VARNOSTNI LIST

Transcription

VARNOSTNI LIST
VARNOSTNI LIST
785 FG Parting Lubricant (Bulk)
Datum izdaje: 13.02.2012
Revizija št.: /
Tiskano: 13.02.2012
Stran 1 od 4
1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA
Identifikacija snovi ali pripravka:
Trgovsko ime: 785 FG Parting Lubricant (Bulk)
Uporaba snovi/pripravka:
Sintetična baza. Olajšuje montažo in demontažo kovinskih delov za zaščito pred korozijo. Ne
uporabljajte na kisikovih sistemih.
Podatki o proizvajalcu:
A.W. CHESTERTON COMPANY
860 Salem Street
Groveland, MA 01834-1507, ZDA
Tel: +1 987-469-6446
Fax: +1 978-469-6785
E-mail: [email protected], [email protected]
www.chesterton.com
Uvoznik/distributer:
BRINOX inženiring d.o.o.
Sora 21, 1215 Medvode, Slovenija
Tel.: 01/ 361-97-35, 01/361-97-30
Faks: 01/361-97-20
URL:http://www.brinox.si
Telefon za klic v sili:
Od 8.00 do 15.00 ure so dodatne informacije dosegljive na telefonski številki 01/361-97-35, 01/36197-30
Najbližji zdravstveni dom.
V primeru življenjske ogroženosti poklicati telefonsko številko 112.
2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH
Razvrstitev snovi: Izdelek ni klasificiran kot nevaren glede na pravila, ki izhajajo iz uporabe pravil o
razvrščanju v direktivah 67/548/EGS z dopolnitvami in 99/45/ES z dopolnitvami.
Neugodni fizikalno kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje:
Neposreden stik lahko povzroči rahlo draženje kože in oči. Smukec in titanov dioksid, v tej snovi nista
v prašnati obliki in ne predstavljata nevarnosti pri normalni uporabi.
Način razvrstitve: Direktiva Sveta 67/548/EGS (z dopolnitvami) o približevanju zakonov in drugih
predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi ter Direktiva
Evropskega parlamenta in Sveta 1999/45/EC (z dopolnitvami) o približevanju zakonov in drugih
predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi.
3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH
Kemijsko ime
EC št.
Indeks št.
CAS št.
Smukec
238-877-9
/
14807-96-6
Titanov dioksid 236-675-5
/
13463-67-7
Ut.%
1-5
5-10
Simbol
/
/
R stavki
/
/
4. UKREPI PRVE POMOČI
Splošni napotki: /
Vdihovanje: Ponesrečenca prenesti na svež zrak. Če ne diha, mu nudite umetno dihanje. Takoj
poiščite zdravniško pomoč.
Stik s kožo: Kožo umijte z milom in sperite z vodo. Če pride do nadaljnjega draženja, poiščite
zdravniško pomoč.
Ime izdelka: 785 FG Parting Lubricant (Bulk)
VARNOSTNI LIST
785 FG Parting Lubricant (Bulk)
Datum izdaje: 13.02.2012
Revizija št.: /
Tiskano: 13.02.2012
Stran 2 od 4
Stik z očmi: Spirajte oči vsaj 15 minut z večjo količino vode. Če se draženje nadaljuje, poiščite
zdravniško pomoč.
Zaužitje: Ne izzivajte bruhanja. Takoj pokličite zdravnika.
Nasvet zdravniku: Zdravljenje simptomov.
5. UKREPI OB POŽARU
Ustrezna sredstva za gašenje: Ogljikov dioksid, suhe kemikalije ali pena.
Posebne nevarnosti izpostavljenosti, ki izhajajo iz same snovi ali pripravka: /
Posebna varovalna oprema za gasilce: Priporočljiva uporaba osebnih dihalnih aparatov pri
gašenju.
Drugi podatki/priporočila: Izpostavljeno embalažo hladiti z vodo.
6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH
Osebni varnostni ukrepi: Izpraznite območje. Poskrbeti za ustrezno prezračevanje. Nadzorovati
izpostavljenost in uporabljati osebno varovalno opremo skladno s točko 8.
Okoljevarstveni ukrepi: Ni posebnih zahtev.
