Årsmelding 2014 Siglarlaget Njord/Tysnes

Comments

Transcription

Årsmelding 2014 Siglarlaget Njord/Tysnes
Njordstø
7. februar 2015
Årsmelding 2014
Siglarlaget Njord/Tysnes
!
!
!
!
!
!
Årsmelding, Side 1
Njordstø
7. februar 2015
FRONT:
Årsmelding 2014
!
Styret og komitear
Leiar: Vegard Aslaksen
Nestleiar: Jan Vee
Stryremedlem: Rita Teigland
Kasserer: Thor Aakre
Skrivar: Torunn Nødland
!
Vara til styret: Sindre Økland
Vara 2 til styret: Tore Vee
!
Naust/anlegg: Kåre Gjerstad, Jan Vee, Tore Vee
Tren/inst.: Torleif Solheim, Rita Teigland, Kristin Kleppe og Andreas Kleppe.
Reg. nemnd: Morten Epland, Sindre Økland, Lars Norvald Grøteide
Dykkarkomite: Aksel Lunde, Erlend Tvedt
!
Rekneskapskontroll: Torbjørn Meland, Åshild Økland
Tysnes idrettsråd: Vegard Aslaksen og Rita Teigland
Hordaland seilkrets: Vegard Aslaksen og Jan Vee
Valnemd: Kristin Kleppe, Lars Grøteide og Morten Epland.
!
!
Hovudsponsor
Industriporter siden 1961
STOLT SPONSOR AV
Siglarlaget Njord Tysnes
!
Årsmelding, Side 2
Njordstø
7. februar 2015
!
!
Leiaren si oppsummering av året.
Kjære medlemmer
Det er svært gledelig å kunna sjå tilbake på 2014 som eit år med auka aktivitet i laget
samanlikna med dei tidlegare åra. Sjølv om ikke alle delmåla vart nådd kan me alle vera
godt nøgd med det me klarte å oppnå i fjor. Ekstra gledelig er det at me fekk arrangert ei
framifrå velukka siglarveka eller Aktivitetsveka som ho no vert kalla.
Det vart på årsmøtet i fjor klarlagt at Siglarlaget er nøydd til å fokusera meir på aktiviteten
i laget framfor rolla vår under tysnesfest. Dei siste åra har rolla vår under Tysnesfest krevd
for mykje av både styret og medlemmene. Dette har gjort oss sårbare ovanfor idretten og
aktiviteten i laget. Laget har langt på veg gjort nokre viktige tiltak for å snu denne trenden.
I år som i fjor har laget jobba dugnad under tysnesfest men i ein mindre skala og med
langt mindre ansvar for planleggjing og oppfølging. I år har me stillt med ordensvakter på
skuleplassen framfor å ha ansvaret for drift av hamnevakttenesta. Ordninga med
ordensvakttenesta på skuleplassen fungerte godt med god oppfølging og organisering
av arrangøren. Dette gav oss like gode inntekter pr vakt som ved hamnevakttenesta - men
totalinntekta vart dog mindre. Dette tykkjer eg som leiar er ein ordning som er bra å
fortsetja med. Eg håpar at me i år gjerne kan stilla med enda fleire ordensvaktar på
skuleplassen då dette er ein særs enkel måte for laget å tjena pengar på. I tillegg får dei
som bidrar ei sosial oppleving med konsert, folkeliv og god oppvartning av arrangøren.
I tillegg til ordensvakttenesta var Siglarlaget delaktig under førebuing og gjennomføring
av kapproingskonkurransen som vart arrangert for fyrste gong under Tysnesfest. Her fekk
me profilert laget og oselvaren på ein god måte.
På årsmøtet i fjor vart det beslutta at me skulle kjøpa tre kajakkar som skulle vera til utlån
for medlemmer. Desse vart montert på stativ utanfor njordstø og det vart etablert ei
sjølvbetjent ordning som interesserte medlemmer kunne melda seg på. På vårparten var
kajakkordninga lansert og ordninga fungerer godt. Responsen har vore god blant dei som
har nytta seg av dette tilbodet og eg håpar fleire ynskjer å hengja seg på i åra som kjem.
