Innkalling

Comments

Transcription

Innkalling
SAKLISTE TIL ÅRSMØTE LAMPELAND 2.3 2016

VALG AV MØTELEDER

VALG AV 2 MØTEREPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN.

GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

ÅRSMELDING 2015

REGNSKAP 2015

VALG 2016
Dagens styre:
Leiar:
1.Odd Magne Anderdal. På val
Nestleiar: 2. Erlend Jensen. Ikkje på val
3. Jarle Krokeide. På val
4. Cathrine Quille Hjerpsted. Ikkje på val
5. Åge Verpe. Ikkje på val
6. På val. Styret har den sist perioden bestått av kun 5 stk.

AKTIVTETSPLAN OG BUDSJETT 2016
- Justering av budsjett (Jmf attendemelding NKF sentralt)
- Oppfylging av handlingsplan. Fordeling av arbeidsoppgåver mm.
- Kielseminar 2016

Regionalavdelingenes rolle i NKF
Status i høve nedsett arbeidsgruppe her.

NKF Utviklingsfond.
Vedtekne statutter vert sendt ut på førehand. Høyringsversjon ute til 1.2 2016.
Tankar frå BTV. Søknad om midler?

EVENTUELT

Similar documents