חידון על ספר שמואל א

Transcription

חידון על ספר שמואל א
‫בס"ד‬
‫ניתן לקבל את החידון במייל‪[email protected] :‬‬
‫אורות עציון‬
‫בנים‬
‫פרק א‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫חידון על ספר שמואל א‬
‫מאיזה שבט היה אלקנה?‬
‫אפרים‪.‬‬
‫מנשה‪.‬‬
‫דן‪.‬‬
‫נפתלי‪.‬‬
‫כיצד נקראו בני עלי?‬
‫פנחס ואִי‪-‬כָבֹוד‪.‬‬
‫יואל ואביה‪.‬‬
‫יותם ועֻזיהו‪.‬‬
‫חפני ופנחס‪.‬‬
‫כיצד הראה אלקנה את אהבתו לאשתו חנה?‬
‫קנה לה תכשיטים לפני כל חג‪.‬‬
‫נתן לה מנה כפולה מהקרבנות שהקריב במקדש‪.‬‬
‫קנה לה בגדים יפים‪.‬‬
‫ניחם אותה על שלא זכתה ללדת‪.‬‬
‫כיצד הגיבה חנה כשפנינה הכעיסה אותה?‬
‫התעלמה ממנה‪.‬‬
‫הכעיסה אותה בחזרה‪.‬‬
‫בכתה ולא אכלה כלום‪.‬‬
‫סיפרה לאלקנה‪.‬‬
‫בנ ִים"?‬
‫מי אמר למי‪" :‬הֲ לֹוא ָאנֹכִי טֹוב לְָך מֵ עֲ שָ ָרה ָ‬
‫נבל לאביגיל‪.‬‬
‫אלקנה לחנה‪.‬‬
‫דוד למיכל‪.‬‬
‫דוד לאביגיל‪.‬‬
‫מי שימש ככהן גדול בתקופת אלקנה?‬
‫צדוק‪.‬‬
‫עלי‪.‬‬
‫פינחס‪.‬‬
‫אביתר‪.‬‬
‫על מי נאמר‪" :‬ו ְהִ יא מָ ַרת נָפֶׁש"?‬
‫חנה‪.‬‬
‫פנינה‪.‬‬
‫מיכל בת שאול‪.‬‬
‫רבקה‪.‬‬
‫מה עשתה חנה כשראתה שהיא לא זוכה ללדת?‬
‫התפללה לה'‪.‬‬
‫נדרה נדר‪.‬‬
‫אמרה לאלקנה שהיא לא רוצה לעלות יותר לשיֹלה‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫מדוע חשב עֵ ל ִי שחנה שיכורה?‬
‫הוא ראה שהיא שתתה הרבה יין‪.‬‬
‫היא התפללה בצורה מוזרה‪.‬‬
‫היא התפללה בקול רם מדי‪.‬‬
‫פנינה אמרה לו שחנה שיכורה‪.‬‬
‫מדוע קראה חנה לבנה 'שמואל'?‬
‫עלי ציוה עליה‪ :‬ונקרא שמו בישראל ‪ -‬שמואל‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫היא ואלקנה אהבו את השם הזה‪.‬‬
‫כי מה' שאלתיו‪.‬‬
‫מלאך ה' ציוה אותה לקרוא לו כך‪.‬‬
‫מתי הביאה חנה את שמואל לבית ה'?‬
‫אחרי חודש‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫כעבור ‪ 3‬חודשים‪.‬‬
‫לאחר שנה‪.‬‬
‫כשהפסיקה להניק אותו‪.‬‬
‫איזה קרבן הקריבה חנה כשהביאה את שמואל לבית ה'?‬
‫פר בן בקר אחד‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫איל לעולה‪.‬‬
‫‪ 3‬פרים‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫פרק ב‬
‫מי אמר‪" :‬אֵ ין קָ דֹוׁש כַה'‪ ...‬ו ְאֵ ין צּור כֵאֹלהֵ ינּו"?‬
‫דוד‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫שמואל‪.‬‬
‫חנה‪.‬‬
‫עלי‪.‬‬
‫מֹוריד ׁשְ אֹול ____"!‬
‫ִ‬
‫השלם‪" :‬ה' מֵ מִ ית ּו____‬
‫מרפא‪ ,‬וימות‬
‫‪14‬‬
‫מחיה‪ ,‬ויעל‬
‫מחיה‪ ,‬וימות‬
‫מרומם‪ ,‬תחתית‬
‫מֹוריׁש ּו____ מַ ׁשְ פִיל ַאף ____"!‬
‫ִ‬
‫השלם‪" :‬ה'‬
‫מעשיר‪ ,‬מרומם‬
‫‪15‬‬
‫מרומם‪ ,‬ממית‬
‫מוריד‪ ,‬מעלה‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מה היה חטאם של בני עלי?‬
‫אכלו מהקרבנות לפני שהקטירו מה שצריך על המזבח‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫אכלו על הדם‪.‬‬
‫גזלו בשר מקרבנות ישראל‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫מה הביאה חנה לשמואל כל שנה?‬
‫כבש אחד בן שנתו לעולה‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫מעיל קטן‪.‬‬
‫אפוד בד‪.‬‬
‫כריך לאכול‪.‬‬
‫כמה ילדים היו לאלקנה מחנה?‬
‫‪3‬‬
‫‪18‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫בנ ָי כִי לֹוא טֹובָה הַ שְ מֻ עָ ה"?‬
‫מי אמר למי‪ַ" :‬אל ָ‬
‫עלי לבניו‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫שמואל לבניו‪.‬‬
‫דוד לאנשיו‪.‬‬
‫ישי לאליאב ואבינדב‪.‬‬
‫על מי נאמר‪" :‬כִי חָ פֵץ ה' לַהֲ מִ יתָ ם"?‬
‫עם ישראל שעבדו עבודה זרה בימי עלי‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫בני עלי‪.‬‬
‫שאול ויהונתן‪.‬‬
‫בני שמואל‪.‬‬
‫עם אֲ נ ָׁשִ ים"?‬
‫עם ה' וְגַם ִ‬
‫על מי נאמר‪" :‬הֹלְֵך וְגָדֵ ל ו ָטֹוב גַם ִ‬
‫דוד‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫שמואל‪.‬‬
‫יהונתן‪.‬‬
‫שאול‪.‬‬
‫כבֵד ּובֹז ַי י ֵקָ ּלּו"?‬
‫כבְדַ י אֲ ַ‬
‫מי אמר למי‪" :‬כִי מְ ַ‬
‫דוד לשאול‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫שאול לדוד‪.‬‬
‫ה' לעלי‪.‬‬
‫ה' לשמואל‪.‬‬
‫כיצד נענש עלי על חטאי בניו?‬
‫מת בגיל צעיר‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫נגזר על כל זרעו למות בגיל צעיר‪.‬‬
‫אחד מבניו מת במלחמה עם פלשתים‪.‬‬
‫נגזר עליו לא להיות יותר כהן גדול‪.‬‬
‫מה האות שנתן איש האלקים לעלי שנבואתו עתידה להתקיים?‬
‫עלי עתיד למות במיתה משונה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫ארון האלקים ילקח בשבי ביד פלשתים‪.‬‬
‫שני בניו ימותו במלחמה עם פלשתים‪.‬‬
‫שני בניו ימותו באותו היום‪.‬‬
‫פרק ג‬
‫באר‪ּ" :‬ודְ בַר ה' הָ י ָה י ָקָ ר בַי ָמִ ים הָ הֵ ם"!‬
‫בימי עלי כיבדו את דבר ה' והקפידו על שמירת מצוותיו‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫בימי שמואל עלה הרבה כסף לשמוע את דבר ה' מפי נביא‪.‬‬
‫בימי עלי ה' מיעט להתגלות לנביאים‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מה היה מצבו של עלי לעת זקנתו?‬
‫בריא וחזק‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫חלש וחולה‪.‬‬
‫בקושי הצליח לראות‪.‬‬
‫בקושי הצליח לעמוד‪.‬‬
‫מה עשה שמואל כששמע שה' קורא לו?‬
‫הנְּנ ִי‪.‬‬
‫אמר לה'‪ִ :‬‬
‫‪27‬‬
‫נפל על פניו והשתחווה לה'‪.‬‬
‫רץ לעלי‪.‬‬
‫סתם את אזניו מרוב פחד‪.‬‬
‫מה גרם למותו של עלי?‬
‫מות בניו חפני ופנחס במלחמה‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫ארון ה' שנפל בשבי‪.‬‬
‫הנבואה הקשה שאמר שמואל לעלי בשם ה'‪.‬‬
‫שמע מהמבשר שמגפה גדולה היתה בעם‪.‬‬
‫כיצד מת עלי?‬
‫אחָזַנ ִי הַשָ בָץ‪.‬‬
‫כִי ֲ‬
‫‪40‬‬
‫בק ְִּרבֹו ו ְּהּוא הָי ָה ל ְָּאבֶן‪.‬‬
‫מ ת ל ִבֹו ְּ‬
‫ו ַי ָ ָ‬
‫נפל לאחוריו ומפרקתו נשברה‪.‬‬
‫הוא ובניו יצאו למלחמה בפלשתים ומתו בחרב‪.‬‬
‫כמה שנים שפט עלי את ישראל?‬
‫‪20‬‬
‫‪41‬‬
‫‪40‬‬
‫‪80‬‬
‫‪3‬‬
‫כיצד קראו לנכד של עלי?‬
‫אי כבוד‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫בן אוני‪.‬‬
‫פנחס‪.‬‬
‫פרץ עוזה‪.‬‬
‫כמה פעמים קרא ה' לשמואל עד שנגלה אליו?‬
‫‪2‬‬
‫‪28‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫פרק ה‬
‫מי אמר למי‪" :‬דַ בֵר כִי ׁשֹמֵ עַ עַ בְדֶ ָך"?‬
‫שמואל לעלי‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫שמואל לה'‪.‬‬
‫עלי לה'‪.‬‬
‫עלי לאיש האלקים‪.‬‬
‫לאן לקחו הפלשתים את ארון ה' בתחילה?‬
‫בית שמש‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫אשדוד‪.‬‬
‫אשקלון‪.‬‬
‫אכיש מלך גת‪.‬‬
‫מה אמר ה' לשמואל בנבואתו הראשונה?‬
‫עונשו של עלי יגיע בקרוב בגלל שלא מיחה על חטאי בניו‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫תהְּי ֶה לְּנָג ִיד עַל י ִשְּ רָ אֵל‪.‬‬
‫תה ִ‬
‫א ָ‬
‫עמִי אֶת י ִשְּ רָ אֵל ו ְּ ַ‬
‫אַתָ ה תִרְּ עֶה אֶת ַ‬
‫בית המקדש עתיד להחרב בגלל עוונותיהם של ישראל‪.‬‬
‫למשוח את שאול למלך על ישראל‪.‬‬
‫מה קרה לפסל דגון כשהביאו הפלשתים את ארון ה' לבית דגון?‬
‫נפל לפני ארון ה'‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ראשו וכפות ידיו נכרתו‪.‬‬
‫ו ַיָנ ָס ו ַיֵצֵא הַחּוצָה‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫מה השיב שמואל לבקשת עלי לגלות לו את נבואת ה'?‬
‫לא רוצה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫אסור לי לגלות‪.‬‬
‫בדיוק מה שה' אמר‪.‬‬
‫ה' אמר שהוא יסלח על חטאי בני עלי אם הם יחזרו בתשובה‪.‬‬
‫מה קרה ליושבי העיר אשדוד בגלל ארון ה'?‬
‫בטְּחֹרִ ים‪.‬‬
‫תם ַ‬
‫ו ַי ְַך א ֹ ָ‬
‫‪45‬‬
‫קט ֹן וְּעַד גָדֹול‪.‬‬
‫מ ָ‬
‫העִיר ִ‬