I løpet av året har dykkargruppa jobba fleire rundar med dugnad i naustet for å få
fasilitetar og utstyr på plass. Me vonar at denne aktiviteten vil bløma no i året som kjem.
Det er svært posistivt.
Årsmelding, Side 3
Njordstø
7. februar 2015
2014 har vore ein milepæl for meg som leiar. At me i år kom i gong med siglarveka att er
særdeles viktig for laget - meir om denne kan du lesa om i rapport frå trening og
instruksjon. Like viktig er deltaking under regattaer og noregsmeisterskap der også i år
me tysnesingar hevdar oss godt. Det er tross alt seglsporten laget er tufta på det er det
viktig å hugsa på. No er det berre å bretta opp armane å ta fatt på det nye året med stort
engajement og optimisme.
Til slutt vil eg retta ein stor takk til deg som bidreg til å blesa vind i segla til Siglarlaget;
anten du jobbar dugnad under Tysnesfest, syter for at Njordstø alltid er klar til bruk, er
med å planleggja og gjennomføra arrangement, bidreg med å setja ditt preg på laget
gjennom styre og komite - verv og sist men ikkje minst takk til deg som er med og siglar
på fjorden.
!
Siglarhelsing
Vegard Aslaksen
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Årsmelding, Side 4
Njordstø
7. februar 2015
!
Rapport frå naust og anleggs komite.
I 2014 har nemnda syt for regelmessig kontroll og vedlikehald av naust og anlegget rundt,
sjøsetting og opplag av flytebryggjer, klargjering av båt og vore delaktig ifm bålbrenning
på jonsokfeiringa. Det er også gjort utbetringar på bryggjene samt byggjing og
montering av badetrapper på begge flytebryggjene.
I tillegg har nemnda gjennomført dugnad med ein grundig opprydning/reinsking langs
veg ned mot Njordstø samt grusing av vegen.
!
!
Rapport frå regattakomite.
Regattanemnda hadde som vanleg ansvar for å skipa til Sumarregatta.
Årets sumarregatta vart arrangert 21/22 Juni.
Regatta vart starta laurdag 21. juni kl. 12:20.
Forholda var gode med vind frå NW styrke rundt 6 - 8 m/s. Seks startande båtar i
spriseglklassen. Ut over ettermiddagen auka vinden i styrke og kom opp i 8 - 11 m/s
framleis frå NW.
Sundag 22. juni starta regattaens tredje løp kl. 12:20.Vindstyrke 8 - 11 m/s. Etter at ein båt
kollsegla og to båtar braut, avgjorde og Regattakomiteen at det berre skulle siglast eit løp,
både av omsyn til tryggleik og det sportslege.
Regattasjef: Torbjørn Meland med hjelp av Torleif Solheim og Morten Epland
Regattanemnd vil oppmoda medlemmar til å ta kontakt med styret for opplæring i
arrangement av regatta slik at laget har naudsynt kompetanse til å arrangera framtidige
regatta, enten det er terminfesta eller treningsregatta lokalt i laget.
!
!
!
!
Årsmelding, Side 5
Njordstø
7. februar 2015
!
Rapport frå trening og instruksjons
komite.
Nemnda har i år jobba med å få til ei siglarveke. Det er me veldig glade for at me fekk til.
Me har leika lenge med tanken på å gjera om litt på siglarveka, utvida rammene til å ikkje
berre omfatte sigling. Difor vart det planlagd ei aktivitetsveke for alle frå 8 år og oppover.
Det var om lag 20 påmeldte i alderen 8 til 15 år. Det vart mykje aktivitet ved Njordstø, det
var sigling, kajakkpadling, sjøsport og mykje bading. Me var veldig heldige med vêret, det
var sommar og sol heile veka bortsett frå fredagen då det var litt dårleg vêr. Ungane var
veldig fornøyde og ville komma att veka etter og fortsette. Det var ein fin gjeng med
ungar som gjorde veka svært vellukka. Må retta ei stor takk til alle som var med og hjelpte
til, eldsjeler frå siglarlaget og alle foreldra som bidrog.
!
