Hvordan sammen skape en bedre Apalløkka skole?

Comments

Transcription

Hvordan sammen skape en bedre Apalløkka skole?
Hvordan sammen skape en bedre Apalløkka skole?
Skole og hjem - Felles forventninger
Fellesmøte FAU og lærere tirsdag 25.09.2012
1. Hvordan kan vi best hjelpe hverandre med å skape ro og et godt
arbeidsmiljø i klassen?
2. Hvilke gjensidige forventninger har vi mellom skole og hjem?
3. Hvordan kan vi engasjere foreldrene aktivt inn i skolehverdagen?
4. Hvordan kan du best motivere og støtte eleven?
Hvordan sammen skape en bedre Apalløkka skole?
Hvordan kan vi best hjelpe hverandre med å skape
ro og et godt arbeidsmiljø i klassen?
Gruppe 1
Prate skikk og bruk
hjemme
Mat og søvn, felles
regler for alle
Gruppe 2
Bruke foreldre i
klassen
Ta tak i de som er
problemet tidlig
Gruppe 3
Samarbeid
hjem/skole
Elevene være
trygge på
hverandre
Begrense bruk av
PC
Grunnleggende
oppdragelse
Vise respekt for
hverandre
Gjennomføre
rutinene hele tiden
Skape kultur i
klassen gjennom
felles ansvar
Kontinuerlig
oppfølging
Ta kontakt også
når gode ting skjer
Tidlig klassemøter
med foreldre også
Ringe rundt eller
stikke innom for å
gå i fellesskap til
møter
Stille krav til
foreldre om å
komme på møter
Rutiner i heimen
Godta positiv uro i
timene
Elevene er klar
over rettigheter,
men hva med
plikter
Nok søvn og mat.
Viktigheten med
dette
Bør være kult å
være flink
Oppdaterte
klasselister med
mobilnr og mail
Sosiale treff
Ikke kult å være på
FB etter midnatt
Bruke
konsekvenser
Engasjere til
hobbyer
Være
løsningsorientert
Respekt mellom
alle parter
For lite respekt for
hverandre og
voksne
Lærere og foreldre
spille på samme
lag
Prøve å ha like
forventninger
Foreldre må prate
sammen
Foreldre positivt
syn på lærere
Se og snakke med
elevene
Skape trivsel
allerede i 8.klasse
Orden i
klasserommet
Bråk må få
konsekvenser
Bruke sosiale
medier
Gruppe 4
Sund mat / nok
søvn
La bråkmaker selv
få følelsen av å
undervise en
bråkete klasse
Urokråker bør tas
med ut en liten
stund
Adferden kan være
annerledes på
skolen enn hjemme
Klassereglene må
konkretiseres hele
tiden
Snakke om
forventninger
Enkelte kulturer
viser liten respekt
for kvinner
Forstå ordet
respekt
God ledelse i
klassen, på skolen
og hjemme
Forvente noe av
elevene er
holdningsskapende
Elevene fokuserer
veldig mye på seg
selv
Enkelte bråker pga
sykdom (eks
ADHD)
Lage trend om ikke
å bråke
Snakke med
elevene
Side 2
Hvordan sammen skape en bedre Apalløkka skole?
Hvilke gjensidige forventninger har vi mellom skole
og hjem?
- Samarbeid, åpenhet og tilbakemelding fra skolen
- Tillit hos foreldrene
- Foreldrene bør / skal følge opp, huske bøker, innlevering tidsnok
- Foreldrene bør holde seg oppdatert på Fronter (kom opp i mange grupper)
- Vi må få opplæring i Fronter (kom opp i mange grupper)
- Etablere en felles kommunikasjonskilde; kan klassekontaktene hjelpe?
- Barnet skal ha det trygt for å kunne lære / mestre
- Informert fra skolen hvis det er alvorlige hendelser, situasjoner eller bråk
- Sende ut mnd. oppdatering / nyhetsbrev
- Foresatt til mobber tar ansvar og snakker ut med sitt barn om dette
- Foreldre kan / skal ta kontakt, ringe eller sende mail inn til kontaktlærer
- Samle klassen til sosiale aktiviteter (hva gjør vi hvis dette koster penger?)
- Sosiale happenings på skolen; servere mat, se på film
- Foreldre bør engasjere seg inn mot klasseturer og dugnader
- Foreldre må dekke opp primærbehovet; våkne, spise frokost, før eleven
kommer til skolen
- Orden i skolesekken
- Forventer at foreldrene setter krav, er kritiske og etterspør
- Forvente at de komme på besøk på skolen
- Forventer at lærer og foreldre sammen kan lage et felles tiltak i klassen (eleven
har ikke vetorett)
- Forventer at eleven blir sett
- Forventer at det blir satt krav til foreldrene
- Forventer at en vet hva som er læringsmålet i et gitt fag
- Forventer at skolen skal involvere foreldrene når det gjelder (lav terskel)
- Lære opp foreldrene om bruk av læringsmål
- Lage en sjekkliste over krav og forventninger (rullerende liste)
- Forventer et læringsmiljø for å være god
- Forventer at lærer lager en regel, beskriver hvordan vi skal ha det i
klasserommet (kopi med hjem; lære opp hjemmet)
- Forventer at vi skal snakke positivt om skolen (ute, hjemme rundt
middagsbordet)
Side 3
Hvordan sammen skape en bedre Apalløkka skole?
