חניה לתושב טופס בקשה לתו

Transcription

חניה לתושב טופס בקשה לתו
‫מחלקת הגביה ‪ -‬מדור חניה ‪ -‬עיריית בית שמש דרך יצחק רבין ‪ -2‬קניון נעימי‬
‫בשעות ‪13:30 – 8:15‬‬
‫ימים א‪,‬ב‪,‬ד‪,‬ה‬
‫קבלת קהל – מדור חניה‬
‫‪17:30 – 15:30‬‬
‫יום ב' בשעות‬
‫טלפקס‪[email protected] 02-9909737 :‬‬
‫רשות החניה‬
‫טופס בקשה לתו חניה לתושב‬
‫אני החתום מטה‪:‬‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫מספר זהות‬
‫שם רחוב‬
‫מספר בית‬
‫מספר דירה‬
‫ישוב‬
‫נייד‬
‫טלפון נוסף‬
‫אשר מען מגורי‪:‬‬
‫בית שמש‬
‫פרטי הרכב‪:‬‬
‫מספר רישוי‬
‫צבע הרכב‬
‫תוצרת הרכב‬
‫שם בעל הרכב‬
‫להלן המסמכים הדרושים‪( :‬בקשה שלא יצורפו לה כל המסמכים הדרושים‪ -‬לא תטופל!‬
‫‪ .1‬צילום רישיון נהיגה בתוקף‪.‬‬
‫‪ .2‬צילום רישיון רכב עדכני בתוקף‪.‬‬
‫‪ .3‬צילום ספח ת‪.‬ז בו מופיעה כתובת המגורים‪.‬‬
‫‪ .4‬במקרה בו המבקש הינו השוכר‪ ,‬יש לצרף צילום חוזה שכירות בתוקף‪.‬‬
‫‪ .5‬במקרה בו המבקש מחזיק ברכב שכור ‪ /‬ליסינג – יש לצרף חוזה שכירות חתום בתוקף (לתקופה של לפחות ‪ 30‬ימים) ‪.‬‬
‫‪ .6‬במקרה בו המבקש מחזיק ברכב ממקום העבודה – יש לצרף אישור רשמי מרו"ח ‪ /‬חשב החברה‪ /‬מחלקת תשלומים בצה"ל‬
‫על החזקת רכב מטעם החברה‪ /‬צה"ל‪.‬‬
‫‪ .7‬מסמכים נוספים‪ ,‬ככל שיידרש‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫הצהרה והתחייבות המבקש‬
‫הנני מתחייב בזאת‪:‬‬
‫‪ .1‬לשמור על שלמות התו‪.‬‬
‫‪ .2‬להסיר את התו מכלי הרכב עם שינוי מקום מגוריי‪ ,‬ולהחזירו לעירייה‪.‬‬
‫‪ .3‬לא להעביר את התו לרכב אחר‪.‬‬
‫‪ .4‬להסיר את התו מכלי רכב עם מכירתו או העברתו לאחר‪ ,‬או עם החזרת כלי הרכב למקום עבודה‪ /‬חברת השכרה‪.‬‬
‫‪ .5‬הנני מצהיר בזאת כי אין בבעלותי חניה הצמודה לדירתי (בנסח הטאבו או בכל אישור זכויות חלופי)‪.‬‬
‫‪ .6‬הנני מצהיר כי הפרטים המפורטים בבקשה זאת נכונים‪ .‬אני מבקש להמציא לי תווית לפי סעיף ‪ 12‬לחוק עזר לבית‬
‫שמש (העמדת רכב וחנייתו)‪ ,‬התשס"ג‪ ,2002-‬ומתחייב בזה להשתמש בתווית בהתאם להוראות חוק העזר האמור‪.‬‬
‫תאריך________________________‬
‫חתימת המבקש‪_______________:‬‬
‫לתשומת ליבך ‪:‬‬
‫הזכאות לתו חניה מותנית בהוכחת בעלות על הרכב‪ ,‬ובתנאי שכתובת המבקש הרשומה בת"ז הינה בהתאם לכתובת המופיעה‬
‫ברשימה המפורסמת באתר העיריה‪.‬‬
‫'תו חניה' מאפשר חניה חופשית באזור מגורי המבקש בלבד (עפ"י מס' האיזור המופיע ע"ג התו)‪ ,‬חניה באיזורים אחרים המסומנים‬
‫בכחול‪ -‬לבן מחויבת בתשלום‪ ,‬וכן‪ ,‬חניה בניגוד להוראות הדין‪ -‬אסורה ועשויה לגרור קנסות‪.‬‬
‫הנפקת תו החניה תהא אפשרית רק במידה ואין בבעלות המבקש חניה הצמודה לדירתו או חניה משותפת לדיירים המתגוררים בבית‬
‫משותף‪ ,‬במידה ויימצא כי המבקש מחזיק בחניה צמודה לדירותו הבקשה תידחה לאלתר‪.‬‬
‫הקריטריונים המפורטים מפורסמים באתר העיריה בכתובת‪______________________________________________ :‬‬