VARNOSTNI LIST

Transcription

VARNOSTNI LIST
VARNOSTNI LIST
Datum priprave: 23.06.2011
ECOCOOL 2030 MB +
Številka različice/popravka: /
Sprememba: /
Stran 1 od 10
ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja:
1.1 Identifikator izdelka
ECOCOOL 2030 MB +
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Hladilno - mazalno sredstvo. Doda se ga lahko samo kot raztopino ali emulzijo v vodo.
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:
Distributer za Slovenijo:
FUCHS MAZIVA LSL D.O.O., Trdinova ulica 1, 8250 Brežice, Slovenija
Tel.: 07 499 10 30, fax: 07 499 10 40
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: [email protected], www.fuchs.si
Proizvajalec:
FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH, Friesenheimer str. 15, D- 68169 Mannheim, Nemčija
Tel.: ++49(0)621 3701 0, fax: ++49(0)621 3701 570
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list:[email protected]
1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.
++49(0)621/3701-1333 ali ++49(0)621/3701-0 (centrala)
VARNOSTNI LIST
Datum priprave: 23.06.2011
ECOCOOL 2030 MB +
Številka različice/popravka: /
Sprememba: /
Stran 2 od 10
ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:
Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS/Direktivo 1999/45/ES:
Xi - Dražilno.
R36/38 - Draži oči in kožo.
Pri normalnih pogojih uporabe (točka 7) in uporabi ustrezne zaščitne opreme (točka 8) ter upoštevanju splošnih
navodil za delo z mineralnimi olji in kemikalijami ni pričakovati posebnih nevarnosti.
2.2 Elementi etikete:
Po Direktivi Sveta 67/548/EGS/Direktivi 1999/45/ES:
R36/38 Draži oči in kožo.
S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S37/39 Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
Dodatne informacije:
Vsebuje tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil) imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion. Lahko povzroči
alergijsko reakcijo.
2.3 Druge nevarnosti:
Snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost ("SVHC" snovi)v skladu s 57. čl. REACH: borova kislina.
VARNOSTNI LIST
Datum priprave: 23.06.2011
ECOCOOL 2030 MB +
Številka različice/popravka: /
Sprememba: /
Stran 3 od 10
ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.1 Zmesi:
Ime snovi
Št. EC
Št. CAS
Št. INDEX
Konc. [%]
Razvrstitev v
Razvrstitev v
skladu z Uredbo
skladu z Direktivo
(ES) št. 1272/2008 67/548/EGS
Borova kislina (H3BO3),
reakcijski produkt z etanolaminom
in trietanolaminom
270-982-5
68512-53-8
/
10-15
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
Xi; R36/38
Talovo olje maščobne kisline/
MEA produkt nevtralizacije
nevtralizacijski 5-10
produkt aneks
V.
/
/
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
Xi; R36/38
Etoksilat
polimer
/
/
2,5-5
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1 H318
Xi; R38-41
Borova kislina z 2-aminoetanolom
270-367-1
68425-67-2
/
1-2,4
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
Xi; R36/38
2-Aminoetanol
205-483-3
141-43-5
603-030-00-8
1-2,4
Acute Tox. 4, H332 C,Xn; R20/21/22Acute Tox. 4, H312 34
Acute Tox. 4, H312
Skin Corr. 1B,
H314
Borova kislina
233-139-2
10043-35-3
005-007-00-2
0,1-5,4
Repr. 1B, H360FD T; R60-61
Dietilenglikol
203-872-2
111-46-6
603-140-00-6
0,1-1
Acute Tox. 4, H302 Xn; R22
0,1-1
Skin Sens. 1, H317 Xi, R43
Tetrahidro-1,3,4,6226-408-0
tetrakis(hidroksimetil) imidazo[4,55395-50-6
d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion
/
VARNOSTNI LIST
Datum priprave: 23.06.2011
ECOCOOL 2030 MB +
Številka različice/popravka: /
Sprememba: /
Stran 4 od 10
Alkanolamin
zaupno
/
/
0,1-1
Acute Tox. 4, H302 C,Xn,N; R 22-34Skin Corr. 1B,
50
H314
Aquatic. Acute 1,
H400
3-iodo-2-propinil butilcarbamat
259-627-5
55406-53-6
/
0,1-1
Acute Tox. 4, H332 Xn,Xi,N; R20/22Acute Tox. 4, H312 41-50
Eye Dam. 1, H318
Aquatic. Acute 1,
H400
Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti in stavkov R je navedeno v oddelku 16.
Snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost ("SVHC" snovi)v skladu s 57. čl. REACH: borova kislina.
Vsebuje formaldehid -odcepljen.
ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:
4.1.1 Vdihavanje:
Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.
