Bruksanvisning - mittEnergiDisplay

Transcription

Bruksanvisning - mittEnergiDisplay
Ta kontroll over
strømforbruket!
Bruksanvisning mittEnergiDisplay
2 | Bruksanvisning mittEnergiDisplay
Nå kan du ta kontroll
over strømforbruket ditt!
Takk for att du har kjøpt Fortums mittEnergiDisplay.
Med mittEnergiDisplays hjelp lærer du deg å
forstå og ta kontroll over strømforbruket ditt.
MittEnergiDisplay gir deg enkelt og raskt oversikt
over dine energivaner. Hvert sekund viser den hvor
mye strøm du bruker, om det er mer eller mindre
enn ditt normale forbruk og den avslører hjemmets
strømslukere.
Det finnes relativt enkle og dagligdagse knep for å
redusere strømforbruket, men det er ofte vanskelig
å se effekten og til slutt mister man interessen. Det
finnes også strømslukere i hjemmet som ikke er så
enkle å oppdage. MittEnergiDisplay vil hjelpe deg å
oppdage disse.
Lykke til med bruken av mittEnergiDisplay. Vi håper
den skal hjelpe deg å finne strømslukerne hjemme
hos deg.
Bruksanvisning mittEnergiDisplay | 3
Display
Plass for minnebrikke
Forbruk nå,
”speedometer”
øvre
seksjon
- symbol
blinker
ved lavt
batterinivå i
senderen
Tariffindikator
Forbruk nå,
i tall
Kommunikasjon
mellon måler
og sender /
-symbol
Mellomste
seksjon
Dagens totale
forbruk,
”trippteller”
Ytre ”bensintank”
Indre ”bensintank”
NEDRE
seksjon
eller
X-symbol
Indikasjonspil
Strøm­
tilkobling
Høyre knapp
Midtre knapp
Venstre knapp
Conforming Standards:
Radio Device RF Performance
(UK & Europe) EN300328V1.7.1
Emissions EMC (UK & Europe)EN301489-3V1.4.1
En55022
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN55024
Safety Requirements (UK & Europe)
UK standards CE
Max Voltage 264 Vac
Max Current 75A
EN60335-1
Model
Rated voltage
Input power
Operation
Humidity
Usage
Monitor Transmitter
4 x C size 1.5V batteries
0.2W
-20 to 50 85% non-condensing
N/A
Monitor Display
230Vac 50Hz
0.25W 0 to 40 85% non-condensing
N/A
Cat lll
4 | Bruksanvisning mittEnergiDisplay
Monitor Sensor
N/A
N/A
-20 to 50
85% non-condensing
Cat III
Displayet er delt inn i tre seksjoner
For å forstå hvordan logikken til mittEnergiDisplay er bygd
opp, kan man si at den er delt inn i tre seksjoner som på en
måte kan minne om hvordan bilens instrumentbord er bygd
opp:
• Øvre seksjon viser hvor mye strøm du bruker akkurat nå og
kan sammenlignes med bilens speedometer.
• Mellomste seksjon viser hvor mye strøm du har brukt i dag
og minner om bilens trippteller.
• Nederste seksjon viser om forbruket ditt er høyere eller
lavere enn en gjennomsnittlig dag og om du når de målene
du har satt opp for forbruket ditt. Det kan sammenlignes
med bilens bensintank, der målet er å kjøre med så lavt
bensinforbruk som mulig.
L yn-symbolet er viktig. Det viser om mittEnergiDisplay har
kontakt med Senderen. Hvis lyn-symbolet blinker eller har
slukket, er det et tegn på at du er for langt unna senderen.
Knappene for innstilling
av mittEnergiDisplay
Direkte under displayet sitter det tre knapper: venstre-, midtog høyreknappen. Disse bruker du for å stille inn mittEnergi­
Display slik at det passer akkurat dine forutsetninger. Hvis
displayet er slukket, trykker du på midtknappen for at det skal
lyse.
Dersom du trenger å endre dine innstillinger holder du inne
midtknappen. Du kan også lese i hurtigguiden om hvordan du
stiller inn mittEnergiDisplay.
Bruksanvisning mittEnergiDisplay | 5
Strømforbruket ditt akkurat nå
(speedometeret)
Energidisplayet mittEnergiDisplay viser hvor mye strøm du
bruker akkurat nå (det kan sammenlignes med bilens speedometer). Du kan prøve å slå av og på forskjellige apparater for
å se hvordan strømforbruket endres. MittEnergiDisplay har
batterier, slik at du kan ta det med rundt i huset og slå av og
på apparater for å se hvordan det påvirker forbruket. Husk
at signalene fra Senderen blir svakere av vegger og avstand.
