine accuracy of +-0.1 mm.
Organizacija / Organisation
PEL3O, raziskave in razvoj, d. o. o.
Avtor inovacije / Author of innovation
Miha Pelko
Naslov za stike / Contact
Celovška cesta 85, 1000 Ljubljana,
T: 00386 31 224 343,
E: [email protected],
www.pel3o.com
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1231
Univerzalna separacijsko-filtracijska čistilna naprava
Universal separation-filtration treatment plant
Univerzalna separacijsko-filtracijska čistilna naprava je
sestavljena iz dveh zaporednih naprav, ki lahko delujeta
posamezno kot separacija, posamezno kot filtracija ali
skupno:
1.Visoko učinkovit patentirani separator za
prečiščevanje onesnaženih voda z mastjo, oljem in
trdimi delci sestavlja separator, v katerega priteče
onesnažena voda v patentirani koalescer. Od tam
odteka v patentirano nastavljivo napravo za odtekanje
olja iz separatorja. Onesnažena voda se prečisti samo
v separatorju.
2.Vode, onesnažene s težkimi kovinami in različnimi
kemikalijami, se filtrirajo v filtracijskem sistemu,
prilagojenem za onesnažene vode, ki se prečistijo
samo v filtracijskem sistemu.
3. Če je voda onesnažena z mastjo, oljem, trdimi
delci, težkimi kovinami in različnimi kemikalijami, se
najprej prečisti v gravitacijskem separatorju in nato v
filtracijskem sistemu. Delovanje sistema omogoča ročno
ali avtomatsko voden krmilni sistem.
The Universal separation-filtration treatment plant consists
of two successive devices which can be operated
individually for separation or filtration, as well as jointly:
1.A highly effective patented separator for purifying
contaminated water with fats, oils and solids. It
consists of a separator in which the contaminated
water flows in the patented coalescer. From there
water flows into the patented adjustable device and
the oil drains from the separator. Contaminated water
can only be purified in the separator.
2.Contaminated water with heavy metals and various
chemicals is filtered through a system adapted for
contaminated water, which is purified only in the
filtration system.
3.If the water is contaminated with grease, oil, solids,
heavy metals and various chemicals, it is first purified
in the gravitational separator and then in the filtration
system. The operation of the system is enabled by a
control system which can be manipulated manually or
automatically.
Organizacija / Organisation
Pavan Ekologija, d. o. o.
Avtor inovacije / Author of innovation
Ivan Pavinčič
Naslov za stike / Contact
Glagoljaška ulica 1c, 6000 Koper,
T: 00386 51 359 659,
E: [email protected],
www.pavan-ekologija.com
27
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1261
Učim se brati
I am learing to read
Didaktična škatla UČIM SE BRATI je didaktični
pripomoček za začetno učenje branja. Vsebuje vse,
kar otrok potrebuje za kakovostno in pravilno učenje
branja. Natančno po korakih ga vodi do tekočega branja.
Uporablja jo lahko za učenje branja ali kot pripomoček za
odpravljanje težav pri branju.
Didaktična škatla UČIM SE BRATI je narejena na podlagi
dolgoletnih izkušenj dela z otroki. Temelji na inovativni
metodi učenja branja po korakih.
V prvem koraku vadimo hitro prepoznavanje in
poimenovanje črk. V drugem koraku se naučimo vezave
črk v zloge. Nadaljujemo s povezovanjem zlogov v
besede. V zadnjem koraku vezano beremo povedi in
besedila ter urimo razumevanje prebranega in ustno
izražanje.
The didactic box “I AM LEARING TO READ” is a
teaching device for learning the basics of reading. It
contains everything children need for learning to read
properly and at a high level. It transparently guides them
through the steps of learning how to read. It can be used
for learning how to read, or as a tool for troubleshooting
in reading. The didactic box “I AM LEARING TO READ”
was made on the basis of years of experience working
with children. It is based on an innovative method of
learning to read gradually. In the first step, we practice
to quickly identify and name letters. In the second step,
we learn to string letters into syllables. We continue by
connecting syllables into words. In the last step, we
read sentences and texts as well as we practice reading
comprehension and oral expression.
Organizacija / Organisation
A&M PROJEKT, Alenka Stare, s. p.
Avtorja inovacije / Authors of innovation
Alenka Stare, Martina Vrabec
Naslov za stike / Contact
Za gradom 2, Bled, 4260 Bled,
T: 00386 40 850 876, 00386 40 264 843,
E: [email protected],
www.amprojekt.eu
28
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1271
Pripomoček za upravljanje računalniških naprav za slepe in gluhoslepe
Device for managing computing devices for blind and deaf-blind
Pripomoček za upravljanje računalniških naprav za slepe
in gluhoslepe omogoča uporabo namiznih in prenosnih
računalnikov, tabličnih računalnikov, dlančnikov,
pametnih telefonov in vseh drugih naprav, ki za
komunikacijo z uporabnikom uporabljajo zaslon, občutljiv
na dotik, in znajo ta dotik pretvoriti v vibracijo različne
jakosti ali frekvence. Značilnost tega izuma je, da ima
mehanski dodatek v obliki rastrske mreže, razprostrte
preko klasičnega, na dotik občutljivega zaslona naprave,
in s tem slepim in gluhoslepim osebam omogoča
prostorsko orientacijo na sicer gladki površini ekrana ter
s tem možnost učinkovite uporabe katere koli sodobne
serijsko proizvedene naprave, ki zna večtočkovni dotik
izraziti z vibracijo različnih jakosti ali frekvenc, pri čemer
komunikacija s slepim uporabnikom poteka z uporabo
posameznih sestavljenih znakov brajice in menijskih
vrstic, branje brajice pa poteka s pomočjo razpoznavanja
matrike 2 x 3 prek vibracijskega odziva naprave.
The device for managing computing devices makes
it possible for blind and deaf-blind to use desktop
computers, laptops, tablets, palmtops, smart phones
and any other devices that communicate with users
using a touch-sensitive screen, and can convert a touch
into the vibration of different strength or frequency. The
innovative device is characterized by a mechanical
add-on in the form of a raster grid which is spread
out over the traditional touch screen device. It gives
blind and deaf-blind persons spatial orientation for the
otherwise smooth screen surface and hence the effective
use of any modern serial produced device that knows
how to express multipoint touch with different vibration
intensity or frequency, whereby the communication with
blind users via individual composite characters of Braille
and menu bars as well as the reading of Braille takes
place via 2x3 matrix recognition by the device’s vibration.
Organizacija / Organisation
4WEB, d. o. o.
Avtor inovacije / Author of innovation
Željko Khermayer
Naslov za stike / Contact
Litostrojska cesta 44 E, 1000 Ljubljana,
T: 00386 1 512 8055,
E: [email protected],
www.4web.si
29
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1291
Večfunkcijski katalizator za pretvorbo plinskih zmesi CH4 in CO2 v sintezni plin
Multifunctional Catalyst for efficient CH4 and CO2 gas mixture conversion into
synthesis gas
Pretvorba metana in presežnega ogljikovega dioksida v
sintezni plin je privlačen način uporabe plinskih zmesi iz
procesov pridobivanja bioplina iz biološko razgradljivih
odpadkov z anaerobnimi mikroorganizmi, nekaterih
oblik uplinjanja biomase in številnih drugih virov. Na
Kemijskem inštitutu smo razvili katalizator za učinkovito
sočasno pretvorbo metana in ogljikovega dioksida v
sintezni plin, ki je uporaben kot bodisi kvaliteten energent
bodisi surovina za proizvodnjo sintetičnih goriv in drugih
specialnih kemikalij. Pridobljeni sintezni plin ima od
20 do 30 % večjo energijsko vrednost kot vhodni plin.
Proces hkrati odpravlja predstopnjo čiščenja ogljikovega
dioksida, ki je potrebna v sodobnih postopkih izkoriščanja
metana. Napredna zasnova cenovno dostopnega
katalizatorja omogoča obratovanje pri blagih reakcijskih
pogojih (T<800 °C, P = 1–20 bar) ob doseganju visoke
aktivnosti, stabilnega dolgoročnega obratovanja in
predvsem odsotnosti poogljičenja površine katalizatorja.
30
Conversion of methane and excess carbon dioxide into
synthesis gas is an attractive way to use gas mixtures
from biogas production from biologically degradable
waste with anaerobic bacteria, some types of biomass
gasification and numerous other sources.
The National Institute of Chemistry developed a catalyst
for efficient simultaneous conversion of methane and
carbon dioxide into synthesis gas that is useful either
as a high-quality energy product or as a raw material
used in production of synthetic fuels and other special
chemicals. The synthesis gas has 20 to 30 % higher
energy value than input gas. The process simultaneously
pre-cleans carbon dioxide, which is a necessary
component in modern methods of methane utilisation.
The advanced concept of an affordable catalyst makes
operating in mild reaction conditions possible (T<800 °C,
P=1–20 bar) by achieving high activity, stable long-term
operation and above all the absence of a carbonized
catalyst surface.
Organizacija / Organisation
Kemijski inštitut
Avtorji inovacije / Authors of innovation
dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec, dr. Petar Djinović, dr. Boštjan
Erjavec, prof. dr. Albin Pintar
Naslov za stike / Contact
Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana,
T: 00386 1 476 0237,
E: [email protected],
www.ki.si
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1311
Superhidrofobna površina lesa
Superhydrophobic wood surface
Les je na prostem izpostavljen delovanju biotskih in
abiotskih dejavnikov razkroja. V naravi so ti procesi
zaželeni, kadar pa ga uporabljamo v gospodarske
namene, jih skušamo čim bolj upočasniti. V preteklosti
so v te namene uporabljali predvsem biocidne izdelke.
Najnovejše rešitve temeljijo na tem, da les ohranimo
suh. To lahko dosežemo tudi s hidrofobnimi pripravki. V
okviru te inovacije smo kombinirali dva pristopa. Najprej
smo les obdelali z vodno emulzijo izbranega termično
stabilnega voska, nato pa smo ga termično modificirali. S
tem smo z nizko porabo voska dosegli izjemen hidrofobni
učinek. Termična modifikacija lesa je poleg dobre
mikrodistribucije voska prispevala še k boljši dimenzijski
stabilnosti in odpornosti lesa proti glivam. Tako dobimo
odličen material, ki je uporaben za lesene pohodne
površine, strešnike, vrtno pohištvo, obloge ... Novost že
preizkušamo v realnih pogojih.
When outdoors, wood is exposed to various factors
of biotic and abiotic decomposition. In nature, these
processes are desirable, but when the wood is used for
commercial purposes, we try to mitigate as much as
possible. In the past, mainly biocidal products were used
for these purposes. The latest solutions are based on
the principle of keeping the wood dry, which can also be
achieved with hydrophobic formulations. In the context
of this innovation, two approaches were combined.
Firstly, wood was treated with an aqueous emulsion of
a selected thermally stable wax, then it was thermally
modified. This is how a remarkable hydrophobic
effect was achieved with low consumption of wax. In
addition to good microdistribution of wax, the thermal
modification of wood contributed to better dimensional
stability and the wood’s resistance to fungi. This results
in an excellent material, which is useful for wooden tread
surfaces, tiles, garden furniture, casings, etc. This new
method is already being tested in real conditions.
Organizacija / Organisation
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta / Silvaprodukt, d. o. o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation
Miha Humar, Boštjan Lesar, Nejc Thaler, Mojca Žlahtič, Gregor Rep
Naslov za stike / Contact
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana,
T: 00386 31 843 724
E: [email protected],
www.bf.uni-lj.si
31
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1341
Oklepna pločevina za potrebe Nata
Armoured plate for the needs of NATO
Oklepna pločevina za potrebe Nata predstavlja razvoj
vrhunskega proizvoda, jekla nove generacije PROTAC
500. Njen osnovni namen je varovanje življenja in
premoženja fizičnih in pravnih oseb oziroma subjektov.
S svojimi odličnimi mehanskimi lastnostmi, med katere
poleg standardnih tehnoloških karakteristik, kot so dobre
natezne lastnosti, odlična udarna žilavost pri nizkih
temperaturah, trdota in upogib, prištevamo tudi balistično
testiranje, kjer ima oklepna pločevina PROTAC 500 v
primerjavi s konkurenco nižje zahtevane debeline za
zaščito po Natovih standardih. Zmanjšanje potrebne
debeline vpliva na maso in je izrednega pomena
predvsem pri vozilih, v katere je vgrajena pločevina
PROTAC 500, saj ima v povezavi s tem tudi pomemben
energetski in ekološki vidik. Oklepna pločevina
PROTAC 500 se dobro upogiba in je lahko variva. Pri
razvoju jekla je bila uporabljena napredna tehnologija
samopopuščenega martenzita, ki omogoča izdelavo
oklepne pločevine PROTAC 500 z eno samo toplotno
obdelavo.
