Predstavitveni letak - GEODET Novo Mesto d.o.o.

Transcription

Predstavitveni letak - GEODET Novo Mesto d.o.o.
zakoličba: 2 - 5 dni,
geodetski načrt: 4 -21 dni,
( @*N
( @*N
zemljiški kataster: 1-4 mes., ( @ * N
kataster stavb: 1 - 5 tedenov, ( @ * N
IZVEDBENI ROKI STORITEV
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991.
Nastalo je na izkušnjah in znanju starejše
generacije geodetov: Alojz Pucelj, Jožica
Auersperger, Jože Rok Šetina. Le-ti so tvorno
sodelovali pri oblikovanju znanja mlajšega
kadra.
KRATKA ZGODOVINA
str. teh.
[email protected]
Bojan Bobnar,
operater
strokovni sodelavec
Andrej Kralj, dipl. inž. geod.
040 504 366, 08 20 50 952, [email protected]
pomočnik direktorja
Boštjan Marolt, dipl. inž. geod.
040 504 364, 07 33 82 460, [email protected]
univ. dipl. inž. geod.
040 504 365, 07 33 22 409, [email protected]
Janez Auersperger,
direktor
SESTAVA DRUŽBE IN KONTAKTNI
PODATKI ZAPOSLENIH
Želežniška
postaja
BTC
Kje nas najdete:
Elektro
Avto Slak
Spar
AJPES
GURS
Real
SI56-0297-0001-0992-787
Transakcijski račun:
DA
Zavezanec za DDV:
SI50559249
Identifikacijska številka za DDV:
5432669000
Matična številka:
http://www.geodetnm.si
Splet:
[email protected]
E-pošta:
07 33 82 461
Telefaks:
040 504 365
Mobilni telefon:
07 33 22 409
Telefon:
Kolodvorska ulica 4, 8000 Novo mesto,
SI - Slovenija
Naslov:
GEODET, d.o.o., Novo mesto
Skrajšani naziv:
GEODET geodetske meritve in
projektiranje, d.o.o., Novo mesto
Polni naziv podjetja:
Kolodvorska ulica 4, Novo mesto
tel: 07 33 22 409 ? 07 33 82 460
www.geodetnm.si ? [email protected]
GEODET, d.o.o., Novo mesto
objekt Avto Slak
KOLODVORSKA ULICA 4
NOVO MESTO
na novi lokaciji
GEODETSKE STORITVE
z izdelava geografskih
informacijskih sistemov
z svetovanje, priprava
kupoprodajnih pogodb in
zemljiškoknjižnih predlogov
z sodno izvedeništvo geodetske
stroke in geodetsko izvedeništvo
z geodetska dela pri postopkih
identifikacij in denacionalizacij
- pridobitev hišne številke,
z register prostorskih enot
(sprememba številke stavbe ali številke
dela stavbe, sprememba lege, oblike ali
površine, sprememba dejanske rabe,
sprememba številke stanovanja ali
poslovnega prostora, združitev in delitev
stavbe ali dela stavbe, vpis novega dela
stavbe, izbris stavbe ali dela stavbe),
- vpis stavbe v kataster stavb,
- sprememba podatkov katastra stavb
z kataster stavb
ureditev meje,
izravnava meje,
parcelacija (delitev in združitev parcel),
evidentiranje zemljišča pod stavbo,
sprememba vrste rabe, kultur in
razreda zemljišč,
- označitev (obnova) meje v naravi,
- komasacija,
- razmejitve med pravnimi režimi,
-
z zemljiški kataster
NAŠA DRUŽBA IZVAJA DELA S
PODROČIJ
- vpis GJI v zbirni kataster GJI (tudi
izvedba meritev, pretvorba zapisov),
- vzpostavitev in vzdrževanje
katastrov gosp. infrastrukture za
manjše in večje komplekse
(CAD in GIS pristop),
z gospodarska javna infrastruktura
(GJI)
- kontrolne meritve točnosti
gradnje in montaže,
- izračun izkopov in nasutij po
metodi prečnih prerezov,
- opazovanje izkopa pozameznih
kategorij zemljišča in njihov
izračun volumnov,
- hitri izračuni volumnov (metoda prizem),
z geodetski nadzor in spremljanje
gradnje objektov
- zakoličenje objektov,
- zakoličenje zahtevnih objektov
na gradbene profile,
- zakoličenje proizvodnih linij,
- kontrolne meritve pri določevanju
vertikalnosti, horizontalnih in
vertikalnih premikov, spremembe
geometrijske oblike objekta,
odstopanj ploskve od ravnine.
z inženirska geodezije
- geodetski načrt za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD),
- geodetski načrt novega stanja
zemljišča po končani gradnji,
- geodetski načrt za pripravo
lokacijskih načrtov,
- tematske karte in načrti,
- topografske izmere in rambulacije,
z izdelava geodetskih načrtov
- naročilo LOKACIJSKE INFORMACIJE za potrebe gradnje objekta
pri upravnem organu za urejanje prostora tiste občine, na območju
katere se nepremičnina nahaja. V njej opredeljeni pogoji so osnova za
sprejem odločitve ali želi investitor na izbrani zemljiški parceli graditi.