‫ו ַי ְַך אֶת ַאנ ְּׁשֵ י ָ‬
‫בעַד כָל רֶ חֶם‪.‬‬
‫עצַר ה' ְּ‬
‫עָצֹר ָ‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫כיצד הגיב עלי כששמע את נבואת ה' שנאמרה לשמואל?‬
‫קיבל עליו את הדין‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫קרע את בגדיו‪.‬‬
‫בכה‪.‬‬
‫התפלל לה' בכל לבו לשנות את הגזירה‪.‬‬
‫לאן העבירו הפלשתים את ארון ה'?‬
‫מאשדוד לבית שמש‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫מאשדוד לגת ומגת לעקרון‪.‬‬
‫מאשדוד לאשקלון ומאשקלון חזרה לישראל‪.‬‬
‫בתחילה לעזה‪ ,‬אחר כך לגת ולבסוף לעקרון‪.‬‬
‫פרק ד‬
‫פרק ו‬
‫מה עשו ישראל כשראו שהם נגפים במלחמה לפני פלשתים?‬
‫הל ָיו‪.‬‬
‫נ ָסּו אִיׁש ל ְּא ֹ ָ‬
‫‪33‬‬
‫הביאו את ארון ברית ה' למחנה‪.‬‬
‫הינּו‪.‬‬
‫בעַד עָרֵ י אֱֹל ֵ‬
‫עמֵנּו ּו ְּ‬
‫בעַד ַ‬
‫חז ַק ְּ‬
‫ת ַ‬
‫אמרו‪ :‬חֲז ַק וְּנ ִ ְּ‬
‫ביקשו משמואל שיתפלל בעדם‪.‬‬
‫כמה זמן היה ארון ה' ביד פלשתים?‬
‫שנה‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ 3‬חודשים‪.‬‬
‫‪ 7‬חודשים‪.‬‬
‫כיצד הגיבו הפלשתים כשהבינו שישראל הביאו את ארון ה'‬
‫למלחמה?‬
‫פנ ָיו ו ַיִירְּ אּו מְּא ֹד‪.‬‬
‫מ ָ‬
‫ו ַיָנ ֻסּו ִ‬
‫‪34‬‬
‫חרפו מערכות ישראל‪.‬‬
‫התייעצו לאן לקחת את ארון ה'‪.‬‬
‫פחדו מאוד אבל החליטו שאין להם ברירה וחייבים להמשיך להלחם‪.‬‬
‫כיצד השיבו הפלשתים את ארון ה'?‬
‫רֵ יקָ ם!‬
‫‪48‬‬
‫הביאו איתו קרבן אָׁשָ ם‪.‬‬
‫צרפו ‪ 5‬עכברים עשויים מזהב כנגד ‪ 5‬סרני פלשתים‪.‬‬
‫צרפו ‪ 12‬כפות זהב כנגד ‪ 12‬שבטי ישראל‪.‬‬
‫כמה מתו מישראל במלחמה עם פלשתים בימי עלי?‬
‫‪4,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪34,000‬‬
‫מי נהרג במלחמה עם פלשתים בימי עלי?‬
‫שאול ויהונתן‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ 3‬בניו של ישי‪.‬‬
‫חפני ופנחס‪.‬‬
‫בניו של שמואל‪.‬‬
‫כיצד ידע עֵ ל ִי שישראל נסו במלחמה מפני פלשתים?‬
‫בנבואה‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫ברוח הקודש‪.‬‬
‫שליח בא מהמערכה וסיפר לו‪.‬‬
‫שמואל קיבל בנבואה ואמר לעלי‪.‬‬
‫בן כמה היה עלי במותו?‬
‫‪90‬‬
‫‪38‬‬
‫‪98‬‬
‫‪110‬‬
‫‪70‬‬
‫כיצד שכנעו כהני וקוסמי פלשתים את עמם להשיב את ארון ה'?‬
‫תראו מה קרה לפרעה ולמצרים כשהכבידו את לבם‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫המקום של ארון הברית הוא במשכן ולא בבית דגון!‬
‫אם לא תחזירו את ארון ה'‪ ,‬לא תצליחו לתקן את פסל דגון לעולם‪.‬‬
‫אנ ָׁשִ ים‪...‬‬
‫היּו ל ַ ֲ‬
‫חז ְּקּו ו ִ ְּ‬
‫ת ַ‬
‫ה ְּ‬
‫אל ֶה‪ִ ...‬‬
‫ה ֵ‬
‫האַדִ ירִ ים ָ‬
‫ה ים ָ‬
‫האֱֹל ִ‬
‫מִי יַצִיל ֵנּו מִי ַד ָ‬
‫כיצד העבירו הפלשתים את ארון ה' למחנה ישראל?‬
‫הודיעו לעם ישראל שיבואו לקחת אותו‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫על עגלה עם סוסים‪.‬‬
‫על עגלה עם פרות עָלֹות‪.‬‬
‫בכָתֵ ף י ִשָ אּו‪.‬‬
‫הם ‪ַ -‬‬
‫על ֵ ֶ‬
‫עֲבֹדַ ת הַקֹדֶ ׁש ֲ‬
‫לאן הגיע ארון ה' משדה פלשתים?‬
‫עקרון‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫בית שמש‪.‬‬
‫צופים‪.‬‬
‫שילה‪.‬‬
‫מה קרה לאנשי בית שמש כשראו את ארון ה'?‬
‫מכָה גְּדֹול ָה‪.‬‬
‫בעָם ַ‬
‫ו ַי ְַך‪ ...‬ה' ָ‬
‫‪52‬‬
‫אֹרּו עֵינ ֵיהֶם‪.‬‬
‫ה ם‪.‬‬
‫חנ ָה עֵינ ֵי ֶ‬
‫ק ְּ‬
‫פ ַ‬
‫ת ָ‬
‫וַ ִ‬
‫חנ ֶה‪.‬‬
‫מ ֲ‬
‫ב ַ‬
‫תנַבְּאּו ַ‬
‫ח ‪ ...‬ו ַי ִ ְּ‬
‫הרּו ַ‬
‫עלֵהֶם ָ‬
‫תנ ַח ֲ‬
‫וַ ָ‬
‫להיכן העבירו את ארון ה' לאחר ששב ממחנה פלשתים?‬
‫בית שאן‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫קרית יערים‪.‬‬
‫שילה‪.‬‬
‫גבעון‪.‬‬
‫מה הביאו שאול ונערו לשמואל?‬
‫דינר זהב‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫רבע שקל כסף‪.‬‬
‫בל ִים‪.‬‬
‫מאתַי ִם דְּ ֵ‬
‫קים ּו ָ‬
‫מ ִ‬
‫מֵָאה צִ ֻ‬
‫קים‪.‬‬
‫מ ִ‬
‫בל ָה ּוׁשְּ נ ֵי צִ ֻ‬
‫פל ַח דְּ ֵ‬
‫ֶ‬
‫פרק ז‬
‫כיצד נקרא הנביא בימי שמואל?‬
‫חוזה‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫רואה‪.‬‬
‫מלאך ה'‪.‬‬
‫איש אלקים‪.‬‬
‫להיכן קיבץ שמואל את כל ישראל לתפילה?‬
‫בית שמש‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫מצפָה‪.‬‬
‫גלגל‪.‬‬
‫שילה‪.‬‬
‫ב תֹו הָ ָרמָ תָ ה כִי ׁשָ ם בֵיתֹו"?‬
‫על מי נאמר‪ּ" :‬ותְ ׁשֻ ָ‬
‫עלי‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫שמואל‪.‬‬
‫שאול‪.‬‬
‫דוד‪.‬‬
‫פרק ח‬
‫כיצד נקראו בניו של שמואל?‬
‫חפני ופנחס‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫פנחס ואי‪-‬כבוד‪.‬‬
‫יואל ואביה‪.‬‬
‫אבינדב ואביהו‪.‬‬
‫מה היה חטאם של בני שמואל?‬
‫קיבלו שוחד‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫אכלו על הדם‪.‬‬
‫היטו משפט‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫מה ביקשו ישראל משמואל לקראת מותו?‬
‫למנות את בניו למנהיגים אחריו‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫להוכיח את בניו שיחזרו בתשובה‪.‬‬
‫להמליך עליהם מלך‪.‬‬
‫לבנות להם את בית המקדש‪.‬‬
‫כיצד הגיב שמואל לבקשת ישראל?‬
‫התפלל לה'‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫ת י?!‬
‫ח ִ‬
‫ת י וַחֲמֹור מִי ל ָקַ ְּ‬
‫ח ִ‬
‫ק ְּ‬
‫אֶת ׁשֹור מִי ל ָ ַ‬
‫בכֶם!‬
‫בכֶם ה' יִמְּׁש ֹל ָ‬
‫בנ ִי ָ‬
‫בכֶם ו ְֹּלא יִמְּׁש ֹל ְּ‬
‫אנ ִי ָ‬
‫אמְּׁש ֹל ֲ‬
‫ֹלא ֶ‬
‫ת י כֹפֶר?!‬
‫ח ִ‬
‫ק ְּ‬
‫תי ּומִי ַד מִי ל ָ ַ‬
‫תי אֶת מִי רַ צֹו ִ‬
‫אֶת מִי עָׁשַ קְּ ִ‬
‫מה אמר ה' לשמואל לאחר בקשת ישראל להמליך עליהם מלך?‬
‫שמע בקולם!‬
‫‪60‬‬
‫אותי מאסו‪ ,‬לא אותך!‬
‫בקִרְּ בְָּך וְּכִל ִיתִיָך‪.‬‬
‫על ֶה ְּ‬
‫א ֱ‬
‫חד ֶ‬
‫א ָ‬
‫קׁשֵ ה עֹרֶ ף ֶרגַע ֶ‬
‫תם עַם ְּ‬
‫א ֶ‬
‫ַ‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬כִי ֹלא אֹתְ ָך מָ ָאסּו כִי אֹתִ י מָ אֲ סּו"?‬
‫עלי לשמואל‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫ה' לעלי‪.‬‬
‫ה' לשמואל‪.‬‬
‫שמואל לשאול‪.‬‬
‫מדוע רצו בני ישראל מלך?‬
‫להיות ככל הגויים‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫מל ְֶך‪.‬‬
‫על ֶיָך ֶ‬
‫תשִ ים ָ‬
‫זו מצוה מפורשת בתורה‪ :‬שֹום ָ‬
‫לצאת לפניהם במלחמותיהם‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫פרק ט‬
‫מאיזה שבט היה שאול המלך?‬
‫דן‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫נפתלי‪.‬‬
‫בנימין‪.‬‬
‫שמעון‪.‬‬
‫על מי נאמר‪ " :‬מִ שִ כְמֹו ו ָמַ עְ לָה גָבֹהַ מִ כָל הָ עָ ם"?‬
‫עלי‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫אלקנה‪.‬‬
‫דוד‪.‬‬
‫שאול‪.‬‬
‫לשם מה הציע נערו של שאול לפנות לשמואל?‬
‫אולי הוא יוכל לגלות לנו איפה האתונות של אביך‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫אולי הוא ימנה אותך למלך על ישראל‪.‬‬
‫אולי הוא יגיד לנו אם אבא שלך דואג לנו‪.‬‬
‫כדי לקבל ממנו ברכה‪.‬‬
‫מי אמר למי‪ּ" :‬ולְמִ י כָל חֶ מְ דַ ת י ִשְ ָראֵל הֲ לֹוא לְָך ּולְכ ֹל בֵית ָאבִיָך"?‬
‫שמואל לדוד‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫שמואל לשאול לאחר שחיפש את אתונות אביו‪.‬‬
‫שמואל לשאול לאחר מלחמת עמלק‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫כיצד הגיב שאול לדברי שמואל שהוא נבחר להיות מלך על‬
‫ישראל?‬
‫תודה רבה!‬
‫‪69‬‬
‫לא‪ ,‬תודה!‬
‫מה פתאום אני?! משפחתי היא הקטנה בשבט שלי‪.‬‬
‫בִי אֲדֹנ ָי‪ׁ ,‬שְּ ל ַח נ ָא בְּי ַד תִׁשְּ ל ָח‪.‬‬
‫פרק י‬
‫מה עשה שמואל לשאול כדי להמליכו?‬
‫ברך אותו‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫יצק על ראשו שמן‪.‬‬
‫שם כתר מלכות בראשו‪.‬‬
‫מל ְֶך‪.‬‬
‫ה ֶ‬