32
PROTAC 500, an armoured plate for the pose of
NATO, represents a world-class product, made of new
generation of steel. Its primary purpose is to protect the
lives and property of both natural and legal persons or
entities. It has excellent mechanical properties, including
standard technological characteristics, such as good
tensile properties, excellent impact strength at low
temperatures, hardness and deflection as well as ballistic
testing, where the PROTAC 500 armoured plate is made
according to NATO standards as it has lower required
thickness of protection in comparison to the competition.
The reduction of required thickness affects the mass
and is of great importance especially for vehicles with an
integrated PROTAC 500 plate, as accordingly, it has an
important energy and environmental aspect. The PROTAC
500 armoured plate has a good flexibility for bending
and may be welded. While developing the steel, only
the advanced technology of self-tempered martensite
was used, which makes it possible to manufacture the
PROTAC 500 armoured plate with a single heat treatment.
Organizacija / Organisation
Razvojni center Jesenice, d. o. o. in Acroni, d. o. o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation
dr. Jure Bernetič, doc. dr. Gorazd Kosec, Matjaž Marčetič,
Iztok Tomažič, doc. dr. Aleš Nagode, prof. dr. Borut Kosec
Naslov za stike / Contact
Kidričeva 44, 4270 Jesenice,
T: 00386 41 756 913,
E: [email protected],
www.acroni.si
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1391
Večnamenski čoln Optiwave 575
Multi-purpose boat Optiwave 575
V gradnjo večnamenskih motornih čolnov z modelom
Optiwave 575 vpeljujemo prilagojeno tehnologijo
gradnje vrhunskih tekmovalnih jadrnic, s čimer znatno
zmanjšujemo težo plovila in hkrati izboljšujemo
mehanske lastnosti. Za večnamenski čoln Optiwave 575
smo razvili nov koncept uporabnosti plovila za končnega
kupca. Oblika trupa čolna zagotavlja udobno plovbo
po valovitem morju in je izjemno energijsko učinkovita.
Zasnova čolna omogoča večnamensko uporabo, in sicer
profesionalno rabo (ribištvo, pomoč na morju, servis
plovil na morju) kakor tudi za šport in razvedrilo. Glavne
inovacije, ki smo jih vpeljali za široko uporabnost, so:
• oblika trupa z globokim »V« v premčnih presekih,
• gradnja čolna v celoti po okolju prijazni tehnologiji
vakuumske infuzije, ki zagotavlja znatno nižjo težo
plovila in hkrati izboljšane mehanske lastnosti,
• uporaba obnovljivih virov v strukturi čolna (pluta),
• prilagodljiva razporeditev na palube glede na namen
uporabe plovila.
The construction of the multi-purpose model Optiwave
575 motor boat sees us introducing customized
technology for building high performance sail boats,
which significantly reduces the weight of the vessel and
at the same time improves mechanical properties. We
have developed a new concept of vessel usability of
the vessel for the end customer of the multi-purpose
Optiwave 575. The shape of the boat’s hull provides
for comfortable sailing on rough seas and is extremely
energy efficient. The boat’s design makes it perfect for
both professional use (fisheries, maritime assistance,
vessel service at sea) as well as sport and recreation.
The main innovations we introduced for broad
applicability are:
• use of renewable energy sources in the structure of
the boat (cork),
• adaptable layout of the deck depending on the
intended use of the vessel.
• shape of the hull with a deep “V” in the bow sections,
• building the boat with completely environmentally
friendly vacuum infusion technology, which provides
significantly lower weight of the vessel and at the
same time improved mechanical properties,
Avtor inovacije / Author of innovation
RCJ, d. o. o. – Oddelek za vakuumsko infuzijo
Organizacija / Organisation
RCJ, d. o. o.
Naslov za stike / Contact
Cesta Franceta Prešerna 61, 4270 Jesenice,
T: 00386 40 237 911,
E: [email protected]
33
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1471
Panel Savonius mikro vetrnih elektrarn – PSMVE
Savonius Panel Micro Wind Turbines – PSMWT
Panel Savonius mikro vetrnih elektrarn (PSMVE) je
naprava, ki se namesti na obstoječe stebričke balkonske
ograje objekta (večstanovanjskega, poslovnega ali
individualne hiše), med stebričke ograje (vrtne, okrog
industrijskih ali športnih objektov), na protihrupno zaščito
ob prometnicah (pri tem je mogoče izkoriščati tudi
vrtinčenja zraka okoli mimovozečih vozil) ali kjer koli
drugje, kjer je na razpolago dovolj vetra. Osnovni namen
panela je proizvodnja električne energijo iz obnovljivega
vira energije (OVE) – vetra. PSMVE so zaključene enote
s polnilnim regulatorjem ali razsmernikom, ki omogoča
enostaven priklop na shranjevalnike električne energije –
akumulatorje ali na druge električne porabnike. PSMVE
s proizvodnjo električne energije zmanjša obremenjenost
objekta zaradi moči sunkov vetra, saj panel odvzame
vetru del moči in jo pretvori v električno energijo. Vetrna
turbina je vertikalna in neodvisna od smeri vetra, kar
izjemno poveča uporabnost inovativne ideje. PSMVE je
inovativen pristop in domiselna rešitev, ki je zaključena
celota pri mikrogeneratorjih moči, ki izkoriščajo OVE.
34
PSMVE ima tudi velik potencialni trg, saj je izdelek
globalno zanimiv, posebno ob upoštevanju naraščajočih
trendov izkoriščanja obnovljivih virov energije.
Savonius panel micro wind turbine (PSMVE) is a device
that can be installed on a building balcony’s already
existing railing pillars (apartment building, business
building or individual house), between fence pillars (of
a garden, around industrial buildings or sport facilities),
noise barriers on roads (here air circulation around
passing vehicles can also be exploited) or in any other
places where there is sufficient wind. The panel’s primary
purpose is electrical energy production from the wind,
which is a renewable energy source (RES). PSMVEs are
self-contained units with a charging regulator (rectified
current source) that enables simple connection to
electrical energy storages - accumulators or to other
electricity users. Producing electrical energy by PSMVE
decreases the wind’s impact on the building because
the panel collects some of the wind power and converts
it to electrical energy. The wind turbine is vertical and
independent of the wind direction, which significantly
increases usefulness of the innovative idea. PSMVE
represents an innovative approach and a good solution
that introduces a comprehensive product among micro
power generators that exploit RES. PSMVE also has
a large potential market, since the product is globally
attractive, especially considering the increasing trends of
exploitation of renewable energy sources.
Organizacija / Organisation
Marjan Bezjak
Avtor inovacije / Author of innovation
Marjan Bezjak
Naslov za stike / Contact
Župečja vas 50 B, 2324 Lovrenc na Dravskem polju,
T: 00386 41 214 946,
E: [email protected],
www.microwindpanel.com
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1561
Črv za poštevanko
Multiplication Worm
Črv za poštevanko je didaktični pripomoček za učenje
poštevanke in večkratnikov.
Multiplication worm is a teaching device for learning
multiplication and multiples.
Kaj se lahko učimo s pomočjo črva:
What can we learn with the worm:
• otrok na zanimiv način spoznava večkratnike in si jih zapomni,
• uri štetje in številske predstave v obsegu od 1 do 100,
• prehajanje čez desetico,
• krepi številske predstave.
• children learn their multiplication tables in an
interesting way and remember them,
• practice of counting and the conception of numbers
from 1 to 100,
• passing through tens,
• strengthens the conception of numbers.
Pri učenju s črvom otrok s pomočjo štetja sam pride do
rezultata, ga umesti na ustrezno polje in na koncu vidi
vse večkratnike v vrstnem redu, kot si sledijo. S tem ko
jih vidi in še enkrat glasno prebere, si jih tudi hitreje in
učinkoviteje zapomni.
Funkcija črva je tudi ta, da v različnih izvedbah (leseni,
šivani, plastificirani) omogoča krepitev finomotoričnih in
grafomotoričnih spretnosti ter uri koordinacijo oko-roka.
When learning with the worm, children use counting
to arrive at a result on their own, they place it in an
appropriate field and in the end see all the multiples in
the order they appear. By seeing them and reading them
aloud once again, they also memorise them more quickly
and effectively.
Different versions of the worm (wood, sewn, plastic) also
facilitates enhancing fine motor and graphomotor skills
as well as hand-eye coordination.
Organizacija / Organisation
A&M PROJEKT, Alenka Stare, s. p.
Avtorici inovacije / Authors of innovation
Alenka Stare, Martina Vrabec
Naslov za stike / Contact
Za gradom 2, 4260 Bled,
T: 00386 40 850 876, 00386 40 264 843,
E: [email protected],
www.amprojekt.eu
35
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1591
Pridobivanje zunajceličnih veziklov za diagnostiko in terapijo
Extracellular vesicle production for diagnostics and therapy
Naš cilj je razviti in optimizirati hitro, enostavno in
poceni diagnostično metodo, ki temelji na pridobivanju
zunajceličnih veziklov (ZV) iz periferne krvi, ter jo vključiti
v klinično uporabo. Prednost metode je, da temelji
na uporabi naravi prijaznih materialov in tehnologij,
ne zahteva žrtvovanja poskusnih živali in bi lahko
nadomestila obstoječe, do bolnika agresivne invazivne
diagnostične postopke (npr. biopsije), saj vključuje
odvzem le nekaj mililitrov krvi. Slaba ponovljivost in
zanesljivost rezultatov ter nepopolne tehnološke rešitve
za pridobivanje in določanje zunajceličnih veziklov so
glavni vzrok, zakaj metoda še ni klinično uporabljena.
V ta namen smo s podjetjem Domel, d. o. o., razvili
izboljšano opremo za temperaturno regulacijo v
centrifugah Centric 200R in 400R. V tovarni Domel
so izdelali termobloke za vzdrževanje večjega števila
vzorcev na želeni telesni temperaturi in novi nihajoči
rotor Liliput za ti dve hitri centrifugi. Trenutno na trgu
podobnega izdelka še ni.
36
Our goal is to develop and optimize a fast, simple and
cheap diagnostic method based on extracellular vesicle
production from peripheral blood and include it in clinical
use. The advantage of the method is that it is based on
environmentally friendly materials and technology usage,
it does not need test animals, and it could replace the
existing aggressive diagnostic procedures (i.e. biopsy)
for the patient, as only few ml of blood are needed. Poor
repeatability and reliability of results and incomplete
technological solutions for production and defining of
EV are the main reasons for the method not yet being
present in clinical use. Accordingly, we developed in
collaboration with Domel d.o.o. improved temperatureregulation equipment in centrifuge Centric 200R and
400R. Domel d.o.o. made a thermoblock for preservation
of numerous samples at a desired body temperature and
a new swinging rotor “Liliput” for the two high-speed
centrifuges. There is no similar product on the market at
the moment.
Slika 1: A: Brstenje eritrocita, ki je bilo umetno izzvano z dodajanjem Ca-ionofora A23187.
Na koncu izrastkov vidimo brst (bela puščica), ki se v zadnji fazi brstenja odcepi in
postane prosti zunajcelični vezikel. B: celični fragmenti, ki nastanejo med centrifugiranjem
vzorca. Vidimo izrastke povezane s tankimi vratovi, ki se lahko pretrgajo in nato tvorijo
zunajcelične veikle.
Slika 2: A: Rotor »Liliput« B: rotor »Liliput v centrifugi centric 200R (Domel d.o.o.),
C: termoblok za gretje epruvete z vzorci krvi. Rumena puščica prikazuje položaj v katerem
je držalo za mikrocentrifugirke na rotorju med obratovanjem centrifuge.
Slika 3: protokol izolacije zunajceličnih veziklov iz periferne krvi.Odvzem krvi iz medialne
kubitalne vene (A) v epruveto s podtlakom (B), ki jo nato centrifugiramo (C), da odstranimo
celice iz plazme in nato odpipetiramo zgornjih 250 µL plazme (D) v mikrocentrifugirko (E).