Rapport frå dykkarkomite.
!
I løpet av året har det vore gjennomført ei rekkje dugnadar i Njordstø for å få etablert
fasilitetar for luftfylling og lagring av dykkarutstyr. På vårparten starta me byggjing av
lagringsbodar og kompressor rom inne i naustet i forbindelse med dette vart det også
bygd stativ til kajakkane som laget har kjøpt inn til utlån for medlemmer. Etter to
dugnadsrundar var råbygget til bodane ferdig. Byggeriet sponsa prosjektet med
rabbaterte prisar på materialar.
I løpet av sumaren og hausten vart heile luftfylleanlegget demontert og frakta til Osterøy
for overhaling, ombygging og service. I mellomtida vart nytt trefas opplegg til
kompressoren lagt opp av tiko. Seinhaustes vart anlegget montert og testkjørt. Etter
årsskiftet vart ventilasjon/tørkesystem, lys og betjening av kompressor lagt opp slik at
installasjonen vart fullbyrda. No gjenstår eigentilig berre smådetlajar før dykkarkomiteen
kan invitera til ei offisiell opning av fasilitetane og aktiviteten.
Årsmelding, Side 6
Njordstø
7. februar 2015
Årsmelding, Side 7
Njordstø
7. februar 2015
Siglarlaget N T Sumarregatta 21. og 22. juni 2014
Sommarregatta 21. og 22. juni 2014
Overall
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Lavpoengsystemet, Appendix A
Rank S.
nr.
Båtnamn Skipper
Manskap
Manskap
Lag
/forening
1.
start
2.
start
3.
start
Total Nett
2014- 2014- 201406-21 06-21 06-22
12:20 13:44 12:25
1
150 Ægir
Terje van Kjetil Lynde Yngve van der
der
Holo
Meeren (L) / Gro
Meeren
van der Meeren
(S)
Austevoll
Seilforening
2
180 Glimt
Kjell
Magnus
Økland
Kristin T. G. Bernhard
Kleppe
Gjerstad
3
41
Svein
Økland
Sindre
Økland
4
126 Sussi
Arild
Gjerstad
5
18
Berserk
6
5
Jo
Seira
0.0
0.0
13.0
DNF
13.0
13.0
Siglarlaget
10.0
Njord Tysnes
3.0
0.0
13.0
13.0
Åshild Økland
Siglarlaget
5.7
Njord Tysnes
8.0
5.7
19.4
19.4
Kåre
Gjerstad
Torunn Nødland
(L)/Sigmund
Sandvik (S)
Siglarlaget
8.0
Njord Tysnes
10.0
3.0
21.0
21.0
Jan Vee
Vegard
Kleppe
Thor Aakre
Siglarlaget
3.0
Njord/Tysnes
5.7
13.0
DNF
21.7
21.7
Kjell
Totland
Bjørn
Åge Milde
Rasmussen
Milde Båtlag
11.7
13.0
DNF
36.4
36.4
11.7
Regatta vart starta laurdag 21. juni kl. 12:20
Forholda var gode med vind frå NW styrke rundt 6 - 8 m/s. Seks startande båtar i spriseglklassen.
Ut over ettermiddagen auka vinden i styrke og kom opp i 8 - 11 m/s framleis frå NW. Til dels grov sjø ved Teiglandsflu
gjorde forholda meir krevande for siglarane, men alle kom velberga i mål.
Sundag 22. juni starta regattaens tredje løp kl. 12:20.
Vindstyrke 8 - 11 m/s. Regattakommite avgjorde at det berre skulle siglast eit løp av omsyn til tryggleik.
Regattakommite:
Regattasjef: Torbjørn Meland
Signalmann 1: Torleif Solheim
Signalmann 2: Morten Epland
1. start - 2014-06-21 at 12:20
1. start Laurdag 21. juni 2014:
Varselsignal kl. 12:20 som annonsert.
Løp nr. 2, sigla fullt ut i vind frå NNW til NW 5 - 8 m/s. Vinnarbåt brukte 50 minutt.
18 Berserk braut startlina i løpet av 3 sekund.
Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 12:25, Distance: 3,4, Course: 2, Wind dir: NW, Ave wind: 6-8 m/s
Rank S.