- Forventer at lærerne er stolte av skolen, læringsmiljøet og nærmiljøet
- Foreldre engasjerer seg i barnets hverdag
- Følge opp ting som lekser, adferd
- Ta kontakt skolen nært i tid etter en hendelse
- Møte opp på foreldremøter, samtaler og dugnader
- Hvordan få opp dugnadsånden?
- Sette krav til andre foreldre om å være med på skolen og tilsvarende med
dugnader, klassekvelder
- Få foreldre til å støtte opp (lære opp foreldre hvordan vi skal gjøre dette)
- Støtte opp under lesing i klassen og hjemmet. Lese bøker
- Stille opp på leksehjelp for å se og for å bidra
- Forventer at foreldre skal ha høye ambisjoner på elevens vegne
- Forventer at skolen skal ha høye ambisjoner
- Strukturere opp foreldregruppa
- Ikke bare faktakunnskap men også verdighet og empati
- Forventer at foreldrene kjenner sine egne barn og etter at basisrammen er på
plass
- Foreldre og lærere motiverer og engasjerer barna
- Ta kontakt, ringe med hyppigere frekvens enn i dag
- En felles stemme hjemme og på skolen
- Forventer å få tilbakemelding fra skolehverdagen
- At en tilbakemelding blir tatt alvorlig; at det blir tatt tak i et problem som en elev
nevner
- Rettferdighet (mest mulig likhet); ta opp med kontaktlærer, hjem og foresatt
- Hyppig og faktabasert kommunikasjon
- Ta kontakt ved en evt. situasjon (lærer kontakter foresatt)
- Være stolt over skolen vår
- Gjensidig respekt for elev, lærer og foresatt
- Vær positiv; prat med stolthet
- Kritisk søkelys er bra; nødvendigvis ikke negativt.
Side 4
Hvordan sammen skape en bedre Apalløkka skole?
Hvordan kan vi engasjere foresatte aktivt inn i
skolehverdagen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Generelt:
a. Være tydelig på å kommunisere at de ungdommene som lykkes i
samfunnet, er de som har engasjerte foresatte
b. Felles plan for alle klasser vedr. sosialt, foreldrekommunikasjon, mm.
Kommunikasjonskanaler:
a. Informasjon/ innkallinger på flere språk
b. Telefon
c. SMS
d. SMS-tjeneste for felles beskjeder til foresatte
e. E-mail (mail-lister)
f. Facebookside for foresatte
Foreldremøter – Innkalling
a. Fokus på at møtet er obligatorisk
b. Innkalling med svarslipp
c. Innkalling i konvolutt
d. Lærere ringe de som ikke svarer
e. Trussel om barnevern til de foresatte som gjentagende ganger
bevisst unnlater å delta på møtene
f. Møter på dagtid?
g. Kan skolen tilby barnevakt til yngre søsken?
Foreldremøter - form og innhold
a. Møter på dedikerte språk
b. Bruk av tolk
c. Møtene kan planlegges av foresatte
d. Møtene kan ledes av foresatte
e. Aktivisering av foresatte i møtene, inndeling i grupper,
temadiskusjoner
f. Tema:
i. Skolekultur
ii. Tydelig kommunikasjon av krav og forventninger
iii. Faglærere presenterer seg og bidrar inn
iv. Innetider
Foresatte aktivt inn på skolen
a. Kartlegge bakgrunn til foresatte (Se forslag nederst)
b. Viktig med bidrag fra innvandrere
c. Foresatte/ andre forteller om egen jobb/ yrke
i. I klasserom, på alle trinn
ii. Yrkesmesse 10. klasse (som nå)
d. Foresatte observatører i klassen (kun tilstedeværelse)
e. Foresatte undervise i klassen
f. Foresatte med kompetanse i praktiske fag bidrar i gym, kunst og
håndverk, mat og helse,…
"Verktøykasse" for foresatte
a. Gode spørsmålsstillinger(daglig, ved ukeslutt)
b. Veiledninger
Side 5
Hvordan sammen skape en bedre Apalløkka skole?
c. Lettere tilgjengelig A-plan
d. Underskrift på A-plan
7.
Leksehjelp
a. Foresatte bidrar som "lærere"
8.
Klassearrangement, foreldrekaffe,…
a. Alle foresatte i klassen bidrar
b. Foresatte deles i grupper, og hver gruppe har ansvar for hvert sitt
arrangement
c. To ganger årlig
d. Utnytte positivt kulturelt mangfold (mat, kaker…)
e. Ha tema
f. Trekke inn de som normalt ikke deltar
9.