Nato centrifugiramo s hitrimi obrati (F), izpiramo s PBS-citratom (G), ter postopek
ponovimo (F-J). Na koncu izmerimo koncentracijo NV s pretočnim citometrom
MACSQuant analizatorjem (K).
Organizacija / Organisation
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta,
Laboratorij za klinično biofiziko
Avtorji inovacije / Authors of innovation
dr. Roman Štukelj, asist. dr. Rado Janša,
prof. dr. Veronika Kralj-Iglič in Domel, d. o. o.
Naslov za stike / Contact
Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana,
T: 00386 40 731 046,
E: [email protected],
www.lkbf.si
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1641
SOFC Blower – puhalo za visokogorivne temperaturne celice
SOFC Blower for high-temperature fuel cells
Izdelek je vzporedni rezultat sodelovanja na
mednarodnem projektu s področja SOFC-gorivnih
celic. Sistem delovanja SOFC-gorivnih celic je
namenjen dolgotrajnemu neprekinjenemu delovanju
pri temperaturah nad 600 °C. Izkoristki so zaradi teh
pogojev obratovanja izredno pomembni.
Obstajal je le en izdelek konkurence, ki pa zahtevam ni
zadoščal. Med projektom je spontano prišlo do pogovora
in povpraševanja po možnostih za novo puhalo.
Posamezne elemente iz različnih Domelovih smo z
veliko mero kreativnosti združili v novo celoto.
Standardni elementi iz Domelovega programa so
EC-motor in aerodinamske komponente, kot sta
centrifugalno kolo in difuzor. Na novo je bilo razvito
zunanje ohišje z izvirnim vpetjem puhala, ki omogoča
zmanjšanje prenosa vibracij z motorja na ohišje ob
sočasnem učinkovitem hlajenju elektronike, integrirane
v zračni tok puhala. Celota daje preprosto in kompaktno
rešitev z visokim izkoristkom in izvirno obliko za
enostavno vgradnjo v končni sistem SOFC-gorivne
celice za alternativno vzporedno pridobivanje električne
energije ob uporabi zemeljskega plina kot ogrevalnega
medija v stanovanjskih enotah.
The product is a parallel result of cooperation in an
international project in the field of SOFC fuel cells. The
system of SOFC fuel cells is designed for long-term
continued operation at temperatures above 600 °C.
These operating conditions enable important recoveries.
Only one competitor’s product was on the market,
but was inefficient. During the project a conversation
and questions on the possibilities of a new blower
spontaneously emerged. Individual elements were taken
from various Domel programs and combined into a new
unit by using a lot of creativity and new ideas.
Standard elements from the Domel program are EC
motor and aerodynamic components such as centrifugal
wheel and diffuser. We have newly developed the
external case, using innovative approaches to fixing the
blower, which allows the reduction of the transmission
of vibration from the motor to the case and at the same
time efficient cooling of electronics integrated into
the blower’s airflow. All this represents a simple and
compact solution with high efficiency and innovative
design for easy installation in the final SOFC fuel cell
system for parallel alternative electricity generation using
natural gas as a heating medium in housing units.
Organizacija / Organisation
Domel Holding, d. d., NELA razvojni center d. o. o.,
Podružnica OTOKI
Avtorji inovacije / Authors of innovation
Marjan Kavčič, Janez Rihtaršič, Igor Markič, Aleš Eržen,
Jaka Mohorič, Miha Kržišnik, Tomaž Pegam
Naslov za stike / Contact
Otoki 21, 4228 Železniki,
T: 00386 4 511 7100,
E: [email protected],
www.domel.com
37
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1681
Brezdotična večfunkcijska kontrolna enota z možnostjo zaznavanja različnih gest
Touchless multifunctional control unit with the capability of recognising different
gestures
Brezdotične večfunkcijske kontrole omogočajo, da
z zapletenejšimi kretnjami pred površino senzorja
upravljamo različne naprave ali da v sistem pošljemo
različne ukaze (primer: zamah gor pomeni dvig rolete,
zamah dol pa spust rolete ...).
Izdelek posega na dvoje različnih in konfliktnih
področij. Glavna (patentirana) inovativnost izdelka je,
da učinkovito reši konflikt med estetiko in naraščajočo
kompleksnostjo sistemov inteligentnih hiš. Brezdotične
večfunkcijske kontrole ponujajo popolnoma novo rešitev
težave. Ker je videz brezdotičnih kontrol popolnoma
prilagodljiv prostoru, ga lahko oblikujemo tako, da
kontrola ne kazi prostora in se lahko poljubno vključi
vanj. To omogoči, da je lahko taka kontrola na zelo
dostopnem in uporabnem mestu (recimo pri vhodu v
prostor). Rešitev je patentirana in zato pomeni največjo
mogočo raven inovativnosti, saj take rešitve do zdaj ni
bilo in jo zaradi svetovno priznanega patenta konkurenca
tudi ne bo mogla ponuditi.
38
Touchless multifunctional controls allow us to manage
different devices with complex gestures in front of the
sensor surface or to send different commands to the
system. (example: an upstroke means raising the blinds, a
downstroke means lowering the blinds, etc.) The product
concerns two different and conflicting areas. The main
(patented) innovation of the product is to effectively
solve the conflict between aesthetics and the growing
complexity of intelligent house systems. Touchless
multifunctional controls offer a completely new solution to
the problem. Since the appearance of touchless controls
is fully customizable for any room, it can be designed so
that the appearance of the control does not spoil the room
or so it can be optionally engaged in the room. This allows
that such control may be located in a very accessible and
useful site (for example, at the entrance to the room). The
solution is patented and therefore represents the highest
possible level of innovation, since such solutions have so
far not yet been developed and the competition will not
be able to offer it due to the world-renowned patent.
Organizacija / Organisation
ANIGMOTEH, d. o. o.
Avtor inovacije / Author of innovation
mag. Marko Čenčur
Naslov za stike / Contact
Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana,
T: 00386 31 266 877,
E: [email protected],
www.anigmo.com
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1711
Leseni poganjalček SPRINGO
Wooden Balance Bicycle SPRINGO
Leseni otroški poganjalček SPRINGO je cenovno
dostopen, lahek vzmetni poganjalček, ki lesa ne
uporablja samo v estetske namene, ampak se v njem
skriva predvsem konstrukcijski namen. Okvir iz vezane
letve debeline 10–15 mm in širine 25 mm ima ravno
pravo razmerje med trdnostjo in prožnostjo ter s tem
omogoča optimalno blažitev otrokovega gibanja na
poganjalčku. Kjer bi prišle do izraza pomanjkljivosti
lesa, kot sta obraba in premajhna trdnost, smo
se odločili za uporabo predizdelanih elementov iz
aluminija in kovinskih podložk. Do zdaj je edini vzmetni
poganjalček visokocenovni Kokua »Like a Bike jumper«
z aluminijastim okvirjem, drugi leseni poganjalčki pa les
uporabljajo bolj v estetske kot konstrukcijske namene.
Naša konkurenčna prednost:
• minimalna uporaba količine lesa,
• teža lesenih delov okvirja je 0,0008 m² x 700 = 0,56 kg,
• cena lesenih delov brez obdelave je okoli 1–2 evra,
• avtomatsko vzmetenje, ki izhaja iz vezanih letev in
njihove postavitve.
“SPRINGO”, a wooden balance bicycle, is an affordable,
lightweight suspension bicycle, where wood is not used
only for aesthetic purposes, but it also hides primarily
structural purpose. Its frame, made of 10-15 mm
thick and 25 mm wide composite panels, has an ideal
balance between strength and flexibility, letting children
mitigate their movement as much as possible. Where
the shortcomings of wood, such as wear and lack of
strength, would become evident, we decided to use
prefabricated elements made of aluminium and metal
washers. Until now, the only suspension balance bicycle
was the high-price Kokua “Like a Bike Jumper” which has
an aluminium frame. Other wooden balance bicycles use
wood more for aesthetic than for construction purposes.
• and the automatic suspension, from composite panels
and their placement.
Organizacija / Organisation
TRI-PIS, d. o. o.
Our competitive advantage:
Avtor inovacije / Author of innovation
Jaka Benedik, univ. dipl. ing.
• minimal use of the quantity of wood,
• wooden parts of the frame weight 0.0008 m2 x 700 = 0.56 kg,
• pieces of wood without processing cost around 1-2, €
Naslov za stike / Contact
Streliška ulica 37a, 1000 Ljubljana,
T: 00386 31 338 462,
E: [email protected],
www.benedik-design.com
39
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1761
Posodobljena TT200
Upgraded TT200
Inovacija je izdelek, ki je že bil na trgu in je danes veliko
bolj razširjen v novi uporabi.
TT200 je izdelek, ki je bil patentiran v Sloveniji in ima
zaščito modela ter blagovne znamke v številnih državah.
Med prvim in posodobljenim izdelkom je veliko novih
izkušenj in aplikacij glede na okoliščine, v katerih se
uporablja, in potrebe po vnašanju kisika v medij.
Posodobljeni izdelek TT200 ima danes širok spekter
uporabnosti, ker je bil naknadno preizkušen v različnih
okoliščinah in v drugačne namene, in je tudi pokazal zelo
dobre rezultate v specifičnem okolju, sprva le na podlagi
teoretičnega znanja prisotnih v projektu njegovega
posodabljanja ter v zaključni fazi raziskave najbolj
optimalne uporabe izdelka z vidika kupčevih izkušenj.
This innovation is a product that has already been
present in the market and today offers a broader use.
TT200 is a product that was patented in Slovenia and
has design and trade mark protection in many countries.
Based on testing experiences the difference between the
previous and current product is the ability of the latter to
transfer oxygen into a range of invironments
The product has a wide range of applications today,
because it was subsequently tested in various conditions
and for other purposes. It has also achieved very good
results in a specific environment, at first based only on
theoretical knowledge of T200 project participants and at
the final stage based on research of customers’ optimal
product use.
Organizacija / Organisation
Toring turbine, d. o. o.
Avtor inovacije / Author of innovation
Toring turbine, d. o. o.
Naslov za stike / Contact
Ferrarska ulica 8, 6000 Koper,
T: 00386 31 368 758,
E: [email protected],
www.toring.com
40
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1781
Disipativni granulirani materiali za dušenje vibracij in hrupa
Dissipative granular materials for vibration and noise damping
Ta inovacija je del doktorske naloge in izvira iz
tehnologije disipativnih granuliranih materialov (DGM),
ki omogoča optimalno izkoriščanje dušilnih lastnosti
polimernih materialov in s tem optimalno znižanje vibracij
in hrupa. V sklopu projekta razvijamo novo generacijo
dušilnih elementov na osnovi tehnologije DGM in temelji
na rezultatih vrhunskih temeljnih raziskav na področju
vpliva hidrostatičnega tlaka na časovno odvisno vedenje
polimernih materialov ter na rezultatih preučevanja
obnašanja elastomernih materialov v obliki granul z
multimodalno porazdelitvijo velikosti delcev. Z vidika
tehnične in komercialne inovativnosti lahko trdimo, da je
rešitev inovativna, saj nobena izmed obstoječih rešitev
za obvladovanje hrupa in vibracij ne izkorišča polnega
potenciala polimernih materialov. Novo razvite dušilne
elemente je mogoče uporabiti v različnih inženirskih
aplikacijah: protipotresni dušilni elementi, tihi železniški
pragovi, dušilni elementi za pralne stroje ipd.
The innovation we present is part of a PhD thesis
and has its origins in dissipative granular materials
technology, which enables the optimum use of polymeric
materials’ damping properties, and therefore the
optimum vibration and noise reduction. In this project we
are developing a new generation of damping elements
on the basis of DGM technology and the results of the
cutting-edge basic research in the area of hydrostatic
pressure influence on the time-dependent behaviour
of polymeric materials as well as the results of studying
the behaviour of elastomeric materials in the form of
granules with multimodal particle size distribution. In
terms of technical and commercial innovation, we can
say that the solution is innovative, since none of the
existing solutions for the control of noise and vibration
exploits the full potential of polymeric materials.
Newly developed damping elements can be used in
various engineering applications: seismic damping
elements, silent sleepers, damping elements for washing
machines, etc.
Organizacija / Organisation
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Avtorji inovacije / Authors of innovation
dr. Igor Emri, dr. Bernd-Steffen von Bernstorff, dr. Frank Bremer,
Andrej Kalamar, Marko Bek, Pavel Oblak
Naslov za stike / Contact
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana,
T: 00386 1 720 7100,
E: [email protected],
www.fs.uni-lj.si
41
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1821
Slovenska zložljiva električna kolesa Electrom
Slovene folding electric bicycle Electrom
ZM Dava, d. o. o., je družinsko podjetje z dolgoletno
tradicijo v zastopanju in prodaji pakirnih materialov,
specializiranih za aluminij.