‫תקע בשופר ואמר יְּחִי ַ‬
‫מה האות שנתן שמואל לשאול על בחירתו מאת ה' למלך?‬
‫מלחמתך הראשונה תהיה עם פלשתים‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫במלחמתך בעמלק תיקח את הצאן והבקר לשלל‪.‬‬
‫בדרכך הביתה תפגוש אנשים שיאמרו לך שהאתונות עדיין לא נמצאו‪.‬‬
‫כשתגיע לגבעת האלקים תשרה עליך רוח נבואה‪.‬‬
‫איׁש ַאחֵ ר"?‬
‫פכְתָ לְ ִ‬
‫מי אמר למי‪" :‬וְנ ֶהְ ַ‬
‫שמואל לשאול‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫שמואל לדוד‪.‬‬
‫עלי לשמואל‪.‬‬
‫אחימלך הכהן לדוד‪.‬‬
‫היכן זכה שאול לנבואה?‬
‫גבעת האלקים‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫נוב עיר הכהנים‪.‬‬
‫הר הגלבוע‪.‬‬
‫גבעת החכילה‪.‬‬
‫היכן המליך שמואל את שאול למלך בפעם הראשונה?‬
‫מצפָה‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫נוב‪.‬‬
‫גבעת האלקים‪.‬‬
‫שילה‪.‬‬
‫כיצד בחר שמואל את שאול למלך בפני כל העם?‬
‫על ָה‪.‬‬
‫מ ְּ‬
‫ראה שהוא גבוה מִשִ כְּמֹו ו ָ ָ‬
‫‪75‬‬
‫כל ִים‪.‬‬
‫ה ֵ‬
‫חבָא אֶל ַ‬
‫ראה שהוא נ ֶ ְּ‬
‫על ידי האורים ותומים‪.‬‬
‫עלי אמר לו שהוא עתיד להמליך אדם בשם שאול משבט בנימין‪.‬‬
‫כל ִים"!‬
‫באר‪" :‬הִ נ ֵה הּוא נ ֶחְ בָא אֶ ל הַ ֵ‬
‫ענ ָו‪.‬‬
‫ָ‬
‫‪76‬‬
‫ביישן‪.‬‬
‫נמוך‪.‬‬
‫קטן‪.‬‬
‫כיצד הגיבו ישראל לבחירת שאול למלך?‬
‫מל ְֶך‪.‬‬
‫ה ֶ‬
‫הריעו ואמרו יְּחִי ַ‬
‫‪77‬‬
‫בָזּו לו‪.‬‬
‫החרישו‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫פרק יא‬
‫במי נלחם שאול בפעם הראשונה?‬
‫עמון‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫פלשתים‪.‬‬
‫עמלק‪.‬‬
‫מואב‪.‬‬
‫מה דרש נחש העמוני מאנשי יבש גלעד?‬
‫להחזיר לו שטח שישראל כבשו מארצו בצאתם ממצרים‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫לעקור את עינם הימנית‪.‬‬
‫קנ ָם‪.‬‬
‫חצִי ז ְּ ָ‬
‫לגלח את ֲ‬
‫לכרות את בהן ידם הימנית‪.‬‬
‫מה השיבו אנשי יבש גלעד לדרישת נחש העמוני?‬
‫ִירׁש‪.‬‬
‫פנ ֵינּו אֹותֹו נ ָ‬
‫מ ָ‬
‫ה ינּו ִ‬
‫אֵת כָל אֲׁשֶ ר הֹורִ יׁש ה' אֱֹל ֵ‬
‫‪80‬‬
‫בנ ֵי עַמֹון!‬
‫קח י ִשְּ רָ אֵל אֶת אֶרֶ ץ מֹוָאב וְּאֶת אֶרֶ ץ ְּ‬
‫ֹלא ל ָ ַ‬
‫תן לנו כמה ימים לבדוק אם מישהו יכול להושיע אותנו מידך‪.‬‬
‫מי אתה‪ ,‬שתגיד לנו מה לעשות?!‬
‫כיצד הגיב שאול כששמע על דרישתו של נחש העמוני?‬
‫חר אַפֹו מְּא ֹד‪.‬‬
‫ו ַי ִ ַ‬
‫‪81‬‬
‫ו ַיֶחֱרַ ד ל ִבֹו מְּא ֹד‪.‬‬
‫הזהיר את העם שמי שלא יצטרף למלחמה בעמון‪ ,‬יענש!‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫כמה אנשים יצאו למלחמה עם שאול להלחם בעמון?‬
‫‪30,000‬‬
‫‪82‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪330,000‬‬
‫מה השיבו אנשי יבש גלעד לנחש העמוני בסוף?‬
‫מצאנו מי שיושיענו מידך‪ .‬תתכונן! אנחנו באים למלחמה‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫אנו מקבלים את דרישתך‪.‬‬
‫תרחם עלינו בבקשה! לא עשינו לך שום דבר רע‪.‬‬
‫נחזיר לך את השטח שאתה טוען שהוא שייך לך‪.‬‬
‫באר‪ " :‬מִ י הָ אֹמֵ ר ׁשָ אּול י ִמְ ֹלְך עָ לֵינּו תְ נּו הָ אֲ נ ָׁשִ ים ּונ ְמִ יתֵ ם"!‬
‫העם התנגד להמלכת שאול‪ ,‬כיון שלא היה לו ניסיון‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫חלק מהעם בז לשאול כיון שהוא היה נחבא אל הכלים‪.‬‬
‫העם רצה להרוג את מי שהתנגד בהתחלה להמלכת שאול‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫היכן חידש שמואל את המלכת שאול?‬
‫מצפָה‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫גבעת האלקים‪.‬‬
‫גלגל‪.‬‬
‫גבעת בנימין‪.‬‬
‫פרק יב‬
‫בצ ְִרחִ ים ּובַבֹרֹות"‪,‬‬
‫"ו ַי ִתְ חַ בְאּו הָ עָ ם בַמְ עָ רֹות ּובַחֲ ו ָחִ ים ּובַסְ לָעִ ים ּו ַ‬
‫מתי?‬
‫כשראו את גלית יוצא ומחרף מערכות ישראל‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫במלחמת עמלק‪.‬‬
‫במלחמת שאול הראשונה בפלשתים‪.‬‬
‫במלחמת ישראל בפלשתים בימי עלי הכהן‪.‬‬
‫מה היה חטאו הראשון של שאול?‬
‫השאיר את אגג העמלקי בחיים ויצא ממנו המן הרשע‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫הקריב קרבנות בגלגל ולא המתין לשמואל כפי שציוה אותו‪.‬‬
‫הז ֶה‪.‬‬
‫החַי ִל ַ‬
‫אחר שניצח את פלשתים‪ ,‬אמר כֹחִי ו ְּעֹצֶם י ָדִ י עָשָ ה ל ִי אֶת ַ‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫איתִ י כִי נָפַץ הָ עָ ם מֵ עָ לַי ו ְאַ תָ ה ֹלא בָאתָ "?‬
‫מי אמר למי‪" :‬כִי ָר ִ‬
‫שמואל לעלי‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫שמואל לשאול‪.‬‬
‫שאול לשמואל‪.‬‬
‫שאול לדוד‪.‬‬
‫אילו שאול לא היה חוטא‪ ,‬לְמה היה זוכה?‬
‫אורך ימים ושנים‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫עושר וכבוד‪.‬‬
‫מלכות על ישראל לו ולזרעו עד עולם‪.‬‬
‫חיי עולם הבא‪.‬‬
‫כמה יצאו עם שאול למלחמתו הראשונה בפלשתים?‬
‫‪10,000‬‬
‫‪97‬‬
‫‪600‬‬
‫‪36‬‬
‫‪330,000‬‬
‫מדוע "ו ְחָ ָרׁש ֹלא י ִמָ צֵא בְכֹל אֶ ֶרץ י ִשְ ָראֵל"?‬
‫פלשתים אסרו על ישראל לעשות כלי נשק‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫מ ה‪.‬‬
‫ח ָ‬
‫מל ְּ ָ‬
‫מדּו עֹוד ִ‬
‫ֹלא י ִשָ א גֹוי אֶל גֹוי ח ֶֶר ב ו ְֹּלא יִל ְּ ְּ‬
‫לא השתמשו בחרב או בחנית‪ ,‬אלא ברכב ברזל (=טנקים)‪.‬‬
‫מ רֹות‪.‬‬
‫חנ ִיתֹותֵ יהֶם לְּמַז ְּ ֵ‬
‫תים ו ַ ֲ‬
‫א ִ‬
‫תם ל ְּ ִ‬
‫ת תּו ח ְַּרבֹו ָ‬
‫וְּכִ ְּ‬
‫מי אמר‪ " :‬אֶ ת ׁשֹור מִ י לָקַ חְ תִ י ו ַחֲ מֹור מִ י לָקַ חְ תִ י"?‬
‫שמואל‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫משה‪.‬‬
‫דוד‪.‬‬
‫שאול‪.‬‬
‫מהיכן לקחו ישראל כלי נשק למלחמתם בפלשתים בתחילת‬
‫מלכות שאול?‬
‫מחרשה‪ ,‬אֵת‪ ,‬קרדום‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫השתמשו בחרב של גלית הפלשתי‪.‬‬
‫לקחו שלל מיד פלשתים‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫מה אומר שמואל לעם ישראל לפני מותו?‬
‫הזכיר להם את נס יציאת מצרים‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫הוכיח אותם על שעזבו את ה' אלקיהם כל כך הרבה פעמים‪.‬‬
‫הוכיח אותם על שביקשו להמליך עליהם מלך‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫למי היה חרב במלחמת שאול בפלשתים הראשונה?‬
‫מ ן וְּכָל אִיׁש חָי ִל‪.‬‬
‫כָל ׁשָ ֵ‬
‫‪100‬‬
‫שאול ויהונתן בלבד‪.‬‬
‫יהונתן ודוד בלבד‪.‬‬
‫שאול ואבנר בן נר‪.‬‬
‫מה היה מיוחד בגשם שירד בגלגל לאחר שהמליכו את שאול?‬
‫ירד בקיץ‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫חזק במיוחד‪.‬‬
‫חלש במיוחד‪.‬‬
‫מעורבב גשם ושלג ביחד‪.‬‬
‫פרק יד‬
‫מדוע ביקש שמואל מה' להמטיר גשם בגלגל?‬
‫זו היתה שנת בצורת‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫העם ביקש משמואל אות שה' שומע את תפילתם‪.‬‬
‫אות לעם ישראל שבקשתם להמליך עליהם מלך רעה בעיני ה'‪.‬‬
‫בשביל שאחר כך תראה קשת בענן לאות ברית בין ה' ובין ישראל‪.‬‬
‫פרק יג‬
‫באר‪" :‬בֶן ׁשָ נ ָה ׁשָ אּול בְמָ לְכֹו"!‬
‫שאול לא היה בן שנה כשמלך‪ ,‬אבל צעיר מאוד‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫שאול היה נמוך וקטן מכל העם‪.‬‬
‫שמואל חידש את המלוכה של שאול לאחר שנה מהמלכתו הראשונה‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫כמה שנים מלך שאול?‬
‫‪2‬‬
‫‪91‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫מדוע נאספו פלשתים למלחמה על ישראל בתחילת תקופת‬
‫מלכות שאול?‬
‫בלי סיבה מיוחדת‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫יונתן הכה את נציב פלשתים‪.‬‬
‫נקמה על מעלליו של שמשון‪.‬‬
‫רצו לקחת את ארון האלקים בשבי פעם נוספת‪.‬‬
