דף עבודה ט` על שמואל א`, פרק ט`

Transcription

דף עבודה ט` על שמואל א`, פרק ט`
09
_______________________‫תאריך‬
_______________________‫שם‬
'‫ פרק ט‬,'‫דף עבודה ט' על שמואל א‬
‫פרק ט‬
?‫ מי היה אביו של שאול‬.1
1. Who was Shaul’s father?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
?‫ אלו תכונות לומדים הפסוק על שאול‬.2
2. What does the second pasuk (in this perek) teach us about Shaul?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
.‫ היכן שאול והנער מחפשים את האתונות? לפרט‬.3
3. Where did Shaul and his attendant (the ‫ )נער‬look for the donkeys?
Be specific.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
?‫ מדוע שאול רוצה לחזור אל אביו הרי עדין לא נמצאו האתונות‬.4
4. Why did Shaul want to return back to his father even though he
had not yet found the donkeys?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
1
‫בס"ד‬
09
_______________________‫תאריך‬
_______________________‫שם‬
'‫ פרק ט‬,'‫דף עבודה ט' על שמואל א‬
?‫ למה הנער רוצה ללכת אל איש האלוקים‬.5
5. Why did the ‫ נער‬want to go to the Man of G-d?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
?‫ באותם ימים איך קוראים לנביא‬.6
6. In those days, what did they call a Navi? What does that mean?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
?‫ מתי ה' גילה לשמואל ששאול ייגש אליו‬.7
7. When did Hashem reveal to Shmuel that Shaul would be arriving?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
...‫ ה' אומר לשמואל שהמלך‬.8
8. Hashem told Shmuel that the king would…
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2
‫בס"ד‬
‫בס"ד‬
‫תאריך_______________________‬
‫שם_______________________‬
‫דף עבודה ט' על שמואל א'‪ ,‬פרק ט'‬
‫‪ .9‬היכן שמואל הושיב את שאול ואת הנער לאכול?‬
‫?‪ to eat‬נער ‪9. Where did Shmuel bring Shaul and the‬‬
‫_______________________________________________________‬
‫_______________________________________________________‬
‫_______________________________________________________‬
‫_______________________________________________________‬
‫_______________________________________________________‬
‫‪ .10‬מהיכן ידע שמואל להכין מנה יפה?‬
‫?‪10. How did Shmuel know to prepare a special portion for Shaul‬‬
‫_______________________________________________________‬
‫_______________________________________________________‬
‫_______________________________________________________‬
‫_______________________________________________________‬
‫_______________________________________________________‬
‫‪ .11‬מה עושים שמואל ושאול על הגג?‬
‫?‪11. What did Shmuel and Shaul do on the roof‬‬
‫_______________________________________________________‬
‫_______________________________________________________‬
‫_______________________________________________________‬
‫_______________________________________________________‬
‫_______________________________________________________‬
‫מי אמר למי‬
‫לכָ ה ונָׁשּובָ ה—פֶּ ן‪-‬יֶּח ַּדל ָאבִ י ִמן‪-‬הָ אֲ תֹנוֹת‪ ,‬ו ָדַאג לָנּו ___________ אמר ל________‬
‫כִ י הַּ לֶּחֶּ ם ָאזַּ ל ִמ ֵּכלֵּינּו‬
‫___________ אמר ל________‬
‫כִ י הַּ ּיוֹם בָ א לָעִ יר‬
‫___________ אמר ל________‬
‫מָ חָ ר אֶּ ׁשלַּח אֵּ לֶּיָך ִאיׁש מֵּ אֶּ ֶּרץ בִ ני ִָמן‬
‫___________ אמר ל________‬
‫ָאנֹכִ י הָ רֹאֶּ ה— ֲעלֵּה לפָ נַּי הַּ בָ מָ ה‬
‫___________ אמר ל________‬
‫ִמ ַּקטַּ נֵּי ִׁשבטֵּ י יִש ָראֵּ ל‬
‫___________ אמר ל________‬
‫אֱ מֹר ַּלנַּעַּ ר ו ַּי ֲעבֹר לפָ נֵּינּו‬
‫___________ אמר ל________‬
‫‪3‬‬
‫‪09‬‬