Pred nekaj leti smo se dodatno usmerili v raziskovanje
električnih vozil in elektrifikacijo. V ideji svobodnega,
neodvisnega in zdravega načina življenja nam je uspelo
sestaviti prvi lasten izdelek, električno kolo.
S testiranjem delov iz različnih koncev sveta,
izboljševanjem in sledenjem potrebam uporabnikov
smo ustvarili svojo lastno znamko slovenskih zložljivih
električnih koles Electrom.
Vrednote našega poslovanja so kakovost, enostavnost,
poštenost in ugodne, dostopne cene. Naše geslo je:
“Free wheel is your will!”
ZM Dava d.o.o. ZM Dava d.o.o. is a family business with
a long tradition in the area of representation and selling
of packaging materials with specialisation in aluminium.
Few years ago we have additionally started researching
electrical vehicles and electrification. With the idea of a
free, independent and healthy way of life we managed to
make an electric bicycle as our very first product.
By testing parts from different parts of the world,
improving and following the needs of customers, we
created Electrom, our own trademarked Slovene folding
electric bicycles.
Our business values are; quality, simplicity, fairness, and
competitive, affordable price for customers. Our motto
is: “Free wheel is your will!”
Organizacija / Organisation
ZM Dava, d. o. o.
Avtorja inovacije / Authors of innovation
Branko Jovićević in Manica Maček
Naslov za stike / Contact
Na Ajdov hrib 26, 2310 Slovenska Bistrica,
T: 00386 41 834 045,
E: [email protected],
www.electrom.si
42
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1851
Električno kolo VOZ
Electric Bicycle VOZ
Električno kolo VOZ vsebuje večje število manjših
inovativnih rešitev. Med njimi izstopata patentiran
električni menjalnik in patentiran samopovratni polnilni
mehanizem. Električni menjalnik omogoča enostavno
preklapljanje med dvema režimoma vožnje odvisno od
zahtevnosti terena. Tako je omogočena počasnejša
vožnja v zahteven klanec in hitrejša vožnja po ravnini.
Samopovratni polnilni mehanizem olajša iskanje polnilne
postaje, saj omogoča direktno polnjenje na vsaki
električni vtičnici, zato vozniku kolesa ni treba skrbeti,
kako bo napolnil svojo baterijo. Celotno električno kolo je
oblikovano tako, da ponuja uporabniku veliko odlagalnih
površin, velik prtljažni prostor, LED-osvetlitev okolice,
FM-radio, GPS-navigacijo s sledenjem in številne druge
uporabne pripomočke. Oblika električnega kolesa je
zaščitena z zaščito modela.
The VOZ electric bicycle contains numerous smaller
innovative solutions. The two that stand out are patented
electric transmission and patented self-retracting
charging mechanism. Electric transmission allows
for simple switching between the two riding regimes,
depending on the terrain difficulty. It enables a slow
ride up steep slopes and a faster ride on flat land. The
self-retracting charging mechanism enables a simpler
charginh process, because it can be directly charged
on any electrical charging unit. The user does not have
to worry about charging the battery. The electrical bike
is designed to offer the user a lot of useful surfaces,
big luggage compartment, LED lighting, FM radio,
GPS navigation with tracking and many other handy
accessories. The design of the bike is protected by the
model protection.
Organizacija / Organisation
David Žohar
Avtor inovacije / Author of innovation
David Žohar
Naslov za stike / Contact
Celestrina 6, 2229 Malečnik,
T: 00386 2 473 0214,
E: [email protected],
www.voz.si
43
Inovativni proizvod Innovative Product
ID 1881
Komunikacijska naprava za gluhoslepe
Communication Device for deaf-blind people
Na podlagi dolgoletnega dela z gluhoslepimi se je
pokazala potreba po izdelavi naprave za komunikacijo
gluhoslepih s slišečimi in videčimi ter tudi med seboj.
Razvita je posebna komunikacijska naprava, prek
katere gluhoslepi zazna tresljaje na dlani in lahko
prebira sporočila, ki jih napiše druga oseba z uporabo
tipkovnice. V kombinaciji s pametnim telefonom je
mogoče poslati SMS- sporočilo ali “chatati” prek
SMS-sporočil. Taka naprava lahko izboljša kakovost
življenja gluhoslepih.
The need for a communication device was recognized
on the basis on many years experience of work with
deaf-blind people . It would serve the deafblind to
communicate among themselves as well as with people
that can hear and see. We developed a special device
that enables a deafblind person to feel vibrations in their
hand and read messages typed by another person on a
keyboard. In combination with a smartphone we can send
text messages or use SMS chat. This kind of device will
significantly improve deaf-blind people’s quality of life.
Organizacija / Organisation
Sašo Poljanšek in Simona Gerenčer Pegan, Tine Uršič,
Štepan Jirka s sodelavci / with colleagues
Avtorji inovacije / Authors of innovation
Simona Gerenčer Pegan, Sašo Poljanšek, Tine Uršič, Štepanek
Jirka, David Fister in neimenovani sodelavec / and unnamed
colleague
Naslov za stike / Contact
Vrh Zelj 14, 5280 Idrija,
T: 00386 40 440 277,
E: [email protected]
44
3
Inovativne
storitve
Innovative
Services
Inovativna storitev Innovative Service
ID 880
Postopek kalibracije koničnih navojev
Calibration procedure of conical threads
Gre za lastno razvito metodo kalibracije koničnih navojev,
ki je na visoki zahtevnostni ravni. Metoda pomeni ključno
kalibracijo pri pridobivanju zaupanja odjemalcev doma,
predvsem pa na tujih trgih, kjer ima na splošno velik
ugled. Zahtevnost metode se kaže v izračunu korekcij
in merilnih negotovosti. Če ima povprečna kalibracija do
10 členov merilne negotovosti, jih imajo konične veličine
čez 20, ki so med seboj še soodvisne. Inovacija pomeni
praktične meritve na dolžinskem merilnem stroju, kjer je
čas izvedbe tudi do 50 % manjši od zdaj znanih metod,
saj vključuje merjenje v več dimenzijah hkrati. Je tudi
sestavni del inovacije sistema za avtomatsko beleženje
in uporabo vplivnih parametrov, kot so na primer
temperatura stroja in merjenca ali sila merilnih tipal.
Vse skupaj povezuje namenski programski vmesnik,
razvit v programu QTree, ki omogoča izvedbo celotnega
postopka merjenja s takojšnjimi avtomatskimi izračuni in
izdelavo certifikata brez dodatnih posredovanj izvajalca.
46
This is a self-developed, highly complex method of
calibrating conical threads. The method of calibration
is key in acquiring the trust of clients at home, but
mostly abroad where the method generally has a good
reputation. The complexity of the method is seen
in the calculation of corrections and measurement
uncertainties. If an average calibration has up to 10 parts
of measurement uncertainty, the conical quantities have
more than 20, which are also codependent with each
other. The innovation is in practical measurements on
a linear measuring machine, on which the execution
time is up to 50% shorter than with currently known
methods, because it includes measuring in more than
one dimension at a time. The component part of the
innovation is also a system for automatic recording
and use of influential parameters, such as temperature
of the machine and measurand, or the force of
measuring sensors. Everything is linked together by
the software interface developed in the programme
QTree, which facilitates the entire measuring procedure,
with immediate automatic calculations and certificate
preparation without additional interference of the
provider.
Organizacija / Organisation
LOTRIČ Meroslovje, d. o. o.
Avtorja inovacije / Authors of innovation
Primož Hafner, Gregor Demšar
Naslov za stike / Contact
Selca 163, 4227 Selca,
T: 00386 4 517 0700,
E: [email protected],
www.lotric.si
Inovativna storitev Innovative Service
ID 1201
Atlas PickByGlass
Atlas PickByGlass
Prostoročno, vizualno vodeno komisioniranje
Si predstavljate vsakodnevno delo v skladišču prostih
rok, brez papirja, terminalov in slušalk, a s popolno
informacijsko podporo?
Atlas PickByGlass je informacijska rešitev, ki v skladišču
omogoča popolnoma prostoročno delo. Z uporabo
zaslona v očalih uporabniku prikaže delovni nalog, ga
vodi po optimalni poti od lokacije do lokacije in mu z
vgrajeno kamero olajša delo pri identifikaciji materiala.
Atlas PickByGlass uporablja tehnologijo Google Glass
v logističnem okolju. Očala so prek omrežja Wi-Fi
povezana v informacijski sistem (WMS). Uporabniku
se na zaslonu očal prikažejo vsa potrebna navodila za
delo, lokacija, material in zahtevana količina. S kamero,
vgrajeno v očala, prebere črtno kodo lokacije ali materiala
in z dotikom okvirja le še potrdi opravljeno delo.
Prednosti sistema Atlas PickByGlass:
• prostoročno delo,
• hitrejše in učinkovitejše delo,
• zmanjšana možnost napak pri komisioniranju,
• preprosta uporaba.
Hands free, visually guided commissioning
Can you imagine your everyday work in a warehouse
with free hands, no papers, terminals or headsets, but
still with a full IT support?
Atlas PickByGlass is an information solution which
makes warehouse work completely hands-free. With the
help of a screen in the glasses, the user is shown the
work order, guided on the way from location to location,
and with the help of an integrated camera identifying
material is made easier.
Atlas PickByGlass uses Google Glass technology in a
logistics environment. The glasses are connected via
Wi-Fi with the information system (WMS). The glasses’
screen give the user all necessary instructions for work,
location, material and required amount. With the help of
the integrated camera in the glasses, the bar code of the
location or the material is read and with a touch of the
frame the work is confirmed.
Advantages of the Atlas PickByGlass system:
• hands-free work,
• quicker and more effective work,
• decreased possibility of errors in commissioning,
• ease of use.
Organizacija / Organisation
Epilog d. o. o.
Avtor inovacije / Author of innovation
Epilog, d. o. o.
Naslov za stike / Contact
Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana,
T: 00386 1 583 8000,
E: [email protected],
www.epilog.net
47
Inovativna storitev Innovative Service
ID 1251
TravelStarter
TravelStarter
TravelStarter povezuje popotnike in turistične ponudnike.
Prvim omogoča, da svojo destinacijo doživijo na pristen
in edinstven način, ponudnikom pa daje možnost
financiranja projektov s pomočjo turistov s celega sveta.
TravelSarter je inovativna spletna platforma, ki deluje
na podlagi množičnega financiranja in geooznačevanja.
Posameznik ali podjetje na strani objavi projekt, za
katerega potrebuje finančno podporo, ter v zameno
ponudi privlačne in inovativne turistične storitve. Na
drugi strani si popotniki lahko ogledajo seznam lokalnih
ponudnikov in njihovih projektov, ki jih podprejo na svoji
naslednji destinaciji. V zameno doživijo pristno izkušnjo
in hkrati še prihranijo pri stroških potovanja. TravelStarter
tako postane vezni člen med lokalno skupnostjo in
svetovnimi popotniki. S tem neposredno podpira lokalni
turizem. Storitev je na voljo tako posameznikom in
podjetjem, ki bi radi v turizem vpeljali sveže ideje, kakor
tudi popotnikom, ki si želijo poskusiti nekaj novega in
lokalnega.
48
TravelStarter connects travellers and tourist providers.
With it travellers can experience their destination in an
authentic and unique way, while providers have the
opportunity to finance projects with the help of tourists
from all over the world.
TravelStarter is an innovative web platform which
operates on the basis of crowdfunding and geo tagging.
An individual or an enterprise publishes a project for
which financial support is needed online, and offers
attractive and innovative tourist services in return. On the
other hand, travellers can view the list of local providers
and their projects which they then support on their next
destination. In return they have an authentic experience
and at the same time save money on their travel costs.
TravelStarter therefore becomes the link between the
local community and world travellers, and as such
directly supports local tourism. The service is available
for both individuals and enterprises that would like to
introduce fresh ideas, and travellers who want to try
something new and local.
Kategorija prijavitelja / Category of applicant
STAL, d. o. o.