‫מדוע עברו יהונתן ונערו למחנה פלשתים?‬
‫היו צמאים ולא היה להם מים לשתות‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫להכות בהם‪.‬‬
‫היו רעבים כי שאול השביע את כל ישראל לא לאכול עד הערב‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬כִי אֵ ין לַה' מַ עְ צֹור לְהֹוׁשִ יעַ ב ְַרב אֹו בִמְ עָ ט"?‬
‫דוד ליהונתן‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫יהונתן לדוד‪.‬‬
‫דוד לשאול‪.‬‬
‫יהונתן לנושא כליו‪.‬‬
‫מה הסימן שעשה יונתן כדי לדעת אם יצליחו הוא ונערו להכות‬
‫בפלשתים?‬
‫אם יאמרו לנו עלו עלינו‪ ,‬סימן שה' נתן אותם בידינו‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫אם נצליח להרוג אחד‪ ,‬סימן שכדאי להמשיך ולהלחם‪.‬‬
‫אם יאמרו לנו‪ :‬עימדו! נברח מיד‪.‬‬
‫על ִינּו כִי נ ְּתָ נ ָם ה' בְּי ָדֵ נּו‪.‬‬
‫אל ֵינּו דֹמּו ‪ -‬ו ְּ ָ‬
‫מרּו ֵ‬
‫אִם כֹה יֹא ְּ‬
‫כמה פלשתים הצליחו יונתן ונערו להכות במכה הראשונה?‬
‫‪36‬‬
‫‪104‬‬
‫‪20‬‬
‫‪40‬‬
‫‪400‬‬
‫מה היתה השבועה שהשביע שאול את ישראל במלחמתם‬
‫הראשונה בפלשתים?‬
‫קרֹו‪...‬‬
‫ב ָ‬
‫אֲׁשֶ ר אֵינ ֶנּו יֹצֵא ַאח ֲֵרי ׁשָ אּול ו ְַּאחַר ׁשְּ מּואֵל כֹה יֵעָשֶ ה ל ִ ְּ‬
‫‪105‬‬
‫הע ֶֶרב‪.‬‬
‫ח ם עַד ָ‬
‫האִיׁש אֲׁשֶ ר יֹאכַל ל ֶ ֶ‬
‫ָארּור ָ‬
‫אחָיו כִלְּבָבֹו‪.‬‬
‫הלֵבָב יֵל ְֵך ו ְּי ָׁש ֹב לְּבֵיתֹו ו ְֹּלא יִמַס אֶת לְּבַב ֶ‬
‫האִיׁש הַי ֵָרא ו ְַּרְך ַ‬
‫ָ‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫ממה אכל יונתן במלחמה בפלשתים?‬
‫דבש‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫מים‪.‬‬
‫חלב‪.‬‬
‫לחם‪.‬‬
‫באיזו עבירה נכשל העם בגלל השבועה שהשביע שאול?‬
‫לקחו שלל במלחמה‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫אכלו על הדם‪.‬‬
‫התאוו תאוה ואכלו יותר מדי בשר‪.‬‬
‫לשון הרע‪.‬‬
‫כיצד נודע לשאול שיונתן בנו עבר על שבועתו?‬
‫ע"י האורים ותומים‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫העם סיפר לו‪.‬‬
‫יונתן הודה בפניו‪.‬‬
‫רוח הקודש‪.‬‬
‫מה היתה תגובתו של שאול כשנודע לו שיונתן עבר על שבועתו?‬
‫בכה‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫קרע את בגדיו‪.‬‬
‫פסק שיונתן צריך למות‪.‬‬
‫ביקש עצה משמואל‪.‬‬
‫אם קָ ט ֹן אַ תָ ה בְעֵ ינ ֶיָך רֹאׁש ׁשִ בְטֵ י י ִשְ ָראֵ ל‬
‫מי אמר למי‪" :‬הֲ לֹוא ִ‬
‫אָ תָ ה"?‬
‫שמואל לשאול‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫שמואל לדוד‪.‬‬
‫עלי לשמואל‪.‬‬
‫דוד ליהונתן‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬הַ חֵ פֶץ לַה' בְעֹלֹות ּוזְבָחִ ים כִׁשְ מֹעַ בְקֹול ה'"?‬
‫שמואל לשאול‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫שאול לשמואל‪.‬‬
‫דוד ליהונתן‪.‬‬
‫עלי לשמואל‪.‬‬
‫באר‪" :‬הִ נ ֵה ׁשְ מֹעַ מִ זֶבַח טֹוב לְהַ קְ ׁשִ יב מֵ חֵ לֶב אֵ יל ִים"!‬
‫צריך לשמוע בקול ה'‪ ,‬ועוד יותר חשוב להקריב קורבנות‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫המביא קרבן צריך להביא קרבן משובח‪.‬‬
‫ה' מעדיף שישמעו בקולו משיקריבו לפניו קורבנות‪.‬‬
‫לאחר שחוטאים צריך להקריב קרבן יקר‪.‬‬
‫מה היה עונשו של שאול על חטאו במלחמת עמלק?‬
‫הפסיד במלחמה הבאה שהיתה לו עם פלשתים‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫נגזר עליו ועל יהונתן למות באותו היום‪.‬‬
‫ה' מאס בו מלהיות מלך‪.‬‬
‫יהונתן בנו מרד בו‪.‬‬
‫כיצד הגיב העם להחלטתו של שאול לאחר שיונתן עבר על‬
‫שבועתו?‬
‫החריש‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫התנגד‪.‬‬
‫הסכים‪.‬‬
‫שמח‪.‬‬
‫כנ ַף מְ עִ ילֹו ו ַי ִקָ ַרע" ‪ -‬מעיל של מי?‬
‫ב ְ‬
‫"ו ַי ַחֲ ז ֵק ִ‬
‫דוד‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫שאול‪.‬‬
‫שמואל‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מי היו בנותיו של שאול?‬
‫מרב ומיכל‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫אביגיל ובת שבע‪.‬‬
‫אחינעם ואביגיל‪.‬‬
‫חנה ופנינה‪.‬‬
‫מה מסמלת קריעת המעיל לאחר מלחמת עמלק?‬
‫מלכות ישראל עתידה להחלק לשניים לאחר מות המלך שלמה‪.‬‬
‫‪125‬‬
‫מלכות ישראל תחלק לשניים בימי שאול ודוד‪.‬‬
‫קְּ רע ביחסים של שמואל ושאול‪.‬‬
‫ה' קרע את מלכות ישראל משאול ונתנה למישהו אחר‪.‬‬
‫מה שם שר צבאו של שאול?‬
‫אבינר בן נר‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫יואב בן צרויה‪.‬‬
‫בניהו בן יהוידע‪.‬‬
‫נר אבי אבנר‪.‬‬
‫מי אמר למי‪ " :‬נֵצַח י ִשְ ָראֵ ל ֹלא י ְׁשַ קֵ ר ו ְֹלא יִנ ָחֵ ם כִי ֹלא ָאדָ ם הּוא‬
‫לְהִ נ ָחֵ ם"?‬
‫שמואל לשאול‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫דבורה הנביאה לברק בן אבינעם‪.‬‬
‫יהונתן לדוד‪.‬‬
‫דוד לאבנר בן נר‪.‬‬
‫פרק טו‬
‫מה מצוה שמואל את שאול לאחר המלחמה בפלשתים?‬
‫למנות את דוד בן ישי לסגן שלו‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫להשמיד את עמלק‪.‬‬
‫להעלות את ארון הברית לקרית יערים‪.‬‬
‫לבנות את בית המקדש‪.‬‬
‫כבְדֵ נ ִי נ ָא נֶגֶד ז ִקְ נ ֵי עַ מִ י‪ ...‬ו ְׁשּוב‬
‫מה השיב שמואל על בקשת שאול‪ַ " :‬‬
‫עִמִ י"?‬
‫הסכים‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫לא רוצה!‬
‫לא מגיע לך‪.‬‬
‫ה' ציוה עלי לא לשוב עמך‪.‬‬
‫כמה חיילים יצאו עם שאול להלחם בעמלק?‬
‫‪600‬‬
‫‪114‬‬
‫‪210,000‬‬
‫‪330,000‬‬
‫‪440,000‬‬
‫מי אמר‪ָ" :‬אכֵן סָ ר מַ ר הַ מָ ו ֶת"?‬
‫שאול לפני מותו‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫אגג מלך עמלק‪.‬‬
‫אכיש מלך גת‪.‬‬
‫נער מצרי עבד לאיש עמלקי‪.‬‬
‫כלָי ָה במלחמת שאול בעמלק?‬
‫איזה עם ניצל מ ְ‬
‫קנִז ִי‪.‬‬
‫ה ְּ‬
‫ַ‬
‫‪115‬‬
‫סי‪.‬‬
‫הַי ְּבּו ִ‬
‫הג ִרְּ גָׁשִ י‪.‬‬
‫ַ‬
‫הַקֵ ינ ִי‪.‬‬
‫כ ל מִ נ ָׁשִ ים אִמֶ ָך"?‬
‫כלָה נ ָׁשִ ים חַ ְרבֶָך כֵן תִ ׁשְ ַ‬
‫על מי נאמר‪" :‬כַאֲ ׁשֶ ר ׁשִ ְ‬
‫שאול‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫אגג‪.‬‬
‫אבנר בן נר‪.‬‬
‫יואב בן צרויה‪.‬‬
‫מה היה חטאו של שאול במלחמה בעמלק?‬
‫השאיר את אגג מלך עמלק בחיים‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫ריחם על הנשים והטף‪.‬‬
‫התיר לעם לקחת בעלי חיים כשלל‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מה היה סופו של אגג?‬
‫שאול ריחם עליו ושילח אותו לחופשי‪ ,‬ומזרעו יצא המן הרשע‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫נפל על חרבו ומת‪.‬‬
‫שמואל הרג אותו בסייף‪.‬‬
‫התגייר‪.‬‬
‫מה אמר ה' לשמואל לאחר חטא שאול במלחמת עמלק?‬
‫בכוונתי לתת לשאול עוד הזדמנות אחת בלבד‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫חבל שהמלכתי את שאול‪.‬‬
‫איך קרה ששאול לא שמע בקולי‪ ,‬הרי הוא משכמו ומעלה?!‬
‫חבל שהסכמתי לבקשת עם ישראל להמליך עליהם מלך‪.‬‬
‫פרק טז‬
‫מה אמר שאול לשמואל כשפגש אותו לאחר מלחמתו בעמלק?‬
‫הבאתי בהמות של העמלקים כדי לזבוח לפני ה'‪ ,‬זה בסדר?‬
‫‪118‬‬
‫תי אֶת דְּ בַר ה'‪.‬‬
‫קימ ֹ ִ‬
‫ה ִ‬
‫ֲ‬
‫תנ ִי‪.‬‬
‫עָשִ יתִי כְּכ ֹל אֲׁשֶ ר צִּו ִי ָ‬
‫סיפר לו חוויות מהמלחמה‪.‬‬
‫את מי האשים שאול בחטאו במלחמת עמלק?‬
‫את עמלק עצמם שביקשו שירחם עליהם‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫את העם שביקש לקחת צאן ובקר לזבוח לה'‪.‬‬
‫את שמואל שלא נתן לו הוראות מספיק ברורות‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫מה מצוה ה' את שמואל לאחר מלחמת עמלק?‬
‫ברח מפני שאול שלא יהרוג אותך‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫תודיע לשאול שהוא סיים את תפקידו כמלך‪.‬‬
