VARNOSTNI LIST

Transcription

VARNOSTNI LIST
VARNOSTNI LIST
Datum priprave: 12.11.2014
Sprememba: /
FA 17 + C/KG
Številka različice/popravka: /
Stran 1 od 10
ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja:
1.1 Identifikator izdelka
FA 17 + C/KG
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Aditiv
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:
Distributer za Slovenijo:
FUCHS MAZIVA LSL D.O.O., Trdinova ulica 1, 8250 Brežice, Slovenija
Tel.: 07 499 10 30, fax: 07 499 10 40
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: [email protected], www.fuchs.si
Proizvajalec:
FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH, Friesenheimer str. 15, D- 68169 Mannheim, Nemčija
Tel.: ++49(0)621 3701 0, fax: ++49(0)621 3701 570
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list:[email protected]
1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.
VARNOSTNI LIST
Datum priprave: 12.11.2014
Sprememba: /
FA 17 + C/KG
Številka različice/popravka: /
Stran 2 od 10
ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:
Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS/Direktivo 1999/45/ES:
C - Jedko.
R20/21/22 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R34 - Povzroča opekline.
2.2 Elementi etikete:
Po Direktivi Sveta 67/548/EGS/Direktivi 1999/45/ES:
R20/21/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R34 Povzroča opekline.
S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
Dodatne informacije:
Vsebuje monoetanolamin.
2.3 Druge nevarnosti:
Fizikalna nevarnost: Pri ravnanju s proizvodi, ki vsebujejo mineralna olja, v skladu z navodili iz poglavja 7 in ob
uporabi osebne varovalne opreme v skladu s poglavjem 8 ni posebnih nevarnosti.
Okoljska nevarnost: ta proizvod onesnažuje vodo.
Datum priprave: 12.11.2014
VARNOSTNI LIST
Sprememba: /
FA 17 + C/KG
Številka različice/popravka: /
Stran 3 od 10
ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.1 Zmesi:
Ime snovi
Št. EC
Št. CAS
Št. INDEX
Konc. [%]
Razvrstitev v
Razvrstitev v
skladu z Uredbo
skladu z Direktivo
(ES) št. 1272/2008 67/548/EGS
Monoetanolamin; REACH reg. št.:
01-2119486455-28
205-483-3
141-43-5
603-030-00-8
>=50,00 <=99,00% Acute Tox. 4, H332 C; R: 20/21/22-34
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B,
H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3,
H412
MEA/sol karboksilne kisline
280-045-2
/
/
>=15,00 - <20,00
/
2-amino-2-metilpropanol
204-709-8
124-68-5
603-070-00-6
>=2,40 - <5,00
Skin Irrit. 2, H315, Xi; R36/38-52/53
Eye Dam. 2, H319
Aquatic Chronic 3,
H412
2-(2-aminoetoksi)etanol; REACH
reg. št.: 01-2119520701-52
213-195-4
929-06-6
/
>=1,00 - <2,40
Skin Corr. 1B,
H314
Xi; R36/38
C; R34
Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti in stavkov R je navedeno v oddelku 16.
Mešanica jedkih dodatkov in glikolov. Ta proizvod se uporablja samo kot raztopina ali emulzija v vodi.
VARNOSTNI LIST
Datum priprave: 12.11.2014
Sprememba: /
FA 17 + C/KG
Številka različice/popravka: /
Stran 4 od 10
ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:
4.1.1 Vdihavanje:
Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. Poiskati zdravniško pomoč.
4.1.2 Stik s kožo:
Kožo takoj temeljito sprati z milom in veliko količino vode. Takoj poiskati zdravniško pomoč. Neustrezna oskrba
opeklin lahko vpliva na kasnejše celjenje rane.
4.1.3 Stik z očmi:
Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode. Takoj poiskati zdravniško pomoč.
4.1.4 Zaužitje:
Prizadetemu dati piti veliko količino vode. Takoj poiskati zdravniško pomoč. Zagotoviti mu sveži zrak.
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:
Simptomi zastrupitve se lahko pojavijo šele čez nekaj ur; zato je potrebno zdravstveno opazovanje še najmanj 48 ur
po nesreči.
4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:
Zdravniku pokazati ta varnostni list s posebnim komentarjem: "vodomešljivo rezalno olje".