Avtorja inovacije / Authors of innovation
Anuška Cerovšek Beltram, Blaž Jemc
Naslov za stike / Contact
Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana,
T: 00386 31 335 408,
E: [email protected],
www.stapotovanja.com
Inovativna storitev Innovative Service
ID 1411
Izkustvena konferenca
Experiential Conference
Sodobna podjetja nenehno iščejo nove metode in orodja
za spodbujanje razmišljanja in iskanje novih inovativnih
rešitev. Izkustvena konferenca prinaša edinstveno
izkušnjo: doživetje 12 inovacijskih tehnik v enem dnevu
skozi postopek igrifikacije (gamification).
Udeleženci konference s simulacijo 12 različnih
inovacijskih tehnik spoznajo, kako si sledijo in kaj
vključujejo faze inspiracije, ideje (oz. koncepta),
izboljšave, invencije (oz. prototipa) in inovacije kot
končne tržne potrditve ideje. Na vsaki točki jih spremlja
še intuicija.
Konferenca je bila kot pilotni projekt (oz. invencija)
enkrat že izpeljana, in sicer 12. junija 2014 v Ljubljani
z naslovom Od inspiracije do inovacije – izkustvena
konferenca skozi 12 tehnik. Konferenca z okoli sto
udeleženci je v večini točk odstopala od ustaljenih
izobraževalnih dogodkov, saj je potekala brez predavanj,
temeljila pa je na igrifikaciji, kar je od udeležencev
zahtevalo drugačen miselni okvir.
Modern enterprises constantly search for new methods
and tools for encouraging thinking processes and search
for new, innovative solutions. Experiential Conference
offers a unique experience: 12 innovation techniques in
one day through a process of gamification.
Conference participants simulate the innovative
process through 12 different techniques, learning
how these follow one another and what the phases
involve: inspirations, ideas (or concepts), improvements,
inventions (or prototypes) and innovations as the final
marketing confirmation of the idea. Intuition is also with
them at every step.
The conference as a pilot project (or invention) has
already been held once, on 12 June 2014 in Ljubljana,
with the title ‘From Inspiration to Innovation - Experiential
Conference through 12 Techniques’. The conference had
about one hundred participants and was different from
standard educational events, as there were no lectures
and it was based on gamification, which challenged
participants to use a different mind frame than usual.
Organizacija / Organisation
InCo gibanje, Društvo moderatorjev Slovenije / The Slovenian
Association of Facilitators, Center arhitekture / The Slovenian
Architecture Centre, Združenje Manager in posamezni nosilci
strokovnih znanj / The Managers’ Association of Slovenia and
individuals with expert knowledge
Avtor inovacije / Author of innovation
Violeta Bulc
Naslov za stike / Contact
Ulica na grad 6, 1000 Ljubljana,
T: 00386 1 517 4128,
E: [email protected],
www.incogibanje.si
49
Inovativna storitev Innovative Service
ID 1421
RibiskeKarte.si | več kot le karte!
RibiskeKarte.si | more than just tickets!
Projekt združuje eno najstarejših človekovih dejavnosti
– ribolov – z novimi tehnologijami, ki bodo pomagale
vzpostavljati trajnostno gospodarjenje z ribjim življem.
V Sloveniji in tujini je za potrebe športnega ribolova
obvezna ribolovna dovolilnica, ki jo skladno z zakonodajo
nudimo prek naše storitve. Razvili smo dovršeno storitev
v oblaku, ki bo v vodnatih državah celotne Evrope
ribičem olajšala pridobivanje informacij ter nakup
dovolilnic in pospeševala prodajo ter širila mednarodni
ribiški turizem, upravljavcem vračala informacije,
znala bo predvideti vložek ribjega življa in posledično
optimizirati porabo sredstev. Informacije bodo vnašali
ribiči, zato je potrebna dovršenost in tehnična dodelanost
platforme, ki bo prijazna končnim uporabnikom (ribičem
in upravljavcem). S tem bo poskrbljeno za vzpostavljanje
naravnega ciklusa ribjega življa in zniževanje stroškov
vsem uporabnikom storitve. Sistem omogoča
upravljavcem popoln nadzor nad obremenjenostjo
določenih vodotokov in jim na podlagi zbiranja podatkov
o uplenu nudi statistiko o potrebah poribljavanja. Sistem
50
je usklajen s slovensko zakonodajo in pravilnikom o
ribolovnem režimu v ribolovnih vodah ter daje točne
statistične podatke o preverjanju dovolilnic.
The project brings together one of the oldest human
activities, i.e. fishing, and new technologies, which will
help establish sustainable management of fish stocks.
In Slovenia, as well as in other countries, one needs to
have a fishing permit to be able to carry out sport fishing.
You can buy such fishing permits through our service,
which also ensures compliance with the legislation. We
have developed a sophisticated cloud service, which will
facilitate fishermen to obtain information and purchase
fishing permits, and will promote sale and expand
international fishing tourism in countries across Europe; it
will also enable feedback information for the operators, and
be able to predict the fish input and consequently optimize
the use of resources. Since information will be entered by
fishermen, it is necessary to ensure technical perfection
and sophistication of the platform, which will be friendly to
end users (fishermen and operators). This will ensure the
establishment of the natural cycle and lower the costs of all
service users. The system enables the operators to have full
control over the pressure on individual watercourses and,
based on gathered data on catches, provides the operator
with statistics on the need to stock. The system is also in
line with the Slovenian legislation and regulations on fishing
regime in fishing waters, and provides accurate statistics on
checking permits.
Organizacija / Organisation
Terra Nullius, d. o. o.
Avtor inovacije / Author of innovation
Boštjan Lipnik
Naslov za stike / Contact
Ronkova ulica 18, 2380 Slovenj Gradec,
T: 00386 40 892 827,
E: [email protected],
www.ribiskekarte.si
Inovativna storitev Innovative Service
ID 1531
Meettell, sistem za vodenje diskusij na večjih sestankih in konferencah
Meettell, a system for managing discussions at large meetings and conferences
Meettell je sistem za organizacijo in stimulacijo diskusij
na večjih sestankih (kongresih, konferencah in drugih
prireditvah). Organizatorjem omogoča posredovanje
informacij udeležencem, ki so v posamezne seje
prijavljeni prek aplikacije Meettell na njihovih pametnih
telefonih, prijavljenim udeležencem pa spremljanje
informacij in aktivnejše vključevanje v diskusije. Sistem
zagotavlja besedo udeležencem v vrstnem redu, kot so
se prijavili k diskusiji, ti pa, ko so na vrsti, svoje mobilne
telefone uporabijo kot brezžične mikrofone. Sistem beleži
vse ključne podatke, moderatorjem omogoča učinkovito
upravljanje diskusij, organizatorjem pa spremljanje
aktivnosti udeležencev ter s tem pregled nad potekom
in uspešnostjo sestanka. Izdelek v obliki računalniške
aplikacije je predviden v treh različicah: enostavnejša za
manjša srečanja, naprednejša, ki vključuje konferenčni
strežnik in posebno aplikacijo za moderatorje, ter
različica za večja srečanja s paralelnimi sejami.
Meettell is a system for organising and stimulating
discussions at large-scale meetings (congresses,
conferences and other events). It enables the organisers
to communicate information to participants who are
logged into individual sessions through the Meettell
application on their smart phones, and in this way
participants are able to follow the information and
actively participate in discussions. The system gives
participants the chance to speak in the order in which
they registered to a discussion, and they can then use
their mobile phones as wireless microphones. The
system keeps all key information, enables facilitators
to efficiently manage discussions, and lets organisers
track participant’s activity, giving them an overview of
the course and effectiveness of the meeting. There are
three versions of the product in the form of a computer
application: a simple one for smaller meetings, a more
advanced one that includes a conference server and a
special application for facilitators, and a version for large
meetings with parallel sessions.
Organizacija / Organisation
Univerza v Mariboru
Avtorji inovacije / Authors of innovation
prof. dr. Danijel Rebolj, prof. dr. Zdravko Kačič,
izr. prof. dr. Matej Rojc
Naslov za stike / Contact
Slomškov trg 15, 2000 Maribor,
T: 00386 41 787 156,
E: [email protected],
www.um.si
51
Inovativna storitev Innovative Service
ID 1601
Air Medical CLEAN
Air Medical CLEAN
Podjetje je za bivalne in poslovne prostore razvilo
znanje in stroj, ki prezračevalne naprave (klimatske
naprave, konvektorje ...) mikrobiološko očisti. Storitev je
registrirana kot blagovna znamka Air Medical CLEAN.
Učinek tovrstnega čiščenja pri prezračevalnih napravah
vpliva na varovanje in krepitev zdravja (zaščita pred
bakterijami, tudi legionelo, virusi), povečanje pretočnosti
zraka in zmanjšanje porabe električne energije
(kazalci se običajno približajo tehničnim podatkom
novih prezračevalnih naprav, odvisno od izrabljenosti
prezračevalne naprave). Pri pranju in mikrobiološki
dezinfekciji prezračevalne naprave se uporabljajo le
zdravju in naravi prijazne snovi. Na podlagi celovitega
ekološkega pristopa je podjetje pridobilo certifikat
ISO 14001. Storitev Air Medical CLEAN spada med
energetske sanacije, saj pripomore k:
• izboljšanju kakovosti življenja,
• zmanjšanju tveganja obolenj (manj bolniške
odsotnosti) zaradi onesnaženega zraka v zaprtih
52
bivalnih in poslovnih prostorih,
• povečanju učinkovitosti naprav,
• zmanjšanju porabe električne energije.
The enterprise has developed the knowledge and
designed a machine which cleans microbiologically
ventilation devices (air conditioning machines,
convectors, etc.) in living spaces and business premises.
The service has been registered as an Air Medical
CLEAN trademark. This kind of cleaning has positive
effects for health protection and strengthening
(protection against bacteria, viruses, including
Legionnaire’s disease), and it results in increased air flow
and reduced electric energy consumption (indicators
usually come close to technical data of new ventilation
devices, depending on the obsolescence of the
ventilation device). Only health- and environment-friendly
substances are used in the process of cleaning and
microbiological disinfection of ventilation devices. Based
on the fully ecological approach, the enterprise acquired
the ISO 14001 certificate. Air Medical CLEAN is a service
of energy-saving restoration as it contributes to:
• improved quality of life of EU residents,
• reduced risk of illnesses (reducing the number of
employees’ bed days) caused by air pollution in
closed living spaces and business premises,
• increased efficiency of devices,
• reduced electricity consumption.
Organizacija / Organisation
ČAR, d. o. o.
Avtorja inovacije / Authors of innovation
Aleš Kozlovič in Jan Kozlovič
Naslov za stike / Contact
Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper,
T: 00386 40 516 416,
E: [email protected],
www.car-koper.si
Inovativna storitev Innovative Service
ID 1611
Šolanje na daljavo za tehnološka podjetja
Long-distance education for technology companies
V podjetju Aereform, ki deluje v zahtevni letalski
panogi, smo razvili koncept pridobivanja znanja na
daljavo za letalsko osebje. Ta koncept je tako uspešen,
da ga je kmalu v svojo ponudbo sprejelo podjetje
Pipistrel in pozneje tudi druga (npr. e-Go aeroplanes
iz Velike Britanije). Poleg tega da zasedamo odličen
izhodiščni položaj na področju letalskega šolanja, našo
spretnost in konceptualno moč pri tvorjenju šolanj na
daljavo prenašamo tudi na neletalska področja. Tako
smo ustvarili portal za pridobivanje znanja o merilnih
inštrumentih slovenskega proizvajalca Dewesoft.
Podjetje aereform se zaveda, da je sodobna družba
pravzaprav družba znanja. Očitno je, da je naše podjetje
idealen partner za tiste proizvajalce, ki imajo zapleten
produkt. Pipistrel proizvaja letala, mi pilote. Dewesoft
proizvaja merilne inštrumente, mi preizkusne inženirje.
Z našim sistemom šolanja na daljavo smo pripravljeni
in zmožni odgovoriti na tehnološke izobraževalne izzive
prihodnosti.
The enterprise Aereform operates in the demanding
branch of aviation. The enterprise has developed a
concept of acquiring long-distance knowledge for
aviation staff. This concept is so successful that in just a
short amount of time Pipistrel and later also others (e.g.
e-Go aeroplanes from G. B.) have adopted it into their
range of products and services. Beside the fact that we
have an excellent starting point in the field of aviation
education, we transfer our know-how and conceptual
power in designing long-distance education also to fields
outside the aviation business. We created a portal for
acquiring knowledge about measuring instruments of the
Slovenian manufacturer Dewesoft.