Hvis lyn-symbolet blinker eller slukker, er avstanden mellom
mittEnergiDisplay og Senderne for stor.
Noen av hjemmets apparater slår seg av og på uten at du
merker det, f.eks. kjøleskap, varmtvannsbereder, panelovner
og vifter. Komfyren bruker mye strøm på kort tid mens lys
bruker lite strøm men over en lengre periode. Med mittEnergiDisplays hjelp kan du prøve deg frem for å bli kjent med ditt
eget hjems strømforbruk. Trykk på høyre- eller venstreknappene for å skifte til den enhet som du vil at mittEnergiDisplay
skal vise forbruket ditt i:
• k
W viser ditt forbruk slik det er akkurat nå.
• Kr/h viser hva din kostnad vil bli hvis du fortsetter å bruke
like mye strøm som du gjør akkurat nå i en hel time. Det
beregnes på bakgrunn av kostnaden for strømmen som du
la inn når du stilte inn mittEnergiDisplay.
• Kg/h gir en visning av hvor mye CO2 du vil forbruke om du
skulle fortsette i samme takt i en time. Det be-regnes på bakgrunn av den nordiske produksjonsmiksen (www. ­nve. no).
• Tariffsymbolene viser hvilken tariff som brukes
– Tre streker = tariff 1 (normaltariff eller dagtariff)
– To streker = tariff 2 (nattariff, brukes sjeldent)
– En strek = tariff 3 (brukes sjeldent i dag, en forberedelse
for fremtidig utvikling)
6 | Bruksanvisning mittEnergiDisplay
Strømforbruket i dag (tripptelleren)
MittEnergiDisplay viser hvor mye strøm du har brukt i dag (det
kan sammenlignes med tripptelleren i bilen). Forbruket angis
i kWh som er et standardmål for strømforbruk. Akkurat som
med ”speedometeret” kan du skifte mellom Kr eller Kg (CO2)
ved å trykke på venstre- og høyreknappene.
Du kan også se energiforbruket ditt for i går og de seneste syv
døgnene. Ved å trykke på midtknappen kan du bytte og se ditt
forbruk i går (L1) og de seneste syv døgnene (L7). Displayet vil
vise om du har lykkes eller ikke med å nå de målene du har
satt opp for ditt energiforbruk.
Strømforbruket ditt i forhold
til dine mål (bensintanken)
Med mittEnergiDisplay beregner du hvor mye strøm du
har brukt og hvor mye du har
igjen, avhengig av hvilken tid
på dagen det er og hvilke forbruksmål du har satt opp (det
kan vi sammenligne med bilens
bensintank). Den fylles opp ved
midnatt og reduseres gjennom
dagens løp.
• Den ytre stabelen viser hvor mye du har igjen av dagens
”bensintank” og påvirkes av om du har spart eller sløst med
strømmen. Jo flere apparater som bruker strøm, jo fortere
tømmes den. Siste delen kan sees på som din reservetank og
viser at du har et forbruk som er høyere enn ditt mål.
• Den indre stabelen er en referanse. Den fylles opp ved midnatt og tømmes på samme måte de syv første dagene du
bruker den, samtidig som den lærer seg hvordan du bruker
strøm. Deretter husker den hvordan du brukte strømmen
din på samme dag i forrige uke og bruker din profil for å
sammenligne forbruket.
Bruksanvisning mittEnergiDisplay | 7
- eller X-symbolet viser om du
når målet ditt eller ikke
• Et -symbol viser om du er på vei til å nå
målet ditt. “Bensintankens” ytre stabel er da
større enn den indre stabelen. Du har gode
sjanser for å nå ditt mål.
• Et X-symbol vises om du er på vei til å ikke
nå ditt mål. “Bensintankens” ytre stabel er
da mindre enn den indre stabelen. Du kan
kanskje stenge av noen apparater for å nå
ditt mål?
• Om de to stablene er like (som de er når du
begynner å bruke mittEnergiDisplay) vises
en horisontal linje.
• Når du har valgt å vise den seneste dagens strømforbruk
(L1) eller de seneste syv dagenes strømforbruk (L7), viser
- eller X-symbolet om du har oppnådd dine mål for de
aktuelle dagene.