‫לך ומשח את דוד למלך‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מי היה אביו של דוד?‬
‫יואב‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫אביהו‪.‬‬
‫צרויה‪.‬‬
‫ישי‪.‬‬
‫היכן גרה משפחתו של דוד?‬
‫בית לחם‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫עקרון‪.‬‬
‫גת‪.‬‬
‫גבעת בנימין‪.‬‬
‫מה מציע גלית לישראל?‬
‫הסכם אי‪-‬לוחמה‪.‬‬
‫‪147‬‬
‫עימות אחד על אחד‪.‬‬
‫הפסקת אש ל ‪ 10 -‬שנים‪.‬‬
‫ישראל יהיו עבדים לפלשתים וכך תמנע מלחמה ביניהם‪.‬‬
‫ממה חשש שמואל לאחר שה' מצוה אותו למשוח את דוד למלך?‬
‫אולי דוד לא ירצה לקבל עליו את התפקיד‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫אולי לא אמצא את ביתו של דוד‪.‬‬
‫אם שאול ישמע‪ ,‬הוא יהרוג אותי‪.‬‬
‫מה העם יגיד כשישמע שמשחתי למלך את דוד במקום שאול‪.‬‬
‫כמה אחים של דוד השתתפו במלחמה בפלשתים?‬
‫אליאב הבכור בלבד‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫אליאב ואבינדב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫את מי מאחי דוד חשב שמואל למשוח למלך בתחילה?‬
‫אבינדב‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫מ ה‪.‬‬
‫ׁשַ ָ‬
‫אליאב‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫כמה זמן חֵ ֵרף גלית את מערכות ישראל?‬
‫‪ 40‬יום‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫שבוע‪.‬‬
‫שבועיים‪.‬‬
‫‪ 3‬ימים‪.‬‬
‫מי אמר למי‪ַ" :‬אל תַ בֵט אֶ ל מַ ְראֵ הּו ו ְאֶ ל גְבֹהַ קֹומָ תֹו"?‬
‫שמואל לישי‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫ה' על שאול‪.‬‬
‫ה' לשמואל‪.‬‬
‫שמואל על דוד‪.‬‬
‫מה הובטח למי שי ַכה את גלית?‬
‫עושר גדול‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫ישא את בת המלך לאשה‪.‬‬
‫כל בית אביו ישוחררו ממילואים‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫ב ב "?‬
‫מי אמר למי‪" :‬כִי הָ ָאדָ ם י ְִראֶה לַעֵ ינ ַי ִם ו ַה' י ְִראֶ ה לַּלֵ ָ‬
‫שמואל לדוד‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫שמואל לשאול‪.‬‬
‫עלי לשמואל‪.‬‬
‫ה' לשמואל‪.‬‬
‫פל ִׁשְ תִ י הֶ עָ ֵרל הַ ז ֶה כִי חֵ ֵרף מַ עַ ְרכֹות אֱֹלהִ ים חַ י ִים"?‬
‫מי אמר‪" :‬מִ י הַ ְ‬
‫שאול‪.‬‬
‫‪151‬‬
‫אבנר‪.‬‬
‫דוד‪.‬‬
‫אליאב‪.‬‬
‫כמה אחים היו לדוד?‬
‫‪ 6‬והוא‪.‬‬
‫‪138‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫לא מפורש בכתוב‪.‬‬
‫מה היתה תגובתו של אליאב כשראה את דוד בא למלחמה?‬
‫אחי‪ ,‬מה קורה?‬
‫‪152‬‬
‫כעס עליו וחשד בו שהוא בא מסקרנות‪.‬‬
‫שאל אותו אם הוא שם שומר אחר על הצאן במקומו‪.‬‬
‫מסר ד"ש לאביו ולמשפחתו‪.‬‬
‫במה עסק דוד בבית אביו?‬
‫רועה צאן‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫חוטב עצים‪.‬‬
‫שואב מים‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫באר‪ַ" :‬אל י ִפֹל לֵב ָאדָ ם עָ לָיו"!‬
‫אל תפחד‪.‬‬
‫‪153‬‬
‫אל תעלב‪.‬‬
‫אל תפגע‪.‬‬
‫מי בכלל גלית? סתם חלשלוש!‬
‫מה היו תכונותיו של דוד?‬
‫יפה תואר‪.‬‬
‫‪140‬‬
‫נגן מקצועי‪.‬‬
‫גבור וחכם‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫כיצד משכנע דוד את שאול לתת לו להלחם בגלית?‬
‫תן לי צ'אנס בבקשה‪ .‬אם לא אצליח‪ ,‬וחטאתי לך כל הימים‪.‬‬
‫‪154‬‬
‫יש לי ניסיון עשיר בנצחונות‪ ,‬אפילו עם אריות ודובים‪.‬‬
‫בבֶנּו!‬
‫ח בַה' ‪ -‬חֶסֶ ד י ְּסֹו ְּ‬
‫ט ַ‬
‫הַבֹו ֵ‬
‫על ָיו!‬
‫ַאל י ִפֹל ל ֵב ָאדָ ם ָ‬
‫מה קרה לשאול לאחר משיחת דוד למלך?‬
‫הוא היה משכמו ומעלה‪ ,‬ופתאום נהיה נמוך‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫הוא היה נחבא אל הכלים‪ ,‬ופתאום רדף אחר הכבוד‪.‬‬
‫רוח ה' סרה מעליו ושרתה עליו רוח רעה‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫כ ת בָאֵ ּלֶה כִי ֹלא נ ִסִ יתִ י"?‬
‫מי אמר למי‪ֹ" :‬לא אּוכַל לָלֶ ֶ‬
‫דוד לשאול‪.‬‬
‫‪155‬‬
‫אבנר לשאול‪.‬‬
‫דוד ליהונתן‪.‬‬
‫דוד לאליאב‪.‬‬
‫מה ביקש שאול מעבדיו כדי להתגבר על הרוח הרעה שבאה עליו?‬
‫לשמוע מוזיקה‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫לא להזכיר את שמו של דוד יותר‪.‬‬
‫להשיג את דוד בכל מחיר כדי להורגו‪.‬‬
‫להרוג את שמואל שהמליך את דוד‪.‬‬
‫מה לוקח דוד לקראת מלחמתו בגלית?‬
‫מקל וכמה אבנים‪.‬‬
‫‪156‬‬
‫את חרבו של שאול‪.‬‬
‫כובע נחושת והׁשריון של שאול‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫מה היה יחסו של שאול לדוד בתחילה?‬
‫קנאה‪.‬‬
‫‪143‬‬
‫שנאה‪.‬‬
‫חשדהו וכבדהו‪.‬‬
‫אהבה‪.‬‬
‫כיצד הגיב גלית כשראה את דוד בא לקראתו?‬
‫התגלגל מצחוק‪.‬‬
‫‪157‬‬
‫מל ָאֹו ל ִבֹו להלחם איתי?!‬
‫אמר‪ :‬מִי הּוא ז ֶה וְּאֵי ז ֶה הּוא אֲׁשֶ ר ְּ‬
‫שאל אותו‪ :‬למה הבאת מקל? מה‪ ,‬אני כלב?!‬
‫אלָפִים ׁשְּ קָ ל ִים נ ְּחֹׁשֶ ת‪ ,‬שהוא מנצח‪.‬‬
‫חמֵׁשֶ ת ֲ‬
‫התערב עם דוד על ֲ‬
‫פרק יז‬
‫מה משיב דוד לגלית?‬
‫אני בוטח בה' שיצליח בידי להכות אותך‪.‬‬
‫‪158‬‬
‫אתה עוד תראה שאבנים יכולים להרוג‪...‬‬
‫אתה בא בשם אלהיך דגון‪ ,‬ואני בשם ה' צבאות אלקי מערכות ישראל‪.‬‬
‫לא השיב לדברים שלו אלא פשוט הרג אותו‪.‬‬
‫היכן נערכו ישראל למלחמה בפלשתים אחר ששמואל משח את‬
‫דוד למלך?‬
‫שֹוכֹה‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫קה‪.‬‬
‫עֲז ֵ ָ‬
‫אפֶס דַ מִים‪.‬‬
‫ֶ‬
‫אל ָה‪.‬‬
‫ה ֵ‬
‫עמֶק ָ‬
‫ֵ‬
‫מה היה גובהו של גלית?‬
‫‪ 6‬אמות‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫‪ 2‬מטר‪.‬‬
‫אמתיים וחצי‪.‬‬
‫הוא היה גמד‪.‬‬
‫ממה היה עשוי הׁשִ ְריֹון של גלית ומה היה משקלו?‬
‫קשקשים מנחושת‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫משקלו ‪.5,000 -‬‬
‫סנפירים מנחושת מצופים זהב‪ ,‬משקלם אלפיים שקלים‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫ָארץ כִי י ֵׁש אֱֹלהִ ים לְי ִשְ ָראֵ ל"?‬
‫מי אומר למי‪" :‬ו ְי ֵדְ עּו כָל הָ ֶ‬
‫דוד לשאול‪.‬‬
‫‪159‬‬
‫דוד לגלית‪.‬‬
‫אבנר לדוד‪.‬‬
‫דוד לאליאב‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬כִי ֹלא בְחֶ ֶרב ּובַחֲ נ ִית י ְהֹוׁשִ יעַ ה'"?‬
‫דוד לגלית‪.‬‬
‫‪160‬‬
‫דוד לשאול‪.‬‬
‫דוד לאחיו‪.‬‬
‫שאול לדוד‪.‬‬
‫כיצד הכה דוד את גלית?‬
‫במקל‪.‬‬
‫‪161‬‬
‫באבן‪.‬‬
‫בחרב‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫כיצד הגיבו הפלשתים כשראו שגלית מת?‬
‫פתחו במלחמה עם ישראל לנקום את מותו של גלית‪.‬‬
‫‪162‬‬
‫קרעו את בגדיהם ובכו‪.‬‬
‫ברחו‪.‬‬
‫ביקשו מישראל הזדמנות לדו‪-‬קרב נוסף‪.‬‬
‫פרק יח‬
‫כיצד הגיב יהונתן בן שאול להצלחתו של דוד להרוג את גלית?‬
‫קינא בו‪.‬‬
‫‪163‬‬
‫אהב אותו‪.‬‬
‫כרת איתו ברית‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫פ יו ו ְדָ ו ִד ב ְִרבְבֹתָ יו"?‬
‫מי אמר‪" :‬הִ כָה ׁשָ אּול בַאֲ לָ ָ‬
‫הנשים‪.‬‬
‫‪164‬‬
‫עבדי שאול‪.‬‬
‫כל ישראל‪.‬‬
‫אבנר בן נר‪.‬‬
‫ככָה ִרמִ יתִ נ ִי ו ַתְ ׁשַ ּלְחִ י‬
‫מה משיבה מיכל לאביה שאמר לה‪" :‬לָמָ ה ָ‬
‫אֶ ת אֹיְבִי"?‬
‫חנ ָם?!‬
‫המִית אֶת דָ ו ִד ִ‬
‫תחֱטָ א בְּדָ ם נָקִי ל ְּ ָ‬
‫מה ֶ‬
‫לָ ָ‬
‫‪175‬‬
‫מעֲשָ יו טֹוב ל ְָּך מְּא ֹד!‬
‫עבְּדֹו בְּדָ ו ִד כִי לֹוא חָטָ א ל ְָך וְּכִי ַ‬
‫ב ַ‬
‫מל ְֶך ְּ‬
‫ה ֶ‬
‫טא ַ‬
‫ח ָ‬
‫ַאל י ֶ ֱ‬
‫דוד התחנן לפנ ַי שאציל אותו‪.‬‬
‫דוד איים עלי שיהרגני אם לא אתן לו לברוח‪.‬‬
‫להיכן נמלט דוד מפני שאול בתחילה?‬
‫אכיש מלך גת‪.‬‬
‫‪176‬‬
‫אל שמואל הרמתה‪.‬‬
‫מדבר זיף‪.‬‬
‫נוב עיר הכהנים‪.‬‬
‫להיכן הולכים שמואל ודוד מפני שאול?‬
‫ניֹות‪.‬‬
‫‪177‬‬
‫נוב‪.‬‬
‫עין גדי‪.‬‬
‫צֹופִים‪.‬‬
‫מה עשה שאול לאחר בואו לניות לחפש את שמואל ודוד?‬