Båtnamn Skipper
Manskap
Manskap
Lag /forening
Place Points
Årsmelding, Side 8
Njordstø
7. februar 2015
NM OSELVAR 2014 - 16. - 17.
AUGUST
Austevoll Seilforening
Søndag 17. august. Resultater etter 7 av 7
seilaser.
Seilt: 7, Strøket: 1, Tellende: 6, Deltakende båter: 17, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Rank Seilnr. Båtnavn
Rormann
1
85
Hyggen
2
18
3
Mannskap
Klubb
S1
S2
S3
S4
16/8 16/8 16/8 16/8
S5
17/8
S6
17/8
S7
17/8
Total
Nett
Andreas Martin Morten-Johan
Iversen
Sletten Steene,
Kristian Holst
AuS, MB,
MB
(6)
2
1
2
2
1
1
15.0
9.0
Berserk
Jan Vee
S. N/T, S.
N/T, MB
1
1
2
(6)
4
6
4
24.0
18.0
20
Terna
Nils-Ove Nipen Ove Gram
Nipen, Harald
Nipen
Milde Båtlag
7
4
4
4
1
(9)
2
31.0
22.0
4
150
Ægir
Terje van der
Meeren
Gro van der
Austevoll
Meeren, Yngve Seilforening
van der Meeren
(15)
12
3
1
6
2
3
42.0
27.0
5
13
Carmencita Olav H.
Østervold
Marlen
Østervold
Haugland, Olav
Endre
Østervold
4
6
5
3
5
(7)
6
36.0
29.0
6
59
Spretten
Arild Gjerstad
Torunn
Siglarlaget
3
Nødland, Olav
Njord/Tysnes
Sigurd Nødland
10
10
(11)
3
4
9
50.0
39.0
7
41
Seira
Svein Økland
Åshild Økland,
Sindre Økland
Siglarlaget
(9)
Njord/Tysnes
8
9
5
7
5
8
51.0
42.0
8
91
Stolmaren
Kjell
Stangeland
Steinar
Kalvenes,
Roger Larsen
Austevoll
Seilforening
2
7
12
(14)
13
8
5
61.0
47.0
9
180
Glimt
Kjell Magnus
Økland
Kristin G.
Kleppe, Vegard
Aslaksen
Siglarlaget
8
Njord/Tysnes
3
(16)
13
12
3
12
67.0
51.0
10
2
Kryss
Gisle Didriksen Sigmund
Sandvik, Kåre
Gjerstad
MB, S. N/T,
S. N/T
12
5
7
9
11
(13)
7
64.0
51.0
11
65
Teddy
Jan-Erik
Mats A.
Milde Båtlag
Christophersen Christophersen,
Jan
Christophersen
13
9
6
10
(14)
11
10
73.0
59.0
12
86
Sørvik
Jan Hjellestad
Atle Marøen,
BS, MB, BS
Tor Helge Valen
11
(14)
11
7
9
14
11
77.0
63.0
13
113
Margrethe
(140)
Carl Johan
Wickmann
Trond
Bergens
Wickman, Ståle Seilforening
Olsen
(14)
13
13
8
8
10
13
79.0
65.0
14
126
Susi
Bernhard
Gjerstad
Vegard Kleppe,
Andreas
Kleppe
Siglarlaget
(16)
Njord/Tysnes
11
14
12
10
12
14
89.0
73.0
15
122
Peder
Svein Midtøy
Erlend Sandvik, Austevoll
(16)
15
15
15
16
16
98.0
82.0
Lars Norvald
Grøteide, Jan
M. Hansen
Ole Hausberg
Austevoll
Seilforening
5
Seilforening
16
22
Fant
Finn Totland
Anders Iversen, KNS, BS, BS 10
Karin Anna
Tittman
15
8
(DNF) DNC DNC DNC 105.0 87.0
17
5
Jo
Kjell Totland
Kjell Milde,
Bjørn
17
17
16
Milde Båtlag
(17)
16
15
15
113.0 96.0
Årsmelding, Side 9

Similar documents