SOLCENIC GM20_sds

Transcription

SOLCENIC GM20_sds
36.0
stran: 1 / 7
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
*
Številka različice 2
Sprememba: 26.03.2013
1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
· Identifikator izdelka
· Trgovsko ime: SOLCENIC GM20
· Številka artikla: 600730505
· Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
· Območje uporabe SU2a Rudarstvo (brez dejavnosti na morju)
· Uporaba snovi / pripravka HYDRAULIC FLUID
· Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
· Proizvajalec/dobavitelj:
FUCHS MAZIVA LSL d.o.o., Trdinova ulica 1, SI-8250 Brežice
Tel.: 07/ 499 10 30 Fax: 07/ 499 10 40
E-mail: [email protected]
· Področje/oddelek za informacije: Varnost izdelkov oddelek.
· Telefonska številka za nujne primere: Tel.: 07/499 10 30
2 Ugotovitev nevarnosti
· Razvrstitev snovi ali zmesi
· Razvrstitev v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS ali Direktivo 1999/45/ES
Xi; Dražilno
R36:
Draži oči.
Xi; Preobčutljivost
R43:
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
· Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje:
Produkt je potrebno označiti na osnovi postopka izračuna "Splošnih smernic za uvrstitev pripravkov ES" v
zadnji veljavni izdaji.
· Sistem klasifikacije:
Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom ES, vendar je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in s
podatki firm.
· Elementi etikete
· Označitev po smernicah ES: Proizvod je uvrščen in označen po smernicah ES/uredbi za nevarne snovi.
· Karakteristična črka in oznaka rizičnosti proizvoda:
Xi Dražilno
· Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
2,2',2''-(Heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol
· Stopnje rizičnosti:
36
Draži oči.
43
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
· Stopnje varnosti:
23
Ne vdihavati hlapov/meglice.
24
Preprečiti stik s kožo.
26
Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
37/39 Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
61
Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
· Druge nevarnosti
· Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporaben.
(nadaljevanje na strani 2)
SI
36.0
stran: 2 / 7
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 2
Sprememba: 26.03.2013
Trgovsko ime: SOLCENIC GM20
(nadaljevanje od strani 1)
· vPvB: Ni uporaben.
*
3 Sestava/podatki o sestavinah
· Kemijska karakteristika: Zmesi
· Opis:
Mešanica visoko rafinirana mineralna olja, površinsko korozijo in preventivo s stabilizatorji na osnovi glikola
/ maščobnih alkoholov.
· Nevarne sestavine:
10-25%
Highly refined mineral oil*
Asp. Tox. 1, H304
Fatty acid soaps
10-25%
Xi R36/38
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
4719-04-4 2,2',2''-(Heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol
1-2,5%
T R23-48/23;
Xn R22;
Xi R43
Acute Tox. 2, H330;
Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317
Sodium sulphonate
1-2,5%
Xi R41
Eye Irrit. 2, H319
64-02-8 tetranatrijev etilendiaminotetraacetat
1-2,5%
Xn R20/22;
Xi R41
Eye Dam. 1, H318;
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332
26027-37-2 Oleic acid amidoethanol polyethoxylate
1-2,5%
Xi R36
Eye Irrit. 2, H319
90604-40-3 Alcohols, C12-C15 Branched and linear
0,25-1%
N R50
Aquatic Acute 1, H400
110-25-8 n-Oleoyl sarcosine
0,25-1%
Xn R20;
Xi R38-41;
N R50/53
Eye Dam. 1, H318;
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315
· Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.
*
4 Ukrepi za prvo pomoč
· Opis ukrepov za prvo pomoč
· Splošni napotki: S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.
· v primeru vdihavanja:
Dovajanje svežega zraka, po potrebi umetno dihanje, toplota. V primeru trajajočih težavah se posvetovati z
zdravnikom.
V primeru nezavesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.
· če pride v stik s kožo:
Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
Pri trajajočem draženju kože iti k zdravniku.
· če pride v stik z očmi:
Odstraniti kontaktne leče.
Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo in se posvetovati z zdravnikom.
· če snov zaužijerno: Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika.
· Napotki zdravniku:
Daj ta varnostni list lečečemu zdravniku s posebnim komentarjem "Vsebuje biocide"
Visoke poškodbe tlaka vbrizgavanja preko kože zahtevajo takojšnje kirurški poseg in po možnosti steroidno
terapijo, da se zmanjša poškodbe tkiva in izgubo funkcije. Ker vstop rane so majhne in ne odražajo resnost
osnovne škodo, lahko kirurško raziskovanje za določitev obsega vključenosti potrebno. Lokalni anestetiki ali
(nadaljevanje na strani 3)
SI
36.0
stran: 3 / 7
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 2
Sprememba: 26.03.2013
Trgovsko ime: SOLCENIC GM20
(nadaljevanje od strani 2)
ustavljanja segretega vozila se je treba izogibati, saj lahko prispevajo k otekline, vazospazmom in ishemijo.
