Raskere Tilbake tilbud på Agder innenfor SSHF og

Comments

Transcription

Raskere Tilbake tilbud på Agder innenfor SSHF og
Raskere Tilbake tilbud på Agder innenfor SSHF og NAV for 2014
Raskere tilbake Sørlandet sykehus HF For pasienter som er, eller står i fare for å bli sykemeldt
Tilbud
Sted
Hva
Målgruppe
”Mindfulness”Stressmestring
med
oppmerksomhetst
rening
Mild traumatisk
hjerneskade
Kristiansand,
Arendal,
Flekkefjord
Personer med muskel/skjelettplager
og/eller lettere psykiske lidelser som
angst og depresjon, som står i fare
for, eller er sykemeldt.
Pårørende rus
”Gjør deg fri fra
andres misbruk”
ARA,
Kristiansand
Mestringskurs for personer med diffuse smerter,
muskel/skjelett plager eller lettere psykiske lidelser.
Tiltak 1: 8 samlinger á 2,5 timer
Tiltak 2: 4 samlinger á 2,5 timer, (for helsepersonell
som er/står i fare for å bli sykemeldt)
Gruppetilbud og individuell oppfølging, samt
tverrfaglig kartlegging av personer med mild
traumatisk hjerneskade, som har vedvarende
symptomer. Tidlig intervenering fører til færre
komplikasjoner og bedre livskvalitet.
Prosjektet er et psykoedukativt gruppetilbud som er
organisert som en helgesamling og fire
oppfølgingskvelder.
Muskel / skjelett
Arendal
Avklaringspoliklinikk for personer med rygg- og
nakkeproblemer.
Fysikalskmedisinsk tilbud
til ryggpasienter i
Arendal
Ryggtilbudet er tverrfaglig gruppetilbud med kognitiv
tilnærming, undervisning og treningsaktiviteter.
Individuelle samtale med lege og veiledningssamtale
med terapeut.
Dagkirurgisk
ortopedi
Polikl. us. i
Kristiansand
og Arendal,
opr. i Arendal
Dagkirurgi ortopedi gjennomføres som
lørdagsprosjekt. Det planlegges ca 6
lørdager/kvelder for våren 2014
Gastro- og
generell kirurgi
Operasjoner i
Arendal
Pasienter med generell/ gastrokirurgiske lidelser som
kan behandles som dagkirurgi. Det planlegges ca 15
lørdager/ kvelder våren 2014.
AFR,
Kristiansand
Pasienter med mild traumatisk
hjerneskade, med vedvarende
plager/symptomer.
Nære pårørende til rusmisbrukere,
som har problemer med å fungere i
hverdagen, i en slik grad at de er
sykemeldt eller står i fare for å bli
det.
Personer med nakke - og
ryggproblemer henvist av
primærlege/ manuellterapeut/
kiropraktor
Pasienter med uspesifikke
ryggsmerter som er sykmeldt eller
står i fare for å bli sykmeldt grunnet
det aktuelle, hvor kognitiv
tilnærming er hensiktsmessig.
Pasienter med ortopediske lidelser
som kan behandles som dagkirurgi.
Skulder, kne, canalis carpi operasjoner, m.m.
Pasienter med brokk, heamorroider,
analfissurer/ -fistler m. m
Henvisningsrutiner: Merkes
”Raskere tilbake”
Sørlandet sykehus HF
Lærings og
Mestringssenteret
Postboks 416, 4604
Kristiansand
Sørlandet Sykehus HF
Avdeling for fysikalsk
medisin og rehabilitering
Postboks 416, 4604
Kristiansand
Sørlandet sykehus HF
ARA – avdeling for rus og
avhengighetsbehandling
Postboks 416, 4604
Kristiansand
Sørlandet Sykehus HF,
Nevrologisk poliklinikk, SSA
Postboks 783, Stoa
4809 Arendal
Pasientene henvises fra
avklarings ryggpoliklinikk ved
SSA og SSK, Kongsgård.