‫פשט את בגדיו‪.‬‬
‫‪178‬‬
‫התנבאה‪.‬‬
‫על ַי וְּאֵין גֹל ֶה אֶת ָאזְּנ ִי‪.‬‬
‫ת ם כֻלְּכֶם ָ‬
‫קׁשַ רְּ ֶ‬
‫אמר ליושבי העיר‪ :‬כִי ְּ‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫פרק כ‬
‫פ יו ו ְדָ ו ִד‬
‫כיצד הגיב שאול כששמע שאומרים‪" :‬הִ כָה ׁשָ אּול בַאֲ לָ ָ‬
‫ב ְִרבְבֹתָ יו"?‬
‫א ל‪.‬‬
‫ט י י ִשְּ רָ ֵ‬
‫ב ֵ‬
‫קטַ נ ֵי ׁשִ ְּ‬
‫מ ְּ‬
‫ָאנֹכִי ִ‬
‫‪165‬‬
‫כל ִים‪.‬‬
‫ה ֵ‬
‫חבָא אֶל ַ‬
‫נ ֶ ְּ‬
‫בעֵינ ָיו‪.‬‬
‫חר‪ ...‬ו ַי ֵַרע ְּ‬
‫ו ַי ִ ַ‬
‫מִי ָאנֹכִי ּומִי חַי ַי‪.‬‬
‫מדוע יהונתן היה משוכנע ששאול לא רוצה יותר לפגוע בדוד?‬
‫שאול אמר לו‪.‬‬
‫‪179‬‬
‫הוא היה בטוח ששאול לא יסתיר ממנו כוונה כזאת‪.‬‬
‫שאול אהב את דוד‪.‬‬
‫דוד היה טוב לשאול ולישראל‪.‬‬
‫מדוע ביקש שאול מדוד "הֱ י ֵה ּל ִי לְבֶן חַ י ִל ו ְהִ ּלָחֵ ם מִ לְחֲ מֹות ה'"?‬
‫אהב אותו אהבת נפש‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫קיווה שימות במלחמה‪.‬‬
‫רצה לתת לו את בתו מירב לאשה‪.‬‬
‫סמך עליו מאוד‪.‬‬
‫כפֶשַ ע בֵינ ִי ּובֵין הַ מָ ו ֶת"?‬
‫מי אמר למי‪" :‬כִי ְ‬
‫יהונתן לשאול‪.‬‬
‫‪180‬‬
‫אביתר הכהן לדוד‪.‬‬
‫דוד לאכיש מלך גת‪.‬‬
‫דוד ליהונתן‪.‬‬
‫כיצד הגיב דוד להצעת שאול לשאת את בתו מירב לאשה?‬
‫לא‪ ,‬תודה!‬
‫‪167‬‬
‫אני מעדיף את מיכל‪.‬‬
‫אני רוצה‪ .‬מירב מסכימה?‬
‫מִי ָאנֹכִי ּומִי חַיַי‪.‬‬
‫מה ביקש דוד מיהונתן?‬
‫לא להגיע למסיבת ראש חודש‪.‬‬
‫‪181‬‬
‫לשכנע את אביו שלא יפגע בו לרעה‪.‬‬
‫למנות אותו לשר צבא במקום אבנר בן נר‪.‬‬
‫להסתיר אותו בשדה עד ששאול יפסיק לבקש את נפשו‪.‬‬
‫מה היה התנאי של שאול לתת את מיכל בתו לדוד לאשה?‬
‫ת ים‪.‬‬
‫פל ִׁשְּ ִ‬
‫מֵָאה עָרְּ לֹות ְּ‬
‫‪168‬‬
‫ח מֹות ה'‪.‬‬
‫מל ְּ ֲ‬
‫חם ִ‬
‫הל ָ ֵ‬
‫אְַך הֱי ֵה ל ִי לְּבֶן חַי ִל ו ְּ ִ‬
‫ת ים‪.‬‬
‫פל ִׁשְּ ִ‬
‫מאתַי ִם עָרְּ לֹות ְּ‬
‫ָ‬
‫ת ן בִי הַיֹום ‪ -‬היו לו שני תנאים שאינם מפורשים בכתוב‪.‬‬
‫ח ֵ‬
‫ת ַ‬
‫ת ְּ‬
‫בִׁשְּ תַי ִם ִ‬
‫מי אמר למי‪" :‬ו ְאִם י ֶׁש בִי עָ ֹון הֲ מִ יתֵ נ ִי אַ תָ ה"?‬
‫אביתר לדוד‪.‬‬
‫‪182‬‬
‫יואב לדוד‪.‬‬
‫דוד לשאול‪.‬‬
‫דוד ליהונתן‪.‬‬
‫איׁש ָרׁש וְנ ִקְ לֶה"?‬
‫מי אמר למי‪" :‬ו ְָאנֹכִי ִ‬
‫דוד לשאול‪.‬‬
‫‪169‬‬
‫שאול לשמואל‪.‬‬
‫ישי לשמואל‪.‬‬
‫על ִי לה'‪.‬‬
‫ֵ‬
‫איזה סימן קבעו יהונתן ודוד?‬
‫לפי השעה שאחזור אליך לשדה‪ ,‬תדע אם אבי רוצה להורגך‪.‬‬
‫‪183‬‬
‫לפי המקום שאבוא לחפש אותך‪ ,‬תדע אם אתה יכול לא לבוא לסעודה‪.‬‬
‫איך שאומר לנערי לאסוף את החיצים‪ ,‬תדע אם אבי רוצה להורגך‪.‬‬
‫לפי מה שתאמר לי במפגש הבא‪ ,‬אדע אם תשמור את הברית שלנו‪.‬‬
‫פרק יט‬
‫מה עושה יהונתן כששומע על כוונתו של אביו להמית את דוד?‬
‫מזהיר את דוד‪.‬‬
‫‪170‬‬
‫מנסה לשכנע את אביו לא לפגוע בו‪.‬‬
‫מצווה על דוד לברוח ולא לחזור‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬וְלָמָ ה תֶ חֱ טָ א בְדָ ם נ ָקִ י"?‬
‫אלישבע לדוד‪.‬‬
‫‪171‬‬
‫דוד לשאול‪.‬‬
‫יהונתן לשאול‪.‬‬
‫דוד לאבנר בן נר‪.‬‬
‫כיצד מגיב שאול לבקשת יהונתן לא לפגוע בדוד?‬
‫תה לְּבֶן י ִׁשַ י‪...‬‬
‫א ָ‬
‫חר ַ‬
‫עתִי כִי ב ֹ ֵ‬
‫הלֹוא י ָדַ ְּ‬
‫המַרְּ דּות ֲ‬
‫עו ַת ַ‬
‫בֶן נ ַ ֲ‬
‫‪172‬‬
‫תָך!‬
‫מל ְּכּו ֶ‬
‫תה ּו ַ‬
‫א ָ‬
‫מ ה ‪ֹ -‬לא תִכֹון ַ‬
‫האֲדָ ָ‬
‫מ ים אֲׁשֶ ר בֶן י ִׁשַ י חַי עַל ָ‬
‫כָל הַי ָ ִ‬
‫מו ֶת הּוא!‬
‫אל ַי‪ ,‬כִי בֶן ָ‬
‫קח א ֹתֹו ֵ‬
‫תה ׁשְּ ל ַח ו ְּ ַ‬
‫ע ָ‬
‫ַ‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מה עשתה מיכל כשידעה ששאול מתכוון להרוג את דוד בביתם?‬
‫הבריחה את דוד דרך החלון‪.‬‬
‫‪173‬‬
‫על ִי ַת הגג‪.‬‬
‫ב ֲ‬
‫החביאה אותו ַ‬
‫הסגירה אותו ביד עבדי שאול אביה‪.‬‬
‫ברחה מהבית‪.‬‬
‫מה מצווה שאול לעשות כשמיכל אומרת שדוד חולה?‬
‫להרוג אותו כשהוא חולה‪.‬‬
‫‪174‬‬
‫להביא אותו אליו שוכב במיטה‪.‬‬
‫לבדוק אם הוא באמת חולה או שמיכל משקרת‪.‬‬
‫להניח לו עד שיבריא ואחר כך להביאו אליו להמיתו‪.‬‬
‫כיצד הגיב שאול כשלא ראה את דוד בסעודת ראש חודש?‬
‫העלים עין‪.‬‬
‫‪184‬‬
‫שאל את יהונתן מדוע דוד לא הגיע‪.‬‬
‫כעס על יהונתן שהרשה לדוד לא להגיע‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫כיצד הגיב שאול כששמע שיהונתן נתן רשות לדוד לא להגיע‬
‫לסעודה?‬
‫שלח מלאכים להביא את דוד מיד‪.‬‬
‫‪185‬‬
‫כעס על יהונתן‪.‬‬
‫כמעט הרג את יהונתן‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬הֲ לֹוא י ָדַ עְ תִ י כִי בֹחֵ ר אַ תָ ה לְבֶן י ִׁשַ י"?‬
‫שאול ליהונתן‪.‬‬
‫‪186‬‬
‫שאול לאבנר‪.‬‬
‫שאול לשמואל‪.‬‬
‫יהונתן לשאול‪.‬‬
‫מי אמר למי‪ׁ" :‬שְ לַח ו ְקַ ח אֹתֹו אֵ לַי כִי בֶן מָ ו ֶת הּוא"?‬
‫יהונתן לנערו‪.‬‬
‫‪187‬‬
‫שאול לאבנר‪.‬‬
‫שאול ליהונתן‪.‬‬
‫יואב בן צרויה לדוד‪.‬‬
‫כיצד ידע יהונתן ששאול גמר בלבו להמית את דוד?‬
‫הוא אמר לו‪.‬‬
‫‪188‬‬
‫שאול ניסה להרוג את יהונתן עצמו בגלל שהגן על דוד‪.‬‬
‫שאול ציווה על דואג להרוג את כל כהני נוב‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬מְ הֵ ָרה חּוׁשָ ה ַאל תַ עֲ מ ֹד"?‬
‫יהונתן לדוד‪.‬‬
‫‪189‬‬
‫דוד ליהונתן‪.‬‬
‫יהונתן לנערו‪.‬‬
‫שמואל לשאול‪.‬‬
‫כמה כהנים נהרגו בנוב?‬
‫‪70‬‬
‫‪203‬‬
‫‪85‬‬
‫‪36‬‬
‫‪101‬‬
‫פרק כא‬
‫מי היה אביתר?‬
‫בן אחימלך‪.‬‬
‫‪204‬‬
‫בן אחיטוב‪.‬‬
‫בן נר‪.‬‬
‫כהן גדול‪.‬‬
‫היכן היה אחימלך הכהן?‬
‫נוב‪.‬‬
‫‪190‬‬
‫גבעון‪.‬‬
‫שילה‪.‬‬
‫ירושלים‪.‬‬
‫פרק כג‬
‫מה ביקש דוד מאחימלך הכהן?‬
‫אוכל‪.‬‬
‫‪191‬‬
‫נשק‪.‬‬
‫מקום מסתור‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫איזו עיר הציל דוד מיד פלשתים?‬
‫קעילה‪.‬‬
‫‪205‬‬
‫עדולם‪.‬‬
‫עין גדי‪.‬‬
‫זיפים‪.‬‬
‫להיכן ברח דוד לאחר שפגש את אחימלך הכהן?‬
‫לניות אל שמואל‪.‬‬
‫‪192‬‬
‫אל אכיש מלך גת‪.‬‬
‫ת ה‪.‬‬
‫מ ָ‬
‫לשמואל ה ָָר ָ‬
‫למערת עדולם‪.‬‬
‫כיצד הגיבו אנשי דוד כשדוד רצה להלחם בפלשתים?‬
‫א ל‪.‬‬
‫ל ְֵך בְּכֹחֲָך ז ֶה ו ְּהֹוׁשַ עְּתָ אֶת י ִשְּ רָ ֵ‬
‫‪206‬‬
‫ת ים?!‬
‫פל ִׁשְּ ִ‬
‫מעַרְּ כֹות ְּ‬
‫ח נּו פֹה בִיהּודָ ה י ְֵּראִים ו ְַּאף כִי נֵל ְֵך‪ ...‬אֶל ַ‬
‫אנ ַ ְּ‬
‫הנ ֵה ֲ‬
‫ִ‬
‫אולי כדאי לשאול קודם באורים ותומים‪.‬‬
‫העָם‪.‬‬
‫קלֹו כִי מ ָָרה נֶפֶׁש כָל ָ‬
‫העָם ל ְּסָ ְּ‬
‫מ רּו ָ‬
‫כִי ָא ְּ‬
‫כיצד ניצל דוד מיד אכיש מלך גת?‬
‫התחפש למשוגע‪.‬‬
‫‪193‬‬
‫הבטיח לעזור לו במלחמה נגד ישראל‪.‬‬
‫התחנן לפניו שלא יפגע בו‪.‬‬
‫סיפר לו ששאול מלך ישראל רודף אחריו כדי להורגו‪.‬‬
‫מה שאל דוד את ה' כשהיה בעיר קעילה?‬
‫האם שאול ירדוף אחרי לקעילה?‬
‫‪207‬‬
‫האם יושבי קעילה יסגירו אותו בידי שאול?‬
‫אם שאול יצליח לתפוס אותי‪ ,‬האם הוא יהרגני?‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫עים ָאנ ִי"?‬
‫ג ִ‬
‫מי אמר‪" :‬חֲ סַ ר מְ ׁשֻ ָ‬
‫שאול‪.‬‬
‫‪194‬‬
‫אכיש מלך גת‪.‬‬
‫אבנר בן נר‪.‬‬
‫מפיבושת‪.‬‬
‫כמה אנשים יצאו עם דוד מקעילה?‬
‫‪400‬‬
‫‪208‬‬
‫‪600‬‬
‫‪700‬‬
‫‪1,200‬‬
‫פרק כב‬
‫מי אמר‪" :‬כִי ָאמַ ר אֵ לַי עָ רֹום י ַעְ ִרם הּוא"?‬
‫דוד ליהונתן‪.‬‬
‫‪209‬‬
‫שאול ליהונתן‪.‬‬
‫שאול לזיפים‪.‬‬
‫דוד לאנשיו‪.‬‬
‫מי הצטרף אל דוד לאחר שברח למערת עֲ דֻ ּלָם?‬
‫‪ 600‬איש‪.‬‬
‫‪195‬‬
‫כל בית אביו‪.‬‬
‫אנשים מרי נפש‪ ,‬כ ‪ 400 -‬איש‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מה קרה ב'סֶ לַע הַ מַ חְ לְקֹות'?‬
‫דוד ושאול נלחמו דו‪-‬קרב זה עם זה ודוד ניצח‪.‬‬
‫‪210‬‬
‫שאול רדף אחרי דוד אבל הפסיק כששמע שפלשתים פשטו על הארץ‪.‬‬
‫דוד לקח את החנית ואת צפחת המים של שאול‪.‬‬