Aereform is well aware that modern society is in fact
a knowledge society. It is obvious that our enterprise
is an ideal partner for those manufacturers that have a
complex product.
Pipistrel produces planes and we the pilots. Dewesoft
produces measuring instruments and we the testing
engineers.
With our system of long-distance education we are
prepared and able to respond to the technological and
educational challenges of the future.
Organizacija / Organisation
Aereform, d. o. o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation
Sašo Knez, Jure Pocrnjič, David Hanč
Naslov za stike / Contact
Cesta Tončke Čeč 26, 1420 Trbovlje,
T: 00386 41 499 544,
E: [email protected],
www.aereform.si
53
Inovativna storitev Innovative Service
ID 1801
Taxi Controller – sistem za avtomatizacijo poslovanja logističnih podjetij
Taxi Controller – system for business automation of logistics companies
Taxi Controller je informacijski sistem za avtomatsko
razpošiljanje vozil. Obdelane rezervacije posreduje
voznikom v skupini avtomatsko na najbolj optimalen
način. Poleg optimiziranega razpošiljanja vozil zagotavlja
tehnologijo za podporo vseh pomembnih poslovnih
procesov taksi podjetja in s tem združuje vse funkcije,
potrebne za uspešno delovanje sodobne taksi službe.
Ključni element sistema, ki ga tudi najbolj ločuje od
konkurence, so optimizirani postopki avtomatizacije
razpošiljanja vozil, eksplicitno prilagojeni delovanju taksi
služb, ki upoštevajo maksimalen nabor vplivnih faktorjev
in njihov negativni vpliv minimizirajo. To pripomore
h krajšim čakalnim časom, pravični delitvi rezervacij
voznikom, boljši izkoriščenosti časa voznikov ter nižji
porabi goriva. Uvedba sistema Taxi Controller v poslovno
okolje taksi podjetja povečuje zadovoljstvo strank,
produktivnost in dobiček podjetja.
54
Taxi Controller is an information system for automatically
dispatching vehicles. It automatically forwards processed
reservations to drivers in a group in the most optimal
way. Besides optimising vehicle dispatch, it also provides
supporting technology for all important business
processes of a taxi enterprise and combines all functions
needed for a successful operation of a modern taxi
service. The system’s key element, which also separates
it from the competition, is the optimised automation
processes of vehicle dispatch explicitly adapted to
functioning in taxi services, which consider the maximum
range of influential factors and minimise their negative
influence. This contributes to shorter waiting periods,
the fair sharing of reservations among drivers, better
utilisation of drivers’ time and a lower fuel consumption.
The introduction of Taxi Controller system into the
business environment of a taxi enterprises increases
customer satisfaction, productivity and earnings.
Organizacija / Organisation
Mega M, d. o. o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation
mag. Matej Meža, mag. Miran Meža, Goran Stojakovič,
univ. dipl. inž. rač. in inf., mag. Jure Kovač
Naslov za stike / Contact
Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje,
T: 00386 3 777 0000,
E: [email protected],
www.mega-m.com
Inovativna storitev Innovative Service
ID 1871
ParkApp
ParkApp
Sistem rešuje problematiko parkiranja v mestih na
območjih kratkotrajnega parkiranja z namensko mobilno
aplikacijo. Ta omogoča grafični prikaz stanja (plačano/
neplačano) in časovnega okvira zakupa posameznega
parkirnega mesta v realnem času z analiziranjem
informacij, ki jih ob plačilu parkirnine sporoči voznik.
Aplikacija tako ponuja pregled nad celotnim območjem
parkirnih mest, hitro ter natančno iskanje in lociranje
prostega parkirnega mesta ter možnost oddaljenega
plačila in podaljšanja parkirnine. Aplikacija je istočasno
namenjena redarjem, voznikom in tudi občinam.
Redarjem spremeni način dela – iz naključnega iskanja
vozil kršilcev v nadzor točno določenih, posameznih
parkirnih mest. Voznikom skrajša čas kroženja in iskanja
prostega parkirnega mesta, saj ga vidijo že vnaprej.
Manjša gostota prometa v mestu hkrati zmanjša izpuste
CO2 in poveča prometno varnost. Učinkovitejši nadzor
nad prekrškarji pa poveča plačilno disciplino, kar
posledično poveča občinski proračun.
The system solves the problem of city parking in the
areas of short-term parking through a dedicated mobile
app. It provides a real-time graphical display of the
status (paid/unpaid) and the time frame of a purchased
parking space upon analysis of payment information
entered by the driver. The application offers a review
of the entire parking area, a fast and precise searching
and locating of a free parking space, and the option of
remote payment and extension of the parking fee. The
application is intended for traffic wardens, drivers and
municipalities at the same time. For traffic wardens, it
changes the method of work - from randomly searching
for vehicles of violators to exactly defined parking
spaces. For drivers, it reduces the time spent driving
around in search of a parking space because they can
see it beforehand. Reduced traffic density in a city
reduces CO2 emissions and at the same time increases
traffic safety. More effective control of violators improves
payment discipline which consequently increases the
municipal budget.
Organizacija / Organisation
Mitja Šajatovič
Avtor inovacije / Author of innovation
Mitja Šajatovič, univ. dipl. prav.
Naslov za stike / Contact
Koroška cesta 17, 4000 Kranj,
T: 00386 40 352 589,
E: [email protected]
55
Ne hodi tja, kamor vodi
pot. Rajši pojdi tja, kjer ni
nobene poti, in kjer boš
pustil sled.
Do not go where the path
may lead, go instead
where there is no path
and leave a trail.
Ralph Waldo
Emerson
4
Inovativni
poslovni
modeli
Innovative
Business
Models
Inovativni poslovni model Innovative Business Model
ID 941
Upravljanje in gostovanje na omrežjih polnilnih postaj za električna vozila
Management and roaming in networks of charging units for electric vehicles
Etrelova platforma omogoča enostavno upravljanje
omrežij polnilnih postaj in uporabnikov storitve polnjenja.
Njena ključna prednost je, da je omogočila uvedbo
sistema gostovanja (roaminga), v katerem lahko
uporabniki električnih vozil v Sloveniji uporabljajo
večino javnih polnilnih postaj z eno samo pogodbo in
eno identifikacijsko kartico. Sistem omogoča polnjenje
vozil na polnilnih postajah vseh operaterjev, ki v njem
sodelujejo. S tem se občutno poveča število polnilnic,
ki so dostopne vsakemu uporabniku. Srce sistema
je globalni ponudnik storitve polnjenja, ki upravlja
zbirke podatkov o vseh sodelujočih ponudnikih storitve
polnjenja in upravljavcih polnilnih postaj ter je vmesnik
do končnega uporabnika. Sistem podpira tudi uporabniku
prijazen mesečni obračun z enim samim računom za
vse opravljene storitve. Platformo dopolnjujeta ločeni
programski rešitvi za vodenje polnilnih postaj na terenu
in upravljanje uporabnikov storitev elektromobilnosti.
58
The Eltrel platform allows for easy management of
charging unit networks and customers of charging
services. Its key advantage is that it has introduced a
system of roaming in which users of electric vehicles
in Slovenia can use the majority of charging units with
just one contract and one ID card. The system enables
charging of vehicles at charging units of all operators
who are involved in it. With that, the number of charging
units that are accessible to every customer increases
considerably. The heart of the system is a global provider
of charging service that manages the database about
all participating providers of the charging service and
managers of charging units, and is an interface leading
to the end user. The system also supports a user-friendly
monthly sheet with just one bill for all administered
services. The platform is complemented by separate
software solutions for managing charging units in the
field and managing users of electro-mobility services.
Organizacija / Organisation
Etrel, d. o. o.
Avtor inovacije / Author of innovation
Etrel, d. o. o.
Naslov za stike / Contact
Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
T: 00386 1 601 0075,
E: [email protected],
www.etrel.si
Inovativni poslovni model Innovative Business Model
ID 1401
Celovita modernizacija valjavskega ogrodja in nadgradnja modelov valjanja
Comprehensive modernisation of roller framework and upgrade of rolling models
Valjavsko ogrodje za valjanje debele pločevine je
eden ključnih agregatov družbe Acroni. Z zamenjavo
starega ogrodja smo dobili t. i. »state of art« ogrodje,
ki je v primerjavi s starim sposobno dosegati veliko
višje pritiske (maksimalna sila je 60 MN), sposobno je
valjati plošče do širine 2,5 m (prej le 2 m) in ima vrsto
različnih orodij, ki omogočajo izdelavo jeklenih plošč z
visoko dodano vrednostjo. Vsa ta orodja in surova moč
novega valjavskega ogrodja pa bi bila neuporabna, če
za njihovo kontrolo ne bi skrbel model valjanja, ki je
plod lastnega razvojnega znanja. Model preračunava
optimalne plane valjanja glede na vrsto jekla, tip izdelka
in zahtevane končne lastnosti. Je samoadaptiven, kar
pomeni, da se stalno uči in popravlja parametre, ki jih
uporablja pri izračunih. Ta kombinacija ogrodja in modela
nam daje veliko prednost pred konkurenco, saj omogoča
doseganje nižjih debelin in večjih širin plošč trših jekel ter
hkrati hitro uvajanje novih izdelkov.
The roller framework for rolling thick sheet metal is one
of the key aggregates at Acroni. By replacing the old
framework we gained a state of the art framework which
is in comparison to the old one capable of achieving a
much greater pressure (the maximum force is 60 MN),
capable of rolling plates up to 2.5 m wide (prior to that
only 2 m) and has a variety of different tools which
enable a production of steel plates with a high added
value. However, all these tools and raw power of the
new rolling framework would be useless if they were
not controlled by the rolling model which is a product
of in-house development. The model calculates optimal
rolling plans based on steel type, product type and
required final properties. It is self-adaptive, which means
it is constantly learning and fixing parameters it uses for
calculations. This combination of the framework and the
model gives us a great advantage over the competition
because it allows us to achieve thinner and wider plates
from more solid steel, and at the same time allows new
products to be introduced quickly.
Organizacija / Organisation
Acroni, d. o. o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation
dr. Matevž Fazarinc, Roman Robič, Franci Perko, Jani Novak
Naslov za stike / Contact
Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice,
T: 00386 41 756 913,
E: [email protected],
www.acroni.si
59
Inovativni poslovni model Innovative Business Model
ID 1771
Nova generacija protikorozivnega premaza na vodni osnovi
New generation of water-based anti-corrosive coating
Vodorazredčljivi premazi niso novost, inovacija
pa je temeljni premaz s predhodno nedoseženimi
protikorozijskimi, mehanskimi in uporabnimi
lastnostmi. Srce inovacije je nanovodna disperzija
aminskega utrjevalca v kombinaciji z vodnim epoksi
vezivom. Primarna funkcionalnost premaza je odlična
protikorozijska zaščita, več kot 1500 ur brez defektov
v slani ali vlažni komori pri za organski premaz nizki
debelini. Mehanske lastnosti premaza presegajo zahteve
za mehansko najbolj obremenjene izdelke kovinske
industrije, kot so kmetijska in gradbena mehanizacija.
Inovativni premaz omogoča nanos na neoptimalno
pripravljeno podlago, ob nekoliko zmanjšanih
protikorozijskih lastnostih pa celo na slabo razmaščeno
površino. Tega predhodni vodorazredčljivi premazi ne
omogočajo. Novi material prekaša dosedanje rešitve
tudi v uporabnih lastnostih. Manj je namreč občutljiv
za vremenske razmere ob nanašanju, hkrati pa daje
izrazito gladko površino, kar omogoča enostaven nanos
pokrivnega premaza.
60
Water-based coatings are nothing new, however, a
primer coating with previously unachieved anti-corrosive,
mechanical and applicative properties is an innovation.
The heart of this innovation is a nano water dispersion of
amine hardener in combination with water epoxy binder.
The prime functionality of the coating is its excellent anticorrosive protection, more than 1,500 h without defects in
a salt fog chamber, at a low level of thickness for organic
coating. Mechanical properties of the coating exceed the
requirements for the products of the metals industry that
are mechanically the most burdened, such as agricultural
machines or construction plants. This innovative coating
can be applied on a poorly prepared surface, and with
partially reduced anti-corrosive properties even on a
poorly degreased surface. It was impossible to do that
with previous water coatings. The new material also
outranks existing solutions in the applicative properties. It
is less sensitive to climate conditions during application
and at the same time it offers a distinctively smooth
surface which enables easy application of a top coating.
Organizacija / Organisation
HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d. o. o.