"Åpen kveld"
a. For foresatte, ungdommer og lærere
b. Vise elevprodukter (foresatte kommer gjerne for å se hva eget barn
har produsert)
10. 8.-klasse seremoni/ innrullering
a. Ved oppstart på skolen, ha seremoni/ innrullering (tilsvarende 10.klasse avslutning)
11. Mamma-/ pappakvelder privat
12. Relasjonsbygging til foreldre som vanligvis ikke kommer:
a. Lever elevene i to verdener??
b. Foresatte/ FAU hjelper lærere med prioritering av tid til oppfølging av
foresatte
c. Lærere ringe
i. Positiv førstekontakt
ii. Purre før møter – Tydelig kommunisere forventning om
oppmøte
d. Foreldrekontakt ringe
i. Få tilgang til telefonliste
e. Hjemmebesøk
i. Lærere eller grupper av foresatte på hjemmebesøk
ii. Gjerne foresatte med lik etnisk bakgrunn som de som skal
besøkes
f. Kartlegge årsak til at foresatte ikke kommer
g. Ta opp tema om forventning om foreldredeltagelse i foreldresamtaler
Side 6
Hvordan sammen skape en bedre Apalløkka skole?
Kartlegge bakgrunn til foresatte
Spørreskjema som foresatte skal fylle ut ved start 8. trinn:
Hva kan du bidra med (minst ett kryss)?:
_ Håndarbeid
_ Matlaging
_ Musikk (instrumental eller sang)
_ etc.
Viktig med konkrete alternativer, som de skal krysse ut.
Det må skapes en lav barriere for å svare.
_ Info om yrke/ arbeidserfaring. Hvilket yrke
_ Observasjon av klassen i en undervisningstime (bidra til arbeidsro)
_ …..
Side 7
Hvordan sammen skape en bedre Apalløkka skole?
Hvordan kan du best motivere og støtte eleven?
-
-
-
-
-
-
Forklare barnet grundig gjentatte ganger viktigheten av skolen eks: hvor viktig
det er at de tar del i sitt eget liv, at dette gir selvtillit, at det gir de muligheten til
å ikke føle seg utenfor og “annerledes”, at det du gir er resultatet de får. At det
spiller en rolle for familien de en gang vil skaffe seg hvilke valg de har tatt som
tenåringer.
Være veldig jordnær og tydelig.
Skaffe deg som voksen virkelig tro på skolen og utvikling
Bli tidlig tydelig på valg de kan ta, samle mye bredere info om skoler, linjer og
muligheter de har.
Motivere ved å gi mer ansvar.
Fortelle barna mye rundt å klare å tilpasse seg, motivere de på det sosiale
plan.
Synliggjøre for barna hvordan vi foreldre samarbeider med skolen, for eks. la
barna være med å mye større grad på felles foreldremøter og tema kvelder.
For å motivere barna må de ha et trygt læremiljø, dette kan skaffes i mye
større grad ved skolen om lærere er tidligere inne for å løse konflikter med
ungdommene. Slå hardere ned på uønsket oppførsel for de som har det slik at
de som ønsker å oppføre seg kan bli motiverte til å fortsette å oppføre seg.
Foreldre kan bruke middagstiden til å prate hyggelig om skolen.
Motivere barna til å synes det er kult å være klok.
Lærere kan bruke meldingsboka til å gi hyggelige tilbake meldinger også, for
eks: at i løpet av uken skal alle i løpet av Fredagen fått med seg en hyggelig
melding hjem.
La foreldre være mer med i skole situasjonen, la alle foreldre få en fysisk
invitasjon til å besøke klassen.
Fortelle barna at de er viktige, og at de trenges i samfunnet vårt.
Lærere kan motivere ved å bruke tid på eleven og ønske å bli kjent med
eleven som menneske. Det kom opp et forslag om at dette kan gjøres ved å
starte med å lage gode lesetimer hvor lærere jobber aktivt med å lære gode
lesevaner, når læreren har fått til en god ro i lesetimene gjøres det rom for å
ta ut enkelt elever for en mer jordnær samtale litt utenom bare det faglige.
Huske på å fortelle eleven om hyggelige tilbakemeldinger også fra andre.
Ha fokus på som foreldre og lærer å gi av seg selv.
Lærere kan samarbeide, og prate mer (bli åpne) rundt klasse miljøene.
Samarbeide med å snakke om hvordan de forskjellige lærere motiverer barna.
La det være en fast agenda på alle møter. Lære hverandre gode strategier for
gode løsninger i klassen.
Lærer og foreldre trenger også å bli sett for å kunne motivere.
Ta elevene/barna på alvor, selv om de er i puberteten og opplever tin så mye
sterkere, må vi ikke glemme at det er sånn de ser hverdagen og verden nå.
Side 8
Hvordan sammen skape en bedre Apalløkka skole?
-
De må likevel sees og bli tatt på alvor for å bli motivert til å samarbeide og vise
respekt.
Lærerdekningen har mye å si for å danne et godt grunnlag for å kunne få til
alle disse tingene.
Må begynne å tenke i nye retninger dersom klassen er en “urolig” og negativ
klasse. Ikke la klassen være “satt” fra dag en, kanskje sammensettingen blant
elever ikke er så heldig? Vurdere klassen etter et par mnd. Å ha større
takhøyde for å flytte på elever til en bestemt tid hvert år.
Side 9