4.1.2 Stik s kožo:
Pri stiku s produktom kožo takoj temeljito sprati z milom in veliko vode. Poiskati zdravniško pomoč. S produktom
prepojenih krp ne nositi v žepih oblačil.
4.1.3 Stik z očmi:
Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode. Poiskati zdravniško pomoč.
4.1.4 Zaužitje:
Takoj poiskati zdravniško pomoč.
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:
Ni podatka.
4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:
Zdravniku predložiti ta varnostni list. Opozoriti, da je proizvod hladilno mazalno sredstvo.
VARNOSTNI LIST
Datum priprave: 23.06.2011
ECOCOOL 2030 MB +
Številka različice/popravka: /
Sprememba: /
Stran 5 od 10
ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje:
5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:
Ogljikov dioksid, gasilni prah, vodna prha. Večje požare gasiti z vodno prho ali gasilno peno odporno na alkohol.
5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:
Voda v polnem curku.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:
Niso znane.
5.3 Nasvet za gasilce:
Uporabiti ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Proizvod sam zaradi vsebnosti vode ni
gorljiv.
ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:
6.1.1 Za neizučeno osebje:
V primeru puščanja/razlitja proizvoda nevarnost spolzkih površin.
6.1.2 Za reševalce:
V primeru puščanja/razlitja proizvoda nevarnost spolzkih površin.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico, vodotoke, tla in zrak. Če pride do razlitja v vodotoke,
kanalizacijo ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:
Preprečiti širjenje proizvoda z ustreznimi pregradami (npr. oljne pregrade).
6.3.2 Primerni postopki čiščenja:
Odstraniti z absorpcijskimi materiali (npr. pesek, zemlja, diatomej, žagovina, univerzalni absorbenti). Zbrani material
hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13).
6.3.3 Drugi podatki:
Ni drugih podatkov.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke:
Glejte oddelek 7 za informacije o varnem ravnanju.
Glejte oddelek 8 za informacije o osebni zaščiti.
Glejte oddlek 13 za informacije o odstranjevanju.
VARNOSTNI LIST
Datum priprave: 23.06.2011
ECOCOOL 2030 MB +
Številka različice/popravka: /
Sprememba: /
Stran 6 od 10
ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:
Preprečiti nastajanje aerosolov. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Upoštevati splošna varnostna navodila za delo z
mineralnimi olji ali kemikalijami. Upoštevati predpise, ki se nanašajo na vodo mešljiva mazalna olja.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:
Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Hraniti ločeno od živil, pijače in
krmil. Upoštevati veljavne predpise o proizvodih, ki onesnažujejo vodo.
7.3 Posebne končne uporabe:
Niso znane.
ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora:
Ime:
ECC št.
MDK
2-Aminoetanol
205-483-3
mg/m3
2,5
Dietilenglikol
203-872-2
44
ppm
1
10
Kadar se uporablja kot hladilno mazilno sredstvo v skladu s TRGS 611 je potrebno nadzorovati vsebnost nitritov.
8.2 Nadzor izpostavljenosti:
8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:
Zagotoviti ustrezno prezračevanje, da ne pride do prekoračitve mejne vrednosti.
8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:
Zaščita za oči/obraz:
Uporabiti ustrezna tesno prilegajoča se zaščitna očala.
Zaščita kože:
Upoštevati splošna varnostna navodila za delo z mineralnimi olji ali kemikalijami. S produktom prepojenih krp ne
nositi v žepih oblačil. S produktom onesnažena oblačila takoj sleči. Preprečiti direkten ali dolgotrajen stik proizvoda
s kožo. Po delu s proizvodom in pred odmorom si temeljito umiti roke. Uporabiti ustrezno zaščitno delovno obleko.
Uporabiti ustrezne zaščitne rokavice iz PVC ali PE. Izbira primernih rokavic ni odvisna samo od materiala, ampak
tudi od kvalitete, ki pa se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. Ker je pripravek iz različnih snovi, ni mogoče
vnaprej predvideti odpornost različnih materialov rokavic, zato je le-te pred uporabo potrebno testirati. Čas
penetracije - upoštevati navodila proizvajalca.
Zaščita dihal:
Pri delu v skladu z navodili ni zahtevana.
Zaščita pred toplotno nevarnostjo:
Ni podatka.
8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:
Ni podatka.
VARNOSTNI LIST
Datum priprave: 23.06.2011
ECOCOOL 2030 MB +
Številka različice/popravka: /
Sprememba: /
Stran 7 od 10
ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:
Videz:
Vonj:
Mejne vrednosti vonja:
pH:
Tališče/ledišče:
Začetno vrelišče in območje vrelišča:
Plamenišče:
Hitrost izparevanja:
Vnetljivost (trdno/ plinasto):
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti:
Parni tlak:
Parna gostota:
Relativna gostota:
Topnost:
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:
Temperatura samovžiga:
Temperatura razpadanja:
Viskoznost:
Eksplozivne lastnosti:
Oksidativne lastnosti:
Tekočina. Rumena. Karakterističen.
