Skille mellom arbeidsreise og yrkesreise Hva regnes

Comments

Transcription

Skille mellom arbeidsreise og yrkesreise Hva regnes
6|
TEMA: ARBEIDSREISE ELLER YRKESREISE
Skille mellom arbeidsreise
og yrkesreise
Unntak:
Hovedregel:
Selv om reisen etter hovedregelen er en arbeidsreise, skal følgende reiser likevel regnes som
yrkesreise:
• reise mellom bolig og fast
arbeidssted
• reise der du av hensyn til
arbeidet må bo utenfor hjemmet (gjelder ikke besøksreiser
til hjemmet)
Som arbeidsreise (privatreise)
regnes:
• reise mellom faste arbeidssteder
Som yrkesreise regnes:
• reise mellom bolig og ikkefast arbeidssted
• reise mellom fast arbeidssted
og ikke-fast arbeidssted
• reise mellom ikke-faste arbeidssteder
• reise til arbeidssted hvor du
arbeider inntil 10 dager i inntektsåret
• reise mellom bolig og fast
arbeidssted i forbindelse med
viderereise som er yrkesreise
(gjelder bare dersom du oppholder deg på arbeidsstedet i
kort tid, og ikke utfører alminnelig arbeid under oppholdet
– tilsvarende gjelder returreise)
• reise hvor arbeidet regelmessig gjør det påkrevet å ta med
arbeidsutstyr i bil
• reise fra det stedet du oppholder
deg til fast arbeidssted, når
årsaken til reisen er nødvendig tilkalling utenom vanlig
arbeidstid
• reise mellom fast arbeidssted og
et oppmøtested hvor arbeidsgiver f.eks. besørger videre
transport til sokkelinnretning,
fartøy eller utlandet
• reise utover avstanden mellom hjem og fast arbeidssted
(merreise) ved reise til fast
arbeidssted via ikke-fast arbeidssted
Med bolig menes hjem, pendlerbolig eller annet overnattingssted ved arbeidsopphold utenfor
hjemmet.
Hva regnes som fast og
ikke-fast arbeidssted
Vurderingen av om det foreligger
et fast arbeidssted foretas for
hvert enkelt arbeidsforhold (ansettelsesforhold, næringsvirksomhet, inntektsgivende aktivitet). Som hovedregel kan man
si at fast arbeidssted er et sted
hvor man normalt utfører sitt
arbeid.
Flere arbeidssteder i samme
arbeidsforhold
(to-månedersregelen)
Hvis du i ett arbeidsforhold bare
utfører arbeid ett sted, er dette
ditt faste arbeidssted. Har du
derimot flere arbeidssteder hvor
du normalt utfører ditt arbeid i
samme arbeidsforhold, har du
ditt faste arbeidssted der du
utfører den overveiende delen
av ditt arbeid i løpet av følgende
tomånedersperioder:
januarfebruar, mars-april osv. Du kan
etter denne regelen derfor bare
ha ett fast arbeidssted i samme
to-månedersperiode i samme
arbeidsforhold.