geodetskih storitev in izdaje podatkov operativnega katastra

Transcription

geodetskih storitev in izdaje podatkov operativnega katastra
Številka: 01/03
Datum: 01.07.2013
CENIK GEODETSKIH STORITEV IN IZDAJE PODATKOV operativnega
KATASTRA JKP LOG D.O.O. – VELJAVEN NA DAN 01.07.2013
1. TARIFNI DEL
Zap.
št.
Opis geodetske storitve
1.
Izdelava KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
(vodovod, toplovod, plinovod in kanalizacija)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Začetek postopka na terenu
Posnetek vodovoda, toplovoda, plinovoda
Posnetek kanalizacije
Izdelava Elaborata GJI – naši podatki
Izdelava Elaborata GJI – podatki drugih izvajalcev
Vnos v operativni KATASTER JKP LOG d.o.o.
2.
Zakoličbe obstoječih KOMUNALNIH VODOV (vodovod, plinovod,
kanalizacija, toplovod) po podatkih KGJI
2.1
2.2
2.3
Začetek postopka na terenu
Zakoličba obstoječega komunalnega voda (grafični podatki)
Zakoličba obstoječega komunalnega voda (iz koordinat KGJI)
3.
3.1
Obračun po urnih postavkah
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
najzahtevnejša dela (pregled elaboratov, svetovanje, izvedeništvo,
nadzor, ..)
zahtevna dela (inženirska dela, sodelovanje pri postopkih, obdelava
podatkov, določanje geodetskih točk, nastavitve komunalnega katastra,
izpisi iz katastra komunalnih naprav, … )
manj zahtevna dela (predhodna merjenja, kontrola lastništva na zemljiški
knjigi, …)
operativna in pisarniška dela (kompletiranje elaborata, izdelava
topografije točk, kopiranje, arhiviranje, …)
Posnetek HIŠNEGA PRIKLJUČKA (vodovod, kanalizacija) za
evidenco operativnega katastra komunalnih naprav JKP LOG d.o.o.
Obračun po urni postavki - dejansko porabljen čas za opravljeno delo
na terenu in v pisarni
Osnovna cena
(EUR)
Cena z DDV -jem
(EUR)
70,00 €
1,00 €/m
1,30 €/m
200,00 €/km
250,00 €/km
28,00 €/h
85,40 €
1,22 €/m
1,59€/m
244,00 €/km
305,00 €/km
34,16 €/h
70,00 €
0,50 €/m
5,00 €/točko
85,40 €
0,61 €/m
6,10 €/točko
48,00 €/h
58,56 €/h
28,00 €/h
34,16 €/h
20,00 €/h
24,40 €/h
12,00 €/h
14,64 €/h
20,00 €/h
24,40 €/h
2. SPLOŠNI DEL CENIKA
a.) Poviški: Vsaj s 30% poviškom se obračunajo:
- geodetske storitve, ki jih je geodet na zahtevo naročnika opravil ob dela prostih dnevih (prazniki, sobote in
nedelje),
- geodetske storitve, ki jih je geodet na zahtevo naročnika opravil v nočnem času,
- meritve in postopki, ki jih je geodet v okviru geodetske storitve izvedel na terenu na zahtevo naročnika v zimskih
pogojih. Za zimske pogoje se štejejo dnevi, ko je temperatura v času izvedbe opravil na terenu nižja od 0°C,
oziroma je na območju meritve več kot 5 cm snega.
b.) Popusti:
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.: +386 (0)2 870 57 60, fax: +386 (0)2 870 57 50,
e-pošta: [email protected], splet: www.jkp-log.si; Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, pod vložno številko 1/00738/00, matična številka:
5102103, osnovni kapital: 534.899,00 EUR, ID za DDV: SI23002107, TRR: 25100-9705263184 pri Probanki, d.d.
V primeru opravljanja več istih storitev istočasno (na gradbiščih ali območjih z več naročniki, v enem
sklopu), ki se nanašajo na enega ali več komunalnih vodov, se faza začetka postopka meritve, pri dveh ali
več postopkih, zaračunajo pri vsakem postopku s polovično ceno.
Glede na obseg meritve se obračunavajo naslednji popusti:
 storitev od 500 m do 1000 m (v enem kosu ali gradbišču) 5 %,
 storitev od 1000 m do 1500 m (v enem kosu ali gradbišču) 10%
 storitev nad 1500 m (v enem kosu ali gradbišču) 15%
-
-
c.) Povračila stroškov:
- Stroški nastali v zvezi z delom, se obračunalo v višini in v skladu s pogoji, ki so določeni z veljavno Uredbo o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
Opomba:
- Cenik za izvajanje geodetskih del je povzet na podlagi CENIKA GEODETSKIH STORITEV sprejetega dne
14.12.2006 pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) – usklajen 16.04.2009.
- Za vsa preostala geodetska dela in storitve, ki niso navedena v tem ceniku, se uporablja priporočen cenik
geodetskih storitev IZS (http://www.izs.si/maticne-sekcije/msgeo/cenik-geodetskih-storitev).
- Popusti za opravljeno storitev se ne seštevajo
3. CENIK IZDAJE PODATKOV operativnega KATASTRA – JKP LOG D.O.O.
Zap.
št.
Opis podatka
1.
Kopija elaboratov, oleate 1:1000, plast podatkov o Operativnem
katastru JKP LOG d.o.o.
2.
Ploterski izrisi operativnega katastra JKP LOG d.o.o.
3.
Izdelava CD plošče s podatki o operativnem katastru JKP
LOG d.o.o.
Priprava digitalnih podatkov o operativnem katasru JKP
LOG d.o.o. in posredovanje naročniku po e-pošti
4.
Opomba:
-
4.
-
Enota
Osnovna cena (EUR)
Cena z DDV
(EUR)
A4
3,50 €
4,27 €
A3
A4
A3
A2
A1
A0
kom
4,50 €
1,50 €
2,50 €
8,00 €
12,00 €
20,00 €
20,00 €
5,49 €
1,83 €
3,05 €
9,76 €
14,64 €
24,40 €
24,40 €
ura
28,00 €/h
34,16 €/h
Za posredovanje podatkov o KGJI (katastra gospodarske javne infrastructure) po e-pošti se zaračuna minimalno
ena ura pisarniškega dela
VNOS ELABORATOV IZMERE (zunanji izvajalci) V OPERAT KATASTRA KOMUNALNIH NAPRAV
zunanji izvajalci predajo podatke GJI (gospodarske javne infrastructure) v obliki in na način, ki ga predpiše upravljalec
cena vnosa je v višini 25% od cene za izdelavo KGJI po normativu upravljalca
če elaborat ni v obliki, ki jo predpiše upravljalec, se predelava v ustrezno obliko obračuna po dejansko opravljenih urah in to
naročniku oz. izvajalcu.
Pripravil:
Andrej MERKAČ univ.dipl.inž.geod
Direktor:
Štefan ŠUMAH
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.: +386 (0)2 870 57 60, fax: +386 (0)2 870 57 50,
e-pošta: [email protected], splet: www.jkp-log.si; Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, pod vložno številko 1/00738/00, matična številka:
5102103, osnovni kapital: 534.899,00 EUR, ID za DDV: SI23002107, TRR: 25100-9705263184 pri Probanki, d.d.