‫אף תשובה לא נכונה‪.‬‬
‫כמה אנשים הלכו עם דוד בבורחו מפני שאול?‬
‫‪600‬‬
‫‪196‬‬
‫‪400‬‬
‫‪700‬‬
‫‪1,200‬‬
‫פרק כד‬
‫מי אמר‪" :‬ו ְאֵ ין חֹלֶה מִ כֶם עָ לַי ו ְגֹלֶה אֶ ת ָאזְנ ִי"?‬
‫דוד לאנשים מרי נפש שהתקבצו אליו‪.‬‬
‫‪197‬‬
‫שאול לכהני נוב‪.‬‬
‫שאול לעבדיו‪.‬‬
‫שאול ליושבי מדבר זיף‪.‬‬
‫צּורי הַ י ְעֵ לִים'?‬
‫איזה מקום נקרא ' ֵ‬
‫מערת עדולם‪.‬‬
‫‪211‬‬
‫מדבר זיף‪.‬‬
‫מדבר עין גדי‪.‬‬
‫מצודות‪.‬‬
‫בנ ִי אֶ ת עַ בְדִ י עָ לַי לְא ֹ ֵרב"?‬
‫מי אמר‪" :‬כִי הֵ קִ ים ְ‬
‫שאול‪.‬‬
‫‪198‬‬
‫דוד‪.‬‬
‫שלמה‪.‬‬
‫גדעון‪.‬‬
‫מה עשה דוד כשראה ששאול נכנס למערה שהוא ואנשיו היו בה?‬
‫עשה הצבעה בין אנשיו אם להרוג את שאול‪.‬‬
‫‪212‬‬
‫כרת את כנף מעילו של שאול‪.‬‬
‫לקח את החנית ואת צפיחית המים של שאול‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מי סיפר לשאול על המפגש של דוד עם אחימלך הכהן?‬
‫אביתר‪.‬‬
‫‪199‬‬
‫גיחזי‪.‬‬
‫דואג‪.‬‬
‫אחימלך בעצמו‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬ו ְאַ תָ ה צֹדֶ ה אֶ ת נַפְׁשִ י לְקַ חְ תָ ה"?‬
‫דוד לשאול‪.‬‬
‫‪213‬‬
‫שמואל לשאול‪.‬‬
‫יהונתן לשאול‪.‬‬
‫שאול לדואג האדומי‪.‬‬
‫כיצד התנצל אחימלך הכהן על שעזר לדוד?‬
‫דוד איים עלי שאם לא אתן לו הוא יהרגני‪.‬‬
‫‪200‬‬
‫דוד הוא חתן שלך ועבדך הנאמן‪.‬‬
‫רציתי להציל אותך מלשפוך דם נקי חינם‪.‬‬
‫לדוד ואנשיו לא היה מה לאכול והם כמעט מתו מרעב‪.‬‬
‫עים יֵצֵא ֶרׁשַ ע"?‬
‫מי אמר למי‪" :‬מֵ ְרׁשָ ִ‬
‫דוד לאבנר בן נר‪.‬‬
‫‪214‬‬
‫דוד לשאול‪.‬‬
‫דוד ליהונתן על שאול אביו‪.‬‬
‫דוד לגלית‪.‬‬
‫כיצד הגיב שאול לדברי אחימלך הכהן?‬
‫כעס עליו מאוד‪.‬‬
‫‪201‬‬
‫ציוה להרוג אותו‪.‬‬
‫ציוה להרוג אותו ואת כל הכהנים שבעירו‪.‬‬
‫הזהיר אותו לא לעזור יותר לדוד‪.‬‬
‫"מֵ ְרׁשָ עִ ים יֵצֵא ֶרׁשַ ע" ‪ -‬פירושו‪:‬‬
‫עבירה גוררת עבירה‪.‬‬
‫‪215‬‬
‫סוף גנב לתליה‪.‬‬
‫רשע ‪ -‬ה' משיב לו גמולו בראשו‪.‬‬
‫רשע ‪ -‬חוטא ומחטיא את הרבים‪.‬‬
‫על מי ציווה שאול להרוג את כהני נוב?‬
‫אחימלך הכהן הגדול‪.‬‬
‫‪202‬‬
‫עבדיו‪.‬‬
‫דואג האדומי‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫מי אמר למי‪ " :‬אַ תָ ה גְמַ לְתַ נ ִי הַ ּטֹובָה ו ַאֲ נ ִי גְמַ לְתִ יָך הָ ָרעָ ה"?‬
‫יהונתן לדוד‪.‬‬
‫‪216‬‬
‫דוד לשאול‪.‬‬
‫אכיש מלך גת לדוד‪.‬‬
‫שאול לדוד‪.‬‬
‫פרק כה‬
‫היכן נקבר שמואל הנביא?‬
‫רמה‪.‬‬
‫‪217‬‬
‫ניות‪.‬‬
‫מדבר פארן‪.‬‬
‫מדבר זיף‪.‬‬
‫היכן גר נבל?‬
‫כרמל‪.‬‬
‫‪218‬‬
‫עין גדי‪.‬‬
‫מעון‪.‬‬
‫מצודות‪.‬‬
‫על מי נאמר‪" :‬אִ יׁש קָ ׁשֶ ה ו ְַרע מַ עֲ לָל ִים"?‬
‫נבל‪.‬‬
‫‪219‬‬
‫יואב‪.‬‬
‫אבנר‪.‬‬
‫גלית‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬כֹה לֶחָ י ו ְאַ תָ ה ׁשָ לֹום ּובֵיתְ ָך ׁשָ לֹום ו ְכֹל אֲ ׁשֶ ר לְָך‬
‫ׁשָ לֹום"?‬
‫דוד לנבל הכרמלי‪.‬‬
‫‪220‬‬
‫נערי דוד לנבל הכרמלי‪.‬‬
‫אביגיל לדוד‪.‬‬
‫יהונתן לדוד‪.‬‬
‫מי אמר למי‪ּ" :‬ובָרּוְך טַ עְ מֵ ְך ּובְרּוכָה אָ תְ "?‬
‫שאול לבעלת האוב‪.‬‬
‫‪231‬‬
‫דוד לאשת נבל‪.‬‬
‫דוד למיכל‪.‬‬
‫דוד למירב‪.‬‬
‫כיצד מת נבל?‬
‫התקף לב‪.‬‬
‫‪232‬‬
‫דוד הרג אותו כדין מורד במלכות‪.‬‬
‫שבץ‪.‬‬
‫אשתו נתנה לו לשתות רעל‪.‬‬
‫על מי נאמר שה' השיב לו את רעתו בראשו?‬
‫נבל‪.‬‬
‫‪233‬‬
‫שאול‪.‬‬
‫גלית‪.‬‬
‫עלי‪.‬‬
‫מה עשה דוד לאחר ששמע שנבל מת?‬
‫אמר‪ :‬ברוך דיין האמת‪.‬‬
‫‪234‬‬
‫בירך‪ :‬ברוך ה' הרב את ריבנו‪...‬‬
‫לקח את אשת נבל לאשה‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫כיצד הגיבה אשת נבל כששמעה שדוד מבקש לשאת אותה‬
‫לאשה?‬
‫היתה נבוכה‪.‬‬
‫‪235‬‬
‫שמחה עד מאוד‪.‬‬
‫הסכימה‪.‬‬
‫התנגדה להנשא לדוד שגרם למות בעלה‪.‬‬
‫מדוע ביקש דוד מנבל אוכל?‬
‫רצה לבדוק את נאמנותו אליו‪.‬‬
‫‪221‬‬
‫כי הוא ואנשיו הגנו על רועי הצאן שלו‪.‬‬
‫כי הוא היה רעב‪.‬‬
‫רצה לבחון את מידת הנדיבות של נבל‪.‬‬
‫פרק כו‬
‫פנ ֵי אֲ דֹנ ָיו"?‬
‫צ ים אִיׁש מִ ְ‬
‫מי אמר על מי‪ַ " :‬רבּו עֲ בָדִ ים הַ מִ תְ פ ְָר ִ‬
‫שאול על דוד‪.‬‬
‫‪222‬‬
‫דוד על אבנר בן נר‪.‬‬
‫אליאב על דוד‪.‬‬
‫נבל על דוד‪.‬‬
‫מי רצה להסגיר את דוד ביד שאול?‬
‫כהני נוב‪.‬‬
‫‪236‬‬
‫אנשים מרי נפש‪.‬‬
‫יושבי מערת עדולם‪.‬‬
‫הזיפים‪.‬‬
‫כיצד מגיב דוד לתשובת נבל?‬
‫עלה עליו להורגו‪.‬‬
‫‪223‬‬
‫אמר לו‪ :‬אתה כפוי טובה!‬
‫הזהיר אותו שאם הוא לא יתן לו‪ ,‬הוא ואנשיו יפסיקו לשמור עליו‪.‬‬
‫חר אַפֹו מְּא ֹד‪.‬‬
‫ו ַי ִ ַ‬
‫מה עשה דוד כשמצא את שאול ישן בתוך המעגל?‬
‫העיר אותו‪.‬‬
‫‪237‬‬
‫הרג את אבנר שר צבאו של שאול‪.‬‬
‫קרע את כנף מעילו של שאול‪.‬‬
‫לקח את החנית ואת צפחת המים של שאול‪.‬‬
‫כמה אנשים הצטרפו לדוד להלחם בנבל?‬
‫‪400‬‬
‫‪224‬‬
‫‪600‬‬
‫‪800‬‬
‫‪950‬‬
‫פלָה עֲ לֵיהֶ ם"?‬
‫על מי נאמר‪" :‬כִי תַ ְרדֵ מַ ת ה' נ ָ ְ‬
‫מחנה פלשתים כשיהונתן ונערו עלו אליהם‪.‬‬
‫‪238‬‬
‫מחנה מדין כשגדעון ונערו התקרבו לשמוע מה הם מדברים‪.‬‬
‫שאול ונערו כשהלכו לחפש את אתונות אביו‪.‬‬
‫שאול וחייליו בגבעת החכילה‪.‬‬
‫מי היתה אשת נבל?‬
‫אבישג‪.‬‬
‫‪225‬‬
‫אביגיל‪.‬‬
‫בת שבע‪.‬‬
‫ח ינֹעַם‪.‬‬
‫א ִ‬
‫ֲ‬
‫בנ ֵי מָ ו ֶת אַ תֶ ם"?‬
‫מי אמר למי‪" :‬חַ י ה' כִי ְ‬
‫יהונתן למחנה פלשתים‪.‬‬
‫‪239‬‬
‫שאול לכהני נוב‪.‬‬
‫דוד לאבנר בן נר‪.‬‬
‫דוד לגדוד העמלקי‪.‬‬
‫מי סיפר לאשת נבל על כוונת דוד להרוג את בעלה?‬
‫ידעה ברוח הקודש‪.‬‬
‫‪226‬‬
‫מלאך ה'‪.‬‬
‫אחד מנערי נבל‪.‬‬
‫דוד בעצמו‪.‬‬
‫צלֵנ ִי מִ כָל צ ָָרה"?‬
‫מי אמר למי‪" :‬כֵן תִ גְדַ ל נַפְׁשִ י בְעֵ ינ ֵי ה' ו ְי ַ ִ‬
‫דוד ליהונתן‪.‬‬
‫‪240‬‬
‫דוד לשמואל‪.‬‬
‫שאול לדוד‪.‬‬
‫דוד לשאול‪.‬‬
‫מה עשתה אשת נבל כששמעה שדוד רוצה להרוג את בעלה?‬
‫סיפרה מיד לבעלה כדי שיברח‪.‬‬
‫‪227‬‬
‫ביקשה מדוד שיסלח לנבל‪.‬‬
‫ביקשה מדוד שישא אותה לאשה לאחר שהוא הורג את בעלה‪.‬‬
‫שכנעה את דוד שלא יפגע בנבל‪ ,‬אף על פי שמגיע לו למות‪.‬‬
‫פרק כז‬
‫על מי נאמר‪" :‬כִׁשְ מֹו כֶן הּוא"?‬
‫ידידיה‪.‬‬
‫‪228‬‬
‫נבל‪.‬‬
‫שלמה‪.‬‬
‫שמואל‪.‬‬
‫בצְרֹור הַ חַ י ִים"?‬
‫ְרּורה ִ‬
‫מי אמר למי‪" :‬ו ְהָ י ְתָ ה נֶפֶׁש אֲ דֹנ ִי צ ָ‬
‫אביגיל לנבל בעלה‪.‬‬
‫‪229‬‬
‫בת שבע לדוד‪.‬‬
‫דוד לשאול‪.‬‬
‫אביגיל לדוד‪.‬‬
‫מי אמר למי‪ " :‬ו ְֹלא תִ הְ י ֶה זֹאת לְָך לְפּוקָ ה ּולְמִ כְׁשֹול לֵב"?‬
‫יהונתן לדוד‪.‬‬
‫‪230‬‬
‫אביגיל לדוד‪.‬‬
‫דוד לשאול‪.‬‬
‫שמואל לשאול‪.‬‬
‫מי היה אכיש?‬
‫מלך ארם‪.‬‬
‫‪241‬‬
‫שר צבא יבין מלך כנען‪.‬‬
‫אחיו של דואג האדומי‪.‬‬
‫מלך גת‪.‬‬
‫היכן הושיב אכיש את דוד ואנשיו?‬
‫גת‪.‬‬
‫‪242‬‬
‫צקלג‪.‬‬
‫עקרון‪.‬‬
‫גבעת החכילה‪.‬‬
‫כמה זמן ישב דוד עם אכיש?‬
‫שנה‪.‬‬
‫‪243‬‬
‫שנתיים‪.‬‬
‫‪ 3‬חודשים‪.‬‬
‫שנה ו ‪ 4 -‬חודשים‪.‬‬
‫כיצד קנה דוד את אמונו של אכיש?‬
‫לחם בישראל‪.‬‬
‫‪244‬‬
‫ניצח את אויבי אכיש‪.‬‬
‫סיפר לאכיש שנלחם בישובים ישראלים‪.‬‬
‫הציע את עצמו לתפקיד שומר ראש של אכיש‪.‬‬
‫פרק כח‬
‫מה ביקש אכיש מדוד?‬
‫להצטרף אליו למלחמה נגד ישראל‪.‬‬
‫‪245‬‬
‫להיות שומר ראש שלו‪.‬‬
‫לשחרר את העיר צקלג מיד העמלקי‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫איזו מצוה קיים שאול בהקפדה יתירה?‬
‫תפילה‪.‬‬
‫‪246‬‬
‫שבת‪.‬‬
‫הסיר את האובות והידעונים מן הארץ‪.‬‬
‫מחה תמחה את זכר עמלק‪.‬‬
‫מה עשה שאול לקראת מלחמתו האחרונה בפלשתים?‬
‫התפלל לה' שיעזור לו‪.‬‬
‫‪247‬‬
‫התפייס עם דוד וברך אותו‪.‬‬
‫מינה את דוד לשר צבאו במקום אבנר בן נר‪.‬‬
‫שאל בעלת אוב מה יקרה במלחמה‪.‬‬
‫כיצד הלך שאול לבעלת האוב?‬
‫התחפש כדי שלא תדע שהוא שאול‪.‬‬