- naročilo GEODETSKEGA NAČRTA ZA PRIDOBITEV
GRADBENEGA DOVOLJENJA (58 čl. ZGO-1-UPB1, Ur.l. RS št.
102/2004). Načrt vsebuje tudi zemljiško katastrske podatke. V
primeru izredno omejenega prostora za gradnjo in nezanesljivih
podatkov o parcelnih mejah je potrebno predhodno izvesti postopek
UREDITVE ali IZRAVNAVE MEJE (ZEN , Ur.l. RS št. 47/2006).
- po izdaji gradbenega dovoljena sledi ZAKOLIČENJE OBJEKTA v
naravo (80 čl. ZGO-1-UPB1, Ur.l. RS št. 102/2004). Geodetski
strokovnjak potrdi zakoličbo z izdelavo posebnega zakoličbenega
načrta, katerega izvod je poslan tudi pristojni občinski upravi občine.
Najpozneje osem dni pred izvedbo zakoličenja objekta v naravi mora
izvajalec pisno obvestiti občinsko upravo občine o datumu in kraju
zakoličenja.
- pogoj za začetek uporabe objekta je UPORABNO DOVOLJENJE
(5 čl. ZGO-1-UPB1, Ur.l. RS št. 102/2004). Zahtevo za izdajo
uporabnega dovoljenja mora investitor vložiti najpozneje v 8 dneh po
prejemu obvestila izvajalca, da je gradnja končana. Za enostavno
stavbo, zgrajeno na podlagi gradbenega dovoljenja, se izda uporabno
dovoljenje brez poprej opravljenega tehničnega pregleda, če
investitor zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja poleg geodetskega
načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji priloži izjavo
projektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s
predpisi.
- V času med končanjem gradnje in izdaje zahteve za izdajo
uporabnega dovoljenja sledi izdelava GEODETSKEGA NAČRTA
NOVEGA STANJA ZEMLJIŠČA PO KONČANI GRADNJI (89 oz.
101 čl. ZGO-1-UPB1, Ur.l. RS št. 102/2004).
Najpozneje v 15 dnevih po dnevu pravnomočnosti uporabnega
dovoljena mora investitor pri geodetskem podjetju naročiti PROJEKT
ZA VPIS V URADNE EVIDENCE (105 čl. ZGO-1-UPB1, Ur.l. RS št.
102/2004). Projekt je sestavljen iz elaborata za EVIDENTIRANJE
ZEMLJIŠČA POD STAVBO, elaborata za VPIS STAVBE V
KATASTER STAVB in elaborata za SPREMEMBO PODATKOV GJI V
ZBIRNI KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE.
Do 3 mesece po spremembi podatkov GJI v katastru GJI sledi izdelava
elaborata za VPIS SPREMEMB KATASTRA GJI V ZBIRNI
KATASTER GJI. Za evidentiranje GJI v kataster GJI poskrbi
investitor objekta, za evidentiranje sprememb katastra GJI v zbirni
kataster GJI poskrbi lastnih objekta. Evidentiranje objektov GJI v
kataster GJI in zbirni kataster GJI je lahko prepuščeno tudi
pogodbenemu odnosu med investitorjem in lastnikom objekta.
SODELOVANJE STROKOVNJAKA
GEODETSKE STROKE NA PRIMERU
GRADNJE ENOSTANOVANJSKE STAVBE
Izdelavo geodetskega načrta za pridobitev
gradbenega dovoljenja, ki je sestavni del projekta
PGD. Mnogi zaprosijo zgolj za lokacijsko informacijo in
se slepijo, "za moj objekt je to zadosti". Tu je narejena
prva temeljna napaka. Namen gradnje "s papirji" niso
zgolj nepotrebni stroški, ampak zagotavljanje
urejenosti in varstva prostora, varnosti gradnje, dobrih
sosedskih odnosov... Pri izdelavi geodetskega načrta
dajemo velik poudarek mejam zemljiških parcel, katere
so osnova za nadaljno umestitev projektiranega
objekta v prostor. Tako se izognemo neusklajenosti
izdanega gradbenega dovoljenja z dejanskim stanjem v
naravi in ponovnim iskanjem soglasij ali celo
dopolnitvam gradbenega dovoljenja.
