BC™ 30 trådløst ryggekamera

Transcription

BC™ 30 trådløst ryggekamera
1 Posisjoner kjøretøyet slik at en side er justert etter
BC™ 30 trådløst
ryggekamera
Brukerveiledning
fortauskanten, en innkjørsel eller parkeringslinjer.
Du bør kanskje posisjonere kjøretøyet midt i en
parkeringsrute og deretter kjøre frem til neste rute. Dermed
kan du bruke de bakre linjene på parkeringsruten som
referansepunkt for justeringen.
Fortauskanten, innkjørselen eller parkeringslinjene bør være
tydelige på enheten.
2 Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Ryggekamera.
3 Velg kameraet som skal justeres, og velg Veiledningslinjer
> Juster veiledningslinjer.
4 Bruk pilene i hjørnene av skjermbildet til å flytte
veiledningslinjene slik at de stemmer overens med vinkelen
og posisjonen til fortauskanten, innkjørselen eller
parkeringslinjene.
Veiledningslinjene skal vises rett over referansepunktene.
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
5 Bruk pilene midt på skjermbildet til å flytte veiledningslinjene
Vise vide fra trådløst kamera
Du må installere kamera, sender og mottakerkabel før du kan
vise video fra et trådløst kamera. Du finner mer informasjon om
installering i installeringsinstruksjonene for det trådløse
kameraet.
GPS-enheten viser video fra parkoblede trådløse kameraer på
ulike måter avhengig av hvordan kamerasenderen er koblet til
strøm.
1 Velg et alternativ for å se video:
• Hvis senderen er koblet til et ryggelys (anbefalt), setter du
bilen i revers.
Enheten viser automatisk video fra ryggekameraet.
• Hvis senderen er koblet til en kjørelampe eller annen
konstant strømkilde på 12 VDC, velger du
på enheten
for å vise video fra ryggekameraet.
2 Velg et alternativ for å gå tilbake til normal bruk:
• Hvis senderen er koblet til et ryggelys (anbefalt), tar du
bilen ut av revers.
Enheten går automatisk tilbake til normal bruk.
• Hvis senderen er koblet til en kjørelampe eller annen
konstant strømkilde på 12 VDC, velger du
på enheten
for å gå tilbake til normal bruk.
Veiledningslinjer
MERKNAD
Funksjonen med veiledningslinjer er kun ment til å fungere som
informasjon og referanse. Du er ene og alene ansvarlig for å
være oppmerksom på omgivelsene.
Veiledningslinjer gir en omtrentlig visuell fremstilling av
kjøretøyets bane når du rygger. Du må justere
veiledningslinjene for hvert ryggekamera for å få en så nøyaktig
referanse som mulig. Du bør ikke bruke funksjonen med
veiledningslinjer hvis du ikke har justert veiledningslinjene.
Justere veiledningslinjene
For å gi best mulig referanse bør veiledningslinjene justeres slik
at de viser ytterkantene av kjøretøyet. Du bør justere
veiledningslinjene separat for hvert ryggekamera.
Mars 2015
opp eller ned.
Den røde delen av veiledningslinjene skal justeres etter
bakenden av kjøretøyet.
6 Flytt eventuelt kjøretøyet slik at den andre siden er justert
etter fortauskanten, innkjørselen eller parkeringslinjene og
gjenta prosessen.
Du bør prøve å holde veiledningslinjene symmetriske, selv
om kjøretøyet ikke er helt justert etter fortauskanten,
innkjørselen eller parkeringslinjene.
7 Velg når justeringen er fullført.
Vise eller skjule veiledningslinjer
1 Gå til kameravisningen, og velg > Veiledningslinjer.
2 Velg eller velg bort Vis veiledningslinjer.
Gjenopprette justering
Du kan nullstille veiledningslinjene til standardjusteringene.
1 Velg Innstillinger > Ryggekamera.
2 Velg kameraet som skal justeres, og velg Veiledningslinjer
> Gjenopprett.
Flere kameraer
Du kan parkoble opptil fire trådløse kameraer med BC 30
mottakerkabelen. Du kan for eksempel parkoble ett
ryggekamera som er installert på kjøretøyet, og ett som er
installert på en tilhenger. Fra kameravisningen kan du bla
gjennom videokildene fra alle parkoblede kameraer. Du kan
endre rekkefølgen kameraene vises i, når du bytter kamera. Se
brukerveiledningen for BC 30 trådløst ryggekamera hvis du vil
ha informasjon om hvordan du parkobler flere kameraer.
Parkoble en sender med mottakerkabelen
Du kan parkoble opptil fire trådløse kameraer med BC 30
mottakerkabelen. Hvis kameraet, senderen og mottakerkabelen
ble levert i samme pakke, leveres de ferdig parkoblet. Hvis
senderen og mottakerkabelen er installert på riktig måte og du
likevel ikke får video på GPS-enheten, kan du parkoble
senderen og mottakerkabelen manuelt.
1 Velg et alternativ:
• Sett kjøretøyet i P.
Trykt i Taiwan
190-01838-38_0A
• Slå av den faste strømforsyningen som er koblet til
senderen.
2 Slå på GPS-enheten som er koblet til mottakerkabelen.
3 Gå til GPS-enheten, og velg Innstillinger > Ryggekamera >
Legg til nytt kamera.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Temperaturområde for kamera
Fra -40 til 85 °C (fra -40 til
185 °F)
Temperaturområde for sender og
mottakerkabel
Fra -20 til 70 °C (fra -4 til
158 °F)
Inngangsspenning for mottakerkabelen
Fra 10 til 24 V
Sikring for mottakerkabelen
2 A, 250 V
Veksle mellom kameraer
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Du kan bla gjennom videostrømmer fra alle parkoblede
kameraer.
Gå til kameravisningen, og velg .
Videostrømmen fra neste kamera vises, og navnet på
kameraet vises øverst i skjermbildet.
Endre kamerarekkefølgen
Du kan endre rekkefølgen kameraene vises i, når du bytter
kamera.
1 Velg Innstillinger > Ryggekamera.
2 Velg et kamera.
3 Velg Angi standardkamera.
Det vises en liste over parkoblede kameraer.
4 Dra hvert kamera til ønsket plassering på listen.
Når du veksler kameraer fra kameravisningen, vises
kameraene i oppført rekkefølge, fra øverst til nederst.
Kameraet øverst på listen er standardkameraet og vises først
hver gang kameravisningen vises.
Gi et kamera nytt navn
Du kan endre navnet som vises over kameraet i
kameravisningen. Du bør bruke et beskrivende navn som tydelig
identifiserer kameraets plassering.
1 Velg Innstillinger > Ryggekamera.
2 Velg et kamera.
3 Velg Gi nytt navn.
Fjerne et parkoblet kamera
Hvis du har parkoblet fire kameraer med BC 30
mottakerkabelen, må du fjerne et parkoblet kamera før du kan
parkoble et nytt.
1 Velg Innstillinger > Ryggekamera.
2 Velg et kamera.
3 Velg Opphev paring.
Tillegg
Spesifikasjoner
Inngangsspenning for kamera og
sender
Fra 9 til 28 VDC
Sikring for senderen
500 mA, kvikksikring
Spenningsbruk for kamera og sender
150 mA ved 12 VDC
Vanntetthetsvurdering for kamera og
sender
IEC 60529 IPX7*
Garmin og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. BC™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support

Similar documents