Metode za čiščenje: Zadržujte izliv na čim manjšem območju. Razlitje pripravka zajezite s
posipanjem absorpcijskih sredstev (npr. pesek, žagovina, glina,…) in prepojen material odložite v
primeren kontejner, ter ga odstranite kot nevaren odpadek, skladno s poglavjem 13. Bodite previdni,
na mestu kjer je prišlo do razlitja, so tla lahko spolzka.
7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE
Ravnanje: Upoštevajte dobro delovno prakso - ne jesti, piti in kaditi na delovnem območju med
uporabo ogljikovodikov.
Skladiščenje: Shranjujte v hladnem in suhem prostoru.
Posebni načini uporabe: Ni podatka.
8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA
Mejne vrednosti izpostavljenosti
Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je potrebno upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:
(Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu).
Mejne vrednosti:
Smukec – brez azbestnih vlaken (CAS 14807-96-6) MV 2 (A)mg/m³
Nadzor izpostavljenosti na delovnem mestu (podatki OSHA, ACGIH TLV, AVSTRALIJA)
ppm
Smukec (CAS
14807-96-6)
Titanov dioksid
(CAS 13463-67-7)
OSHA
mg/m3
ACGIH TLV
ppm
mg/m3
AVSTRALIJA
ppm
mg/m3
20 mppcf
2
respirabilno
2
respirabilno
2,5
celotna
15
/
10
/
10
Osebna varovalna oprema
Splošno: Ni podatka.
Zaščita dihal: Običajno ni potrebna. V primeru preseženih mejnih vrednosti uporabljati atestiran
respirator za organske hlape (EN 149:2001).
Varovanje rok: Običajno ni potrebna. Pri dolgotrajnejšemu stiku je priporočljiva uporaba neoprenskih
rokavic.
Prezračevanje: Običajno ni potrebno. Če so presežene mejne vrednosti izpostavljenosti je potrebno
zagotoviti zadostno prezračevanje.
Varovanje oči: Zaščitna očala.
Nadzor izpostavljenosti okolja: /
Ime izdelka: 785 FG Parting Lubricant (Bulk)
VARNOSTNI LIST
785 FG Parting Lubricant (Bulk)
Datum izdaje: 13.02.2012
Revizija št.: /
Tiskano: 13.02.2012
Stran 3 od 4
9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
Splošne informacije
Videz: mehka pasta
Barva: bela
Pomembne informacije o zdravju, varnosti in okolju
Fizikalno-kemijske lastnosti:
pH
Tališče
Točka vrelišča/območje vrelišča
Plamenišče
Vnetljivost (trdno/plinasto)
Prostorninska teža
Parna gostota
Hitrost izhlapevanja
Porazdelitveni koeficient: voda/olje
Parni tlak 20°C
Aromati
Relativna gostota
Topnost v vodi
Viskoznost
Temperatura samovžiga
Eksplozijska meja
Hlapnost
Vonj
Ni določeno
Ni določeno
Ni določeno
141°C (285°F)
Ni bilo določeno
10,65 Ibs/gal.
>1
<1
<1
< 1 mm Hg
0%
1,28 kg/l
netopen
1 milijon cps pri 25°C.
Ni določeno.
Ni določeno.
< 1%
Blag
10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
Obstojnost: Je stabilen.
Nevarni razpadli produkti: Ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in drugi toksični hlapi.
Pogoji, ki se jim je treba izogniti: /
Materiali, ki se jim je treba izogniti: Močni oksidanti npr. tekoči klor in koncentriran kisik.
Nevarni razpadli proizvodi: /
11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE
Načini izpostavljenosti: Vdihavanje, stik s kožo, očmi.
Toksikokinetika, metabolizem in porazdelitev: Ni podatka.
Akutni učinki (akutna strupenost, draženje, jedkost): Neposreden stik lahko povzroči rahlo
draženje kože in oči.
Kronični učinki: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane.
Ponavljajoče ali dolgotrajno vdihavanje smukčevega prahu lahko povzroči kronični kašelj, težko
dihanje, brazgotinjenje pljuč (pljučna fibroza) in blago simptomatsko pnevmokoniozo.
Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) je označila vdihavanje titanovega dioksida kot
možnega povzročitelja raka pri ljudeh (skupina 2B). Smukec in titanov dioksid v tej snovi nista v obliki
prahu in ne predstavlja nevarnosti pri normalni uporabi.
Ostalo: Po 29 CFR 1910.1200 (obveščanje o nevarnosti) ta izdelek ne vsebuje rakotvornih snovi, ki
so navedene v Nacionalnem programu za toksikologijo (NTP), Mednarodni agenciji za raziskave raka
(IARC) ali Administracije za poklicno varnost in zdravje (OSHA).
Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja: Ni podatka
Preobčutljivost: Ni podatka.
Strupenost pri ponovljenih odmerkih: Ni podatka.
12. EKOLOŠKE INFORMACIJE
Toksikološki podatki niso bili določeni posebej za ta izdelek. Informacije navedene v nadaljevanju
temeljijo na poznavanju komponent in toksikoloških podatkov podobnih snovi.
Ime izdelka: 785 FG Parting Lubricant (Bulk)
VARNOSTNI LIST
785 FG Parting Lubricant (Bulk)
Datum izdaje: 13.02.2012
Revizija št.: /
Tiskano: 13.02.2012
Stran 4 od 4
Ekotoksičnost: Ni določeno.
Mobilnost: Mehka pasta. Netopna v vodi. Za ugotavljanje mobilnosti upoštevati fizikalno kemijske
lastnosti proizvoda (poglavje 9).
Obstojnost in razgradljivost: Sintetična baza. Ni lahko biorazgradljiva.
Akumulacija: Sintetična baza. Ni pričakovati bioakumulacije.
Ekotoksikologija: Ni določeno.
Rezultati ocenjevanja PBT: Ni podatkov.
Drugi neugodni učinki: Ni podatkov.
13. SMERNICE ZA ODSTRANJEVANJE
Absorbirani material je primeren za sežig v sežigalnicah. Material mora biti pred odlaganjem utrjen in
stabiliziran. Preverite lokalne, državne in nacionalne/zvezne predpise in jih uskladite z najbolj strogimi
zahtevami. Ta izdelek je uvrščen med nevarne odpadke v skladu z 91/689/EEC.
Klasifikacija odpadnega produkta:
Odpadna embalaža se klasificira s klasifikacijsko številko 15 01 10* - odpadna embalaža,
onesnažena z nevarnimi snovmi.
Odpadni produkt 13 02 06* - sintetična motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in prestavna olja.
Priporočila za odstranjevanje: Oddati pooblaščenim odstranjevalcem tovrstnih odpadkov.
upoštevati predpise s področja ravnanja z odpadki: Uredbo o ravnanju z odpadki, Uredbo o ravnanju
z odpadki na odlagališčih, Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
14. INFORMACIJE O TRANSPORTU
Produkt ni definiran kot nevarno blago v smislu transporta po kopnem ADR/RID, pomorskega
prometa IMDG ali zračnega prometa ICAO/IATA.
15. ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE
Izdelek ni klasificiran kot nevaren glede na pravila, ki izhajajo iz uporabe pravil o razvrščanju v
direktivah 67/548/EGS in 99/45/ES in Uredbe ES št. 1907/2006 z dopolnitvami ( Uredba REACH).
Ocena kemijske varnosti: /
Oznaka nevarnosti proizvoda: /
Vsebuje nevarno snov: /
Standardna opozorila: /
Standardna obvestila: /
Ostale informacije: /
16. DRUGE INFORMACIJE
Sezam ustreznih stavkov R (poglavje iz VL):
K poglavju 3: /
Nasveti o usposabljanju:
Delavci morajo biti seznanjeni z vsemi nevarnostmi na delovnem mestu ter ustrezno usposobljeni.
Usposabljanje mora biti izvedeno skladno Z zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
Priporočene omejitve uporabe: /
Dodatne informacije: /
Viri ključnih podatkov, uporabljenih za sestavo dokumentacije:
Varnostni list proizvajalca CHESTERTON Material safety data sheet št. 390B-3.
Ime izdelka: 785 FG Parting Lubricant (Bulk)