Ni podatka.
9,0 (DIN 51 369), 50 g/L pri 20°C
Ni določeno.
Ni določeno.
Ni določeno.
Ni podatka.
Ni podatka.
Proizvod ni eksploziven.
Ni podatka.
Ni podatka.
0,987 g/cm3 (DIN 51 757) pri 15°C
Z vodo tvori emuzijo. Ni podatka.
Ni samovnetljiv.
Ni podatka.
kinematična:47,5 mm2/s (DIN 51 562) pri 40°C
Ni podatka.
Ni podatka.
9.2 Drugi podatki:
/
ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost:
Ni podatka.
10.2 Kemijska stabilnost:
Proizvod je stabilen pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenju.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:
Niso znane.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:
Ni podatka.
10.5 Nezdružljivi materiali:
Niso znani.
10.6 Nevarni produkti razgradnje:
Niso znani.
VARNOSTNI LIST
Datum priprave: 23.06.2011
ECOCOOL 2030 MB +
Številka različice/popravka: /
Sprememba: /
Stran 8 od 10
ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:
Za proizvod ni znanih toksikoloških podatkov.
Primarno draženje:
Stik s kožo: Proizvod v koncentracijah, ki se uporabljajo ne draži kože po TEWL-Duhring-Kammer-testu.
Stik z očmi: Lahko draži oči.
Preobčutljivost: Ni znana.
ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost:
Za proizvod ni znanih ekotoksikoloških podatkov. Proizvoda ne spuščati v kanalizacijo, vodotoke ali podtalnico.
12.2 Obstojnost in razgradljivost:
Ni podatka.
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:
Ni podatka.
12.4 Mobilnost v tleh:
Ni podatka.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:
Ni podatka.
12.6 Drugi škodljivi učinki:
Obnašanje v čistilni napravi: Proizvod je topen (delno) v odpadni vodi. Predstavlja nevarnost za delovanje čistilne
naprave.
ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki:
Ravnati mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Uporabnik mora oddati
prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu
zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ne odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelek ni dovoljeno
izlivati v vode, tla ali kanalizacijo. Pri skladiščenju odpadnih mineralnih proizvodov upoštevati kategorijo za
odpadna olja in navodila glede mešanja odpadkov.
Klasifikacijska št. odpadka: 12 01 09* Strojne emulzije in raztopine, ki ne vsebujejo halogenov.
Opomba: Proizvod vsebuje jod v sledovih, to lahko povzroči AOX vrednosti.
Embalaža:
Klasifikacijska št. odpadka:15 01 02 Plastična embalaža
15 01 04 Kovinska embalaža
Embalažo za enkratno uporabo odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. Popolnoma izpraznjena in primerno
očiščena embalaža se lahko ponovno uporabi. Priporočeno čistilno sredstvo: voda, če je potrebno še detergent.
VARNOSTNI LIST
Datum priprave: 23.06.2011
ECOCOOL 2030 MB +
Številka različice/popravka: /
Sprememba: /
Stran 9 od 10
ODDELEK 14: Podatki o prevozu
Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.
ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:
Upoštevati veljavne predpise v zvezi z ravnanjem mazalnih olj, ki se mešajo z vodo.
Snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost ("SVHC" snovi)v skladu s 57. čl. REACH: borova kislina.
15.2 Ocena kemijske varnosti:
Ni izvedena.
VARNOSTNI LIST
Datum priprave: 23.06.2011
ECOCOOL 2030 MB +
Številka različice/popravka: /
Sprememba: /
Stran 10 od 10
ODDELEK 16: Drugi podatki
Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:
/
Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:
/
Reference ključne literature in virov podatkov:
Sicherheitsdatenblatt, ECOCOOL 2030 MB +, Fuchs Schmierstoff Gmbh, 15.04.2011.
Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:
Proizvod je razvrščen in označen v skladu Direktivo 1999/45/ES.
Seznam relevantnih stavkov R, stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih
stavkov:
Xi Dražilno.
Xn Zdravju škodljivo.
N Okolju nevarno.
T Strupeno.
C Jedko.
R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R34 Povzroča opekline.
R38 Draži kožo.
R41 Nevarnost hudih poškodb oči.
R43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R50 Zelo strupeno za vodne organizme.
R53 Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R60 Lahko škoduje plodnosti.
R61 Lahko škoduje nerojenemu otroku.
R20/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.
R20/21/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R36/38 Draži oči in kožo.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H360FD Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku.
Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:
Ni podatka.