Skjema - Bekreftelse på delt bosted - Skoleskyss

Comments

Transcription

Skjema - Bekreftelse på delt bosted - Skoleskyss
Unntatt innsyn jfr Off.l. § 13 når utfylt
SKOLESKYSS - BEKREFTELSE PÅ DELT BOSTED
Skjemaet brukes til å bekrefte at eleven har delt bosted og bor omtrent like mye hos hver av foreldrene.
Barn under 18 år har rett til skyss fra begge foreldrene iht. Opplæringsloven § 7-1 dersom:
 barnet reelt sett har delt bosted og bor omtrent like mye hos hver av foreldrene (ca. 50/50)
 hvis øvrige krav til skoleskyss er oppfylt (f.eks. avstand til skolen).
Utdanningsdirektoratet (UDIR) stadfester i rundskriv 3-2009 at hensynet til forsvarlig reisetid kan avgrense rett til skyss
fra begge bosteder. Botiden må være forutsigbar og regelmessig med tanke på dimensjonering av skyssopplegg.
1. Elevopplysninger
Det søkes med dette om skyss til delt bosted. Det samtykkes i at skolen og kommunen kan gi nødvendige opplysninger, slik at
søknaden kan vurderes i forhold til gjeldende regler.
Elevens navn:
Fødselsnummer (11 siffer):
Skole:
Klasse:
Skoleår:
Postnr.
Poststed
Postnr.
Poststed
Foresatt 1
Adresse i Folkeregisteret (gateadresse eller gårds- og bruksnr):
Foresatt 2
Adresse 2 (gateadresse eller gårds- og bruksnr):
2. Foreldrenes bekreftelse
Vi bekrefter at eleven har delt bosted og bor omtrent like mye begge steder.
NB! Må være signert av begge foreldrene for å bli behandlet.
Dato
Signatur foresatt 1
Dato
Signatur foresatt 2
KRYSS AV FOR BOSTEDSPERIODE
Like uker
Ulike uker
(partall)
(oddetall)
Merknader:
3. Skolens bekreftelse
Det bekreftes at eleven går på skolen og bor på oppgitte adresser.
........................................................................................................................................................................................
Dato
Skolens stempel og signatur
Telefon/e-post
Skolen laster skjemaet opp som vedlegg i Cert når det velges delt bosted.

Similar documents