Trykk her - Norsk Kredittforum

Comments

Transcription

Trykk her - Norsk Kredittforum
Årsberetning 2014
Norsk Kredittforum
Perioden 01.01-31.12
Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)
1)
STYRETS ARBEID
Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter inkludert
julemøte og ordinær generalforsamling.
Styrets arbeid har i all hovedsak vært grunnleggende arbeid for å få gjennomført
attraktive møter for våre medlemmer, og en kreditt faglig utdanning (KFU) med høy
kvalitet. Det har også i 2014 vært gjennomført frokostmøter med faglige foredrag. Det
har vært fokus på å få interessante foredragsholdere med stor faglig bredde slik at flest
mulig av våre medlemmer får positive fagopplevelser.
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:
Styrets leder:
Økonomiansvarlig:
Økonomiansvarlig:
Styremedlem:
Revisor:
Anders Lensby
Kjell Haugen (Mai – Oktober)
Glenn Gurrik
Lillian Kvitberg Angell
Nina Syvertsen
Agnete Riis
Terje Knudsen
Rune Strande
Per Einar Ruud
På generalforsamling vil to styremedlemmer være på valg. Rune Strande har sittet ett
år utover valgt periode og ønsker ikke gjenvalg. Terje Knudsen ble valgt inn for ett år,
men har takket ja til å sitte ett år til. Anders har sittet i sin periode på to år hvorav siste
år som leder av styret. Han har blitt spurt om å sitte ett år til og har takket ja til dette.
Kjell Haugen valgte i oktober å trekke seg fra sin rolle i styret som økonomiansvarlig.
Dette etter kun kort tid i styret. Glenn Gurrik har tatt over rollen som
økonomiansvarlig.
Vi takker Rune Strande for faglig og sosialt godt bidrag i foreningen igjennom de tre
årene han har sittet i styret.
Årsberetning Norsk Kredittforum 2014
1 av 6
2)
MEDLEMMER
I perioden har det vært 79 betalende medlemmer.
Kontingentinntektene har i 2014 vært NOK 118 500.
3)
ØKONOMI
Årsresultatet viser et overskudd på NOK 281 315.
Foreningen bruker som tidligere år økonomisystemet Tripletex. Årlig kostnad for
Tripletex inkludert KID og support var i 2014 NOK 2 357,-.
I 2014 brukte foreningen NOK 21 449 for arbeid med internettsidene.
Foreningen har i 2014 hatt hele ansvaret for KFU. Det er 16 personer som nå tar hele
eller deler av utdannelsen. Se eget punkt senere i årsrapporten.
Man har tidligere avsatt for kostnadene det inneværende år for kurset som avholdes på
våren året etter. Vi har riktignok besluttet fra 2014 å føre kostnadene det året det
påløpes, og all inntekten som omhandler KFU det året (på høsten) kurset starter.
Mer informasjon om økonomien vil bli presentert på selve generalforsamlingen.
Årsberetning Norsk Kredittforum 2014
2 av 6
Resultatrapport
2013
2014
Periode
Endring
Driftsinntekter
Salgsinntekter
3200 Salgsinntekt, årskontingenter
kr
118 500 kr
71 300 kr
47 200
3210 Inntekter frokostmøter
kr
500 kr
17 500 kr
-17 000
3220 Inntekter kreditfaglig utdannelse
kr
411 300 kr
516 200 kr
-104 900
kr
530 300 kr
605 000 kr
-74 700
kr
530 300 kr
605 000 kr
-74 700
6552 Datautstyr (software)
kr
23 807 kr
6800 Kontorrekvisita- forening NKF
kr
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. Frokostmøter
kr
54 012 kr
kr
12 528 kr
-12 528
6870 Kostnader KFU lokaler og materiell
kr
45 293 kr
153 407 kr
-108 114
6875 Undervisningskostnader KFU
kr
74 132 kr
319 525 kr
-245 393
6890 Annen kontorkostnad styret NKF
kr
7320 Reklamekostnad
kr
7430 Gave kredittpris og foredragsholdere
kr
7770 Bank og kortgebyrer
kr
7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget
kr
Salgsinntekter
Driftsinntekter
Driftskostnader
Annen driftskostnad
6861 Markedsføringskostnader frokostmøter og forening
Annen driftskostnad
Driftskostnader
Driftsresultat
5 382
3 359
9 286
kr
25 000 kr
kr
18 424
kr
3 359
103 987 kr
-49 975
357 kr
8 929
7 500
kr
17 500
kr
5 250
kr
314
908 kr
1 001
kr
-92
kr
8 033
5 564
8 033
kr
249 394 kr
608 938 kr
-359 544
kr
249 394 kr
608 938 kr
-359 544
kr
280 906 kr
-3 938 kr
284 844
kr
408 kr
282 kr
127
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Annen finansinntekt
8050 Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
4)
kr
408 kr
282 kr
127
Finansinntekter
kr
408 kr
282 kr
127
Netto finansresultat
kr
408 kr
282 kr
127
Ordinært resultat før skattekostnad
kr
281 315 kr
-3 656 kr
284 971
Ordinært resultat
kr
281 315 kr
-3 656 kr
284 971
Årsresultat
kr
281 315 kr
-3 656 kr
284 971
MEDLEMSAKTIVITETER I 2014
Frokostmøte og Generalforsamling 4. april 2014
Foredrag: John Christian Langli
"Hvordan påvirker valgfriheten til revisjon?"
Kredittprisvinner: Terje Knudsen
Frokostmøte 26. september 2014
Nils Staib, Analysesjef Lindorff AS, "Hva ser vi i tallene?"
Nils Petter Kapstad, Avdelingsleder utenlandsinkasso, Svea Finans AS, "Inndriving av
utenlandske fordringer?"
Årsberetning Norsk Kredittforum 2014
3 av 6
Frokostmøte / Julemøte 20. november 2014
Gunnar Birkevold, Eika "Hvorfor sparer ikke nordmenn?"