‫‪248‬‬
‫באמצע היום כשכולם רואים‪.‬‬
‫ציווה עליה לבוא אל ביתו‪ ,‬כי הוא לא רצה שידעו שהוא הלך אליה‪.‬‬
‫שלח שליחים בכל הארץ לדעת אם יש עוד בעלת אוב‪.‬‬
‫מה אמרה בעלת האוב לשאול כשביקש ממנה להעלות את‬
‫שמואל?‬
‫לא רוצה‪.‬‬
‫‪249‬‬
‫אסור מן התורה לשאול באוב וידעוני‪.‬‬
‫בשביל מה אתה רוצה שאעלה את שמואל‪.‬‬
‫אני מפחדת משאול‪.‬‬
‫מי אמרה למי‪" :‬ו ַתֹאמֶ ר הָ אִשָ ה‪ ...‬לָמָ ה ִרמִ יתָ נ ִי‪?"...‬‬
‫דלילה לשמשון‪.‬‬
‫‪250‬‬
‫אשת מנוח למלאך ה'‪.‬‬
‫בעלת האוב לשאול‪.‬‬
‫אביגיל לנבל‪.‬‬
‫מה אומר שמואל לשאול כשהעלה אותו באוב?‬
‫זה הסוף שלך!‬
‫‪251‬‬
‫זוכר מה אמרתי לך כשקרעת את כנף מעילי אחר מלחמת עמלק?‬
‫העֲלֹות אֹתִי?!‬
‫תנ ִי ל ְּ ַ‬
‫מה הִרְּ גַז ְּ ַ‬
‫לָ ָ‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫פרק כט‬
‫כיצד הגיבו שרי פלשתים כשראו שדוד הצטרף אליהם למלחמה‬
‫בישראל?‬
‫מה אתה עושה פה?!‬
‫‪252‬‬
‫איזו הפתעה נעימה לראות אותך עמנו‪.‬‬
‫אמרו לאכיש‪ :‬אתה נורמלי?! הלא זה דוד עבד שאול!‬
‫התעלמו ממנו כי הם עדיין כעסו עליו על שהרג את גלית‪.‬‬
‫מי אמר למי‪ " :‬ו ְֹלא י ִהְ י ֶה ּלָנּו לְשָ טָ ן בַמִ לְחָ מָ ה"?‬
‫אנשי דוד לדוד על הנער העמלקי‪.‬‬
‫‪253‬‬
‫שרי פלשתים לאכיש‪.‬‬
‫דואג האדומי לשאול‪.‬‬
‫יהונתן לנערו‪.‬‬
‫פ יו ו ְדָ ו ִד ב ְִרבְבֹתָ יו"?‬
‫כמה פעמים נאמר‪" :‬הִ כָה ׁשָ אּול בַאֲ לָ ָ‬
‫‪1‬‬
‫‪254‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬כִי ֹלא מָ צָאתִ י בְָך ָרעָ ה מִ יֹום בֹאֲ ָך אֵ לַי עַ ד הַ יֹום הַ ז ֶה"?‬
‫יהונתן לדוד‪.‬‬
‫‪255‬‬
‫שאול לדוד‪.‬‬
‫אכיש לדוד‪.‬‬
‫דוד לאביתר הכהן‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬י ָדַ עְ תִ י כִי טֹוב אַ תָ ה בְעֵ ינ ַי כְמַ לְאַ ְך אֱֹלהִ ים"?‬
‫דוד ליהונתן‪.‬‬
‫‪256‬‬
‫יהונתן לדוד‪.‬‬
‫שאול לשמואל‪.‬‬
‫אכיש לדוד‪.‬‬
‫פרק ל‬
‫מה ראו דוד ואנשיו כששבו מהמערכה‪ ,‬ששרי פלשתים לא רצו‬
‫שישתתפו בה?‬
‫חללים רבים מעם ישראל‪.‬‬
‫‪257‬‬
‫את עירם שרופה באש‪.‬‬
‫שנשיהם ובניהם נלקחו בשבי‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫"ו ַיִבְכּו עַ ד אֲ ׁשֶ ר אֵ ין בָהֶ ם כֹחַ לִבְכֹות"‪ ,‬מי?‬
‫נשי ובני דוד ואנשיו‪.‬‬
‫‪258‬‬
‫אנשי דוד‪.‬‬
‫דוד ויהונתן‪.‬‬
‫שאול ושמואל‪.‬‬
‫כיצד הגיבו אנשי דוד כשראו שנשיהם ובניהם נלקחו בשבי?‬
‫עזבו את דוד לעולם‪.‬‬
‫‪259‬‬
‫דרשו מדוד להלחם בעמלקי ולשחרר את משפחותיהם‪.‬‬
‫שאלו באורים ותומים אם להלחם בעמלקי‪.‬‬
‫רצו לסקול את דוד‪.‬‬
‫מה עושה דוד לאחר שעמלק לקח בשבי את נשיהם וילדיהם?‬
‫נלחם בעמלקי ומפסיד‪.‬‬
‫‪260‬‬
‫מתפלל לה' שאנשיו לא יסקלו אותו‪.‬‬
‫שואל באורים ותומים אם להלחם בעמלקי‪.‬‬
‫מחלק את אנשיו ל ‪ 2 -‬קבוצות של ‪ 300‬איש כל אחת‪ ,‬ונלחם בעמלק‪.‬‬
‫מי הראה לדוד ואנשיו היכן הגדוד העמלקי?‬
‫נער עמלקי‪.‬‬
‫‪261‬‬
‫איש מצרי‪.‬‬
‫איש הלוי‪.‬‬
‫אכיש מלך גת‪.‬‬
‫מה היה התנאי של הנער המצרי לגלות לדוד היכן הגדוד העמלקי?‬
‫שדוד יתן לו אוכל‪.‬‬
‫‪262‬‬
‫שדוד יתן לו מים לשתות שלא ימות בצמא‪.‬‬
‫שדוד לא ימית אותו ולא יסגיר אותו ביד אדונו‪.‬‬
‫שדוד לא יפגע באדונו כי הוא אוהב אותו‪.‬‬
‫מה אמרו ה ‪ 400 -‬איש שנלחמו עם דוד בעמלקי?‬
‫מי שלא נלחם לא יקבל חלק בשלל‪.‬‬
‫‪263‬‬
‫מי שלא נלחם לא זכאי לקבל חזרה את אשתו ואת בניו‪.‬‬
‫אנחנו לא רוצים יותר להיות יחד עם מי שלא נלחם בעמלקי‪.‬‬
‫כל ִים יַחְּדָ ו יַחֲֹלקּו‪.‬‬
‫ה ֵ‬
‫חל ֶק הַיֹׁשֵ ב עַל ַ‬
‫כ ֵ‬
‫מ ה ּו ְּ‬
‫ח ָ‬
‫מל ְּ ָ‬
‫ב ִ‬
‫חל ֶק הַי ֹ ֵרד ַ‬
‫כ ֵ‬
‫ְּ‬
‫כיצד הגיב דוד לדברי ה ‪ 400 -‬איש שנלחמו איתו בעמלקי?‬
‫הלוחמים יקבלו שני שליש בשלל‪ ,‬ושומרי הכלים שליש‪.‬‬
‫‪264‬‬
‫אתם צודקים‪ ,‬וכך יהיה!‬
‫לפני כן רציתם לסקול אותי ועכשיו אתם רוצים לגזול את אחיכם?!‬
‫כל ִים יַחְּדָ ו יַחֲֹלקּו‪.‬‬
‫ה ֵ‬
‫חל ֶק הַיֹׁשֵ ב עַל ַ‬
‫כ ֵ‬
‫מ ה ּו ְּ‬
‫ח ָ‬
‫מל ְּ ָ‬
‫ב ִ‬
‫חל ֶק הַיֹרֵ ד ַ‬
‫כ ֵ‬
‫ְּ‬
‫" ו ַי ְהִ י מֵ הַ יֹום הַ הּוא ו ָמָ עְ לָה ו ַי ְשִ מֶ הָ לְח ֹק ּולְמִ ׁשְ פָט"‪ ,‬את מה?‬
‫מלחמה לה' בעמלק‪.‬‬
‫‪265‬‬
‫שחרור שבויים במלחמה לפני לקיחת שלל‪.‬‬
‫חלוקת השלל שווה בשווה בין הלוחמים ובין שומרי הכלים‪.‬‬
‫שאלה באורים ותומים לפני יציאה למלחמה‪.‬‬
‫פרק לא‬
‫היכן היתה המלחמה האחרונה של שאול ויהונתן בפלשתים?‬
‫הר הגלבוע‪.‬‬
‫‪266‬‬
‫עמק האלה‪.‬‬
‫יריחו‪.‬‬
‫גבעת החכילה‪.‬‬
‫כיצד מת שאול?‬
‫במלחמה בפלשתים צלפים ירו בו חץ‪.‬‬
‫‪267‬‬
‫נושא כליו הרג אותו בחרב‪.‬‬
‫נפל על חרבו ומת‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫מה עשה נושא כליו של שאול במלחמה בפלשתים?‬
‫קרע את בגדיו כשראה ששאול המלך מת‪.‬‬
‫‪268‬‬
‫דקר את שאול בחרב כפי שביקש ממנו שאול‪.‬‬
‫נפל על חרבו ומת‪.‬‬
‫ו ַיָנ ָס בְּרַ גְּל ָיו‪.‬‬
‫מה עשו הפלשתים לגופות של שאול ובניו?‬
‫כרתו את ראשם‪.‬‬
‫‪269‬‬
‫הפשיטו אותם‪.‬‬
‫תקעו אותם בחומה‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫מי קבר את שאול ואת בניו?‬
‫אף אחד‪.‬‬
‫‪270‬‬
‫הפלשתים שהתעללו בגופות‪.‬‬
‫יושבי יבש גלעד‪.‬‬
‫דוד והמלך ואנשיו‪.‬‬
‫תשובון‬
‫ש‪ .‬ת‪.‬‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫‪5‬‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ג‬
‫‪10‬‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫‪15‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫‪20‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫‪25‬‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫‪30‬‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ד‬
‫‪35‬‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ג‬
‫‪40‬‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫ד‬
‫א‬
‫‪45‬‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫‪50‬‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ב‬
‫‪55‬‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬
‫א‬
‫ד‬
‫‪60‬‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ד‬
‫א‬
‫‪65‬‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫‪70‬‬
‫ד‬
‫א‬
‫א‬
‫א‬
‫ג‬
‫‪75‬‬
‫א‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫‪80‬‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ג‬
‫‪85‬‬
‫א‬
‫ד‬
‫‪90‬‬
‫‪95‬‬
‫‪100‬‬
‫‪105‬‬
‫‪110‬‬
‫‪115‬‬
‫‪120‬‬
‫‪125‬‬
‫‪130‬‬
‫‪135‬‬
‫‪140‬‬
‫‪145‬‬
‫‪150‬‬
‫‪155‬‬
‫‪160‬‬
‫‪165‬‬
‫‪170‬‬
‫‪175‬‬
‫א‬
‫ג‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ד‬
‫א‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ד‬
‫א‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫ג‬
‫א‬
‫ד‬
‫ד‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ד‬
‫א‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ד‬
‫א‬
‫א‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ב‬
‫‪180‬‬
‫‪185‬‬
‫‪190‬‬
‫‪195‬‬
‫‪200‬‬
‫‪205‬‬
‫‪210‬‬
‫‪215‬‬
‫‪220‬‬
‫‪225‬‬
‫‪230‬‬
‫‪235‬‬
‫‪240‬‬
‫‪245‬‬
‫‪250‬‬
‫‪255‬‬
‫‪260‬‬
‫‪265‬‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ד‬
‫א‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ד‬
‫א‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫א‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ד‬
‫א‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫ד‬
‫ג‬
‫‪270‬‬
‫א‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