POKLICNA ORIENTACIJA Izbira poklica oz. srednje šole je zelo

Comments

Transcription

POKLICNA ORIENTACIJA Izbira poklica oz. srednje šole je zelo
POKLICNA ORIENTACIJA
Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev
vsakega devetošolca. Na izbiro poklica in srednje šole vplivajo
različni dejavniki: interesi, sposobnosti (umske in telesne),
osebnostne lastnosti, učne navade, šolske ocene posameznika.
Za ustrezno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih
informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o
poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja.
Program poklicne orientacije v 8. in 9. razredu usmerja učence
k sistematičnemu sprejemanju odločitve. Vsakemu posamezniku omogoča, da se spoznava in
išče v sebi potenciale, da samostojno pridobiva informacije, ki jih potrebuje, ter jih usklajuje z
možnostmi v izobraževanju in svetu dela.
Šolska svetovalna služba skupaj z učitelji in razredniki informira učence in starše o poklicni
orientaciji. Sodelujemo z Zavodom RS za zaposlovanje, Ministrstvom za šolstvo in šport,
Obrtno zbornico, srednjimi šolami in dijaškimi domovi.
Na šoli opravimo tudi razna testiranja v zvezi s poklicno
orientacijo (ugotavljanje sposobnosti, interesov, namer…).
Učencem pomagamo pri prijavah in vpisu v srednjo šolo ter pri
morebitnih preusmeritvah.
Sprotne informacije o dogajanju in aktivnostih bodo učencem
posredovane pri urah pouka, razrednih urah, na oglasni deski in na
internetni strani ter tudi v pisni obliki.
8. RAZRED
V osmem razredu se začne intenzivnejša poklicna orientacija v drugem ocenjevalnem
obdobju, in sicer so učenci obveščeni o informativnih dnevih v srednjih šolah in gimnazijah in
spoznajo izobraževalni sistem. Potekajo naslednje dejavnosti:

Roditeljski sestanek za starše in učence na temo Dejavniki poklicnega odločanja

Seznanitev s spletnim portalom »MOJA IZBIRA« (http://www.mojaizbira.si/),

Seznanitev s spletnim portalom Zavoda za zaposlovanje
(http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/Samoocena/),

testiranje sposobnosti s testom MFBT (multifaktorska baterija testov) – zunanji
izvajalci,

zbiranje podatkov in poklicnih namer učencev, ki zaključujejo osnovnošolsko
obveznost in sodelovanje z razredniki in učitelji,

preverjanje poklicnih interesov s pomočjo testa,

predstavitev srednjih šol (glede na interese učencev).
9. RAZRED
V devetem razredu pa je poklicna orientacija še bolj intenzivna. Potekajo naslednje
dejavnosti:
 prejem razpisa za vpis na SŠ,

izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti,

timski sestanki s svetovalci Zavoda za zaposlovanje (predstavitev rezultatov MFBT)

predstavitev srednjih šol (glede na interese učencev),

individualna svetovanja učencem in staršem pri šolski psihologinji,

informativni dnevi na SŠ,

izpolnjevanje Prijave za vpis,

informacije za pridobitev štipendije.
Več informacij poiščite na naslednjih povezavah:
Zgradba vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/Struktura/Shema_iz_siste
ma_SLO_08.pdf
Poklicni kažipot
http://www.mojaizbira.si/
Opisi poklicev
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev
Spletna svetovalnica pri izboru poklicne poti in iskanju zaposlitve
http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/
Srednješolski vpisnik
http://www.srednjesolskivpisnik.si/
Štipendije
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/
<Nazaj>

Similar documents