Avtorji inovacije / Authors of innovation
Natalija Volmajer, Miha Steinbücher, Vladan Milovanović,
dr. Bogdan Znoj, doc. dr. Peter Venturini
Naslov za stike / Contact
Količevo 65, 1230 Domžale,
T: 00386 51 365 970,
E: [email protected],
www.helios.si/slo
Inovativni poslovni model Innovative Business Model
ID 1831
EC-puhalo Ultimate 1000
EC blower Ultimate 1000
Izdelek je nova produktna skupina v okviru obstoječe
palete Domelovih puhal, gnanih z uporabo ECtehnologije. Ta puhala so namenjena za vgradnjo
v kompleksne stroje in aparate v visoko zahtevnih
industrijskih aplikacijah. Analiza globalnega trga je
pokazala velik potencial pri aplikacijah, ki za svoje
delovanje zahtevajo velike volumetrične pretoke
delovnega medija v okvirih od 400 m³/h do 1000 m³/h,
česar z obstoječimi puhali ni bilo mogoče zagotavljati.
Na tej podlagi je bila sprejeta odločitev za razvoj
novega izdelka, ki bo omogočal zagotavljanje podanih
zahtev in bil konkurenčen na tem segmentu trga
industrijskih rešitev. Že od začetka je bil upoštevan
vidik standardizacije, kar pomeni optimalno uporabo
obstoječih komponent ter s tem znižanje stroškov
razvoja in samega izdelka ter povečanje konkurenčnosti.
Največja vrednost inovacije je v konstrukcijski izvedbi
ohišja, ki omogoča optimalen tok delovnega medija
skozi puhalo, kar se kaže v visoki učinkovitosti delovanja
celotnega sklopa in posledično aplikacije, kjer puhalo
izvaja svojo funkcijo. Konstrukcija ohišja hkrati omogoča
zanesljivo montažo na obstoječ pogonski sklop.
The innovation represents a new product group within
the existing range of EC technology-based Domel
blowers. These blowers are intended for installation in
complex machines and devices in highly demanding
industrial applications. The global market analysis has
shown a great potential for applications that require
large volumetric flows of working medium for their
operation, in the range of 400m3/h to 1000m3/h,
which was impossible to ensure with existing blowers.
Based on that, we adopted the decision to develop a
new product that would meet the given requirements
and be competitive in this segment of the industrial
solutions market. From the very beginning, the aspect
of standardisation was taken into consideration, which
means the optimal use of existing components and
thus reduction in costs of development as well as
of the product itself, and, consequently, increase of
competitiveness. The most important value of the
innovation is in the external case construction, which
facilitates the optimal flow of the working medium
through the blower, ensuring a highly efficient operation
of the whole set and, consequently, of the application in
which the blower is used. The external case construction
also facilitates a secure installation of the blower to the
existing drive train.
Organizacija / Organisation
Domel Holding, d. d., NELA razvojni center d.o.o.,
Podružnica OTOKI
Avtorji inovacije / Authors of innovation
Gašper Tušek, Marjan Kavčič, Igor M. Bonča,
Janez Urh, Gregor Mohorič, Peter Štravs
Naslov za stike / Contact
Otoki 21, 4228 Železniki,
T: 00386 4 511 7100,
E: [email protected],
www.domel.si
61
Seznam prijavljenih inovacij List of online innovation
5.Seznam prijavljenih inovacij
List of online innovation
Inovativni proizvodi Innovative Products
62
ID
Prijavitelj
Competitor
E-pošta ter www
E-mail and www
Naziv inovacije
Title of Innovation
Avtorji
Authors
849
Jure Miklavčič
[email protected]
Water Saving System - sistem za varčevanje z vodo
Water Saving System
Jure Miklavčič
850
smartdome
[email protected]
www.smartdome.si
Smartdome
Smartdome
Hočevar Željko
862
Zlatarna Celje d.d.
[email protected]
www.zlatarnacelje.si
Ultrazvočna razpršilna piroliza za proizvodnjo materialov
Ultrasonic Spray Pyrolysis in materials production
Dr.Rebeka Rudolf, univ. dipl. inž;
Peter Majerič, univ. dipl. inž.
863
SETRAN PLUS d.o.o.
[email protected]
www.coolinginno.com
AIR TOWER
AIR TOWER
Rok Lončarič, Srečko Knežević,
Tomaž Potrč
867
Danilo Hrga
[email protected]
www.kayak-fish.com
Carving kajak – playboat
Carving kajak – playboat
danilo Hrga
868
Danilo Hrga
[email protected]
www.kayak-fish.com
Hidrodinamično veslo
Hydrodynamic paddle
danilo Hrga
869
Zavest d.o.o.
[email protected]
rudiklaric.info
Izoliran multimedijski prostor (IMP)
Insulated multimedia room (IMP)
Rudi Klarič
874
Quadrofoil d.o.o.
[email protected]
www.quadrofoil.com
Quadrofoil - energetsko učinkovito plovilo prihodnosti s podvodnimi krili
Quadrofoil – energy-efficient watercraft with hydrofoils of the future
Quadrofoil d.o.o., Simon Pivec,
Ermin Kosovel, Klemen Tavčar, Miloš
Velimirović, Marjan Rožman
875
Emona Razvojni center za prehrano
d. o. o.
[email protected]
www.e-rcp.si
Konzumna jajca obogatena z omega-3 maščobnimi kislinami
Table eggs enriched with Omega-3 fatty acids
Emona Razvojni center za prehrano
d. o. o.
876
MESI, razvoj medicinskih naprav,
d. o. o.
[email protected]
www.mesimedical.com
HealthStation
HealthStation
MESI, razvoj medicinske naprave,
d. o. o.
877
Strojegradnja Matjaž Brglez s. p.
[email protected]
www.smb.si
Žični uničevalec plevela
Flossing Weedkiller
Jakob Černoga
878
INMA, razvoj in aplikacije marketinških
rešitev d. o. o.
[email protected]
www.inma.si
Zložljivo stojalo EcoX
Folding Stand EcoX
Martina Stantič
Seznam prijavljenih inovacij List of online innovation
ID
Prijavitelj
Competitor
E-pošta ter www
E-mail and www
Naziv inovacije
Title of Innovation
Avtorji
Authors
882
M SORA d.d.
[email protected]
www.m-sora.si
Pasivno okno Natura Optimo XLT iz termično modificiranega lesa
Passive Window Nature Optimo XLT, made of thermally modified wood
M SORA d.d.
885
Tanja Faletič
[email protected]
www.facebook.com/tanja.
faletic?ref=tn_tnmn
Košara za kolo
Basket for bicycle
Tanja Faletič
890
Damir Vrančić, Janko Petrovčič,
Marko Nerat
[email protected]
www.ijs.si
Razvoj nove serije močnostnih pogonov ventilov
Development of a new series of power valve actuators
Damir Vrančić, Janko Petrovčič,
Marko Nerat
891
Limnos, Podjetje za aplikativno
ekologijo d. o. o.
[email protected]
www.limnos.si
Rastlinska čistilna naprava za individualne hiše
Constructed Wetlands for Individual Houses
dr. Danijel Vrhovšek, Martin Vrhovšek,
Anja Potokar, Urša Brodnik
901
Maja Milovanović
[email protected]
Detektor
Detektor
Maja Milovanović
911
Helios TBLUS d. o. o.
[email protected]
www.helios.si
Polimerno vezivo za vodni avtoreparaturni sistem
Polymeric binder for water-based automotive refinishing system
Martin Ocepek, Miha Košenina,
Nataša Stražar, dr. Bogdan Znoj,
doc. dr. Peter Venturini
921
Etrel d. o. o.
[email protected]
www.etrel.si
Napredna polnilna postaja za električna vozila
Advanced Charging Unit for Electrical Vehicles
Etrel d.o.o.
961
David Kocjančič
[email protected]
www.skynet-home.com
Robotiziran avtomat za sladoled
Robotised ice cream machine
David Kocjančič
971
Mehatrona Zavod za izobraževanje
[email protected]
www.mehatrona.si
Maramoto, sobni tek po terenu
Maramoto Indoor Field Running
Andrej Florjančič
1021
Edo Karničnik
[email protected]
Naprava in metoda za prenos moči na rotacijski plug
Device and method for transmitting power to the rotary plug
Edo Karničnik
1051
Pavan Ekologija d. o. o.
[email protected]
www.pavan-ekologija.com
Rotacijska črpalka s pozitivno prostornino
Rotary pump with positive volume
Ivan Pavinčič
1121
PEL3O, raziskave in razvoj, d. o. o.
[email protected]
www.pel3o.com
3D tiskalnik
3D printer
Miha Pelko
1151
Jože Stopar
[email protected]
www.argas.si
Ovira za cestne zapore in omejevalnike z izkoriščanjem potencialne energije
Obstacle to the roadblocks and stops by exploiting the potential energy
Jože Stopar
1161
Srednja šola Domžale
[email protected]
http://www.ssdomzale.si/
Odprtokodni portal za mobilne platforme
Open source portal for mobile platforms
Boštjan Šuhel
1231
Pavan Ekologija d. o. o.
[email protected]
www.pavan-ekologija.com
Univerzalno separacijsko-filtracijska čistilna naprava
Universal separation-filtration treatment plant
Ivan Pavinčič
63
Seznam prijavljenih inovacij List of online innovation
64
ID
Prijavitelj
Competitor
E-pošta ter www
E-mail and www
Naziv inovacije
Title of Innovation
Avtorji
Authors
1261
A&M PROJEKT, Alenka Stare s.p.
[email protected]
www.amprojekt.eu
Učim se brati
I am learing to read
Alenka Stare, Martina Vrabec
1271
4WEB d. o. o.
[email protected]
www.4web.si
Pripomoček za upravljanje računalniških naprav za slepe in gluho slepe
Device for managing computing devices for blind and deaf-blind
Željko Khermayer
1291
Kemijski inštitut
[email protected]
www.ki.si
Večfunkcijski katalizator za učinkovito pretvorbo plinskih zmesi metana in
ogljikovega dioksida v sintezni plin
Multifunctional Catalyst for efficient methane and carbon dioxide gas mixture
conversion into synthesis gas
dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec,
dr. Petar Djinović, dr. Boštjan Erjavec,
prof. dr. Albin Pintar
1311
Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta / Silvaprodukt d. o. o.
[email protected]
www.bf.uni-lj.si
Super hidrofobna površina lesa
Superhydrophobic wood surface
Miha Humar, Boštjan Lesar, Nejc Thaler,
Mojca Žlahtič, Gregor Rep
1341
Razvojni center Jesenice d. o. o.
in Acroni d. o. o.
[email protected]
www.acroni.si
Oklepna pločevina za potrebe Nata
Armoured plate for the needs of NATO
dr. Jure Bernetič, doc. dr. Gorazd Kosec,
Matjaž Marčetič, Iztok Tomažič, doc. dr.
Aleš Nagode, prof. dr. Borut Kosec
1391
RCJ d. o. o.
[email protected]
Večnamenski čoln Optiwave 575
Multi-purpose boat Optiwave 575
RCJ d.o.o. - Oddelek za vakumsko
infuzijo
1441
MAREMICO d. o. o.
[email protected]
www.lectus.si, www.leticia.si
Vzglavnik Leticia AntiAge
Leticia anti-aging Pillow
Emil Marinšek, Valentin Marinšek,
Borut Poljšak
1471
Marjan Bezjak
[email protected]
www.knjigovodstvo-bezjak.si
Panel Savonius mikro vetrnih elektrarn - PSMVE
Savonius Panel Micro Wind Turbines - PSMWT
Marjan Bezjak
1491
Marjan Bergant
[email protected]
www.center-asi.si
Pripomoček za ročno čiščenje rež med tlakovci
Utility for the manuall cleaning gaps between the pavers
Marjan Bergant
1521
PRONET Kranj d. o. o.
[email protected]
www.pronet-kr.si
Virtualni robot SIRIS
Virtual Robot SIRIS
PRONET Kranj d. o. o.
1541
Fakulteta za strojništvo Univerze v
Mariboru
[email protected]
www.fs.uni-mb.si
Merilni sistem za programirano merjenje in vrednotenje mehanskih lastnosti
fleksibilnih linijskih in ploskih materialov
Measurement system for the programmed measurement and evaluation of
mechanical properties of flexible liner and flat materials
dr. Jelka Geršak
1561
A&M PROJEKT; Alenka Stare s. p.