Splošni ukrep: S proizvodom onesnažena oblačila takoj odstraniti. V primeru težav poiskati zdravniško pomoč.
ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje:
5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:
Ogljikov dioksid (CO2). Gasilni prah. Vodna meglica. Večje požare gasiti s peno odporno na alkohola ali vodno
meglico z dodanimi tenzidi.
5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:
Voda v polnem curku.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:
Med požarom se sporščajo plini, ki so lahko škodljivi za zdravje.
5.3 Nasvet za gasilce:
Uporabiti ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. VARNOSTNI LIST
Datum priprave: 12.11.2014
Sprememba: /
FA 17 + C/KG
Številka različice/popravka: /
Stran 5 od 10
ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:
6.1.1 Za neizučeno osebje:
Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8). Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. V primeru razlitja nevarnost
spolzkih površin.
6.1.2 Za reševalce:
Ni posebnih napotkov.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Če pride do izpusta v vodotoke, kanalizacijo
ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:
Preprečiti širjenje z zadrževalci ali oljnimi pregradami.
6.3.2 Primerni postopki čiščenja:
Odstraniti z absorpcijskimi materiali (npr. pesek, zemlja, diatomej, žagovina, univerzalni absorbenti). Zbrani material
hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13). Najprej
razlitje nevtralizirati.
6.3.3 Drugi podatki:
Ni drugih podatkov.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke:
Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi.
Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.
ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:
Uporabljati le v dobro prezračevanem prostoru. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Upoštevati osnovne varnostne in
higienske ukrepe, ki veljajo pri delu z nevarnimi snovmi.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:
Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Preprečiti nastajanje aerosolov.
Skladiščiti v skladu s Pravilnikom o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij.
7.3 Posebne končne uporabe:
Datum priprave: 12.11.2014
VARNOSTNI LIST
Sprememba: /
FA 17 + C/KG
Številka različice/popravka: /
Stran 6 od 10
ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora:
Ime:
Monoetanolamin
EC št.
205-483-3
MV
mg/m3
2,5 (etanolamin)
ppm
1 (etanolamin)
8.2 Nadzor izpostavljenosti:
8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:
Poskrbeti za ustrezno prezračevanje/odsesavanje na delovnem mestu, da ne pride do prekoračitve mejnih vrednosti.
8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:
Zaščita za oči/obraz:
Nositi tesno prilegajoča se zaščitna očala. Očala morajo biti v skladu s SIST EN 166.
Zaščita kože:
Ustrezne so rokavice za zaščito pred kemikalijami testirane po EN 374. Priporočem material: rokavice iz PE.
Preprečiti dolgotrajen in ponavljajoč stik s proizvodom. O ustreznih rokavicah se morate posvetovati tudi s
proizvajalcem rokavic. Uporabiti zaščitno kremo za zaščito kože. Prebojni čas rokavic: upoštevajte navodila
proizvajalca rokavic.
Nositi primerno delovno obleko. Ne nositi s proizvodom prepojenih krp v žepih oblačil!
Zaščita dihal:
V primeru nazadostnega prezračevanja nositi primerno zaščito za dihala. Preprečiti vdihavanje hlapov/aerosolov.
Zaščita pred toplotno nevarnostjo:
Ni podatka.
8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:
Splošni higienski ukrepi: hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Onesnažena oblačila takoj odstraniti. Upoštevati
dobro higiensko prakso. pred odmorom, pred jedjo, med in po delu temeljito umiti roke. Med delom ne jesti, piti ali
kaditi. Delovno obutev, ki je ni več mogoče očistiti, zavreči.
Datum priprave: 12.11.2014
VARNOSTNI LIST
Sprememba: /
FA 17 + C/KG
Številka različice/popravka: /
Stran 7 od 10
ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:
Videz:
Vonj:
Mejne vrednosti vonja:
pH:
Tališče/ledišče:
Začetno vrelišče in območje vrelišča:
Plamenišče:
Hitrost izparevanja:
Vnetljivost (trdno/ plinasto):
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti:
Parni tlak:
Parna gostota:
Relativna gostota:
Topnost:
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:
Temperatura samovžiga:
Temperatura razpadanja:
Viskoznost:
Eksplozivne lastnosti:
Oksidativne lastnosti:
Tekočina, rjave barve
Karakterističen.