8 | Bruksanvisning mittEnergiDisplay
Sammenlign forbruket ditt
med foregående uke
Pilsymbolene viser de siste 15 minuttene
Mens - og X-symbolene
sammenligner dagens totale
strømforbruk, viser indikatorpilene hvordan strømforbruket er for de siste 15
minuttene. En rød pil viser
at du har brukt mer enn dine
mål, mens en gul pil viser
at du har brukt mindre. Det
innebærer at disse målingene
er mer følsomme for de siste
forandringene, sammenlignet med ”bensintanken” som måler hele dagens mål.
Etter de syv første dagene har din ”bensintank”, - og Xsymbolene samt pilene tilpasset seg til forrige ukes strømforbruk og gjenspeiler derfor bedre strømforbruket ditt.
Når du vil endre målsetting
• Trykk og hold inne midtknappen til innstillingene starter.
Slipp knappen når du ser ”Set Year” på displayet.
• Trykk flere ganger på midtknappen til du ser SET.ALLO
• B
ruk venstre- eller høyreknappen for å endre dine
målsettinger
• T rykk flere ganger på midtknappen til du ser hoveddisplayet igjen.
Bruksanvisning mittEnergiDisplay | 9
De vanligste spørsmålene
Hvor mye kan mittEnergiDisplay
redusere strømforbruket mitt?
MittEnergiDisplay er et verktøy som kan hjelpe deg å identifisere
strømslukerne, men den senker ikke ditt strømforbruk automatisk. Det må du gjøre selv. Du får innsikt i hva som bruker
strøm og hvordan dine handlinger og vaner reduserer eller øker
forbruket. Gjennom å sette dine egne mål gir mittEnergiDisplay
en enkel oversikt over ditt forbruk. Forskjellige undersøkelser
viser at ved hjelp av et energidisplay, kan du spare opptil 10 %,
men hver bruker og hvert hus er naturligvis unikt.
Nedenfor er det noen eksempler som viser hvordan mittEnergiDisplay har hjulpet brukere å spare penger.
• E n nyinnkjøpt kjøkkenmikser viste seg å bruke 84 W, selv om
den var slått av. Med en strømpris på 1,20 kr/KWh innebærer
det en besparelse på ca 800 kroner pr år.
•E n bruker fant ut at det var 2 stk varmeovner à 1000 watt som
sto på i hans uthus. Ved å slå av de sparte han cirka kr 800 pr
måned i vinterhalvåret.
Gjennom å sette mål håper vi at du blir motivert til å gjøre enkle
sparetiltak i hverdagen.
Hvor langt kan det være mellom Senderen
og mittEnergiDisplay?
Det er vanskelig å gi et eksakt svar, fordi det er avhengig hustype
og andre forutsetninger. Her er noen eksempler:
• I fri sikt rekker signalene ca 60 meter.
• S ignalene pleier å gå igjennom 2 til 3 vegger av tre eller gips.
• S ignalene pleier å klare en vegg av mur og ca 10 meters
avstand.
Hvis ditt sikringsskap står i en annen etasje, kan det være
vanskelig å dekke alle områder av huset. Prøv ut ved å starte
med mittEnergiDisplay nær Senderen, og gå lengre unna for å se
hvor lenge lyn-symbolet lyser. Begynner det å blinke, er det et
tegn på at signalet er svakt.
Hvorfor viser mittEnergiDisplay et annet forbruk
enn strømmåleren?
Energidisplayet mittEnergiDisplay er en god indikator på strømforbruket, men er ikke bygd for å måle med 100 % nøyaktighet.
Strømmåler er konstruert for å måle eksakt og er fortsatt den
måleren som viser korrekt målerstand og som benyttes som
grunnlag når du faktureres for ditt strømforbruk.
10 | Bruksanvisning mittEnergiDisplay
Hvorfor viser mittEnergiDisplay
WAITING på skjermen?
Energidisplayet forventer å få signaler fra Senderen minst hvert
femtende minutt. Om det ikke har vært kommunikasjon mellom
senderen og mittEnergiDisplay de siste 15 minuttene vises
WAITING. Det kan være at noe blokkere for kommunikasjonen
eller at mittEnergiDisplay er for langt borte fra senderen. Trykk
en gang på midtknappen for å komme tilbake til hoveddisplayet
og plasser mittEnergiDisplay nærmere senderen.
Hvike mål skal jeg sette meg?
Et godt tips er å se på siste faktura. Fakturaen viser forbruket ditt
den siste fakturaperiode og totale kostnader. Del forbruket på
antall dager i fakturaperioden. Hvis du er Fortumkunde kan du
gå inn på ”Min side” på fortum.no
Hvor finner jeg min tariff/pris?
