Navodila za uporabo senzorja za sončno svetlobo Sunis Wirefree RTS

Transcription

Navodila za uporabo senzorja za sončno svetlobo Sunis Wirefree RTS
NAVODILA
ZA UPORABO
Senzor za sončno svetlobo
Sunis Sensor RTS
Pozorno preberite ta navodila za uporabo, da boste lahko optimalno
izkoristili vse prednosti, ki jih ponuja senzor za sončno svetlobo. Za
vprašanja, pobude in želje smo za vas dosegljivi na telefonski številki
01 4321 190.
1. Značilnosti
1.1 Tehnični podatki
Napajanje
Razred zaščite ohišja
Pogoji okolja
Obratovalna temperatura
Frekvenca
Doseg - interier
- prazen prostor
akumulator, ki ga polni
solarna celica
IP 44
za uporabo na prostem
-20 … +60°C
433,42 MHz
20 m (2 ovire)
150 - 200 m
Podjetje SOMFY izjavlja, da proizvodi
ustreza bistvenim zahtevam Sunis Sensor
RTS ustreza bistvenim zahtevam in drugim
relevantnim predpisom
Direktive 1999/5/EC. Izjavo o konformnosti
je mogoče pridobiti na spletnem naslovu
www.somfy.com, klavzula CE.
Dopustno za ES, CH
.
100
71
24
• Proizvajalec Somfy ne jamči za morebitne
pomanjkljivosti in škodo, ki bi nastala zaradi
neupoštevanja navodil za uporabo (napačna
instalacija, napačno upravljanje ipd.)
• Proizvajalec Somfy prav tako ne jamči za škodo, ki
bi nastala zaradi učinkovanja narave npr. nevihte,
toče ali podobnih učinkov, ki jih Sunis Sensor RTS
ne more zajeti.
50
1.2 Opis funkcij
Sunis RTS je senzor za sončno svetlobo, ki preko radijskih valov pošilja informacije o svetilnosti
sprejemniku SOMFY RTS. Vgrajena solarna celica omogoča avtonomno delovanje. V odvisnosti od
intenzivnosti sončne svetlobe oz. od nastavljene pragovne vrednosti lahko Sunis Sensor RTS krmili
električne pogone naprav za zaščito pred sončno svetlobo.
•
•
•
•
•
•
Je kompatibilen z radijsko krmiljenimi motorji SOMFY RTS in RTS-sprejemniki
Do tri Sunis Sensor RTS je mogoče sinhronizirati z enim radijsko krmiljenim motorjem SOMFY RTS
Sunis Sensor RTS je mogoče kombinirati z drugimi RTS-senzorji (Eolis Sensor RTS, Soliris Sensor
RTS)
En Sunis Sensor RTS je mogoče sinhronizirati z več radijsko krmiljenimi motorji SOMFY RTS
Napajanje: sončna energija (solarna celica)
Avtonomija: 24 ur brez ponovne osvetlitve z dnevno svetlobo
www.somfy.si
1
1.3 Opis naprave
X Programska tipka
Y LED dioda MODE za prikaz
intenzivnosti sončne svetlobe in
aktualnega načina.
Z Tipka MODE za izbiro načina
(uporabniški, Demo)
[ Potenciometer
r Svetlobni senzor (za zajemanje
intenzivnosti sončne svetlobe)
] Solarna celica (za polnjenje naprave)
^ Steklene šipa
_ Ohišje
` Stensko držalo
2. Instalacija
- Uporaba zaščite pred vetrom Somfy RTS (npr. Eolis Sensor RTS) je priporočljiva za vse
zaščite pred sončno svetlobo, ki so občutljive na vpliv vetra.
- Sunis Sensor RTS deluje s pomočjo solarne celice. Pazite, da sta svetlobni senzor in
solarna celica zmeraj očiščena in brez prahu, snega, itn. (površine očistite z mehko
krpo).
2.1 Pred namestitvijo
1) Postavite napravo za 20 min na sonce, da se bo Sunis Sensor RTS napolnil.
2) Za preizkus stanja napolnjenosti naprave, na kratko pritisnite tipko Z „MODE“. V
kolikor LED dioda Y dioda sveti 5 s, je naprava zadostno napolnjena in jo je
mogoče uporabljati
2.2 Namestitev
1. Namestite Sunis Sensor RTS na neki navpični površini tako, da lahko njegova solarna
celica zajema sončno svetlobo.
2. Sunis Sensor RTS je dobavljen brez materiala za pritrditev. Uporabite vijake (Ř 4,5
mm),ki so najbolj primerni za podlago.
3. Programiranje
- Za programiranje senzorja mora biti le-ta napolnjen - glejte 2.1
3.1 Preklopite RTS-radijski sprejemnik v pripravljenost za sinhronizacijo
V ta namen za več kot 2 s pritiskajte tipko PROG na ročnem upravljalniku Somfy RTS. Izvede
se kratek pomik zastora (odpiranje/zapiranje) za potrditev
www.somfy.si
2
3.2 Sinhronizacija Sunis Sensor RTS z RTS-radijskim sprejemnikom
Na kratko pritisnite tipko X „PROG“ na Sunis Sensor RTS. RTS-radijsko krmiljen motor potrdi
sinhronizacijo s senzorjem s kratkim pomikom zastora (odpiranje/zapiranje) :
• V kolikor je bil Sunis Sensor RTS poprej že sinhroniziran s tem RTS-radijskim
sprejemnikom, bo s tem postopkom prejšnji izbrisan iz spomina sprejemnika
3.3 Brisanje nekega senzorja
Ponovite korake 3.1 in 3.2 v tej točki.