Sørlandet Sykehus HF
Ortopedisk poliklinikk SSA
Postboks 783, Stoa
4809 Arendal
Sørlandet Sykehus HF
Kirurgisk poliklinikk, SSA
Postboks 783, Stoa,
4809 Arendal
For ytterligere informasjon: Koordinator SSHF Bente Sandvik Kile tlf. 91524701, SSHF Kr. Sand, Serviceboks 416, 4604 Kristiansand
Sørlandet sykehus
http://www.sshf.no/pasient/behandlinger/raskere-tilbake/Sider/side.aspx
1
Raskere Tilbake tilbud på Agder innenfor SSHF og NAV for 2014
Raskere tilbake Helse Sør - Øst
Tilbud
Privat
rehabilitering
For pasienter med arbeidsforhold som er, eller står i fare for å bli sykemeldt
Sted
HSØ er i ferd med å inngå nye avtaler
med private rehabiliteringsinstitusjoner.
Dette vil være avklart i mars/april.
Hva
Diagnoseuavhengig rehabiliteringstilbud
med vekt på arbeidslivsdeltakelse.
Tilbudene er dag- eller døgnbehandling,
poliklinikk og ambulante tjenester på
individ- og gruppenivå
Informasjon om tilbudene finnes på
www.helse-sorost.no/raskeretilbake
Målgruppe
Henvisningsrutiner
Personer som har som har:
• Kroniske muskel- og
bløtdelssmerter som er til
vesentlig hinder for
Fastlege henviser
direkte til aktuell
institusjon
arbeidslivsdeltagelse
• Diagnoseuavhengig
rehabiliteringstilbud med vekt
Rehabiliterings
-tilbud
Vest Agder og
Aust Agder
HSØ er i ferd med å inngå nye avtaler
med private rehabiliteringsinstitusjoner.
Dette vil være avklart i mars/april
Utredning og
behandling ved
lettere
psykiske
lidelser
Privat ortopedi
HSØ er i ferd med å inngå nye avtaler
med private tilbydere innen lettere
psykiske lidelser. Dette vil være avklart
i mars/april.
•
•
•
•
Aleris Helse AS, Oslo
Volvat Medisinske senter AS,
Oslo
Teres Colosseum, Oslo
Teres Drammen
•
•
•
•
•
rygglidelser
nakkelidelser
skulder/arm lidelser
sammensatte smertelidelser
komorbide psykiske lidelser
på arbeidslivsdeltakelse.
Personer som står i fare for å
bli sykmeldte
• Sykemeldte personer som
kan bringes raskere tilbake
i arbeid.
• Langtids sykmeldte på
sykepenger.
Lettere psykiske lidelser er en poliklinisk
utredning og behandling hos psykolog.
Personer som er sykemeldt
eller som står i fare for
sykemelding og har ett fast
arbeidsforhold.
Er en poliklinisk forhåndsvurdering, og
deretter oppsett til operasjon. Rtg/ MR
/Nevrografi el må foreligge ved henvisning
Personer som er sykemeldt
eller som står i fare for
sykemelding og har ett fast
arbeidsforhold.
Tjenesteyter
Adresse
Sørlandet sykehus
http://www.sshf.no/pasient/behandlinger/raskere-tilbake/Sider/side.aspx
Helse Sør Øst
www.helse-sorost.no/raskeretilbake
Henvisningen
merkes ”Raskere
tilbake HSØ”
Fritt sykehusvalg: http://www.frittsykehusvalg.no eller tlf 800 41004
2
Raskere Tilbake tilbud på Agder innenfor SSHF og NAV for 2014
NAV Raskere tilbake i Aust-Agder / Vest-Agder
Tilbud
Sted
Hva
Målgruppe
Henvisningsrutiner
A-A: Lisand (TO sør, vest og øst),
Durapart (TO nord)
V-A: Kursiv: (Kristiansand, Lindesnes)
Varodd (Lister)
Individuell kartlegging av:
- Muligheter, oppgaver og kompetanse
- Bistandsbehov/ tilretteleggingsbehov
Sykmeldte
arbeidstakere med mål
om å beholde arbeid,
er hovedmålgruppen.