Ni podatka.
10,2
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
1,1130 g/ml (15,0 °C)
Ni podatka.
Se meša z vodo.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
9.2 Drugi podatki:
Ni drugih podatkov.
ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost:
Ni podatka.
10.2 Kemijska stabilnost:
Proizvod je stabilen pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:
Pri normalnih pogojih jih ni.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:
Preprečiti segrevanje ali onesnaženje.
10.5 Nezdružljivi materiali:
Močni oksidanti, močne kisline in močne baze.
10.6 Nevarni produkti razgradnje:
Pri termični razgradnji se lahko sproščajo ogljikovi oksidi in drugi strupeni plini in hlapi.
VARNOSTNI LIST
Datum priprave: 12.11.2014
Sprememba: /
FA 17 + C/KG
Številka različice/popravka: /
Stran 8 od 10
ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:
Za proizvod ni na razpolago toksikoloških podatkov. Podatki so podani za posamezne komponente:
Oralna strupenost:
Monoetanolamin:
LD 50 (miš): 700 mg/kg
LD 50 (podgana): 1.510 mg/kg
LD 50 (zajec): 1.000 mg/kg
2-amino-2-metilpropanol: LD 50 (podgana): > 2.000 mg/kg
2-(2-aminoetoksi)etanol: LD 50 (podgana): 3.400 mg/kg
Dermalna strupenost:
Monoetanolamin:
LD 50 (podgana): 1.000 mg/kg
LD 50 (zajec): 1.000 - 1.025 mg/kg
2-amino-2-metilpropanol: LD 50 (zajec): > 2.000 mg/kg
2-(2-aminoetoksi)etanol: LD 50 (zajec): > 3.000 mg/kg
Strupenost pri vdihavanju:
2-(2-aminoetoksi)etanol: LC 50 (podgana, 4 h): > 8,7 mg/l
ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost:
Za proizvod ni na razpolago ekotoksikoloških podatkov. Podatki so podani za posamezne komponente:
Monoetanolamin:
LC 50 (ribe, 96 h): 125 mg/l
EC 50 (vodna bolha, 48 h): 65 mg/l
EC 50 (Alga, 72 h): 22 mg/l
2-(2-aminoetoksi)etanol:
LC 50 (ribe, 96 h): 460 mg/l
EC 50 (vodna bolha, 48 h): 189 mg/l
12.2 Obstojnost in razgradljivost:
Ni podatka.
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:
Ni podatka.
12.4 Mobilnost v tleh:
Ni podatka.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:
Ni podatka.
12.6 Drugi škodljivi učinki:
Ne izpuščati v kanalizacijo, podtalnico in vodotoke.
VARNOSTNI LIST
Datum priprave: 12.11.2014
Sprememba: /
FA 17 + C/KG
Številka različice/popravka: /
Stran 9 od 10
ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki:
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok
uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o
ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Klasifikacijska št. odpadka: 12 01 10* Sintetična strojna olja.
ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 Številka ZN: UN 3267
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Anorganska tekočina, jedka. Vsebuje etanolamin.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 8, C5
14.4 Skupina pakiranja: III
14.5 Nevarnosti za okolje:
Ni podatka.
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:
Ni podatka.
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC:
Ni podatka.
Podatki veljajo za: kopenski transport ADR/RID, pomorski transport IMDG/ADN, zračni transport ICAO
ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:
/
15.2 Ocena kemijske varnosti:
Ni izvedena.
VARNOSTNI LIST
Datum priprave: 12.11.2014
Sprememba: /
FA 17 + C/KG
Številka različice/popravka: /
Stran 10 od 10
ODDELEK 16: Drugi podatki
Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:
/
Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:
LC50-LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v oločenem časovnem intervalu.
EC50-EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% sprememb v odzivu (npr. na rast) v določenem
časovnem intervalu.
Reference ključne literature in virov podatkov:
SAFETY DATA SHEET FA 17 + C/KG, Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH, izdan 21.03.2014.
Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:
/
Seznam relevantnih stavkov R, stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih
stavkov:
Xi Dražilno.
C Jedko.
R34 Povzroča opekline.
R20/21/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R36/38 Draži oči in kožo.
R52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:
Ni posebnih nasvetov.

Similar documents