Utdeling av kredittprisen til Svein Michelsen
Tor Berntsen "DU-Den beste utgaven av deg selv!"
5)
KREDITTPRISEN 2014
Styret hadde gleden av å tildele kredittprisen 2014 til Svein Michelsen fra Bisnode
Svein har en lang og begivenhetsrik karriere bak seg, og har brukt mye tid og krefter
på opplæring i kredittfaget og var en verdig vinner av prisen. Svein skal holde
kredittpris foredrag for foreningen 26. mars 2015.
Svein ble nominert og tildelt prisen basert på hans langvarige og utbredte bidrag i
utviklingen av faget. Kredittprisen på 15.000,- ble i år, som tidligere, gitt av Bisnode
Norge AS. Styret takker for bidraget. Som gave fra foreningen fikk Svein i år et
litografi kjøpt på Oslofjorden Kunstsenter.
Styret benytter anledningen til å oppfordre medlemmene til å komme med forslag til
kandidater til kredittprisen for 2015. Forslag må være styret i hende innen 01.10.2015
og vinner vil bli kunngjort på det planlagte julemøtet i november.
6)
KREDITTFAGLIG UTDANNING (KFU)
Styret i Norsk Kredittforum håndterer selv administrasjonen av KFU. Ny kursserie
startet opp høsten 2014 og fullføres våren 2015.
Det er 16 deltagere som gjennomfører komplett kredittfaglig utdannelse.
Administrasjonen av kursene har vært håndtert av styret ved Nina Syvertsen, Terje
Knudsen og Lillian Kvitberg Angell og vi har fått noe administrativ bistand fra
Frogner Kontorservice. Våre samarbeids partnere hos Bisnode og Lindorff er også
viktige støttespillere i dette arbeidet. Vi takker for deres engasjement.
Styret ønsker i 2015 å se på mulige forbedringer og eventuell videreutvikling av
kurspakken. Det vil også være et viktig arbeid å følge opp samarbeidet med
foredragsholdere. Statusmøter med partene avholdes 2 ganger pr år.
Ved at NKF selv administrerer KFU, gir dette foreningen en god økonomi. Det må
dog sies at arbeidet krever en stor innsats fra foreningens side.
7)
ARBEIDET VIDERE
Styret har fått mange tilbakemeldinger på gode frokostmøter i 2014. Det har
vært god oppslutning på møtene, men det er plass til flere. Vi har et mål om å øke
antall medlemmer gjennom 2015. Vårt mål om at NKF skal være medlemmene og
bransjens faglige nettverk, styrkes ved god oppslutning.
Årsberetning Norsk Kredittforum 2014
4 av 6
Styret har sett over kostnadsbildet og kommet frem til at det finnes rimelige og bedre
løsninger for web administrasjon og e-post håndtering. Vi har gjort noen
oppgraderinger og byttet noen leverandører som vil bidra til at vi også i fremtiden har
gode løsninger samtidig som vi holder kostnadene nede.
Videre har det vært viktig for oss å finne et mer fast lokale til våre frokostmøter. Vi
har nå testet D/S Louise og tilbakemeldingen på forrige frokostmøte tilsier at det er et
lokale vi også vil bruke i fremtiden. Økonomisk sett er dette også en god løsning, hvor
vi får mye for pengene.
Det er viktig å fortsette arbeidet med å få gode foredragsholdere, slik at foreningen kan
opprettholde og øke dagens nivå på møtedeltagelse. Styret mener også at disse møtene
er av avgjørende betydning for rekruttering av nye medlemmer. Styret forsøker å finne
aktuelle temaer som passer for flest mulig av våre medlemmer.
NKF har i år gjennomført fordelingen av arbeidsoppgavene slik de ble fastlagt etter
generalforsamlingen 2014. Dette har ført til en god arbeidsfordeling i styret, og
ansvarsfordelingen har fungert godt den siste perioden. Det har dog vært mye å sette
seg inn i vedrørende økonomifunksjonen iom. at økonomiansvarlig Kjell Haugen trakk
seg fra styret i oktober. Glenn har jobbet mye for å ta igjen arbeid som ikke var utført,
og har gjort en viktig og god jobb. Glenn har nå tatt over rollen som
økonomiansvarlig.
Administrasjonen av KFU krever mye arbeid og det er viktig å ha med personer i
styret som ønsker å ta ansvar for dette. Styret ønsker å omdisponere arbeidsoppgaver
og dermed kunne bruke en person til i arbeidet med KFU.
Det er viktig for styret, at medlemmene og styret, fortsetter arbeidet med å verve
medlemmer. Det bør videre arbeides med å videreutvikle samarbeidet som kreves for å
gjennomføre KFU.
Norsk kredittforum er til for medlemmene, og styret oppfordrer alle medlemmer
til aktivt å komme med innspill til emner og diskusjoner som ønskes tatt opp. Vi
ønsker spesielt innspill på gode foredragsholdere som foreningen kan ha glede av
å høre.
Årsberetning Norsk Kredittforum 2014
5 av 6
Oslo, 26. mars 2015
______________________
sign
Anders Lensby
Styrets leder
_____________________
sign
Glenn Gurrik
Økonomiansvarlig
___________________
sign
Lillian Angell Kvitberg
Styremedlem
______________________
sign
Terje Knudsen
Styremedlem
_____________________
sign
Agnete Engebretsen
Styremedlem
___________________
sign
Nina Syvertsten
Styremedlem
______________________
sign
Rune Strande
Styremedlem
Årsberetning Norsk Kredittforum 2014
6 av 6

Similar documents