Arbeidsgiver,
arbeidstaker, fastlege og
NAV kan initiere bruk av
tiltakene så tidlig som
mulig i fraværet.
A-A: Durapart med Avigo og Setpro
V-A: Mentor Partner (Kristiansand)
Varodd (Lindesnes, Lister)
Individuell veiledning og praktisk oppfølging på
arbeidsplassen
Tiltakene kan også
benyttes av personer
som strever med å
skaffe seg arbeid.
Arbeidsgiver kan melde
behov gjennom tekst i
oppfølgingsplan.
Avklaring
Oppfølging
Arbeidsrettet
rehabilitering
Arbeidsrettet
rehabilitering
døgn
Utredning og
behandling
ved letters
psykiske
lidelser
Utredning og
behandling
Sammensatte
lidelser
A-A: Durapart med Avigo og Setpro
V-A: Stamina Helse AS (Kristiansand)
Varodd AS (Lindesnes, Lister).
Individuell rehabilitering for å styrke
arbeidsevnen og bidra til å mestre
helseproblemer
A-A og V-A:
Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken
På døgnbehandling må fastlege utelukke
alvorlige sykdommer og mene at tiltaket vil
styrke arbeidsevnen.
A-A og V-A:
CoperioSenteret
Lettere psykiske lidelser er en poliklinisk
utredning og behandling hos psykolog.
Sykemeldt
arbeidstaker
Selvstendig
næringsdrivende
A-A og V-A:
For sammensatte lidelser består
behandlingsteamet av ulike profesjoner,
eksempelvis fysioterapeut.
Fastlegen skal vurdere
om 100% friskmelding
kan oppnås innen 18
uker etter henvisning
Unicare Psykolog AS
Det er NAV som
avgjør om dag- eller
døgntilbus skal
benyttes fra budsjettet
Fastlege henviser til NAV
på
sykemeldingsblankettens
meldingsfelt.
NAV- lokalkontor foretar
den endelige vurderingen
og viderehenviser til
tiltakene ut fra en
totalvurdering.
Mer info: NAV Aust-Agder v/ koordinator Vidar Thorbjørnsen tlf 374 19110 / e-post: [email protected] / www.nav.no
Mer info: NAV Vest-Agder v/ koordinator Inger Anderssen tlf 90152101 / e-post: [email protected] / www.nav.no
3
Raskere Tilbake tilbud på Agder innenfor SSHF og NAV for 2014
Generell informasjon:
•
Raskere Tilbake er et nasjonalt prosjekt for å få ned unødig sykefravær knyttet til arbeidstakere.
o Det er prosjektmidler knyttet til sykehusene og tiltaksmidler knyttet til NAV
o Raskere tilbake er rammestyrt, dvs. at aktiviteten styres av årsbudsjett.
•
Innenfor Sykehusene er Raskere Tilbake en årsprosess hvor det pr nyttår blir tildelt midler til avdelinger som søker om prosjektmidler for
å ta unna ventelister i forhold til arbeidstakere.
o Sykehusene kan bruke prosjektmidler på arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt eller er sykmeldt.
•
Innenfor NAV er det anbudsutlysning med flerårige avtaler for sykmeldte arbeidstakere. Oversikten er oppdatert med gjeldende avtaler
som gjelder fra 1. juli 2012.
o NAV kan bruke Raskere tilbake tiltaksmidler på sykmeldte arbeidstakere og på henvisning til psykolog for sykmeldte
arbeidstakere samt selvstendig næringsdrivende
o Tiltakene er ikke åpne for friske arbeidstakere.
o Tiltakene Avklaring, Arbeidsrettet rehabilitering og Oppfølging er også åpne for personer som strever med å skaffe seg arbeid
4

Similar documents