Prompt kirurški tlaka, čiščenja rane in evakuacija tujih snovi je treba opraviti po splošnih anestetikov, naokoli
raziskovanje je bistvenega pomena.
· Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.
*
5 Protipožarni ukrepi
· Sredstva za gašenje
· Ustrezna sredstva za gašenje:
CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti
alkoholu obstojno peno.
Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.
· Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: Voda v polnem curku
· Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Nasvet za gasilce
· Posebna zaščitna oprema:
Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat.
Nositi celotno zaščitno obleko.
Ne vdihavati eksplozivnih in vnetljivih plinov.
*
6 Ukrepi ob nenamernih izpustih
· Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Posebna nevarnost zdrsa zaradi razlitega/raztresenega proizvoda.
Skrbeti za zadostno zračenje.
· Okoljevarstveni ukrepi:
Ne dopustiti, da pride v talnino/zemljo.
Preprečiti, da se razširi po površini (npr. z zajezitvijo ali oljnimi zaporami).
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
· Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi,
žaganje).
V ustreznih posodah odpeljati na reciklažo ali odpad.
· Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.
7 Ravnanje in skladiščenje
· Ravnanje:
· Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Preprečevati nastajanje aerosola.
Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.
Avoid direct contact (skin contact, ingestion and/or inhalation of fume/mist/dust) with the product.
· Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji: Posebni ukrepi niso potrebni.
· Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
· Skladiščenje:
· Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah: Zanesljivo preprečiti pronicanje v tla.
· Napotki za skupno skladiščenje: Hraniti ločeno od oksidacijskih sredstev.
· Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:
Varovati pred nizkimi temperaturami.
V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem.
(nadaljevanje na strani 4)
SI
36.0
stran: 4 / 7
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 2
Sprememba: 26.03.2013
Trgovsko ime: SOLCENIC GM20
(nadaljevanje od strani 3)
· Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.
8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
· Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko 7.
· Parametri nadzora
· Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:
Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu treba
nadzorovati.
· Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami.
· Nadzor izpostavljenosti
· Osebna zaščitna oprema:
· Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:
Ne imeti pri sebi v hlačnih žepih nobenih s proizvodi prepojenih krp za čiščenje.
Ne jesti, piti, kaditi ali njuhati ob delu.
Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.
Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Izogniti se stiku z očmi in kožo.
Ne vdihovati plina, pare, aerosola.
· Zaščita dihal:
Zaščita dihal Potrebno bo samo v posebnih primerih (npr. nastajanje meglice).Polovico ali cel obraz s
kombiniranim respirator prahu / filter za organske hlape (-e), ali samostojni dihalni aparat (SCBA) lahko
glede na obseg razlitja in predvidljivega zneska izpostavljenosti. Če se položaj ne more biti v celoti oceniti,
ali pomanjkanje kisika, je možno, samo SCBA je treba uporabiti.
· Zaščita rok:
Zaščitne rokavice.
Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi /
pripravku.
Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.
· Material za rokavice
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice
različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala
rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.
· Čas prodiranja skozi material za rokavice
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.
· Za trajni kontakt so primerne rokavice iz naslednjih materialov:
Rokavice iz PVC ali PE.
Nitrilkavčuk
Rokavice iz neoprena.
· Zaščita oči:
Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).
· Ščitnik za telo: Zaščitna obleka, odporna proti olju.
SI
(nadaljevanje na strani 5)
36.0
stran: 5 / 7
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 2
Sprememba: 26.03.2013
Trgovsko ime: SOLCENIC GM20
(nadaljevanje od strani 4)
*
9 Fizikalne in kemijske lastnosti
· Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
· Splošne navedbe
· Videz:
tekoč
Oblika:
svetlorumen
Barva:
· Vonj:
podoben mineralnemu olju
· Vrednost pH (30 g/l) pri 20 °C 9,0-9,8
· Sprememba stanja
Tališče/območje taljenja:
Vrelišče/območje vretja:
ni določen
ni določen
· Vnetišče:
Ni uporaben.
· Temperatura vnetišča:
>250 °C
· Samovžig:
Proizvod ni samovnetljiv.
· Nevarnost eksplozije:
Proizvod ni eksploziven.
· Parni tlak pri 20 °C:
23 hPa
· Gostota pri 15 °C:
1,02 g/cm3
· Topnost v / se meša s/z
voda:
· Drugi podatki
se emulgira
Druge relevantne informacije niso na voljo.