Den finner du på siste faktura. Fakturaen viser ditt strømforbruk
for den siste fakturaperioden og totale kostnader. Del forbruket
med antall dager i fakturaperioden for å få en indikasjon på
hvilken målsetning (SET ALLO) som du kan begynne med. Om du
er Fortumkunde, kan du også se din tariff/pris ved å logge deg
på ”Min side” på fortum.no
Jeg har endret mine mål men hovedbildet
har ikke blitt oppdatert?
Når du endrer dine mål oppdateres dette etter midnatt og
­mittEnergiDisplay viser dine nye mål.
Hvor mye tilsvarer hver delstrek av
”speedometeret”?
Hver delstrek lyser opp ihht tabellen nedenfor.
Strek
Strek
Verdi
Strek
1
Verdi
25 W
14
1,3 kW
27
Verdi
3,5 kW
2
100 W
15
1,4 kW
28
4,0 kW
3
200 W
16
1,5 kW
29
4,5 kW
4
300 W
17
1,6 kW
30
5,0 kW
5
400 W
18
1,7 kW
31
5,5 kW
6
500 W
19
1,8 kW
32
8,0 kW
7
600 W
20
1,9 kW
33
10,5 kW
8
700 W
21
2,0 kW
34
13,0 kW
9
800 W
22
2,1 kW
35
15,5 kW
10
900 W
23
2,2 kW
36
28,0 kW
11
1,0 kW
24
2,3 kW
37
45,0 kW
12
1,1 kW
25
2,4 kW
38
53,0 kW
13
1,2 kW
26
3,0 kW
Bruksanvisning mittEnergiDisplay | 11
Feilsøkning av Senderen
og mittEnergiDisplay
Hvis du ikke ser lynsymbolet
1 Kontrollere at alle batteriene sitter riktig montert og at de ikke
er tomme for strøm.
2 Begynn med å ha Senderen og mittEnergiDisplay nære hverandre, uten noen hinder imellom.
3 Dersom lynsymbolet ikke tennes, les om Omstart på neste
side.
Hvis du ser lynsymbolet, men det vises ikke noe
forbruk på displayet:
4 Kontroller at du har brukt riktig leser.
• LED-leseren er den mest vanlige på det norske markedet.
• IR-leseren brukes for noen målere.
5 Kontroller at kontakten sitter helt inne i Senderen, det skal
høres/kjennes et lite klikk når kontakten settes inn.
6 Kontroller at leseren er montert korrekt på strømmåler. Bruk
det ”optiske øyet” der det står imp/kWh (en vanlig feil er å
bruke imp/kVAr).
7 Kontroller at det ikke kommer inn lys fra sidene til LED-leseren.
Vær nøye med å plassere leseren midt på det optiske øyet og
bruk den vedlagte borrelåsen.
8 Prøv å bytte leser fra LED til IR eller fra IR til LED for å se om
det gir resultat. Vær nøye med å sette kontakten helt inn når
du bytter leser.
9 Om det ikke hjelper, les om Omstart på neste side.
12 | Bruksanvisning mittEnergiDisplay
Omstart av Senderen
og mittEnergiDisplay
Når du har prøvd de ulike feilsøkningene og det ikke hjelper, kan
det være nødvendig med omstart av Senderen og mittEnergiDisplay med fabrikkinnstillingene. Ha Senderen og mittEnergiDisplay nær hverandre i samme rom.
Omstart av Senderen:
1 Ta av lokket på Senderen og ta ut et batteri så senderen blir
strømløs.
2 På senderens kretskort sitter det en liten knapp. Trykk og
hold nede knappen samtidig som du setter tilbake batteriet,
fortsett å holde knappen inntrykt i 5 sekunder fra du satte i
det siste batteriet.
3 Sender har nå fått tilbake fabrikkinnstillingen - ta ut et batteri
så Senderen blir strømløs igjen.
Omstart av mittEnergiDisplay:
4 Ta ut strømledningen og ta av lokket på mittEnergiDisplay. Ta
ut et batteri så mittEnergiDisplay blir strømløs.
5 På baksiden av mittEnergiDisplay sitter det en liten knapp.
Trykk og hold den inne samtidig som du setter i batteriet å
fortsett og holde knappen inntrykt i 5 sekunder.
6 Displayet skal begynne å telle fra 0 til 1056.
7 Når dette er gjort har mittEnergiDisplay fått tilbake fabrikkinnstillingene.
8 Trykk på ”Midtknappen”.
Synkronisering:
9 Følgende steg skal gjøres i rask rekkefølge.
10 På mittEnergiDisplay - trykk kort på den lille knappen på
baksiden slik at det står PARING på mittEnergiDisplay
11 Sett inn batteriet i Senderen slik at den får strøm. Press og
hold den lille knappen nede mens du tar ut og setter inn batteriet igjen. Den grønne lampen ved siden av knappen skal
lyse i noen sekunder.