Podatki o poteku mej parcel so zelo nehomogene
kvalitete, katere primernost za nadaljno obdelavo je
sposoben opredeliti le geodetski strokovnjak. V primeru
omejenega prostora za gradnjo in nezanesljivih
podatkov o parcelnih mejah vam svetujemo in po
vašem naročilu prednostno izvedemo ureditev ali
izravnavo meje kritičnega območja . Vsem
investitorjem, ki gradite za trg, pa srčno priporočamo,
da še pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja uredite
meje oboda zemljiških parcel kompleksa nameravane
gradnje.
Po izdaji gradbenega dovoljenja vam zagotovljamo
strokovni prenos projekta PGD v naravo s postopkom
zakoličenje objekta v naravo. Zakoličbo potrdimo z
izdelavo posebnega zakoličbenega načrta, katerega
izvod je poslan tudi pristojni občinski upravi občine. Na
vašo željo pisno obvestimo (najmanj 8 dni prej)
občinsko upravo občine o datumu in kraju zakoličenja.
V praksi se je izkazalo, da se postopek gradnje objekta
konča že z izdelavo geodetskega načrta za PGD. Čemu
enostanovanjske stavbe, več stotisoč evrske investicije,
brez izdanega uporabnega dovoljenja. Svetujemo
vam, da izpeljete gradnjo enostanovanjske
IZ PALETE NAŠIH STORITEV VAM
NUDIMO IN SVETUJEMO:
- nuditi celovito paleto geodetskih storitev,
- odločati se za dolgoročne rešitve,
- kakovost storitev doseči s pogovori znotraj
podjetja in poznavanjem zakonodaje,
- nepristranskost,
- hitrost in prilagodljivost dinamike
izvedbe postopkov.
VODILA IN TEMELJI PODJETJA
GEODET, d.o.o., Novo mesto
Naročilo za izvedbo geodetskih storitev lahko oddate po
pošti, elektronski pošti ali osebno na sedežu podjetja,
kjer vam bodo naši strokovnjaki svetovali o načinih in
rokih izvedbe. Vaše naročilo bomo izvedli kakovostno in
v želenih rokih.
Hvala za vaše zaupanje.
Zelo pomembne so tudi geodetske storitve
zemljiškega katastra in katastra stavb. Se
zavedate, da lastnina prinaša obveznosti lastniku
zemljišča, ki mora poskrbeti za ustrezno evidentiranje
nepremičnine, saj lahko država le tako prevzame
odgovornost za pravno varnost nepremičnine. Ali imate
zemljišče, ki še nima urejenih mej? Ne poznate poteka
meje? Ali veste, da dosega na trgu parcela z urejenimi,
dokončnimi, mejami večjo tržno vrednost in jo je lažje
prodati? Se morda zaradi neurejenih mej med
sosedoma pojavlja trenje in nezadovoljstvo? Ali je
uporaba vaše nepremičnine otežkočena in bi jo bilo lažje
uporabljati že ob manjši izravnavi meje? Ste redoljub
in bi imeli radi urejene meje, oziroma dokončno
določene površine parcel? Želite del parcele prodati,
podariti, odtujiti? Ste morda lastnik stanovanja, ki še ni
evidentirano v uradnih evidencah katastra stavb in je
tako pravilna prodaja stanovanja onemogočena?
Stanujete v dvostanovanjski stavbi in bi potrebovali
zavarovati posojilo z zastavo zgolj svojega dela stavbe?
Želite zavarovati svoja vlaganja v dvo in
večstanovanjsko stavbo?
stavbe do konca tudi po pravni poti, ne zgolj fizični. V ta
namen vam v naši družbi nudimo sklop geodetskih
storitev, ki so zakonsko določene in predstavljajo
osnovo za izdajo uporabnega dovoljenja. Navedeni
sklop storitev je sestavljen iz izdelave geodetskega
načrta novega stanja zemljišča po končani
gradnji, elaborata za evidentirane zemljišča pod
stavbo oziroma elaborata parcelacije (evidentiranje
sprememb v uradnih evidencah zemljiškega katastra in
katastra stavb). Na vašo željo izdelamo tudi elaborat
za spremembo podatkov GJI v katastre GJI.
Običajno je evidentiranje sprememb podatkov GJI
pogodbeno prenešeno na lastnika objekta GJI, vendar
je potrebno biti pozoren, saj je za evidentiranje
sprememb podatkov GJI v katastre GJI zakonsko
dodeljeno investitorju objekta. Zakon določa skupini
navedenih elaboratov ime, projekt za vpis v uradne
evidence. Za izvedbo sklopa storitev vam nudimo
večje popuste na geodetske storitve. Popusti so rezultat
racionalizacije dela in spodbuda investitorju k postopku
pridobivanja uporabnega dovoljenja.