10 Obstojnost in reaktivnost
· Reaktivnost
· Kemijska stabilnost
· Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:
Pri skladiščenju in postopanju v skladu z navodili se ne razgradi.
· Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.
· Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Nezdružljivi materiali: Močni oksidanti.
· Nevarni produkti razgradnje: Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid
11 Toksikološki podatki
· Podatki o toksikoloških učinkih
· Akutna toksičnost:
· Primarno draženje:
· na koži: Ni dražilnega učinka
· na očeh: Dražilni učinek
· Senzibilizacija: V stiku s kožo možna senzibilizacija
· Dodatni toksikološki napotki:
Na osnovi postopka izračunavanja Splošne uvrstitvene smernice ES za pripravke v zadnji veljavni verziji
proizvod izkazuje naslednje vrste nevarnosti:
Dražilno
12 Ekološki podatki
· Strupenost
· Toksičnost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.
(nadaljevanje na strani 6)
SI
36.0
stran: 6 / 7
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 2
Sprememba: 26.03.2013
Trgovsko ime: SOLCENIC GM20
(nadaljevanje od strani 5)
· Obstojnost in razgradljivost Same po sebi biorazgradljive
· Karakteristike na področjih okolja:
· Zmožnost kopičenja v organizmih Izdelek se ne pričakuje, da bioakumulira.
· Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Drugi ekološki napotki:
· Splošni napotki:
Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo
Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v
kanalizacijo.
· Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporaben.
· vPvB: Ni uporaben.
· Drugi škodljivi učinki Druge relevantne informacije niso na voljo.
*
13 Odstranjevanje
· Metode ravnanja z odpadki
· Priporočilo:
Zastran recikiranja se obrniti na trg za odpadke.
Oddaja odpadnega olja samo uradno odobrenim zbiralcem.
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.
Uporablja se lahko razgradi ali kontaminirani izdelek se uvršča med nevarne odpadke. Vsakdo razvrščanja
nevarnih odpadkov in določa njegovo usodo mora biti usposobljeno v skladu z državne in mednarodne
zakonodaje.
· Klasifikacijski seznam odpadkov
13 01 05* nekloriranie emulzije
· Neočiščena embalaža:
· Priporočilo:
Kontaminirano embalažo je treba optimalno izprazniti, potem jo lahko po ustreznem čiščenju pripeljemo za
predelavo.
Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.
EWC 15 01 02 ali 15 01 04
· Priporočena čistila: Voda, po potrebi z dodatkom čistil.
14 Podatki o prevozu
· OZN-številka (spodnja na oranžni tablici)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
odpade
· Pravilno odpremno ime ZN
· ADR, ADN, IMDG, IATA
odpade
· Razredi nevarnosti prevoza
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Kategorija
odpade
· Embalažna skupina
· ADR, IMDG, IATA
odpade
· Nevarnosti za okolje:
· Marine pollutant:
Ne
· Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Ni uporaben.
· Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k
Ni uporaben.
MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC
(nadaljevanje na strani 7)
SI
36.0
stran: 7 / 7
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 2
Sprememba: 26.03.2013
Trgovsko ime: SOLCENIC GM20
(nadaljevanje od strani 6)
· Transport/drugi podatki:
Nobenih nevarnih snovi po prej omenjenih uredbah
15 Zakonsko predpisani podatki
· Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
· Državni predpisi:
· Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC) pod REACH, člena 57 Noben
· Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.
*
16 Drugi podatki
Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede
lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.
· Relevantne norme
- Opozorilni stavki, prikazane spodaj, so za tiste sestavne snovi, ki so navedene v oddelku 3, in ne za
dejansko končal oblikovanje.
- Nevarnosti so odvisne od koncentracije. Zato je za stavkov dejansko nevarnost delitve in tveganje / varnost
ustrezne za končni oblikovan proizvod se nanašajo na oddelku 2.
- Prosimo, upoštevajte, da se pri razredčiti na priporočeni delovni koncentracije z vodo, delo tekočina ne bodo
razvrščena kot nevarna za zdravje.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H330 Smrtno pri vdihavanju.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
R20
Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
R20/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.
R22
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R23
Strupeno pri vdihavanju.
R36
Draži oči.
R36/38 Draži oči in kožo.
R38
Draži kožo.
R41
Nevarnost hudih poškodb oči.
R43
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R48/23 Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.
R50
Zelo strupeno za vodne organizme.
R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
· Lista s podatki področja izstavitve: Product safety department.
· Kontaktna oseba: STEVEN PRITCHARD
· * Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni
SI