[email protected]
www.amprojekt.eu
Črv za poštevanko
Multiplication Worm
Alenka Stare, Martina Vrabec
1591
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena
fakulteta, Laboratorij za klinično
biofiziko
[email protected]
www.lkbf.si
Pridobivanje zunajceličnih veziklov za diagnostiko in terapijo
Extracellular vesicle production for diagnostics and therapy
dr. Roman Štukelj, asist. dr. Rado Janša,
prof. dr. Veronika Kralj-Iglič in
Domel d. o. o.
1641
Domel Holding d. d. posredno preko
NELE Podružnica OTOKI
[email protected]
www.domel.com
SOFC Blower – puhalo za visokogorivne temperaturne celice
SOFC Blower for high-temperature fuel cells
Marjan Kavčič, Janez Rihtaršič,
Igor Markič, Aleš Eržen, Jaka Mohorič,
Miha Kržišnik, Tomaž Pegam
Seznam prijavljenih inovacij List of online innovation
ID
Prijavitelj
Competitor
E-pošta ter www
E-mail and www
Naziv inovacije
Title of Innovation
Avtorji
Authors
1671
Gregor Opeka & France Bečaj
[email protected]
www.chimney-sweeper.eu
Dimnikar
Chimney
Gregor Opeka & France Bečaj
1681
ANIGMOTEH d.o.o.
[email protected]
www.anigmo.com
Brezdotična večfunkcijska kontrolna enota z možnostjo zaznavanja različnih gest
Touchless multifunctional control unit with the capability of recognising
different gestures
mag. Marko Čenčur
1711
TRI-PIS, d.o.o.
[email protected]
www.benedik-design.com
Lesen poganjalček SPRINGO
Wooden Balance Bicycle SPRINGO
Jaka Benedik uni.dipl.ing.
1761
Toring turbine d.o.o.
[email protected]
www.toring.com
Posodobljena TT200
Upgraded TT200
Toring turbine d.o.o.
1781
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
strojništvo
[email protected]
http://www.fs.uni-lj.si/
Disipativni grenulirani materiali za dušenje vibracij in hrupa
Dissipative granular materials for vibration and noise damping
Dr. Igor Emri, Dr. Bernd-Steffen von
Bernstorff, Dr. Frank Bremer, Andrej
Kalamar, Marko Bek, Pavel Oblak
1821
ZM Dava d.o.o.
[email protected]
www.electrom.si
Slovenska zložljiva električna kolesa Electrom
Slovene folding electric bicycle Electrom
Branko Jovićević in Manica Maček
1851
David Žohar
[email protected]
www.voz.si
Električno kolo VOZ
Electric Bicycle VOZ
David Žohar
1881
Sašo Poljanšek in Simona Gerenčer
Pegan, Tine Uršič, Štepan Jirka
s sodelavci
[email protected]
Komunikacijska naprava za gluhoslepe
Communication Device for deaf-blind people
Simona Gerenčer Pegan, Sašo
Poljanšek, Tine Uršič, Štepanek Jirka,
David Fister in neimenovani sodelavec
65
Seznam prijavljenih inovacij List of online innovation
Inovativne storitve Innovative Services
66
ID
Prijavitelj
Competitor
E-pošta ter www
E-mail and www
Naziv inovacije
Title of Innovation
Avtorji
Authors
851
Lokalna turistična organizacija Laufar
Cerkno
[email protected]
http://www.turizem-cerkno.si/
Gozdni selfness
Forest selfness
Borut Pirih, Minca Slakonja, Polona
Kavčič
871
Andrej-ml. Udrih
[email protected]
Bicikelj cargo trans & rent
Cargo trans & rent Bycicle
Andrej-ml. Udrih
880
LOTRIČ Meroslovje d.o.o.
[email protected]
www.lotric.si
Postopek kalibracije koničnih navojev
Calibration procedure of conical threads
Primož Hafner, Gregor Demšar
887
Pohrust d.o.o.
[email protected]
pohrust.si
Omisli.si
Omisli.si
Pohrust, d.o.o.
1071
Naravna kozmetika SHāN (o.d.d),
Suzana Trnovšek
[email protected]
www.shan.si
Pomoč ljudem, ki se soočajo s kožnimi težavami
Helping people who are facing skin problems
Suzana Trnovšek
1081
IPRC, Svetovanje in upravljanje z
intelektualno lastnino, d.o.o.
[email protected]
www.iprc.si
Celovit pristop k upravljanju z intelektualno lastnino
An integrated approach to the management of intellectual property
Tadej Černivec (IPRC, d.o.o.)
1201
Epilog d.o.o.
[email protected]
www.epilog.net
Atlas PickByGlass
Atlas PickByGlass
Epilog d.o.o.
1251
STAL d.o.o. (STA potovanja)
[email protected]
www.stapotovanja.com
TravelStarter
TravelStarter
Anuška Cerovšek Beltram, Blaž Jemc
1351
Grega Podlesek, Živa Moškrič, Borut
Jerman
[email protected]
http://biojournalist.com
Biojournalist
Biojournalist
Grega Podlesek, Živa Moškrič, Borut
Jerman
1411
InCo gibanje, Društvo moderatorjev
Slovenije, Center arhitekture,
Združenje Manager in posamezni
nosilci strokovnih znanj
[email protected]
www.incogibanje.si
Izkustvena konferenca
Experiential Conference
Violeta Bulc
1421
Terra Nullius d.o.o.
[email protected]
www.ribiskekarte.si
RibiskeKarte.si | več kot le karte!
RibiskeKarte.si | more than just tickets!
Boštjan Lipnik
1461
Zavod UP (Upravnega poslovanja)
[email protected]
www.zavod-up.si
UPLIKACIJA
UPLIKATION
Skupina Inovatorjev
1501
Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta
[email protected]
www.pef.uni-lj.si
Sistemska didaktika književnosti
System didactics of literature
KRAKAR VOGEL, Boža in BLAZIC,
Milena Mileva
1531
Univerza v Mariboru
[email protected]
www.um.si
Meettell, sistem za vodenje diskusij na večjih sestankih in konferencah
Meettell, a system for managing discussions at large meetings and conferences
Prof.dr. Danijel Rebolj, Prof.dr. Zdravko
Kačič, Izr.prof.dr. Matej Rojc
Seznam prijavljenih inovacij List of online innovation
ID
Prijavitelj
Competitor
E-pošta ter www
E-mail and www
Naziv inovacije
Title of Innovation
Avtorji
Authors
1601
ČAR d.o.o.
[email protected]
www.car-koper.si
Air Medical CLEAN
Air Medical CLEAN
Aleš Kozlovič in Jan Kozlovič
1611
Aereform d.o.o.
[email protected]
www.aereform.si
Šolanje na daljavo za tehnološka podjetja
Long-distance education for technology companies
Sašo Knez, Jure Pocrnjič, David Hanč
1691
Primož Cigoj
[email protected]
www.e5.ijs.si
Inovativna varnostna rešitev za več-platformso oblačno infrastrukturo
Innovative security solutions for multi-platformso cloudy infrastructure
Primož Cigoj
1731
PanoVirutal d.o.o
[email protected]
www.panovirtual.si
Informativni turistični portal: “Slovenia360.si”
Information tourism portal “Slovenia360.si”
PanoVirtual
1741
Doroteja Bizjak
[email protected]
T&D Horse 4-lection
T&D Horse 4-lection
Doroteja Bizjak
1801
Mega M, d.o.o., Velenje
[email protected]
www.mega-m.com
Taxi Controller – sistem za avtomatizacijo poslovanja logističnih podjetij
Taxi Controller – system for business automation of logistics companies
mag. Matej Meža, mag. Miran Meža,
Goran Stojakovič, univ. dipl. inž. rač. in
inf., mag. Jure Kovač
1871
Mitja Šajatovič
[email protected]
ParkApp
ParkApp
Mitja Šajatovič, univ. dipl. prav.
67
Seznam prijavljenih inovacij List of online innovation
Inovativni poslovni modeli Innovative Business Models
68
ID
Prijavitelj
Competitor
E-pošta ter www
E-mail and www
Naziv inovacije
Title of Innovation
Avtorji
Authors
852
Sebastjan Videtič
[email protected]
www.smashwords.com/books/
view/388582
24/24 ur prototipi
24/24 hours prototypes
Sebastjan Videtič
941
Etrel d.o.o.
[email protected]
www.etrel.si/
Upravljanje in gostovanje na omrežjih polnilnih postaj za električna vozila
Management and roaming in networks of charging units for electric vehicle
Etrel d.o.o.
981
Virtualna Asistenca Sirius
[email protected]
www.virtualnovirtualni.com
Celovita spletna administrativna podpora za podjetje in IT storitve
Comprehensive Web administrative support for the company and IT services
Virtualna Asistenca Sirius
1091
NF CSB d.o.o.
[email protected]
http://www.wagamarket.com/
WAGAMARKET
WAGAMARKET
mag. Gašper Fečur CEO, mag. Uroš
Novak CTO
1171
DOSOR dom starejših občanov d.o.o.
[email protected]
www.dosor.si
DOSOR-jeva BUKVARNA
“DOSOR BUKVARNA”
DOSOR Dom starejših občanov d.o.o.
Radenci
1331
Zavod MEPI
[email protected]
www.mepi.si
Participativni model za večjo zaposljivost mladih: Lažjezaposljiv.si
The participatory model to improve the employability of young people:
Lažjezaposljiv.si
Zavod MEPI s skupino prostovoljcev in
trenerskim timom
1401
Acroni, d.o.o.
[email protected]
www.acroni.si
Celovita modernizacija valjavskega ogrodja in nadgradnja modelov valjanja
Comprehensive modernisation of roller framework and upgrade of rolling
models
Dr. Matevž Fazarinc, Roman Robič,
Franci Perko, Jani Novak
1631
AMB EKO d.o.o.
[email protected]
www.peletibooking.si
PELETI BOOKING
Pellets booking
Mario Barukčič in Adrijana Može
1721
Doroteja Bizjak
[email protected]
Aplikacija E-knjiga pohval in pritožb
Application of E-book compliments and complaints
Doroteja Bizjak
1771
HELIOS, Tovarna barv, lakov in
umetnih smol Količevo, d.o.o.
[email protected]
http://www.helios.si/slo
Nova generacija protikorozivnega premaza na vodni osnovi
New generation of water-based anti-corrosive coating
Natalija Volmajer, Miha Steinbücher,
Vladan Milovanović, dr. Bogdan Znoj,
doc. dr. Peter Venturini
1811
Razvojna zadruga Etri
[email protected]
www.etri.si
Model zelene socialne franšize Etri
Green social franchise model “Etri”
Razvojna ekipa zadruge
1831
Domel d.o.o., poslovna enota ECS
[email protected]
www.domel.si
EC puhalo Ultimate 1000
EC blower Ultimate 1000
Gašper Tušek, Marjan Kavčič, Igor M.
Bonča, Janez Urh, Gregor Mohorič,
Peter Štravs
Inovativni potencial Slovenije
9. Slovenski forum inovacij
The Innovative Potential of Slovenia
9th Slovenian Innovation Forum
Katalog inovacij
November 2014
Catalogue of Innovation
November 2014
Izdajatelj: SPIRIT Slovenija, Javna agencija
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva,
inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
Publisher: SPIRIT Slovenija - Slovenian Public Agency
for Entrepreneurship, Innovation, Development,
Investment and Tourism
Za izdajatelja: Tomaž Klemenc, v. d. direktorja
For the publisher: Tomaž Klemenc, Acting director
Uredila: Irena Meterc,
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Avtorji besedil: Tomaž Klemenc,
prof. dr. Matjaž Jurič, avtorji inovacij.
Oblikovanje: Nicha d. o. o.
Lektura: Sektor za prevajanje,
Generalni sekretariat Vlade RS
Prevod: IOLAR, d. o. o.
Editor: Irena Meterc,
SPIRIT Slovenia, Public Agency
Authors: Tomaž Klemenc,
prof. dr. Matjaž Jurič, authors of innovations.
Design: Nicha d. o. o.
Language editor and Translation: Sektor za prevajanje,
Generalni sekretariat Vlade RS
Translation: IOLAR, d.o.o.
Naročnik:
SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja,
investicij in turizma ob finančni podpori Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo
Sponsor:
SPIRIT Slovenija - Slovenian Public Agency for
Entrepreneurship, Innovation, Development,
Investment and Tourism with financial support of
Ministry of Economic Development and Technology