12 MittEnergiDisplay teller ned og det står PARING i displayet,
det tar ca. et minutt.
13 Om synkroniseringen lykkes vises PAIR – - symbol.
Om synkroniseringen misslykkes vises PAIR – X-symbol, i
tilfelle må du repetere synkroniseringen.
Bruksanvisning mittEnergiDisplay | 13
Innstillinger for noen
av de vanligste målerne
Leserens hode skal alltid brukes på det “øye” hvor det på
strømmåler angis antall pulser pr kilowatt-time, imp/kWh.
Tabellen viser de mest brukte målerne, hvilket leserhode du
bruker, hvilken innstilling du legger inn under SET PULSE på
mittEnergiDisplay, samt hvor utgangen for imp/kWh er.
Enermet K420is
Bruk leser: LED med borrelås
SET PULSE: 10.000
Landis+Gyr ZFD 120A
Bruk leser: LED med borrelås
SET PULSE: 10.000 imp/kWh
Enermet E130
Bruk leser: LED med borrelås
SET PULSE: 1.600 imp/kWh
Iskra ME 10A5
Bruk leser: LED med borrelås
SET PULSE: 1.000 imp/kWh
Kamstrup 685-351
Bruk leser: LED med borrelås
Set PULSE: 10.000 imp kWh
Øvrige
Bruk leser: LED med borrelås
SET PULSE: Angi det puls­antallet som står på
måleren, imp/kWh.
14 | Bruksanvisning mittEnergiDisplay
Mer informasjon
og hjelp på webben
På fortum.no/mittEnergiDisplay finnes enkel og oversiktlig
informasjon om hvordan du installerer mittEnergiDisplay
og bruker mittEnergiDisplay. Her finner du også svar på de
vanligste spørsmålene og annet som kan være til hjelp.
Sammen med vår
partner GEO (Green
Energy Options Ltd.,
UK) vil vi hjelpe deg
til å ta kontroll over
strømforbruket ditt.
Sammen har vi utviklet
et program som gjør at
du i ro og mak kan laste
inn informasjon om ditt
forbruk på webben. Her
kan du se forbruket ditt
over en lengre periode, se hvordan ditt forbruk endres med
tiden, gå i detalj på ulike dager og gjøre sammenligninger. Vi
vil kontinuerlig gjøre oppgraderinger av programmet, basert
på våre kunders ønsker.
For å komme i gang gjør du følgende:
• Ta ut minnekortet og koble det til datamaskin ved hjelp av
en minnekortleser.
• Gå inn på mittEnergiDisplay.no og klikke deg videre eller gå
direkte til: fromgeo.eu/mittenergiDisplay.
• Hvis du ikke allerede har Adobe Air, kan du laste det gratis
ned fra deres webside (adobe.no).
• Last så ned GEOs program som finnes på hjemmeside på
deres web: fromgeo.eu/mittEnergiDisplay
• Nå kan du enkelt følge forbruket ditt på webben.
Bruksanvisning mittEnergiDisplay | 15
Her får du råd og hjelp
På fortum.no/mittEnergiDisplay får du hjelp til å
installere mittEnergiDisplay og råd om hvordan du
bruker den.
Vårt kundesenter svarer også på spørsmål om
mittEnergiDisplay. Ring oss på 06910, hverdager fra
kl. 07.30 til 15.30.
Følg oss i jakten
på fremtidens energi
Fortum har flere spennende prosjekter som har til
hensikt å forbedre vårt fremtidige miljø og redusere
drivhusgassene. MittEnergiDisplay er et i rekken av
initiativ hvor du som kunde også kan være med å
påvirke gjennom å redusere strømforbruket ditt og
dermed din miljøpåvirkning .
Fortums ambisjon er å aktivt ta ansvar for å bidra til
å begrense klimaendringene. Det skjer både gjennom
tiltak i egen virksomhet, men også gjennom å
samarbeide med kunder og partnere.
Noen av våre store og mer omfattende
utviklingsprosjekter er f.eks.:
• Hvordan olivenkjerner blir til fjernvarme
• Hvordan elbiler og infrastruktur for ladning kan
introduseres i stor skala
• Hvordan energieffektivitet kan bidra til klimasmarte
hus
• Hvordan nye energikilder kan bli en del av
fremtidens energiproduksjon
www.fortum.no