4.Spuščanje v pogon, nastavitve
4.1 Spuščanje v pogon
Za prikaz aktualnega načina na kratko pritisnite tipko Z „MODE“.
PRAG. VRED. SVETILNOSTI
Ni dosežena
Presežena
UPORABNIŠKI NAČIN
Trajno sveti 5s - RDEČA
Trajno sveti 5s - ZELENA
NAČIN „DEMO“
Utripa 30s - RDEČA
Utripa 30s - ZELENA
4.2 Nastavitev želene pragovne vrednosti za svetilnost
4.2.1 Postavite Sunis Sensor RTS in pripadajoči sprejemnik v način DEMO
V ta namen pritisnite tipko Z „MODE“. LED dioda Y sveti pribl. 2 s in zatem utripa 30 s. Takoj
ko prične dioda utripati, spustite tipko Z „MODE“. Sedaj sta obe napravi v načinu DEMO. Za
potrditev zastor izvede kratek pomik odpiranje/zapiranje
4.2.2 Nastavitev pragovne vrednosti za svetilnost
S pomočjo potenciometra [ nastavite pragovno vrednost za
svetilnost.
•
•
potenciometer [ 1x obrnite v levo (-)
Zaščita pred sončno svetlobo se odpre pri zmerni
intenzivnosti sončne svetlobe.
potenciometer [ 1x obrnite v levo (-)
Zaščita pred sončno svetlobo se odpre pri zmerni
intenzivnosti sončne svetlobe.
LED dioda Y utripa zeleno, ko je dosežena pragovna vrednost za svetilnost
LED dioda Y utripa rdeče, ko pragovna vrednost za svetilnost še ni dosežena
4.2.3 Preizkus funkcionalnosti (način „DEMO“)
Ko je dosežena pragovna vrednost za svetilnost, Sunis Sensor RTS pošlje to informacijo na
RTS-radijski sprejemnik, s katerim je bil predhodno sinhroniziran. Pri prenizki intenzivnosti
dnevne svetlobe je preizkus funkcionalnosti mogoče opraviti s pomočjo neke svetilke.
4.2.4 Vrnitev v uporabniški način
Pritisnite tipko Z „MODE“. LED dioda Y utripa zatem pa prične trajno svetiti. Takoj ko dioda
preneha utripati, spustite tipko Z „MODE“. Sedaj sta obe napravi znova v uporabniškem načinu.
Za potrditev zastor izvede kratek pomik odpiranje/zapiranje.
OPOMBA: Naprava se iz načina Demo samodejno povrne v uporabniški način po 3 minutah.
www.somfy.si
3
5.Funkcija sončne avtomatike
Uporabite Somfy Telis RTS ročni upravljalnik s funkcijo sončne avtomatike (npr. Telis Soliris
RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS) za vklop oz. izklop sončne avtomatike v RTSsprejemniku.
Kadar sije sonce
(DEMO: 10s)
Kadar intenzivnost sončne svetlobe prekorači v Sunis
Sensor RTS nastavljeno pragovno vrednost za svetilnost,
senzor r po 2 min (DEMO: 10 s) pošlje informacijo o tem
zaščiti pred sončno svetlobo . Zaščita se zapre v predhodno
nastavljeni
položaj (upoštevajte navodila za uporabo
RTS-ročnega upravljalnika Somfy) ali v spodnji končni
položaj, če vmesni položaj ni bil predhodno nastavljen.
Kadar sonce ne sije
(DEMO: 15s)
Kadar intenzivnost sončne svetlobe ne doseže v Sunis
Sensor RTS nastavljene pragovne vrednosti za svetilnost,
se zažene spremenljiv čas zakasnitve 15 - 30 min (glede na
trajanje sončnega sija). Po preteku tega časa se zaščita
pred sončno svetlobo pomakne v zgornji končni položaj.
5.Odpravljanje težav
PROBLEM
VZROK
ODPRAVLJANJE NAPAKE
• Zaščita pred sončno svetlobo ne
reagira, kadar se sonce pojavi ali izgine
• Aktivirano je ročno upravljanje
• S pomočjo Telis RTS-ročnega
upravljalnika postavite napravo v
avtomatski način obratovanja
• Nastavite ustrezno pragovno vrednost
za svetilnost
• Očistite solarno celico in svetlobni
senzor
• Spremenite mesto namestitve naprave
• LED ne sveti pri pritisku na tipko MODE
ali v načinu Demo
www.somfy.si
• Pragovna vrednost za svetilnost je
napačno nastavljena
• Solarno celici pokriva sneg, prah, listje
ipd.
• Slaba radijska zveza zaradi ovire med
oddajnikom in sprejemnikom
• Aktiven je alarm za veter
• Sunis Sensor RTS ni dovolj napolnjen
4
• Počakajte, da se veter poleže
• Postavite napravo za 20 minut na sonce